Kategorija: Pārbaudes darbs

Шкала тревоги Спилбергера (3 darbi pielikumā)

Шкала самоуважения Розенберга – старейший инструмент измерения уровня самоуважения, до сих пор широко востребованный в социопсихологических исследованиях. Шкала самоуважения Розенберга измеряет самооценку с помощью десяти пунктов, на которые даны ответы по четырехбалльной шкале Лайкерта – от «полностью согласен» до «абсолютно не согласен». Важно отметить, что в данной шкале, самооценка не

Uzdevums Finansu Teorijā (uzdevums un prezentācija pielikumā)

Uzdevums 1.1.Ieņēmumu pozīcijas: 1)nodokļu ieņēmumi 2)ienākuma nodokļi 3)sociālās apdrošināšanas iemaksas 4)nodokļi par pakalpojumiem un precēm 5)muitas nodoklis 6)nenodokļu ieņēmumi 7)ieņēmumi no īpašuma un uzņēmējdarbības 8)valsts un kancelejas nodevas 9)naudas sodi un sankcijas 10)pārējie nodokļi Ienākuma nodokļi-lielākais īpatsvars Ieņēmumi no iedzīvotāju ienākuma nodokļa;mazākais īpatsvars Uzņēmumu ienākuma nodoklis. Nodokļi par pakalpojumiem un

«нормативно-правовое обеспечение социальной защиты во Франции и Латвии»

На тему «нормативно-правовое обеспечение социальной защиты во Франции и Латвии» содержание Введение 3 1.Некоторые вопросы социальной защиты 4 2. Пенсионная система Латвии 5 3. Пенсионная система Франции 11 Заключение 17 Список использованных источников 18 Введение Социальная сфера, как и другие сферы имеют направленность выравнивания соответствующих головных законов ЕС по отношению

PROCESUĀLIE PIESPIEDU LĪDZEKĻI UN SANKCIJAS, TO PIEMĒROŠANA UN TIESU PRAKSE

PROCESUĀLIE PIESPIEDU LĪDZEKĻI UN SANKCIJAS, TO PIEMĒROŠANA UN TIESU PRAKSE Rīga, 2021 Lai nodrošinātu kriminālprocesa efektivitāti un krimināllietu ātru izskatīšanu Kriminālprocesa likumā (turpmāk- KPL) likumdevējs ir paredzējis iespēju personai lietas izskatīšanas gaitā piemērot procesuālos piespiedu līdzekļus un sankcijas, kas, protams, savā ziņā ierobežo konkrētās personas tiesības, taču, kuru piemērošana ir

Praktiskas dzìves vingrinàjumi

Praktiskas dzìves vingrinàjumi Главной особенностью современной педагогики является ее ориентация на личность обучаемого. Сейчас по всему миру мы можем наблюдать переосмысление проблемы воспитания, обучения и развития ребенка. Основной задачей в этой области является воспитание свободной, творческой и саморазвивающейся личности. Другими словами, развитие творческого потенциала ребенка дошкольного возраста, его активности и

Politiskā režīma jēdziens – totalitārs, autoritārs, demokrātisks režīms

Politiskā režīma jēdziens – totalitārs, autoritārs, demokrātisks režīms Politiskais režīms Politika ir valdības resursu – naudas un varas – apvienošana, lai kalpotu sabiedrības mērķiem, ar šiem resursiem ietekmējot institūciju, organizāciju un indivīdu rīcību.[1] Ar politiku parasti saprot procesu, kurā tiek kaldināti kolektīvi un noteiktai ļaužu grupai saistoši lēmumi, kas vērsti uz

NEPILNGADĪGĀ IEVIETOŠANA KOREKCIJAS IESTĀDĒ

NEPILNGADĪGĀ IEVIETOŠANA KOREKCIJAS IESTĀDĒ Rīga, 2021 SATURS IEVADS 3 1.NEPILNGADĪGĀ IEVIETOŠANA KOREKCIJAS IESTĀDĒ JĒDZIENS UN BŪTĪBA 6 2.NEPILNGADĪGĀ IEVIETOŠANA KOREKCIJAS IESTĀDĒ NORMATĪVAIS REGULĒJUMS, PROBLEMĀTIKA 8 NOBEIGUMS 12 IZMANTOTO AVOTU UN LITERATŪRAS SARAKSTS 13 IEVADS Audzinoša rakstura piespiedu līdzekļi bērniem- iespēja, nevis sods, tā skaidro Rīgas apgabaltiesas Krimināllietu tiesas kolēģijas tiesnese

