Category: Ieskaites

Izglītības reformas mācību priekšmetā “Sports un Veselība”

Izglītības reformas mācību priekšmetā “Sports un Veselība” 1. Uzdevums izmaiņas mācību procesā sportam un veselībai. lielāks uzsvars uz veselīgu dzīvesveidu. vairāk praktisku padomu, kas palīdzētu bērniem un jauniešiem uzturēt labu fizisku formu ikdienā, ko varētu komplementēt fiziskās aktivitātes skolā ārpus mācību priekšmeta. Mūsdienu dzīvesveids arvien vairāk attālinās no optimālā. sports

Tests

Your place or mine? When possible, I negotiate on my own turf. I prefer a neutral site, where no one has an advantage. I like to negotiate wherever the other party will be most comfortable. It makes no difference to me where I negotiate. Outnumber the other side? I feel

19. gs. Eiropa

2. uzdevums. a) Polija, Somija b) Francija, Vācija, Itālija, Austrija c) Austrija, Polija, Grieķija d) Krievija e) Krievija f) Lielbritānija 3. uzdevums. Valsts Burts Skaidrojums Francija B Organizēja … ASV D Cīnītāji…. Vīnē C Valstu vienošanās… Krievija A Revolūcijas… 4. uzdevums. Vārds valsts Idejas, veiktais Oto Bismarks Vācija Veikta Vācijas

Automašīnu ražošanas uzņēmums tests

Automašīnu ražošanas uzņēmums iegādājās tēraudu par 1500 tūkst. n.v. no tēraudu ražojošā uzņēmuma, riepas par 1200 tūkst. n.v. no riepu ražojošā uzņēmuma, izmaksāja saviem strādniekiem bruto algu 1000 tūkst. n.v., izdevumi nolietotās iekārtas nomaiņai bija 300 tūkst. n.v un pārdeva saražotās 200 automašīnas par 30 tūkst. n.v. katru. Pēc veiktām

1. pārbaudes darbs literatūrā Romantisms ( 1.)

uzdevums. (4punkti) Viens no izcilākajiem vācu romantisma pārstāvjiem Novāliss (..) (1772–1801) jau XVIII gs. secināja: “Zelta vidus- laiki” ir izplēnējuši un sabrukuši. Jau renesansē esot sācies to noriets, kad “ticību un mīlestību” nomainījušas “zināšanas un manta”. (Andris Rubenis.Vienkārši romantisms viltusro- mantikas laikā. Rīga : Autora izdevums, 2014, 58. lpp.) Izsaki

Zālāju ierīkošana un kopšana (ganības/siens)

  1.gads   Pasākums Kad? Tehnika Izejvielas/ līdzekļi 1. augsnes analīzes veikšana (pH; P:K attiecība, u.c.), lai izvēlētos lauka apstākļiem atbilstošāko zālāju sēklu vai to maisījumu, un nepieciešamības gadījumā, pamatojoties uz iepriekš minēto, kā arī plānoto ražu, izvēlētā zelmeņa botānisko sastāvu veiktu kopšanu, mēslošanu un kaļķošanu Pirmssējas gadā – To

Mācīšanas un mācīšanās dažādības kontekstā

    Kritērijs Biheiviorisms Konstruktīvisms Humānisms Konektīvisms 1. Mācību pieejas vispārīgs raksturojums Uzvedības mainīšana, balstoties uz stimulu un atbildes sakarībā. Aktīva studenta iesaistīšanās un jaunas zināšanas veidošana, pamatojoties uz pieredzi. Uzsvars uz indivīda attīstību un personīgās potenciāla izpēti. Tīkla resursu un datu izmantošana zināšanu iegūšanai un saistību veidošanai. 2. Mācību

Ieskaite „Elektromagnētiskie viļņi”

  Vārds, uzvārds ……………………………………………………………….. Klase: …………… 1. uzdevums (8 punkti) Izvērtē, vai apgalvojums ir patiess, un pamato savu atbildi! 1) Nemainīgas frekvences EM viļņiem viļņa garums nav atkarīgs no izplatīšanās ātruma! jā nē Pamatojums: λ=v/f, kad f=const, dažādās vidēs mainoties izplatīšanās ātrumam, mainās viļņa garums     2) Elektromagnētiskais vilnis

