Kategorija: Augstskola

  IEVADS Cilvēku tirdzniecība ir ne tikai Latvijas, bet arī pasaules aktuāls tiesību jautājums, jo, kā ir norādījusi arī vienīgā sieviešu tiesību aizstāvības organizācija Latvijā centrs Marta “ Pasaulē cilvēku tirdzniecības bizness ir kļuvis par ietekmīgu organizētās noziedzības jomu un ir ienesīgākais pēc narkotiku tirdzniecības, ieroču biznesu atstājot trešajā vietā.

TIESISKO ATTIECĪBU VEIDI

TIESISKO ATTIECĪBU VEIDI SATURS IEVADS 3 1.TIESISKO ATTIECĪBU JĒDZIENS UN ELEMENTI 4 2.TIESISKO ATTIECĪBU VEIDI 6 IEVADS Nevienas valsts tiesību sistēma nav iedomājama bez tiesiskajām attiecībām, jo tās regulē tiesību normas, uz kuru pamata pastāv pati tiesību sistēma, savukārt, tiesību normu kopums, kas regulē līdzīgas tiesiskās attiecības, kas saistītas patstāvīgā

Шкала тревоги Спилбергера (3 darbi pielikumā)

Шкала самоуважения Розенберга – старейший инструмент измерения уровня самоуважения, до сих пор широко востребованный в социопсихологических исследованиях. Шкала самоуважения Розенберга измеряет самооценку с помощью десяти пунктов, на которые даны ответы по четырехбалльной шкале Лайкерта – от «полностью согласен» до «абсолютно не согласен». Важно отметить, что в данной шкале, самооценка не

Uzdevums Finansu Teorijā (uzdevums un prezentācija pielikumā)

Uzdevums 1.1.Ieņēmumu pozīcijas: 1)nodokļu ieņēmumi 2)ienākuma nodokļi 3)sociālās apdrošināšanas iemaksas 4)nodokļi par pakalpojumiem un precēm 5)muitas nodoklis 6)nenodokļu ieņēmumi 7)ieņēmumi no īpašuma un uzņēmējdarbības 8)valsts un kancelejas nodevas 9)naudas sodi un sankcijas 10)pārējie nodokļi Ienākuma nodokļi-lielākais īpatsvars Ieņēmumi no iedzīvotāju ienākuma nodokļa;mazākais īpatsvars Uzņēmumu ienākuma nodoklis. Nodokļi par pakalpojumiem un

«нормативно-правовое обеспечение социальной защиты во Франции и Латвии»

На тему «нормативно-правовое обеспечение социальной защиты во Франции и Латвии» содержание Введение 3 1.Некоторые вопросы социальной защиты 4 2. Пенсионная система Латвии 5 3. Пенсионная система Франции 11 Заключение 17 Список использованных источников 18 Введение Социальная сфера, как и другие сферы имеют направленность выравнивания соответствующих головных законов ЕС по отношению

«publiskais Iepirkums valsts iestadēs»

  Saturs Ievads 7 1.Publiskā iepirkuma jēdziens, būtība, principi, mērķi 9 1.1. „Publisko iepirkumu” jēdziena pētījums 9 1.2. Publisko iepirkumu mērķi un pamatprincipi 11 2. Publiskie iepirkumi, to veidi un dalībnieki 20 2.1. Publisko iepirkumu veidi 20 2.2. Publisko iepirkumu dalībnieki 25 3. Publiskie iepirkumi, procedūra, tiesa 27 3.1. Iepirkumu

VAS Latvijas Pasts Līderība un uzvedība organizācijā (prezentācija pielikumā)

•Latvijas Pasts nodrošina plašāko pasta pakalpojumu pieejamību visā Latvijas teritorijā, uzturot vairāk nekā 400 pasta pakalpojumu sniegšanas vietu. •Uzņēmuma pamatfunkcija ir universālā pasta pakalpojuma sniegšana. •Latvijas Pasts ir valstij pilnībā piederošs uzņēmums, kurā strādā vairāk nekā 4300 darbinieku. •Pasta nozarē valsts politiku izstrādā un valsts pārvaldes funkcijas īsteno Satiksmes ministrija.

