Kategorija: Eksāmens

Civilprocesa tiesības 15062022 (Gatavs darbs pielikumā)

Pirmais jautājums: Prasības jēdziens un būtība. Prasības elementi. Prasības celšanas noteikumi. Otrais jautājums: Prasības tiesību subjektīvie un objektīvie priekšnoteikumi. Trešais jautājums: Risiniet kāzusus. 3.1. Persona M. griezās tiesā ar prasību par mantas sadali, kura iegādāta viņas laulības laikā ar personu N. Mantas sarakstā bija uzrādīts privatizēts dzīvoklis un automašīna. Tiesnesis

Patstāvīgais darbs Saistību tiesībās G3005 (Gatavs darbs pielikumā)

1. Raksturojiet priekšlīguma institūtu saistību tiesībās. 2. Nokavējums un ar to saistīta atbildība. 3. Procentu aprobežojumi. Procentu apmērs. Procentu saistības izbeigšanās. 4. Rokasnauda. (ne tikai teoriju, jānorāda uz problemātiskiem aspektiem un šo problemātisko aspektu apskatei jāanalizē tiesu prakse) Praktiskais uzdevums: Jēkabs Bilde, būdams liels auto cienītājs, regulāri apmeklēja dažādas auto

M.D 30052022 EKO (Atbildes pielikumā)

Celtniecības uzņēmums lielveikala celtniecībai lūdz bankas kredītu. Banka atbalsta projektu, bet uzskata, ka uzņēmuma paša ieguldījums projektā ir nepietiekams. Savukārt uzņēmums jau ieguldījis projektā visus savu pieejamos līdzekļus un vairāk ieguldīt nespēj. Kādi būtu risinājumi, lai projektu tomēr realizētu? Pamatot un aprakstīt to. Uzņēmums nodarbojas ar siera ražošanu un pārdod

MAKROEKONOMIKA. EKS 27052022 (Gatavs darbs pielikumā)

I. MAK pamata rādītāji 1. Ierakstiet makroekonomikas rezultatīvos rādītājus (1.2.3.4.5.) 1)…………………………………………….. 2) ………………………………………………………. 3)…………………………………………….. 4) ………………………………………………………. 5)…………………………………………….. 2. Kā nosaka rīcības ienākumu RI (1) un, kas un kā ar to rīkojas (2) 1) ……………………………………………………………………………………………………………….. 2) ………………………………………………………………………………………………………………… II. IKP pieauguma faktori 1. Kādi faktori nosaka IKP pieaugumu 1)…………………………………………….. 2) ………………………………………………………. 3)……………………………………………..

K.D 2705H

1) Подготовить два автобиографических повествования. 2) Очистить текст и разделить его на единицы содержания. 3) Провести классификацию этих единиц в соответствии с подходящей категориальной схемой. Чаще всего метод повествования используется, когда в силу своей интимности, болезненности или недостаточной осознанности, «ускользают» от более традиционного исследования. Обладая высокой внешней валидность, так как,

Tiesību zinātne Civilprocesa tiesības 34G (Gatavs darbs pielikumā)

Pirmais uzdevums. Uzdevums saturs: jāsagatavo referāts par civilprocesuālo tiesību principiem. Referātā jāiekļauj trīs aspektus: (4;5lpp) 1. kādi civilprocesuālo tiesību principi pastāv, norādot arī to iedalījumu; 2. kā izpaužas katra civilprocesuālo tiesību principa būtība (saturs, tvērums); 3. kādā veidā ir nostiprināts katrs no civilprocesuālo tiesību principiem. Ņemot vērā to, ka tiesību

Pārbaudes darbs “Starptautiskajās privāttiesībās” 2 gab. kāzusi (Gatavs darbs pielikumā)

Uzdevums I : Latvijas pilsone Zaiga Skujiņa ar meitu dzīvo Īrijā. Jau vairākus gadus meitenītes tēvs nav vēlējies meitu satikt un nemaksā arī uzturlīdzekļus. Zaiga vērsās Īrijas kompetentajā iestādē (Central Authority for Maintenance Recovery), kas sniedz palīdzību uzturlīdzekļu piedziņas lietās. Minētā institūcija izgatavoja pieprasījumu saskaņā ar Regulas 4/2009 56. un