IESKAITE  LMT

1.uzdevums Izvēlas graudaugus ______ziemas kvieši__________ .Lauka garums _200___ metru, platums _200__ metru. ( Skaitļus izvēlas lielākus par 100 metriem ) aprēķina laukumu _4____ hektāros Pirkta sertificēta sēkla iepriekš izvēlētajai kultūrai, kuras dīdzība ir _70% ( ieraksta savu skaitli ), tīrība 100%, 1000 sēklu masa 48 grami, dīgstošo sēklu skaits uz

Aprakstiet savu priekšstatu par tiesībām. Kas ir tiesības Jūsu izpratnē?

Tiesības ir fundamentāls un plašs jēdziens, kas veido sabiedrības pamatu, nosakot indivīda attiecības ar valsti, citiem indivīdiem un institūcijām. Manā izpratnē tiesības ir taisnīguma un kārtības neatņemama daļa, kas regulē cilvēku mijiedarbību un nodrošina viņu pamattiesību ievērošanu. Pirmkārt, tiesības piedāvā indivīdam aizsardzību pret valsts varu un citiem indivīdiem. Tiesību normas

Ķīmija

b=FC= 1200 EUR m=AVC= 10 EUR p(x)=D(x)=90-x C(x)=mx+b =10x + 1200 Ieņēmumu funkcija: R(x) =x* D(x) = 90x – x2 Pie bezzaudējumu nosacījuma peļņas funkcija ir: P(x)= R(x) -C(x) = 0 10x + 1200 -90x – x2= 0 -x2 – 80x + 1200 = 0 x= ± 12,91 x= 12,91

Ķīmija

97. uzd Reakcija A 0 +1 -2 +2 -2 0 Fe + H2SO4 (atšķ.) → FeSO4 + H2 ↑ (vide skāba – ūdensšķīdumā veidojas H+ jonu pārsvars) Fe + 2 H+ → Fe2+ + H0 Fe → Fe2+ + 2 e− (oksidēšanās) | Eooks= -0.44 V 2 H+ + 2 e−→ H0

IZP_Bilete 5

Aprēķināt cik naudas var uzkrāt pa 10 gadiem, ieguldot 1000 EUR un bankas salikto procentu likme ir 2%. i=2%=0,02 t =10 gadi P=1000 EUR Aprēķināt beigu summas 5000 EUR šodienas vērtību 7 gadiem, ja vienkaršā diskonta likme ir 4% gadā . FV= 5000 EUR d=4%=0,04 t=7 Aprēķināt sākuma iemaksu bankā,

Test on Banking and Finance

Match the words on the left with the nouns on the right to form common banking partnerships and use them to fill in the blanks below. 10pts. open purchase earn make withdraw pay transfer cash a deposit an account bills cash funds goods interest this cheque   You can make

Zināšanu tests

Kurš no minētajiem ir pamats tiesvedības izbeigšanai lietā: Ja prasību prasītāja vārda cēlusi persona, kura nav tam likumā noteiktajā kārtībā pilnvarota;- nepieņemt pieteikumu Ja mirusi fiziskā persona un ja apstrīdētā tiesiskā attiecība pieļauj tiesību pārņemšanu; Ja puse smagas slimības dēļ vispār nespēj piedalīties lietas izskatīšanā;- CPL 214.p Ja prasības pieteikumu

Zināšanu tests 4

Pierādījumu attiecināmība nozīmē: 1. Tādus vairākus lietā iesniegtus pierādījumus, kuri ir savstarpēji saistīti un tikai kopā pierāda kādu apstākli; – mums nepietiek ar to, ka pierādījums pierāda kaut kādu apstākli, ir svarīgi, ka tas pierāda apstākli, kas ir jāpierāda lietā 2. Tādus pierādīšanas līdzekļus, ar kuriem var pierādīt dažādus faktus-

