Kategorija: Augstskola

PACIENTU TIESĪBU AIZSARDZĪBAS AKTUĀLĀS TIESISKĀS PROBLĒMAS UN TO IESPĒJAMIE RISINĀJUMI

Pacients, salīdzinot ar citiem tiesību subjektiem, ir īpaši neaizsargāts un bieži vien, atrodoties ārstniecības iestādē, nesadzirdams vai pat neaizsniedzams tiesību subjekts. Mazs iepretim lielajai ārstniecības iestādei un veselības sistēmai kopumā. Tik mazs un reizumis arī neredzams, ka bieži vien ir pakļauts sev garantēto tiesību ignorancei vai klajai tiesību un tiesisko

1. kontroldarbs 19052023

(pareizas var būt arī vairākas atbildes) Kādu informāciju ir jāsniedz (pārzinim pēc savas iniciatīvas) datu subjektam, ievācot no viņa datus? Pārziņa nosaukumu un adresi; Personas datu apstrādes tiesisko pamatu; Personas datu apstrādes nolūku; Datu saņēmēju vadības kontaktinformāciju; Noteiktu datu glabāšanas termiņš (gads, mēnesis, datums). Kādai jābūt datu subjekta piekrišanai? Brīvai;

PACIENTU TIESĪBU AIZSARDZĪBAS AKTUĀLĀS TIESISKĀS PROBLĒMAS LATVIJĀ UN TO IESPĒJAMIE RISINĀJUMI

Pacients, salīdzinot ar citiem tiesību subjektiem, ir īpaši neaizsargāts un bieži vien, atrodoties ārstniecības iestādē, nesadzirdams vai pat neaizsniedzams tiesību subjekts. Mazs iepretim lielajai ārstniecības iestādei un veselības sistēmai kopumā. Tik mazs un reizumis arī neredzams, ka bieži vien ir pakļauts sev garantēto tiesību ignorancei vai klajai tiesību un tiesisko

Globalization trends

Globalization trends, which are observable with the advancement of technology, blur the boundaries between nations: people travel more, seek employment abroad, and move their country of residency. However, these processes did not limit cultural variety; rather, they enabled more individuals to contact with representatives of various cultures[1]. The purpose of

National cuisine as part of ethnic identity

Introduction The sociology of food is the study of food in relation to the history, progression, and future development of society, including its production, preparation, consumption, and distribution, as well as its medical, ritual, spiritual, ethical, and cultural applications, and related environmental and labor issues[1]. The sociology of food examines

Muitas darbība Latvijas pastā

IEVADS Starptautiskie pasta sūtījumi mūsdienās, pateicoties plaši izplatītajai interneta tehnoloģiju intensīvai attīstībai, kļūst par vienu no ērtākajiem un izplatītākajiem veidiem, kā fiziskām personām pārvietot preces pāri Latvijas un Eiropas Savienības muitas robežai personīgai lietošanai. Miljoniem cilvēku ar dažādu sociālo statusu, vecumu, tautību, konfesiju dažādās pasaules vietās katru dienu veic pirkumus

Prakse BA 13052023

Ievads Prakses vietas vispārīgs raksturojums Organizācijas raksturojums Organizācijas nosaukums Prakses uzņēmuma nosaukums – SIA Finto Capital. Organizācijas tiesiskais statuss Uzņēmuma tiesiskais statuss ir Sabiedrība ar ierobežotu atbildību. Organizācijas struktūra Uzņēmuma dalībnieku struktūru autors ir atspoguļojis 1.1.attēlā. 1.1.attēls. SIA Finto Capital dalībnieku struktūra Avots: autora veidots pamatojoties uz Lursoft datiem Uzņēmuma

Pedagoģiskās metodes pacienta izglītošanā: pacients ar hroniskām muguras sāpēm

Kursa/programmas apraksts Mērķa auditorija: vīrietis, 31 gadus vecs, ar hroniskām muguras sāpēm, radioloģiski verificētu mērenu mugurkaula krūšu daļas spondilozi un iniciālu spondilartrozi. Pacientam ir sēdošs darbs un dzīvesveids. Citu veselības problēmu nav. Priekšzināšanu medicīnā un veselības aprūpē nav. Pārliecinošu fizisku vai mentālu ierobežojumu nav. Mērķi: Izglītot pacientu par viņa veselības

