Category: Augstskola

MAZU BĒRNU SOCIĀLI EMOCIONĀLĀ LABSAJŪTA IZGĪTĪBAS IESTĀDĒ

Saskaņā ar Carol Aubrey un Karen Ward pētījumu,            ”sociāli emocionālās problēmas sākas agrā bērnībā.        Bērni, kuriem ir labas sociālās emocijas, var veicināt        pozitīvu   izturēšanos un pievērst uzmanību savaldībai    savā  pirmajā izglītības vidē.”  Pētījuma mērķis bija noteikt augstu pirmsskolas vecuma bērnu emocionālās attīstības līmeni. Pētījumā piedalījās trīs pirmsskolas vecuma dalībnieki,    viņi

Pirmsskolas vadlīnijās un programmā norādīto sasniedzamo rezultātu analīze

Uzdevums: 1.Veikt Pirmsskolas vadlīnijās un programmā norādīto sasniedzamo rezultātu analīzi. Izlasīt Pirmsskolas vadlīnijās (MK not.Nr.716 “Noteikumi par valsts pirmsskolas izglītības vadlīnijām un pirmsskolas izglītības programmu paraugiem) sasniedzamos rezultātus sociāli pilsoniskajā mācību jomā, un visā dokumentā atrast vēl citas saistības ar šo mācību jomu. Pirmsskolas mācību programmā (Skola2030) iepazīties (izlasīt) 28.

Pārnacionālās kompānijas

Izlasiet 2. pielikumā piedāvātos avotus, apskatiet karti par pārnacionālo kompāniju (transnacionālo korporāciju) ietekmi uz nacionālo valsti un globālo ekonomiku un veiciet uzdevumus! Valsts pamatpazīmes ir teritorialitāte (noteikta teritorija ar skaidri definētām robežām, uz kuras pārvaldīšanu valsts pretendē), suverenitāte (valsts ir augstākais varas nesējs dotajā teritorijā, kurš šajā teritorijā izdod likumus),

Portera modelis

Saskaņā ar Maikla Portera teoriju, valstu konkurētspēja jāskata plašā kontekstā – kā uzņēmējdarbības un cilvēkresursu attīstībai radītā vide nodrošina uzņēmumu spēju konkurēt, palielināt savas produkcijas tirgu un iedzīvotāju labklājību. Konkurētspējīgas valsts galvenā iezīme ir liels skaits ražīgu un inovatīvu uzņēmumu, kuru ražotās preces un sniegtie pakalpojumi ir pieprasīti ne tikai

Globalizācija

Uzdevums: Izmantojot informāciju no medijiem, veic pētniecisku mācīšanos, vērtē un analizē ekonomiskās, politiskās un kultūras globalizācijas ietekmi uz savu dzīvi un Latviju. Globalizācija ir likumsakarīgs un objektīvs pasaules ekonomisko, tiesisko, sociālo, politisko, etnisko, reliģisko, psiholoģisko u.c. procesu mijiedarbības galarezultāts, kad pasaulē notiekošo procesu nacionālie mērogi pāraug globālos mērogos un veidojas

ES institūcija

Uzdevums: Veic izpēti par Eiropas Savienības institūciju ( Eiropadomes, Eiropas Komisijas, Eiropas Parlamenta, Eiropas Ministru padomes u.c.) svarīgāko struktūrvienību darbu,- ko katra no institūcijām dara, ko tās pārstāv, ko var vai nevar lemt. Kāda ir to nozīmē nacionālajās valstīs. Analizē faktiskos ieguvumus un iespējamos zaudējumus no dažādu politiku realizēšanās Eiropas

AS PASAŽIERU VILCIENS ILGTSPĒJAS STRATĒGIJAS PILNVEIDE

IEVADS ILGTSPĒJAS TEORĒTISKIE ASPEKTI Ilgtspējas vispārīgs raksturojums Ilgtspējība ir sabiedrisks mērķis, kas saistīts ar cilvēku spēju droši līdzās pastāvēt uz Zemes ilgu laiku. Ir grūti dot vienotu ilgtspējības definīciju, un tās ir mainījušās atkarībā no literatūras, konteksta un laika. (Ramsey, 2015) Ilgtspējība parasti tiek raksturota kā trīs dimensijas (vai pīlāri):

Pašvērtējums studiju priekšmetā “Komunikācija un prezentācijas prasmes” vai “Prezentācijas prasmes”

