Category: Diplomdarbi

Papildinātās realitātes lietojums loģistikā

Ievads Temata aktualitāte Darba mērķis Pētījuma priekšmets: // . Pētījuma objekts: / . Darba mērķa sasniegšanai izvēlēti sekojoši darba uzdevumi: Raksturot ///////////////; Veikt ///////////; Pētīt //////////////////; Izvērtēt////////////////; veikt secinājumu apkopojumu un izvirzīt priekšlikumus. Darbā izmantotas sekojošas pētīšanas metodes: zinātniskās un teorētiskās literatūras analīzes metode –/////////////////////////; loģiskā metode. Pētījuma periods: /////

Uzņēmuma PHARMIDEA finanšu analīze

IEVADS Pētāmais uzņēmums darbojas nozarē, kuru pieskaita pie „ķīmijas rūpniecības – kura 2021.gadā ieņēma 5. vietu pēc apgrozījuma (2020. gadā 8,7%), 5. vietu pēc darbinieku skaita (7,1% 2020. gadā) un 5. vietu pēc eksporta īpatsvara preču realizācijā (73,5% 2020. gadā).” [1] Internetā pieejamie „medikamentu ražošana un tirdzniecība” apakšnozares uzņēmumu rentabilitātes koeficienti:

Noziedzīgi iegūtu līdzekļu legalizācijas tiesiskais regulējums Latvijas Republikā

IEVADS Analizējot publiski pieejamo informāciju, secināms, ka uz pašreizējo brīdi nav precīzu aprēķinu par noziedzīgi iegūtu līdzekļu legalizācijas apmēriem pasaulē, tomēr pēc vispiesardzīgāko ekspertu lēstā noziedzīgi iegūtu līdzekļu īpatsvars ir 2% – 5% no pasaules gada iekšzemes kopprodukta, un lielākā daļa aktīvu legalizēta, izmantojot finanšu sektoru. Pētījumi liecina par augšupejošu tendenci

Noziedzīgi iegūtu līdzekļu legalizācijas tiesiskais regulējums Latvijas Republikā

IEVADS Analizējot publiski pieejamo informāciju, secināms, ka uz pašreizējo brīdi nav precīzu aprēķinu par noziedzīgi iegūtu līdzekļu legalizācijas apmēriem pasaulē, tomēr pēc vispiesardzīgāko ekspertu lēstā noziedzīgi iegūtu līdzekļu īpatsvars ir 2% – 5% no pasaules gada iekšzemes kopprodukta, un lielākā daļa aktīvu legalizēta, izmantojot finanšu sektoru. Pētījumi liecina par augšupejošu tendenci

Ārvalstu tirgus izpēte un jaunu pārdošanas kanālu apzināšana SIA “VALVIX” ražošanas apjoma palielināšanai

Ievads Gaisa kvalitātei ir liela nozīme katra cilvēka ikdienā, tāpēc, pētot uzņēmuma attīstības svarīgi gaisa kvalitātes teorētiskos aspektus, ieskaitot problēmas aktualitāti un normatīvo regulējumu, kā arī tirgus tendences ilgtspējas jomā. Iekštelpu gaisa kvalitāte ir gaisa īpašību kopums, kas nosaka gaisa fizikālo, ķīmisko un bioloģisko faktoru iedarbības pakāpi uz cilvēku iekštelpās.

AUDITA PROCESA ORGANIZĒŠANA UZŅĒMUMĀ

Ievads Ikviens uzņēmums, neatkarīgi no tā lieluma vai citiem parametriem, ir nozīmīgs. Nozīmīgs gan Eiropas Savienības, gan valsts tautsaimniecības līmenī, gan individuāli sabiedrības un ikvienas personas līmenī. Tomēr, lai uzņēmums varētu ne tikai pastāvēt, bet arī perspektīva arvien attīstīties, nepieciešama pārdomāta tā vadīšana, pārvaldība. Viens no pēdējā laika uzņēmumus visvairāk

Uzņēmuma finansiālā stāvokļa novērtējums un virzienu noteikšana finansiālai atveseļošanai

Введение Актуальность финансового анализа предприятия растет, особенно в условиях нестабильности экономики и межгосударственной практики применения различных санкций. Цель анализа состоит не только и не столько в том, чтобы установить и оценить финансовое состояние предприятия, но еще и в том, чтобы постоянно проводить работу, направленную на его улучшение, поэтому переоценить его