Ekologiska problēma20101

Ievads Šobrīd cilvēce saskaras ar nopietnu problēmu – Zemes ekosistēma nespēj izturēt pašreizējo cilvēku saimniecisko darbību un resursu patēriņa līmeni. Vienlaikus cilvēku saimnieciskā darbība palielinās – pasaules kopprodukts palielinās ik gadu par četriem procentiem. Viens no faktoriem, kas sekmē šo procesu ir iedzīvotāju skaita palielināšanās. 2022.gadā iedzīvotāju skaits pasaulē pārsniedz

Neiromodulators dopamīns kā cilvēka motivācijas regulators

Neirotransmiteri ir endogēnas vielas, kas ļauj smadzeņu šūnām neironiem komunicēt vienam ar otru, tādā veidā regulējot mūsu ikdienas dzīvi un dažādas ķermeņa funkcijas. Šī neironu komunikācija var notikt dažādos veidos, viens no tiem – ķīmiskā sinapšu transmisija, kuras laikā neirotransmiteri no presinaptiskās šūnas tiek atbrīvoti starp neironiem esošajā telpā –

Использование групповой модели сотрудничества для развития умения говорения у учеников 9 класса на уроках РКИ (русский как иностранный).

1. Теоретические аспекты обучения говорению при изучении РКИ 1.1. Сущность и функции говорения в изучении иностранного языка Язык возник как средство общения. Он существует и живет только благодаря речевой деятельности. Ведущей целью обучения иностранцев русскому языку является формирование коммуникативной компетенции как способности решать различные коммуникативные задачи в актуальных для участника

Pret A Porter HAIR

Введение Данная практика является следующим этапом в изучении выбранной специальтности в университете RISEBA по программе Менеджмент связей с общественностью и рекламы. как было усвоено по результатам первой профессиональной пятинедельной практики – применение знаний в реальных условий вызывают множество вопросов и новых вызовов. Именно поэтому я рассматриваю данный этап как важнейший

The rapid development of areas where blockchain technology

The first section of this research paper includes a basic definition of blockchain, as well as an explanation of the primary uses and attributes of this technology. The part concludes with an examination of the evolution of the General Data Protection Regulation, as well as the history of data protection

SPRIEDUMA ANALĪZE

2010. GADA 2. SEPTEMBRA SPRIEDUMS — LIETA C-66/09 SPRIEDUMA ANALĪZE Lietas būtība Kirin Amgen pieder Eiropas patents, ko tā pieprasījusi 1994. gada 16. augustā un kura aizsardzība zālēm Aranesp tikusi paplašināta arī attiecībā uz Lietuvu. 2001. gada 8.jūnijā minētā sabiedrība šīm zālēm ieguva Tirdzniecības atļauju saskaņā ar Regulu Nr. 2309/93.

Cilvēkresursu vadības prakses atskaite

Organizācijas apraksts Organizācijas raksturojums Uzņēmums “DDRE PLUSS” ir dibināts 2013. gada septembrī, lai arī nesen, bet veiksmīgi darbojas notekūdeņu un bioloģisko attīrīšanu izbūvē un apsekošanā. Šis uzņēmums tapis kā meitas uzņēmums IK DDRE, kas tika dibināts 2010. gada septembra mēnesī. Uzņēmumu ir dibinājis cilvēks ar vairāku gadu darba pieredzi šajā

SIA PURE WATER100523

Ievads Kvalitatīva dzeramā ūdens nodrošināšana visiem Latvijas iedzīvotājiem ir aktuāla gan no Eiropas tiesību normu izpildes viedokļa, gan arī kā nozīmīgs sabiedrības veselības jautājums. 2004. gadā Latvijas Saeima pieņēma likumu Par 1992.gada 17.marta konvencijas robežšķērsojošo ūdensteču un starptautisko ezeru aizsardzību un izmantošanu Protokolu par ūdeni un veselību. No dzeramā ūdens