  Patstāvīgā darba nosaukums Pašvērtējums kā “zinu”, “protu”, “pielietoju” analīze Citvērtējums/komentāri Novērtējums % Komunikācijas līmeņu – jēdzieniskā, emocionālā un uzvedības, noteikšanas un izmaiņu vingrinājums Savās prezentācijās izmantoju sausus faktus – ar piemēriem, gandrīz neizmantojot emocionālu komponentu, balss tembru vai humoru.   15% Publiskas uzstāšanās analīze pēc dotajiem kritērijiem Uzstāšanās laikā

Uzņēmuma SIA „Trans I” projekta apraksts

Transporta-ekspedīcijas uzņēmums Trans I SIA, nodrošina pilno un salikto kravu pārvadājumus Eiropas valstīs. Uzņēmums nodarbojas ar pilnu loģistikas pakalpojumu klāstu: transporta pakalpojumi, loģistika (starptautiskie pārvadājumi – aģentu pakalpojumi), kravu uzglabāšana, vietējie un starptautiskie kravu pārvadājumi un kravu ekspeditoru pakalpojumi Eiropas valstīs, Itālijā, Spānijā un Francijā ir būtiskas priekšrocības loģistikas pakalpojumu

Important aspect of public life

Introduction Faith in the police is an important aspect of public life and has an impact on the relationship between citizens and law enforcement. In this quantitative study, we will focus on examining the level of trust in the police force in Portugal and how it relates to several variables,

Iekšējās komunikācijas pilnveidošanas iespējas uzņēmumā ”X”

Ievads Šī darba aktualitāte ir tāda, ka mūsdienu biznesa telpā nereti ir problēmas ar iekšējo komunikāciju, jo vai nu darbinieki dažādu iemeslu dēļ neprot komunicēt savā starpā, vai arī nav skaidri definētas attiecības starp kolēģiem, kurš par kādiem jautājumiem ir atbildīgs, lai iegūtu pozitīvu rezultātu. Pandēmijas laikā ārējās komunikācijas jautājums

 Autoceļu lietošanas nodevas iekasēšana

Ievads Pa Latvijas autoceļiem ikdienā pārvietojas liels skaits mehānisko transportlīdzekļu – vieglās automašīnas, autobusi, kravas automašīnas u.c. Automašīnām pārsniedzot 3000kg vai to sastāviem 3500kg, lai izmantotu valsts galvenos un reģionālos autoceļus ir jāmaksā autoceļu lietošanas nodeva (vinjete) (turpmāk – nodeva). Autoceļu lietošanas nodevas izveidošanas būtība- ir maksa par Latvijas galveno

SABIEDRISKĀS ĒDINĀŠANAS UZŅĒMUMA OV SOLUTIONS ATTĪSTĪBAS STRATĒĢIJA

IEVADS Uzņēmuma veiksme un panākumi lielā mērā ir atkarīga no biznesa stratēģijas. Tā ir nozīmīga ikvienam tālredzīgam un uz sasniegumiem tendētam vadītājam, kurš, izmantojot uzņēmuma resursus un atšķirīgas prasmes, vēlas iegūt priekšrocības attiecībā pret saviem konkurentiem tirgū vai nozarē. Panākumus iespējams gūt tikai organizācijām ar skaidru mērķi un stratēģiju, kā

Papildinātās realitātes lietojums loģistikā

Ievads Temata aktualitāte Darba mērķis Pētījuma priekšmets: // . Pētījuma objekts: / . Darba mērķa sasniegšanai izvēlēti sekojoši darba uzdevumi: Raksturot ///////////////; Veikt ///////////; Pētīt //////////////////; Izvērtēt////////////////; veikt secinājumu apkopojumu un izvirzīt priekšlikumus. Darbā izmantotas sekojošas pētīšanas metodes: zinātniskās un teorētiskās literatūras analīzes metode –/////////////////////////; loģiskā metode. Pētījuma periods: /////

 Kontroldarbs Nr. 2

UZDEVUMS 1 Nosacījums: Apdrošinātā īpašuma patiesā vērtība ir 84 200 EUR, apdrošināšana “daļā” – 85%; zaudējuma apmērs apdrošināšanas gadījumā – 50 340 EUR, beznosacījuma franšīze (pašrisks), procentos pret apdrošinātā īpašuma patieso vērtību (apdrošināšanas novērtējumu) ir 5%. Ir jādefinē: Apdrošinājuma summa Apdrošinājuma summa = 84 200 EUR x 0,85 = 71