Tiešo konkurentu salīdzinājums farmācijas nozarē

Praktiskais darbs par mikrovides izpēti uzņēmumam Grindex pielietojot Portera piecus spēkus /// 2021 Tiešo konkurentu salīdzinājums farmācijas nozarē Farmaceitisko ražošanu iedala divās stadijās:  pirmā stadija – pirmsapstrāde vai ražošana, tā ir aktīvās vielas jeb ingredienta ražošana;  otrā stadija – aktīvo zāļu vielu pārvēršana ārstniecībā izmantojamos produktos (medikamentos). Lielākās

„Grāmatvedība un finanšu plānošana”

„Grāmatvedība un finanšu plānošana” Saturs Ievads 3 Īss organizācijas apraksts /raksturojums 4 Organizācijas struktūra, finanšu pārvaldības shēma 8 Finanšu pārvaldībā iesaistīto vadības līmeņu saraksts, finanšu direktora/ finansista pienākumu apraksts 8 Prakses uzdevumu veikšanai izvēlētas atbilstošas metodes 11 Ir izveidoti kritēriji, atbilstoši kuriem tiks veikta finanšu pārvaldības (finanšu vadības) analīze. 18

GENANO 350 (prezentācija pielikumā)

PAGARINI SAVU DZĪVI ELPOJOT SVAIGU UN TĪRU GAISU AR GENANO 350 ĻAUJ ASINĪM DZĪSLĀS SVAIGĀ GAISĀ CIRKULĒT PAAUGSTINOT DARBA PRODUKTIVITĀTI UN KVALITĀTI. VESELĀ MIESĀ VESELS GARS. ESiET VADĪTĀJS, KURŠ RŪPĒJAS PAR SEVI   UN SAVIEM DARBINIEKIEM, parādiet, ka jums rūp!Šis produkts ir domāts tieši jums. •Ideāli piemērots ofisiem, zobārstniecības kabinetiem un

LATVIJAS REPUBLIKAS SATVERSME

  IEVADS Latvijas pamatlikums Latvijas Republikas Satversme ir uzskatāma par īsto konstitūciju, tai ir 8 nodaļas un 116 panti (līdz 1998. gadam, kad Saeima pieņēma nodaļu “Cilvēka pamattiesības”, bija 7 nodaļas un 88 panti). Satversme ir sestā vecākā spēkā esošā republikas konstitūcija pasaulē un ir vecākā spēkā esošā Centrālās un

PROCESUĀLIE PIESPIEDU LĪDZEKĻI UN SANKCIJAS, TO PIEMĒROŠANA UN TIESU PRAKSE

PROCESUĀLIE PIESPIEDU LĪDZEKĻI UN SANKCIJAS, TO PIEMĒROŠANA UN TIESU PRAKSE Rīga, 2021 Lai nodrošinātu kriminālprocesa efektivitāti un krimināllietu ātru izskatīšanu Kriminālprocesa likumā (turpmāk- KPL) likumdevējs ir paredzējis iespēju personai lietas izskatīšanas gaitā piemērot procesuālos piespiedu līdzekļus un sankcijas, kas, protams, savā ziņā ierobežo konkrētās personas tiesības, taču, kuru piemērošana ir

Praktiskas dzìves vingrinàjumi

Praktiskas dzìves vingrinàjumi Главной особенностью современной педагогики является ее ориентация на личность обучаемого. Сейчас по всему миру мы можем наблюдать переосмысление проблемы воспитания, обучения и развития ребенка. Основной задачей в этой области является воспитание свободной, творческой и саморазвивающейся личности. Другими словами, развитие творческого потенциала ребенка дошкольного возраста, его активности и

