Category: Kursa darbs

Important aspect of public life

Introduction Faith in the police is an important aspect of public life and has an impact on the relationship between citizens and law enforcement. In this quantitative study, we will focus on examining the level of trust in the police force in Portugal and how it relates to several variables,

Iekšējās komunikācijas pilnveidošanas iespējas uzņēmumā ”X”

Ievads Šī darba aktualitāte ir tāda, ka mūsdienu biznesa telpā nereti ir problēmas ar iekšējo komunikāciju, jo vai nu darbinieki dažādu iemeslu dēļ neprot komunicēt savā starpā, vai arī nav skaidri definētas attiecības starp kolēģiem, kurš par kādiem jautājumiem ir atbildīgs, lai iegūtu pozitīvu rezultātu. Pandēmijas laikā ārējās komunikācijas jautājums

Uzņēmums SIA MULTIPLASTS

Uzņēmums SIA MULTIPLASTS ir specializēts, licencēts uzņēmums, kas veic visu veidu jumtu segumu darbus, ugunsaisardzības un ventilējamās fasādes darbus. 1. Savam objektam jāuzraksta ietekmējošie faktori – 20 iekšējie un 20 ārējie. Iekšējie faktori SIA MULTIPLAST: efektivitāte kvalitāte jaunievedumi klientu vēlmju apmierināšana uzņēmuma SIA MUPLTIPALSTS organizatoriskā struktūra misija un mērķi darba personāls gaidāmie

Matemātikas paradoksi

Ievads Paradoksi ir kā burvju triki, kas cilvēkus interesē un piesaista, jo neņemot vērā loģiku un veselo saprātu, tie ir pretrunā ar cilvēka intuīciju un izraisa pārsteigumu. Paradoksa jēdzienu definēt kā domu vai apgalvojumu, kas ir pretrunā ar vispārpieņemto un atzīto. Paradoksi ir bieži sastopami ne tikai matemātikā, bet arī

FINANŠU RISKU BŪTĪBA

Kredītrisks Kredītrisks ir klienta nespēja savlaicīgi segt savas saistības attiecībā pret uzņēmumu jeb, citiem vārdiem sakot, ja kādas uzņēmuma operācijas rezultātā, tam rodas prasības pret kādu konkrētu personu vai uzņēmumu, kas nespēj vai atsakās no savu saistību izpildes. Tomēr kredītrisks neaprobežojas tikai ar risku, ka aizņēmēji nespēj maksāt, tajā ietilpst

Okazinālismi Imanta Ziedoņa pasakās

Ievads Okazionālismi ir individuāli vārdu darinājumi, kas pārsvarā darināti stilistisku funkciju īstenošanai, visbiežāk uz asociāciju, valodas spēles vai ironijas pamata. tos pārsvarā var saprast un uztvert tikai kontekstā. Rakstnieka daiļradē okazionālismi pauž viņa individuālo skatījumu, izmantojot emocionālus un ekspresīvus līdzekļus, kā arī nosauc priekšmetus vai parādības, kam attiecīgajā kontekstā vai

Lētas un videi draudzīgas metodes izstrāde ūdens attīrīšanai mājas apstākļos

IEVADS Ūdens piesārņojums ir neatliekama un kritiska problēma, ar ko šodien saskaras mūsu planēta. Pieaugot iedzīvotāju skaitam, urbanizācijai un industrializācijai, ir pieaudzis pieprasījums pēc ūdens, kā arī pieauguši ūdens piesārņojuma avoti. Daudzas cilvēka darbības, piemēram, lauksaimniecība, rūpnieciskā ražošana un transports, veicina ūdens piesārņojumu, radot nopietnas sekas veselībai un videi. Darba

PERSONĀLVADĪBA UZŅĒMUMĀ  SIA „EEE Transports“

IEVADS Cilvēkresursi ieņem lielu lomu organizācijas pastāvēšanā un attīstībā. Personāls ir tas, kas darbojas organizācijas labā, lai tiktu sasniegti izvirzītie mērķi, ievērojot organizācijas vīziju, stratēģiju un uzdevumus. Ja personāla intereses sakrīt ar uzņēmuma misiju un mērķiem, tad ir iespējama maksimāla veiksme un peļņa biznesā. Senajās vadības teorijās strādnieks tika uzskatīts

