Kategorija: Ieskaites

Civilprocesa tiesības 15062022 (Gatavs darbs pielikumā)

Pirmais jautājums: Prasības jēdziens un būtība. Prasības elementi. Prasības celšanas noteikumi. Otrais jautājums: Prasības tiesību subjektīvie un objektīvie priekšnoteikumi. Trešais jautājums: Risiniet kāzusus. 3.1. Persona M. griezās tiesā ar prasību par mantas sadali, kura iegādāta viņas laulības laikā ar personu N. Mantas sarakstā bija uzrādīts privatizēts dzīvoklis un automašīna. Tiesnesis

“Bille” 29052022G (Atbildes pielikumā)

V. Belševicas autobiogrāfiskais romāns / filma Strādājiet pārī! Noskaties filmu “Bille”, izlasiet romāna fragmentus grāmatā 108.-118.lpp. un veiciet uzdevumus darba lapā, sniedzot izvērstas atbildes (1/2 vērtējuma – balles) Jautājumi Atbilde ar pamatojumu 1. Uzraksti vismaz 5 pazīmes, kas raksturīgas V. Belševicas daiļradei! Kas raksturīgs valodas stilam? (mini piemērus)   2.

MAKROEKONOMIKA. EKS 27052022 (Gatavs darbs pielikumā)

I. MAK pamata rādītāji 1. Ierakstiet makroekonomikas rezultatīvos rādītājus (1.2.3.4.5.) 1)…………………………………………….. 2) ………………………………………………………. 3)…………………………………………….. 4) ………………………………………………………. 5)…………………………………………….. 2. Kā nosaka rīcības ienākumu RI (1) un, kas un kā ar to rīkojas (2) 1) ……………………………………………………………………………………………………………….. 2) ………………………………………………………………………………………………………………… II. IKP pieauguma faktori 1. Kādi faktori nosaka IKP pieaugumu 1)…………………………………………….. 2) ………………………………………………………. 3)……………………………………………..

K.D 2705H

1) Подготовить два автобиографических повествования. 2) Очистить текст и разделить его на единицы содержания. 3) Провести классификацию этих единиц в соответствии с подходящей категориальной схемой. Чаще всего метод повествования используется, когда в силу своей интимности, болезненности или недостаточной осознанности, «ускользают» от более традиционного исследования. Обладая высокой внешней валидность, так как,

Ethics and Social Responsibility EXAM 25052022U (Ready work in appendix)

Exam – CSR and ethics The student must perform an analysis of 2 practical situations given; any proposed solution of situationmust be based on theory.The theoretical materials of the course must be used for the argumentation of the analysis as the studentmust demonstrate that he / she has mastered the

Kultūrvēsturiskais mantojums mūsdienās 765 (Gatavs darbs pielikumā)

  Izlasot dotos tekstus, formulē pamatotu viedokli, uzraksti eseju, kurā pamato savu viedokli un noslēgumā formulē secinājumus. Tēma: “Attieksme pret kultūras mantojumu ASV un Eiropā kontekstā ar “Black lives matter” kustību – mūsdienu situācija un tās cēloņi vēsturē”. Neaizmirsti savu viedokli pamatot ar argumentiem! Esejā iekļauj atbildes uz šādiem jautājumiem.

Telpas izpratne Eiropā G879 (Gatavs darbs pielikumā)

Telpas izpratne Eiropā Izlasi dotos informācijas avotus un atbildi uz jautājumiem par jēdziena “laiks” izpratni! Avots A Fragments no filozofa un fiziķa sarunas par laiku Pat reti un virspusēji skarot mūsdienu teorētiskās fizikas problēmas, nevar nepamanīt, ka dažādās variācijās tur ir vērojama izpratne par laiku kā par ilūziju, ko noteicis

Laika un telpas izpratne Eiropā 24052022 (Gatavs darbs pielikumā)

