Kategorija: Kursa darbs

MOTIVĀCIJAS TEORĒTISKIE ASPEKTI

  Jēdziena motivācija būtība Motivācija ir viens no psiholoģiskajiem aspektiem, kas ir visciešāk saistīts ar cilvēka attīstību. To raksturo nevis kā personisku iezīmi, bet gan ar cilvēku mijiedarbību ar situāciju, tāpēc tā dažādiem cilvēkiem ir atšķirīga un vienā un tajā pašā personā tā var atšķirties dažādos laikos un situācijās. Motivēt

Izdegšanas līmenis organizācijas ‘’Maxima’’ darbiniekiem un tā profilakses iespējas

Izdegšanas līmenis organizācijas ‘’Maxima’’ darbiniekiem un tā profilakses iespējas Kursa darbs RĪGA 2022 Saturs Ievads 3 1.Izdegšanas sindroma tirdzniecības darbiniekiem pētījums 5 1.2. Izdegšanas sindroma cēloņi 7 1.3. Izdegšanas sindroma izpausmes 8 1.4. Izdegšanas sindroma pētījums tirdzniecības darbiniekiem 9 2. SIA «Maxima Latvija» vispārējs apraksts un cilvēkresursu politikas īstenošana uzņēmumā

Problēmas Autoratlīdzības nodokļu sistēmā

  Ievads Autortiesības ir tiesības, kas aizsargā darbus, kurus autors radījis savas garīgās darbības rezultātā. [1] No autortiesību definīcijas izriet, ka autortiesību aizsardzība sākas ar brīdi, kad darbs ir radīts, proti, ar brīdi, kad autora ideja tiek ietērpta kādā konkrētā formā. [2] Tādējādi, lai iegūtu autortiesības autora “darbam ir jābūt

LATVIJAS IEDZĪVOTĀJU ATTIEKSME PRET ABORTA VEIKŠANU UN TO IETEKMĒJOŠIE FAKTORI

  Ievads 5 1.Aborta teorētisko un zinātniski-pētniecisko jautājumu apskats 8 1.1.Aborta jēdziena izpratne 8 1.2. Oficiālo iestāžu attieksme pret abortu dažādās valstīs 9 1.3. Ekspertu atziņas un empīrisko pētījumu rezultāti 12 1.3.1. Ekspertu atziņas 12 1.3.2. Empīrisko pētījumu rezultāti Latvijā 13 1.3.3. Empīrisko pētījumu rezultāti ārzemēs 16 Secinājumi 20 Izmantotie

NODOKĻI 06232022

  IEVADS 3 1. NODOKĻU BŪTĪBA UN TO RAKSTUROJUMS 5 1.1. Nodokļu jēdziens un raksturojums 5 1.2. Nodokļu sistēmas raksturojums un nodokļu veidi Latvijā 10 2. AKCĪZES NODOKĻA RAKSTUROJUMS 14 2.1. Akcīzes nodokļa jēdziens un būtība 15 2.2. Akcīzes nodokļa salīdzinājums Baltijas valstīs 18 SECINĀJUMI 24 IZMANTOTĀS LITERATŪRAS UN AVOTI

BEZDARBA IETEKME UZ TŪRISMA, VIESMĪLĪBAS NOZARI

BEZDARBA IETEKME UZ TŪRISMA, VIESMĪLĪBAS NOZARI Satura rādītājs Ievads 3 1. Kopējā valsts bezdarba situācijas apraksts 4 2. Situācijas analīze tūrisma un viesmīlības nozarē 11 2.1. Publikāciju apskats par nozari Covid periodā 11 2.2. Bezdarba statistikas analīze un tā ietekme uz tūrisma un viesmīlības nozari 12 Secinājumi un priekšlikumi 24

Iepirkumu līgumi valsts iestadēs

  Ievads Publisko iepirkumu loma valsts saimnieciskajā dzīvē ir ļoti būtiska un stratēģiski svarīga. Pēdējos gados visas valsts iestādes izsludina iepirkumus kāda konkrēta darba izpildei, kas neietilpst šīs valsts iestādes funkcijās. Papildus tam, “Publiskajām iestādēm iepirkumi ir iedarbīgs rīks, ar ko sabiedriskos līdzekļus tērēt efektīvi, ilgtspējīgi un stratēģiski [..] ”.

