2. ieskaites kulturoloģijā 12. klasei

Jūrmalas vakara vidusskola 2. ieskaites KK kulturoloģijā 12. klasei

1.(1) Ar ko atšķiras mītiskā domāšana no reliģiskās domāšanas?

Mītiskā no reliģiskās domāšanas atšķiras ar to, ka mītiskā domāšana balstās uz mītiem, kam var būt dažādi izskaidrojumi, par vienu un to pašu jautājumu, taču reliģiskie uzskati ir precīzi piefiksēti Svētajos Rakstos.

2. (1)Kā jūdaisms ietekmējis pasaules kultūru?

Jūdaisti bija tie, kas izveidoja pirmo monoteistisko reliģiju, radīja Svētos Rakstus. No jūdaisma radās kristietība un islāms. Vecajā Derībā esošie vēsturiskie sižeti kalpoja māksliniekiem par ierosmes avotu.

3. (2)Kādās konfesijās vēstures gaitā sadalījusies Rietumu baznīca? Izskaidrojiet, kas bija reformācija un kādi bija tās cēloņi!

1517. gadā Mārtiņš Luters publiskoja 95 tēzes par tālaika baznīcas praktizēto grēku atlaidu tirgošanas praksi. Turpmāko notikumu virkne baznīcā iesāka reformāciju, kuras rezultātā ticības izpratne un baznīca, arī pasaules kultūra kopumā. Reformācija aptvēra visu Rietumu Baznīcu, novedot to pie sašķelšanās Romas Katoļu un Protestantu daļās.

4. (2) Kurām kristīgām konfesijām raksturīgas šīs celtnes?

C:\Users\user\Desktop\Doma baznīca.jpg C:\Users\user\Desktop\pareizticīgā bazn..jpg

katolicisms pareizticība­­­­­

5. (1) Ar kuru gadu musulmaņi sāk skaitīt gadus? 622.gadu

6. (1) Kas vieno visas ābramiskās reliģijas?

Visas ābramiskās reliģijas vieno kopīgi uzskati- Dievs ir visa radītājs un valdītājs; ļaunums ir grēka sekas; cilvēks ir augstākā Dieva radība; Grēkā cilvēks atsvešinās no Dieva u.c.

7. (3) Kā sauc katras ābramiskās reliģijas svētos rakstus?

a) jūdaisms- tora; b) kristietība- bībele; c) islāms- korāns

8. (2) Kāds ir Konfūcija ideālās sabiedrības modelis?

Vecākajiem cilvēkiem ir jābūt par paraugu zemākstāvošajiem morālē, tikumos, rīcībā. Attiecībās starp kungu un kalpu, vecākiem un bērniem, starp laulātajiem, starp draugiem un citās cilvēku attiecībās ir jābūt skaidri definēti katra cilvēka pienākumi.

9. (1) Ko hinduisti uzskata par dzīvības un svētuma avotu?

Ūdens ir hinduistu dzīvības un svētuma avots.

Jūrmalas vakara vidusskola 2. ieskaites KK kulturoloģijā 12. klasei

10. (1) kas ir budisma mācības pamatlicējs? Sindhārta Gaudama

11. (1) Kas ir sintoisms? Sintoisms- reliģisko priekšstatu un mitoloģisko ticējumu kopums Japānā, kam raksturīga dabas dievišķošana un senču kults.

12. (8) Nosauc, kurām reliģijām pieder šie simboli!

1200px-Om 2107px-HinduSwastika3110px-Star_of_David4200px-Khanda1

5dao6 150px-Star_and_Crescent7170px-Hizen_torii8wheel-tib

1 hinduisms 5 daoisms
2 džainisms 6 islāms
3 jūdaisms 7 šintoisms
4 sikhizms 8 budisms

13. (10) Skaidro jēdzienus!

Tora – ir Vecās Derības pirmo piecu Mozus grāmatu nosaukums; jūdaisma Svētie Raksti. Sinagoga – ir ebreju dievnams, vieta lūgšanām, Toras un svēto rakstu studijām un mācīšanai.

Kristus – tituls, kas nozīmē mesija – glābējs, pestītājs, Dieva izredzētais glābšanas uzdevuma veikšanai.

Bībele – kristīgās baznīcas vienīgie Svētie Raksti, kuri sastāv no Vecās un Jaunās derības.

Baznīca – celtne, kura tiek izmantota kā kristiešu sanākšanas vieta, lai apvienotu draudzi.

Patriarhs – augstākā garīgā amatpersona kristietībā.

Allāhs – arābu valodā nozīmē „Dievs” islāmā; Allāhs, saskaņā ar Korānu, ir radītājs.

Korāns – musulmaņu svētā grāmata, kurā ir apkopota islāma mācība.

Mošeja –  islamā lūgšanu nams, dievnams, ēka kulta rituālu izpildei.

Reinkarnācija – pieņēmums, ka dvēsele pēc ķermeņa nāves atgriežas uz Zemes jaunā ķermenī.