Vides piesārņojums2042

•Veselīga uztura pamatprincipi ir dažādība, sabalansētība, mērenība. Veselīgs uzturs piegādā cilvēkam enerģiju un uzturvielas tādā daudzumā, lai apmierinātu vesela cilvēka vajadzības konkrētajos darba, vides un dzīves apstākļos. •Uzturā jābūt pietiekamā daudzumā olbaltumvielām, taukiem, ogļhidrātiem, ūdenim, kā arī minerālvielām, vitamīniem, balastvielām (šķiedrvielām) u. c.  •Veselīgas ēdienkartes pamatā ir tās produktu grupas, kas atrodas

Eiropas Reģionālās attīstības fonda projekta iesniegums

1. pielikums Projektu iesniegumu atlases nolikumam Eiropas Reģionālās attīstības fonda projekta iesniegums Projekta nosaukums: Vasaras nometnes-korekcijas programmas īstenošana deviantas uzvedības bērniem vecumā no 12 līdz 15 gadiem kopā ar to vecākiem to veselības un dzīves kvalitātes uzlabošanai Specifiskā atbalsta mērķa/ pasākuma atlases kārtas numurs un nosaukums:   Projekta iesniedzējs: Balvu novada

Kampaņa “Tiecies pēc saules!” – saules bateriju izmantošanas iespējas un to ekonomiskā efektivitāte Latvijā

IEVADS Mūsdienu pasaule lielā mērā ir atkarīga no dažāda veida derīgajiem izrakteņiem, kuru apjoms zemes garozā ir ierobežots, bet pieprasījums pēc tiem cilvēka saimnieciskajā darbībā tikai pieaug. Pieprasījuma pieaugums izraisa negatīvas ekonomiskās sekas gan patērētājiem, gan atsevišķām valstīm, kuras ir atkarīgas no šo resursu pieejamības, tāpēc ir nepieciešams pāriet uz

Galvenie secinājumi un izaicinājumi

Baltoties uz uzņēmuma finanšu analīzi var izdarīt sekojošus secinājumus un uzņēmuma izaicinājumus: Uzņēmums ir atkarīgs no kredītiestādēm un ārējā finansējuma, piesaistot resursus uzņēmējdarbības uzturēšanai un attīstīšanai. Jāatzīmē, ka pozitīvi tiek vērtēts fakts, ka uzņēmumam nav grūtību ar aizdevumu atmaksu un aizņemto naudas līdzekļu atmaksa notiek saskaņā ar noslēgto līgumu nosacījumiem

Aizturēto personu turēšanas kārtība (īslaicīgas aizturēšanas laikā)

Ievads Saskaņā ar Latvijas Republikas normatīvajiem aktiem persona var tikt aizturēta saistībā ar aizdomām par kāda noziedzīga nodarījuma izdarīšanu. Aizdomās turamo personu aizturēšanas un turēšanas kārtība tiek regulēta ar vairākiem normatīvajiem aktiem, tai skatā Latvijas Republikas Kriminālprocesa likumu. Normatīvais regulējums paredz, ka personu aizturēšanas process un turēšanas kārtība nedrīkst pārkāpt

Nodokļu politika un nodokļu sistēma Latvijā

Ievads Nodokļu politikas stratēģisko virzienu skaidrība un stabilitāte ir būtiska gan uzņēmējdarbības, gan sabiedrisko pakalpojumu un investīciju efektīvai plānošanai. Svarīga ir arī to sasaiste ar valsts vispārējiem attīstības mērķiem. Jāatzīmē, ka Covid-19 infekcijas izraisītā krīze ir izgaismojusi vairākas esošās nodokļu sistēmas nepilnības valstī, tai skaitā sociālās aizsardzības trūkumu alternatīvajos nodokļu

Starptautisko privāttiesību jēdziens, būtība, regulēšanas priekšmets, uzdevumi un apgūšanas kārtība

STarptautisko privāttiesību jēdziens, būtība Privāttiesības – tiesību nozare, kas regulē civilās attiecības starp fiziskām un juridiskām personām. [1] Meklējot privāttiesību skaidrojumu saistībā ar starptautiskām tiesībām, nākas apskatīt plašu izdevumu loku. Pirmais, kas ienāca prātā, aplūkot skaidrojošās un terminoloģiskās vārdnīcas. Lūk, ir šo skaidrojumu salīdzinājumi: -“starptautiskās privāttiesības ir valsts nacionālo tiesību