PSIHOLOĢISKIE ASPEKTI SPORTĀ

  Tēma: saistība starp sportista fiziskajiem sasniegumiem un pašefektivitāti Lai cilvēks lietpratīgi darbotos, viņam vajag gan labas prasmes, gan augstu pašefektivitāti jeb pārliecību par savām spējām, lai šīs prasmes varētu lietot efektīvi. Daudzi pētījumi un novērojumi apliecina, ka pastāv pozitīva saistība starp pašefektivitāti un labiem rezultātiem, sasniegumiem dažādās jomās. Cilvēki

AIZTURĒTO PERSONU CILVĒKTIESĪBU IEVĒROŠANAS PROBLĒMJAUTĀJUMI

Aizturēto personu cilvēktiesību ievērošanas problēmjautājumi SATURS Anotācija 3 ievads 5 1.Aizturētā SKAIDROJUMS un teorētiskais ietvars 6 1.1.Aizturētā jēdziens, būtība 6 1.2.Aizturēšana kā Kriminālprocesuāla institūta vēsturiska attīstība 9 2. AIZTURĒŠANAS PROCESUĀLĀ KĀRTĪBA 13 2.1.Aizturēšanas kārtība 13 2.2. Aizturēšanas izņēmumi 18 3. Aizturētās personas cilvēktiesību principu ievērošana 20 Nobeigums 26 Izmantoto avotu

Проявление рабочего стресса и возможности его уменьшения в предприятии JS Heis

Проявление рабочего стресса и возможности его уменьшения в предприятии JS Heis Содержание Введение 3 1. Теоретический подход к понятию рабочего стресса 5 1.1. Определения стресса, связанного с работой 5 1.2. Причины рабочего стресса 8 1.3. Управление стрессом на рабочем месте 12 2. Анализ уровня стресса на рабочем месте персонала организации

Оценка качества управления маркетингом и его эффективности на предприятии AC Hotel by Marriott Riga

Оценка качества управления маркетингом и его эффективности на предприятии AC Hotel by Marriott Riga Оглавление Введение 3 1. Теоретические аспекты управления маркетингом на предприятии гостиничного бизнеса 4 1.1. Сущность маркетинговой деятельности на предприятиях отрасли гостеприимства 4 1.2. Методы маркетинга в гостиничном бизнеса 6 1.3. Изучение эффективности маркетинговых стратегий на предприятии

Менеджеры XXI века: роли, качества, компетенции

Менеджеры XXI века: роли, качества, компетенции Оглавление Введение 3 1. Основные тенденции развития экономики в 21 веке 5 2. Компетентностный подход 10 3. Отличительные черты современного менеджера 13 Выводы и предложения 16 Список использованной литературы 17 Введение Традиционный подход оценки деятельности компании основывается на анализе финансовых показателей компаний и ее

Кулинарные бренды как имидж территории

  Введение 6 Глава 1. Формирование имиджа и бренд территории 8 1.1. Понятие имиджа и бренда территории 8 1.2. Кулинарные бренды и их роль в построении имиджа территории 12 1.3. Основные факторы формирования кулинарного бренда, влияющие на имидж территории 16 Глава 2. Методологические основы исследования 20 2.1. Дизайн исследования 20

Влияние факторов внешней среды на эффективность деятельности организации на примере SIA “ALUBUILD CONSULTING”

  Введение 3 1. Внешняя среда предприятия 4 Макроокружение 5 Отраслевые факторы 6 Рыночные и конкурентные факторы 7 2. Общая характеристика SIA “ALUBUILD CONSULTING” 9 3. Макросреда компании SIA “ALUBUILD CONSULTING” 14 Выводы и предложения 20 Список использованной литературы 22 Введение Влияние внешней среды на деятельность предприятия в течение длительного

Анализ ассортимента SIA LYNGSON и разработка предложений по усовершенствованию товарной политики.

Анализ ассортимента SIA LYNGSON и разработка предложений по усовершенствованию товарной политики. Абстракт Оглавление Введение 4 1. Теоретический подход к управлению ассортиментом и товарной политике предприятия 6 1.1. Сущность и значение управления ассортиментом продукции 6 1.2. Методы управления реализацией товаров потребительского назначения 9 1.3. Современные тенденции товарной политики 14 2. Анализ

Uzņēmuma “AER” saimnieciska darbība

  Saturs 1 1. Uzņemuma apraksts 2 1.1. Pamatinformācija par uzņēmumu 2 1.2. Uzņēmuma mērķi, vīzija un uzdevumi 3 1.4. Uzņēmuma vadība un personāls 4 1.3. Uzņēmuma pamatdarbības raksturojums 7 1.4. Tirgus analīze 8 1.5. Uzņēmuma SVID analīze 9 2. Uzņēmuma mārketinga stratēģija 12 2.1. Mērketings un tā būtība 12