Zināšanu tests 3

Kurš no minētajiem apgalvojumiem ir pareizs, proti, civilprocesā lietas dalībnieki ir: 1. Persona, kurai ar likumu piešķirtas tiesības aizstāvēt tiesā citu personu likumiskās intereses; trešā persona ar patstāvīgiem prasījumiem; atbildētājs; eksperts; 2. Atbildētājs; prasītāja pārstāvis; prasītājs; atbildētāja pārstāvis; trešā persona ar patstāvīgiem prasījumiem; arodbiedrība, kas darba tiesiskajā strīdā cēlusi prasību

Zināšanu tests 2

Civilprocesuālā analoģija piemērojama, ja: 1. Lietā piemērojamā Civilprocesa likuma norma ir neskaidra; 2. Civillikumā nav tādas normas, kuru piemērot lietā konstatētajiem apstākļiem;- attiecas uz materiālistisko 3. Civilprocesa likumā konstatējams atklāts likuma robs attiecībā uz konkrētajā gadījumā izlemjamo jautājumu;- nav regulējuma vai arī sistēmas plānu būtu bijis jābū tādai normai. Atklātais

Zināšanu tests Nr.1

Ar dispozitivitātes principu jāsaprot: 1. Prasītājam ir jāpierāda tie fakti, uz kuriem viņš pamato savus prasījumus- sacīkstes princips 2. Lai nodrošinātu strīda taisnīgu izskatīšanu, tiesai ir tiesības sniegt lietas dalībniekiem norādes par procesuālo darbību izdarīšanas sekām; 3. Lietas dalībniekiem ir pienākums ierasties pēc tiesas aicinājuma; 4. Prasītājam ir tiesības izvēlēties

TESTS KRIMINĀLTIESĪBĀS

1. Kāds normatīvais akts reglamentē kriminālatbildības pamatu? B. – Krimināllikums 2. Slepkavība ir: A. – tīša, prettiesiska citas personas nonāvēšana 3. Dzīvības atņemšana pēc cietušās personas lūguma: B.- Kvalificējama kā slepkavība 4. Kvalifikācijas nosacījumi divu vai vairāku personu slepkavībai B. – Jākonstatē vienots nodoms nonāvēt vismaz divas personas 5. Ar

TESTS ADMIN PROCESA TIESĪBĀS AR ATBILDĒM

Iestāde 1. martā pieņēma A nelabvēlīgu AA. 3. martā tas tika nosūtīts A kā ierakstīts pasta sūtījums. A to saņēma 5. martā. Kad stājas spēkā 1. marta AA? Kad ir pēdējā diena, kad to var apstrīdēt? Stājas spēkā 7. dienā pēc nosūtīšanas – 10. marts Pēdējā diena – 10. aprīlis

KT eksāmenā – teorijas jautājumi:

1.Priekšnoteikumi 118.2.pkt. nodarījumam. Kvalificējams kā divu vai vairāku personu slepkavība, ja konstatēts vienots nodoms noslepkavot vairāk kā vienu personu, kas ir galvenais nodarījuma kvalifikācijas nosacījums. Tāpat jākonstatē, ka nodoms nogalināt divas vai vairāk personas ir radies līdz nozieguma uzsākšanai vai tās izdarīšanas laikā. 2.Ko saprot ar bezpalīdzības stāvokli KT? Raksturo

KRIMINĀLPROCESS 2.KONTROLDARBS AR ATBILDĒM

Teorija 1. Viltotas naudas pārvadāšanas, pārsūtīšanas, glabāšanas kriminālatbildības nosacījumi (KL 192.p 1.d- jābūt aprozībā esošai naudas zīmei). Apgrozībā esošas vai apgrozībai paredzētas naudas viltošana, viltojumam ir jābūt līdzīgam orģinālam, nevis tādam, kas uzreiz ir atpazīstams kā viltojums (jo tad tā ir krāpšana), šīs darbības ir veiktas nolūkā izplatīt viltojumu! (jo