Iekšējā kontroles sistēma NILLTPFN likuma aspektā

IEVADS Efektīva NILLTPFN iekšējās kontroles sistēma ir būtisks priekšnosacījums, lai finanšu pakalpojumu sniedzējs spētu nodrošināt atbilstību regulējošām prasībām, sniegtu kvalitatīvus finanšu pakalpojumus saviem klientiem un izvairītos no reputācijas, finansiālās stabilitātes, tiesvedības un citiem riskiem, kas var apdraudēt organizācijas darbību. Lai arī NILLTPFN jautājums vairs nav jauns, joprojām mazāko uzņēmumu, īpaši

Izveidota genogramma, ekokarte, SVID analīze, izvērtēta sociāla vajadzība (tabula)

Uzdevums Darbā jābūt izveidotai genogrammai, ekokartei, SVID analīzei, izvērtētām sociālajām vajadzībām (tabula). Ir jānosaka problēmloks, kuru vēlaties risināt un atbilstoši rehabilitācijas plānā ietvert uzdevumus, kurus veicot izvirzītās problēmas mazināsies vai tiks novērstas.   Genogramma Ekokarte SVID analīze Stiprās puses Vājās puses Pilna ģimene; Laulībā 15 gadus; Nekustāmais īpašums mātes (Annas)

Līderība organizācijā090523

Informācijas avotos tiek uzsvērts, ka talantīgu cilvēku, profesionāļu piesaiste valsts pārvaldei, politikai un uzņēmējdarbībai ir galvenais uzdevums Latvijā – spēt apzināt un atbalstīt savus talantus, kā arī piesaistīt gaišākos prātus, lai nodrošinātu Latvijas konkurētspēju un ekonomisko izaugsmi.[1] Apzinātie dažādu nozaru un jomu speciālistu viedokļa ļauj pat apgalvot, ka 21.gs. (pretēji

KRIMINĀLLIETAS 090523

KRIMINĀLLIETAS Par svešas kustamas mantas slepenu nolaupīšanu nelielā apmērā Lietas Nr. : 11181139822 Tiesa: Daugavpils tiesa Datums: 13.01.2023 /pers. A/ izdarīja svešas kustamas mantas slepenu nolaupīšanu nelielā apmērā šādos apstākļos. 2022.gada 13.oktobrī ap plkst. 14.05, /pers. A/, atrodoties SIA “/Nosaukums A/” veikala telpās, /adrese/, svešas mantas nolaupīšanas nolūkā, būdams pārliecināts,

To what extent is LMX theory still relevant in contemporary organizations

Introduction The topic of leadership and what constitutes effective leadership has been seen as significant by both the scientific community and practitioners. At the close of the 20th century, a new perspective on leadership emerged, one in which leaders and followers make a contract in which the leader accomplishes something

Amerikas Savienotās valstis

•Amerikas Savienotās Valstis (angļu: the United States of America), arī ASV (United States, USA, US), ir federāla konstitucionāla republika, kas sastāv no 50 štatiem un no viena federālā apgabala. •Valsts atrodas galvenokārt Ziemeļamerikas centrālajā daļā, kur tās savstarpēji saistītie 48 štati un galvaspilsētas apgabals Vašingtona ir izvietoti starp Atlantijas un Kluso okeānu. Ziemeļos tā robežojas ar Kanādu, bet dienvidos ar Meksiku. •Ar 9,83 miljoniem km² lielu platību un 306 miljoniem

Uzturs un stressa lūzumi09052023

Ievads Pētījuma aktualitāte Stresa ievainojumi ir traumu spektrs, kas ataino nesakritību starp kaula izturību un hronisku mehānisku slodzi, kam kauls tiek pakļauts. Šī nesakritība var būt gan normālam kaulam pie abnormāli smagas slodzes, gan arī tāda, kas rodas abnormālam kaulam pie parastas slodzes. [1] Mūsdienās ir plaši pētīta un pierādīta uztura

