Category: Kursa darbs

 Rīgas un Rīgas reģiona sporta nozares rādītāji

Ievads Nevienam nav noslēpums, ka sports ir viens no izklaides piemēriem, kā gan jaunieši, gan pieaugušie var pavadīt brīvo laiku. Fiziskie treniņi, sacensības vai spēles, nav nozīmes, jo sporta būtība ir fiziska aktivitāte, kas palīdz attīstīt fizisko un garīgo veselību. Mūsdienās sporta veidu skaits ir aptuveni 130. Varam izteikt piecas

 Anglicismi latviešu valodā

Ievads Gan Satversme, gan augstākā līmeņa politikas plānošanas dokumentos ir uzsvērta latviešu valodas nozīme. Nacionālā attīstības plānā latviešu valoda tiek raksturota kā “būtisks resurss indivīda un valsts kopējai attīstībai. Latviešu valoda un kultūra ir gan latviešu nācijas identitātes pamats, gan arī Latvijas valsts nacionāli kulturālās identitātes pamats. Tāpēc tā ir

Aizsardzības nozares budžeta izvērtējums laika posmā no 2001. līdz 2026. gadam

Latvijas drošību ietekmē vairāki faktori, kas saistīti ar notikumiem pasaulē. Viens no tiem ir militārās aktivitātes Latvijas tuvumā – Krievijas darbības Ukrainā un militārās aktivitātes Latvijas apkaimē. Otrs faktors ir terorisma un kiberuzbrukumu pieaugums, kas apdraud valsts un sabiedrības drošību. Vēl viens faktors ir mēģinājumi graut valsts ārējo un iekšējo

TRANSPORTLĪDZEKĻA EKSPLUATĀCIJAS NODOKLIS

IEVADS Nodokļi to dažādajās variācijās ir pastāvējuši jau izsenis, jo no tiem gūtie ienākumi ir bijuši un pašlaik ir svarīgi impēriju, mūsdienās – valstu pastāvēšanai un normālai funkcionēšanai, sabiedrības kopējo vajadzību nodrošināšanai, apmierināšanai. Tomēr tajā pašā laikā jānorāda, ka pasaulē globāli un valstī lokāli notiekošie apstākļi, politiskie, ekonomiskie, sociālie un

Digitālais mārketings

Ievads Izgatavots, pamatojoties uz uzņēmuma mājas lapas https://www.canva.com ONLINEFIT ir STRONGBODY izveidota online treniņu platforma, kas palīdz STRONGBODY Biedriem ( un ne tikai ) būt aktīviem arī dienās, kad sporta kluba apmeklējumam nav iespēja izbrīvēt laiku. STRONGBODY platformā atradīsi plašu online treniņu video piedāvājumu, kas aptver dažādus treniņu veidus –

Griķu spilvenu tirgus analīze Latvijā

Darba ietvaros tika veikta griķu spilvenu tirgus analīze Latvijā, kuras ietvaros tika izvērtēti tādi tirgus dalībnieki kā: Griķu spilveni Ziemeļmeita Grike Spilvenu Nams Miega Māja. Konkurentu analīze tika veikta, novērtējot katru no uzņēmumiem pēc sekojošiem kritērijiem: Cena Preces īpašības Izvēle Pārdošanas kanāli Iepakojums. Katram kritērijam tika noteikts svarīguma īpatsvars, kas

Kūts pārbūve par viesu māju

  PROJEKTA UZDEVUMS Projekta nosaukums: Kūts pārbūve par viesu māju Projekta Nr. A Projekta mērķis: Nodrošināt Burtnieku novada Ēveles pagasta iedzīvotājus ar iespējām organizēt kvalitatīvus atpūtas pasākumus ārpus mājas. Veicināt Ēveles pagasta un apkārtējo pagastu iedzīvotāju dzīves līmeņa uzlabošanos. Projekta plānotais sākuma datums: 1.11.2023. Projekta plānotais beigu datums: 30.04.2025. Projekta