NELEGĀLA MIGRĀCIJA:CĒLOŅU UN SEKU SOCIOLOĢISKAIS VĒRTĒJUMS

NELEGĀLA MIGRĀCIJA:CĒLOŅU UN SEKU SOCIOLOĢISKAIS VĒRTĒJUMS SATURS IEVADS 3 1.NELEGĀLA MIGRĀCIJA- CĒLOŅI UN SEKAS 5 2.NELEGĀLĀS MIGRĀCIJAS CĒLOŅU UN SEKU SOCIOLOĢISKAIS VĒRTĒJUMS 8 NOBEIGUMS 9 IZMANTOTO AVOTU UN LITERATŪRAS SARAKSTS 10 IEVADS Migrācija, ieceļojot no vienas valsts citā ar apmešanās nolūku var būr gan legāla, gan arī nelegāla. Tā, piemēram,

Civilprocesa tiesības I 0623202205

  Pirmais uzdevums. Uzdevums saturs: jāsagatavo referāts par civilprocesuālo tiesību principiem. Referātā jāiekļauj trīs aspektus: kādi civilprocesuālo tiesību principi pastāv, norādot arī to iedalījumu; kā izpaužas katra civilprocesuālo tiesību principa būtība (saturs, tvērums); kādā veidā ir nostiprināts katrs no civilprocesuālo tiesību principiem. Ņemot vērā to, ka tiesību teorētiķu vidū pastāv

PĀRBAUDES DARBS 0623202204

PĀRBAUDES DARBS INSTRUKCIJA: Veicot aprēķinus aprakstīt savas darbības tā, lai būtu iespējams izsekot jūsu lēmumu loģikai, kur nepieciešams aprakstīt normāla sadalījuma pārbaudi, statistiskos kritērijus un kā tika izvēlēta metode. Citos uzdevumos pietiek tikai ar statistisko kritēriju norādīšanu (piem., vidējie rādītāji vai kronbaha alfas). Tur kur ir norādīts izvēlēties Šapiro –

Ģimene kā sociālais institūts

Ģimene kā sociālais institūts Ģimene, tā ir sociāls institūts, kurš ir bāzēts uz laulību, bērnu dzimšanu vai adoptāciju. Ģimeni var uzskatīt par tuvības sistēmu, kurā iesaistīti cilvēki ar mērķi izveidot savienību, balstītu uz garīgiem, materiāliem un sociāliem principiem.Socioloģijā ģimene tiek raksturota kā sociāls institūts, kas pastāv jebkurā sabiedrībā un ko

Lēmumu pieņemšanas metodes. Vides izvērtēšanas metodes. SWOT (SVID)

Mājas darbs  Veiciet situācijas analīzi, izmantojot SVID (SWOT) metodi Tēma: Lēmumu pieņemšanas metodes. Vides izvērtēšanas metodes. SWOT (SVID) Valsts policijā pēdējo divu gadu laikā ir saņemti ziņojumi un iesniegumi par krāpšanām. Šobrīd aktivizējušies krāpnieki, kas zvana it kā no Swedbank, Citadele, Luminor banka un citām Latvijas bankām un lūdz nosaukt

Анкета 0623202202

Анкета Добрый день. Я являюсь студентом ХХХ. В рамках написания научной работы изучаю отношение и поведение потребителей в отношении использования органической упаковки и органической продукции. Ответы являются анонимными и будут использоваться только в академических целях Ваше мнение очень важно. Спасибо за ваши честные ответы. Общая информация Пожалуйста, укажите ваш возраст:

,,Latviešu valoda, tās metodika II”

Eksāmena darbs studiju kursā ,,Latviešu valoda, tās metodika II” Pārbaudes darbs studiju kursa noslēgumā Uzdevums – izstrādāt pilnvērtīgu latviešu valodas stundas konspektu, iekļaujot tā pielikumā visus nepieciešamos mācību materiālus un uzdevumus, ko stundā izmantos skolēni. Konspekts 3.klase Temats :Kad mākonīši plīst, tad lietutiņš līst. Izzināmais jautājums- nokrišņu veidošanās dabā. Plānotais

Kas ir pieprasījums, kā tas veidojas?

