Kategorija: Kursa darbs

Muitas darbība Latvijas pastā

IEVADS Starptautiskie pasta sūtījumi mūsdienās, pateicoties plaši izplatītajai interneta tehnoloģiju intensīvai attīstībai, kļūst par vienu no ērtākajiem un izplatītākajiem veidiem, kā fiziskām personām pārvietot preces pāri Latvijas un Eiropas Savienības muitas robežai personīgai lietošanai. Miljoniem cilvēku ar dažādu sociālo statusu, vecumu, tautību, konfesiju dažādās pasaules vietās katru dienu veic pirkumus

Prakse BA 13052023

Ievads Prakses vietas vispārīgs raksturojums Organizācijas raksturojums Organizācijas nosaukums Prakses uzņēmuma nosaukums – SIA Finto Capital. Organizācijas tiesiskais statuss Uzņēmuma tiesiskais statuss ir Sabiedrība ar ierobežotu atbildību. Organizācijas struktūra Uzņēmuma dalībnieku struktūru autors ir atspoguļojis 1.1.attēlā. 1.1.attēls. SIA Finto Capital dalībnieku struktūra Avots: autora veidots pamatojoties uz Lursoft datiem Uzņēmuma

SIA PURE WATER100523

Ievads Kvalitatīva dzeramā ūdens nodrošināšana visiem Latvijas iedzīvotājiem ir aktuāla gan no Eiropas tiesību normu izpildes viedokļa, gan arī kā nozīmīgs sabiedrības veselības jautājums. 2004. gadā Latvijas Saeima pieņēma likumu Par 1992.gada 17.marta konvencijas robežšķērsojošo ūdensteču un starptautisko ezeru aizsardzību un izmantošanu Protokolu par ūdeni un veselību. No dzeramā ūdens

Eiropas Reģionālās attīstības fonda projekta iesniegums

1. pielikums Projektu iesniegumu atlases nolikumam Eiropas Reģionālās attīstības fonda projekta iesniegums Projekta nosaukums: Vasaras nometnes-korekcijas programmas īstenošana deviantas uzvedības bērniem vecumā no 12 līdz 15 gadiem kopā ar to vecākiem to veselības un dzīves kvalitātes uzlabošanai Specifiskā atbalsta mērķa/ pasākuma atlases kārtas numurs un nosaukums:   Projekta iesniedzējs: Balvu novada

Nodokļu politika un nodokļu sistēma Latvijā

Ievads Nodokļu politikas stratēģisko virzienu skaidrība un stabilitāte ir būtiska gan uzņēmējdarbības, gan sabiedrisko pakalpojumu un investīciju efektīvai plānošanai. Svarīga ir arī to sasaiste ar valsts vispārējiem attīstības mērķiem. Jāatzīmē, ka Covid-19 infekcijas izraisītā krīze ir izgaismojusi vairākas esošās nodokļu sistēmas nepilnības valstī, tai skaitā sociālās aizsardzības trūkumu alternatīvajos nodokļu

KRIMINĀLLIETAS 090523

KRIMINĀLLIETAS Par svešas kustamas mantas slepenu nolaupīšanu nelielā apmērā Lietas Nr. : 11181139822 Tiesa: Daugavpils tiesa Datums: 13.01.2023 /pers. A/ izdarīja svešas kustamas mantas slepenu nolaupīšanu nelielā apmērā šādos apstākļos. 2022.gada 13.oktobrī ap plkst. 14.05, /pers. A/, atrodoties SIA “/Nosaukums A/” veikala telpās, /adrese/, svešas mantas nolaupīšanas nolūkā, būdams pārliecināts,

Dzimumu diskriminācija. Cilvēku diskriminācija dzimuma dēļ nodarbinātībā un viņu tiesības.