CITES konvencijas objektu identifikācijas un muitas kontroles pilnveidošanas iespējas Eiropas Savienībā

Ievads Tajā pašā laikā šodien nelegāli ienākumi no dzīvnieku un augu, kā arī to daļu (atvasinājumu/derivātu) nelikumīgā pārvietošana no vienas valsts teritorijas uz citas valsts teritoriju – kontrabanda – ir trešajā vietā pasaulē pēc ienākumiem no ieroču un narkotiku tirdzniecības. Šis process ir aptvēris daudzas valstis, kļūstot patiesi globāls. Savvaļas

Kursa darbs Sākumskolas skolnieku mācību motivācijas veidošana

Nozīmīgākais priekšnosacījums veiksmīgām mācībām ir motivācija, kas ļauj skolēnam sajust un noticēt tam, ka viņš pats var mācīties visu mūžu, tas nozīmē, ka ir būtiski jau sākumskolā veicināt skolēnu motivāciju, lai mācīšanās process ir rezultatīvs un veiksmīgs, kas, savukārt, arī nosaka darba aktualitāti. 1.Izpētīt mācīšanās motivācijas teorētiskos aspektus 2.Veikt skolēnu

Konstruēšana, veidošana – metodiskie principi

Pirmsskolas loma ir ielikt pamatus skolēnu caurviju prasmēm, kuras tālāk jau lietot darbībā daudzveidīgās cilvēka darbības jomās.[1] Viena no iespējām attīstīt bērnā caurviju prasmes ir konstruēšana un veidošana, dažādu tēmu apzināšanas ietvaros izmantojot dažādus celtniecības materiālus, dabas materiālus, papīru (piemēram, origami). Konstruēšana (no lat. construo – būvē, veido) ir: konstrukcijas

INTRODUCTION TO MARKETING PIELIKUMĀ PREZENTĀCIJA

The British company Fevertree Drinks plc manufactures and sells soft drinks, including tonics and other fizzy mixes used in cocktails and other beverages. The company was started in London in 2005 and swiftly rose to become one of the world’s largest producers of non-alcoholic beverages. Fevertree Beverages plc has a

Praktiskais darbs – darba līguma analīze

DARBA LĪGUMS SIA „ABC”, reģistrācijas Nr.90000087993, tās direktora Jāņa Ozola personā, kas darbojas uz Statūtu pamata, turpmāk tekstā saukts Darba Devējs, no vienas puses, un Liene Bērziņa, personas kods 070789 – 11432, pase DC Nr.49787, izdota 2015.gada 19.decembrī Pilsonības un migrācijas lietu pārvaldes Cēsu nodaļā, dzīv. L.Paegles ielā 24 –

Jautājumi – ievads civiltiesībās

Jautājumi – ievads civiltiesībās Vai civiltiesības ir privāttiesības vai publiskās tiesības? Civiltiesības ir privāttiesību apakšnozare. Ko regulē civiltiesības kā tiesību nozare? Civiltiesības kā tiesību nozare regulē indivīdu savstarpējās attiecības un to attiecību sekas, kas pamatotas uz līgumu slēgšanu, mantisko un ne-mantisko preču pārdošanu un apmaiņu, kā arī jebkuru situāciju, kur

Pārbaudes darbs Civiltiesības

Studentam jāizvēlas viens likums, kurš regulē civiltiesības, un tajā ir jānorāda uz šādiem aspektiem: Kādas tiesiskās attiecības regulē konkrētai likums; Nosaukt tiesību subjektus, kuru attiecības regulē konkrētais likums. Vai konkrētais likums regulē gan fizisko, gan juridisko subjektu tiesiskās attiecības. Raksturot kā konkrētā persona iegūst konkrētajā likumā paredzētās tiesības. Nosaukt vienu

Translation

Essay: Translation is the process of transferring the meaning of a source text into another language. The translator must take into account not only the lexical and grammatical features of languages, but also cultural nuances in order to preserve and convey the author’s intention. In the course of my work

Use of Adjectives in Fairy Tales

INTRODUCTION The introduction states concisely: background of the study; significance of the problem; goal of the research paper; hypothesis or research questions; enabling objectives; research methods; theoretical framework; data collection techniques (where applicable); research subjects/participants/population (where applicable); corpus of the texts analysed (where applicable); short summary (1-2 sentences) of each