Tiesību zinātne Civilprocesa tiesības 125052022U (Gatavs darbs pielikumā)

Pirmais uzdevums. Uzdevums saturs: jāsagatavo referāts par civilprocesuālo tiesību principiem. Referātā jāiekļauj trīs aspektus: kādi civilprocesuālo tiesību principi pastāv, norādot arī to iedalījumu; kā izpaužas katra civilprocesuālo tiesību principa būtība (saturs, tvērums); kādā veidā ir nostiprināts katrs no civilprocesuālo tiesību principiem. Ņemot vērā to, ka tiesību teorētiķu vidū pastāv dažādi

Ethics and Social Responsibility EXAM 25052022U (Ready work in appendix)

Exam – CSR and ethics The student must perform an analysis of 2 practical situations given; any proposed solution of situationmust be based on theory.The theoretical materials of the course must be used for the argumentation of the analysis as the studentmust demonstrate that he / she has mastered the

Laboratorijas darbs Nr.3.4. Gaismas polarizācija (Gatavs darbs pielikumā)

Teorētiskais pamatojums Gaismas polarizācija Gaismu, kurā neviens elektriskā lauka intensitātes vektora (E vektora) svārstību virziens nedominē, sauc par nepolarizētu. Gaismai un vielai savstarpēji iedarbojoties, var iegūt gaismu, kurā visi svārstību virzieni nav vienādi pārstāvēti. Tādu gaismu sauc par polarizētu. Ja gaismas starā elektriskā (un magnētiskā) lauka intensitātes vektoram visu laiku

Vektori un kustība. Nobeiguma pārbaudes darbs 220522G (Gatavs darbs pielikumā)

5.uzd.Vai apgalvojums ir patiess?(6p.) Nr.p.k. Apgalvojums Jā Nē   Vienmērīgā taisnlīnijas kustībā pārvietojums nemainās.       Vienmērigā taisnlīnijas kustībā ceļš vienmēr irgarāks par pārvietojumu.       Ātrums ir vienmēr pozitīvs.       Pārvietojuma SI vienība ir kilometrs       Koorditātes SI vienība ir kilometrs    

Otrā diagnosticējošā kontroldarba jautājumi Politoloģijā 20052022 (Atbildes pielikumā)

1. Ko politikas zinātnē saprot ar jēdzienu politiskā kultūra? Kā jūs raksturotu Latvijas sabiedrības politisko kultūru? Lūdzu izmantojiet šajā analīzē Gabriela Almonda un Sidnija Verbas politiskās kultūras tipoloģiju (lokālā, pasīvā un aktīvā). 2. Uz kādām vērtībām balstās trīs mūsdienās dominējošās demokrātiskās politiskās ideoloģijas: liberālisms, konservatīvisms un sociālisms? Kura (- as)

2082BE931-8-AU EXAM (Finished work attached)

QUESTION ONE Critically assess the implications of decision-making theory for the making of strategic decisions. Illustrate your answer by discussing the decision-making processes in real-world companies. (50 Marks) QUESTION TWO After graduating from Essex Business School, you take up a position as a consultant specialising in strategic management. You are

Pārbaudes darbs  fin.vad 14052022 (Gatavs darbs pielikumā+excl)

Izmantojot nepieciešamo informāciju, sagatavot naudas plūsmas budžetu uzņēmumam katra mēneša beigās par 3 mēnešu periodu līdz 30.septembrim (EUR): naudas līdzekļu atlikums perioda sākumā 1.jūlijā 3600,- ražošanas apjoms (gabali): marts aprīlis maijs jūnijs jūlijs august s septembris oktobris novembris decembris janvāris 720 810 900 960 1050 1110 1140 1020 930 780

Ekon.140522G (Gatavs darbs pielikumā +Excel)

Pārbaudes darbs Uzņēmums ražo divus produkcijas veidus E un F. Viena izstrādājuma ekonomiskie rādītāji ir šādi: E F Tiešās materiālās izmaksas, euro 4 6 Tiešās darba izmaksas, euro 2 3 Mainīgās vispārīgās izmaksas, euro 4 2 Realizācijas cena, euro 14 18 Darba laika patēriņš stundās 3 4 Materiāla B izlietojums,

Grāmatvedība darbs 07052022 (Atbildes pielikumā)

1. nodaļa 1. Paskaidrojiet jēdziena „analīze” būtību. 2. Kāda ir analīzes loma uzņēmuma vispārējās pārvaldības sistēmā? 3. Kādi var būt uzņēmuma finanšu saimnieciskās analīzes objekti? 4. Kādi ir analīzes avoti finanšu analīzes veikšanai? 5. Kādi ir analīzes avoti saimnieciskās darbības analīzei? 2. nodaļa 1. Kādi ir finanšu analīzes mērķi? 2.