Stress25022023

Ievads Mūsdienās katrs savā darba vietā saskaras ar stresu jeb – psihoemocionāliem darba vides riska faktoriem. Šie jēdzieni raksturo ļoti plašu dažādu situāciju un faktoru kopumu, kas spēj nodarbinātajiem radīt psiholoģisku, sociālu un fizisku kaitējumu. Dzīves stress Covid-19 laikmetā ietekmē ne tikai garīgo veselību un cilvēku emocionālās spējas tikt galā

SAIMNIECISKĀS DARBĪBAS ANALĪZES LOMA

Ievads Līdz ar ekonomikas attīstību, attīstās un pilnveidojas ekonomiskās novērtēšanas un pilveidošanas veidi, tās paņēmieni un uzdevumi. Galvenais novērtēšanas uzdevums ir objektīvs uzņēmuma ekonomikas novērtējums un turpmākās ekonomiskās attīstības iespēju rezervju atklāšana. Mūsdienu tirgus attiecību nosacījumos analīze ir kļuvusi par svarīgu uzņēmuma ekonomikas plānveida vadības līdzekli, kas sekmē rezervju atklāšanu

Energoresursu tirdzniecības uzņēmuma loģistikas darbības pilnveidošanas iespējas

Ievads Enerģijas komponente ir svarīgs priekšnosacījums jebkuram ekonomikas funkcionēšanai. Pasaulē notika strukturālas izmaiņas enerģijas patēriņa ziņā to nevienmērīga sadalījuma un kā rezultātā iedeva: starptautiskās tirdzniecības degvielas un enerģijas izejvielu izaugsmi; daudz valstu un reģionu visā pasaulē palielināta atkarība no energoresursu importa; palielināja konkurenci globālajā enerģijas tirgū, tostarp starp enerģijas izejvielu

Uzņēmuma finansiālā stāvokļa novērtējums un virzienu noteikšana finansiālai atveseļošanai

  Введение Актуальность финансового анализа предприятия растет, особенно в условиях нестабильности экономики и межгосударственной практики применения различных санкций. Цель анализа состоит не только и не столько в том, чтобы установить и оценить финансовое состояние предприятия, но еще и в том, чтобы постоянно проводить работу, направленную на его улучшение, поэтому переоценить

SIA „Premier Restaurants Latvia”

SIA „Premier Restaurants Latvia” Uzņēmums SIA „Premier Restaurants Latvia”, turpmāk tekstā – McDonald’s, ir pazīstams kā ātrās apkalpošanas restorāna (fast food) tīkls visā pasaulē.Uzņēmums ir attīstījies gan tehnoloģiski, gan strukturāli un ir izcīnījis savu vietu tirgū, kā arī ieguvis pastāvīgus sadarbības partnerus. McDonald’s dara visu iespējamo, lai būtu konkurētspējīgs, lai

FINANŠU MENEDŽMENTA SISTĒMA

FINANŠU MENEDŽMENTA SISTĒMA „SIA “PLOCKMATIC RIGA”     SATURS IEVADS 3 1. UZŅĒMUMA APRAKSTS 4 2. FINANŠU MENEDŽMENTA STRUKTŪRA 7 2.1. Ilgtermiņa ieguldījumu uzskaites kārtība 7 2.2. Apgrozāmo līdzekļu uzskaites kārtība 9 2.3. Pašu kapitāla uzskaites kārtība 12 2.4. Uzņēmuma kreditoru uzskaites kārtība 12 2.5. Uzkrājumu veidošana un norakstīšanas kārtība

Autoservisa “IONEL” rekonstrukcijas projekts

Autoservisa “IONEL” rekonstrukcijas projekts   Anotācija Inženierprojekta tēma ir autoservisa SIA “IONEL” rekonstrukcijas projekts, kas ietver sevī hidrauliska dzinēja izcelšanas krāna projektēšanu. Bakalaura darba mērķis ir analizēt esošo autoservisa SIA “IONEL” tehniskos, ergonomiskos, ekonomiskos un drošības radītājus, izstrādājot jaunu plānojumu, kas pilnveidotu un uzlabotu uzņēmuma darbību. Kā arī projektēt individuālo

Bezdarbība 12102022

  Тема бакалаврской работы – Bezdarba problēmas un to novēršanas iespējas uzņēmumā X. Безработица существует во всех свободных рыночных экономиках и является одной из актуальных современных экономических проблем. Цель бакалаврской работы – изучить уровень безработицы, как одной из самых актуальных экономических проблем Латвии и определить её влияние на предприятие SIA

