Category: Eseja

Uzdevums: atbildēt uz trim jautājumiem, atsaucoties uz starptautiskiem un nacionālajiem likumiem (Atbildes pielikumā)

1. ADR konvencija. Vai karavīram ir nepieciešams ADR sertifikāts, lai pārvadātu bīstamas kravas?2. Vai Ženēvas konvencija regulē jautājumus par karadarbībām AES tuvumā?3. Apkopot karavīra tiesības spēka pielietošanā Ādažu militārās bāzes aizsargjoslā. (NBS likuma grozījumi) Mājas-darbs_-NBSDownload … Lai apskatītu šo saturu pilnībā, lūdzu, samaksājiet par piekļuvi 1 dienai. Pēc vienreizējā abonementa noformēšanas

Gentlemen’s agreement in commercial contracts

GentlemenDownload Introduction 3 1. Contracts – essence and types 4 2. The essence of the gentleman’s agreement 8 Conclusion 13 References 14 Introduction The growth of businesses in Latvia is integral to the nation’s overall economic progress and cannot be separated from it. The development of a trustworthy relationship between

Working capital management

Rarely are firms started for reasons other than profit. In order to improve the effectiveness of their operations, businesses examine a variety of financial metrics. The most significant and prevalent of these indicators are profitability and liquidity indicators. Profitability is an indicator of a company’s economic efficiency. That is, how

Darba tirgus izmaiņas pandēmijas ietekmē un tā iespējamo turpmāko izmaiņu raksturojums

Eseja-3Download Covid-19 pandēmija ir ietekmējusi praktiski visas nozares un jomas, un, protams, tā ir atstājusi savu iespaidu uz darba tirgu. Diemžēl jāatzīmē, ka kopumā pandēmija ir negatīvi ietekmējusi darba tirgu, taču, kā jau jebkāda krīze, tā ir veicinājusi arī ātrākas un dinamiskākas darba tirgus izmaiņas. Ar pandēmiju saistīti ierobežojumi, kas

Efektīva un ilgtspējīga sērijveida daudzdzīvokļu mājas pārvaldīšana

Pārvaldīšanas un apsaimniekošanas procesa viss svarīgākais ir nepārtrauktība, jo nekustamo īpašumu īpašniekiem nepieciešams lai vienmēr ēka tiek uzturēta atbilstošā tehniskā stāvoklī, lai visi pārvaldības jautājumi tek risināti ātri un laicīgi, lai visi remontdarbi būtu nodrošināti kvalitatīvi un balstīti uz drošu un ilgtspējīgu izmantošanu. Katra dzīvokļa īpašniekam ir tiesības piedalīties dzīvojamās

Coherent connections between mathematics, science and human brain.

Mathematics can be defined in many different ways, as the interpretation of the term can be subjective to a certain degree, however in this essay, interpretations will not be considered, on the contrary – the basic understanding will revolve around the basic definition of mathematics, which, according to Merriam Webster

The effect of transformation leadership on government employee job satisfaction during Covid-19. (darbs un prezentācija pielikumā)

Almohtaseb, A., Almahameed, M., Sharari, F., & Dabbouri, E. (2021). The effect of transformation leadership on government employee job satisfaction during Covid-19. Management Science Letters, 11(4), 1231-1244. General description This article is devoted to investigation of the link between leadership and employee satisfaction during a crisis. The object of the study is

Sociālā politika ir svarīga jebkurā valsts attīstības posmā

  Sociālā politika ir svarīga jebkurā valsts attīstības posmā. Šīs politikas realizētāji ir Sociālie dienesti un sociālie darbinieki. Latvijas sociālo darbinieku ētikas kodeksā teikts, ka sociālie darbinieki iesaistās gan sociālās jomas, gan politikas aktivitātēs, lai ietekmētu un veidotu sociālo politiku un ekonomisko attīstību. Latvijas sociālo darbinieku profesijas standarts nosaka, ka

Profesionālās izdegšanas sindroms sociālajiem darbiniekiem

Profesionālās izdegšanas sindroms sociālajiem darbiniekiem Izdegšanas sindromu galvenokārt definē kā fiziskā un/vai garīgā izsīkuma stāvokli, kurš novērojams kā sekas ilgstošai emocionālai nelabsajūtai, kas saistīta ar darba apstākļiem un cilvēka paštēlu. Psihiatrijā dažādi stresa sindromi ir pazīstami jau sen — piemēram, akūta stresa reakcija vai posttraumatiskā stresa sindroms. Šobrīd šai traucējumu grupai