Ekonomika_2uzd_2022.doc 12042022 (Gatavs darbs pielikumā)

2. kontroldarbs ekonomikā 1. uzdevums (30 punkti) Ražotājs nepilnīgās konkurences tirgū prognozē sekojošos pieprasījuma apmērus pēc savas preces atkarībā no cenas: Preces vienības cena (EUR) Pieprasījuma apjoms (vienībās)       2 500       4 400       6 300       8 200    

Komerctiesības 2021./2022. akad. g. pavasara sem. Tiesību zinātne (Gatavs darbs pielikumā)

Aprakstiet un analizējiet komerctiesiskās aprites un civiltiesiskās aprites atšķirības;Raksturojiet komercdarbības jēdzienu, sniedzot izvērstu pārskatu par komercdarbīburaksturojošām iezīmēm;Raksturojiet komercnoslēpuma jēdzienu un sniedziet pārskatu par tiesiskā regulējumaefektivitāti;Raksturojiet komerctiesību principus;Analizējiet komercdarījuma jēdzienu. Kāzus 1. 2014.gada 27.maijā tika dibināta Sabiedrība ar ierobežotu atbildību “AURA”, kuras vienīgaisdalībnieks un valdes loceklis bija persona B.2017.gada 25.aprīlī Prasītājs

Uzdevums 2.2. (KcT uzdevumi 5.-8.) (Gatavs darba pielikumā)

Uzdevums 5. Fotorgrāfe L. Ziemele ir nejauši uzzinājusi, ka viņas mākslas darbus šī gadalaikā vairākas reizes ir izmantojis laikraksts „Vakara dziesma” un tie attēli irizmantoti un publicēti bez viņas ziņas un akcepta. Attēli ir tikuši lejupielādēti no L.Ziemeles personīgās mājas lapas. Jautājumi: Kādas ir mākslinieces iespējas un vēlamā rīcība?Pamatot juridiski.Uzdevums

Studiju kursa “Pacientu tiesības” eksāmens 89 (Gatavs darsbs pielikumā)

Anrijs Bērlis (62) ir Ungārijas pilsonis kurš kopā ar sievu Maiju Bērli (56),kura ir latviete un kurai ir Latvijas pilsonība. Anrijs jau 7 gadus dzīvo Latvijā, betsaņem Ungārijas valsts pensiju. Latvijā oficiāli netiek nodarbināts. Viņš navnodarbināts arī nevienā citā ES, EEZ dalībvalstī vai Šveicē. Anrijs Bērlis ir arīSerbijas pilsonis, kurš

Kāzuss_Nepilngadīgie 22094 (Gatavs darbs pielikumā)

Kāzuss Nepilngadīgo pacientu ārstniecība Pirms kāzusa risināšanas nepieciešams iepazīties ar šādiem tiesību aktiem: Civillikums (nepilngadīgo rīcībspēja, Ģimenes tiesību daļa – vecāku un bērnuattiecības);Pacientu tiesību likums;Citi tiesību akti, ja uzskatāt, ka to piemērošana nepieciešama tālāk doto kāzusurisināšanā. Maija Lāne, 15 gadus jauna. Viņu audzināja māte Liene Lāne, tēti Maija nekad navredzējusi.