Uzņēmuma atrašanās vietas izvērtējums

  Ievads 5 1. Atrašanās vietas teorētiskie aspekti 7 1.1. Atrašanās vieta un tās ietekmējošā vide 7 1.2. Rūpniecības uzņēmuma atrašanās vietas ietekmējošie faktori 10 1.3. Tirdzniecības uzņēmumu atrašanās vietas ietekmējošie faktori 16 2. Uzņēmuma atrašanās vietas izvērtējums 22 2.1. Pētījuma metodoloģija 22 2.2. Uzņēmuma atrašanās vietas noteicošo faktoru izvērtējums

The Use of the Infinitive in project reports

Introduction 6 1. Infinitive 8 2. Project reports 12 3. Methodology 15 4. Discussion 18 Conclusions; 22 Theses; 23 References 24 Introduction Relevance of a research theme. The globalization process, ongoing in all areas of human activity, has an impact on the development of the language. Today, the main language

UZŅĒMUMA AS TĒRVETES AL ĀRĒJĀS VIDES ANALĪZE

  IEVADS 3 1. UZŅĒMĒJDARBĪBAS VIDES TEORĒTISKIE ASPEKTI 4 1.1. Uzņēmējdarbības vidi veidojošie faktori 5 1.2. Uzņēmuma ārējās un iekšējai vides analīzes metodes 10 2. AS „TĒRVETES AL” SVID ANALĪZE 12 2.1. AS Tērvetes AL raksturojums 12 2.1.Uzņēmuma darbību ietekmējošā iekšējā un ārējā vide 13 2.2. Uzņēmuma stratēģisko alternatīvu izpēte

KLIENTU ATTIECĪBU VADĪBAS TEORĒTISKIE ASPEKTI

  Ievads 5 1. Klientu attiecību vadības teorētiskie aspekti 6 1.1. Klientu attiecību vadīšana B2B tirgū 6 1.2. Klientu apmierinātība un lojalitāte 14 1.3. Pievienotās vērtības piedāvājums klientiem jeb attiecību ar klientiem uzlabošanas stratēģijas 28 Secinājumi un priekšlikumi 41 Priekšlikumi 41 Izmantotās literatūras un avotu saraksts 42 Pielikumi 46 Ievads

SPORTA MASĀŽAS PIELIETOJUMS VIGLATLĒTIEM

  APZĪMĒJUMU SARAKSTS 5 IEVADS 6 1. VIEGLATLĒTIKA 8 1.1. Vieglatlētikas disciplīnas 8 1.2. Vieglatlētikas vēsture 9 1.3. Vieglatlētika neredzīgajiem un daļēji redzīgajiem 10 1.4. Veselības problemas vieglatlētiem 11 2. MASĀŽA 13 2.1. Masāžas vēsture 13 2.2. Masāžas ietekme uz cilvēka organismu 14 2.3. Masāžas veidi 16 2.4. Masāžas veikšanas

EBay as a cluster

Table of Contents Introduction 3 History and Key facts 4 5 Forces model 5 Porter’s Diamond 8 PESTEL 9 SWOT 13 IFE/EFE 14 The IE Matrix 16 CPM 17 Key Country Matrix 18 Conclusions 22 Introduction The definition of a cluster reads – Clusters are geographic concentrations of interconnected companies

Wine Case

Written Assignment Strategic directions in simulation game for Table of Contents Acknowledgements 3 1. Introduction 4 2. Acquisition target – Bel Vino 5 2.1. Negotiation strategy 5 2.1.1. Benefits for Bel Vino 5 2.1.2. Benefits for International Beverages 5 2.1.3. Threats for International Beverages and Bel Vino 6 2.2. Operations

Valmiermuiža

Table of contents How a company organizes to support innovation 3 Core processes that add value 3 Offering 4 Making money 5 Enterprise structure 5 Value chain 5 PESTEL Analysis 7 Political 7 Economical 7 Social 7 Technical 7 Environmental 7 Legal 7 SWOT analysis 9 Strengths 9 Weaknesses 9