Uzdevums. Izlasot zemāk minētos avotus, uzrakstiet eseju: “Vai laika un telpas izpratne viduslaikos ir uzskatāma par cēloni kristīgās baznīcas nostājas maiņai pret karošanu un cilvēku nogalināšanu?” Avots A Fragments no filozofa un fiziķa sarunas par laiku Pat reti un virspusēji skarot mūsdienu teorētiskās fizikas problēmas, nevar nepamanīt, ka dažādās variācijās

Koloniālisms eiropiešu apziņā 24052022 (Gatavs darbs pielikumā)

Izlasi un aplūko avotu fragmentus un izpildi 2 uzdevumus! Ar šī uzdevuma palīdzību tu: 1) gūsi pārskatu par ASV vēsturi; 2) apgūsi jēdzienus. Tas ir būtiski, lai varētu izprast norises ASV un Eiropā, kas saistītas ar mūsdienās aktuālo kustību “Black lives matter”, kā arī ar attieksmi pret kultūras mantojumu ASV

Vēsturiskā mīta izmantošana patēriņa sabiedrībā G654S (Gatavs darbs pielikumā)

Izpēti dažu vēstures laikmetu un notikumu komercializācijas un tās paņēmienu piemērus. Atbildi uz jautājumiem par vikingiem. (atrodas aiz 2 vēstures piemēriem) Piemēri: Latvijas Republikas pirmās neatkarības posms 20. gadsimta 20.–30 gados. 20. gadsimta 20.–30. gadi Mūsdienas Analīzes soļi Kāds ir preces dizains? Mūsdienu produkcijas dizainā izmantots 20. gadsimta 20.–30. gadu

Vēsturiskā atmiņa un apziņa (Gatavs darbs pielikumā)

I. Sociālā atmiņa un vēsture 1. uzdevums. Veidojiet savus jēdzienu skaidrojumus, izmantojot dotos informācijas avotus! 1.1. Aplūkojiet 1. tabulu un padomājiet, cik lielā mērā Jums ir zināmi un saprotami tajā minētie jēdzieni. Atzīmējiet ar krustiņu atbilstošāko atbildi.   Nav ne Kaut kur Nedaudz Varu Jēdzieni iepriekš jausmas saprotu izskaidrot  

Atmiņas un liecības par Kārļa Ulmaņa autoritāro režīmu. Atmiņu konfrontācija ar informācijas avotiem 2405 (Gatavs darbs pielikumā)

1. uzdevums. Iegūstiet informāciju par Ulmaņa autoritāro režīmu! 1.1. Izpētiet t.s. Latvijas laika (1920–1940) žurnālus un avīzes. No žurnāliem paši iecienītākie bija “Atpūta”, ko pirka un vai abonēja daudzas ģimenes un vēlāk padomju gados slepeni glabāja. No laikrakstiem populārākās bija “Jaunākās Ziņas” 1.2. Izmantojiet Latvijas Nacionālās bibliotēkas resursu periodika.lv. Izvēlieties

Laboratorijas darbs Nr.3.4. Gaismas polarizācija (Gatavs darbs pielikumā)

Teorētiskais pamatojums Gaismas polarizācija Gaismu, kurā neviens elektriskā lauka intensitātes vektora (E vektora) svārstību virziens nedominē, sauc par nepolarizētu. Gaismai un vielai savstarpēji iedarbojoties, var iegūt gaismu, kurā visi svārstību virzieni nav vienādi pārstāvēti. Tādu gaismu sauc par polarizētu. Ja gaismas starā elektriskā (un magnētiskā) lauka intensitātes vektoram visu laiku

6. PĀRBAUDES DARBS VĒSTURĒ II 11. KLASEI ,,POLITISKĀ SITUĀCIJA 19. GADSIMTA 2. PUSĒ – 20.GADSIMTA SĀKUMĀ. PIRMAIS PASAULES KARŠ EIROPĀ UN LATVIJĀ”. (Gatavs darbs pielikumā)