14. (1) Ko apzīmē ar vārdu subkultūra?

Tas ir termins socioloģijā, antropoloģijā un kulturoloģijā, ar kuru apzīmē daļu sabiedrības, kuri atšķiras no lielākās sabiedrības daļas ar savu uzvedību.

15. (2) Hiphopa kultūras raksturīgie elementi. Vizuālais tēls.

Hiphops balstās uz protestu pret netaisnību un nevienlīdzību, kā opozīcija attiecībā pret varas turētājiem. Ģērbšanās stils ir brīvs, sportisks- sporta apavi, beisbola cepures, basketbolistu tipa vai populāru firmu sporta krekli, jakas ar kapuci, bikses ar pazeminātu jostasvietu. Viņiem parasti ir īsi apgriezti mati vai īsi dredi.Kā aksesuāri tiek izmantotas masīvas rotaslietas (ķēdītes, piekariņi, kuloni, rokassprādzes, gredzeni).

Jūrmalas vakara vidusskola 2. ieskaites KK kulturoloģijā 12. klasei

16. (1) Aplūko attēlus! Kurš no tiem raksturo bītņiku kustību? ­­­­­­­­­­­­­­­­­­

1 Description: 4 800px-Bongo.jpg 2 Description: 14 800px-Friendship_Bracelet_special_forms.jpg 3 Description: 33 640px-Whitby_goth_couple.jpg

17. (3) Kādi apstākļi veicina jauniešu kustību rašanos?

Jauniešu kustību rašanos veicina to neapmierinātība ar sabiedrības vispārpieņemtajām sociālajām normām, neapmierinātība ar pastāvošajām kultūras vērtībām, dzīves stāvokli valstī, arī vēlme būt atšķirīgiem no pārējās sabiedrības.

18. (1) Kas ir etnoss?

Etnoss ir sociāla grupa ar kopīgām kultūras vērtībām, kurai ir sava valoda, tradīcijas un dzimtene.

19. (3) Nācijas raksturojums.

Par nāciju parasti sauc kādas valsts iedzīvotāju kopumu, kuru veido valsts vadošais etnoss un vairākas nacionālās minoritātes. Nācijas pārstāvjiem piemīt kopības un solidaritātes sajūta. Solidaritātes veidošanā un kopības sajūtas radīšanā liela loma ir valodai, vēsturiskai apziņai, kultūrai, arī vienotai reliģijai.

20. (1) Kurš no attēlos redzamajiem simboliem raksturo gotu kultūru?

Description: 22 463px-Tao_symbol.svg.png 1 Description: 79 600px-Emb-37.svg.png 2 Description: 100 Ashtamangala_right_whorl_conch.svg.png 3

21. (2) (1) Ar ko atšķiras sakrālais laiks no profānā laika?

Sakrālais laiks no profānā atšķiras ar telpas uztveri- sakrālajā telpa nav viendabīga, ir atskaites punkts, taču profānajā telpa ir viendabīga, tai nav orientācijas un atskaites punkta.

22. (2) Kādus rituālus esat novērojuši mūsdienu sabiedrībā ikdienā un svētkos?

No senajiem latviešiem mūsdienās ir saglabājušies šādi rituāli- kristības, kāzas, bēres. Piemēram, kāzās ir rituāls, ka līgavainis izpērk līgavu. Ikdienā parasts rituāls ir sasveicināšanās- vīrieši parasti paspiež rokas. Kad bērns piedzimst, tam dod tādu vārdu, skatoties vārda nozīmi, jo uzskata, ka vārds ietekmē dzīvi.

23. (1) Kas ir vara?

Vara ir cilvēka vai cilvēku grupas spēja ietekmēt citu cilvēku uzskatus un rīcību.

Jūrmalas vakara vidusskola 2. ieskaites KK kulturoloģijā 12. klasei

24. (2)Kā kultūrā izpaužas materiālais un garīgais?

Garīgais kultūrā izpaužas ar valodas, ticējumu, sociālo normu, reliģisko priekšstatu, atziņu, tehnoloģiju un simbolu palīdzību. Savukārt, materiālais kultūrā ir saskatāms caur ēdieniem, dzērieniem, darba rīkiem, lauksaimniecības kultūru, transporta līdzekļiem, apģērbu, apaviem, dažādiem mākslas izstrādājumiem.

25. (2) Kādus latviešu senos un mūsdienu kultūras simbolus jūs varat nosaukt?

Senie latviešu kultūras simboli- senlatviešu zīmes, ēdiens, iekārtas, rotaslietas, ticējumi un paražas. Mūsdienu kultūras simboli- karogs, ģerbonis, himna, tautas tērpi, dziesmas.

26. (4) Atzīmē pareizās atbildes!