Mobilly

Table of contents Introduction 3 Company background 4 7 p’s analysis 4 Porter’s Diamond 8 Factor Conditions 8 Home Demand Conditions 9 Related and Supporting Industries 9 Firm Strategy, Structure, and Rivalry 10 SWOT analysis in light of expansion to Poland 11 CAGE Framework (Latvia – Poland) 13 Cultural Distance

Mid-Term Project (Texts)

Table of Contents 1. “Don’ts” and “Do’s” 3 Presentation 6 2. Strategies that fit emerging markets 11 The challenge of emerging markets 11 Institutional context as a framework of country assessment 11 Expansion options 11 Change the institutional context 12 Stay away – If adapting your business model is impractical,

Cross-cultural tools

Table of contents Case 1 3 High-Low Context 3 Lewis Model 3 John Mole’s Model 3 Hofstede 4 Case 2 6 High-Low Context 6 Lewis Model 6 John Mole’s Model 6 Hofstede 7 Case 3 8 High-Low Context 8 Lewis Model 8 John Mole’s Model 8 Hofstede 9 Case 4

‘’INTERNATIONAL BUSINESS’’ DEVELOPMENT OF NEW PRODUCT

INTRODUCTION STRATEGY IN THE ENTERPRISE – A CASE STUDY OF ZAMONAVIY QURILISH   Table of content Introduction 3 1. Characteristics of sector 5 As well as “Zamonaviy Qurilish 7 2. Target market, 9 3. Target Audience 9 4. Characteristics of introduction strategies 9 5. Evaluation of strategies effectiveness 9 6.

Azartspēļu tiesiskais regulējums un ar to saistītie problēmjautājumi

  ANOTĀCIJA 2 ABSTRACT 3 Ievads 5 1. Azartspēļu veidu uzskaitījuma problēma normatīvajā regulējumā 6 2. Azartspēļu atšķirības organizācijā un regulējumā pasaulē 10 3. Azartspēļu regulējuma būtība Latvijā un tā problēmjautājumi 14 Secinājumi 27 Priekšlikumi 28 Izmantoto informatīvo avotu saraksts 30 Ievads Balstoties uz valstī pastāvošo likumdošanu, Latvijā likumīgi ir

SIA “Premium delivery”

  IEVADS 2 1. FINANŠU GRĀMATVEDĪBU REGULĒJOŠO LIKUMU UN PAMATPRASĪBU RAKSTUROJUMS 4 2. UZŅĒMUMA APRAKSTS 7 2.1. Nozares raksturojums un attīstības perspektīvas 7 2.2. Uzņemuma dibināšanas dokumentācija, struktūra un pārvaldes shēma 8 2.3. Grāmatvedības uzskaites metodika un uzņēmuma lietvedība 9 2.4. Uzņēmuma iekšējās kontroles sistēma 9 3. GRĀMATVEDĪBAS DARBA ORGANIZĀCIJA

Adaptācijas process pirmskolā 1,5 – 3 gadu vecumam

  Ievads 3 1. Adaptācijas jēdziens un būtība 4 2. Adaptācija pirmskolā 9 2.1. Pirmskola un bērna adaptācija tajā 9 2.2. 1,5 – 3 gadus vecu bērnu raksturojums 11 2.3. Pirmsskolas izglītības vide 15 2.4. Vecāku loma adaptācijā 18 2.5. Skolotāju loma un mācību metodikas nozīme adaptācijā 19 Secinājumi 26

Frizieru profesionālo pilnviedi motivējošie faktori mūžizglītības kontekstā

  1. PIEAUGUŠO PROFESIONĀLĀS PILNVEIDES MOTIVĀCIJA MŪŽIZGLĪTĪBAS KONTEKSTĀ 1.1. Profesionālā pilnveide mūžizglītības kontekstā Profesionālo pilnveidi veido vairāki komplicēti elementi. Šajā nodaļā tiks apskatīti galvenie profesionālās pilnveides mērķi, ieguvumi un efektīvas profesionālās pilnveides ieviešanu kavējošie faktori mūžizglītības kontekstā. Profesionālajai pilnveidei var izdalīt četrus elementus: saturs, stratēģijas, veids un vieta. Šie elementi

Fiziskas aktivitātes nozīme 01192201

Ievads 3 1. Fiziskā aktivitāte ka veselību ietekmējošs factors 5 1.1. Fizisko aktivitāšu novērtējums 5 1.2. Fizisko aktivitāšu ietekme uz psiholoģiskiem procesiem 7 1.3. Fizisko aktivitāšu biežumu un regularitāti ietekmējošie faktori 10 2. Fizisko aktivitāšu paradumi un to veidošanās aspekti 14 2.1. Fiziskās aktivitātes veicināšana 14 2.2. Fiziskās aktivitātes paradums