Domas par latviešu tautas valstisko neatkarību pirmajiem radās a) jaunstāvniekiem, b) jaunlatviešiem, c) jaunsaimniekiem, d) komunistiem. 2. Kurā Krievijas impērijas pilsētā notika Oktobra revolūcija (boļševiku apvērsums)? a) Kazaņā, b) Maskavā, c) Pēterburgā, d) Novgorodā. 3. ,,Asiņainā svētdiena” vēsturē ir saistīta ar notikumiem Pēterburgā 1905. gadā, b) 1917.gada revolūciju cariskajā Krievijā,

Vektori un kustība. Nobeiguma pārbaudes darbs 220522G (Gatavs darbs pielikumā)

5.uzd.Vai apgalvojums ir patiess?(6p.) Nr.p.k. Apgalvojums Jā Nē   Vienmērīgā taisnlīnijas kustībā pārvietojums nemainās.       Vienmērigā taisnlīnijas kustībā ceļš vienmēr irgarāks par pārvietojumu.       Ātrums ir vienmēr pozitīvs.       Pārvietojuma SI vienība ir kilometrs       Koorditātes SI vienība ir kilometrs    

JAUDAS NOTEIKŠANA FIZ.21052022 (Gatavs darbs pielikumā)

Uzdevums Noteikt savu attīstīto jaudu, nesteidzīgi kāpjot un ātri kāpjot pa kāpnēm. Lai noteikt darbu: A=Fh, kur s-ceļš h -trepes augstums h=s* sin alfa jāizmanto Fsm=P, P ir svars, N=A/t Darba piederumi Mērlente, hronometrs. Darba gaita Izveido darba gaitu, lai noteiktu savu jaudu, nesteidzīgi kāpjot un ātri kāpjot pa kāpnēm

2082BE931-8-AU EXAM (Finished work attached)

QUESTION ONE Critically assess the implications of decision-making theory for the making of strategic decisions. Illustrate your answer by discussing the decision-making processes in real-world companies. (50 Marks) QUESTION TWO After graduating from Essex Business School, you take up a position as a consultant specialising in strategic management. You are

Matemātika K.D 150520226 (Gatavs darbs pielikumā)

Trijstūra divas malas ir 8cm un 15cm. Aprēķini leņķi starp šīm malām un trešo malu, ja trijstūra laukums ir 60cm2. Divi kaimiņi satikās divu ceļu krustojumā, sasveicinājās un turpināja katrs iet savu ceļu. Zināms, ka gājēju ātrumi ir 4km/h un 5km/h. Kādā attālumā viens no otra atradīsies gājēji pēc pusotras

Pārbaudes darbs  fin.vad 14052022 (Gatavs darbs pielikumā+excl)

Izmantojot nepieciešamo informāciju, sagatavot naudas plūsmas budžetu uzņēmumam katra mēneša beigās par 3 mēnešu periodu līdz 30.septembrim (EUR): naudas līdzekļu atlikums perioda sākumā 1.jūlijā 3600,- ražošanas apjoms (gabali): marts aprīlis maijs jūnijs jūlijs august s septembris oktobris novembris decembris janvāris 720 810 900 960 1050 1110 1140 1020 930 780

Ekon.140522G (Gatavs darbs pielikumā +Excel)

Pārbaudes darbs Uzņēmums ražo divus produkcijas veidus E un F. Viena izstrādājuma ekonomiskie rādītāji ir šādi: E F Tiešās materiālās izmaksas, euro 4 6 Tiešās darba izmaksas, euro 2 3 Mainīgās vispārīgās izmaksas, euro 4 2 Realizācijas cena, euro 14 18 Darba laika patēriņš stundās 3 4 Materiāla B izlietojums,

Tes.Soc_12.uzdevums (Gatavs darbs pielikumā)

