Kategorija: Kvalifikācijas darbs

“ZELTA UZVEDĪBAS SKOLA” DIBINĀŠANAS BIZNESA PLĀNA IZSTRĀDE

EVADS Aktualitāte. Informācijas avotos tiek norādīts, ka cilvēks aptuveni 70% laika pavada komunicējot un esot saskarsmē ar citiem. Šāda nozīme skaidrojama ar apstākli, ka tikai esot saskarsmē cilvēks mācās, izpaužas kā personība, realizē savus dzīves mērķus. Tomēr pēdējo gadu laikā, īpaši pēc Covid-19 pandēmijas raisītām sekām, jūtams, ka nereti personas

Maināmo paklāju un higiēnas aprīkojuma nomas un servisa mārketings uzņēmumā A/S “Elis Tekstila Serviss”

IEVADS Mūsdienās notiek aktīva cīņa starp uzņēmumiem par klientiem, atrašanās vietu, reģionu, produkciju konkrētā sfērā. Katra detaļa biznesa plānošanā ir ļoti svarīga, kā piemēram, biznesa plāns, mērķauditorija, darbinieki un mārketings. Veiksmīga uzņēmuma pamatā ir organizēta un pamatota mārketinga stratēģija. Tas informē klientus par piedāvātajiem produktiem vai pakalpojumiem. Izmantojot mārketingu, klienti

VALSTS KONTROLES FUNKCIJAS UN STRUKTŪRA 

IEVADS Analizējot pašreiz aktuālās problēmas un grūtības, kas perspektīvā var izraisīt vēl komplicētākas un negatīvā skatījumā sarežģītākas komplikācijas, negācijas, secināms, ka 21.gs. Latvijas īpašie izaicinājumi (problēmas) ir šādas: samazinoties iedzīvotāju skaitam, palielinās vēsturiski izveidotās sociālās un fiziskās infrastruktūras lietderīgās noslodzes izmaksas, kas ierobežo spēju uzkrāt pietiekamus resursus infrastruktūras atjaunošanai nākotnē.

Uzturs un stress 16032023

Ievads Pētījuma aktualitāte Stresa ievainojumi ir traumu spektrs, kas ataino nesakritību starp kaula izturību un hronisku mehānisku slodzi, kam kauls tiek pakļauts. Šī nesakritība var būt gan normālam kaulam pie abnormāli smagas slodzes, gan arī tāda, kas rodas abnormālam kaulam pie parastas slodzes. [1] Mūsdienās ir plaši pētīta un pierādīta uztura

Increasing brand awareness of “TLcandles” company

Introduction Globalization, accelerating the pace of scientific and technological development, as well as the development of Internet technologies make manufacturers compete more and more for the consumer, and modern society is increasingly based on digital interaction with the brand. That is why it is becoming increasingly difficult for companies and

Sociālais darbs ar vecāka gada gājuma cilvēkiem Social work with Seniors

IEVADS Tēmas aktualitāte. Latvijā profesija sociālais darbinieks sāka attīstīties salīdzinoši nesen, lai gan daži tās veidi pastāv jau ilgu laiku (piemēram, sociālā drošība, medicīniskā un sociālā palīdzība novada iedzīvotājiem u.c.). Diemžēl šī profesija arī nav īpaši populāra, lai gan valsts cenšas sniegt dažādu materiālu un izglītības atbalstu sociālajiem darbiniekiem. Pēc

MĀRKETINGA AKTIVITĀŠU ATTĪSTĪBA LIDSABIEDRĪBĀ

IEVADS Mūsdienu globālās tendences pārveido aviosabiedrību produktu un pakalpojumu izplatīšanas biznesa modeļus, kas draud vājināt saikni starp aviosabiedrībām un to klientiem, kas arī nosaka šī darba aktualitāti. Aviosabiedrības no aktīvas tirgus transformācijas var gūt labumu tikai tad, ja izveidot un īsteno holistisku stratēģiju attiecībā uz mārketinga kanālu attīstīšanas, fokusējoties uz

Совершенствование реализации удаленного обучения старших классов на примере средней школы

Введение С XIX века, когда впервые появилась концепция дистанционного образования, в его методах, принципах и технологиях произошли большие изменения, в том числе параллельно с развитием технологий. Видно, что эти изменение особенно отмечаются в инструментах, используемых в дистанционном обучении, технологической подструктуре, демографическом фоне учащихся и их ожиданиях. Итак, несмотря на то,

DESCRIBE AND APPLY TO THE CASE STUDY COMPANY.