IEVADS Zinātniski pētnieciska darba tēma ir “Dzimumu diskriminācija. Cilvēku diskriminācija dzimuma dēļ nodarbinātībā un viņu tiesības.” Tēmu “Cilvēku diskriminācija dzimuma dēļ nodarbinātībā un viņu tiesības” es izvēlējos, jo savā dzīvē (no vecāku pieredzes) esmu saskārusies ar šāda veida diskrimināciju. Viens no diskriminācijas veidiem, ar ko saskāros, bija jaunu pārdevēju vervēšana,

UZŅĒMUMA “X” FINANŠU DARBĪBAS ANALĪZE

IEVADS Mūsdienas kad ekonomiskā situācija pasaulē ir nestabila, uzņēmuma darbības analīze īpaši finanses ir nepieciešama. Finansiālā stabilitāte dod uzņēmumam izdzīvot tirgū un attistīties. Cenu augums ir kritisks jebkuram biznesam, ir nepieciešams izmantot finansēšanas teorētiskās un praktiskās metodes, lai varētu izvērtēt lēmumu reālo jeb ekonomisko ienesīgumu, jo jebkurš īpašnieks investējot naudu

Kvalitātes nozīme iekārtu ražošanas rūpnīcas elektroapgādes atjaunošanā ieņēmumu un finanšu rezultātu veidošana

IEVADS Uzņēmuma augstākajai vadībai vissaprotamākā ir „naudas” valoda. Lēmumus par jebkurām uzlabošanas darbībām vadītājiem ir vieglāk pieņemt tad, ja viņi zina, kādu labumu dos veiktā darbība. Un šo labumu var izmērīt dažādi – paaugstināta klientu apmierinātība, mazāk problēmu, mazāk strīdu un uztraukumu u.t.t. Bet visvieglāk uztveramais labuma mērījums vadītājiem ir

Ģimenes attiecību ietekme uz pusaudžu atbalstu un lēmumu pieņemšanu

Ģimenes attiecību raksturojums Ģimenes jēdziena un modeļu raksturojums Latvijas Civillikums jēdzienu “ģimene” definē šaurā izpratnē – kā attiecības starp: laulātajiem; laulātajiem un viņu bērniem, kamēr viņi dala kopēju saimniecību. (Cilvēktiesību gids, 2023) Ģimene šaurākā nozīmē ir juridiski atzītas attiecības, kas nodibinātas ar laulību starp laulātajiem un viņu vecākiem, un viņu

Krievu skolu izglītības reformas Latvijā

Problēmas apskats Problēmsituācijas apraksts un problēmas definējums Mazākumtautību izglītības programmas nav pilnībā nodrošinājuši valsts valodas apguvi visos izglītības posmos, līdzšinējā mācību valodas pieeja nav efektīva un nesniedza atbilstošus rezultātus.[1] Svarīgākais politikas instrumentu kopums ir Valsts valodas izglītības politika un no tās izrietoša kvalitatīva latviešu valodas apguve, kas nodrošina pietiekošas valodas

Biznesa vides novērtējums Latvijā

IEVADS Biznesa vide ir visu iekšējo un ārējo faktoru summa vai kopums, piemēram, darbinieki, klienti, piedāvājums un pieprasījums, vadība, piegādātāji, īpašnieki, valdības darbības, inovācijas tehnoloģijās, sociālās tendences, tirgus tendences, ekonomiskās izmaiņas utt. Šie faktori tieši vai netieši ietekmē uzņēmuma darbību un to, kā uzņēmums darbojas. Šo faktoru kopums ietekmē uzņēmumu

SIA „Medzes Components”

UZŅĒMUMA DARBĪBAS RAKSTUROJUMS MEDZES Components ir spēcīgs rūpnieciskās inženierijas – metālapstrādes nozares pārstāvis. Uzņēmumam ir vairāk nekā 20 gadu pieredzi metālapstrādē, tādā veidā uzņēmums ir pierādījis savu stabilitāti, kvalitāti kā arī spēju attīstīties un pielāgoties mūsu klientiem, piegādātājiem un konkurentiem. Pašlaik MEDZES Components ir viena no modernākajām ražotnēm reģionā. Ražotnē