Izmantojot M.Portera konkurētspējas modeli,analizē efektīvu valsts institūciju darbību,likuma varas un efektīvas tiesu sistēmas,kvalitatīvas izglītības un veselības aprūpesietekmi uz valsts konkurētspēju. Atbildes_12.uzdevumsDownload … Lai apskatītu šo saturu pilnībā, lūdzu, samaksājiet par piekļuvi 1 dienai. Pēc vienreizējā abonementa noformēšanas Jūs varēsiet: Skatīt šo ierakstu pilnībā. Lejupielādēt failu ar oriģinālo darbu. Skatīt un lejupielādēt

K.D. 13052022 V (Gatavs darbs pielikumā)

  Kādu pieredzi sniedz 19. un 20. gadsimta starptautisko attiecību sistēmas izpēte un salīdzinājums? Piemērs – Versaļas sistēma. Versaļas sistēma. Parīzes Miera konference (1919–1920) juridiski beidza Pirmo pasaules karu. Tika izstrādāti un parakstīti pieci miera līgumi: Versaļas – ar Vāciju (28.06.1919), Senžermēnas – ar Austriju (10.09.1919), Neijī – ar Bulgāriju

Tālmācība_ Makro_ 2 kd_(Gatavs darbs pielikumā)

“MAKROEKONOMIKA” uzdevums (12 punkti) Patēriņa funkcija ir izteikta ar tabulas datiem: Y (milj. $) C (milj. $) S (milj. $) MPC MPS 200 220       400 400   600 560   800 700   1000 820   1200 920   Pamatojoties uz šiem datiem: 1) Aizpildiet tabulu līdz

Grāmatvedība darbs 07052022 (Atbildes pielikumā)

1. nodaļa 1. Paskaidrojiet jēdziena „analīze” būtību. 2. Kāda ir analīzes loma uzņēmuma vispārējās pārvaldības sistēmā? 3. Kādi var būt uzņēmuma finanšu saimnieciskās analīzes objekti? 4. Kādi ir analīzes avoti finanšu analīzes veikšanai? 5. Kādi ir analīzes avoti saimnieciskās darbības analīzei? 2. nodaļa 1. Kādi ir finanšu analīzes mērķi? 2.

Siltums un siltuma procesi Noslēguma darbs 12042022 (Gatavs darbs pielikumā)

1.uzdevums (5 p.)Vai dotais apgalvojums ir patiess? Nr.p. k. Apgalvojums Jā Nē   Mašīna pārvarot gaisa pretestību, siltuma enerģija pārvēršas mehāniskajā enerģijā.       Priekšmeta siltumietilpība ir atkarīga no ķermeņa masas un īpatnējās siltumietilpības       Visam vielam ar vienādu masu, jāpievada vienādu siltuma daudzumu, lai to sasildītu

Līdzstrāva Nobeiguma pārbaudes darbs 12042022 (Gatavs darbs pielikumā)

  1.uzdevums (5 p.)   Nr. p.k.   Nē Jā   Metālos vadītspēja ir saistīta ar brīvo protonu kustību.       Vielas temperatūrai kļūstot zemākai par kritisko temperatūru izzud pretestība.       Lai gāzēs plūstu elektriskā strāva, tajās jārada brīvie elektriskie lādiņi – elektrons un pozitīvs jons.  

Elektrostatika Noslēguma pārbaudes darbs 12042022 (Gatavs darbs pielikumā)

  1.uzdevums (5 p.) Ieraksti trūkstošos vārdus! Ja negatīvi uzlādētu puteklīti ievieto elektriskajā laukā, tas pārvietojas ……………………………… uzlādētās plates virzienā. Tātad elektriskais lauks ……………… darbu. Tas nozīmē, ka elektriskajam laukam piemīt ……………………. . Uzlādējot kondensatoru, tajā ………………….. elektrisko lādiņu. Tas nozīmē, ka kondensatorā ……………………….. elektriskā enerģija . 2.uzdevums (7 punkti)

2.Pārbaudes darbs Dabas resursi 120422 (Gatavs darbs pielikumā)