Using PESTLE and Five Forces, identify the key factors impacting on the industry attractiveness and the industry profitability within the industry of Ryanair.       2. Using Porter’s Value Chain and VRIO models conduct an analysis of key elements in the resource base of Ryanair DESCRIBE AND APPLY TO

SIA „EEE Transports“ mārketings izstrāde un izpēte

IEVADS Franču rakstnieks Andrē Moruā ir teicis: “Bizness – tā ir kara un sporta kombinācija”. Darbojoties gan vienā, gan otrā, ne brīdi nedrīkst atslābt. Biznesā šādi atslābuma mirkļi nozīmē naudas zaudēšanu, jo jebkura biznesa pamats un jēga ir pārdošana. Tas prasa zināšanas, būt aktīviem, prasmi komunicēt un kombinēt.. (Zēģele, 2010,

Policijas darbība ārkārtējā stāvokļa ietvaros

IEVADS Rīkojums Nr. 103 un Rīkojums Nr. 655 ir MK pieņemtie tiesību akti, ar kuriem visā Latvijas teritorijā bija izsludināta ārkārtēja situācija bija pieņemti, pamatojoties uz pilnvarām jeb deleģējumu, kas ir ietverts likumā “Par ārkārtējo situāciju un izņēmuma stāvokli”. Saskaņā ar Ministru kabineta 2020. gada 12. marta rīkojumu Nr. 103

Mūsdienu pieejas uzņēmuma personāla motivācijas sistēmas izveidei

Ievads Katram cilvēkam grūti sevi motivēt, un motivēt citus ir vēl grūtāk, jābūt iekšējam entuziasmam, lai veikt saistītas aktivitātes ne tikai personīgajā dzīvē bet arī ar darbu saistītas aktivitātes, to var definēt ka iekšējo spēku, kas palīdz cilvēkiem sasniegt mērķus un realizēt sevi kā personību. Motivēt darbiniekus, lai attīstītu organizāciju,

Uzņēmējdarbības pamati

Ievads Prakses vietas vispārīgs raksturojums Organizācijas raksturojums Organizācijas nosaukums Prakses uzņēmuma nosaukums – SIA Finto Capital. Organizācijas tiesiskais statuss Uzņēmuma tiesiskais statuss ir Sabiedrība ar ierobežotu atbildību. Organizācijas struktūra Uzņēmuma dalībnieku struktūru autors ir atspoguļojis 1.1.attēlā. 1.1.attēls. SIA Finto Capital dalībnieku struktūra Avots: autora veidots pamatojoties uz Lursoft datiem Uzņēmuma

Organizācijas un nozares

Ievads Organizācijas un nozares vispārīgs raksturojums Organizācijas raksturojums Organizācijas nosaukums Prakses uzņēmums – Luminor Bank AS Latvija. Organizācijas darbības forma Uzņēmuma darbības forma ir Akciju sabiedrība. Luminor Bank AS Latvijā ir holdinga uzņēmuma meitas uzņēmum, Latvijā un Lietuvā darbojas caur vietēji reģistrētām filiālēm un meitas uzņēmumiem. Organizācijas darbības veidi AS

SOCIĀLAIS DARBS AR VALSTS SOCIĀLĀ NODROŠINĀJUMA PABALSTA SAŅĒMĒJIEM

IEVADS Latvijas Republikas Satversmes 109.pants noteic: “Ikvienam ir tiesības uz sociālo nodrošinājumu vecuma, darbnespējas, bezdarba un citos likumā noteiktajos gadījumos. Sociālās tiesības ir specifiska cilvēktiesību joma, kura valstu konstitucionālajos likumos un starptautiskajos cilvēktiesību dokumentos formulēta kā vispārīgi valsts pienākumi. Regulēšanas mehānisms ir atstāts katras valsts likumdevēja ziņā. Sociālo tiesību realizācija ir atkarīga