SADARBĪBAS PRASMES SĀKUMIZGLĪTĪBĀ DARBĀ AR VECĀKIEM

IEVADS Mūsdienās pedagoģiskajā procesā skolas un ģimenes mijiedarbība ir kļuvusi sarežģītāka. Liela daļa vecāki rūpējas, interesējas un piedalās sava bērna izglītošanas un audzināšanas procesā, bet ir vecāki, kuri uzskata, ka viņa bērna audzināšana un izglītošana ir tikai un vienīgi skolotāja pienākums. Tādēļ ir nepieciešams veicināt izglītības iestādes un ģimenes sadarbību,

Совершенствование реализации удаленного обучения старших классов на примере средней школы

Введение С XIX века, когда впервые появилась концепция дистанционного образования, в его методах, принципах и технологиях произошли большие изменения, в том числе параллельно с развитием технологий. Видно, что эти изменение особенно отмечаются в инструментах, используемых в дистанционном обучении, технологической подструктуре, демографическом фоне учащихся и их ожиданиях. Итак, несмотря на то,

PATSTAVĪGĀ DARBA PRASMJU VEIDOŠANA 1.KLASES SKOLĒNIEM DABASZINĪBU STUNDĀS

IEVADS Analizējot mūsdienu tendences, jānorāda, ka 21.gs. ir krasi mainījusies attieksme pret izglītošanos un izglītības iestādēs sniegtajām zināšanām un prasmēm. Pastāv dažādi tā saucamo 21. gadsimta prasmju saraksti. Taču ASV Zinātņu akadēmijas ziņojumā uzsvērts, ka skolā vislielākā uzmanība līdz šim pievērsta tieši kognitīvajām caurviju prasmēm, kas visvairāk saistītas ar domāšanas

DARBĪBAS PLĀNS NEPAREDZĒTA PIESĀRŅOJUMA GADĪJUMĀ MĒRSRAGA OSTAS TERITORIJĀ

TERMINU SKAIDROJUMS Ārkārtas situācija – tā ir situācija, kurā naftas produktu noplūdes gadījumā cilvēki vai materiālās vērtības un apkārtējā vide tiek pakļauti vai var tikt pakļauti briesmām un kas prasa ostas un ar to saistīto uzņēmumu aktīvu rīcību, lai lokalizētu un likvidētu naftas produktu noplūdi. Atbildīgā valsts pārvaldes iestāde –

2 tipa cukura diabēta

APZĪMĒJUMU SARAKSTS CD Cukura diabēts DPP-4 Dipeptilpeptidāze-4 GLP1 Glikagonam-līdzīgais peptīds-1 HbA1c Glikētais hemoglobīns IQR Inter-quartile range (angļu val.) jeb starpkvartiļu diapazons ĶMI Ķermeņa masas indekss MODY maturity-onset diabetes syndromes (andļu val.) jeb diabēta sindromi, kas skar jaunus pieaugušos PVO Pasaukes Veselības Organizācija SGLT-2 Nātrija-glikozes transporta olbaltumviela-2 1. IEVADS Cukura diabēts

Piedāvājuma un pieprasījuma izpēte uzņēmumā SIA “Circle K Latvia”

IEVADS Domājams, ka pieprasījums veido piedāvājumu jebkurā nozarē, tā arī tas darbojas arī degvielas uzpildes staciju jomā. Pagājuši tie laiki, kad uzņēmumi specializējas tikai uz šauru pakalpojuma (produkta) piedāvājumu. Laikiem mainoties, tika konstatēts, ka klients kļūst prasīgāks, un tā vēlmes mainās gadu no gada. Izņēmumu rada negaidīti pavērsieni ekonomikā un

PRAKSES ATSKAITE SIA “ROMIGA”

IEVADS Ikviens uzņēmums neatkarīgi no to raksturojošiem aspektiem darbojas ar mērķi gūt peļņu. Lai šis mērķis tiktu sasniegt maksimāli efektīvi, uzņēmuma vadītājam ir jāspēj pieņemt “pareizos lēmumus”. Lai savukārt varētu veikt iepriekš minēto, ir jāspēj organizēt uzņēmuma ikdiena tā, lai spētu piesaistīt un noturēt klientus, rast efektīvas sadarbības iespējas ar,

