BIOLOĢISKĀS LAUKSAIMNIECĪBAS PĀRTIKAS RAŽOTĀJA UZŅĒMUMA KONKURĒTSPĒJA UN STRATĒĢIJAS NOTEIKŠANA

BIOLOĢISKĀS LAUKSAIMNIECĪBAS PĀRTIKAS RAŽOTĀJA UZŅĒMUMA konkurētspēja un stratēģijas noteikšana

SATURA RĀDĪTĀJS

Ievads 3

1. Bioloģiskā piena produkcijas tirgus raksturojums 4

2. Lauksaimniecības pārtikas produktu ražotāja uzņēmuma konkurētspējas priekšrocību noteikšana 6

3. Uzņēmuma stratēģijas noteikšana 12

Izmantotā literatūra 18

Ievads

Lauksaimniecība ir viena no tautsaimniecības nozarēm, kuras pamatuzdevums ir iedzīvotāju apgāde ar pārtiku. Sakarā ar jaunām tendencēm tirgū un pieprasījumu rašanos, bioloģisko lauksaimniecību var uzskatīt par saimniecisko darbību un jaunu virzienu lauksaimnieciskā produktu audzēšanā un ražošanā.

Pamatojoties uz ES Regulām noteikto, bioloģiskai lauksaimniecībai ir vairākas tendences: attīstības perspektīvas, pieprasījums pēc saražotās pārtikas, u.c.

Ņemot vērā augstāk minēto un augošo patērētāju pieprasījumu pēc bioloģiskās pārtikas, lauksaimniekiem paveras jaunas iespējas gan Latvijas, gan ārvalstu tirgos. Bioloģiskās ražošanas rezultātā ražotāji saņem bioloģisko sertifikātu un iegūst tiesības tirgot savu produktu ar marķējumu “bioloģisks”. Rezultātā pārtikas tirgū nonāk veselīgs un dabisks produkts, palielinot ražotāju konkurētspēju.

Pārtikas produktu tirgū “bio” segments uzskatāms par perspektīvu, kas rada konkurences priekšrocības lauksaimniekiem un ražotājiem. Šajā sakarā, priekšplānā izvirzās aktuāls jautājums par viena konkrēta lauksaimniecības uzņēmuma “Veckūkuri” konkurētspējas iespējām Latvijas tirgū, kas ražo “ bio” piena produktus.

Daudzu zinātnisko pētījumu rezultāti uzsver, kā arī ES normatīvajos aktos noteikts – bioloģiskā lauksaimniecība, tajā skaitā – bioloģiski pārtikas produkti ir atzīti par konkurētspējas priekšrocību jebkuram uzņēmumam. Tādejādi var apgalvot, ka uzņēmums arī var būt konkurētspējīgs Latvijas valsts bioloģiskās lauksaimniecības pārtikas produktu tirgū.

Konkurences vides ietekmes pētījumā tika izvēlēts ārējās un iekšējās vides ietekmes SWOT , PEST modelis. Izmantots arī Ansofa modelis.

Bioloģisks produkts ir tāds lauksaimniecības vai pārtikas produkts, kas saņēmis Eiropas Savienības sertifikātu pēc ES regulas EC No 834/2007. Pēc ES regulas EC Nr. 834/2007 2.panta šī termina definīcijas ir sekojošas:

 • “bioloģisks” – ir tāds, kas iegūts bioloģiskajā ražošanā vai saistīts ar to;
 • “bioloģiska ražošana” – regulā paredzētajiem noteikumiem atbilstoša ražošanas metožu izmantošana, visos ražošanas, gatavošanas un izplatīšanas posmos.

1. Bioloģiskā piena produkcijas tirgus raksturojums

Pētāmais uzņēmums ir uzņēmums, kas pats iegūst pamatizejvielu-pienu un to pārstrādā, ražojot bioloģisko pārtiku no piena, tamdēļ, konkurētspējas noteikšanai nepieciešams pētīt piena nozari.

Latvijā esošiem piena pārstrādes uzņēmumiem ir vairākas ražotnes, un to ģeogrāfiskais izvietojums Latvijas teritorijā ir uzskatāms par samērā vienmērīgu, kas ir būtisks faktors saimniecības tirgus paplašināšanas ietekmes faktors.