ES kopējo vērtību izpratne Polijas perspektīvā: abortu aizlieguma gadījums

IEVADS Ne sabiedriskās domas veidotājiem, ne likumdevējam, ne reliģiskajām autoritātēm nekad nav izdevies panākt, lai sievietes abortu jautājumos rīkotos tā, kā par pareizu uzskata viņi. Abortu veikšanu var saukt par amorālu, var tā veikšanu aizliegt ar likumu, bet tik un tā tiks atrasts veids, kā to veikt. Rodas jautājums –

Строительная отрасль

1. Введение 1.1 Предыстория Строительная отрасль является вfжной частью национальной экономики, поскольку ориентирована на удовлетворение базовых потребностей человечества. Однако при этом, большое количество исследователей утверждает, что строительная отрасль плохо поддается внедрению инноваций, неповоротлива и не учитывает в своем развитии действительные потребности клиентов. К таким выводам пришел еще в далеком 2005

Darbinieku motivācija un saliedētība attālinātā darba režīmā uzņēmumā SIA viensviens.lv

Ievads Personāla attīstībā īpaša loma ir darbinieku motivēšanai. Motivēšanas problēma ir bijusi aktuāla visos laikos, un arī pašlaik, mūsdienu sarežģītajos ekonomiskajos apstākļos tās nozīme nav zudusi. Bez pareizas motivācijas pieejas ir grūti panākt darbinieku maksimālu atdevi savam darbam, kas savukārt ietekmē uzņēmuma turpmāko attīstību (Sizova, 2012). Darbinieku motivēšana ir ļoti

Маркетинговая стратегия предприятия

Введение Актуальность. Рассматривая научные публикации по теме исследования, можно отметить, что в последнее десятилетие было опубликовано большое количество работ о маркетинговых стратегиях. Так, запрос в гугл школяр «маркетинговые стратегии» с фильтром 2012-2022 год выдал более 15000 публикаций. При этом большая часть работ опирается на изучение возможностей применения маркетинговых моделей и

Būvkomersantu obligātā civiltiesiskā atbildība

Ievads Puses savstarpējos atbildības jautājumus likuma ietvaros var izlemt jau slēdzot līgumus, kuros paredzēti noteikti atbildības sadalījumi un pušu tiesības un pienākumi. Tikmēr trešo personu iespējas prasīt atbildību par kaitējumu to interesēm, kurš radies saistībā ar būvniecības procesu, nav tik skaidras un viennozīmīgas. Ar līdzīgu situāciju saskaramies arī, kad būve

Blockchain technology

Introduction Information security is becoming increasingly important in the development of society because of the active improvement of information technologies. Assuring the security of data while it is processed in information systems is a lucrative enterprise with a large market potential and great investment efficiency. Blockchain is a sophisticated data

Совершенствование маркетинговой деятельности туристического предприятия Begonija

Введение Туристическая индустрия – одна из тех отраслей, которая оказывает значительное влияние на экономическое развитие Европейского Союза и Латвии. Индустрия туризма ЕС в ее прямом смысле (традиционные поставщики путешествий и туризма) состоит из 2,3 млн предприятий, в основном малых и средних предприятий (МСП), на которых занято около 12,3 млн человек.