“KVINTO GR” prakses atskaite

Prakses atskaite “KVINTO GR” (uzņēmuma vai organizācijas nosaukums) Satura rādītājs Ievads 3 1. “KVINTO GR” vispārīgs raksturojums un prakses laikā veiktie uzdevumi 4 1.1. Uzņēmuma “KVINTO GR” vispārīgs raksturojums 4 1.2. Prakses laikā veiktie uzdevumi 6 2. Primārie dati 8 2.1. Aptaujas rezultātu vizualizācija un interpretācija 9 2.2. Intervijas rezultātu

Prakses pārskats „Uzņēmuma loģistikas vides analīze”

EKONOMIKAS UN KULTŪRAS AUGSTSKOLA Loģistika un starptautiskie tirdzniecības darījumi Prakses pārskats „Uzņēmuma loģistikas vides analīze” SATURS Ievads 3 1.ANALĪTISKAIS APSKATS 4 1.1. Uzņēmuma loģistikas vide 4 1.2. Loģistikas pamatdarbības 5 1.3. Noliktavu saimniecība 7 2.PĒTĪJUMA REZULTĀTI 9 2.1. Uzņēmuma SIA „Circle K Latvia” raksturojums 9 2.2. Uzņēmuma SVID analīze 10

Pillar Capital, AS prakses atskaite

Maģistra profesionālo studiju programmas “NOSAUKUMS” prakses atskaite Prakses vieta – Pillar Capital, AS Saturs Ievads 3 1. Pillar Capital, AS ieguldījuma novērtējums Rīgas pilsētas attīstībā 6 2. Pillar Capital, AS pārvaldes struktūra 14 3.LR likumdošanas bāze, kas reglamentē Pillar Capital, AS un valsts un pašvaldības institūciju sadarbību 19 4. PCA

Privātā pirmsskolas izglītības iestāde “Maza Rasiņa”

PRAKSES Privātā pirmsskolas izglītības iestāde “Maza Rasiņa” (izglītības iestādes, kurā veikta prakse, nosaukums) ATSKAITE 2021 1.tabula Labās prakses pieredzes studijas Rotaļnodarbības temats Vērošanas datums Bērnu vecums Bērnu skaits grupā Skolotāja vārds, uzvārds, kura nodarbība vērota Secinājumi Es darbojos ar dabas materiāliem, zīles 13.09 5-7 12 Natalija Labanova Ļoti interesanta rotaļnodarbība,

Politiskā režīma jēdziens – totalitārs, autoritārs, demokrātisks režīms

Politiskā režīma jēdziens – totalitārs, autoritārs, demokrātisks režīms Politiskais režīms Politika ir valdības resursu – naudas un varas – apvienošana, lai kalpotu sabiedrības mērķiem, ar šiem resursiem ietekmējot institūciju, organizāciju un indivīdu rīcību.[1] Ar politiku parasti saprot procesu, kurā tiek kaldināti kolektīvi un noteiktai ļaužu grupai saistoši lēmumi, kas vērsti uz

NEPILNGADĪGĀ IEVIETOŠANA KOREKCIJAS IESTĀDĒ

NEPILNGADĪGĀ IEVIETOŠANA KOREKCIJAS IESTĀDĒ Rīga, 2021 SATURS IEVADS 3 1.NEPILNGADĪGĀ IEVIETOŠANA KOREKCIJAS IESTĀDĒ JĒDZIENS UN BŪTĪBA 6 2.NEPILNGADĪGĀ IEVIETOŠANA KOREKCIJAS IESTĀDĒ NORMATĪVAIS REGULĒJUMS, PROBLEMĀTIKA 8 NOBEIGUMS 12 IZMANTOTO AVOTU UN LITERATŪRAS SARAKSTS 13 IEVADS Audzinoša rakstura piespiedu līdzekļi bērniem- iespēja, nevis sods, tā skaidro Rīgas apgabaltiesas Krimināllietu tiesas kolēģijas tiesnese