Private sector organisations

1. A table differentiating the purpose of public and private sector organisations   Public Sectors Private Sectors Essence In addition to function, the basic definition of the public sector includes government ownership or control, and so includes, for instance, the exercise of public power and the implementation of public policy. The private sector is the

JŪRMALAS PAŠVALDĪBAS GRĀMATVEDĪBAS UZSKAITES ANALĪZE

JŪRMALAS PAŠVALDĪBAS VISPĀRĒJS RAKSTUROJUMS Jūrmalas pašvaldības vispārīgais apraksts Jūrmalas pilsētas pašvaldība darbojas saskaņā ar 1994.gada 19.maija likumu “Par pašvaldībām”, 2010.gada 4.februāra saistošajiem noteikumiem Nr.6 “Jūrmalas pilsētas pašvaldības nolikums”, kā arī citiem spēkā esošajiem normatīvajiem aktiem. Likumā noteiktajos ietvaros un Pašvaldības nolikumā paredzētajā kārtībā Jūrmalas pilsētas dome izveido Pašvaldības administrāciju, nosakot

Daudzdzīvokļu namu apsaimniekošanā nepieciešamo resursu atbilstības izvērtējums

Ievads Mājoklim ir liela nozīme cilvēka dzīvē. Tāpēc šodien tiek izvirzītas diezgan augstas prasības tā stāvoklim, nodrošinot komfortablus apstākļus un cilvēka dzīvības drošību, mājokļu un komunālo pakalpojumu kvalitātes standartiem. Šajā sakarā aktuālākais kļūst jautājums par daudzdzīvokļu māju apsaimniekošanu. Efektīva daudzdzīvokļu mājas apsaimniekošana ir atzīta par galveno mājokļu un komunālo pakalpojumu

Starptautiskās tirdzniecības tiesības

  Kas ir oferte? komercpriekšlikums reklāmas pasākumu kopums dokuments par nodomu noslēgt darījumu Ofertes pazīmes saskaņā ar ANO 1980.g. Konvenciju par starptautiskajiem pirkuma-pārdevuma līgumiem ir: rakstveida forma, pušu saskaņotas darbības konkrēts adresāts, atrunāti būtiskie noteikumi, oferenta griba tikt saistītam akcepta gadījumā konkrēts adresāts, noteikts termiņš atbildes sniegšanai, saskaņoti līguma noslēgšanas

Muitas darbība Latvijas pastā

IEVADS Starptautiskie pasta sūtījumi mūsdienās, pateicoties plaši izplatītajai interneta tehnoloģiju intensīvai attīstībai, kļūst par vienu no ērtākajiem un izplatītākajiem veidiem, kā fiziskām personām pārvietot preces pāri Latvijas un Eiropas Savienības muitas robežai personīgai lietošanai. Miljoniem cilvēku ar dažādu sociālo statusu, vecumu, tautību, konfesiju dažādās pasaules vietās katru dienu veic pirkumus

Prakse BA 13052023

Ievads Prakses vietas vispārīgs raksturojums Organizācijas raksturojums Organizācijas nosaukums Prakses uzņēmuma nosaukums – SIA Finto Capital. Organizācijas tiesiskais statuss Uzņēmuma tiesiskais statuss ir Sabiedrība ar ierobežotu atbildību. Organizācijas struktūra Uzņēmuma dalībnieku struktūru autors ir atspoguļojis 1.1.attēlā. 1.1.attēls. SIA Finto Capital dalībnieku struktūra Avots: autora veidots pamatojoties uz Lursoft datiem Uzņēmuma

SIA PURE WATER100523

Ievads Kvalitatīva dzeramā ūdens nodrošināšana visiem Latvijas iedzīvotājiem ir aktuāla gan no Eiropas tiesību normu izpildes viedokļa, gan arī kā nozīmīgs sabiedrības veselības jautājums. 2004. gadā Latvijas Saeima pieņēma likumu Par 1992.gada 17.marta konvencijas robežšķērsojošo ūdensteču un starptautisko ezeru aizsardzību un izmantošanu Protokolu par ūdeni un veselību. No dzeramā ūdens