BASKETBOLA EVOLŪCIJA PĒDĒJO 22 GADU LAIKĀ

IEVADS Cilvēka veikuma pamatā ir vismaz trīs elementi: dotības, aicinājums un izglītība. Sabiedrība radīja izglītību, lai paplašinātu spējas dažnedažādākajos virzienos, savukārt sporta izpausme ir ne tikai ķermeņa darbības kā apzināti vērsta kustība, bet arī dažādi noteikumi un nosacījumi. Tas ir tādēļ, ka papildus morfofunkcionāliem faktoriem eksistē ideja par cīņas stratēģiju,

IZAICINĀJUMI APRITES EKONOMIKAS IEVIEŠANAI LATVIJĀ

Definīcijas un saīsinājumi Aprites ekonomika – ekonomikas modelis, kas balstās uz resursu atgriešanu ekonomikā un pēc iespējas mazāku resursu izmantošanu. Lineārā ekonomika – ekonomikas modelis, kas netaupa resursus un pēc izlietošanas no tiem atbrīvojas, tos izmetot vai kā citādi iznīcinot. UNEP – apvienoto nāciju vides programma. GGND – global green

Finanšu vadības prakses atskaite

Prakses uzņēmuma raksturojums Prakses uzņēmums ir Sabiedrība ar ierobežotu atbildību “Niche Latvija”, kas darbojas namdaru un galdniecības izstrādājumu ražošanas nozarē. (Lursoft, 2022) Sabiedrība ar ierobežotu atbildību “Niche Latvija” ir reģistrēta 2005.gada 21.janvārī, Limbažu novada, uzņēmumam jau 17 gadi. Ofiss atrodas Jaunā iela 2 – 41, Limbaži, Limbažu nov., LV-4001, darbnīcas

Cilvēkresursu vadības prakses atskaite

Prakses uzņēmuma raksturojums Uzņēmuma raksturojums Uzņēmums “DDRE PLUSS” ir dibināts 2013. gada septembrī, lai arī nesen, bet veiksmīgi darbojas notekūdeņu un bioloģisko attīrīšanu izbūvē un apsekošanā. Šis uzņēmums tapis kā meitas uzņēmums IK DDRE, kas tika dibināts 2010. gada septembra mēnesī. Uzņēmumu ir dibinājis cilvēks ar vairāku gadu darba pieredzi

Pirmsdiploma prakses atskaite

IEVADS Visā pasaulē tūrisms ir viena no galvenajām un vadošajām izaugsmes nozarēm un tiek uzskatīta par stratēģisku ekonomiskās attīstības un nodarbinātības prioritāti. Tas saistāms ar dažādiem iemesliem, tai skaitā, ar to, ka tūrisms ietekmē ikvienas sabiedrības kultūras, sociālo un ekonomisko dzīvi (Jaunušane, 2012). Tā, piemēram: tūrisms pasaulē pēc Otrā Pasaules

Uzņēmuma raksturojums

Ievads Globālā dzērienu tirgus pētījumu dati liecina par to, ka pēdējā laikā iedzīvotāji ir sākuši vairāk rūpēties par savu veselību un, izvēloties alkoholiskos dzērienu, dod priekšroku dzērieniem ar zemu alkohola saturu un samazinātu kaloriju daudzumu. ASV tirgū ārkārtīgi aktīvi tirgus daļu iekaro dzēriens (seltzer), kas atbilst augstāk aprakstītajām īpašībām, taču

Administratīvās aizturēšanas tiesiskās problēmas

ievads  Starptautiskie tiesību avoti, pieļaujot personu brīvības ierobežošanu īpašos gadījumos, vienlaikus definē saistošus noteikumus, kuru mērķis ir novērst patvaļīgu un nepamatotu personu pamattiesību apjoma sašaurināšanu. [1] Pētot normatīvo aktu kopumu, kas aizsargā cilvēktiesības un pamatbrīvības starptautiskajā līmenī tika konstatēti: ANO Vispārējās cilvēktiesību deklarācija (3.p.)[2]; ANO Starptautiskais pakts par pilsoniskajām un

The Company14032023

Introduction According to the XX study program of the BA School of Business and Finance, I have internship since XX.XX.202X to XX.XX.202X in SIA Norwegian Air Resources Latvia as a junior accountant. Consolidating the theoretical abilities and knowledge that were acquired throughout the course of the learning process and acquiring