Pigu Hobby Hall Group

Company Overview: As the leading e-commerce player in the Baltics with an expanding presence in Finland, Pigu Hobby Hall Group serves as a hub for numerous sellers on its marketplace, attracting millions of local shoppers. Mission: Pigu Hobby Hall Group aims to create a user-friendly shopping ecosystem that generates economic

KSEROSTOMIJA UN TĀS IETEKME UZ DENTĀLO VESELĪBU

Anotācija UZVĀRDS, VĀRDS. (2024). Kserostomija un tās ietekme uz dentālo veselību. Pētnieciskais darbs. Darba vadītājs:…………….., lektors Latvijas Universitātes Rīgas 1. medicīnas koledža, 20 lpp., 5 att., 15 bibl. nos. angļu valodā. Darbs sastāv no ievada, 8 daļām un secinājumiem. Darba aktualitāte: Kserostomija ir bieži sastopama parādība cilvēkiem dažādos vecumos, tā

Tiesiskas apziņas teorija

Ievads Mūsdienu Latvijas saimnieciskās, administratīvās, politiskās un kultūras dzīves īpatnības, kas galvenokārt saistītas ar tirgus ekonomikas attīstību, privātās iniciatīvas aktivizēšanu, cilvēku radošumu un neatkarību, nepieciešamību paaugstināt organizētību un kārtību, skaidru un stingru tiesiskā regulējuma īstenošanu, ir radījušas nepieciešamību mainīt sabiedrības attieksmi pret tiesību vērtības definēšanu, tiesisko mehānismu nozīmi un lomu

USE OF ADJECTIVES IN MEDIA COVERAGE OF ENVIRONMENTAL ISSUES

INTRODUCTION Environmental issues have become a topic of paramount importance in today’s world. As climate change and ecological concerns continue to shape our planet’s future, the role of media in shaping public perception and awareness cannot be overstated. Media serve as a crucial conduit through which information about environmental issues

TIESU IEKĀRTA LATVIJAS REPUBLIKĀ LĪDZ 1940.GADAM UN PADOMJU SAVIENĪBĀ

IEVADS iesu iekārta Latvijas Republikā līdz 1940. gadam un Padomju Savienībā ietekmēja tiesiskumu un sabiedrības taisnīguma izpratni dažādos laikos un politiskajos režīmos. Līdz 1940. gadam Latvijas Republikā bija veidojusies tiesu sistēma, kas balstījās uz demokrātijas principiem un tiesiskuma ievērošanu. Tiesu iestādes bija neatkarīgas, tiesneši iecelšanā un lēmumu pieņemšanā ievēroja tiesiskuma

TŪRISMA NOZARES IZMAIŅAS LATVIJĀ UN VĀCIJĀ KOPŠ IESTĀŠANĀS EIROPAS SAVIENĪBĀ

IEVADS Tūrisma nozīmīgums Eiropas Savienībā ir divējāds un aptver gan ekonomiskus, gan sociokulturālus aspektus. Ekonomiski tūrisms nodrošina ievērojamu ienākumu avotu ES dalībvalstīm, veicinot darbavietu radīšanu viesmīlības nozarē, transportā un citās saistītajās jomās. Tas arī stimulē reģionālo attīstību, nodrošinot ekonomisko izaugsmi arī mazāk apdzīvotiem un attīstītākiem reģioniem. Sociokulturāli tūrisms veicina kultūras

Komunikācija

Коммуникация — это общение, имеющее под собой некую выраженную цель хотя бы у одного из партнеров, осознанную им лично либо хорошо видную со стороны. У коммуникации есть свои базовые законы и принципы, которым подчиняются все психически сохранные люди, независимо от пола, возраста и социального статуса.   Три уровня коммуникации. Коммуникация