Krīzes vadība (darbs un prezentācija pielikumā)

  3.variants Situācijas analīze. (Situācija adaptēta, bet organizāciju nosaukumi un personu vārdi izdomāti.) Analizēt krīzes situāciju no risku iestāšanās viedokļa (situācijās analīzē varat izmantot SVID matricas principus vai kādu no risku klasifikācijas principiem, piemēram, iekšējie un ārējie riksi vai pēc rašanās iemesla, mēroga, sabiedrisko attiecību sfēras utt). Mēģiniet konstatēt/izdomāt (brīvi

China Evergrande Group (darbs un prezentācija pielikumā)

Hale, T. (2022) China’s Evergrande says lenders have claimed $2bn in cash, Ft.com. Available from: https://www.ft.com/content/86c69b62-a996-4102-ba11-acf8304fdc66 [Accessed 23 March 2022]. Brief content: After China Evergrande Group claimed it would not be able to produce audit reports for 2021 on time, banks took custody of more than $2 billion belonging to Chinese unit. The

Socioloģija Jūsu profesija: “Sociālais darbs” (darbs un prezentācija pielikumā)

Socioloģija Jūsu profesija: “Sociālais darbs” Socioloģija ir sociālā zinātne, kas pēta cilvēku, sociālo grupu un sabiedrību dzīvi, kā arī apkopo un vispārina visas zināšanas par cilvēces attīstību – ietverot vēsturi, psiholoģiju un ekonomiku. Tā pēta cilvēku kā sociālu būtņu uzvedību – no anonīmu indivīdu īslaicīgiem kontaktiem ielas drūzmā līdz pat globāliem

Neiropātiskas sāpes un pacienta aprūpe (darbs un prezentācija pielikumā)

Neiropātiskas sāpes un pacienta aprūpe. Ievads Sāpes ir nepatīkama sensora vai emocionāla pieredze, kas saistīta ar īstu vai potenciālu audu bojājumu. Laika gaitā neiropātisku sāpju definīca ir mainījusies, un ne visos avotos tā ir vienota, taču biežākais un pieņemtākais skaidrojums ir sekojošs: sāpes, kuru iemesls ir somatosensorās sistēmas bojājums vai

Izdegšanas sindroms praktizējošiem ārstiem Latvijā

Eseja Izdegšanas sindroms praktizējošiem ārstiem Latvijā Marija Avota un Anna Millere no Rīgas Stradiņa universitātes veica pētījumu par izdegšanas sindromu praktizējošiem ārstiem Latvijā, jo kā ir norādījušas pašas pētījuma autores, veselības aprūpes sistēma Latvijā ir ilgstošā pārmaiņu procesā. Šīs pārmaiņas tiešā veidā ietekmē veselības aprūpes darbinieku darba apstākļus. Darbs kļūst

Risku veidus ražošanas uzņēmumā

1. Saimniecisko preču ķīmiskās rūpnīcas zinātniskā laboratorija ir atklājusi jaunu formulu speciālas vielas ražošanai. Ar tās palīdzību apstrādājot virsmas dzīvoklī, pie tām nepielīp putekļi. Rūpnīcas vadītāji var pārdot patenta tiesības par EUR 5000 vai to paturēt un vielu ražot pašiem. Pirms vielas ražošanas vēl ir nopietni jāpārbauda tās iedarbība uz

VAS Latvijas Pasts Līderība un uzvedība organizācijā

  Ievads Uzņēmuma stratēģija ir labs pamats tā veiksmīgai darbībai. Tomēr ikvienam vadītājam būtu kritiski jāizvērtē, vai darbinieki arī ārpus vadības līmeņa šo stratēģiju izprot vienlīdz labi un jūtas līdzatbildīgi tās īstenošanā. Ikviena stratēģija un ilgtermiņa mērķu izvirzīšana dos daudz labāku rezultātu, ja par tiem komunicēs visos uzņēmuma līmeņos un

Violin as ‘multi-instrument’