PAŠVALDĪBU SOCIĀLĀ PALĪDZĪBA MUNICIPAL SOCIAL ASSISTANCE

IEVADS Izvērtējot cilvēces pastāvēšanas vēsturisko un pašreizējo situāciju, var secināt, ka cilvēkam ir noteiktas un dažādas vajadzības. Un, lai gan kopumā var apgalvot, ka vajadzības, to apmērs un citi raksturojošie aspekti ir salīdzinoši subjektīvi nosakāms lielums, parametrs, tomēr tas ir patiess viedoklis, pat fakts. To uzskatāmi parāda Ā.Maslova vajadzību apmierināšanas

SIA “OV Solutions” darbības raksturojums

IEVADS 21.gs. no uzņēmējdarbības viedokļa raksturīga dinamika, enerģiskums, informācijas pārbagātība, sīva konkurence, klientu informētība. No praktiskā viedokļa tas nozīmē, ka, lai šādā vidē uzņēmums spētu efektīvi strādāt un arvien attīstīties, un pierādīt klientiem, ka tā produkcija vai pakalpojums ir patiesi kvalitatīvs, ieteicams rūpīgi pievērsties konkrētā uzņēmuma saimnieciskās, finanšu, kvalitātes vadības

Uzņēmējdarbības jēdziens, kas ir uzņēmējdarbība?

Ikviens uzņēmums, neatkarīgi no tā lieluma vai citiem parametriem, ir nozīmīgs, jo, piemēram, mazie un vidējie uzņēmumi ir “ES galvenais ekonomiskās izaugsmes, inovācijas, nodarbinātības un sociālās integrācijas dzinējspēks.” Turklāt katra sekmīga peļņu nesoša uzņēmuma izveidošana dod sabiedrībai vismaz četrus pozitīvus labumus: uzņēmuma īpašnieki gūst peļņu (kā ienākumu no savām uzņēmējspējām),

PERSONU AR GARĪGA RAKSTURA TRAUCĒJUMIEM SOCIĀLĀ REHABILITĀCIJA PUSCEĻA MĀJĀ

Ievads Pusceļa mājas pakalpojuma mērķis – veicināt personu ar garīga rakstura traucējumiem rehabilitāciju, integrāciju sabiedrībā un darba tirgū, sniegt sociālās rehabilitācijas pakalpojumu un individuālu atbalstu sociālo problēmu risināšanā personām ar garīgās attīstības traucējumiem, nodrošināt klientam sociālo pakalpojumu atbilstoši klienta individuālajām vajadzībām. Izaicinājumi, ar kuriem cilvēki ar garīgā rakstura traucējumiem saskarās

SIA „Medzes Components”

UZŅĒMUMA DARBĪBAS RAKSTUROJUMS MEDZES Components ir spēcīgs rūpnieciskās inženierijas – metālapstrādes nozares pārstāvis. Uzņēmumam ir vairāk nekā 20 gadu pieredzi metālapstrādē, tādā veidā uzņēmums ir pierādījis savu stabilitāti, kvalitāti kā arī spēju attīstīties un pielāgoties mūsu klientiem, piegādātājiem un konkurentiem. Pašlaik MEDZES Components ir viena no modernākajām ražotnēm reģionā. Ražotnē

RIMI Baltic13032023

1. Enterprise Management 1.1. Analysis of general factors and task/specific factors of RIMI Baltic   The author chose RIMI Baltic as the object of analysis (Fig. 1.). Figure 1. Company logo Rimi Baltic is an ICA Gruppen AB subsidiary. Good corporate governance involves ensuring that ICA Gruppen AB is handled

Klientu segmentu analīze uzņēmumā “Tamro”

Ievads Uzņēmuma panākumi, īpaši mārketinga jomā, ir atkarīgi no stabilas tirgus segmentācijas teorijas piemērošanas. Mērķēšana uz tirgus segmentu, kas atbilst stabilas segmentācijas teorijas pamatprincipiem, ievērojami palielina iespēju, ka produkts vai pakalpojums gūs panākumus, jo tas, visticamāk, izveidos stabilu savienojumu ar mērķa klientiem. Tirgus segmentācijai ir vairākas priekšrocības. Vispārīgākajā līmenī tirgus