Kas ir pieprasījums, kā tas veidojas? Studenta vārds, uzvārds, programma, iesniegšanas datums Pieprasījums un tā būtība Pieprasījums ir preču un pakalpojumu apjoms, ko patērētājs vēlas un ir spējīgs iegādāties, līdz ar to pieprasījums ir rādītājs, kas atspoguļo pircēju vajadzību iegādāties kādu preci.[1] Pieprasītais daudzums ir pircēju (patērētāju) vēlme un spēja par noteiktu

Mazumtirdzniecības uzņēmuma lojalitātes programmas kvalitātes nodrošināšanas metodoloģija

Darba tēma: Mazumtirdzniecības uzņēmuma lojalitātes programmas kvalitātes nodrošināšanas metodoloģija 1. Информация о деятельности предприятия. 3 2. Исследование товара 5 3. Деятельность фирмы SIA LYNGSON в области качества в соответствии со стандартом ИСО 9001 7 1. Информация о деятельности предприятия. Компания SIA Dinair Filton была основано 8 февраля 2006 года. Dinair

The world history of jeans

IntroductionDownload Introduction The world history of jeans began with the Levi’s brand more than a century ago. The world’s first denim brand is still a global leader today with over 4.45 billion U.S. dollars in sales in 2020, has the largest brand share of the jeans market. The VF Corporation,

Civilprocesa tiesības 15062022 (Gatavs darbs pielikumā)

Pirmais jautājums: Prasības jēdziens un būtība. Prasības elementi. Prasības celšanas noteikumi. Otrais jautājums: Prasības tiesību subjektīvie un objektīvie priekšnoteikumi. Trešais jautājums: Risiniet kāzusus. 3.1. Persona M. griezās tiesā ar prasību par mantas sadali, kura iegādāta viņas laulības laikā ar personu N. Mantas sarakstā bija uzrādīts privatizēts dzīvoklis un automašīna. Tiesnesis

Patstāvīgais darbs Saistību tiesībās G3005 (Gatavs darbs pielikumā)

1. Raksturojiet priekšlīguma institūtu saistību tiesībās. 2. Nokavējums un ar to saistīta atbildība. 3. Procentu aprobežojumi. Procentu apmērs. Procentu saistības izbeigšanās. 4. Rokasnauda. (ne tikai teoriju, jānorāda uz problemātiskiem aspektiem un šo problemātisko aspektu apskatei jāanalizē tiesu prakse) Praktiskais uzdevums: Jēkabs Bilde, būdams liels auto cienītājs, regulāri apmeklēja dažādas auto

M.D 30052022 EKO (Atbildes pielikumā)

Celtniecības uzņēmums lielveikala celtniecībai lūdz bankas kredītu. Banka atbalsta projektu, bet uzskata, ka uzņēmuma paša ieguldījums projektā ir nepietiekams. Savukārt uzņēmums jau ieguldījis projektā visus savu pieejamos līdzekļus un vairāk ieguldīt nespēj. Kādi būtu risinājumi, lai projektu tomēr realizētu? Pamatot un aprakstīt to. Uzņēmums nodarbojas ar siera ražošanu un pārdod

“Bille” 29052022G (Atbildes pielikumā)

V. Belševicas autobiogrāfiskais romāns / filma Strādājiet pārī! Noskaties filmu “Bille”, izlasiet romāna fragmentus grāmatā 108.-118.lpp. un veiciet uzdevumus darba lapā, sniedzot izvērstas atbildes (1/2 vērtējuma – balles) Jautājumi Atbilde ar pamatojumu 1. Uzraksti vismaz 5 pazīmes, kas raksturīgas V. Belševicas daiļradei! Kas raksturīgs valodas stilam? (mini piemērus)   2.

MAKROEKONOMIKA. EKS 27052022 (Gatavs darbs pielikumā)

I. MAK pamata rādītāji 1. Ierakstiet makroekonomikas rezultatīvos rādītājus (1.2.3.4.5.) 1)…………………………………………….. 2) ………………………………………………………. 3)…………………………………………….. 4) ………………………………………………………. 5)…………………………………………….. 2. Kā nosaka rīcības ienākumu RI (1) un, kas un kā ar to rīkojas (2) 1) ……………………………………………………………………………………………………………….. 2) ………………………………………………………………………………………………………………… II. IKP pieauguma faktori 1. Kādi faktori nosaka IKP pieaugumu 1)…………………………………………….. 2) ………………………………………………………. 3)……………………………………………..

