Brīvi izteikt savas domas, tiesības un privātās dzīves neaizskaramību

 

Tiesības

Pienākumi

Atbildība

Skolēns

 1. Brīvi izteikt savas domas, tiesības un privātās dzīves neaizskaramību;
 2. Izvēlēties profesiju , apgūt zinības paša izveletājā nozarē;
 3. Atsevišķās nozarēs stradāt, algotu darbu no 15 gadu vecuma, ja darbs netraucē mācībām;
 4. Apmeklēt skolu, ka arī pedalīties sporta, kultūras un citas aktivitātes ārpus skolas;
 5. Atpūsties,piedālīties sabiedriskajās aktivitātes,izklaides pasākumos,realizēt savas intereses un spējas;
 6. Ja vecāki ir šķīrušies,tad bērnam,ja viņš to labprātīgi vēlas,ir tiesības tikties ar abiem vecākiem,vecvecākiem,kā arī māsām un brāļiem,ja viņi dzīvo citur;
 7. 7.pants. Bērna tiesības uz dzīvību un attīstību
  1. Katram bērnam ir neatņemamas tiesības uz dzīvības un attīstības aizsardzību.
 8. 8.pants. Bērna tiesības uz individualitāti
 9. 9.pants. Bērna tiesības uz privāto dzīvi, personas neaizskaramību un brīvību
 10. 11.pants. Bērna tiesības uz izglītību un jaunradi

55.pants. Izglītojamā tiesības

1) uz valsts vai pašvaldību apmaksātu pirmsskolas izglītības, pamatizglītības un vidējās izglītības ieguvi;

2) mācību un audzināšanas procesā brīvi izteikt un aizstāvēt savas domas un uzskatus;

3) izglītošanās procesā izmantot izglītības iestāžu telpas, bibliotēkas un citas informācijas krātuves, lasītavas, mācību līdzekļus;

4) saņemt stipendijas, kredītus, pabalstus un cita veida materiālo palīdzību;

5) saņemt profilaktisko veselības aprūpi un pirmo palīdzību izglītības iestādē un tās organizētajos pasākumos;

6) ierosināt izveidot izglītības iestādes pašpārvaldi un piedalīties tās darbībā atbilstoši šīs iestādes nolikumam vai satversmei un pašpārvaldes nolikumam;

7) piedalīties sabiedriskajā darbībā;

8) saņemt informāciju par visiem ar izglītošanos saistītiem jautājumiem;

9) uz personiskās mantas aizsardzību izglītības iestādē;

10) uz dzīvībai un veselībai drošiem apstākļiem izglītības iestādē un tās organizētajos pasākumos.

 1. Cieīt cilvēkus un viņas tiesības;
 2. Mācīties, ievērot skolas iekšējās kāŗtības noteikumus un izvēlēties profesiju;
 3. Piedalīties skolas vides sakopošanā, ja vien te neietver algota darba spēka pienākums;
 4. Saudzīgi izturēties pret savu veselību un apkārtējo vidi;
 5. Bērns ir pilntiesīgs sabiedrības loceklis. Viņa pienākumi pret sabiedrību pieaug atbilstoši vecumam.
 6. Bērnam ir pienākums mācīties atbilstoši savai fiziskajai un garīgajai attīstībai. Mācību laikā viņam jāievēro izglītības iestādes iekšējās kārtības noteikumi.
 7. Bērnam atkarībā no viņa vecuma un brieduma pakāpes ir pienākums sargāt savu veselību.
 8. Bērnam jāizturas ar cieņu pret valsti, tās simboliem un jāievēro likumi.
 9. Bērnam jāievēro

sabiedrībā pieņemtie uzvedības noteikumi.

54.pants. Izglītojamā pienākumi:

1) iegūt pamatizglītību;

2) ievērot izglītības iestādes nolikumu vai satversmi un iekšējās kārtības noteikumus;

3) ar cieņu izturēties pret valsti un sabiedrību.

 1. Savlaicīgi atnākt uz mācību stundām un nodarbību;
 2. Skolēnam visas stundas ir obligātas apmeklēšanai;
 3. Uz mācību stundām un nodarbībam skolēns ierodas ar nepieciešamaji mācību līdzekliem un piederumiem;
 4. Uz sprota stundām skolens ierodas sporta tērpa un sporta apavos;
 5. Skolēni kuri atbrivotas fiziskas slodzes,piedalās stundā un izpilda skolotāja noradījumus;
 6. Mācību stundas un nodarbības skolēni izpilda skolotāja nodarības un uzdevumus;
 7. Skolēns ievero pārējo skolēnu tiesības uz netraucētu iglitības ieguvi;
 8. Mācību stundu un nodarbību laikā skolēnam aizliegts lietot mobilos telefonus,CD/DVD,atskaņotājus utt.
 9. Atnakot zu skolu skolēns atstāj virsdrebes garderobē līdz stundu beigām;
 10. Stundu kavējumu gadījuma attaisnojoši dokumenti tiek iesniegti klases audzinatājai uzreiz,ierodoties skola pēc kavējuma;
 11. Ja skolēnam ir problēmas mācībās,skolēns netiek atbrīvots no stundām