Деловые коммуникации12032023

Введение Когда речь заходит о коммуникации, следует понимать, что коммуникация сама по себе – не просто процесс общения, а также, конечно, это не само сообщением. Это взаимный обмен знанием и сообщениями. Понятно, что как и любой процесс обмена, коммуникация должна быть эффективной как в жизни, так и в бизнесе. По

ПЕРЕВОД ДЕТСКОЙ ФАНТАЗИЙНОЙ ЛИТЕРАТУРЫ

ВВЕДЕНИЕ Художественные произведения для детей и подростков, такие как «Алиса в стране чудес» или произведения Астрид Линдгрен, Роальда Даля, Дж.К. Роулинг давно общепризнаны как классика мировой литературы, которая с точки зрения работы переводчика не менее требовательна, чем «серьезная» литература для взрослых. В данной работе делается попытка исследовать различные проблемы, возникающие

Uzņēmums12032023

KOPSAVILKUMS Sastādītais biznesa plāns raksturo būvniecības uzņēmuma “XXX” uzņēmējdarbības uzsākšanas finansiālo pamatojumu un biznesa veiksmes potenciālu. Izvēlētā jaundibinātās sabiedrības uzņēmējdarbības forma ir Sabiedrība ar ierobežotu atbildību. Uzņēmuma birojs atradīsies Rīgā, taču ir plānots sniegt pakalpojumus visā Latvijas teritorijā. Uzņēmums nodarbosies ar vispārējās celtniecības pakalpojumu sniegšanu, piedāvājot saviem klientiem – privātpersonām

DZĪVNIEKU ASISTĒTĀ PEDAGOĢIJA PIRMSKOLAS VECUMA BĒRNIEM AR GARĪGĀS ATTĪSTĪBAS TRAUCĒJUMIEM

Garīgās attīstības traucējumi ir prāta spēju (intelekta) traucējumi, kuri neatjaunojas un nav izārstējami. Tie ir galvas smadzeņu bojājumi vai to darbības traucējumi, kas ir iedzimti vai rodas dzīves laikā. Garīgā rakstura traucējumi bērniem tiek konstatēti piedzimstot vai agrā bērnībā, piemēram, Dauna sindroms, kā arī rodas dzīves laikā, piemēram, smadzeņu bojājumu

Emociju loma cilvēka uzvedības vadībā

Ievads Emocijas ir jebkura cilvēka ikdienas neatņemama “sastāvdaļa”. Emocijas cilvēka dzīvi “krāso” visdažādākajos toņos, piešķir ikdienas notikumiem nozīmi, kā arī spēcīgi ietekmē cilvēka dzīvi kā tādu – akadēmiskos un profesionālos sasniegumus, attiecības ar apkārtējiem, protams, arī pašsajūtu. Arvien vairāk speciālistu psiholoģijas un pedagoģijas jomā secina, ka lai kļūtu par veiksmīgu

Vārdu krājuma aktivizēšana stāstītprasmes sekmēšanai 5 gadus veciem bērniem pedagoģiskā procesā starptautiskajā skolā.

  5 gadus vecu bērnu attīstības raksturojums veselumā ( fiziskā, sociālā un kognitīvā joma – atmiņa, uztvere, domāšana, emocijas, valoda un runa). Stāstītprasmes sekmēšanas iespējas Vārdu krājuma raksturojums 5 gadus veciem bērniem Stāstītprasmes attīstības priekšnosacījumi Pētījum priekšmets – Stāstītprasmes sekmēšana Pētījuma objekts – pedagoģiskais process stāstītprasmes sekmēšanai aktivizējot vārdu krājumu.