Cilvēka pašportrets pandēmijas laika latviešu literatūrā

IEVADS Šī pētījuma centrālais temats ir “Cilvēka pašportreti pandēmijas laikā latviešu literatūrā.” Pētījuma aktualitāte ir nepārprotami saistīta ar globālo pandēmiju, kas sākās 2019. gadā un turpinājās vairākus gadus. Šī pandēmija radīja būtiskas izmaiņas sabiedrības dzīvē, veselības aprūpē, ekonomikā, un tā ietekmēja cilvēku emocionālo stāvokli un attiecības. Šajā kontekstā literatūra kļuva

Debitoru parādi

IEVADS Debitori vienkārši izsakoties ir uzņēmuma parādnieki jeb fiziskas vai juridiskas personas, kas nav izpildījušas savas saistības pret attiecīgo uzņēmumu. Attiecīgi uzņēmums nav saņēmis samaksu par pārdotajām precēm vai sniegtajiem pakalpojumiem, un persona, kas nav veikusi apmaksu par uzņēmuma sniegtajiem pakalpojumiem vai pārdotajām precēm ir uzskatāma par debitoru. Debitoru parādi

Projekta nosaukums: “Pilnveidot Jēkabpils tirgus konkurētspēju un patērētāju apmierinātību”

Projekta nosaukums: “Pilnveidot Jēkabpils tirgus konkurētspēju un patērētāju apmierinātību” Vārds, Uzvārds 2023 SATURS IEVADS 3 PĒTĪJUMA VEIKŠANAS METODOLOĢIJA 4 PĒTĪJUMA VEIKŠANAS REZULTĀTU ANALĪZE 6 SECINĀJUMI 14 IZMANTOJAMU AVOTU SARAKSTS 15 Pielikums Nr.1. 16 Pielikums Nr.2. 17 IEVADS Jēkabpils tirgus ir kā dinamisks organisks organisms, mainoties atbilstoši patērētāju vēlmēm un ekonomiskajām

Hormonālo kontracepcijas līdzekļu ietekme uz krūts vēža attīstību sievietēm

IEVADS Krūts vēzis ir diezgan traģiska parādība cilvēces dzīvē. Pastāv uzskats, ka no krūts vēža izdzīvo tikai katra otrā sieviete, jo, ja ņem vērā ap 20 000 saslimšanas gadījumu, mirstība būs 9-11 tūkstoši. Strauji attīstoša mūsdienas medicīna palīdz atklāt krūts vēzi agrīnā stadijā, taču arī ārsti (ginekologi) nemitīgi atgādina par

The difference in gender roles in Saudi Arabia and Sweden in the business environment

Introduction The concept of gender roles refers to societal expectations and norms that define the appropriate behaviors, responsibilities, and opportunities for individuals based on their gender. These expectations can vary significantly across cultures, reflecting the social, historical, and religious factors that shape them[1]. Different cultures and societies have varying degrees

Uzņēmējdarbības efektivitātes būtība un tās noteikšanas aspekti

Par Latvijas uzņēmējdarbības vides pilnveidošanos liecina Latvijas pozīcijas uzlabošanās starptautiskajos reitingos. Pasaules Bankas izstrādātajā “Doing Business 2020” reitingā, kurā salīdzināti 190 valstu regulējošie nosacījumi un procedūras, kas attiecas uz MVU 10 dzīves cikla posmiem, Latvija ierindota 19. vietā, Eiropas Savienības (ES) dalībvalstu vidū – piektajā vietā (World Bank, 2020). Tomēr,

Pētnieciskās darbības attīstīšana sociālo prasmju apguvei 3-4 gadus veciem bērniem

Ievads Sociālās prasmes vienmēr ir bijušas nozīmīgas, tomēr 21.gs. tās tiek īpaši izceltas kā vitāla nepieciešamība, mūsdienu – 21.gs. cilvēkam piemītoša prasme, jo tā spēj sniegt virkni ieguvumu ne tikai pašai personai (piemēram, spēja komunicēt, būt saskarsmē, spēt sadarboties, labi justies – gan fiziski, gan psiholoģiski), bet visai sabiedrībai un