Violin as ‘multi-instrument’. First, when considering the suggested study topic, it is required to review the definitions of an instrument and a multi-instrument. A musical instrument, according to the Britannica dictionary, is any device that produces a musical sound (Grame, 2022). The emphasis here is on “musical noises,” as may

Integrētā mārketinga komunikācijas veidi

1.2. Integrētā mārketinga komunikācijas veidi Katram zīmolam vai produktam jābūt tikpat individualizētam kā mērķauditorijai. Milzīgais plašsaziņas līdzekļu iespēju skaits un virtuālā produktu anonimitāte padara mārketinga speciālistiem par nepieciešamu izveidot identitāti zīmolam vai pakalpojumam, kas to izcels konkurentu vidū. Ziņojuma nogādāšana atsevišķiem mērķa klientiem ir dārgāka, salīdzinot ar masu auditorijas informēšanu,

Возможность развития оздоровительного туризма в Латвии

Возможность развития оздоровительного туризма в Латвии IEVADS / ВВЕДЕНИЕ / INTRODUCTION Туризм является важной отраслью в большинстве стран мира. В Латвии в 2021 году иностранные туристы потратили 145 млн. евро. Что, существенно ниже показателей до 2019 года, однако все еще составляет 0,22% от ВВП [2]. За исключением создания балтийского пузыря

Vides zinātne, ekosistema…

Vides zinātne, ekosistema, ilgtspējīga attīstība, bioloģiskā daudzveidība – definīcija un skaidrojums! Vides zinātne – starpdisciplināra nozare, kas attīstās sociālo, humanitāro un dabas zinātņu saskares jomā, lai pētītu cilvēka un dabas vides mijiedarbību, nodrošinātu dabas resursu un bioloģiskās un ainavu daudzveidības aizsardzību, vides un sabiedrības ilgtspējīgu pastāvēšanu un pasargātu cilvēku no

E. Kaneti “Masa un vara”

INSTRUKCIJA MĀJASDARBA RAKSTĪŠANAI FILOSOFIJĀ Pēdējā lekcijā jāiesniedz pārdomas par 3 fragmentiem – par katru no fragmentiem 1 lpp. pēc noteiktas shēmas (3×1 lapa) A – par ko ir šis fragments (pierādīt ar citādiem no teksta) B – īsa (1 rindkopu gara) informācija par autoru C – pārdomas, vai iepriekš formulētās

Attālīnāts darbs 07202203

А.В. Слепов пишет, что удаленная работа – это выполнение определенной трудовым договором трудовой функции, при условии использования для выполнения данной трудовой функции и для осуществления взаимодействия между работодателем и работником по вопросам, связанным с ее выполнением, информационно-телекоммуникационных сетей общего пользования, в том числе сети “Интернет”: а) вне места нахождения работодателя,

Eiropas Savienības tiesas nolēmuma privāttiesību jomā analīze

 Eiropas Savienības tiesas nolēmuma privāttiesību jomā analīze Apskatītā lieta: lieta C-168/08 par lūgumu sniegt prejudiciālu nolēmumu atbilstoši EKL 68. un 234. pantam, ko Cour de cassation (Francija) iesniedza ar lēmumu, kas pieņemts 2008. gada 16. aprīlī un kas Tiesā reģistrēts , tiesvedībā Laszlo Hadadi (Hadady) pret Csilla Marta Mesko, laulātā

Mana stresa analīze un pašpalīdzības koncepts

Mana stresa analīze un pašpalīdzības koncepts Lai varētu izanalizēt savu stresa līmeni un saprast kā rīkoties, lai palīdzētu sev pārvarēt dažādas stresa situācijas, sākumā ir jāsaprot, kas ir stress. Stress ir nespecifiska organisma atbildes reakcija uz jebkuru tam izvirzītu prasību, kas palīdz organismam pielāgoties un tikt pāri grūtībām, kuras radušās.

“Life is more fun if you play games.”

Games People Play “Life is more fun if you play games.” Roald Dahl, My Uncle Oswald What is a game? According to the Oxford Dictionary, this is: An activity is something that one does for entertainment or fun. A complete episode or period of play, ending in a final result.