 1. Lielie ģeogrāfiskie atklājumi izraisīja:
  1. manufaktūru celtniecību; b) inku un maiju kultūras sabrukumu; c) mākslas uzplaukumu; d)klimatiskās izmaiņas.
 2. Manierisms ir:
  1. izturēšanās veids; b) literatūras žanrs; c) mākslas stils; d) mūzikas žanrs.
 3. Kultūru 17. gs. veido divas stilistiskās sistēmas:
  1. dižgotika un renesanse; b) baroks un klasicisms; c) humānisms un reālisms; d) baznīcas diktatūra un gotika.
 4. Absolūtisma laikmetā radās jauna zinātniskās informācijas forma:
  1. pirmais internets; b) pirmās bibliotēkas; c) zinātniskā periodika; d) pirmās augstskolas.

27. (5) Papildiniet tekstu!

Pie Baltijas jūras pirmais misionārs, augustīniešu ordeņa mūks Meinards parādījās ap 1180. gadu. 1186. gadā Meinards tika iesvētīts par bīskapu, un šo gadu uzskata par baltu tautu kristietības sākumu.

1198. gadā pirmos karotāju pulkus Baltijā atveda bīskaps Bertolds , kurš pats krita pirmajā kaujā. 1207. gadā zobenbrāļi panāca, ka bīskaps Alberts viņiem piešķīra vienu trešdaļu no visām iekarotajām Baltijas zemēm.

28. (3) Izlabojiet kļūdas tekstā par senlatviešu godībām – Jāņiem!

Senie svētki Jāņi ir saistīti ar Dievu Ūsiņu. Šos svētkus svinēja 25. jūlijā, kas iezīmēja veļu laika sākšanos. Jāņu naktī vāca ārstniecības augus un rumulēja govis.

Senie svētki Jāņi ir saistīti ar Dievību Sauli. Šos svētkus svinēja 25. jūnijā, kas iezīmēja vasaras sākšanos. visu Jāņu dienu vāca ārstniecības augus.

29. (1) Bībeli latviešu valodā tulkojis:

Johans Kristofs Broce; b) Johans Gotfrīds Herders; c) Ernests Gliks; d) Garlībs Merķelis.

30. (1) Senie kurši apdzīvoja:

a) mūsdienu Vidzemi; b) Lielupes baseinu; c) zemes Ventas kreisajā krastā; d) pašreizējo Latgali.

 

Citi darbi šajā kategorijā

ATBILDES VĒSTULES NOFORMĒŠANAS RAKSTUROJUMS

•Vēstule ir svarīgs saziņas rīks un veids, jo pilda informēšanas un izglītošanas funkciju. No rakstītāja izpratnes par labu vēstuli ir atkarīgs saziņas rezultāts, klienta apmierinātība,

Ķīmija

97. uzd Reakcija A 0 +1 -2 +2 -2 0 Fe + H2SO4 (atšķ.) → FeSO4 + H2 ↑ (vide skāba – ūdensšķīdumā veidojas H+ jonu pārsvars)

Pārbaudes darbs „Elektromagnētisms”

1.uzdevums (6 punkti). Atzīmē, vai apgalvojums ir patiess vai nepatiess. Vai apgalvojums ir patiess? Ievelc krustiņu atbilstīgajā ailē! Nr.p.k. Apgalvojums Jā Nē 1. Ja patstāvīgo

Pārbaudes darbs par okeāniem

Grenlandes jūra Koraļļu jūra Baltijas jūra Melnā jūra Sarkanā jūra Karību jūra Malas jūras Iekšējās jūras Grenlandes jūra Koraļļu jūra Baltijas jūra Melnā jūra Sarkanā

Mape metodiskie meteriāli

par tēmu “VASARA” Mājasdarbs: Mape metodiskie meteriāli par tēmu “VASARA”   Sīkās motorikas attīstībai, radošie darbiņi Darbs ar dziju, lentēm – šņorēšana Darbs ar aplikāciju

Pārbaudes darbs “Līdzsvara”

Pārbaudes darbs „Līdzstrāva”     Vārds, uzvārds ……………………………………………………….. Datums: ………………………. Klase: …………… 1. uzdevums (12 punkti) Izvērtē, vai apgalvojums ir patiess, un pamato savu atbildi!

Iegūstiet piekļuvi visiem +5000 izpildītiem mācību darbiem.

Par 9.90 € jūs varat:
– Pārskatīt visas mūsu arhīvā pieejamās lapas.
– Lejuplādēt jebkurus 10 failus.

Piekļuve būs aktīva 24 stundas.

Jūs varat veikt maksājumu ar jebkuru bankas karti.

Majasdarbs.lv

Vai vēlies pasūtīt mācību darbu?

Cookie

Šīs tīmekļa vietnes satura kvalitātes uzlabošanai un pielāgošanai lietotāju vajadzībām tiek lietotas sīkdatnes – tai skaitā arī trešo pušu sīkdatnes. Turpinot lietot šo vietni Jūs piekrītat sīkdatņu lietošanai, kā arī iespējamai saziņai, ja kādā no lapā aizpildāmajām formām norādīsiet savu kontaktinformāciju.