NELEGĀLA MIGRĀCIJA:CĒLOŅU UN SEKU SOCIOLOĢISKAIS VĒRTĒJUMS

NELEGĀLA MIGRĀCIJA:CĒLOŅU UN SEKU SOCIOLOĢISKAIS VĒRTĒJUMS SATURS IEVADS 3 1.NELEGĀLA MIGRĀCIJA- CĒLOŅI UN SEKAS 5 2.NELEGĀLĀS MIGRĀCIJAS CĒLOŅU UN SEKU SOCIOLOĢISKAIS VĒRTĒJUMS 8 NOBEIGUMS 9 IZMANTOTO AVOTU UN LITERATŪRAS SARAKSTS 10 IEVADS Migrācija, ieceļojot no vienas valsts citā ar apmešanās nolūku var būr gan legāla, gan arī nelegāla. Tā, piemēram,

Civilprocesa tiesības I 0623202205

  Pirmais uzdevums. Uzdevums saturs: jāsagatavo referāts par civilprocesuālo tiesību principiem. Referātā jāiekļauj trīs aspektus: kādi civilprocesuālo tiesību principi pastāv, norādot arī to iedalījumu; kā izpaužas katra civilprocesuālo tiesību principa būtība (saturs, tvērums); kādā veidā ir nostiprināts katrs no civilprocesuālo tiesību principiem. Ņemot vērā to, ka tiesību teorētiķu vidū pastāv

Muitas noformēšanas un kontroles organizācija loģistikas ķēdē

  DARBĀ IZMANTOTIE SAĪSINĀJUMI 9 IEVADS 10 1.Muitas procedūras piemērošanas un kontroles teorētiskais pamatojums 12 1.1. Muitas procedūru normatīvais pamats 12 1.2. Muitas procedūras „tranzīts” raksturojums 16 1.3. Muitas procedūru kontrole 22 1.4. Preces, kuras izved no Savienības muitas teritorijas 23 2. Preču pārvadājumu prasības logistikas uzņēmumiem 30 3. MUITAS

PĀRBAUDES DARBS 0623202204

PĀRBAUDES DARBS INSTRUKCIJA: Veicot aprēķinus aprakstīt savas darbības tā, lai būtu iespējams izsekot jūsu lēmumu loģikai, kur nepieciešams aprakstīt normāla sadalījuma pārbaudi, statistiskos kritērijus un kā tika izvēlēta metode. Citos uzdevumos pietiek tikai ar statistisko kritēriju norādīšanu (piem., vidējie rādītāji vai kronbaha alfas). Tur kur ir norādīts izvēlēties Šapiro –

PAR INFORMĀCIJAS ZINĀTNI, TĀS ATTĪSTĪBAS VĒSTURI UN MŪSDIENĀM

PAR INFORMĀCIJAS ZINĀTNI, TĀS ATTĪSTĪBAS VĒSTURI UN MŪSDIENĀM RĪGA 2022 INFORMĀCIJAS ZINĀTNES ATTĪSTĪBAS VĒSTURE Pētot informācijas zinātni, nepieciešams izskatīt tā termina skaidrojumu. Informācijas zinātne- zinātnes nozare, kas nodarbojas ar datu vākšanas, organizēšanas, apstrādes un izplatīšanas problēmu izpēti datu apstrādes sistēmās.[1] Lai gan informācijas zinātne ir meklējama jau 1800. gados, tomēr

PAR INFORMĀCIJAS PAKALPOJUMU NĀKOTNI

  PAR INFORMĀCIJAS PAKALPOJUMU NĀKOTNI REFERĀTS INFORMĀCIJAS PAKALPOJUMU NĀKOTNE Mūsu digitālajā laikmetā nākotnes aprises ietekmē vairāki tehnoloģiski spēki. Pirmkārt – digitalizācija kopumā. Otrkārt, mākslīgais intelekts, kas ļauj ātrāk un pilnīgāk analizēt informāciju, atpazīt to, piemēram, sejas atpazīšana. Treškārt, pāreja uz ātrgaitas informācijas pārraidi – ja šobrīd pārejam uz 5G, tad