Latvijā piena produktu tirgus ir šaurs un piesātināts, tradicionālo produktu izaugsmes potenciāls (it īpaši apjoma ziņā) ir niecīgs. Līdz ar to pētāmā uzņēmuma “Veckūkuri” attīstības stratēģija balstītās uz plaša mēroga eksporta ekspansiju. Tas ir iespējams, ja mērķa produkcijas portfelis būs fokusēts uz segmentiem ar garāku uzglabāšanas termiņu, kas ir svarīgs priekšnosacījums, ņemot vērā eksporta realizācijas cikla laika ietvaru.

Tālākais pētījums uzrāda, ka bioloģisko saimniecību produktu pārdošana notiek sekojošos virzienos:

– zemnieku tirgos;

– veikals saimniecībā;

– interneta veikalā;

– tiešā pārdošana vairumtirgotājiem, mazumtirgotājiem.

Uzņēmumam “Veckūkuri” konkurenti.

A/S „Talsu piensaimnieks” bioloģiskā piena pārstrādi uzsāka 2008.gadā un šobrīd ražo bioloģisko pienu, kefīru, vājpiena un pilnpiena biezpienus.

“Lazdonas piens” uzsāka bioloģiskā piena pārstrādi 2014.gadā un ražo bioloģisko kefīru un balto biezpiena sieru.

SIA „Latvijas piens”, kas 2013.gadā pārņēma no „Trikātas siera” arī bioloģisko sieru ražošanu, 2014.gadā uz laiku ir apturējis bioloģisko sieru ražošanu.

Ar piena pārstrādi nelielos apjomos nodarbojas arī z/s „Muižgaļi”, kas ražo govs piena cieto sieru, viens kazas piena pārstrādes uzņēmums un ar piena pārstrādi mājas apstākļos nodarbojas 13 bioloģiskās saimniecības, no kurām viena-kazas piena pārstrādi. (sk. 1.1.tab.)

1.1.tabula.

Bioloģiskā piena pārstrādes-ražošanas uzņēmumi, “Veckūkuri” konkurenti

Lielie uzņēmumi

Vidējie uzņēmumi

Mazie uzņēmumi

Piena pārstrāde atzītos uzņēmumos

Piena pārstrāde saimniecībās reģistrēta

Piena pārstrāde mājas apstākļos

A/S „Tukuma piens”

Kazas piena pārstrāde -1

Piena pārstrāde mājas apstākļos – 3

A/S „Talsu piensaimnieks”

 

Piena produktu pārstrāde mājas apstākļos – 6

A/S „Lazdonas piensaimnieks”

 

Piena pārstrāde mājas apstākļos kombinācijā ar citu pārstrādi- 3

Z/S Muižgaļi

 

Kazas piena pārstrāde mājas apstākļos -1

SIA “Latvijas piens”

   

Zemniekam, ražotājam tiek uzlikti papildus pienākumi- gan ražot, gan pārstrādāt, gan pārdot, kas ir salīdzinoši grūts un laikietilpīgs process, neļauj koncentrēties uz produkta ražošanu.

Pozitīvais ir tas, ka bioloģisko lauksaimniecību atbalsta ES politika. Līdz ar to palielinās bioloģiskas lauksaimniecības ražotāju skaits un interese par šo metožu ieviešanu ražošanā. Tirgū ir izveidota stabila uzraudzības, kontroles, administrēšanas sistēma. Latvijā ir zinātniskie institūti, saimniecības, kurās tiek veikti demonstrējumi un pētniecības projekti. Latvijā ir ražotāji, kuriem uzkrātas zināšanas, kas ļauj iesaistīties konsultāciju darbā.

Esošā valsts tirgus politika kopumā stimulē importa produkcijas pieaugumu un neveicina vietējās produkcijas patēriņu.

Darbspējīgo iedzīvotāju aizplūšana uz pilsētām un ārvalstīm ietekmē arī bioloģiskas lauksaimniecības veidošanos un ražošanas attīstību, pastāv drauds zaudēt cilvēku resursus laukos.

Veicot bioloģiskas lauksaimniecības ietekmējošo faktoru novērtējumu (faktoru grupu vērtējums pēc konstatētām šajā pētījumā problēmām), var teikt, ka to ietekmē visi faktori, kuri atzīmēti teorijā: politiskie, ekonomiskie, sociālie, tehnoloģiskie.

2. Lauksaimniecības pārtikas produktu ražotāja uzņēmuma konkurētspējas priekšrocību noteikšana

“Veckūkuri” atrodas Vidzemes pusē. Uzņēmums dibināts 1995. gadā, un nodarbojas ar lauksaimniecisko ražošanu, piena lopkopību, taču piena pārstrādi uzsāka 2008 gadā nogalē.