Sāpes 07202202

Ievads Sāpes ir nepatīkama sensora vai emocionāla pieredze, kas saistīta ar īstu vai potenciālu audu bojājumu. Neiropātiskas sāpes ir sāpes, kuru iemesls ir somatosensorās sistēmas bojājums vai slimība. Dažādas slimības vai somatosensorās sistēmas bojājumi var novest pie izmainītas vai traucētas sensoro signālu pārvades jeb transmisijas, kā biežākos cēloņus neiropātiskām sāpēm

Obligātās vakcinēšanās pret Covid-19 nodarbinātībā tiesiskums

Obligātās vakcinēšanās pret Covid-19 nodarbinātībā tiesiskums Starptautiskās darba tiesības jautājumu par obligāto vakcinēšanos nodarbinātībā tieši neregulē, līdz ar to, atstājot šo jautājumu regulēšanai nacionālajā līmenī. Lai vērtētu, vai šāda prasība ir tiesiska ir jāņem vērā vai Ministru kabinets varēja noteikt šādu ierobežojumu. Izšķirošu lomu strīdus gadījumā piešķirot zinātniskajiem pētījumiem un

Saskaņā ar Civillikuma 1402.pantu

Saskaņā ar Civillikuma 1402.pantu, saistību tiesības rodas vai nu no tiesiska darījuma, vai no neatļautas darbības, vai pēc likuma. Savukārt Civillikuma 1779.pants uzliek pienākumu uz zaudējumu atlīdzināšanu, ko kāds ar savu darbību vai bezdarbību nodarījis. Ievērojot to, izriet tiesības prasīt zaudējumu atlīdzību no vainīgās personas. Civillikuma 1635.pants nosaka, ka katrs

SENĀS ROMAS CIVILRPOCESS

SENĀS ROMAS CIVILRPOCESS Senās Romas civilprocesa apskatu jāsāk ar atskatu uz pašu Seno Romu. Senā Roma bija Seno laiku valsts, kas radās aptuveni 10. gadsimtā p.m.ē. no mazas lauksaimnieku kopienas Apenīnu pussalā un pakāpeniski izveidojās par varenu Vidusjūras reģiona lielvalsti. 12 gadsimtu ilgajā pastāvēšanas laikā Romas civilizācija mainījās no monarhijas

TIESAS LĒMUMU PĀRSŪDZĒŠANA

TIESAS LĒMUMU PĀRSŪDZĒŠANA Ikviena civillieta agrāk vai vēlāk rezultējas tiesas nolēmumā, ar kuru tiek izšķirts strīds starp pusēm vai jautājums par personas tiesībām. Protams, ne vienmēr lietas dalībnieki piekrīt tiesas viedoklim. Tādā gadījumā var cerēt panākt citādu nolēmumu augstākā tiesu instancē. Tiesas lēmumu pārsūdzēšanas kārtību regulē tādi tiesību akti kā

Sociālās nevienlīdzības izpausmes Latvijas sabiedrībā manā skatījumā

Eseja Sociālās nevienlīdzības izpausmes Latvijas sabiedrībā manā skatījumā ANO 1948. gadā pieņemtajā “Vispārējās cilvēktiesību deklarācijas” 25. panta 1. punktā teikts: „Katram cilvēkam ir tiesības uz tādu dzīves līmeni, tostarp uzturu, apģērbu, mājokli, medicīnisko aprūpi un sociālajiem pakalpojumiem, kas nepieciešami viņa un viņa ģimenes veselībai un labklājībai.” [1] Vispārīgi var apgalvot,

Stress un izdegšana bāriņtiesas locekļa palīga darbā

Eseja Stress un izdegšana bāriņtiesas locekļa palīga darbā Kā ir norādījusi pētījumu un konsultāciju kompānija Kantar, pēdējā laikā ļoti bieži tiek aktualizēts jautājums par pieejamā darbaspēka samazināšanos un daudzi uzņēmēji dalās ar savu pieredzi par to, ka šobrīd ir ļoti grūti atrast darbiniekus un situācija kļūst arvien sarežģītāka. Tas zināmā