1.uzdevums. Ar X apstipriniet ,vai noliedziet apgalvojumu !(5punkti) N.p.k. Apgalvojums Jā Nē 1. Nafta ir neizsmeļams resurss.     2. Dabasgāzes ieguve pasaulē samazinās.     3. OPEC ir 13 dalībvalstis.     4. Hidroelektrostacijas ir izdevīgi būvēt uz ūdeņiem bagātām upēm ar lielu kritumu.     5. Daudzās pasaules

Pārbaudes darbs Tūrisms 14042022 (Gatavs darbs pielikumā)

1.uzdevums. Ar X Apstipriniet vai noliedziet apgalvojumu!(5punkti) N. Apgalvojums Jā Nē 1. Pasaulē iecienītākie tūrisma rajoni atrodas mērenajā un ekvatoriālajā joslā.     2. Antīkās kultūras pieminekļi veicinājuši tūrisma attīstību Krievijā.     3. Šveicē un Austrijā galvenais tūrisma attīstības priekšnoteikums ir Alpu kalni.     4. Tūrisma ietekme ir

4.Pārbaudes darbs Transports. 14042022 (Gatavs darbs pielikumā)

1.uzdevums (12punkti) Aizpildi tabulu, ierakstot transporta veidus, to priekšrocības un trūkumus! Transporta veids Priekšrocības Trūkumi   Var transportēt kravu milzīgos apjomos. Dārga būvniecība   Ekoloģisks transportēšanas veids Mazas manevrēšanas iespējas   Visātrākais transporta veids Dārgas izmaksas   Var transportēt lielas kravas Lēns transportēšanas veids 2. uzdevums. (7punkti) Izlasi jautājumu un

Pārbaudes darbs . Pasaules saimniecība 12042022 (Gatavs darbs pielikumā)

1.uzdevums. Doti jēdzieni uzraksti pareizo jēdzienu pie skaidrojuma.(6punkti) Jēdzieni: Ekonomika. Globālais kopprodukts. Pasaules saimniecība. Pirktspējas paritāte. Saimniecības nozare. Pasaules tirgus. Skaidrojums: Uzņēmumi ,kas ražo līdzīgu produkciju ar līdzīgiem darba paņēmieniem un iekārtām—— Rādītājs, kuru izmanto lai salīdzinātu dažādu valstu ienākumus un patēriņu——– Vēsturiski izveidojušās ražošanas ,maiņas, sadales un patēriņa sistēma

6.Pārbaudes darbs. Pasaules kultūru daudzvidība un ģeogrāfija 22042022 (Gatavs darbs pielikumā)

1.Pretī katram rksturojumam ierkstiet atbilstošas valsts ciparu ! (4 punkti) 1.Beļģija 2.Francija 3.Īslande 4.Filipīnas Viennacionālu valsts ,kuras iedzīvotājiem navuzvārdu – _________________ Daudznacionāla valsts ; viena no valsts daļām ir Flandrija – _____________ Daudznacionāla valsts ar sežģītām etniskām attiecībam – ____________________ Viennacionāla valsts , kurā etniskās minoritātes ir elzasieši un bretoņi

Ekonomika_2uzd_2022.doc 12042022 (Gatavs darbs pielikumā)

2. kontroldarbs ekonomikā 1. uzdevums (30 punkti) Ražotājs nepilnīgās konkurences tirgū prognozē sekojošos pieprasījuma apmērus pēc savas preces atkarībā no cenas: Preces vienības cena (EUR) Pieprasījuma apjoms (vienībās)       2 500       4 400       6 300       8 200    

Komerctiesības 2021./2022. akad. g. pavasara sem. Tiesību zinātne (Gatavs darbs pielikumā)

Aprakstiet un analizējiet komerctiesiskās aprites un civiltiesiskās aprites atšķirības;Raksturojiet komercdarbības jēdzienu, sniedzot izvērstu pārskatu par komercdarbīburaksturojošām iezīmēm;Raksturojiet komercnoslēpuma jēdzienu un sniedziet pārskatu par tiesiskā regulējumaefektivitāti;Raksturojiet komerctiesību principus;Analizējiet komercdarījuma jēdzienu. Kāzus 1. 2014.gada 27.maijā tika dibināta Sabiedrība ar ierobežotu atbildību “AURA”, kuras vienīgaisdalībnieks un valdes loceklis bija persona B.2017.gada 25.aprīlī Prasītājs