Loģistisko pakalpojumu sfēra

SATURS Loģistisko pakalpojumu sfēra. 1.1. Loģistikas veidi un to raksturojums. 1.2. Iepirkumu loģistika 1.3. Loģistiskais menedžments mūsdienu uzņēmumā. 2. Latvijas ekonomikas sektoru analīze un raksturojums 2.1. Ražošanas sektoru analīze 2.2. Pakalpojumu sektoru analīze 3. Valsts nekustamo īpašumu raksturojums un apsaimniekošanas īpatnības. 3.1. Nekustamo īpašumu apsaimniekošanas nepieciešamība 3.2. Valsts nekustamo objektu

Salikto kravu analīze SIA ALTREKS uz Norvēģiju un Zviedriju

Saturs Ievads 5 1. Kravu pārvadājumi un to loma loģistikā 7 1.2. Salikto un pilno kravu starptautiskie sauszemes pārvadājumi 17 1.3. Autotransporta pārvadājumu maršrutu plānošana 21 2. Kravu autopārvadājumu specifika Latvijā, Zviedrijā un Norveģijā 24 2.1. Latvijas autotransporta tirgus situācijas apraksts 24 2.1. Kravu autopārvadājumu specifika Norvēģijā 27 2.2. Kravu

Autoservisa IONEL rekonstrukcijas projekts

KOPSAVILKUMS Bakalaura darba ar projekta daļu tēma ir autoservisa SIA IONEL rekonstrukcijas projekts, kas sevī ietver arī dzinēju un citu smago iekārtu un agregātu hidrauliska izcelšanas krāna projektu. Bakalaura darba mērķis ir izanalizēt esošo autoservisa SIA IONEL tehniskos, ekonomiskos un drošības radītājus, izstrādājot jaunu plānojumu, kas pilnveidotu un uzlabotu uzņēmuma

SAIMNIECISKĀS DARBĪBAS ANALĪZES LOMA UZŅĒMUMA KONKURĒTSPĒJAS UZLABOŠANĀ

Saturs Ievads 5 1. Uzņēmuma saimnieciskās darbības analīzes teoretiskie aspekti 7 1.1. Uzņēmuma saimnieciskās darbības analīzes būtība, mērķi un nozīme 7 1.2. Uzņēmuma analīzes veidi, metodes un modeļi 10 1.3. Peļņas vai zaudejumu aprēķins un tās analīze 13 1.4. Uzņēmuma likviditātes un rentabilitātes rādītāju analīze 17 2. SIA BYKO-LAT saimnieciskās

Сельский туризм

Введение Сельский или экотуризм в Латвии развивается уже 11 лет. Сегодня около 390 сельских коттеджей предлагают подобные услуги. Сельские гостницы Латвии объединены в ассоциацию Lauku Celotajs, регулярно проходят сертификацию и отвечают жестким международным требованиям.Сельские дома имеют все удобства к которым привык современный человек и, вместе с тем, предлагают многое из того,

Bakaulaura darbs “IZAICINĀJUMI APRITES EKONOMIKAS IEVIEŠANAI LATVIJĀ”

Anotācija Autora izvēlētā bakaulaura darba tēma ir “IZAICINĀJUMI APRITES EKONOMIKAS IEVIEŠANAI LATVIJĀ”. Aprites ekonomikas ieviešana mūsdienās paliek arvien aktuālāka dēļ neatjaunojamo dabas resursu straujās izlietošanas un mūsdienu cilvēku dzīvesveida.Tas nozīmē, ka aprites ekonomiku būtu jāievieš gandrīz visā pasaulē, tai skaitā arī Latvijā, uz ko arī ir mērķēts bakaulaura darbs, lai

CO2 KĀ RESURSA IZMANTOŠANA. SABIEDRĪBAS IZPRATNES UN GATAVĪBAS MAKSĀT NOVĒRTĒJUMS (darbs, prezentācija un runa pielikumā)

  Cilvēces attīstības vēsture rāda, ka klimats ir mainījies vienmēr, tomēr 20.gs. beigās zinātnieki un citi kompetenti speciālisti pēc noteiktu datu un statistikas analīzes sāka izteikt bažas un norādīt pārējai sabiedrības daļai, ka situācijā, ja cilvēce nemainīs savus ieradumus, jau tuvākajā perspektīvā ikvienu gaida klimata pārmaiņas un tās radītās negatīvās