KĀ JŪS VĒRTĒJIET 1933.GADA 24.APRĪĻA SODU LIKUMĀ PIEDĀVĀTO SODU SISTĒMU UN TO IESPĒJAMO PIEMĒROŠANU MŪSDIENU LATVIJĀ

KĀ JŪS VĒRTĒJIET 1933.GADA 24.APRĪĻA SODU LIKUMĀ PIEDĀVĀTO SODU SISTĒMU UN TO IESPĒJAMO PIEMĒROŠANU MŪSDIENU LATVIJĀ Rīga 2022 Kā runājot par 1933.gada 24.aprīļa Sodu likumu izsakās grāmatu izdevēji, neskatoties uz to, ka Sodu likums Latvijā bija spēkā tikai īsu laiku, no 1933.gada 1.augusta līdz 1940.gada 26.novembrim, tam ir nozīmīga loma

75% aptaujāto ikdienā brauc ar auto ar dīzeļa dzinēju

3.NODAĻA 75% aptaujāto ikdienā brauc ar auto ar dīzeļa dzinēju. Šāda proporcija atbilst dīzeļa autotransporta īpatsvaram Latvijā. 3.1. attēls. Respondentu atbilžu sadalījums jautājumā “Kādu degvielas tipu Jūs lietojiet ikdienā, uzpildot savu autotransportu?” (autora veidots) Neste ir populārākais degvielas mazumtirdzniecības pārstāvis – teju 40% aptaujāto izvēlās tieši šī mazumtirgotāja pakalpojumus, uzpildot

COVID-19 pandēmijai ietekmēja ikvienu cilvēku un ikvienu nozari

COVID-19 pandēmijai ietekmēja ikvienu cilvēku un ikvienu nozari. Pandēmijai sākoties, arī masu mediju joma Latvijā piedzīvoja karstus laikus, kas bija izaicinoši gan uzņēmumiem, gan pašiem žurnālistiem, kuru pienākums bija aiznest ziņu īstajā formātā un īstajos vārdos līdz sabiedrībai. Krīzes komunikāciju katrs cilvēks uztver dažādi, īpaši tas attiecās uz cilvēkiem ar

Socioloģijas kontroljautājumi

Socioloģijas kontroljautājumi 1.Socioloģijas priekšmets un objekts Socioloģijas priekšmets ir sabiedrības dzīves sociālā puse, t.i. socioloģija pēta visu savienojumu un attiecību kopumu, ko sauc par sociālajām. Socioloģisko zināšanu objekts, tā īpatnības ir saistītas ar sociālo, sociālo saišu un attiecību jēdzienu un to organizēšanas veidu izpratni. Zem socioloģijas objekta saprot sabiedrību kopumā

Pētniecības metodoloģija psiholoģijā

Priekšmets: Pētījuma metodes un psiholoģiska novērtēšana Patstāvīgais darbs kursā “Pētniecības metodoloģija psiholoģijā” 13. temats. Neeksperimentāla pētījuma dizaina izstrāde un prezentācija Neeksperimentāls dizains – izmanto pētījumos, kur nav jāpārbauda cēloņu un seku sakarības. Šķietamie jeb kvazi eksperimenti – ja nav iespējams ievērot kādu no īsto eksperimentu pazīmēm. Neeksperimentālo pētījumu dizainus izmanto, ja

Teorētiski praktisks raksturs, analizējot teorētisko nostādņu īstenošanu praksē

Priekšmets: Kvalitātes vadība Eseja par vienu no kursa satura tematiem (teorētiski praktisks raksturs, analizējot teorētisko nostādņu īstenošanu praksē) 2022 Izvēlēties divas valsts iestādes un atrast normatīvos aktus, kas reglamentē tās iekšējās procedūras. Īsi raksturot šo normatīvo aktu saturu. Attiecībā uz valsts iestāžu kvalitātes vadības jautājumiem nepieciešams atzīmēt, ka šajā sakarā ir

Kvalitātes vadības sistēmas ieviešana valsts pārvaldes iestādēs

Kvalitātes vadības sistēmas ieviešana valsts pārvaldes iestādēs sākās ar Ministru kabineta 2001.gada 4.decembra noteikumu Nr.501 “Noteikumi par kvalitātes vadības sistēmas ieviešanu valsts pārvaldes iestādēs”, kā arī 2001.gada 11.decembra Ministru kabineta ieteikumu Nr.1 “Ieteikumi kvalitātes vadības sistēmas ieviešanai valsts pārvaldes iestādēs“ prasību ieviešanu, kuru pamatā bija ISO 9001:2000 un LVS EN

«Услуги детям в организациях отдыха и оздоровления»»