VALSTS KONTROLES FUNKCIJAS UN STRUKTŪRA 

IEVADS Analizējot pašreiz aktuālās problēmas un grūtības, kas perspektīvā var izraisīt vēl komplicētākas un negatīvā skatījumā sarežģītākas komplikācijas, negācijas, secināms, ka 21.gs. Latvijas īpašie izaicinājumi (problēmas) ir šādas: samazinoties iedzīvotāju skaitam, palielinās vēsturiski izveidotās sociālās un fiziskās infrastruktūras lietderīgās noslodzes izmaksas, kas ierobežo spēju uzkrāt pietiekamus resursus infrastruktūras atjaunošanai nākotnē.

VALSTS KONTROLES ZIŅOJUMA ANALĪZE

IEVADS 2019. gada nogalē, kad Ķīnā tika konstatēta jauna, līdz tam nezināma elpceļu infekcijas slimība Covid-19, pasaule sāka sekot līdzi koronavīrusa radītās globālās krīzes notikumiem. Vīruss īsā laika periodā strauji izplatījās ārpus Ķīnas robežām, aizsniedzot lielāko daļu pasaules valstu. 2020. gada 11. martā Pasaules Veselības organizācija izsludināja pandēmiju,[1] un, reaģējot

“ZELTA UZVEDĪBAS SKOLA” DIBINĀŠANAS BIZNESA PLĀNA IZSTRĀDE

“IEVADS Aktualitāte. Informācijas avotos tiek norādīts, ka cilvēks aptuveni 70% laika pavada komunicējot un esot saskarsmē ar citiem. Šāda nozīme skaidrojama ar apstākli, ka tikai esot saskarsmē cilvēks mācās, izpaužas kā personība, realizē savus dzīves mērķus. Tomēr pēdējo gadu laikā, īpaši pēc Covid-19 pandēmijas raisītām sekām, jūtams, ka nereti personas

Dzimumu diskriminācija. Cilvēku diskriminācija dzimuma dēļ nodarbinātībā un viņu tiesības.

IEVADS Zinātniski pētnieciska darba tēma ir “Dzimumu diskriminācija. Cilvēku diskriminācija dzimuma dēļ nodarbinātībā un viņu tiesības.” Tēmu “Cilvēku diskriminācija dzimuma dēļ nodarbinātībā un viņu tiesības” es izvēlējos, jo savā dzīvē (no vecāku pieredzes) esmu saskārusies ar šāda veida diskrimināciju. Viens no diskriminācijas veidiem, ar ko saskāros, bija jaunu pārdevēju vervēšana,

UZŅĒMUMA “X” FINANŠU DARBĪBAS ANALĪZE

IEVADS Mūsdienas kad ekonomiskā situācija pasaulē ir nestabila, uzņēmuma darbības analīze īpaši finanses ir nepieciešama. Finansiālā stabilitāte dod uzņēmumam izdzīvot tirgū un attistīties. Cenu augums ir kritisks jebkuram biznesam, ir nepieciešams izmantot finansēšanas teorētiskās un praktiskās metodes, lai varētu izvērtēt lēmumu reālo jeb ekonomisko ienesīgumu, jo jebkurš īpašnieks investējot naudu

SIEVIETES VIETA SABIEDRĪBĀ ISLANDĒ UN PAKISTĀNĀ

IEVADS Dzimumu ekonomiskā nevienlīdzība ir viens no svarīgākajiem sociāliem jautājumiem, kas aktualizējas dažādās valstīs un kultūrās visā pasaulē, kas arī nosaka šī darba aktualitāti un kalpo par iemeslu, pamatojoties uz kuru darba autors nolēma veikt kursa darba izstrādi par sievietes vietu sabiedrībā divās ļoti atšķirīgās valstīs, lai varētu noskaidrot, kuras

Kvalitātes nozīme iekārtu ražošanas rūpnīcas elektroapgādes atjaunošanā ieņēmumu un finanšu rezultātu veidošana