KRIMINĀLPROCESA IZPRATNE

Kriminālprocess ir likumā noteikta izziņas iestāžu, prokuratūras un tiesas (tiesneša) darbība nolūkā noskaidrot, brīdināt, kā arī ātri un pilnīgi atklāt NN, noskaidrot vainīgos un nodrošināt likuma pareizu piemērošanu. Kriminālprocesu var raksturot kā likumisko kārtību, kādā valsts orgāni reaģē uz krimināllikumos paredzētajiem sabiedriski bīstamajiem nodarījumiem. Kriminālprocess reglamentē: 1) veidu un kārtību,

Juridisko metožu mācība tests-2

1. Kādēļ pastāv atšķirība starp tiesībām un tiesisko realitāti? tiesību normu kopums, to gramatiski tulkojot, nekad pilnībā nesegs tiesisko realitāti, jo likumdevējs nevar regulēt un tam nav jāregulē visas iespējamās mai- nīgās dzīves situācijas 2. Acīmredzami netaisnīgs likums: A ir spēkā tik ilgi kamēr to atceļ ar likumu B nav

II seminārs kriminaltiesibam

59. uzdevums Vispārējais objekts – visu interešu kopums, ko aizsargā KL. Grupas objekts – dzīvības intereses Tiešais objekts – Caukas vīra dzīvība 61. uzdevums Vispārējais objekts – visu interešu kopums, ko aizsargā KL. Grupas objekts – ceļu satiksmes ievērošanas intereses, dzīvības intereses Galvenais tiešais objekts – Rīgas rajona Mārupes ciema

2. kontroldarbs Krimināltiesības (Sevišķā daļa) Teorija

1. Bandas nošķiršana no organizētas grupas – Bandu veido organizēta grupa, bet galvenā nošķiršanas pazīme ir ieroča esamība, par kuru zina visi bandas locekļi. Atšķirība ir tā, ka banda tiek organizēta tikai noziegumu izdarīšanai. Turpretī organizēta grupa var būt noorganizēta arī kriminālpārkāpumu izdarīšanai. Bandas neatņemama pazīme ir bruņojums ar ieroci.

Elektromehāniskais parkošanās pulkstenis ar diviem piesūcekņiem

Mūsu produkts ir elektroniskais pulkstenis, kas paredzēts automašīnas novietošanas stāvvietā laika reģistrēšanai. Sen pazīstamajam pulkstenim, ko novietojam zem vējstikla, lai norādītu laiku, kad automašīna novietota stāvvietā, salīdzinājumā ar mūsu risinājumu ir vairāki trūkumi, piemēram, neprecīzs laika rādījums, iespēja pazust, vadītājs var aizmirst to novietot vēstiklā un citi. ParkTime ierīce tiek

Izmaksu aprēķins

  Apjoms: > 2 000 vienības                                       Sastāvdaļas Mērvienība Daudzums Cena, EUR, par vienību Cena, EUR, par nepieciešamo daudzumu Darbs (par vienības uzstādīšanu vai sagatavošanu) Kopējās vienības izmaksas Korpusa izgatavošana gb 1

Finanšu bāzes modelis

        Komentāri Izstrādes izmanksas un testēšana 1 300 EUR Korpusa izgatavošana, drukātās shēmas plašu izgatavošana, citi detāli, iepakojums. Ražošanas uzsākšanas izmaksas 1046 EUR Viss tiks uzglabāts dzīvoklī, Ražošanas paplašināšana 0 EUR Pirmajā gadā nebūs. Administrācija 0 EUR Nebūs. Transportēšanas izmaksas 0 EUR Pirmajā gadā nebūs. Mārketinga un

Pārnacionālās kompānijas

Izlasiet 2. pielikumā piedāvātos avotus, apskatiet karti par pārnacionālo kompāniju (transnacionālo korporāciju) ietekmi uz nacionālo valsti un globālo ekonomiku un veiciet uzdevumus! Valsts pamatpazīmes ir teritorialitāte (noteikta teritorija ar skaidri definētām robežām, uz kuras pārvaldīšanu valsts pretendē), suverenitāte (valsts ir augstākais varas nesējs dotajā teritorijā, kurš šajā teritorijā izdod likumus),