САМОСТОЯТЕЛЬНАЯ РАБОТА По дисциплине На тему «Национальный стандарт Российской Федерации ГОСТ Р 52887-2018 (взамен ГОСТ Р 52887-2007) «Услуги детям в организациях отдыха и оздоровления»» Содержание ВВЕДЕНИЕ 3 1. Стандартизация и национальные стандарты 4 2. Анализ выбранного стандарта в сфере социального обслуживания 6 Заключение 9 Список использованной литературы 10 ВВЕДЕНИЕ Сегодня

Слова, которые исцеляют 07172206

Слова, которые исцеляют Времена не меняются. Только проходят мимо. Времена не меняются. Мы их меняем сами. Григорий Зингер Передо мной, как говорится в описании к произведению, одна из самых известных книг Мари Кардиналь, написанная на основе ее собственного опыта в психоанализе. Другими словами, это автобиография. Исходя из этого знания, читатель начинает открывать для

Homosexuals Dilemma: Saving Mental Health or Having a Family

Homosexuals Dilemma: Saving Mental Health or Having a Family Many people around the world are stigmatized because of their sexual orientation or gender identity and are unable to fully realize universal human rights. Families have been created since the beginning of the emergence of society. The main components of the

Radošo industriju atbalsta centrs TabFab

Eseja Radošo industriju atbalsta centrs TabFab “Ja pirmie radošie centieni tika radīti kā brīva radikālas iniciatīvas un radošas izpausmes, šodien tā būs jauna tikšanās vieta kultūras mīļotājiem – ar kafejnīcām, atklātām darbnīcām un veikaliem. ” Mēs jau plānojam savus radošos ceturkšņus. “TabFab Creative Quarter ne tikai sniegs jaunu elpu plaša

SOCIĀLĀS VIDES DEGRADĀCIJA NO POLITIKAS TEORIJAS PUSES

ESEJA SOCIĀLĀS VIDES DEGRADĀCIJA NO POLITIKAS TEORIJAS PUSES Sociālā vide ietver grupas, kurām mēs piederam, apkaimes, kurās dzīvojam, mūsu darba vietu organizāciju un politiku, ko veidojam, lai sakārtotu savu dzīvi. Fiziskā un sociālā vide nepastāv neatkarīgi viena no otras; jebkura vide ir nepārtrauktas mijiedarbības starp dabas un cilvēka radītajām sastāvdaļām,

Sieviešu skaistuma standarti mākslas vēsturē

Izvēlētā esejas tēma: Sieviešu skaistuma standarti mākslas vēsturē Mans viedoklis: Man šķiet, ka sievietes pārstāv nozīmīgu un lielu sociālo kopienu, kas izceļas ar specifiskām iezīmēm, daudzfunkcionālām funkcijām un atbilstošu sociālo statusu, kas mainījies ar katru jauno laikmetu. Nē, neesmu sieviešu aizstāve, tomēr vēsturiskās liecības, tai skaita, mākslas vēsturē, ļauj apgalvot,

BALTIJAS STARPTAUTISKĀ AKADĒMIJA

  IEVADS Nākotnes profesijas izvēle ne vienmēr ir viegls process, tā rada daudz jautājumu un arī šaubu, par to, kāda profesija un kurā no visām Latvijas augstkolām būtu apgūstama. Kā pieņemt pareizo lēmumu, kas aizvestu līdz augstām virsotnēm karjerā un atstātu aiz muguras bažas par finansiālo situāciju. Studiju procesā daļa

The coronavirus outbreak

The coronavirus outbreak, which began in China, quickly spread worldwide, becoming a problem that affects everyone. Countries were taking various measures, starting with the construction of hospitals (China, Russia, USA)[1], with virtually complete closure of borders (Europe, USA, China, Russia)[2], and ending with improving the quality of medical care using

Majasdarbs.lv

Vai vēlies pasūtīt mācību darbu?

Cookie

Šīs tīmekļa vietnes satura kvalitātes uzlabošanai un pielāgošanai lietotāju vajadzībām tiek lietotas sīkdatnes – tai skaitā arī trešo pušu sīkdatnes. Turpinot lietot šo vietni Jūs piekrītat sīkdatņu lietošanai, kā arī iespējamai saziņai, ja kādā no lapā aizpildāmajām formām norādīsiet savu kontaktinformāciju.