Eiropas Reģionālās attīstības fonda projekta iesniegums

1. pielikums Projektu iesniegumu atlases nolikumam Eiropas Reģionālās attīstības fonda projekta iesniegums Projekta nosaukums: Vasaras nometnes-korekcijas programmas īstenošana deviantas uzvedības bērniem vecumā no 12 līdz 15 gadiem kopā ar to vecākiem to veselības un dzīves kvalitātes uzlabošanai Specifiskā atbalsta mērķa/ pasākuma atlases kārtas numurs un nosaukums:   Projekta iesniedzējs: Balvu novada

Nodokļu politika un nodokļu sistēma Latvijā

Ievads Nodokļu politikas stratēģisko virzienu skaidrība un stabilitāte ir būtiska gan uzņēmējdarbības, gan sabiedrisko pakalpojumu un investīciju efektīvai plānošanai. Svarīga ir arī to sasaiste ar valsts vispārējiem attīstības mērķiem. Jāatzīmē, ka Covid-19 infekcijas izraisītā krīze ir izgaismojusi vairākas esošās nodokļu sistēmas nepilnības valstī, tai skaitā sociālās aizsardzības trūkumu alternatīvajos nodokļu

KRIMINĀLLIETAS 090523

KRIMINĀLLIETAS Par svešas kustamas mantas slepenu nolaupīšanu nelielā apmērā Lietas Nr. : 11181139822 Tiesa: Daugavpils tiesa Datums: 13.01.2023 /pers. A/ izdarīja svešas kustamas mantas slepenu nolaupīšanu nelielā apmērā šādos apstākļos. 2022.gada 13.oktobrī ap plkst. 14.05, /pers. A/, atrodoties SIA “/Nosaukums A/” veikala telpās, /adrese/, svešas mantas nolaupīšanas nolūkā, būdams pārliecināts,

Dzimumu diskriminācija. Cilvēku diskriminācija dzimuma dēļ nodarbinātībā un viņu tiesības.

IEVADS Zinātniski pētnieciska darba tēma ir “Dzimumu diskriminācija. Cilvēku diskriminācija dzimuma dēļ nodarbinātībā un viņu tiesības.” Tēmu “Cilvēku diskriminācija dzimuma dēļ nodarbinātībā un viņu tiesības” es izvēlējos, jo savā dzīvē (no vecāku pieredzes) esmu saskārusies ar šāda veida diskrimināciju. Viens no diskriminācijas veidiem, ar ko saskāros, bija jaunu pārdevēju vervēšana,

UZŅĒMUMA “X” FINANŠU DARBĪBAS ANALĪZE

IEVADS Mūsdienas kad ekonomiskā situācija pasaulē ir nestabila, uzņēmuma darbības analīze īpaši finanses ir nepieciešama. Finansiālā stabilitāte dod uzņēmumam izdzīvot tirgū un attistīties. Cenu augums ir kritisks jebkuram biznesam, ir nepieciešams izmantot finansēšanas teorētiskās un praktiskās metodes, lai varētu izvērtēt lēmumu reālo jeb ekonomisko ienesīgumu, jo jebkurš īpašnieks investējot naudu

Kvalitātes nozīme iekārtu ražošanas rūpnīcas elektroapgādes atjaunošanā ieņēmumu un finanšu rezultātu veidošana

IEVADS Uzņēmuma augstākajai vadībai vissaprotamākā ir „naudas” valoda. Lēmumus par jebkurām uzlabošanas darbībām vadītājiem ir vieglāk pieņemt tad, ja viņi zina, kādu labumu dos veiktā darbība. Un šo labumu var izmērīt dažādi – paaugstināta klientu apmierinātība, mazāk problēmu, mazāk strīdu un uztraukumu u.t.t. Bet visvieglāk uztveramais labuma mērījums vadītājiem ir