Uzņēmums ir viens no pirmajiem Latvijā, kurš krīzes laikā, uzsāka svaigpiena un jogurta realizāciju mazumtirdzniecības tīklos.

Uzņēmuma misija – piedāvāt dabīgu, ekoloģiski tīru piena produkciju vietējam patērētājam, apvienojot zināšanas un senās receptes.

Uzņēmuma vērtības – ambiciozi mērķi, idejas tiek pārveidotas konkrētos mērķos un uzdevumos.

Uzņēmuma sasniegumi.

2009. gadā saņēma “Sējēji” balvu. Apbalvojums starptautiskā pārtikas izstādē «Rīga Food 2010» un «Rīga Food 2011» zelta medaļa nominācijā «Straujāk augošais uzņēmums Latvijas tirgū». “Zaļās karotītes” parādes balva 2010.g. – zelta medaļa. 2013.gadā «Labākais iepakojums Latvijā 2013» VARAM atzinības raksts, par energoresursu taupību. Veselības gada balva nominācijā “Veselīga uztura ražotājs” – 2014.g. Apbalvojums “Latvijas eksportprece 2015”.

Kapacitātes konkurētspēja uzņēmumamuzņēmums ir gatavs konkurēt jaunu produktu tirgū, kur zemākā cena nav noteicošais faktors. Uzņēmumam ir inovatīvs potenciāls un spēja radīt jaunus produktus.

Cenu konkurētspēja–pielietotās dabīgās izejvielas un produkta uzturvērtība nosaka produkta augsto cenu, savukārt, iegādājoties šo produktu, par pamatu tiek ņemtas produkta labās īpašības, aiz sevis atstājot cenu.

Produkta kvalitātes konkurētspēja:

 • produkcijai ir piešķirts «Latvijas produkts» zīmols;
 • produkcija ir bioloģiska-iegūts bioloģiskais sertifikāts;
 • lielākā pievienotā vērtība (vismaz 51% no kopējās vērtības) produktam vai pakalpojumam tiek radīta Latvijas teritorijā;
 • produkta ražošanā vai pakalpojuma nodrošināšanā tiek nodarbināti Latvijas iedzīvotāji;
 • produkts tiek piedāvāts tirdzniecībai Latvijas teritorijā;
 • produkts atbilst Latvijas Republikas likumdošanā esošajiem noteikumiem par produktu kvalitāti un drošumu;
 • uzņēmuma ražotne izvietota Latvijas teritorijā;
 • produkcijai ir nacionālās pārtikas kvalitātes shēmas norāde “Kvalitatīvs produkts”, kas tautā saukta par Zaļo karotīti;
 • uzņēmums ražo bioloģisko produktu no pašu izejvielām

Produktu sortiments.

Uzņēmums ir pirmais, kas Latvijas tirgū ieviesa svaigpienu – nepasterizētu, neatkrejotu, nehomogenizētu pienu, tikai atdzesētu un salietu pudelēs.

2010. gadu uzņēmums sāka ar jaunu, eksperimentālu produktu – rupjmaizes jogurtu ar augļu vai ogu piedevām.

Sortimentā ir pieejams rupjmaizes jogurts ar dzērvenēm, aprikozēm, melnajām plūmēm, riekstiem un āboliem, rozīnēm un kanēli un graudu pārslu jogurts ar zemenēm, ķiršiem, bumbieriem, plūmēm, šokolādi un smiltsērkšķiem. Jogurts bez piedevām.

Tiek ražots jogurts arī svētku reizei – Ziemassvētku, Mīlestības (ar graudu pārslām, šokolādi un ķiršiem), sevišķi pieprasīts Amaretto- ar ķiršiem un mandeļu skaidiņām.

Speciāli tiek ražoti sāļie jogurti ar dillēm, ķiplokiem vai kaltētiem tomātiem un baziliku. Pircējiem tiek piedāvāts arī plašs mērču klāsts: mērcīte ar spinātiem, mērcīte ar mārrutkiem, mērcīte ar dillēm un ar ķiplokiem.

Uzņēmuma produktu klāsts ir atrodams visās Latvijā pazīstamās tirdzniecības vietās, tādās kā, piemēram: SIA „Stockmann” ; RIMI Latvija ; Maxima XXX; ELVI, u.c. lielveikalu tīkli.