PATSTAVĪGĀ DARBA PRASMJU attīstības 1.KLASES SKOLĒNIEM DABASZINĪBU STUNDĀS

IEVADS 21.gadsimtā ir krāsi mainījusies attieksme pret izglītošanos un izglītības iestādēs funkcijām. Pastāv dažādi tā saucamo 21. gadsimta prasmju saraksti. Taču ASV Zinātņu akadēmijas ziņojumā (skat. Ozoliņa, 2019) uzsvērts, ka skolā vislielākā uzmanība līdz šim pievērsta tieši kognitīvajām caurviju prasmēm, kas visvairāk saistītas ar domāšanas un informācijas apstrādes prasmēm. Turpretī

PATSTAVĪGĀ DARBA PRASMJU attīstības 1.KLASES SKOLĒNIEM DABASZINĪBU STUNDĀS

IEVADS 21.gadsimtā ir krāsi mainījusies attieksme pret izglītošanos un izglītības iestādēs funkcijām. Pastāv dažādi tā saucamo 21. gadsimta prasmju saraksti. Taču ASV Zinātņu akadēmijas ziņojumā (skat. Ozoliņa, 2019) uzsvērts, ka skolā vislielākā uzmanība līdz šim pievērsta tieši kognitīvajām caurviju prasmēm, kas visvairāk saistītas ar domāšanas un informācijas apstrādes prasmēm. Turpretī

Luminor Bank AS Latvijas filiāle

Ievads Prakses vieta ir izvēlēta Luminor Bank AS, kas ir vadošā neatkarīgā banka Baltijā un trešais lielākais finanšu pakalpojumu sniedzējs Baltijas valstīs, kas sniedz finanšu pakalpojumus privātpersonām, ģimenēm un uzņēmumiem. Luminor Bank AS tika dibināts 2017. gada augustā, pamatojoties uz Nordea un DNB Baltijas darbību apvienošanu. Luminor Bank AS pārņēma

Rāpošanas un lēkšanas veidu apguves veicināšana 1,5 – 3 gadīgiem bērniem pirmsskolas dienas ritā

IEVADS Šī darba ietvaros tiks veikti teorētiskie un praktiskie pētījumi atbilstoši izvēlētai kvalifikācijas darba tēmai: “Rāpošanas un lēkšanas veidu apguves veicināšana 1,5 – 3 gadīgiem bērniem pirmsskolas dienas ritā”. Pievēršoties zinātnieku un speciālistu pētījumu rezultātiem var atzīmēt, ka ar bērnu agrīnās attīstības pētījumu ir nodarbojušies daudzi zinātnieki, piemēram: Masaru Ibuka

5-6 gadus vecu bērnu tikumisko vērtību veidošana literāro darbu iepazīšanas procesā

IEVADS Izvēlētais kvalifikācijas darbs pakļauts vienai idejai – veikt teorētiskos un praktiskos pētījumus atbilstoši izvēlētai kvalifikācijas darba tēmai: „5-6 gadus vecu bērnu tikumisko vērtību veidošana literāro darbu iepazīšanas procesā”. Zinātniskā un teorētiskā līmenī pirmsskolas vecuma bērnu tikumisko īpašību veidošanās izpētes aktualitāte ir saistīta ar dažādu psihologu un skolotāju lielo uzmanību

Kvalifikācijas prakses dokumentācija SIA “Millmax”

Kvalifikācijas prakses DIENASGRĀMATA Uzskaites darba organizācija uzņēmumā 40 stundas (Uzdevuma nosaukums atbilstoši kvalifikācijas prakses programmai, norādot kopējo uzdevuma veikšanai pavadīto akadēmisko (45 min) stundu skaitu) Datums (dd.mm.gggg.) Stundu skaits Veikto prakses uzdevumu apraksts 07.12.2020. 88 Uzskaites darbinieku pienākumi. Dokumentu apgrozības plāns vai shēma. Grāmatvedības darba nolikums un iekšējās kontroles organizācija

The importance of Latvian associated brands as tourism product

INTRODUCTION The tourism industry has played an important role in the Latvian economy over the past few decades. According to the OECD Tourism Sector Survey, Latvia’s development record is superior to that of other member states. Before the pandemic, the tourism industry in Latvia contributed 4.1% of GDP, 4.5% of