Ģimenes attiecību ietekme uz pusaudžu atbalstu un lēmumu pieņemšanu

Ģimenes attiecību raksturojums Ģimenes jēdziena un modeļu raksturojums Latvijas Civillikums jēdzienu “ģimene” definē šaurā izpratnē – kā attiecības starp: laulātajiem; laulātajiem un viņu bērniem, kamēr viņi dala kopēju saimniecību. (Cilvēktiesību gids, 2023) Ģimene šaurākā nozīmē ir juridiski atzītas attiecības, kas nodibinātas ar laulību starp laulātajiem un viņu vecākiem, un viņu

Krievu skolu izglītības reformas Latvijā

Problēmas apskats Problēmsituācijas apraksts un problēmas definējums Mazākumtautību izglītības programmas nav pilnībā nodrošinājuši valsts valodas apguvi visos izglītības posmos, līdzšinējā mācību valodas pieeja nav efektīva un nesniedza atbilstošus rezultātus.[1] Svarīgākais politikas instrumentu kopums ir Valsts valodas izglītības politika un no tās izrietoša kvalitatīva latviešu valodas apguve, kas nodrošina pietiekošas valodas

Biznesa vides novērtējums Latvijā

IEVADS Biznesa vide ir visu iekšējo un ārējo faktoru summa vai kopums, piemēram, darbinieki, klienti, piedāvājums un pieprasījums, vadība, piegādātāji, īpašnieki, valdības darbības, inovācijas tehnoloģijās, sociālās tendences, tirgus tendences, ekonomiskās izmaiņas utt. Šie faktori tieši vai netieši ietekmē uzņēmuma darbību un to, kā uzņēmums darbojas. Šo faktoru kopums ietekmē uzņēmumu

SIA „Medzes Components”

UZŅĒMUMA DARBĪBAS RAKSTUROJUMS MEDZES Components ir spēcīgs rūpnieciskās inženierijas – metālapstrādes nozares pārstāvis. Uzņēmumam ir vairāk nekā 20 gadu pieredzi metālapstrādē, tādā veidā uzņēmums ir pierādījis savu stabilitāti, kvalitāti kā arī spēju attīstīties un pielāgoties mūsu klientiem, piegādātājiem un konkurentiem. Pašlaik MEDZES Components ir viena no modernākajām ražotnēm reģionā. Ražotnē

SADARBĪBAS PRASMES SĀKUMIZGLĪTĪBĀ DARBĀ AR VECĀKIEM

IEVADS Mūsdienās pedagoģiskajā procesā skolas un ģimenes mijiedarbība ir kļuvusi sarežģītāka. Liela daļa vecāki rūpējas, interesējas un piedalās sava bērna izglītošanas un audzināšanas procesā, bet ir vecāki, kuri uzskata, ka viņa bērna audzināšana un izglītošana ir tikai un vienīgi skolotāja pienākums. Tādēļ ir nepieciešams veicināt izglītības iestādes un ģimenes sadarbību,

Совершенствование реализации удаленного обучения старших классов на примере средней школы

Введение С XIX века, когда впервые появилась концепция дистанционного образования, в его методах, принципах и технологиях произошли большие изменения, в том числе параллельно с развитием технологий. Видно, что эти изменение особенно отмечаются в инструментах, используемых в дистанционном обучении, технологической подструктуре, демографическом фоне учащихся и их ожиданиях. Итак, несмотря на то,

PATSTAVĪGĀ DARBA PRASMJU VEIDOŠANA 1.KLASES SKOLĒNIEM DABASZINĪBU STUNDĀS

IEVADS Analizējot mūsdienu tendences, jānorāda, ka 21.gs. ir krasi mainījusies attieksme pret izglītošanos un izglītības iestādēs sniegtajām zināšanām un prasmēm. Pastāv dažādi tā saucamo 21. gadsimta prasmju saraksti. Taču ASV Zinātņu akadēmijas ziņojumā uzsvērts, ka skolā vislielākā uzmanība līdz šim pievērsta tieši kognitīvajām caurviju prasmēm, kas visvairāk saistītas ar domāšanas