Pedagogs

 1. Prasīt bērnam ar cieņu izturēties pret pedagogiem,citiem skolēniem un sabiedrības locekliem kopumā;
 2. But gan skolēni,gan vecāku uzklausībam;
 3. Prasīt atbildību no skolēna par viņa izteikumiem vai darbiem,neatkarīgi,vai tie vērsti pret pedagogu vai citiem sabiedrības locekļiem;
 4. Iesaistīt skolēnu skolas sabieriskajā dzīvē un skolas vides sakopošanā,ja vien tie neietver algota darba spēka pienākumus;
 5. Nepieciešāmības gadījumā vērzties pēc palidzības pie skolas direktora vai skolēnu vecākiem;
 1. Cienīt un veicināt bērnu idividualitāti un personību;
 2. Ieverot pedagoga ētikas normas;
 3. Pastāvīgi pilnveidot savas profesionālas prāsmes,kā arī meklēt jaunas un radošas macību metodes;
 4. Uzņemties atbildību par skolēnu un nodrošināt viņa drošību un interēšu pārstāvību,ja skolēns atrodas skolā vai pedagoga vadīta interēšu organizācijā;
 5. Ja skolēns ir apdraudēts,versties pēc palidzības valsts intitūcijas,nevaltiskajās organizācijās,kā arī informēt ģimēni;
 6.  radoši un atbildīgi piedalīties attiecīgo izglītības programmu īstenošanā;
 7. veidot izglītojamā paša attieksmi pret sevi, citiem, darbu, dabu, kultūru, sabiedrību un valsti, audzināt krietnus, godprātīgus cilvēkus – Latvijas patriotus;
 8.  ievērot pedagoga profesionālās ētikas normas;
 9.  pilnveidot savu profesionālo kompetenci;
 10.  ievērot izglītojamā tiesības;
 11. sadarboties ar izglītojamā ģimeni izglītības jautājumos;
 12.  piedalīties izglītības procesa pilnveidē un izglītības iestādes pašpārvaldē;
 13.  veikt citus normatīvajos aktos noteiktos pienākumus. (*likuma 51. Pantu no 6-13) 
 1. Klases pasākumu laikā par kartību telpās atbild klases audzinātājs;
 2. Pēc pāsakuma klases telpu atstāj sakārtot;
 3. Skolēnu mācību sasniegumi vērtēšana notiek saskaņa ar skolas nolikumu;
 4. Eksāmena atzīme tiek ņemta vēra,izliekot gadā vertējumu;

Vecāki

 1. Prasīt bērnam ar cieņu izturēties pret ģimeni un citiem sabiedrības locekliem;
 2. Pārstāvēt un aizstāvēt bērna ineterses valsts institucijās,nevalstiskajās organizācijās un citur sabiedrībā;
 3. Ierobežot bērna līdzdarbību sabiedriskājos pasākumos un vārda brīvību atkarība no bērnu brieduma pakāpes;
 4. Vērsties valsts un pašvaldību institūcijas pēc palīdzības,j abērns ir apdraudēts;
 5. Pārvaldīt bērna mantu un rūpēties par tās lietderīgu izmantošanu,ka primaras ieverojot bērna inereses;
 6. Vecākiem šķīroties gan tēvam,gan mātei,ja vien tiesa nav lēmusi,savadāk,ir tiesības tikties ar bērnu;
 7. izvēlēties izglītības iestādi, kurā bērns iegūst izglītību;
 8.  piedalīties mācību procesa pilnveidē un izglītības iestādes pašpārvaldē;
 9. slēgt ar izglītības iestādi līgumu par bērna izglītošanu un aprūpi izglītības iestādē;
 10.  sniegt un saņemt informāciju par jautājumiem, kas saistīti ar bērna audzināšanu un mācībām;
 11.  ierosināt veikt pārbaudes izglītības iestādē;
 12. īstenot citas normatīvajos aktos noteiktās tiesības bērna izglītošanas nodrošināšanā.(*likuma 57. pants 7-12)
 1. Mīlēt,cienīt un rupēties par bērnu,iesaistīt viņu mājas dzīvē,ļaujot iegut praktisku dzīves pieredzi;
 2. Sēkot bērna sekmēm skolā un būt informētam par viņas ārpus skolas gaitām,vienlaikus respektejot bērna tiesības uz personas neaizskaramību;
 3. savu spēju un materiālo iespēju robežās nodrošināt ģimenē bērna izglītošanai, veselībai, attīstībai un sadzīvei nepieciešamos apstākļus;
 4. sadarboties ar izglītības iestādes, kurā mācās bērns, pedagogiem un citām mācību procesā iesaistītām personām;
 5. ievērot bērnu, pedagogu un citu personu likumiskās tiesības un intereses;
 6.  informēt izglītības iestādes vadītāju par bērna veselības stāvokli un citiem apstākļiem, ja tiem var būt nozīme mācību procesā.(*likuma 58. pantu 2-6)