AMATPERSONU AR SPECIĀLAJĀM DIENESTA PAKĀPĒM PIESAISTE APMĀCĪBU PROCESĀ

Ievads “Pēdējo desmit gadu laikā ir pieaudzis pētījumu skaits par skolotāju motivāciju, kas ir izrādījies būtisks faktors, kas ir cieši saistīts ar vairākiem mainīgajiem izglītībā, piemēram, skolēnu motivāciju, izglītības reformu, mācību praksi un skolotāju psiholoģisko piepildījumu un labklājību. Ir identificētas piecas ar skolotāju motivācijas izpēti saistītas pētniecības jomas: skolotāju motivācijas

CILVĒKA PRIVĀTAS DZĪVES TIESĪBAS MASU SAZIŅAS LĪDZEKĻU IEJAUKŠANAS KONTEKSTĀ

Privātās dzīves tiesību būtība ir personas personiskās informācijas, intīmo attiecību un personisko darbību aizsardzība pret nevēlamu citu, tostarp valdības, iejaukšanās. Šīs tiesības sakņojas principā, ka ikvienai personai ir tiesības būt brīvam no nevēlamas vai nepamatotas iejaukšanās viņu privātajās lietās. Privātās dzīves tiesības ietver plašu brīvību un aizsardzību, tostarp tiesības uz

DATU ANALĪZE

Pētījuma pamatā tika izmantota emociju regulācijas prasmju aptauja. Aptaujas A daļa palīdz izvērtēt klientu emociju piedzīvošanas biežumu. Jo vairāk ir punktu kādā no skalām, jo biežāk attiecīgās emocijas piedzīvotas. B daļa ļauj novērtēt klientu emociju regulēšanas prasmju līmeni. Jo zemāks ir vidējais rādītājs kopumā vai kādā no skalām, jo vājākas

Important aspect of public life

Introduction Faith in the police is an important aspect of public life and has an impact on the relationship between citizens and law enforcement. In this quantitative study, we will focus on examining the level of trust in the police force in Portugal and how it relates to several variables,

Iekšējās komunikācijas pilnveidošanas iespējas uzņēmumā ”X”

Ievads Šī darba aktualitāte ir tāda, ka mūsdienu biznesa telpā nereti ir problēmas ar iekšējo komunikāciju, jo vai nu darbinieki dažādu iemeslu dēļ neprot komunicēt savā starpā, vai arī nav skaidri definētas attiecības starp kolēģiem, kurš par kādiem jautājumiem ir atbildīgs, lai iegūtu pozitīvu rezultātu. Pandēmijas laikā ārējās komunikācijas jautājums

Uzņēmums SIA MULTIPLASTS

Uzņēmums SIA MULTIPLASTS ir specializēts, licencēts uzņēmums, kas veic visu veidu jumtu segumu darbus, ugunsaisardzības un ventilējamās fasādes darbus. 1. Savam objektam jāuzraksta ietekmējošie faktori – 20 iekšējie un 20 ārējie. Iekšējie faktori SIA MULTIPLAST: efektivitāte kvalitāte jaunievedumi klientu vēlmju apmierināšana uzņēmuma SIA MUPLTIPALSTS organizatoriskā struktūra misija un mērķi darba personāls gaidāmie

Matemātikas paradoksi

Ievads Paradoksi ir kā burvju triki, kas cilvēkus interesē un piesaista, jo neņemot vērā loģiku un veselo saprātu, tie ir pretrunā ar cilvēka intuīciju un izraisa pārsteigumu. Paradoksa jēdzienu definēt kā domu vai apgalvojumu, kas ir pretrunā ar vispārpieņemto un atzīto. Paradoksi ir bieži sastopami ne tikai matemātikā, bet arī

FINANŠU RISKU BŪTĪBA

Kredītrisks Kredītrisks ir klienta nespēja savlaicīgi segt savas saistības attiecībā pret uzņēmumu jeb, citiem vārdiem sakot, ja kādas uzņēmuma operācijas rezultātā, tam rodas prasības pret kādu konkrētu personu vai uzņēmumu, kas nespēj vai atsakās no savu saistību izpildes. Tomēr kredītrisks neaprobežojas tikai ar risku, ka aizņēmēji nespēj maksāt, tajā ietilpst