LU STUDENTU PRASMES IZMANTOT E-GRĀMATU IESPĒJAS (tabulas pielikumā)

  Temata aktualitāte Mūsdienās e-grāmatu lietošana ir aktuālāka nekā agrāk, jo tiek dota priekšroka lasīšanai attālināti Covid-19 vīrusa izplatīšanās dēļ. Lielākā daļa iestāžu, kur ļauj iepazīties ar drukātiem avotiem, piemēram, bibliotēkās, klātienes apmeklējums un uzturēšanās iekštelpās ir stingri ierobežota vai aizliegta, e-grāmatas ka alternatīvais veids ir vispiemērotākais izmantošanai. E-grāmatu priekšrocība

Творческое наследие Раймонда Паулса в контексте развития музыкальной культуры 20-21 века

  Актуальность исследования XX век является интересным для исследователей практически во всех областях. Зарождающиеся процессы глобализации, приближение не только нового века, но и тысячелетия, появление Интернета – все это оказало существенное влияние на развитие человеческой культуры, в том числе, ее музыкальной составляющей. Понимание ценностей и культурно-исторических процессов, происходящих на пороге

LU STUDENTU PRASMES IZMANTOT E-GRĀMATU IESPĒJAS

  Ievads 2 1. Pētījuma terminu skaidrojumi 2 1.1. E-grāmata 2 1.1.1. E-grāmatu vēsture 2 1.1.2. E-grāmatu klasifikācija 2 1.1.3. E-grāmatu formātu veidi Error! Bookmark not defined. 2. Pētījuma teorētiskā bāze 2 2.1. Difūzijas teorija 2 3. Izpētes pakāpes analīze 2 4. Pētījuma metodoloģija 2 4.1. Anketēšana 2 4.2. Daļēji

Sociāla darba metodes ar deviantas  uzvedības pusaudžiem

Sociāla darba metodes ar deviantas  uzvedības pusaudžiem SAĪSINĀJUMU, SIMBOLU, SPECIĀLO TERMINU UN TO DEFINĪCIJU UZSKAITĪJUMS SAĪSINĀJUMU, SIMBOLU, SPECIĀLO TERMINU UN TO DEFINĪCIJU UZSKAITĪJUMS 4 IEVADS 6 1. UZVEDĪBAS TRAUCĒJUMI PUSAUDŽIEM RAKSTUROJUMS 8 1.1. Uzvedības traucējumi – jēdziens, cēloņi, būtība 9 1.1.1. Deviantas uzvedības jēdziena un veidu raksturojums 16 1.1.2. Deviantas uzvedības cēloņi

CO2 KĀ RESURSA IZMANTOŠANA. SABIEDRĪBAS IZPRATNES UN GATAVĪBAS MAKSĀT NOVĒRTĒJUMS

CO2 KĀ RESURSA IZMANTOŠANA. SABIEDRĪBAS IZPRATNES UN GATAVĪBAS MAKSĀT NOVĒRTĒJUMS   SATURS Apliecinājums 2 GALVOJUMS 3 Darba iesniegšanas ORTUS sistēmā apstiprināšana 4 Zinātniskā darba uzdevums 5 ANOTĀCIJA 6 ABSTRACT 8 Attēlu saraksts 11 SAĪSINĀJUMI 14 IEVADDAĻA 15 1. LITERATŪRAS ANALĪZE 17 1.1. CO2 problēma pasaulē, Eiropā, Latvijā 18 1.2. Iespējas