Uzņēmuma produkta patēriņa vietas:

 • mājas ēdināšana ģimenes lokā;
 • sabiedriskā ēdināšana;
 • atsevišķu produktu lietošana skolās, augstskolās.

Uzņēmuma bioloģiskās piena pārtikas produktu mērķauditorija:

 • bērni, sievietes un vīrieši;
 • dzīvo Latvijas pilsētās un mazpilsētās;
 • sociāli aktīvi un aizņemtie (strādā);
 • dzīvo ģimenēs un galvenā vērtība ir „laimīga ģimene”;
 • vēlas produktus, kas palīdzētu ātri atgūties un sniegtu ikdienas veselības profilaksi;
 • ģimenes, kas tic, ka tikai viss dabiskais ir veselīgs;
 • stipra un vesela ģimene.

Produktu markas pozicionēšanas tirgū koncepcija: reklāma, sabiedriskās attiecībās, produktu realizācijas stimulēšanas pasākumos, informācija mājas lapā internetā, u.c.

Darbības finanšu rādītāju analīze

Uzņēmums piena pārstrādes jomā darbojas jau no 2009.gada, var tikt uzskatīts par stabilu, 2015.-2019.g. periodā uzņēmumam bija sekojoša peļņa, sk. 2.1.tab.

2.1.tabula.

Uzņēmuma peļņa, EUR.

2015.g.

2016.g.

2017.g.

2018.g.

2019.g.

21043

20345

19740

13996

20813

Avots: Uzņēmuma dati.

Maksātspējas rādītājs norāda uz stabilu saistību īpatsvaru bilancē – to norma skaitās 0 … 0,5 robežās. Sk. 2.2.tab.

2.2.tabula.

Uzņēmuma maksātspējas koeficients.

2011.g.

2012.g.

2013.g.

2014.g.

2015.g.

K 0, 48

K 0,49

K 0,64

 

K 0,53

K 0,7

Avots: Uzņēmum dati.

Uzņēmuma maksātspējas rādītāji aprēķina periodā atrodas normas robežās. Pēc aprēķinātiem rādītājiem un koeficientiem uzņēmums ir spējīgs turpināt veikt komercdarbību.

2.3.tabula.

Konkurentspējas bioloģiskā produkta tirgū vērtējuma karte.

Vērtētie rādītāji/

pozīcijas

Konkurenti

Uzņēmums

A/S „Talsu piensaimnieks”

A/S

„Lazdonas piensaimnieks”

A/S „Tukuma piens”

Kopējais konkurentu skaits šajā tirgū

19

19

19

19

Visi konkurentu tipi:

       

tiešie – lielie, vidējie, mazie

+

+

+

+

netiešie

+

+

+

+

ārvalstu

+

+

+

+

Ražošana/veids

automātiski, pusautomātiski /+

automātiski, pusautomātiski /+

automātiski, pusautomātiski /+

Automatizēta

/ +

Savas izejvielas

     

+

Pārdošana

+

+

+

+

Tirgus pieugums

+ 1,03 %

+ 0,5 %

+ 2,5 %

+ 1 %

Tirgus

Mērens pieugums, liels ražošanas apjoms,

lielas tirgus paplašināšanas iespējas

Mērens pieugums, liels ražošanas apjoms,

lielas tirgus paplašināšanas iespējas

Mērens pieugums, liels ražošanas apjoms,

lielas tirgus paplašināšanas iespējas

Mērens pieugums, neliels ražošanas apjoms, lielas pašmāju tirgus paplašināšanas iespējas

Klienti

Tirdzniecības vietas, vairumtirgotāji

Tirdzniecības vietas, vairumtirgotāji

Tirdzniecības vietas, vairumtirgotāji

Tirdzniecības vietas

Tehnoloģija

Novecojošās iekārtas

Novecojošās iekārtas

Novecojošās iekārtas

Modernas iekārtas, procesu automatizācija, kompjuterizācija

Produktu ieviešana

Lēna

Lēna

Lēna

Spēcīga izpēte, ātra ieviešana

Produktu izplatīšana

Tieši tirdzniecības vietās

Tieši tirdzniecības vietās

Tieši tirdzniecības vietās

Tuvināšana patērētājiem, sava vairumtirdzniecība

Specializācija

Lielražotājs

Lielražotājs

Lielražotājs

Ražotājs mājas apstākļos

Konkurences intensitāte

Vidējā

Vidējā

Vidējā

Augsta

produktu pozicionēšanas novērtējums ballēs, kopā:

56

44

49

80

2.3.tabulas turpinājums.