NELIKUMĪGA VALSTS ATBALSTA  KOSTATĒŠANA, KAS NAV SADERĪGA AR IEKŠĒJO TIRGU

NELIKUMĪGA VALSTS ATBALSTA KOSTATĒŠANA, KAS NAV SADERĪGA AR IEKŠĒJO TIRGU SATURS 1.NELIKUMĪGA VALSTS ATBALSTA JĒDZIENS 5 2.NELIKUMĪGA VALSTS ATBALSTA PAZĪMES- KUMULATĪVIE RĀDĪTĀJI 11 NOBEIGUMS 15 IZMANTOTO AVOTU UN LITERATŪRAS SARAKSTS 16 IEVADS Komercdarbība, ko veido pasaules valstu uzņēmumi, sastāda daļu no kopējās ekonomikas sistēmas, tā nodrošina preču un pakalpojumu apriti

MOTIVĀCIJAS TEORĒTISKIE ASPEKTI

  Jēdziena motivācija būtība Motivācija ir viens no psiholoģiskajiem aspektiem, kas ir visciešāk saistīts ar cilvēka attīstību. To raksturo nevis kā personisku iezīmi, bet gan ar cilvēku mijiedarbību ar situāciju, tāpēc tā dažādiem cilvēkiem ir atšķirīga un vienā un tajā pašā personā tā var atšķirties dažādos laikos un situācijās. Motivēt

Meждyнapoднoe peгyлиpoвaниe дeятeльнocти cтpaxoвыx кoмпaний

  СОДЕРЖАНИЕ 1. ТЕОРЕТИЧЕСКИЕ ОСНОВЫ РЕГУЛИРОВАНИЯ СТРАХОВОЙ ДЕЯТЕЛЬНОСТИ 8 1.1. Страхование как экономическая деятельность 8 1.2. Основы регулирования деятельности страховых компаний 16 1.3. Проблемы международного регулирования страховой деятельности 19 Выводы по первой главе 24 2. ИССЛЕДОВАНИЕ МЕЖДУНАРОДНОГО РЕГУЛИРОВАНИЯ СТРАХОВОЙ ДЕЯТЕЛЬНОСТИ 25 2.1. Методика исследования 25 2.2. Кейс 1. Регулирование страховой

Cilvēkresursu vadības prakses atskaite

Cilvēkresursu vadības prakses atskaite Satura rādītājs Ievads 3 1. SIA «Maxima Latvija» vispārējs apraksts 5 1.1. Uzņēmuma un prakses vietas raksturojums 5 1.2. Personāla vadības procesa raksturojums lielveikalā “Maxima” 10 2. Cilvēkresursu politikas īstenošana lielveikalā “Maxima” 13 2.1. Personāla motivēšana uzņēmumā 13 2.2. Darba snieguma vadība 14 2.3. Apmācības organizēšana

Izdegšanas līmenis organizācijas ‘’Maxima’’ darbiniekiem un tā profilakses iespējas

Izdegšanas līmenis organizācijas ‘’Maxima’’ darbiniekiem un tā profilakses iespējas Kursa darbs RĪGA 2022 Saturs Ievads 3 1.Izdegšanas sindroma tirdzniecības darbiniekiem pētījums 5 1.2. Izdegšanas sindroma cēloņi 7 1.3. Izdegšanas sindroma izpausmes 8 1.4. Izdegšanas sindroma pētījums tirdzniecības darbiniekiem 9 2. SIA «Maxima Latvija» vispārējs apraksts un cilvēkresursu politikas īstenošana uzņēmumā