DARBĪBAS PLĀNS NEPAREDZĒTA PIESĀRŅOJUMA GADĪJUMĀ MĒRSRAGA OSTAS TERITORIJĀ

TERMINU SKAIDROJUMS Ārkārtas situācija – tā ir situācija, kurā naftas produktu noplūdes gadījumā cilvēki vai materiālās vērtības un apkārtējā vide tiek pakļauti vai var tikt pakļauti briesmām un kas prasa ostas un ar to saistīto uzņēmumu aktīvu rīcību, lai lokalizētu un likvidētu naftas produktu noplūdi. Atbildīgā valsts pārvaldes iestāde –

2 tipa cukura diabēta

APZĪMĒJUMU SARAKSTS CD Cukura diabēts DPP-4 Dipeptilpeptidāze-4 GLP1 Glikagonam-līdzīgais peptīds-1 HbA1c Glikētais hemoglobīns IQR Inter-quartile range (angļu val.) jeb starpkvartiļu diapazons ĶMI Ķermeņa masas indekss MODY maturity-onset diabetes syndromes (andļu val.) jeb diabēta sindromi, kas skar jaunus pieaugušos PVO Pasaukes Veselības Organizācija SGLT-2 Nātrija-glikozes transporta olbaltumviela-2 1. IEVADS Cukura diabēts

Piedāvājuma un pieprasījuma izpēte uzņēmumā SIA “Circle K Latvia”

IEVADS Domājams, ka pieprasījums veido piedāvājumu jebkurā nozarē, tā arī tas darbojas arī degvielas uzpildes staciju jomā. Pagājuši tie laiki, kad uzņēmumi specializējas tikai uz šauru pakalpojuma (produkta) piedāvājumu. Laikiem mainoties, tika konstatēts, ka klients kļūst prasīgāks, un tā vēlmes mainās gadu no gada. Izņēmumu rada negaidīti pavērsieni ekonomikā un

PRAKSES ATSKAITE SIA “ROMIGA”

IEVADS Ikviens uzņēmums neatkarīgi no to raksturojošiem aspektiem darbojas ar mērķi gūt peļņu. Lai šis mērķis tiktu sasniegt maksimāli efektīvi, uzņēmuma vadītājam ir jāspēj pieņemt “pareizos lēmumus”. Lai savukārt varētu veikt iepriekš minēto, ir jāspēj organizēt uzņēmuma ikdiena tā, lai spētu piesaistīt un noturēt klientus, rast efektīvas sadarbības iespējas ar,

PAŠVALDĪBU SOCIĀLĀ PALĪDZĪBA MUNICIPAL SOCIAL ASSISTANCE

IEVADS Izvērtējot cilvēces pastāvēšanas vēsturisko un pašreizējo situāciju, var secināt, ka cilvēkam ir noteiktas un dažādas vajadzības. Un, lai gan kopumā var apgalvot, ka vajadzības, to apmērs un citi raksturojošie aspekti ir salīdzinoši subjektīvi nosakāms lielums, parametrs, tomēr tas ir patiess viedoklis, pat fakts. To uzskatāmi parāda Ā.Maslova vajadzību apmierināšanas

SIA “OV Solutions” darbības raksturojums

IEVADS 21.gs. no uzņēmējdarbības viedokļa raksturīga dinamika, enerģiskums, informācijas pārbagātība, sīva konkurence, klientu informētība. No praktiskā viedokļa tas nozīmē, ka, lai šādā vidē uzņēmums spētu efektīvi strādāt un arvien attīstīties, un pierādīt klientiem, ka tā produkcija vai pakalpojums ir patiesi kvalitatīvs, ieteicams rūpīgi pievērsties konkrētā uzņēmuma saimnieciskās, finanšu, kvalitātes vadības

Uzņēmējdarbības jēdziens, kas ir uzņēmējdarbība?