Cilvēkresursu vadības prakses atskaite

Organizācijas apraksts Organizācijas raksturojums Uzņēmums “DDRE PLUSS” ir dibināts 2013. gada septembrī, lai arī nesen, bet veiksmīgi darbojas notekūdeņu un bioloģisko attīrīšanu izbūvē un apsekošanā. Šis uzņēmums tapis kā meitas uzņēmums IK DDRE, kas tika dibināts 2010. gada septembra mēnesī. Uzņēmumu ir dibinājis cilvēks ar vairāku gadu darba pieredzi šajā

Лексико-семантическое поле цвета в поэзии Анны Ахматовой в 20-е и 30-е годы

Введение Актуальность. Изучение сущности цвета через призму лингвистики последнее время интересует большое количество ученых, говорящих и пишущих на разных языках. Цвет играет огромную роль в жизни современного человека, а в психолингвистических работах цвет рассматривается в качестве некоторого концепта мировидения, или «этноэйдем» (термин А.И. Белова) Главным условием эффективного взаимодействия между людьми

Kvalifikācijas prakses dokumentācija SIA “Millmax”

  Kvalifikācijas prakses atskaites autors     (paraksts, datums) Kvalifikācijas prakses vadītājs prakses vietā     (paraksts, datums) Kvalifikācijas prakses vadītāja koledžā     (paraksts, datums) Prakses norises laiks (dd.mm.gggg.) 7.12.2020. Kvalifikācijas prakses DIENASGRĀMATA Uzskaites darba organizācija uzņēmumā 40 stundas (Uzdevuma nosaukums atbilstoši kvalifikācijas prakses programmai, norādot kopējo uzdevuma veikšanai

BŪVATĻAUJAS IZDOŠANAS KĀRTĪBAS TIESISKAIS REGULĒJUMS

IEVADS Ēkas ir virszemes būves ar telpām dažādiem darba veidiem, atpūtai, mācībām u.c. Tie ietver dzīvojamās mājas, skolas, rūpnieciskās darbnīcas utt. Uzceltajām ēkām jāatbilst savam mērķim un noteiktām prasībām, un starp tām – tiesiskām prasībām. Mūsdienās Latvijas Republikā pastāv dažāda veida normatīvi akti, kuri ierobežo un noteica ar būvatļauju saistītās

ADMINISTRATĪVĀ ATBILDĪBA PAR PĀRKĀPUMIEM MILITĀRĀ DIENESTA IZPILDES JOMĀ

IEVADS Tāda tēma kā administratīvie pārkāpumi vienmēr ir bijusi aktuāla un nekad nav zaudējusi savu nozīmīgumu. Normatīvie akti allaž ir tikuši pilnveidoti, lai nodrošinātu efektīvu administratīvo pārkāpumu noteikšanu un ievērošanu. Ikdienas rutīnā jau ir iegājusies un izveidojusies saprašana, ka, par katru pārkāpumu ir attiecīga atbildība un attiecīgs sods, bet kā

ADMINISTRATĪVĀ ATBILDĪBA PAR PĀRKĀPUMIEM MILITĀRĀ DIENESTA IZPILDES JOMĀ

IEVADS Tāda tēma kā administratīvie pārkāpumi vienmēr ir bijusi aktuāla un nekad nav zaudējusi savu nozīmīgumu. Normatīvie akti allaž ir tikuši pilnveidoti, lai nodrošinātu efektīvu administratīvo pārkāpumu noteikšanu un ievērošanu. Ikdienas rutīnā jau ir iegājusies un izveidojusies saprašana, ka, par katru pārkāpumu ir attiecīga atbildība un attiecīgs sods, bet kā

DARBA LĪGUMA IZSTRĀDE SPORTA SKOLĀ

IEVADS Uzsākot darba attiecības ar jaunu darbinieku ir svarīgs tālākā sadarbības solis, par cik jau šajā brīdī tiek panākta pirmā vienošanās starp divām pusēm, kas mēdz noteikt šis sadarbības veiksmes pakāpi. Abām pusēm ir būtiski, lai darba līgums, kas tiek parakstīts, ir maksimāli caurspīdīgs un saprotams abām pusēm. Tas pasargā