“ Veckūkuri” konkurentspējas bioloģiskā produkta tirgū karte.

Vērtētie rādītāji/

pozīcijas

Konkurenti

Uzņēmums

A/S „Talsu piensai-mnieks”

A/S

„Lazdonas piensai-mnieks”

A/S „Tukuma piens”

Tirgus fāze

Briedums

Pieaugums

Pieaugums

Briedums

Pieprasījuma svārstību ietekmes pakāpe

Maza

Vidējā

Vidējā

Liela

Cenu izmaiņu tendenču ietekmes pakāpe

Maza

Vidējā

Vidējā

Liela

Finansiālais stāvoklis

Strādā ar peļņu

Strādā ar peļņu

Strādā ar peļņu

Strādā ar peļņu

Uzņēmuma pašreizējas situācijas novērtējums (1-10 balles)

8

8

8

9

Konkurētspējīgo priekšrocību svarīgums mērķtirgū (1-10 balles)

8

9

9

10

Konkurentu iespējas virzīt

konkurētspējīgas priekšrocības mērķtirgū

Augsta pakāpe

Augsta pakāpe

Augsta pakāpe

Vidējā pakāpe

Ražošanas gads

bioloģiskā piena pārstrādi uzsāka 2008.gadā

bioloģiskā piena pārstrādi 2014.gadā

bioloģiskā piena pārstrādi uzsāka 2011.gadā

bioloģiskā piena pārstrāde 1995.gadā

Izejvielu iepirkšana

iepirkts no Ventspils, Liepājas, Saldus, Kandavas u.c. Kurzemes reģiona

piens tiek iepirkts no 111 zemnieku saimniecībām un 3 kooperatīvām sabiedrībām Madonas novadā, Aizkraukles, Rēzeknes un Jēkabpils puses zemniekiem

piena uzpircējs, sadarbojas vairāk kā 300 saimniecībām Kurzemē

Pazīstams kā zīmols

Talsu piens

?

Lazdonas piens

?

“Baltais”,”Oga” “Tukuma

piens”

“Mans piens”

2.3.

tabulas turpinājums.

 

A/S „Talsu piensai-mnieks”

A/S

„Lazdonas piensai-mnieks”

A/S „Tukuma piens”

Uzņēmums

Apgrozījums kopā:

63 779 milj EUR

10,090 milj. EUR

7,235 milj. EUR

46,000 milj. EUR

0,454 milj. EUR

Tirgus daļa:

15,8 %

11,34 %

72,12 %

0.71 %

Uzņēmuma produkts, ir pārāks pēc kvalitātes, diētisks produkts, patērētāja uzticēšanos, atrodams tirdzniecības vietās tuvāk mājai, ar ārstnieciskām īpašībām, ražots savā saimniecībā, atšķirīga cena, stingra kontrole, visi procesi atbilst kvalitātes prasībām, atbilst markai “bio”, ražots ar “mīlestību”, augsti kvalificētie darbinieki. Tā produktu pieņem visas tirdzniecības vietas, ieskaitot “RIMI”.

Lielākā tirgus daļa konkurentiem nebūt nenozīmē, ka “ Veckūkuri” ar tirgus daļu 0,71 % nav izaugsmes iespēju šajā tirgus segmentā.

3. Uzņēmuma stratēģijas noteikšana

Uzņēmuma konkurētspējas noteikšanai analīzes rezultāti pēc M.Portera “5 spēku” modeļa ir apkopoti 3.1. tabulā.

3.1.tabula.

Uzņēmuma “Pieci konkurences spēki” analīzes rezultāti.

Pieci konkurences spēki

Pastāvoša ietekme uz uzņēmuma darbību

Pasākumi, kas var novērst konkurences spēku negatīvo ietekmi

Konkurence starp uzņēmumiem nozarē

Pastāv un ietekmē uzņēmuma darbību, jo uzņēmuma darbība attiecas uz piena nozari un arī uz bioloģiskās lauksaimniecības nozari. Uzņēmums saņem dubulto spiedienu no konkurentiem, kā arī no ārvalstu konkurējošiem produktiem

Katru mēnesi analizēt tirgus izmaiņas un konkurentu darbību.

Meklēt konkurentu vājās puses.