1)Nodrošināt bērna tiesību aizsardzību valstī

2) savu spēju un finansiālo iespēju robežās nodrošināt ģimenē bērna izglītošanai, veselībai, attīstībai un sadzīvei nepieciešamos apstākļus;

3) sadarboties ar izglītības iestādi , kurā mācās bērns, un bērna pedagogiem;

3) ievērot bērna tiesības.

4) Bērna vecāki (personas, kas realizē vecāku varu) ir atbildīgi par to, lai bērns iegūtu obligāto izglītību.

Izmantotie resursi:

Secinājumi

 • Vecākiem ir pienākums iesaistīties bērna izglītošanā līdz bērns sasniedz pilngadību, jo jēdziens „bērna aprūpe” ietver ēdiena, apģērba, mājokļa, veselības aprūpes nodrošināšanu bērna kopšanu, izglītošanu un audzināšanu. Tas nozīmē, ka skolotājam ir pamatotas tiesības prasīt no vecākiem līdzdalību izglītošanās procesā.
 • Ja vecākiem nepieciešama palīdzība bērna audzināšanā un konfliktsituāciju ar bērnu risināšanā, pēc palīdzības var vērsties pašvaldības sociālajā dienestā, arī bāriņtiesā.
 • Ne vienmēr sadarbība ar vecākiem veidojas laba, tam mēdz būt dažādi iemesli, piemēram, dažāda attieksme par bērna audzināšanu un izglītošanu, vai arī zināšanu un prasmju trūkums. Skolotāji šādās situācijās, kad ir nepieciešams arī izglītot vecākus bērna audzināšanas jautājumos, kā pamatojumu var izmantot arī augstāk minētos likumus, kas nosaka vecāku tiesības un pienākumus. Sarunai ir jābūt vienkāršai, bet tajā pašā laikā jāakcentē tas, ka vecāki uzņemas pirmo lomu bērna izglītošanas un audzināšanas procesā, skola ir kā atbalsts un palīgs šajā procesā.
 • Situācijās, kad vecāki nesadarbojas ar skolu un ir aizdomas par vecāku nolaidību attiecībā uz bērna aprūpi un uzraudzību, skolai ir tiesības un arī pienākums vērsties sociālajā dienestā vai bāriņtiesā.
 • Ar pašpārvaldes palīdzību var veicināt vecāku līdzdalību un sadarbību ar skolu bērnu izglītošanas procesā. Ar dažādiem pasākumiem piesaistot arī tos vecākus, kuriem ir mazāka interese par bērna izglītošanu.

Citi darbi šajā kategorijā

Valsts uzdevumi un funkcijas. 39.v.

Valsts uzdevums – pienākums, kurš jāveic valstij Valsts funkcija – darbība, ar kuru tiek veikts kāds konkrēts valsts uzdevums. Lielākā daļa par valsts uzdevumiem atzīst:

Iegūstiet piekļuvi visiem +5000 izpildītiem mācību darbiem.

Par 9.90 € jūs varat:
– Pārskatīt visas mūsu arhīvā pieejamās lapas.
– Lejuplādēt jebkurus 10 failus.

Piekļuve būs aktīva 24 stundas.

Jūs varat veikt maksājumu ar jebkuru bankas karti.

Majasdarbs.lv

Vai vēlies pasūtīt mācību darbu?

Cookie

Šīs tīmekļa vietnes satura kvalitātes uzlabošanai un pielāgošanai lietotāju vajadzībām tiek lietotas sīkdatnes – tai skaitā arī trešo pušu sīkdatnes. Turpinot lietot šo vietni Jūs piekrītat sīkdatņu lietošanai, kā arī iespējamai saziņai, ja kādā no lapā aizpildāmajām formām norādīsiet savu kontaktinformāciju.