IZGLĪTĪBAS IESTĀDES TĪMEKĻA VIETŅU SALĪDZINĀJUMS UN IETEIKUMU IZSTRĀDE

IZGLĪTĪBAS IESTĀDES TĪMEKĻA VIETŅU SALĪDZINĀJUMS UN IETEIKUMU IZSTRĀDE Ievads Jebkura izglītības organizācijas vietne ir tās vizītkarte. Interesējoties par kādu šīs organizācijas organizāciju vai projektu, mūsdienīgs lietotājs vispirms vēlēsies griezties oficiālajā vietnē un uzzināt sīkāku informāciju. Izglītota vietne var paplašināt auditorijas uzmanību un paaugstināt izglītības iestādes reitingu. Tīmekļa vietne ir lieliska vieta izglītības iestādes aktuālo ziņu, zinātnisko un publicistisko rakstu, publikāciju izvietošanai. Tā ir iespēja demonstrēt sava uzņēmuma īpatnības, pastāstīt par sasniegumiem un sniegt visiem lietotājiem, vai tie ir skolēni, studenti, pasniedzēji, kolēģi vai darba devēji interesējošo informāciju.[1] Tīmekļa vietne var ietekmēt skolēnu\studentu izvēli tieši šajā izglītības iestādē. Bet kā saprast, kam vairāk jāpievērš uzmanību un kā padarīt tīmekļa vietni vēl ērtāku un vienkāršāku. Šajā gadījumā tiks izskatīts viss no vienkārša lietotāja puses. Tīmekļa vietnes a… Lai

5 – 6 gadīgu bērnu matemātisko prasmju apguves veicināšana spēlēs un rotaļās

5 – 6 gadīgu bērnu matemātisko prasmju apguves veicināšana spēlēs un rotaļās Saturs Ievads 5 1. Teorētiskās literatūras analīze par vecākā pirmsskolas vecuma bērnu matemātisko priekšstatu veidošanos 7 1.1. Vecākā pirmsskolas vecuma bērnu attīstības raksturojums 7 1.2. Matemātisko priekštatu veidošanās pirmsskolā 12 1.3. Rotaļas un spēles bērnu matemātisko priekštatu sekmēšanai

Исследование связи между профессиональным стрессом и выгоранием на работе

Исследование связи между профессиональным стрессом и выгоранием на работе Содержание Аннотация 3 Abstract 4 Anotacija 5 Список рисунков 6 Список таблиц 7 Введение 8 1. Проблемы изучения стресса и профессионального стресса в психологии. 10 1.1 Стресс и его составляющие 10 1.2. Концепция рабочего стресса 16 2. Теоретический анализ подходов к

Digitālā kompetence: būtiska prasme skolotājiem

  IEVADS 5 1.Digitālā kompetence, tā jēdziens un būtība 7 1.1.Digitālās kompetences jēdziens un būtība 7 1.2. Ieskats „digitālās kompetences” vēsturiskā aizsākumā 12 1.3. „Digitālās kompetences” nozīme 17 1.4. „Digitālā kompetence” un skolotājs Latvijā 20 2. Empīrisko un teorētisko pētījumu apskats 25 2.1. Skolotāju „digitālās kompetences” problēmaspekti 25 2.2. Zinātnieku

Sākumskolas vecuma bērnu fiziskās aktivitātes attālināto mācību laikā

BAKALAURA DARBS Sākumskolas vecuma bērnu fiziskās aktivitātes attālināto mācību laikā Saturs Anotācija 3 Abstract 4 Ievads 5 1. Literatūras apskats 8 1.1.Sākumskolas vecuma bērnu fiziskās attīstības īpatnības 8 1.2. Fizisko aktivitāšu nepietiekamība un to sekas sākumskolas vecuma bērniem 13 1.3. Sākumskolas vecuma bērnu fizisko aktivitāšu pētījumu rezultāti attālināto mācību laikā

APAĻKOKSNES SORTIMENTU UN ŠĶELDAS APJOMA IZNĀKUMS 10 GADUS VECOS HIBRĪDĀS APSES STĀDĪJUMOS, LAUKSAIMNIECĪBĀ NEIZMANTOJAMĀS ZEMĒS

APAĻKOKSNES SORTIMENTU UN ŠĶELDAS APJOMA IZNĀKUMS 10 GADUS VECOS HIBRĪDĀS APSES STĀDĪJUMOS, LAUKSAIMNIECĪBĀ NEIZMANTOJAMĀS ZEMĒS Mūsdienu sabiedrība saskaras ar virkni problēmām, tai skaitā, ar ekoloģiskām problēmām, cilvēku pieaugumu, kas attiecīgi prasa papildus resursus un platības savu vajadzību apmierināšanai, piemēram, kokmateriālus enerģētikai, ražošanas nozarēm, rekreācijai u.c. Viens no risinājumiem iepriekš minētās