Ģimene kā sociālais institūts

Ģimene kā sociālais institūts Ģimene, tā ir sociāls institūts, kurš ir bāzēts uz laulību, bērnu dzimšanu vai adoptāciju. Ģimeni var uzskatīt par tuvības sistēmu, kurā iesaistīti cilvēki ar mērķi izveidot savienību, balstītu uz garīgiem, materiāliem un sociāliem principiem.Socioloģijā ģimene tiek raksturota kā sociāls institūts, kas pastāv jebkurā sabiedrībā un ko

Lēmumu pieņemšanas metodes. Vides izvērtēšanas metodes. SWOT (SVID)

Mājas darbs  Veiciet situācijas analīzi, izmantojot SVID (SWOT) metodi Tēma: Lēmumu pieņemšanas metodes. Vides izvērtēšanas metodes. SWOT (SVID) Valsts policijā pēdējo divu gadu laikā ir saņemti ziņojumi un iesniegumi par krāpšanām. Šobrīd aktivizējušies krāpnieki, kas zvana it kā no Swedbank, Citadele, Luminor banka un citām Latvijas bankām un lūdz nosaukt

Анкета 0623202202

Анкета Добрый день. Я являюсь студентом ХХХ. В рамках написания научной работы изучаю отношение и поведение потребителей в отношении использования органической упаковки и органической продукции. Ответы являются анонимными и будут использоваться только в академических целях Ваше мнение очень важно. Спасибо за ваши честные ответы. Общая информация Пожалуйста, укажите ваш возраст:

LU STUDENTU PRASMES IZMANTOT E-GRĀMATU IESPĒJAS

LU STUDENTU PRASMES IZMANTOT E-GRĀMATU IESPĒJAS SATURS Ievads 5 1. Pētījuma terminu skaidrojumi 9 1.1. E-grāmata 9 1.1.1. E-grāmatu vēsture 10 1.1.2. E-grāmatu klasifikācija 11 1.1.3. E-grāmatu formātu veidi 11 2. Pētījuma teorētiskā bāze 12 2.1. Difūzijas teorija 12 3. Izpētes pakāpes analīze 13 3.1. Teksts 13 Izmantotie informācijas avoti

SIA Ezergailis uzņēmējdarbības izvērtējums (stratēģiskā vadīšana uzņēmumā)

SIA Ezergailis uzņēmējdarbības izvērtējums (stratēģiskā vadīšana uzņēmumā) SATURS IEVADS 3 1.Uzņēmējdarbības/stratēģiskās vadīšanas teorētiskie aspekti 4 1.1.Stratēģiskās vadīšanas skaidrojums 4 1.2.Stratēģiskās vadīšanas būtība un loma 6 1.3.Stratēģiju izstrāde mazajos uzņēmumos 8 2. SIA “Ezergailis” raksturojums 16 3. SIA “Ezergailis” izvērtējums un attīstības stratēģija 23 Secinājumi 30 izmantotā literatūra 31 IEVADS Lai

Lietvedības prakses atskaite

Lietvedības prakses atskaite Saturs Ievads 3 1. Prakses vietas raksturojums 4 2. Normatīvie akti 6 3. Dokumentu aprite 8 4. Dokumenta atvasinājumu (noraksts, izraksts, kopija) izgatavošana un to pareizības apliecināšana 12 5. Personāla dokumenti 13 6. Elektroniski parakstīti dokumenti 14 7. Dokumentu rekvizīti 16 8. Dokumentu uzkrāšana, saglabāšana un izmantošana

Problēmas Autoratlīdzības nodokļu sistēmā

  Ievads Autortiesības ir tiesības, kas aizsargā darbus, kurus autors radījis savas garīgās darbības rezultātā. [1] No autortiesību definīcijas izriet, ka autortiesību aizsardzība sākas ar brīdi, kad darbs ir radīts, proti, ar brīdi, kad autora ideja tiek ietērpta kādā konkrētā formā. [2] Tādējādi, lai iegūtu autortiesības autora “darbam ir jābūt