Particularities and problems of the international business

  Introduction 3 1. Theoretical Aspects of International Business 5 1.1 International business: concept and main features 5 1.2 Forms and methods of doing international business 7 2. Peculiarities of international business in Latvia 9 2.1. Analysis of the business environment and international companies in Latvia 9 2.2. Analysis of

The proposed Council Directive on implementing the principle of equal treatment between persons irrespective of religion or belief, disability, age or sexual orientation:

Difficulties faced by sexual orientation.   1. The proposed Council Directives purpose 6 2. The role of the European Court of Human Rights implementing equal treatment between persons irrespective of sexual orientation 9 3. The global divide on sexual orientation 15 4. Society’s perceptions about same-sex marriage 18 5. Equality

IMANTA VECOZOLA MĀKSLINIECISKĀS IZTEIKSMES LĪDZEKĻU IEPAZĪŠANA VIZUĀLĀS MĀKSLAS NODARBĪBĀS 5 – 6 GADUS VECIEM BĒRNIEM

  SATURS 2 IEVADS 3 1. IMANTA VECOZOLA MĀKSLINIECISKĀS IZTEIKSMES LĪDZEKĻI KLUSAJĀS DABĀS 4 2. VIZUĀLĀS MĀKSLAS NODARBĪBAS PIRMSSKOLAS IZGLĪTĪBAS IESTĀDĒ 8 3. 5 – 6 GADUS VECU BĒRNU PSIHISKĀS ATTĪSTĪBAS RAKSTUROJUMS 12 4. IMANTA VECOZOLA MĀKSLINIECISKĀS IZTEIKSMES LĪDZEKĻU IEPAZĪŠANA VIZUĀLĀS MĀKSLAS NODARBĪBĀS 17 4.1. Uzdevumu kopas raksturojums 17 IZMANTOTIE

SIA” Airo Catering Services Latvija”

  Introduction 3 1. A general characteristic of a company and its economic sector 4 Name: “Airo Catering Services Latvija” 4 Form of Business 4 Types of Business 4 Workforce characteristics 4 Brief history 5 The sector 6 The company’s development potential in the European Union 6 The company’s activities

Ārstnieciskā masāža pie onkoloģiskām saslimšanām

  IEVADS Pēc nacionālā vēža institūta datiem, dzīves laikā ar vēzi saslimst aptuveni 38, 4% cilvēku.[1] Ar audzēju saslimšanām saistīts nogurums ir visizplatītākais – pat līdz 91% un nomācošākais simptoms vēža slimnieku vidū. Tas var pastiprināt citu simptomu saasinājumus, negatīvi ietekmēt garastāvokli, traucēt spēju veikt ikdienas aktivitātes un negatīvi ietekmēt

FIZISKĀS VESELĪBAS UZTURĒŠANA PODOLOGU DARBA VIDĒ

  APZĪMĒJUMU SARAKSTS 6 IEVADS 7 1. Podologa darba specifika un riska faktori veselībai 9 1.1. Darba specifika 9 1.2. Balsta un kustību sistēmas slimības, kurus provocē ikdienas darbs 10 1.3. Faktori, kas raksturo podologa darba vidi 12 2. Fiziskās veselības problēmu risināšana un profilakse 13 2.1. Ergonomikas pamatprincipi podologa

INVESTĪCIJU PROJEKTS LEDUSKAPJA KAMERAS IEGĀDEI FIRMĀ “MEAT ME”

  Ievads 3 1. Teorija 4 1.1  Projektu teorētiskie aspekti 4 1.2  Investīciju projektu novērtēšana teorētisko aspektu izpēte 7 2. Problēmas analīze 10 2.1 Uzņēmuma darbības apraksts 10 2.2 Uzņēmuma produkta apraksts 11 2.3 Uzņēmuma darbības novērtējums un problēmas atklāšana 12 3. Problēmas risinājums 15 3.1 Iespējamais risinājums ar projekta

Kontrabandas 01172201

1.Kontrabandas preču aprites raksturojums Jau iepriekš darbā tika atzīmēts, ka starptautiskā regulējumā ar jēdzienu „kontrabanda” apzīmē muitas krāpniecību, kuras pazīme ir preču kustība pāri muitas robežlīnijai, izmantojot jebkuru slepenu paņēmienu (Balode, 2017), bet, balstoties uz Latvijas Republikas Krimināllikuma 190.pantu – kontrabanda ir muitošanai pakļauto preču vai citu vērtību ievešana Latvijas