Eksāmena darba uzdevumi Komerctiesības    2021./2022. akad. g. pavasara (Gatavs darbs pielikumā)

  Aprakstiet un analizējiet komerctiesiskās aprites un civiltiesiskās aprites atšķirības; Raksturojiet komercdarbības jēdzienu, sniedzot izvērstu pārskatu par komercdarbību raksturojošām iezīmēm; Raksturojiet komercnoslēpuma jēdzienu un sniedziet pārskatu par tiesiskā regulējuma efektivitāti; Raksturojiet komerctiesību principus; Analizējiet komercdarījuma jēdzienu. Kāzus 1. 2014.gada 27.maijā tika dibināta Sabiedrība ar ierobežotu atbildību “AURA”, kuras vienīgais dalībnieks

12. klase _Vienādojumi, nevienādības un to sistēmas (Gatavs darbs pielikumā)

  1. uzdevums (6 punkti) Novērtē apgalvojuma patiesumu: Apgalvojums Jā Nē Vienādojuma pakāpe ir 5     Vienādojumam ir 4 saknes     Iracionālam vienādojumam ir jānosaka definīcijas apgabals     Vienādojumam ir atrisinājums, ja     Lai noskaidrotu vienādojuma pakāpi, vispirms jāatver iekavas     Ja ir nepāra skaitlis,

12. klase 3. Ieskaites ATOMS UN ATOMA KODOLS 38574 (Gatavs darbs pielikumā)

Darbā izmanto formulu lapu un ķīmisko elementu periodisko tabulu! 1. uzdevums (6 punkti) Vai apgalvojums ir patiess?   Apgalvojums Jā Nē a) Nejonizētā atomā protonu skaits kodolā ir vienāds ar elektronu skaitu kodola apvalkā.     b) Starojumā ar lielāku viļņa garumu katra fotona enerģija ir lielāka nekā starojumā ar

Kazuss JPMNP (Gatavs darbs pielikumā)

Pēc SIA „Apogs” maksātnespējas procesa pasludināšanas administrators ir pārņēmis parādniekadokumentus un mantu. Administrators ir konstatējis, ka 2 nedēļas līdz maksātnespējas procesapasludināšanai, parādnieks ir veicis 3 maksājumus:a) 1000 EUR samaksājis kreditoram SIA „Kurts” par iepriekš saņemtu preču piegādi,b) 45000 EUR izmaksājis kā prēmiju parādnieka valdes loceklim Jānim Apogam, kurš ir arī

Accounting 310322 (Finished work attached EXCEL)

The Company’s projected volume of production is 3,000 units of the product ABC permonth. Standard selling price of product ABC per unit amounts to EUR 4,350. Themonthly costs of manufacturing and marketing the product ABC are shown in Table 1.Table 1. Product ABC, costs per unit.Unit manufacturing costs:Variable materials EUR

Financial and Managerial Accounting 310322 (Finished work attached EXCEL)

A manufacturing company has a plant with the two departaments: Department A andDepartment B. The plant’s overhead includes the plant manager’s salary, warehousestaff and equipment and is budgeted in the amount of EUR 200,000. Last year, theactual plant’s overhead was EUR 190,000. Department’s A and Department’s overhead consists mainly of

Katastrofu medicīna (Atbildes pielikumā)

1.Kas ir Ārkārtas medicīniska situācija? 2.Kas ir sabiedrības veselības ārkartā situācija? 3.Kādi ir reagēšanas rezīmi? 4.Kā Jūs raksturotu katastrofu medicīnu?Nosauciet tās posmus! 5.Kādi ir dabas katastrofas izraisošie faktori? 6.Kādi ir antropogēnas katastrofas izraisošie faktori? 7.Kādi ir katastrofu veidi ar lielāko cietušo skaitu mūsdienu pasaulē? 8.Kādi  ir biezākie apdraudējuma veidi,kas var

Starptautiskās nodokļu tiesības un nodokļu konvencijas (Gatavs darbs pielikumā)

Piezīme: visi jautājumi ir uzdoti attiecībā uz konkrēto nodokļu konvenciju, attiecīgi atbildes ir jāsniedz saskaņā ar attiecīgās nodokļu konvencijas noteikumiem.  Atbildēs norādīt konkrēto nodokļu konvencijas vai nacionālā normatīvā akta pantu un punktu. 1. Fiziskā persona – Latvijas pastāvīgais iedzīvotājs (rezidents) saskaņā ar darba līgumu, kas noslēgts ar Ungārijā reģistrētu SIA,

Pārbaudes darbs ekonomikā 12.03.2022 (Gatavs darbs pielikumā)

  uzdevums (20 punkti) Firma pārdod veļas mazgājamās mašīnas. Kamēr cena ir EUR 300, pārdotais daudzums ir 200 mašīnu mēnesī. Saskaņa ar tirgus pētījuma datiem, pieprasījuma elastības koeficients veļas mazgājamām mašīnām izrādās 1,5. Rodas priekšlikums: lai palielinātu firmas ienākumus no pārdošanas, pazemināt cenu par 10%. Vai Jūs piekrītat šādam priekšlikumam?