Konkurence ar uzņēmumiem, kuri nepiedāvā bioloģisko pārtiku

Visi uzņēmumi, kuri piedāvā piena produktus bez marķējuma “eko” un tie, kas ražo aizvietotāju piena produktus (krējuma izstrādājums utt.)

Rast iespēju sadarboties ar preses izdevējiem, lai reklamētu savu produkciju, rīkot degustācijas

3.1.tabulas turpinājums.

Pieci konkurences spēki

Pastāvoša ietekme uz uzņēmuma darbību

Pasākumi, kas var novērst konkurences spēku negatīvo ietekmi

Konkurence ar potenciāliem jauniem uzņēmumiem

Sertifikācijas kārtība bremzē Jaunu uzņēmumu dibināšanu un bioloģiskā produkta ražošanu. Diezgan ietilpīgs process un lēna ienākšana tirgū. Ir atbalsts no valsts puses, jāseko konkurentiem

Pētīt valsts atbalsta iespējas, tirgus izaugsmes iespējas, pārstāvēto bioloģisko tirgus segmentu, laicīgi reaģēt uz izmaiņām, atbilstoši apstākļiem,

izstrādāt operatīvus un taktiskus plānus.

3.1.tabulas turpinājums.

Piegādātāju ietekme

Pastāv. Daļa no uzņēmuma piegādātājiem ir seni sadarbības partneri produkta iepakojuma fasēšanai, iekārtu apkopei, ar kuriem ir noslēgti sadarbības līgumi, kas nodrošina stabilu piegādi uzņēmumam, lai ražošanas process būtu nepārtraukts.

Viena no partnera piegādes politikas maiņas dēļ uzņēmuma darbība var apstāties vai nest zaudējumus.

Attīstīt komunikāciju ar sadarbības partneriem, pētīt jauno partneru iespējas un veikt to piedāvājumu salīdzināšanu.

Izskatīt iespējas, par piegāžu līguma nosacījumu izmaiņu, piemēram, apjomu, cenu.

Pircēju ietekme

Uzskatāma par svarīgu ietekmi, jo no pircēja pirktspējas ir atkarīgs uzņēmuma produkcijas noiets un peļņa.

Bioloģisko ražotāju skaita dēļ, pircējs var mainīt iepirkuma paražas un izvēlēties konkurentu produktus. Pircējs ir izglītots un tam ir plaša pieeja vajadzīgai informācijai.

Jāliek lielu uzsvaru uz pircēju atsauksmēm kā neformālu reklāmas veidu.

Izvēlēties pircēju konsultācijas vai degustācijastirdzniecības vietās.

Veidot uzņēmuma un produkta labo tēlu, virzīt produkta marku

Kā rāda 3.1. tabula, uzņēmumu lielākā vai mazākā mērā tieši ietekmē visi M.Portera “Piecu konkurences spēku” modeļa komponenti.

Lai pārvarētu produkta vājās puses un izmantotu stiprās puses, ieteicams vadībai apstiprināt šādu biznesa stratēģiju:

 • attīstīt multi-dimensionālus produktus, t. sk. funkcionālus un veselīgus;
 • nodrošināt vadošo pozīciju Latvijas piena produktu tirgū;
 • veidot stipru produkta marku vidējā cenu segmentā;
 • paplašināt produktu markas jaunās piena produktu kategorijās;
 • nodrošināt 1 produkta inovāciju esošās produktu kategorijās.

Konkurentu darbības analīzes pamats ir bioloģiskā piena produkta ražošana, pārdošana, sortimenta un reklamas novērtējums kā subjektīvs autores skatījums.

3.2.tabula.

Konkurentu bioloģiskā piena produkta pozicionēšanas vērtējums, ballēs.

Vērtētie rādītāji/

pozīcijas

Konkurenti

Uzņēmums

“Veckūkuri”

A/S „Talsu piensaimnieks”

A/S

„Lazdonas piensaimnieks”

A/S „Tukuma piens”

Produkta kvalitāte

7

5

6

8

Cenu līmenis

5

9

7

3

Lietošanas ilgums

6

3

4

10

Sortiments

7

3

5

10

Diētisks produkts

8

6

7

10

Reklāma, informācija

8

7

8

10

Patērētāja uzticēšanos

3

2

2

9

Piegādes iespējas

5

8

8

10

Atrodams tirdzniecības vietās, tuvāk mājai

7

1

2

10

Novērtējums kopā:

56

44

49

80

SWOT pētījums par uzņēmuma ietekmējošajiem faktoriem pēc formulas:

 

(1.formula)

kur: Vkjk eksperta vērtējums;

ßij – balle (1 -9), kas raksturo j uzņēmumu salīdzinājumā ar konku­rentiem pēc faktora;

Wij – svars (1 – 3), kas atspoguļo i faktora nozīmi kopējā j uzņēmuma vērtējumā;

n – faktoru skaits.