Ārpakalpojumu grāmatvedības uzņēmuma “1.Grāmatvedības birojs” pāreja uz elektroniskajiem dokumentiem

Ievads Grāmatveža profesijai ir lieliska iespēja gūt labumu no mūsdienu sabiedrībā notiekošās digitālās transformācijas. Profesionālu grāmatvežu kā uzticamu padomdevēju loma apvienojumā ar digitālajiem uzņēmumiem paver jaunas iespējas un biznesa jomas, ja grāmatveži aptver tehnoloģiju piedāvātās iespējas. Digitālā pārveide plaši ietekmē uzņēmumus un grāmatvedības nozare nav izņēmums.  Visu turpmāko veiksmīgo uzņēmumu pamatā

Ražošanas cikls un tā ietekmējošie faktori

Ievads Ražošanas cikls ir darba un dabisku procesu savstarpējo procesu kopums, kura rezultātā izejošie materiāli un pusfabrikāti pārvēršas pabeigtā izstrādājumā. Ražošanas cikla ilguma saīsināšanai ir svarīga ekonomiska nozīme, tāpēc lai uzņēmums varētu saražot vairāk produkcijas noteiktā laika periodā, uzņēmējam jāzin kā optimāli organizēt ražošanas procesu un arī atrast iespējas to

Ražošanas procesa organizācijas galveno principu organizēšana uzņēmumā

Ievads Ražošanas rezultāts ir materiālu un nemateriālu labumu radīšana, kas apmierina cilvēku vajadzības. Tās mainās līdz ar cilvēces attīstību, tādejādi nodrošinot progresu. Vienu vajadzību apmierināšana ir jaunu vajadzību ierosinājums un ražošanas attīstība. Savukārt ražošanas attīstība rada jaunas vajadzības. Šī likumsakarība novērojama visā cilvēces attīstības vēsturē. Sākotnējais grūtais cilvēku darbs lika

Проявление рабочего стресса и возможности его уменьшения в предприятии JS Heis

  Введение В динамично развивающемся современном мире стресс превращается в обычное явление среди работодателей и работников. Сотрудники постоянно испытывают стресс, поэтому стрессовые реакции на рабочем месте уже не являются новым феноменом. Даже всемирная организация здравоохранения включила рабочий стресс в Международную классификацию болезней. Стресс на работе также увеличивается из-за внешних факторов,

Stress25022023

Ievads Mūsdienās katrs savā darba vietā saskaras ar stresu jeb – psihoemocionāliem darba vides riska faktoriem. Šie jēdzieni raksturo ļoti plašu dažādu situāciju un faktoru kopumu, kas spēj nodarbinātajiem radīt psiholoģisku, sociālu un fizisku kaitējumu. Dzīves stress Covid-19 laikmetā ietekmē ne tikai garīgo veselību un cilvēku emocionālās spējas tikt galā

Būvniecības uzņēmuma attīstības pilnveidošanas projekts

    Anotācija Noslēguma darba temats: Būvniecības uzņēmuma attīstības pilnveidošanas projekts. Noslēguma darbs rakstīts latviešu valodā, to veido ievads, 3 daļas, secinājumi un priekšlikumi. Darba apjoms ir 75 lpp., tajā iekļauti 13 attēli, 35 tabulas, 6 formulas. Izmantotās literatūras un avotu sarakstā ietverti: 21 avoti latviešu valodā un 6 krievu

Majasdarbs.lv

Vai vēlies pasūtīt mācību darbu?

Cookie

Šīs tīmekļa vietnes satura kvalitātes uzlabošanai un pielāgošanai lietotāju vajadzībām tiek lietotas sīkdatnes – tai skaitā arī trešo pušu sīkdatnes. Turpinot lietot šo vietni Jūs piekrītat sīkdatņu lietošanai, kā arī iespējamai saziņai, ja kādā no lapā aizpildāmajām formām norādīsiet savu kontaktinformāciju.