Pārtikas e-komercija jomas uzņēmumu darbības uzlabošanas iespējas

  Saturs Ievads 5 1. Elektroniskās komercijas tehnoloģiju sistēmas izmantošanas aktualitāte un vispārīgs elektroniskās komercijas raksturojums 8 1.1. Pētījuma problēmas un aktualitātes raksturojums 8 1.2. Elektroniskās komercijas vispārīgs raksturojums 21 1.3. Elektroniskās komercijas attīstība mūsdienu apstākļos 13 2. Pārtikas e-komercijas raksturojums Latvijā 29 2.1. Pārtikas e-komercijas konkurences novērtējums Latvijā 30

«publiskais Iepirkums valsts iestadēs»

  Saturs Ievads 7 1.Publiskā iepirkuma jēdziens, būtība, principi, mērķi 9 1.1. „Publisko iepirkumu” jēdziena pētījums 9 1.2. Publisko iepirkumu mērķi un pamatprincipi 11 2. Publiskie iepirkumi, to veidi un dalībnieki 20 2.1. Publisko iepirkumu veidi 20 2.2. Publisko iepirkumu dalībnieki 25 3. Publiskie iepirkumi, procedūra, tiesa 27 3.1. Iepirkumu

Meждyнapoднoe peгyлиpoвaниe дeятeльнocти cтpaxoвыx кoмпaний

  СОДЕРЖАНИЕ 1. ТЕОРЕТИЧЕСКИЕ ОСНОВЫ РЕГУЛИРОВАНИЯ СТРАХОВОЙ ДЕЯТЕЛЬНОСТИ 8 1.1. Страхование как экономическая деятельность 8 1.2. Основы регулирования деятельности страховых компаний 16 1.3. Проблемы международного регулирования страховой деятельности 19 Выводы по первой главе 24 2. ИССЛЕДОВАНИЕ МЕЖДУНАРОДНОГО РЕГУЛИРОВАНИЯ СТРАХОВОЙ ДЕЯТЕЛЬНОСТИ 25 2.1. Методика исследования 25 2.2. Кейс 1. Регулирование страховой

Исследование связи профессионального стресса и личностных особенностей у специалистов сферы торговой деятельности

  Содержание Введение 6 1. Теоретические аспекты изучения стресса на рабочем месте и личностных особенностей в психологии 8 1.1. Теоретический анализ феномена стресса на рабочем месте 8 1.2. Теоретический анализ подходов к изучению концепции личности в психологии 14 1.3. Анализ предшествующих эмпирических исследований связи между стрессом на рабочем месте и

Digitālo transformāciju optimizācija bankas darbības efektivitātes uzlabošanai

  1. Klientu apkalpošanas procesu automatizācijas būtība un nozīme banku sektorā 8 1.2. Procesu automatizācijas būtība 17 1.3. Procesu automatizācijas priekšrocības un trūkumi 20 1.4. Klientu apkalpošanas procesu automatizācija un ieviešanas prakse 27 2. Procesu apraksts X bankā 44 3. Pētījumi par patērētājiem 51 Literatūras saraksts un avoti 57 Ievads

SOCIĀLO TĪKLU KOMUNIKĀCIJA KĀ MĀRKETINGA INSTRUMENTS JAUNU KLIENTU PIESAISTEI UZŅĒMUMAM SIA „MANSPILOTS”

  Ievads 5 1. Sociālie tīkli kā mārketinga instruments 7 1.1. Mārketinga būtība 7 1.2. Komunikācijas kā mārketinga instrumenta būtība un nozīme uzņēmuma attīstībai 11 1.3. Sociālie tīkli kā komunikācijas instruments 15 2. Sociālo tīklu kā mārketinga instrumenta iespējas SIA „Manspilots” attīstīšanai 20 2.1. Uzņēmuma vispārīgs raksturojums 20 2.2. Uzņēmuma

Starptautisko kravu pārvadājumu organizēšana

  Список использованных сокращений 7 ВВЕДЕНИЕ 8 1. МЕЖДУНАРОДНЫЕ ТРАНСПОРТНЫЕ ПЕРЕВОЗКИ 11 1.1. Место и роль транспорта в обществе 11 1.2. Международные транспортные перевозки грузов 13 1.3. Мировые тенденция развития рынка международных перевозок и их изменения в условия объявленной пандемии 17 1.4. Характеристики отрасли грузовых перевозок в латвийской республике 19