Policijas inspektoru mijiedarbības ar sabiedrību juridiskie un praktiskie aspekti

  Anotācija 3 ievads 5 1. sabiedriskās kārtības un drošības nodrošināšana miejiedarbībā ar policiju jēdzieni 6 1.1. Jēdzienu skaidrojums 6 1.2 Policijas mijiedarbības jautājumi publikācijās 11 2. Policijas mijiedarbības ar sabiedrību regulējuma mehānisms 16 Nobeigums 25 Izmantoto avotu saraksts 27 ievads Sabiedrības drošības garantēšana, ir viens no svarīgākajiem valsts uzdevumiem,

SOLIDARITĀTES PRINCIPA IEVĒROŠANA EIROPAS SAVIENĪBĀ COVID-19 APSTĀKĻOS

  ievads Dažādas sekas, kas rodas pēc dabas un cilvēku izraisītām katastrofām spēj radīt ne vien nopietnus zaudējumus cilvēkiem, videi un infrastruktūrai, bet valsts ekonomikai kopumā. Šādu piemēru var redzēt mūsdienu situācijā ar COVID-19. Minētajā gadījumā, kad kāda valsts vai vairākas valstis saskaras ar dabas vai cilvēka izraisītu katastrofu, tās

Jauna produkta izstrādāšana uzņēmumā

  New product development in the company SATURS Ievads 3 1. Jauna produkta jēdziens un izstrādes posmi 5 1.1. Jauna produkta izstrādes posmi 5 1.2. Jaunu produktu veidi 8 1.3. Jaunu produktu izstrādes stratēģija 13 1.4. Jauna produkta ieviešana tirgū 19 2. Jaunu produktu izstrāde Latvijas uzņēmumos 23 2.1. Pētījuma

Bezdarbnieku-invalīdu nodarbinātība 01162201

Ievads Nodarbinātība ir svarīgs tautsaimniecības attīstības un valsts ekonomiskās izaugsmes rādītājs. Šajā skatījumā var norādīt uz faktu, ka nodarbinātības veicināšana un diskriminācijas izskaušana ir viens no galvenajiem sociālās politikas mērķiem Eiropas Savienībā (turpmāk tekstā – ES)[1] un viens no Latvijas ilgtspējas attīstības stratēģijā līdz 2030. gadam stratēģiskiem principiem[2]. . Nodarbinātība

JAUNDZIMUŠO AR IEDZIMTĀM ANOMĀLIJĀM APRŪPES PROBLĒMAS STACIONĀRĀ

JAUNDZIMUŠO AR IEDZIMTĀM ANOMĀLIJĀM APRŪPES PROBLĒMAS STACIONĀRĀ Anotācija Saulīte I. (2020). Jaundzimušo ar iedzimtām anomālijām aprūpes problēmas stacionārā. Kvalifikācijas darbs. Darba vad…., lektors ………..Rīga: Latvijas Universitāte Rīgas 1. medicīnas koledža, 42 lpp., trīs att., viena tab., 23 bibl. nos. latviešu, angļu val. Darbs sastāv no ievada, divām daļām, secinājumiem un

EKG PIERAKSTA IZMAIŅAS HIPOTERMIJAS GADĪJUMOS

  Ievads Hipotermijas demogrāfiskie dati atklāj, ka visbiežāk tiek skarti pieaugušie vecumā no 30 līdz 49 gadiem, vīriešiem risks ir 10 reizes biežāk nekā sievietēm. Tomēr, iespējams, par maz tiek ziņots par patiesu hipotermijas biežumu gados vecākiem cilvēkiem (Peiris et al., 2018). Katru gadu aptuveni 1500 pacientu ASV nomirst ar

Majasdarbs.lv

Vai vēlies pasūtīt mācību darbu?

Cookie

Šīs tīmekļa vietnes satura kvalitātes uzlabošanai un pielāgošanai lietotāju vajadzībām tiek lietotas sīkdatnes – tai skaitā arī trešo pušu sīkdatnes. Turpinot lietot šo vietni Jūs piekrītat sīkdatņu lietošanai, kā arī iespējamai saziņai, ja kādā no lapā aizpildāmajām formām norādīsiet savu kontaktinformāciju.