Okazinālismi Imanta Ziedoņa pasakās

Ievads Okazionālismi ir individuāli vārdu darinājumi, kas pārsvarā darināti stilistisku funkciju īstenošanai, visbiežāk uz asociāciju, valodas spēles vai ironijas pamata. tos pārsvarā var saprast un uztvert tikai kontekstā. Rakstnieka daiļradē okazionālismi pauž viņa individuālo skatījumu, izmantojot emocionālus un ekspresīvus līdzekļus, kā arī nosauc priekšmetus vai parādības, kam attiecīgajā kontekstā vai

Lētas un videi draudzīgas metodes izstrāde ūdens attīrīšanai mājas apstākļos

IEVADS Ūdens piesārņojums ir neatliekama un kritiska problēma, ar ko šodien saskaras mūsu planēta. Pieaugot iedzīvotāju skaitam, urbanizācijai un industrializācijai, ir pieaudzis pieprasījums pēc ūdens, kā arī pieauguši ūdens piesārņojuma avoti. Daudzas cilvēka darbības, piemēram, lauksaimniecība, rūpnieciskā ražošana un transports, veicina ūdens piesārņojumu, radot nopietnas sekas veselībai un videi. Darba

PERSONĀLVADĪBA UZŅĒMUMĀ  SIA „EEE Transports“

IEVADS Cilvēkresursi ieņem lielu lomu organizācijas pastāvēšanā un attīstībā. Personāls ir tas, kas darbojas organizācijas labā, lai tiktu sasniegti izvirzītie mērķi, ievērojot organizācijas vīziju, stratēģiju un uzdevumus. Ja personāla intereses sakrīt ar uzņēmuma misiju un mērķiem, tad ir iespējama maksimāla veiksme un peļņa biznesā. Senajās vadības teorijās strādnieks tika uzskatīts

Private sector organisations

1. A table differentiating the purpose of public and private sector organisations   Public Sectors Private Sectors Essence In addition to function, the basic definition of the public sector includes government ownership or control, and so includes, for instance, the exercise of public power and the implementation of public policy. The private sector is the

JŪRMALAS PAŠVALDĪBAS GRĀMATVEDĪBAS UZSKAITES ANALĪZE

JŪRMALAS PAŠVALDĪBAS VISPĀRĒJS RAKSTUROJUMS Jūrmalas pašvaldības vispārīgais apraksts Jūrmalas pilsētas pašvaldība darbojas saskaņā ar 1994.gada 19.maija likumu “Par pašvaldībām”, 2010.gada 4.februāra saistošajiem noteikumiem Nr.6 “Jūrmalas pilsētas pašvaldības nolikums”, kā arī citiem spēkā esošajiem normatīvajiem aktiem. Likumā noteiktajos ietvaros un Pašvaldības nolikumā paredzētajā kārtībā Jūrmalas pilsētas dome izveido Pašvaldības administrāciju, nosakot

Daudzdzīvokļu namu apsaimniekošanā nepieciešamo resursu atbilstības izvērtējums

Ievads Mājoklim ir liela nozīme cilvēka dzīvē. Tāpēc šodien tiek izvirzītas diezgan augstas prasības tā stāvoklim, nodrošinot komfortablus apstākļus un cilvēka dzīvības drošību, mājokļu un komunālo pakalpojumu kvalitātes standartiem. Šajā sakarā aktuālākais kļūst jautājums par daudzdzīvokļu māju apsaimniekošanu. Efektīva daudzdzīvokļu mājas apsaimniekošana ir atzīta par galveno mājokļu un komunālo pakalpojumu