MOTIVATORU UN STIMULU ATŠĶIRĪBAS TREŠAJĀS PASAULES VALSTĪS

IEVADS Visā pasaulē organizācijās un uzņēmumos cilvēkresursi tiek uzskatīti par nozīmīgu vērtību. Īpaši tiek novērtēta un izcelta darbinieku spēja veikt darbus kopējo uzņēmuma mērķu sasniegšanai. Tomēr, lai to sasniegtu, darbiniekiem ne tikai ir jāveic lieliski sev uzticētais darbs, bet jābūt arī motivētiem. Ir daudz dažādu pētījumu un motivācijas teoriju, kas

PIERADĪŠANAS PIENĀKUMS KRIMINĀLPROCESĀ

Ievads Demokrātiskās valstīs nevainīguma prezumpcija ir viens no kriminālās justīcijas stūrakmeņiem, kas simbolizē cieņpilnu attieksmi pret cilvēka personību kā augstāko sociālo vērtību. Tas ir pamatprincips tiesiskuma īstenošanai kriminālprocesā, svarīga cilvēka tiesību un brīvību garantija. Nevainīguma prezumpcijas ievērošana ir viens no taisnīgas tiesas pamatprincipiem.[1] Krimināllietās ir noteikts augstāks pārliecināšanas slogs nekā

Ēšanas un dzērienu baudīšanas kultūra ārpus mājās

Ievads Latvijā arvien vairāk attīstās ēšanas un dzērienu baudīšanas kultūra ārpus mājās, pie tam ne tikai labi attīstītajos pilsētu centros, rajonos vai atpūtas vietās, bet cilvēkiem ir vēlme baudīt labi pagatavoto kafiju vai atspridzinošo dzērienu tur, kur viņi pavada laiku, nevis pielāgojoties bāru, restorānu vai kafejnīcu lokācijai. Piemēram, arvien aktīvāk

Исследование мотивации достижений и тревожности у студентов

Введение Страх, беспокойство и тревога являются преобладающей проблемой для детей и подростков, а тревожные расстройства являются наиболее распространенными психологическими расстройствами в детском и подростковом возрасте (Корабельникова, 2018). Такая высокая распространенность тревожности среди молодежи вызывает особую озабоченность, поскольку наличие тревожного расстройства может ухудшить социальное, эмоциональное, поведенческое и когнитивное функционирование ребенка. В

Krievu skolu izglītības reformas Latvijā

Problēmas apskats Problēmsituācijas apraksts un problēmas definējums Mazākumtautību izglītības programmas nav pilnībā nodrošinājuši valsts valodas apguvi visos izglītības posmos, līdzšinējā mācību valodas pieeja nav efektīva un nesniedza atbilstošus rezultātus.[1] Svarīgākais politikas instrumentu kopums ir Valsts valodas izglītības politika un no tās izrietoša kvalitatīva latviešu valodas apguve, kas nodrošina pietiekošas valodas

Ražošanas cikls un tā ietekmējošie faktori

IEVADS Latvijā ir atsākusies ekonomiskā izaugsme. Ekonomiskās situācijas uzlabojumu galvenokārt nosaka eksporta apjomu pieaugums un tirgojamo nozaru izaugsme, kas daļēji ļauj kompensēt pagaidām vēl vājo iekšzemes pieprasījumu un uz iekšējo tirgu orientēto pakalpojumu nozaru attīstību. Pārtikas un dzērienu rūpniecības nozare ir viena no svarīgākajām un dinamiskākajām rūpniecības nozarēm. Ar šo

Качество продукта и комплекс его показателей

1.Выбранный вид продукта(услуги): Предприятия по вторичной обработке древесины  2.Описание выбранной услуги. Данная услуга подразумевает предприятие, которое в качестве основного сырья используют продукцию предприятий по первичной обработке древесины и выпускают мебель; столярно-строительные изделия (окна, двери, доскипола, плинтусы, галтели); деревянные музыкальные инструменты; корпуса и футляры для часов, микроскопов и других приборов, деревянные

Ražošanas cikls un tā ietekmējošie faktori

Ievads Ražošanas cikls ir darba un dabisku procesu savstarpējo procesu kopums, kura rezultātā izejošie materiāli un pusfabrikāti pārvēršas pabeigtā izstrādājumā. Ražošanas cikla ilguma saīsināšanai ir svarīga ekonomiska nozīme, tāpēc lai uzņēmums varētu saražot vairāk produkcijas noteiktā laika periodā, uzņēmējam jāzin kā optimāli organizēt ražošanas procesu un arī atrast iespējas to