Ekspertvērtējumi doti ballēs, tāpēc iespējams veikt plašu statistisko analīzi. Autore aprēķināja šādus rādītājus: ekspertvērtējuma summa, vidējais ekspertvērtējums.

Ekspertvērtējuma summa tiek aprēķināta pēc šīs formulas:

 

(2.formula)

kur: Z – ekspertu skaits.

Vidējie ekspertvērtējumi aprēķināti pēc formulas:

 

(3.formula)

kur: – videjais j uzņēmuma ekspertvērtējums.

Veicot ekspertu novērtējumu pozīcijas apkopojumu, tie tika ievietoti tabulās. Uzņēmuma SWOT iekšējo faktoru novērtējums, – skat. 3.3.tab.

3.3.tabula.

Uzņēmuma iekšējo faktoru A eksperta vērtējums.

Nr. p.k.

Darbības iekšējie faktori

Faktoru svarīguma koeficients

W1

Konkurētspējas vērtējums

β1

Kopējais vērtējums

Pavisām:

1.

Produkts

3

8

24

 

2.

Mārketings

3

6

18

 

3.

Ražošanas resursi

3

5

15

 

4.

Darbinieki

2

7

14

 

5.

Menedžments

2

7

14

 

6.

Finanses

3

9

27

 

7.

Pārdošana

3

8

24

 

8.

Kvalitāte

3

8

16

 

Kopā:

     

152

7.24 Yass

Uzņēmuma SWOT ārējo faktoru novērtējums, – skat. 3.4.tab.

3.4.tabula

Uzņēmuma ārējo faktoru B eksperta vērtējums.

Nr. p.k.

Darbības iekšējie faktori

Faktoru svarīguma koeficients, W1

Konkurētspējas vērtējums

β1

Kopējais vērtējums

Pavisām:

1.

Piegādātāji

3

8

24

 

2.

Starpnieki

2

6

12

 

3.

Pircēji

3

8

24

 

4.

Konkurenti

3

6

18

 

5.

Produkti

3

8

24

 

6.

Sabiedrība

2

8

16

 

7.

Likumdošana

3

8

24

 

Kopā:

     

142

7.47

X ass

Iegūtie rādītāji 3.3. un 3.4.tab. tiek ievietoti SWOT matricā, lai noteiktu stratēģiju.

No SWOT matricas izriet 4 iespējamās stratēģijas, bet pāc aprēķiniem uzņemumam ir WO – paredz pārvarēt un mazināt vājumu, lai gūtu labumu no izdevībām stratēģija, – skat 3.5.tab.

3.5.tabula.

SWOT analīzes rezultāti uzņēmuma stratēģijas noteikšanai

 

Analizējamās

pozīcijas

Y

Stiprās puses

Vājās puses

Iespējas

9

6

SO

Attīstīties

WO

Noturēt pozīcijas

Draudi

3

ST

Plūkt augļus

WT

Aiziet no tirgus

 

0

1 2 3 4

5 6 9

X

3.5.tab. rezultāti norāda uz uzņēmuma WO stratēģiju – noturēt esošās pozīcijas.

Izstrādātais Ansofa tirgus/produkta attīstības modelis palīdzēs produkta – tirgus stratēģijas izvēlē. Pēc Ansofa modeļa matricas var noteikt uzņēmuma stratēģiju atbilstoši esošiem tirgus apstākļiem.

Avots: autores veidots pēc ( Ансофф И. ,1999.) ; (Forands I., 2000)

3.1.att. Ansofa ”produkta – tirgus” modelis uzņemumam

Ansofa ”produkta – tirgus” modelis norāda uz uzņemuma iespēju esošajā tirgū paplašinat tirgus daļu ar jaunu vai atjaunināto/uzlaboto produktu. Tā ir produkta pilnveidošanas stratēģija, – skat. 3.1.att.

Uzņēmumam ir jāstiprina un jāpapildina esošos resursus, lai nākotnē varētu prognozēt izeju tuvāko valstu tirgos.

Prognozējamā sekojoša peļņa, sk. 3.6.tab.