KANTA BRĪVĪBAS UN MŪŽĪGĀ MIERA KONCEPTS

IEVADS Kanta mācības liberālajām tradīcijām, kas saistītas ar cilvēka un pilsoņa tiesību un brīvību doktrīnu, Kanta idejām par tiesiskumu un juridiskajām tiesībām bija un joprojām ir milzīga nozīme tiesību filozofijā un valsts un civiltiesības organizācijas praksē. Lielākās daļas valstu konstitūcijas atspoguļo tādus tiesiskuma pamatprincipus kā likuma vara, dabisko tiesību un

Nekustamā īpašuma atsavināšana sabiedriskām vajadzībām

ievads Katras valsts īpašumtiesību regulēšana izriet no iekšējiem normatīviem aktiem. Piemēram, Latvija, iegūstot neatkarību, pieņēma virkne likumu, kas paredzēja atgriezt īpašumus tā īpašniekiem, vai privatizēt brīvu īpašumu. [1] Galvenais likums, autora uzskatā, paredzēja „Bijušajiem īpašniekiem vai viņu mantiniekiem neatkarīgi no viņu pašreizējās pilsonības atjaunot īpašuma tiesības uz namīpašumiem, kuri 40.—80.

Ēnu ekonomika būvniecības nozarē Latvijā

Ievads Ārvalstu autora Šneidera rakstā tiek atzīmēts, ka “būvniecība ir ļoti uzņēmīga pret ēnu ekonomiku, un aptuveni trešdaļa no kopējā būvniecības apjoma varētu būt veikta ēnu ekonomikas ietvaros”. (Schneider, 2016) Eiropā divas trešdaļas no ēnu ekonomikas veido darbinieku un darba neuzrādīšana, un šajā jomā būvniecība ir nozaru līderis, bet trešdaļu

Uzņēmums SIA MULTIPLASTS

Uzņēmums SIA MULTIPLASTS ir specializēts, licencēts uzņēmums, kas veic visu veidu jumtu segumu darbus, ugunsaisardzības un ventilējamās fasādes darbus. 1. Savam objektam jāuzraksta ietekmējošie faktori – 20 iekšējie un 20 ārējie. Iekšējie faktori SIA MULTIPLAST: efektivitāte kvalitāte jaunievedumi klientu vēlmju apmierināšana uzņēmuma SIA MUPLTIPALSTS organizatoriskā struktūra misija un mērķi darba personāls gaidāmie

Uzņēmuma PHARMIDEA finanšu analīze

IEVADS Pētāmais uzņēmums darbojas nozarē, kuru pieskaita pie „ķīmijas rūpniecības – kura 2021.gadā ieņēma 5. vietu pēc apgrozījuma (2020. gadā 8,7%), 5. vietu pēc darbinieku skaita (7,1% 2020. gadā) un 5. vietu pēc eksporta īpatsvara preču realizācijā (73,5% 2020. gadā).” [1] Internetā pieejamie „medikamentu ražošana un tirdzniecība” apakšnozares uzņēmumu rentabilitātes koeficienti:

INVESTĒŠANAS IESPĒJAS UN EFEKTIVITĀTE IEGULDĪJUMU FONDOS LATVIJĀ

IEVADS Ieguldījumu fondi ir viens no populārākajiem un efektīvākajiem naudas uzkrāšanas un ieguldīšanas veidiem mūsdienu attīstītajās valstīs. Turklāt, ar katru gadu ieguldītāju skaits, kuri veic brīvo līdzekļu ieguldīšanu tieši fondos, ievērojami palielinās visā pasaulē. Fondu darbības stratēģijas ir visai atšķirīgas. Ir fondi, kas piedāvā ļoti plašu ieguldījumu klāstu un tādējādi

DIPLOMĀTISKĀS UN KONSULĀRĀS TIESĪBAS

Viens no nesenajiem piemēriem, kas piesaistīja mediju uzmanību par starptautiskajām diplomātiskajām un konsulārajām tiesībām, ir bijis saistīts ar Krievijas Federācijas vēstniecību Lielbritānijā. 2018. gadā Lielbritānijas valdība pieņēma lēmumu izraidīt 23 Krievijas diplomātus, apsūdzot Krieviju par nerva gāzes uzbrukumu bijušajam dubultajam aģentam un viņa meitai, kuri dzīvoja Lielbritānijā. Krievijas Federācijas vēstniecība