LATVIJAS IEDZĪVOTĀJU ATTIEKSME PRET ABORTA VEIKŠANU UN TO IETEKMĒJOŠIE FAKTORI

  Ievads 5 1.Aborta teorētisko un zinātniski-pētniecisko jautājumu apskats 8 1.1.Aborta jēdziena izpratne 8 1.2. Oficiālo iestāžu attieksme pret abortu dažādās valstīs 9 1.3. Ekspertu atziņas un empīrisko pētījumu rezultāti 12 1.3.1. Ekspertu atziņas 12 1.3.2. Empīrisko pētījumu rezultāti Latvijā 13 1.3.3. Empīrisko pētījumu rezultāti ārzemēs 16 Secinājumi 20 Izmantotie

NODOKĻI 06232022

  IEVADS 3 1. NODOKĻU BŪTĪBA UN TO RAKSTUROJUMS 5 1.1. Nodokļu jēdziens un raksturojums 5 1.2. Nodokļu sistēmas raksturojums un nodokļu veidi Latvijā 10 2. AKCĪZES NODOKĻA RAKSTUROJUMS 14 2.1. Akcīzes nodokļa jēdziens un būtība 15 2.2. Akcīzes nodokļa salīdzinājums Baltijas valstīs 18 SECINĀJUMI 24 IZMANTOTĀS LITERATŪRAS UN AVOTI

sociālo pakalpojumu pieejamība Tukuma novada senioriem

  Ievads 5 1. Socioloģija kā sociālo parādību pētījuma bāze 7 1.1. Socioloģisko pētījumu metodes sociālo parādību noteikšanai 7 1.2.    P. Burdjē teorija 10 1.3.  Termina pieejamības skaidrojums 12 2. Sociālā darba teorija un sociālais pakalpojums 16 2.1. Sociālais darbs ar senioriem 16 2.2. Sociālie pakalpojumi senioriem 18 2.3. Sociālo

BEZDARBA IETEKME UZ TŪRISMA, VIESMĪLĪBAS NOZARI

BEZDARBA IETEKME UZ TŪRISMA, VIESMĪLĪBAS NOZARI Satura rādītājs Ievads 3 1. Kopējā valsts bezdarba situācijas apraksts 4 2. Situācijas analīze tūrisma un viesmīlības nozarē 11 2.1. Publikāciju apskats par nozari Covid periodā 11 2.2. Bezdarba statistikas analīze un tā ietekme uz tūrisma un viesmīlības nozari 12 Secinājumi un priekšlikumi 24

Iepirkumu līgumi valsts iestadēs

  Ievads Publisko iepirkumu loma valsts saimnieciskajā dzīvē ir ļoti būtiska un stratēģiski svarīga. Pēdējos gados visas valsts iestādes izsludina iepirkumus kāda konkrēta darba izpildei, kas neietilpst šīs valsts iestādes funkcijās. Papildus tam, “Publiskajām iestādēm iepirkumi ir iedarbīgs rīks, ar ko sabiedriskos līdzekļus tērēt efektīvi, ilgtspējīgi un stratēģiski [..] ”.

Sports un veselība. Mācību priekšmeta programmas paraugs. 1.–9. klasei

Sports un veselība. Mācību priekšmeta programmas paraugs. 1.–9. klasei 1.Uzdevums. Kritiski izvērtēt, apkopot un pamatot teorētiskas atziņas. Veiciet mācību priekšmeta” Sports un veselība” programmas SVID analīzi. SVID analīze (angļu: SWOT analysis) ir stratēģijas plānošanas instruments, kas ļauj noteikt uzņēmuma vai projekta stiprās puses (Strengths), vājības (Weaknesses), iespējas (Opportunities) un draudus (Threats). Veicot SVID analīzi, izvērtē iekšējo

Kvalifikācijas prakse pirmsskolas izglītības iestādē

Kvalifikācijas prakse pirmsskolas izglītības iestādē prakses mape Rīga, 2021 Saturs 1. Īss izglītības iestādes grupas raksturojums 3 2. Pirmsskolas vecuma bērnu spēju un prasmju izzināšana un analīze. 4 3. Pirmsskolas vecuma bērnu attīstības izpētes iegūtie rezultāti 5 4. Pedagoģiskā procesa plānošana 6 5. Pedagoģiskā procesa plānošana un vadīšana. 7 6.