3.6.tabula.

Uzņēmuma peļņa, prognozes – EUR.

2023.g.

2022.g.

2021.g.

2020.g.

2019.g.

22060

21955

21060

20960

20813

Avots: Uzņēmuma dati. Autores prognozes

Izmantotā literatūra

 1. Bizness pāri robežai. (2010) Praktiskais ceļvedis jaunu tirgu apgūšanā. / Sast. T.Volkova. Rīga, [Banku Augstskola], LU, Akadēmiskais Apgāds. 184 lpp.
 2. Caune, J., Dzedons, A. (2009). Strātēģiskā vadīšana. – Rīga: Apgāds “Lidojošā zivs”.
 3. Caune J., Dzedons A., Pētersons L. (2001) Stratēģiskā vadīšana. – Rīga: Kamene. – 231 lpp.
 4. Forands I. (2000) Stratēģija. Kvalitāte. – Rīga. – 220 lp.
 5. Vasiļjeva L. (2003) Pārtikas produktu konkurētspējas novērtēšana.// Rīgas Tehniskās universitātes starptautiskās zinātniskas konferences zinātniskie raksti, Tautsaimniecības un izglītības attīstības problēmas mūsdienu periodā. – Rīga: RTU Izdevniecība. – 223.lpp.
 6. Vilcāne V. Bioloģiski ražota pārtika. Kā to atpazīt ? – Publ. 22.05.2014. Tiešsaite: http://m.lvportals.lv/visi/skaidrojumi/263072-biologiski-razota-partika-ka-to-atpazit/
 7. ISO 22000 «Pārtikas drošuma vadības sistēmas. Prasības jebkuras pārtikas aprites ķēdes organizācijai».

Pieejams: https://www.iso.org/obp/ui/#iso:std:iso:22000:ed-1:v1:en

 1. Definīcija “bioloģisks” no Latvijas Vēstneša portāla. Pieejams – http://m.lvportals.lv/visi/skaidrojumi/263072-biologiski-razota-partika-ka-to-atpazit
 2. Definīcija “bioloģisks” no wikipedijas. Pieejams – https://en.wikipedia.org/wiki/Organic_food
 3. Porter M. (2006) Competitive strategy. Techniques for Analyzing. Industries and Competitor. New York. The Free Press. 454 p.
 4. Ансофф И. (1999) Новая корпоративная стратегия. – Москва. – 414 с.
 5. Портер М. (2008) Конкурентное преимущество. Как достичь высокого результата и обеспечить его устойчивость. – М.: Альпина Бизнес Букс.

Citi darbi šajā kategorijā

Viedie materiāli

Ievads Pēdējo desmit gadu laikā tehnoloģijas attīstās arvien straujāk un mērķtiecīgāk, cilvēku vajadzības un pieprasījums produktu/pakalpojumu unikalitātei, produktivitātei un izmantošanai kļūst arvien kompleksāks, daudzdimensionālāks. Tas

Sociāli emocionālā mācīšanās skolās

Pedagogi, vecāki un politikas veidotāji ir vienisprātis, ka izglītībā jākoncentrējas uz būtisku sociālo un emocionālo spēju atbalstīšanu, lai palīdzētu bērniem veiksmīgi orientēties pasaulē. Šis plašais

Saudzezim dabu

Ievads Viens no galvenajiem skolotāja uzdevumiem ir attīstīt izziņas interesi par mācību priekšmetu. Šo interesi var veicināt, izmantojot dažādas klases un ārpusklases aktivitātes. Spēļu uzdevumi

Iegūstiet piekļuvi visiem +5000 izpildītiem mācību darbiem.

Par 9.90 € jūs varat:
– Pārskatīt visas mūsu arhīvā pieejamās lapas.
– Lejuplādēt jebkurus 10 failus.

Piekļuve būs aktīva 24 stundas.

Jūs varat veikt maksājumu ar jebkuru bankas karti.

Majasdarbs.lv

Vai vēlies pasūtīt mācību darbu?

Cookie

Šīs tīmekļa vietnes satura kvalitātes uzlabošanai un pielāgošanai lietotāju vajadzībām tiek lietotas sīkdatnes – tai skaitā arī trešo pušu sīkdatnes. Turpinot lietot šo vietni Jūs piekrītat sīkdatņu lietošanai, kā arī iespējamai saziņai, ja kādā no lapā aizpildāmajām formām norādīsiet savu kontaktinformāciju.