Ikviens uzņēmums, neatkarīgi no tā lieluma vai citiem parametriem, ir nozīmīgs, jo, piemēram, mazie un vidējie uzņēmumi ir “ES galvenais ekonomiskās izaugsmes, inovācijas, nodarbinātības un sociālās integrācijas dzinējspēks.” Turklāt katra sekmīga peļņu nesoša uzņēmuma izveidošana dod sabiedrībai vismaz četrus pozitīvus labumus: uzņēmuma īpašnieki gūst peļņu (kā ienākumu no savām uzņēmējspējām),

PERSONU AR GARĪGA RAKSTURA TRAUCĒJUMIEM SOCIĀLĀ REHABILITĀCIJA PUSCEĻA MĀJĀ

Ievads Pusceļa mājas pakalpojuma mērķis – veicināt personu ar garīga rakstura traucējumiem rehabilitāciju, integrāciju sabiedrībā un darba tirgū, sniegt sociālās rehabilitācijas pakalpojumu un individuālu atbalstu sociālo problēmu risināšanā personām ar garīgās attīstības traucējumiem, nodrošināt klientam sociālo pakalpojumu atbilstoši klienta individuālajām vajadzībām. Izaicinājumi, ar kuriem cilvēki ar garīgā rakstura traucējumiem saskarās

SIA „Medzes Components”

UZŅĒMUMA DARBĪBAS RAKSTUROJUMS MEDZES Components ir spēcīgs rūpnieciskās inženierijas – metālapstrādes nozares pārstāvis. Uzņēmumam ir vairāk nekā 20 gadu pieredzi metālapstrādē, tādā veidā uzņēmums ir pierādījis savu stabilitāti, kvalitāti kā arī spēju attīstīties un pielāgoties mūsu klientiem, piegādātājiem un konkurentiem. Pašlaik MEDZES Components ir viena no modernākajām ražotnēm reģionā. Ražotnē

RIMI Baltic13032023

1. Enterprise Management 1.1. Analysis of general factors and task/specific factors of RIMI Baltic   The author chose RIMI Baltic as the object of analysis (Fig. 1.). Figure 1. Company logo Rimi Baltic is an ICA Gruppen AB subsidiary. Good corporate governance involves ensuring that ICA Gruppen AB is handled

Klientu segmentu analīze uzņēmumā “Tamro”

Ievads Uzņēmuma panākumi, īpaši mārketinga jomā, ir atkarīgi no stabilas tirgus segmentācijas teorijas piemērošanas. Mērķēšana uz tirgus segmentu, kas atbilst stabilas segmentācijas teorijas pamatprincipiem, ievērojami palielina iespēju, ka produkts vai pakalpojums gūs panākumus, jo tas, visticamāk, izveidos stabilu savienojumu ar mērķa klientiem. Tirgus segmentācijai ir vairākas priekšrocības. Vispārīgākajā līmenī tirgus

Деловые коммуникации12032023

Введение Когда речь заходит о коммуникации, следует понимать, что коммуникация сама по себе – не просто процесс общения, а также, конечно, это не само сообщением. Это взаимный обмен знанием и сообщениями. Понятно, что как и любой процесс обмена, коммуникация должна быть эффективной как в жизни, так и в бизнесе. По

ПЕРЕВОД ДЕТСКОЙ ФАНТАЗИЙНОЙ ЛИТЕРАТУРЫ

ВВЕДЕНИЕ Художественные произведения для детей и подростков, такие как «Алиса в стране чудес» или произведения Астрид Линдгрен, Роальда Даля, Дж.К. Роулинг давно общепризнаны как классика мировой литературы, которая с точки зрения работы переводчика не менее требовательна, чем «серьезная» литература для взрослых. В данной работе делается попытка исследовать различные проблемы, возникающие

Uzņēmums12032023

KOPSAVILKUMS Sastādītais biznesa plāns raksturo būvniecības uzņēmuma “XXX” uzņēmējdarbības uzsākšanas finansiālo pamatojumu un biznesa veiksmes potenciālu. Izvēlētā jaundibinātās sabiedrības uzņēmējdarbības forma ir Sabiedrība ar ierobežotu atbildību. Uzņēmuma birojs atradīsies Rīgā, taču ir plānots sniegt pakalpojumus visā Latvijas teritorijā. Uzņēmums nodarbosies ar vispārējās celtniecības pakalpojumu sniegšanu, piedāvājot saviem klientiem – privātpersonām