Globalizācija

Uzdevums: Izmantojot informāciju no medijiem, veic pētniecisku mācīšanos, vērtē un analizē ekonomiskās, politiskās un kultūras globalizācijas ietekmi uz savu dzīvi un Latviju. Globalizācija ir likumsakarīgs un objektīvs pasaules ekonomisko, tiesisko, sociālo, politisko, etnisko, reliģisko, psiholoģisko u.c. procesu mijiedarbības galarezultāts, kad pasaulē notiekošo procesu nacionālie mērogi pāraug globālos mērogos un veidojas

ES institūcija

Uzdevums: Veic izpēti par Eiropas Savienības institūciju ( Eiropadomes, Eiropas Komisijas, Eiropas Parlamenta, Eiropas Ministru padomes u.c.) svarīgāko struktūrvienību darbu,- ko katra no institūcijām dara, ko tās pārstāv, ko var vai nevar lemt. Kāda ir to nozīmē nacionālajās valstīs. Analizē faktiskos ieguvumus un iespējamos zaudējumus no dažādu politiku realizēšanās Eiropas

Praktiskais darbs – darba līguma analīze

DARBA LĪGUMS SIA „ABC”, reģistrācijas Nr.90000087993, tās direktora Jāņa Ozola personā, kas darbojas uz Statūtu pamata, turpmāk tekstā saukts Darba Devējs, no vienas puses, un Liene Bērziņa, personas kods 070789 – 11432, pase DC Nr.49787, izdota 2015.gada 19.decembrī Pilsonības un migrācijas lietu pārvaldes Cēsu nodaļā, dzīv. L.Paegles ielā 24 –

Jautājumi – ievads civiltiesībās

Jautājumi – ievads civiltiesībās Vai civiltiesības ir privāttiesības vai publiskās tiesības? Civiltiesības ir privāttiesību apakšnozare. Ko regulē civiltiesības kā tiesību nozare? Civiltiesības kā tiesību nozare regulē indivīdu savstarpējās attiecības un to attiecību sekas, kas pamatotas uz līgumu slēgšanu, mantisko un ne-mantisko preču pārdošanu un apmaiņu, kā arī jebkuru situāciju, kur

Angļu valodas tests

68. 1 The ‘marketing mix’ consists of the Four Ps. Can you remember what they are? Write them down and then check on the opposite page. Four Ps of marketing are: product, price, place and promotion. 68.2 See how many different compound words and word partnerships you can form from

Ķīmiskā termodinamika

1. variants 1. Izskaidro jēdzienus – eksotermiska reakcija, entalpija, Gibsa enerģija, patvaļīga reakcijas norise (4 punkti). Eksotermiska reakcija – reakcija, kurā izdalās siltums Entalpija – reakcijas siltumefekts (izdalītais vai paterētais siltums), kas reakcijas laikā rodas veidojoties vienam molam vielas no vienkāršām vielām Gibsa enerģija – brīvā enerģija jeb izotermiski izobārais

Efektīvs un videi draudzīgs enerģijas lietojums

1.uzdevums (5 punkti) Pabeidz teikumu! Miljons džoulu ir tikpat cik viens ….megadžouls…………….. Enerģija, kas piemīt kustībā esošam ķermenim ir .kinētiskā….enerģija. Potenciālā enerģija ir atkarīga no ..ķermeņa masas… un .augstuma Viens zirgspēks ir ..aptuveni 0,746 kW 2.uzdevums (12 punkti) Ozoliņu ģimene noskaidroja elektroierīču tehniskos datus un to darbināšanas laiku dienā. Ozoliņu

AKTUĀLĀKĀS SOCIĀLĀS PROBLĒMAS LATVIJAS SABIEDRĪBĀ

Ienākumu nevienlīdzība Latvijā ir viens no augstākajiem ienākumu nevienlīdzības līmeņiem Eiropas Savienībā, ievērojama daļa iedzīvotāju dzīvo zem nabadzības sliekšņa. Saskaņā ar Latvijas Centrālās statistikas pārvaldes datiem 20% iedzīvotāju ar augstākiem ienākumiem pelna vairāk nekā piecas reizes vairāk nekā 20% ar zemākiem ienākumiem. Šī plaisa starp bagātajiem un nabadzīgajiem ir palielinājusies