Starptautiskās tirdzniecības tiesības

  Kas ir oferte? komercpriekšlikums reklāmas pasākumu kopums dokuments par nodomu noslēgt darījumu Ofertes pazīmes saskaņā ar ANO 1980.g. Konvenciju par starptautiskajiem pirkuma-pārdevuma līgumiem ir: rakstveida forma, pušu saskaņotas darbības konkrēts adresāts, atrunāti būtiskie noteikumi, oferenta griba tikt saistītam akcepta gadījumā konkrēts adresāts, noteikts termiņš atbildes sniegšanai, saskaņoti līguma noslēgšanas

Muitas darbība Latvijas pastā

IEVADS Starptautiskie pasta sūtījumi mūsdienās, pateicoties plaši izplatītajai interneta tehnoloģiju intensīvai attīstībai, kļūst par vienu no ērtākajiem un izplatītākajiem veidiem, kā fiziskām personām pārvietot preces pāri Latvijas un Eiropas Savienības muitas robežai personīgai lietošanai. Miljoniem cilvēku ar dažādu sociālo statusu, vecumu, tautību, konfesiju dažādās pasaules vietās katru dienu veic pirkumus

Prakse BA 13052023

Ievads Prakses vietas vispārīgs raksturojums Organizācijas raksturojums Organizācijas nosaukums Prakses uzņēmuma nosaukums – SIA Finto Capital. Organizācijas tiesiskais statuss Uzņēmuma tiesiskais statuss ir Sabiedrība ar ierobežotu atbildību. Organizācijas struktūra Uzņēmuma dalībnieku struktūru autors ir atspoguļojis 1.1.attēlā. 1.1.attēls. SIA Finto Capital dalībnieku struktūra Avots: autora veidots pamatojoties uz Lursoft datiem Uzņēmuma

SIA PURE WATER100523

Ievads Kvalitatīva dzeramā ūdens nodrošināšana visiem Latvijas iedzīvotājiem ir aktuāla gan no Eiropas tiesību normu izpildes viedokļa, gan arī kā nozīmīgs sabiedrības veselības jautājums. 2004. gadā Latvijas Saeima pieņēma likumu Par 1992.gada 17.marta konvencijas robežšķērsojošo ūdensteču un starptautisko ezeru aizsardzību un izmantošanu Protokolu par ūdeni un veselību. No dzeramā ūdens

Eiropas Reģionālās attīstības fonda projekta iesniegums

1. pielikums Projektu iesniegumu atlases nolikumam Eiropas Reģionālās attīstības fonda projekta iesniegums Projekta nosaukums: Vasaras nometnes-korekcijas programmas īstenošana deviantas uzvedības bērniem vecumā no 12 līdz 15 gadiem kopā ar to vecākiem to veselības un dzīves kvalitātes uzlabošanai Specifiskā atbalsta mērķa/ pasākuma atlases kārtas numurs un nosaukums:   Projekta iesniedzējs: Balvu novada

Nodokļu politika un nodokļu sistēma Latvijā

Ievads Nodokļu politikas stratēģisko virzienu skaidrība un stabilitāte ir būtiska gan uzņēmējdarbības, gan sabiedrisko pakalpojumu un investīciju efektīvai plānošanai. Svarīga ir arī to sasaiste ar valsts vispārējiem attīstības mērķiem. Jāatzīmē, ka Covid-19 infekcijas izraisītā krīze ir izgaismojusi vairākas esošās nodokļu sistēmas nepilnības valstī, tai skaitā sociālās aizsardzības trūkumu alternatīvajos nodokļu

KRIMINĀLLIETAS 090523

KRIMINĀLLIETAS Par svešas kustamas mantas slepenu nolaupīšanu nelielā apmērā Lietas Nr. : 11181139822 Tiesa: Daugavpils tiesa Datums: 13.01.2023 /pers. A/ izdarīja svešas kustamas mantas slepenu nolaupīšanu nelielā apmērā šādos apstākļos. 2022.gada 13.oktobrī ap plkst. 14.05, /pers. A/, atrodoties SIA “/Nosaukums A/” veikala telpās, /adrese/, svešas mantas nolaupīšanas nolūkā, būdams pārliecināts,

Dzimumu diskriminācija. Cilvēku diskriminācija dzimuma dēļ nodarbinātībā un viņu tiesības.