EKSĀMENA JAUTĀJUMI Cilvēktiesības 19852022 (Gatavs darbs pielikumā)

TēmasJautājumi 1.   Argumentācija, izmantojot zināšanas un faktus. Diskriminācija. Izvēlaties vienu, Jūsuprāt, visvairāk diskriminēto iedzīvotāju grupu Latvijā (vai arī citā valstī pēc Jūsu izvēles). Paužiet savu viedokli un pamatojiet to ar Jums zināmajiem cilvēktiesību  organizāciju ziņojumiem un tiesu spriedumiem. Izmantojiet kursā apgūtās iemaņas,  meklējot un lasot vietējo un starptautisko cilvēktiesību organizāciju

Kontroldarbs studiju kursā “MAKROEKONOMIKA” 1. variants  090320229 (Gatavs darbs pielikumā)

1. uzdevums (15 punkti) Ir zināmi sekojošie dati par valsts ekonomiku (miljardos EUR): Algas 194,2 Tīrās privātās iekšzemes investīcijas 52,1 Eksports 13,4 Transferti 13,9 Amortizācija 11,8 Imports 16,5 Valsts iepirkumi 59,4 Netiešie nodokļi 12,2 Iedzīvotāju personiskie nodokļi 40,5 Patērētāju izdevumi 219,1 Aprēķiniet: Iekšzemes kopproduktu – norādot, kura no aprēķināšanas metodēm

Mūzika darbs 0447362 (Gatavs darbs pielikumā)

Kādu devumu latviešu folklorā ir devis Dainu tēvs Krišjānis Barons!4p Kāda tematika atklājas senajās latviešu tautas dziesmās?4p Izlasi latviešu tautas dziesmu, un pastāsti, kāda ir tās tematika! 4p Liec, Laimiņa, man mūžiņu Ieviņā, liepiņā Kā liepai man izaugt, Kā ievai noziedēt. a) b) c) d) Nosauc četrus senos svētkus, kuru

MAKROEKONOMIKA 203827(Gatavs darbs pielikumā)

  pārbaudes darbs 1. uzdevums (10 punkti) Ir zināmi sekojošie dati par nacionālo ekonomiku (miljardos dolāru): Patērētāju izdevumi 245 Transferti 12 Rente un nomas maksa 45 Amortizācija 27 Sociālās apdrošināšanas maksājumi 20 Procenti 13 Tīrais eksports 3 Dividendes 16 Algas 221 Netiešie nodokļi 18 Nesadalītā uzņēmumu peļņa 21 Individuālie nodokļi

Mikroekonomika EKS. 260322022(Gatavs darbs pielikumā)

1. Resursi. Biodegvielas ražošana (T) 0 1 2 3 4 Fosilās degvielas ražošana (T) 50 40 31 24 20 Alternatīvās izmaksas sākumā (T)           Izmaksas pēc tam (T)           Ierakstiet tabulā biodegvielas alternatīvās izmaksas sākumā (1) un pēc tam, kad resursu izmantošanas

Kvalitātes audits m.d 2402222 (Gatavs darbs pielikumā)

Mērķis: Sniegt dalībniekiem iespēju pārskatīt ISO 9001:2015 standarta saturu un interpretāciju Uzdevumi: Uzdevumā doti desmit apgalvojumi, kurus dalībniekiem jānovērtē kā patiesus vai nepatiesus Atbildes jāsniedz, ieliekot atzīmi (X) attiecīgajā ailē. Aile “P” – patiesi. Aile “N” – nepatiesi. Par katru apgalvojumu dalībniekam jāsniedz arī pamatojums savas atbildes izvēlei Atļauts izmantot

Контрольные вопросы по курсу «Основы права» ( Готовые ответы в приложении)