Starptautiskās tirdzniecības tiesības

Starptautiskās tirdzniecības tiesības (STT) ir privāttiesību nozare, jo regulē komerciālas attiecības starp personām. Pie tam tās pieskaitāmas ārēja tirdzniecība, kas regulē attiecības starp dažādu valstu personām un kuru galvenais uzdevums ir noteikt uzvedības noteikumi, lai to izmantotu jautājumu risināšanai pēc būtības. STT priekšmets plašākā nozīmē ir subjektu attiecību priekšmets, bet

Pilnā mehāniskā enerģija VIRTUĀLAIS LABORATORIJAS DARBS (Gatavs darbs pielikumā)

  Darba uzdevums 1. Izpildot virtuālu laboratorijas darbu: Izskaidro mehāniskās enerģijas saglabāšanas koncepciju, izmantojot kinētisko enerģiju (Ek) un gravitācijas potenciālo enerģiju (Ep). Apraksti, kāenerģijas ir saistītas ar pozīciju unātrumu. Atbildi uz jautājumiem. Darba piederumi Dators, viedtālrunis vai planšete ar interneta pieslēgumu Darba gaita Atver saiti https://phet.colorado.edu/sims/html/energy-skate-park/latest/energy-skate-park_en.html zvēlies sadaļu Intro. Esi

Matem.122G (Gatavs darbs pielikumā)

4.uzdevums (16punkti) Aplūkojot zīmējumus, nosauc un uzzīmē daudzstūri, kas rodas taisnu prizmu vai piramīdu šķeļot ar plakni (4. zīm. dota četrstūra piramīda). Pamato, kāda figūra ir iegūta šķēlumā. Vai, šķeļot prizmu un piramīdu ar plakni, var iegūt arī cita veida daudzstūrus? 5.uzdevums (4punkti) Dota trijstūra piramīda DABC . Uz tās

Patstāvīgais darbs praktiskās statistikas studiju kursa 2KP daļā (Gatavs darbs pielikumā)

  uzdevums. Uzdevuma svaru koeficients – 3 No LR Centrālā statistikas pārvaldes interneta vietnē https://www.csp.gov.lv/lv pieejamajām datu bāzēm izvēlēties vismaz 5 dažādus Latvijas ekonomiku raksturojošus rādītājus pār pēdējiem 10 gadiem. Dati var būt pa gadiem, ceturkšņiem vai mēnešiem. Bet visos gadījumos laika posmam jābūt vienādam, tas ir, ja pa ceturkšņiem,

Patstāvīgais darbs statistikas studiju kursa praktiskajā daļā (Gatavs darbs pielikumā)

  uzdevums. No Latvijas Bankas interneta vietnes https://www.bank.lv/statistika/dati-statistika/valutu-kursi/valutu-kursu-parskats iegūt 3 dažādu valūtu kursus par pēdējiem 3 gadiem (tas ir no tā paša datuma pirms 3 gadiem līdz šodienai). Neizmantojiet valūtas, kurām ir fiksēts vai ir bijis fiksēts kurss pret EUR. Jūsu uzdevums ir iegūt valūtas krusu izmaiņas pret iepriekšējo dienu.

Eiropas Reģionālās attīstības fonda projekta iesniegums

1. pielikums Projektu iesniegumu atlases nolikumam Eiropas Reģionālās attīstības fonda projekta iesniegums Projekta nosaukums: Vasaras nometnes-korekcijas programmas īstenošana deviantas uzvedības bērniem vecumā no 12 līdz 15 gadiem kopā ar to vecākiem to veselības un dzīves kvalitātes uzlabošanai Specifiskā atbalsta mērķa/ pasākuma atlases kārtas numurs un nosaukums:   Projekta iesniedzējs: Balvu novada

Kurss “Komunikācijas vēsture” 2022./2023. ak. gads 1. patstāvīgais darbs (Gatavs darbs pielikumā)