Ražošanas un pakalpojumu organizēšana

IEVADS Ražošanas rezultāts ir matereālu un nematereālu labumu radīšana, kas apmierina cilvēku vajadzības. Tās mainās līdz ar cilvēces attīstību, tādejādi nodrošinot progresu. Vienu vajadzību apmierināšana ir jaunu vajadzību ierosinājums un ražošanas attīstība. Savukārt ražošanas attīstība rada jaunas vajadzības. Šī likumsakarība novērojama visā cilvēces attīstības vēsturē. Sākotnējais grūtais cilvēku darbs lika

Ražošanas cikls un tā ietekmējošie faktori

IEVADS Latvijā ir atsākusies ekonomiskā izaugsme. Ekonomiskās situācijas uzlabojumu galvenokārt nosaka eksporta apjomu pieaugums un tirgojamo nozaru izaugsme, kas daļēji ļauj kompensēt pagaidām vēl vājo iekšzemes pieprasījumu un uz iekšējo tirgu orientēto pakalpojumu nozaru attīstību. Pārtikas un dzērienu rūpniecības nozare ir viena no svarīgākajām un dinamiskākajām rūpniecības nozarēm. Ar šo

Управление рисками   транспортного предприятия ООО “PLOCKMATIC RIGA”

ВВЕДЕНИЕ Сегодня любая компания ежедневно сталкивается с известными или неизвестными рисками. Наилучшей защитой от любых типов рисков является выявление рисков, поскольку, зная, что компания находится в опасности, для руководства компании пришло время принять решение о принятии мер по предотвращению этих рисков. Современное прогнозирование основано больше на анализе прошлых событий. Анализ

Laima25022023

  Ievads Pilnīgi saprotams ir fakts, ka neviens mācību process nav iedomājams bez praktiskās pieredzes, tāpēc, lai veiksmīgi apgūtu sevis izvēlēto mācību programmu un, lai pārliecinātos par izvēlētās profesijas atbilstību, bija nepieciešams iziet praksi kādā ar pārtikas ražošanu saistītā uzņēmumā. Par savu prakses vietu šogad esmu izvēlējusies A/S „Laima”, kuras

Profesionālais stress

1.1. Par psihoemocionāliem riska faktoriem Stress ir dinamisks stāvoklis, kas rada grūtības vai šķēršļus, kas apgrūtina vēlamo rezultātu sasniegšanu. Stress pēdējā laikā kļūst arvien izplatītāks. Parasti stresu saista ar diviem pamatpunktiem: šķēršļiem un neīstenotām vēlmēm. Piemēram, augstas novērtēšanas iegūšana atestācijas rezultātā var veicināt dienesta paaugstināšanu un algu paaugstināšanu, kamēr neapmierinošs

Nodokļi- budžeta ieņēmuma avots

IEVADS Ražošanai sabiedrības laikā un saimniecības regulēšanai valstij ir nepieciešama nauda. Kur ņemt šo naudu? Eksistē vairāki ieņēmuma avoti, kuri formē valdības budžetu. Pati izplatītākais budžeta papieldināšanas avots – naudas iegūšana no iedzīvotājiem. Jo sabiedrības labumi – drošība, infrastruktūra ir nepieciešami visiem iedzīvotājiem un tāpēc būs loģiski, ja atmaksās daļu

Majasdarbs.lv

Vai vēlies pasūtīt mācību darbu?

Cookie

Šīs tīmekļa vietnes satura kvalitātes uzlabošanai un pielāgošanai lietotāju vajadzībām tiek lietotas sīkdatnes – tai skaitā arī trešo pušu sīkdatnes. Turpinot lietot šo vietni Jūs piekrītat sīkdatņu lietošanai, kā arī iespējamai saziņai, ja kādā no lapā aizpildāmajām formām norādīsiet savu kontaktinformāciju.