Adaptācijas process pirmskolā 1,5 – 3 gadu vecumam

  Ievads 3 1. Adaptācijas jēdziens un būtība 4 2. Adaptācija pirmskolā 9 2.1. Pirmskola un bērna adaptācija tajā 9 2.2. 1,5 – 3 gadus vecu bērnu raksturojums 11 2.3. Pirmsskolas izglītības vide 15 2.4. Vecāku loma adaptācijā 18 2.5. Skolotāju loma un mācību metodikas nozīme adaptācijā 19 Secinājumi 26

Pārkāpumu atklāšanas efektivitāte muitas kontroles punktos

  Ievads 4 1. Muitas kā iestādes vispārīgs raksturojums 7 2. Optimāli funkcionējoša muitas kontroles punkta raksturojums 17 3. Muitas noteikumu pārkāpšanas procesa tendences 26 4. Latvijas muitas kontroles punktu darbības analīze darba temata ietvaros 37 4.1. Latvijas lidostas muitas un tās darbības raksturojums 37 4.2. Rīgas ostas muitas darbības

Pašvaldības nekustamā īpašuma pārvaldīšanas sistēmas izveide Latvijā

  Ievads „Daudzdzīvokļu dzīvojamās mājas, kas iepriekš piederēja valstij, pašvaldībām, paju sabiedrībām, lauksaimniecības uzņēmumiem un zvejnieku kolhoziem, līdz ar privatizāciju kļuva par bijušo dzīvokļu īrnieku kopīpašumu. Līdz ar to no viena īpašnieka, kuram bija jārūpējas par ēkas uzturēšanu, mājas daudzdzīvokļu dzīvojamā māja kļuva par vairāku personu kopīpašumu. Īrnieki, kas iepriekš

Izstrādātā metodiskais līdzekļa logopēdiem pielietojums darbā ar 5–6 gadus veciem bērniem svelpeņu izrunas veidošanai

  2. Izstrādātā metodiskais līdzekļa logopēdiem pielietojums darbā ar 5–6 gadus veciem bērniem svelpeņu izrunas veidošanai “Vispirms mēs veidojam savus ieradumus, pēc tam tie veido mūs.”Džons Draidens (John Dryden) Vissvarīgākā lieta pedagoģiskajā darbībā ir skolotāja cilvēciskās īpašības, viņa personība un pozitīva attieksme, kas vērsta uz katru konkrētu bērnu. Labestīgs un

INTERNETA MĀRKETINGA INSTRUMENTU IZMANTOŠANA IEKĻŪŠANAI ĀRVALSTU TIRGOS

  IEVADS 5 1. Interneta MĀRKETINGS, būtība UN TO IZMANTOŠANA IEKĻŪŠANAI ĀRVALSTU TIRGOS 7 1.1. Interneta mārketings 7 1.2. Interneta mārketinga veidu instrumenti 11 1.3. Interneta mārketinga priekšrocības un trūkumi 18 1.4. Interneta mārketinga ekonomiskā efektivitāte 21 1.5. Interneta mārketinga stratēģija ieiešanai ārvalstu tirgos 24 2. interneta mārketinga izplatīšanu un

Ārstnieciskā masāža pie onkoloģiskām saslimšanām

  IEVADS Pēc nacionālā vēža institūta datiem, dzīves laikā ar vēzi saslimst aptuveni 38, 4% cilvēku.[1] Ar audzēju saslimšanām saistīts nogurums ir visizplatītākais – pat līdz 91% un nomācošākais simptoms vēža slimnieku vidū. Tas var pastiprināt citu simptomu saasinājumus, negatīvi ietekmēt garastāvokli, traucēt spēju veikt ikdienas aktivitātes un negatīvi ietekmēt

Iegūstiet piekļuvi visiem +5000 izpildītiem mācību darbiem.

Par 9.90 € jūs varat:
– Pārskatīt visas mūsu arhīvā pieejamās lapas.
– Lejuplādēt jebkurus 10 failus.

Piekļuve būs aktīva 24 stundas.

Jūs varat veikt maksājumu ar jebkuru bankas karti.

Majasdarbs.lv

Vai vēlies pasūtīt mācību darbu?

Cookie

Šīs tīmekļa vietnes satura kvalitātes uzlabošanai un pielāgošanai lietotāju vajadzībām tiek lietotas sīkdatnes – tai skaitā arī trešo pušu sīkdatnes. Turpinot lietot šo vietni Jūs piekrītat sīkdatņu lietošanai, kā arī iespējamai saziņai, ja kādā no lapā aizpildāmajām formām norādīsiet savu kontaktinformāciju.