DZĪVNIEKU ASISTĒTĀ PEDAGOĢIJA PIRMSKOLAS VECUMA BĒRNIEM AR GARĪGĀS ATTĪSTĪBAS TRAUCĒJUMIEM

Garīgās attīstības traucējumi ir prāta spēju (intelekta) traucējumi, kuri neatjaunojas un nav izārstējami. Tie ir galvas smadzeņu bojājumi vai to darbības traucējumi, kas ir iedzimti vai rodas dzīves laikā. Garīgā rakstura traucējumi bērniem tiek konstatēti piedzimstot vai agrā bērnībā, piemēram, Dauna sindroms, kā arī rodas dzīves laikā, piemēram, smadzeņu bojājumu

Emociju loma cilvēka uzvedības vadībā

Ievads Emocijas ir jebkura cilvēka ikdienas neatņemama “sastāvdaļa”. Emocijas cilvēka dzīvi “krāso” visdažādākajos toņos, piešķir ikdienas notikumiem nozīmi, kā arī spēcīgi ietekmē cilvēka dzīvi kā tādu – akadēmiskos un profesionālos sasniegumus, attiecības ar apkārtējiem, protams, arī pašsajūtu. Arvien vairāk speciālistu psiholoģijas un pedagoģijas jomā secina, ka lai kļūtu par veiksmīgu

Vārdu krājuma aktivizēšana stāstītprasmes sekmēšanai 5 gadus veciem bērniem pedagoģiskā procesā starptautiskajā skolā.

  5 gadus vecu bērnu attīstības raksturojums veselumā ( fiziskā, sociālā un kognitīvā joma – atmiņa, uztvere, domāšana, emocijas, valoda un runa). Stāstītprasmes sekmēšanas iespējas Vārdu krājuma raksturojums 5 gadus veciem bērniem Stāstītprasmes attīstības priekšnosacījumi Pētījum priekšmets – Stāstītprasmes sekmēšana Pētījuma objekts – pedagoģiskais process stāstītprasmes sekmēšanai aktivizējot vārdu krājumu.

MOTIVATORU UN STIMULU ATŠĶIRĪBAS TREŠAJĀS PASAULES VALSTĪS

IEVADS Visā pasaulē organizācijās un uzņēmumos cilvēkresursi tiek uzskatīti par nozīmīgu vērtību. Īpaši tiek novērtēta un izcelta darbinieku spēja veikt darbus kopējo uzņēmuma mērķu sasniegšanai. Tomēr, lai to sasniegtu, darbiniekiem ne tikai ir jāveic lieliski sev uzticētais darbs, bet jābūt arī motivētiem. Ir daudz dažādu pētījumu un motivācijas teoriju, kas

PIERADĪŠANAS PIENĀKUMS KRIMINĀLPROCESĀ

Ievads Demokrātiskās valstīs nevainīguma prezumpcija ir viens no kriminālās justīcijas stūrakmeņiem, kas simbolizē cieņpilnu attieksmi pret cilvēka personību kā augstāko sociālo vērtību. Tas ir pamatprincips tiesiskuma īstenošanai kriminālprocesā, svarīga cilvēka tiesību un brīvību garantija. Nevainīguma prezumpcijas ievērošana ir viens no taisnīgas tiesas pamatprincipiem.[1] Krimināllietās ir noteikts augstāks pārliecināšanas slogs nekā

Iegūstiet piekļuvi visiem +5000 izpildītiem mācību darbiem.

Par 9.90 € jūs varat:
– Pārskatīt visas mūsu arhīvā pieejamās lapas.
– Lejuplādēt jebkurus 10 failus.

Piekļuve būs aktīva 24 stundas.

Jūs varat veikt maksājumu ar jebkuru bankas karti.

Majasdarbs.lv

Vai vēlies pasūtīt mācību darbu?

Cookie

Šīs tīmekļa vietnes satura kvalitātes uzlabošanai un pielāgošanai lietotāju vajadzībām tiek lietotas sīkdatnes – tai skaitā arī trešo pušu sīkdatnes. Turpinot lietot šo vietni Jūs piekrītat sīkdatņu lietošanai, kā arī iespējamai saziņai, ja kādā no lapā aizpildāmajām formām norādīsiet savu kontaktinformāciju.