IEVADS Uzņēmuma augstākajai vadībai vissaprotamākā ir „naudas” valoda. Lēmumus par jebkurām uzlabošanas darbībām vadītājiem ir vieglāk pieņemt tad, ja viņi zina, kādu labumu dos veiktā darbība. Un šo labumu var izmērīt dažādi – paaugstināta klientu apmierinātība, mazāk problēmu, mazāk strīdu un uztraukumu u.t.t. Bet visvieglāk uztveramais labuma mērījums vadītājiem ir

KORPORATĪVĀ KULTŪRA UNKORPORATĪVĀS VĒRTĪBAS

Organizācijas, jeb korporatīvā, kultūra ir darba kolektīva vērtību, pārliecību, normu un tradīciju sistēma, kas nosaka iekšējo komunikāciju un organizācijas stereotipus attiecībā uz visiem jautājumiem, kas saistīti ar organizāciju. Organizācijas kultūra izsaka kolektīva profesionālo sagatavotību un sociālo integrētību kopējo mērķu sasniegšanas procesā. Par galvenajiem organizācijas raksturojumiem uzskata: »  individuālo autonomiju –

KOMANDAS VADĪBA ATTĀLINĀTA DARBA REŽĪMĀ

IEVADS Ir aktualizējušies jauni uzdevumi personāla vadībā uzņēmumos ar attālinātu vadību, kas noris virtuālā vidē, kā, piemēram, gadījumos, kad rodas problēmsituācijas vai konfliktsituācijas, vadītajam jārisina šīs problēmas attālināti, kas var sarežģīt vai paildzināt šo procesu. Vēl viens uzsauciens ir komunikācijas īpatnības no attāluma un tehnoloģiju izmantošanas iespējas, kas prasa gan

Izmaiņas uzturēšanās atļauju saņemšanas kārtībā Krievijas un Baltkrievijas pilsoņiem

2022.gada 24.septembrī stājušies spēkā grozījumi Imigrācijas likumā, kas:[1] maina uzturēšanās atļauju saņemšanas kārtību Krievijas un Baltkrievijas pilsoņiem; paredz to, ka Krievijas Federācijas pilsoņiem, kas pirms citas valsts pilsonības saņemšanas bijuši Latvijas pilsoņi vai Latvijas nepilsoņi un uzturas Latvijā ar pastāvīgās uzturēšanās atļauju, kas saņemta saistībā ar Imigrācijas likuma 24.panta pirmās

Pilnā mehāniskā enerģija VIRTUĀLAIS LABORATORIJAS DARBS (Gatavs darbs pielikumā)

  Darba uzdevums 1. Izpildot virtuālu laboratorijas darbu: Izskaidro mehāniskās enerģijas saglabāšanas koncepciju, izmantojot kinētisko enerģiju (Ek) un gravitācijas potenciālo enerģiju (Ep). Apraksti, kāenerģijas ir saistītas ar pozīciju unātrumu. Atbildi uz jautājumiem. Darba piederumi Dators, viedtālrunis vai planšete ar interneta pieslēgumu Darba gaita Atver saiti https://phet.colorado.edu/sims/html/energy-skate-park/latest/energy-skate-park_en.html zvēlies sadaļu Intro. Esi

KARJERAS UN AMATU DIENESTA MODEĻU SALĪDZINĀJUMS

Pirms karjeras un amatu dienesta modeļu izpētes ir būtiski apskatīt un definēt karjeras vadības modeļa jēdzienu un tā būtību. Karjeras vadība ir process, kurā indivīds attīsta, ievieš un kontrolē karjeras mērķus un stratēģijas.[1] Karjeras vadības process ir tieši saistīts ar karjeras attīstību. Tādējādi, ja indivīdam ir izpratne par karjeras posmiem,

Vai cilvēki “apēd” zemeslodi?