Uzdevums 2.2. (KcT uzdevumi 5.-8.) (Gatavs darba pielikumā)

Uzdevums 5. Fotorgrāfe L. Ziemele ir nejauši uzzinājusi, ka viņas mākslas darbus šī gadalaikā vairākas reizes ir izmantojis laikraksts „Vakara dziesma” un tie attēli irizmantoti un publicēti bez viņas ziņas un akcepta. Attēli ir tikuši lejupielādēti no L.Ziemeles personīgās mājas lapas. Jautājumi: Kādas ir mākslinieces iespējas un vēlamā rīcība?Pamatot juridiski.Uzdevums

Iesniegums 0522022 Atbilde uz iesniegumu (Gatavs darbs pielikumā)

Iesnieguma saturs atbilst reālai dzīves situācijai. Iesniedzējapareizrakstība un punktuācija saglabāta. Latvijas slimnīcai “KK”Muitas iela 665-8, Bauska,LV-1463Armanda BālaAimanas iela 4,Bauska, LV-7756 Iesniegums 2020.gada 5.aprīlī esmu apmeklējis savu ārstniecības iestādi, kurā lūdzu izsniegtman manu medicīnisku dokumentāciju, lai apskatītos kas tur ir un tad vajadzīgoatlasīt, lai to visu pēc tam atdotu citam ārstam,

Kāzuss_Nepilngadīgie 22094 (Gatavs darbs pielikumā)

Kāzuss Nepilngadīgo pacientu ārstniecība Pirms kāzusa risināšanas nepieciešams iepazīties ar šādiem tiesību aktiem: Civillikums (nepilngadīgo rīcībspēja, Ģimenes tiesību daļa – vecāku un bērnuattiecības);Pacientu tiesību likums;Citi tiesību akti, ja uzskatāt, ka to piemērošana nepieciešama tālāk doto kāzusurisināšanā. Maija Lāne, 15 gadus jauna. Viņu audzināja māte Liene Lāne, tēti Maija nekad navredzējusi.

12. klase _Vienādojumi, nevienādības un to sistēmas (Gatavs darbs pielikumā)

  1. uzdevums (6 punkti) Novērtē apgalvojuma patiesumu: Apgalvojums Jā Nē Vienādojuma pakāpe ir 5     Vienādojumam ir 4 saknes     Iracionālam vienādojumam ir jānosaka definīcijas apgabals     Vienādojumam ir atrisinājums, ja     Lai noskaidrotu vienādojuma pakāpi, vispirms jāatver iekavas     Ja ir nepāra skaitlis,

12. klase 3. Ieskaites ATOMS UN ATOMA KODOLS 38574 (Gatavs darbs pielikumā)

Darbā izmanto formulu lapu un ķīmisko elementu periodisko tabulu! 1. uzdevums (6 punkti) Vai apgalvojums ir patiess?   Apgalvojums Jā Nē a) Nejonizētā atomā protonu skaits kodolā ir vienāds ar elektronu skaitu kodola apvalkā.     b) Starojumā ar lielāku viļņa garumu katra fotona enerģija ir lielāka nekā starojumā ar

Laboratorijas darbs GAISMAS VIĻŅA GARUMA NOTEIKŠANA 33045 (Gatavs darbs pielikumā)

Situācijas apraksts: Elektromagnētisko viļņu skalā redzamās gaismas viļņa garums ir mikrometra desmitdaļas. Ar bīdmēru var izmērīt milimetra desmitdaļas, bet ar mikrometru – dažus desmitus mikrometrus. Pētāmā problēma : Kā var izmērīt viļņa garumu gaismai? Hipotēze: Tā kā gaisma ir elektromagnētiskais vilnis, tad, izmantojot gaismas īpašību – difrakciju, var noteikt gaismas