IEVADS Zinātniski pētnieciska darba tēma ir “Dzimumu diskriminācija. Cilvēku diskriminācija dzimuma dēļ nodarbinātībā un viņu tiesības.” Tēmu “Cilvēku diskriminācija dzimuma dēļ nodarbinātībā un viņu tiesības” es izvēlējos, jo savā dzīvē (no vecāku pieredzes) esmu saskārusies ar šāda veida diskrimināciju. Viens no diskriminācijas veidiem, ar ko saskāros, bija jaunu pārdevēju vervēšana,

UZŅĒMUMA “X” FINANŠU DARBĪBAS ANALĪZE

IEVADS Mūsdienas kad ekonomiskā situācija pasaulē ir nestabila, uzņēmuma darbības analīze īpaši finanses ir nepieciešama. Finansiālā stabilitāte dod uzņēmumam izdzīvot tirgū un attistīties. Cenu augums ir kritisks jebkuram biznesam, ir nepieciešams izmantot finansēšanas teorētiskās un praktiskās metodes, lai varētu izvērtēt lēmumu reālo jeb ekonomisko ienesīgumu, jo jebkurš īpašnieks investējot naudu

Kvalitātes nozīme iekārtu ražošanas rūpnīcas elektroapgādes atjaunošanā ieņēmumu un finanšu rezultātu veidošana

IEVADS Uzņēmuma augstākajai vadībai vissaprotamākā ir „naudas” valoda. Lēmumus par jebkurām uzlabošanas darbībām vadītājiem ir vieglāk pieņemt tad, ja viņi zina, kādu labumu dos veiktā darbība. Un šo labumu var izmērīt dažādi – paaugstināta klientu apmierinātība, mazāk problēmu, mazāk strīdu un uztraukumu u.t.t. Bet visvieglāk uztveramais labuma mērījums vadītājiem ir

Ģimenes attiecību ietekme uz pusaudžu atbalstu un lēmumu pieņemšanu

Ģimenes attiecību raksturojums Ģimenes jēdziena un modeļu raksturojums Latvijas Civillikums jēdzienu “ģimene” definē šaurā izpratnē – kā attiecības starp: laulātajiem; laulātajiem un viņu bērniem, kamēr viņi dala kopēju saimniecību. (Cilvēktiesību gids, 2023) Ģimene šaurākā nozīmē ir juridiski atzītas attiecības, kas nodibinātas ar laulību starp laulātajiem un viņu vecākiem, un viņu

Krievu skolu izglītības reformas Latvijā

Problēmas apskats Problēmsituācijas apraksts un problēmas definējums Mazākumtautību izglītības programmas nav pilnībā nodrošinājuši valsts valodas apguvi visos izglītības posmos, līdzšinējā mācību valodas pieeja nav efektīva un nesniedza atbilstošus rezultātus.[1] Svarīgākais politikas instrumentu kopums ir Valsts valodas izglītības politika un no tās izrietoša kvalitatīva latviešu valodas apguve, kas nodrošina pietiekošas valodas

Iegūstiet piekļuvi visiem +5000 izpildītiem mācību darbiem.

Par 9.90 € jūs varat:
– Pārskatīt visas mūsu arhīvā pieejamās lapas.
– Lejuplādēt jebkurus 10 failus.

Piekļuve būs aktīva 24 stundas.

Jūs varat veikt maksājumu ar jebkuru bankas karti.

Majasdarbs.lv

Vai vēlies pasūtīt mācību darbu?

Cookie

Šīs tīmekļa vietnes satura kvalitātes uzlabošanai un pielāgošanai lietotāju vajadzībām tiek lietotas sīkdatnes – tai skaitā arī trešo pušu sīkdatnes. Turpinot lietot šo vietni Jūs piekrītat sīkdatņu lietošanai, kā arī iespējamai saziņai, ja kādā no lapā aizpildāmajām formām norādīsiet savu kontaktinformāciju.