Latvijas prese LNB digitālajā bibliotēkā periodika.lv Uzdevums: Izveidot konkrētā preses izdevuma (laikraksta vai žurnāla) akadēmiskoaprakstu.Apjoms: 5–6 lp. vai 8000–12 000 rakstuzīmesSaturs: Galvenā informācija par preses izdevumu, tā veidotājiem, auditoriju, dizainu,saturu, vietu Latvijas mediju sistēmā, kā arī Jūsu vērtējums un secinājumi.Kas jādara: Jāatrod izdevums digitālajā bibliotēkā, jāatver un jāiepazīstas ar to Jāatrod

Ogļūdeņraži un to izmantošana. Vielu īpašības un pārvērtības NVSK 9. klase 3. ieskaite (Gatavs darbs pielikumā)

1. uzdevums (8 punkti) Papildini teikumus, ierakstot izlaistos vārdus atbilstošajā locījumā! gāzveida, ogļūdeņraži, sērs, ogleklis, ūdeņradis, slāpeklis, skābeklis, augi, dzīvnieki Dabasgāze un nafta ir zemes dzīļu bagātības, kas miljoniem gadu laikā veidojušās no _________ un ___________atliekām. Šīs dabas bagātības veido savienojumi, kuru sastāvā galvenokārt ietilpst divi ķīmiskie elementi: __________ un

Saules un siltumenerģijas enerģijas izmantošanas iespējas Latvijā un to ekonomiskā efektivitāte

IEVADS Mūsdienu pasaule lielā mērā ir atkarīga no dažāda veida derīgajiem izrakteņiem, kuru apjoms zemes garozā ir ierobežots, bet pieprasījums pēc tiem cilvēka saimnieciskajā darbībā tikai pieaug. Pieprasījuma pieaugums izraisa negatīvas ekonomiskās sekas gan patērētājiem, gan atsevišķām valstīm, kuras ir atkarīgas no šo resursu pieejamības, tāpēc ir nepieciešams pāriet uz

Unit 06: Introduction to Finance (finished work attached)

ScenarioEach task has its own scenario for this assignment Task 1 of 2 Discussion with a friendScenarioA friend of yours is eager to start his business (a Florist). Your friend has saved £10,000 but knowsthat a minimum of £30,000 is needed to start the business.InstructionsYou are to give advice to

Pārbaudes darbs bIOLOĢIJā 11. klasei “DNS noslēpumi.” (Gatavs darbs pielikumā)

uzdevums (5 punkti) Norādi, kurš paskaidrojums atbilst katram no dotajiem jēdzieniem! Gēnu inženierija Gēnu terapija Klonēšana Selekcija Vektori  1.Hromosomu skaita un formas analizēšana.2.Jaunu augu un dzīvnieku šķirņu un mikroorganismu celmu veidošana3.Ģenētiskā materiāla pārnešana no viena organisma uz citu.4.Metode bojātu, par slimību atbildīgu gēnu korekcijai.5.Ģenētiski identisku organismu (šūnu, molekulu) iegūšana.6.Plazmīdas vai vīrusi, kas tiek izmantoti

Iegūstiet piekļuvi visiem +5000 izpildītiem mācību darbiem.

Par 9.90 € jūs varat:
– Pārskatīt visas mūsu arhīvā pieejamās lapas.
– Lejuplādēt jebkurus 10 failus.

Piekļuve būs aktīva 24 stundas.

Jūs varat veikt maksājumu ar jebkuru bankas karti.

Majasdarbs.lv

Vai vēlies pasūtīt mācību darbu?

Cookie

Šīs tīmekļa vietnes satura kvalitātes uzlabošanai un pielāgošanai lietotāju vajadzībām tiek lietotas sīkdatnes – tai skaitā arī trešo pušu sīkdatnes. Turpinot lietot šo vietni Jūs piekrītat sīkdatņu lietošanai, kā arī iespējamai saziņai, ja kādā no lapā aizpildāmajām formām norādīsiet savu kontaktinformāciju.