Korupcijas riski un to novēršanas iespējas sporta izglītības iestādes 

Par korupcijas risku uzskata varbūtību, ka kāds no valsts vai pašvaldības iestādes darbiniekiem ar nodomu vai bez nodoma rīkosies savu vai citas personas interešu labā, gūstot sev nepienākošos labumu un nodarot kaitējumu vai zaudējumus valsts pārvaldībai, citiem vārdiem sakot, tas ir koruptīvas rīcības drauds. Izglītības sistēma kas ir brīva no

Literatūra un māksla 1960.-1965. gads

1) Vārds, uzvārds, studiju forma 2) Literatūra un māksla 1960-1965. gads 3) Literatūra un Māksla laikraksts. Latvijas Padomju rakstnieku, komponistu, mākslinieku, arhitektu un kinematogrāfijas darbinieku savienību laikraksts. Iznākšanas gadi: Rīga, 1945-1994.g. Iznākšanas biežums: reizi nedēļā. Sākotnējā laikraksta tirāža 1947. gadā bija 6000 eksemplāru. Līdz 1978. gada decembrim redakcija atradās kopā

Pētnieciskais darbs literaturā

    Romāns – G.Flobērs “Bovarī kundze” Novele – A.Upītis “ Kailā dzīvība” Stāsts – Jēkabs Apsītis “Ārprātīgais” Cilvēka tipu raksturojumi 1. Čārlzs Bovarija māte bija ļoti cienījama un ļoti strādīga. Gluži pretēji, viņa tēvam, kurš visu mūžu bija ķirurga palīgs. Bet turklāt viņam bija ļoti spēcīgs raksturs, ko pavadīja

Bankas finanšu riski un to analīze AS “Citadele Banka”

IEVADS Bieži tiek teikts, ka peļņa ir atlīdzība par riska uzņemšanos. Nekur tas nav tik patiess kā banku nozares gadījumā, tāpēc varētu teikt, ka riskēšana ir bankas ceļš uz izaugsmi un attīstību. Bankas ir pakļautas daudz dažādu veidu riskiem. Vairāki banku riski rodas no kopējā neatbilstības iemesla. Ja bankas spētu

Marketing Processes for Introducing New Products in Restaurants

1. Theoretical aspects of the implementation of new food industry products 1.1 Characteristics of the food business as a service sector The term “food industry” refers to a multifaceted industry that operates on a worldwide scale and is comprised of a cluster of numerous small and large-scale enterprises or businesses

Matemātikas paradoksi

Ievads Paradoksi ir kā burvju triki, kas cilvēkus interesē un piesaista, jo neņemot vērā loģiku un veselo saprātu, tie ir pretrunā ar cilvēka intuīciju un izraisa pārsteigumu. Paradoksa jēdzienu definēt kā domu vai apgalvojumu, kas ir pretrunā ar vispārpieņemto un atzīto. Paradoksi ir bieži sastopami ne tikai matemātikā, bet arī

MIDDLESEX UNIVERSITY LONDON

Assignment 2 Select a country that can be identified as an emerging market for a particular genre of music or art form. Write a report to include political and economic analysis of the market and how it might be successfully developed. CASE STUDY: GERMANY – AN EMERGING MARKET FOR AFROBEATS

Piedāvātas darbības matemātikas apgūšanai vidējai grupai bērnudārzā caur pasaku

Ar pasakas palīdzību notiek ne tikai valodas attīstība, bet arī matemātisko priekšstatu veidošana tēlotājdarbībai nepieciešamo prasmju apgūšana. Tiek ņemta pasaka Sarkangalvīte. Nodarbība bērniem PII 4-5 gadu vecumā. Nodarbībās uzdevums ir nostiprināt zināšanas par skaitļiem no 0 līdz 10 un prasme strādāt ar tiem. Pilnveidot bērnu priekšstatus par skaitļu izkārtojumu skaitļu

Kinožurnāls “Padomju Latvija” Nr.8 – iedzīvotāju darbība, kultūras un sporta joma, vaļasprieki Padomju cenzūrā

Ievads Mūsdienās Latvija var tikt raksturota kā nozīmīgāko starpvalstu organizāciju dalībvalsts, aktīva reģionāla dalībniece Baltijas jūras reģiona organizācijās, pārrobežu un transnacionālajā sadarbībā.[1] Bet rodas jautājums – vai tā ir bijis vienmēr? Vai Latvijas vēsturiskā attīstība vienmēr ir bijusi “rožaina”? Kāda bija tās vēsture? Apzinot iespējas mūsdienās izvērtēt Latvijas vēsturi, var apgalvot,