PSIHOLOĢISKIE ASPEKTI SPORTĀ

  Tēma: saistība starp sportista fiziskajiem sasniegumiem un pašefektivitāti Lai cilvēks lietpratīgi darbotos, viņam vajag gan labas prasmes, gan augstu pašefektivitāti jeb pārliecību par savām spējām, lai šīs prasmes varētu lietot efektīvi. Daudzi pētījumi un novērojumi apliecina, ka pastāv pozitīva saistība starp pašefektivitāti un labiem rezultātiem, sasniegumiem dažādās jomās. Cilvēki

,,Latviešu valoda, tās metodika II”

Eksāmena darbs studiju kursā ,,Latviešu valoda, tās metodika II” Pārbaudes darbs studiju kursa noslēgumā Uzdevums – izstrādāt pilnvērtīgu latviešu valodas stundas konspektu, iekļaujot tā pielikumā visus nepieciešamos mācību materiālus un uzdevumus, ko stundā izmantos skolēni. Konspekts 3.klase Temats :Kad mākonīši plīst, tad lietutiņš līst. Izzināmais jautājums- nokrišņu veidošanās dabā. Plānotais

Kas ir pieprasījums, kā tas veidojas?

Kas ir pieprasījums, kā tas veidojas? Studenta vārds, uzvārds, programma, iesniegšanas datums Pieprasījums un tā būtība Pieprasījums ir preču un pakalpojumu apjoms, ko patērētājs vēlas un ir spējīgs iegādāties, līdz ar to pieprasījums ir rādītājs, kas atspoguļo pircēju vajadzību iegādāties kādu preci.[1] Pieprasītais daudzums ir pircēju (patērētāju) vēlme un spēja par noteiktu

AIZDEVUMA LĪGUMS

AIZDEVUMA LĪGUMS SATURA RĀDĪTĀJS IEVADS 3 1.AIZDEVUMA LĪGUMA BŪTĪBA UN REGULĒJOŠIE NORMATĪVIE AKTI 5 2.AIZDEVUMA LĪGUMA SASTĀVDAĻAS, PROBLEMĀTIKA 7 2.1.Aizdevuma līguma sastāvdaļas 7 2.2.Problemātika 9 SECINĀJUMI UN PRIEKŠLIKUMI 12 IZMANTOTĀS LITERATŪRAS UN AVOTU SARAKSTS 13 IEVADS Kā norāda portāls LV, Latvijā iespēja ņemt kredītu ir kļuvusi par ierastu lietu. Aizdevēja

Bāriņtiesu darbības nodrošināšana īstenojot administratīvi teritoriālo reformu

  Anotācija 3 ievads 5 1. Bāriņtiesu darbības funkcionālā loma 7 1.1.Bāriņtiesu izveidošanās ģenēze 7 1.2. Bāriņtiesu kompetence un funkcijas 11 1.3. Bāriņtiesu sastāvs 23 2. Bāriņtiesu nozīme administratīvās reformas ietekmē 25 3. Bāriņtiesu funkcionālā pakļautība 32 Nobeigums 35 Izmantoto avotu un bibliogrāfijas saraksts 37 ievads Mūsdienās sevišķa uzmanība tiek

Majasdarbs.lv

Vai vēlies pasūtīt mācību darbu?

Cookie

Šīs tīmekļa vietnes satura kvalitātes uzlabošanai un pielāgošanai lietotāju vajadzībām tiek lietotas sīkdatnes – tai skaitā arī trešo pušu sīkdatnes. Turpinot lietot šo vietni Jūs piekrītat sīkdatņu lietošanai, kā arī iespējamai saziņai, ja kādā no lapā aizpildāmajām formām norādīsiet savu kontaktinformāciju.