Kazuss JPMNP (Gatavs darbs pielikumā)

Pēc SIA „Apogs” maksātnespējas procesa pasludināšanas administrators ir pārņēmis parādniekadokumentus un mantu. Administrators ir konstatējis, ka 2 nedēļas līdz maksātnespējas procesapasludināšanai, parādnieks ir veicis 3 maksājumus:a) 1000 EUR samaksājis kreditoram SIA „Kurts” par iepriekš saņemtu preču piegādi,b) 45000 EUR izmaksājis kā prēmiju parādnieka valdes loceklim Jānim Apogam, kurš ir arī

Accounting 310322 (Finished work attached EXCEL)

The Company’s projected volume of production is 3,000 units of the product ABC permonth. Standard selling price of product ABC per unit amounts to EUR 4,350. Themonthly costs of manufacturing and marketing the product ABC are shown in Table 1.Table 1. Product ABC, costs per unit.Unit manufacturing costs:Variable materials EUR

Financial and Managerial Accounting 310322 (Finished work attached EXCEL)

A manufacturing company has a plant with the two departaments: Department A andDepartment B. The plant’s overhead includes the plant manager’s salary, warehousestaff and equipment and is budgeted in the amount of EUR 200,000. Last year, theactual plant’s overhead was EUR 190,000. Department’s A and Department’s overhead consists mainly of

Katastrofu medicīna (Atbildes pielikumā)

1.Kas ir Ārkārtas medicīniska situācija? 2.Kas ir sabiedrības veselības ārkartā situācija? 3.Kādi ir reagēšanas rezīmi? 4.Kā Jūs raksturotu katastrofu medicīnu?Nosauciet tās posmus! 5.Kādi ir dabas katastrofas izraisošie faktori? 6.Kādi ir antropogēnas katastrofas izraisošie faktori? 7.Kādi ir katastrofu veidi ar lielāko cietušo skaitu mūsdienu pasaulē? 8.Kādi  ir biezākie apdraudējuma veidi,kas var

Starptautiskās nodokļu tiesības un nodokļu konvencijas (Gatavs darbs pielikumā)

Piezīme: visi jautājumi ir uzdoti attiecībā uz konkrēto nodokļu konvenciju, attiecīgi atbildes ir jāsniedz saskaņā ar attiecīgās nodokļu konvencijas noteikumiem.  Atbildēs norādīt konkrēto nodokļu konvencijas vai nacionālā normatīvā akta pantu un punktu. 1. Fiziskā persona – Latvijas pastāvīgais iedzīvotājs (rezidents) saskaņā ar darba līgumu, kas noslēgts ar Ungārijā reģistrētu SIA,

Pārbaudes darbs ekonomikā 12.03.2022 (Gatavs darbs pielikumā)

  uzdevums (20 punkti) Firma pārdod veļas mazgājamās mašīnas. Kamēr cena ir EUR 300, pārdotais daudzums ir 200 mašīnu mēnesī. Saskaņa ar tirgus pētījuma datiem, pieprasījuma elastības koeficients veļas mazgājamām mašīnām izrādās 1,5. Rodas priekšlikums: lai palielinātu firmas ienākumus no pārdošanas, pazemināt cenu par 10%. Vai Jūs piekrītat šādam priekšlikumam?

Majasdarbs.lv

Vai vēlies pasūtīt mācību darbu?

Cookie

Šīs tīmekļa vietnes satura kvalitātes uzlabošanai un pielāgošanai lietotāju vajadzībām tiek lietotas sīkdatnes – tai skaitā arī trešo pušu sīkdatnes. Turpinot lietot šo vietni Jūs piekrītat sīkdatņu lietošanai, kā arī iespējamai saziņai, ja kādā no lapā aizpildāmajām formām norādīsiet savu kontaktinformāciju.