Printful Latvia

1. A brief overview of the company and the product/service it offers Printful is an example of a successful digital brand in Latvia. AS “Printful Latvia” is a Latvian corporation affiliated with the international Printful concern. The company’s principal activity is the provision of digital printing and delivery services for

FINANŠU RISKU BŪTĪBA

Kredītrisks Kredītrisks ir klienta nespēja savlaicīgi segt savas saistības attiecībā pret uzņēmumu jeb, citiem vārdiem sakot, ja kādas uzņēmuma operācijas rezultātā, tam rodas prasības pret kādu konkrētu personu vai uzņēmumu, kas nespēj vai atsakās no savu saistību izpildes. Tomēr kredītrisks neaprobežojas tikai ar risku, ka aizņēmēji nespēj maksāt, tajā ietilpst

Alfrēda Adlera individuālpsiholoģijas ideju attīstība mūsdienās

Ievads Svarīgs posms psihodinamiskā virziena attīstības vēsturē bija Z.Freida laiks, kad daudzi speciālisti centās vai nu paplašināt Freida redzējumu personībai, vai arī to pārskatīt. Freids piesaistīja un iedvesmoja daudzus intelektuāļus[1]. Viens no ievērojamākajiem teorētiķiem, kas “atdalījās” no Freida uzskatiem un izvēlējās savu oriģinālo teorētisko sistēmu radīšanas ceļu – Alfrēds Ādlers

Importance of the research in the public relations.

All grown-ups were once children…[1] Despite the fact that this phrase is from a book, which has little to do with the topic of public relations, it is directly related to this essay. This is because every child in his childhood very often asked the question: “Why?”. And this happens

Angļu valodas tests

68. 1 The ‘marketing mix’ consists of the Four Ps. Can you remember what they are? Write them down and then check on the opposite page. Four Ps of marketing are: product, price, place and promotion. 68.2 See how many different compound words and word partnerships you can form from

Use and popularity of food services among young people in Riga

1. Young people as food and meal consumers 1.1. Decision-making process and factors influencing consumption among young people Today, it is acceptable to argue that the study of teenagers as consumers is a separate topic of research within the subject of consumer behaviour. Thus, according to Forbes, 93% of parents

Valsts amatpersonai noteikto ierobežojumu pārkāpšanas kā nodarījuma subjektīvā puse

Krimināllikuma (KL) nodaļā “Noziedzīgi nodarījumi valsts institūciju dienestā” ietverti nodarījumi, kas apdraud publiskās varas darbības sabiedrības labā interesi, tie tāpat var būt saistīti ar būtiska kaitējuma radīšanu valsts varai, pārvaldības kārtībai, ar likumu aizsargātām personas tiesībām un interesēm jeb tās ir darbības, kas neatbilst vai ir pretējas dienesta interesēm. Ietvertais

Višegrādas grupa, jeb  Višegrādas četrinieks

Višegrādas grupa jeb  Višegrādas četrinieks(V4), ir četru Centrāleiropas valstu politiska un kultūras savienība. Šajā savienībā ir četras valstis – Čehija, Polija, Slovākija un Ungārija. Višegrādas grupa izveidoja 1991. gada 15. februārī Čehoslovākijas, Poijas un Ungārijas līderi, Ungārijas pilsētā Višegrādā.  Vēsturiski Višegrādas grupa ir pēctece Ungārijas, Čehijas un Polijas aliansei, kas tika izveidota Višegrādas kongresā 1335. gadā. Kopš savienības izveides pirmssākumiem, tās galvenais mērķis

Iegūstiet piekļuvi visiem +5000 izpildītiem mācību darbiem.

Par 9.90 € jūs varat:
– Pārskatīt visas mūsu arhīvā pieejamās lapas.
– Lejuplādēt jebkurus 10 failus.

Piekļuve būs aktīva 24 stundas.

Jūs varat veikt maksājumu ar jebkuru bankas karti.

Majasdarbs.lv

Vai vēlies pasūtīt mācību darbu?

Cookie

Šīs tīmekļa vietnes satura kvalitātes uzlabošanai un pielāgošanai lietotāju vajadzībām tiek lietotas sīkdatnes – tai skaitā arī trešo pušu sīkdatnes. Turpinot lietot šo vietni Jūs piekrītat sīkdatņu lietošanai, kā arī iespējamai saziņai, ja kādā no lapā aizpildāmajām formām norādīsiet savu kontaktinformāciju.