Понятие гражданского права и его источники?Что такое сделка?Что понимают под гражданской правоспособностью? Когда она возникает ипрекращается?Что понимают под гражданской дееспособностью? Когда она возникает?Что понимают под юридическим лицом и в каких целях оно создается? Перечислите виды юридических лиц по Коммерческому закону Латвии.Что такое договор и каково его содержание?Что такое договор купли?Каковы основания

IESKAITES DARBS Praktiskais darbs – darba līguma analīze 7.55 (Gatavs darbs pielikumā)

Tabulā novērtēt vai dotajā darba līgumā ir visa obligāti sniedzamā informācija. Ar atšķirīgas krāsas pildspalvām dotajā darba līgumā atzīmēt informāciju, kas sniegta atbilstoši likuma prasībām un informāciju, kas nav sniegta atbilstoši likuma prasībām, kā arī atzīmēt analīzes rezultātu tabulā: Informācija Informācija ir Informācija Informācijas   sniegta nav sniegta līgumā nav

P.D. DARBA LĪGUMS 220222 (Gatavs darbs pielikumā)

DARBA LĪGUMS SIA „ABC”, reģistrācijas Nr.90000087993, tās direktora Jāņa Ozola personā, kas darbojas uz Statūtu pamata, turpmāk tekstā saukts Darba Devējs, no vienas puses, un Liene Bērziņa, personas kods 070789 – 11432, pase DC Nr.49787, izdota 2015.gada 19.decembrī Pilsonības un migrācijas lietu pārvaldes Cēsu nodaļā, dzīv. L.Paegles ielā 24 –

Mg_Final Test_2021 200222 (Finished work attached)

I Test (One right answer per question. Right answers give max 20 points) A direct cost is a cost which:   is incurred as a direct consequence of a decision   can be economically identified with the item being costed   is immediately controllable   cannot be economically identified with

Administratīvo tiesību princips uzd. 170222 (Gatavs darbs pielikumā)

Princips – tiesību avots:1. Vai administratīvo tiesību princips ir tas pats valsts pārvaldes princips? tiesiskais regulējums,principa piemērošana,būtība un nozīme valsts pārvaldes tiesiskās attiecībās Atbildot uz jautājumiem iespējams izmantot kādas konkrētas valsts pārvaldes iestādesmateriālus, tiesas materiālus, protams, ievērojot tiesību aktos noteiktosierobežojumus. Atbildēs vēlams sniegt atsauces uz izmantoto literatūru (monogrāfijas, raksti un

Gala pārbaudījuma jautājumi Tiesības (Gatavs darbs pielikumā)

1 Kas tiek saprasts ar kategoriju “tiesības subjektīvā nozīmē”? 2 Kā tiesību jēdziens ir saistīts ar kategorijām: taisnīgums un brīvība? 3 Ar ko paražu tiesības atšķiras no rakstiskajām tiesībām? 4 Aprakstiet savu priekšstatu par tiesībām. Kas ir tiesības Jūsu izpratnē? 5 Kādas funkcijas pilda tiesības? 6 Raksturojiet tiesību pamatuzdevumus. 7

Tiesību zinātne Civilprocesa tiesības 2257843 (Gatavs darbs pielikumā)

Pirmais uzdevums. Uzdevums saturs: jāsagatavo referāts par civilprocesuālo tiesību principiem. Referātā jāiekļauj trīs aspektus: kādi civilprocesuālo tiesību principi pastāv, norādot arī to iedalījumu; kā izpaužas katra civilprocesuālo tiesību principa būtība (saturs, tvērums); kādā veidā ir nostiprināts katrs no civilprocesuālo tiesību principiem. Ņemot vērā to, ka tiesību teorētiķu vidū pastāv dažādi

Majasdarbs.lv

Vai vēlies pasūtīt mācību darbu?

Cookie

Šīs tīmekļa vietnes satura kvalitātes uzlabošanai un pielāgošanai lietotāju vajadzībām tiek lietotas sīkdatnes – tai skaitā arī trešo pušu sīkdatnes. Turpinot lietot šo vietni Jūs piekrītat sīkdatņu lietošanai, kā arī iespējamai saziņai, ja kādā no lapā aizpildāmajām formām norādīsiet savu kontaktinformāciju.