Cilvēces darbība un cilvēku skaits pēdējo pārsimts gadu laikā ir vairākkārt pieaudzis un līdz ar to ir pieaugusi vajadzība pēc resursiem, īpaši pārtikas, kuras ražošanai ir nepieciešams gan lielas zemes platības, gan liels resursu – ūdens, minerālvielu – daudzums. Tāpat pārtikas rūpniecība rada arī lielu izmešu daudzumu – lauksaimniecība rada

Ģimenes attiecību ietekme uz pusaudžu atbalstu un lēmumu pieņemšanu

Ģimenes attiecību raksturojums Ģimenes jēdziena un modeļu raksturojums Latvijas Civillikums jēdzienu “ģimene” definē šaurā izpratnē – kā attiecības starp: laulātajiem; laulātajiem un viņu bērniem, kamēr viņi dala kopēju saimniecību. (Cilvēktiesību gids, 2023) Ģimene šaurākā nozīmē ir juridiski atzītas attiecības, kas nodibinātas ar laulību starp laulātajiem un viņu vecākiem, un viņu

IZAICINĀJUMI APRITES EKONOMIKAS IEVIEŠANAI LATVIJĀ

Ievads Globālā sasilšana un piesārņojums ir aktuāla mūsdienu problēma, ko cilvēce pati ir radījusi, neaizdomājoties un nepievēršot tam pietiekami daudz uzmanības. Lai gan piesārņojumu rada daudz un dažādi faktori, kā, piemēram, izplūdes gāzes no autotransporta, saimnieciskie un ražošanas un arī lauksaimniecības atkritumi, kur katru no piesārņojuma radītajām sekām ir jārisina

Noziedzīgi iegūtu līdzekļu legalizācijas tiesiskais regulējums Latvijas Republikā

IEVADS Analizējot publiski pieejamo informāciju, secināms, ka uz pašreizējo brīdi nav precīzu aprēķinu par noziedzīgi iegūtu līdzekļu legalizācijas apmēriem pasaulē, tomēr pēc vispiesardzīgāko ekspertu lēstā noziedzīgi iegūtu līdzekļu īpatsvars ir 2% – 5% no pasaules gada iekšzemes kopprodukta, un lielākā daļa aktīvu legalizēta, izmantojot finanšu sektoru. Pētījumi liecina par augšupejošu tendenci

Krievu skolu izglītības reformas Latvijā

Problēmas apskats Problēmsituācijas apraksts un problēmas definējums Mazākumtautību izglītības programmas nav pilnībā nodrošinājuši valsts valodas apguvi visos izglītības posmos, līdzšinējā mācību valodas pieeja nav efektīva un nesniedza atbilstošus rezultātus.[1] Svarīgākais politikas instrumentu kopums ir Valsts valodas izglītības politika un no tās izrietoša kvalitatīva latviešu valodas apguve, kas nodrošina pietiekošas valodas

AUDITA PROCESA ORGANIZĒŠANA UZŅĒMUMĀ

Ievads Ikviens uzņēmums, neatkarīgi no tā lieluma vai citiem parametriem, ir nozīmīgs. Nozīmīgs gan Eiropas Savienības, gan valsts tautsaimniecības līmenī, gan individuāli sabiedrības un ikvienas personas līmenī. Tomēr, lai uzņēmums varētu ne tikai pastāvēt, bet arī perspektīva arvien attīstīties, nepieciešama pārdomāta tā vadīšana, pārvaldība. Viens no pēdējā laika uzņēmumus visvairāk

BĒRNU ROTAĻAS SOCIĀLU PRASMJU ATTĪSTĪBAI

Bērniem, dziedot dziesmas un ejot rotaļās, veidojas izpratne par latvisko dzīvesziņu, cilvēka nesaraujamo saikni ar dabu, kā arī nostiprinās draudzīga un saudzējoša attieksme pret dabu, kas ir perspektīva veselīgas ekosistēmas veidošanai. Integrēta mūzikas nodarbība ar pakārtotu darbības veidu – dabas mācību. Izmantotie resursi: spainīši ar vāciņiem un egļu, priežu čiekuri,

Majasdarbs.lv

Vai vēlies pasūtīt mācību darbu?

Cookie

Šīs tīmekļa vietnes satura kvalitātes uzlabošanai un pielāgošanai lietotāju vajadzībām tiek lietotas sīkdatnes – tai skaitā arī trešo pušu sīkdatnes. Turpinot lietot šo vietni Jūs piekrītat sīkdatņu lietošanai, kā arī iespējamai saziņai, ja kādā no lapā aizpildāmajām formām norādīsiet savu kontaktinformāciju.