K.D 2705H

1) Подготовить два автобиографических повествования. 2) Очистить текст и разделить его на единицы содержания. 3) Провести классификацию этих единиц в соответствии с подходящей категориальной схемой. Чаще всего метод повествования используется, когда в силу своей интимности, болезненности или недостаточной осознанности, «ускользают» от более традиционного исследования. Обладая высокой внешней валидность, так как,

Tiesību zinātne Civilprocesa tiesības 34G (Gatavs darbs pielikumā)

Pirmais uzdevums. Uzdevums saturs: jāsagatavo referāts par civilprocesuālo tiesību principiem. Referātā jāiekļauj trīs aspektus: (4;5lpp) 1. kādi civilprocesuālo tiesību principi pastāv, norādot arī to iedalījumu; 2. kā izpaužas katra civilprocesuālo tiesību principa būtība (saturs, tvērums); 3. kādā veidā ir nostiprināts katrs no civilprocesuālo tiesību principiem. Ņemot vērā to, ka tiesību

Pārbaudes darbs “Starptautiskajās privāttiesībās” 2 gab. kāzusi (Gatavs darbs pielikumā)

Uzdevums I : Latvijas pilsone Zaiga Skujiņa ar meitu dzīvo Īrijā. Jau vairākus gadus meitenītes tēvs nav vēlējies meitu satikt un nemaksā arī uzturlīdzekļus. Zaiga vērsās Īrijas kompetentajā iestādē (Central Authority for Maintenance Recovery), kas sniedz palīdzību uzturlīdzekļu piedziņas lietās. Minētā institūcija izgatavoja pieprasījumu saskaņā ar Regulas 4/2009 56. un

Tiesību zinātne Civilprocesa tiesības 125052022U (Gatavs darbs pielikumā)

Pirmais uzdevums. Uzdevums saturs: jāsagatavo referāts par civilprocesuālo tiesību principiem. Referātā jāiekļauj trīs aspektus: kādi civilprocesuālo tiesību principi pastāv, norādot arī to iedalījumu; kā izpaužas katra civilprocesuālo tiesību principa būtība (saturs, tvērums); kādā veidā ir nostiprināts katrs no civilprocesuālo tiesību principiem. Ņemot vērā to, ka tiesību teorētiķu vidū pastāv dažādi

Kultūrvēsturiskais mantojums mūsdienās 765 (Gatavs darbs pielikumā)

  Izlasot dotos tekstus, formulē pamatotu viedokli, uzraksti eseju, kurā pamato savu viedokli un noslēgumā formulē secinājumus. Tēma: “Attieksme pret kultūras mantojumu ASV un Eiropā kontekstā ar “Black lives matter” kustību – mūsdienu situācija un tās cēloņi vēsturē”. Neaizmirsti savu viedokli pamatot ar argumentiem! Esejā iekļauj atbildes uz šādiem jautājumiem.

Telpas izpratne Eiropā G879 (Gatavs darbs pielikumā)

Telpas izpratne Eiropā Izlasi dotos informācijas avotus un atbildi uz jautājumiem par jēdziena “laiks” izpratni! Avots A Fragments no filozofa un fiziķa sarunas par laiku Pat reti un virspusēji skarot mūsdienu teorētiskās fizikas problēmas, nevar nepamanīt, ka dažādās variācijās tur ir vērojama izpratne par laiku kā par ilūziju, ko noteicis

Laika un telpas izpratne Eiropā 24052022 (Gatavs darbs pielikumā)

Uzdevums. Izlasot zemāk minētos avotus, uzrakstiet eseju: “Vai laika un telpas izpratne viduslaikos ir uzskatāma par cēloni kristīgās baznīcas nostājas maiņai pret karošanu un cilvēku nogalināšanu?” Avots A Fragments no filozofa un fiziķa sarunas par laiku Pat reti un virspusēji skarot mūsdienu teorētiskās fizikas problēmas, nevar nepamanīt, ka dažādās variācijās

Koloniālisms eiropiešu apziņā 24052022 (Gatavs darbs pielikumā)

Izlasi un aplūko avotu fragmentus un izpildi 2 uzdevumus! Ar šī uzdevuma palīdzību tu: 1) gūsi pārskatu par ASV vēsturi; 2) apgūsi jēdzienus. Tas ir būtiski, lai varētu izprast norises ASV un Eiropā, kas saistītas ar mūsdienās aktuālo kustību “Black lives matter”, kā arī ar attieksmi pret kultūras mantojumu ASV

Vēsturiskā mīta izmantošana patēriņa sabiedrībā G654S (Gatavs darbs pielikumā)

Izpēti dažu vēstures laikmetu un notikumu komercializācijas un tās paņēmienu piemērus. Atbildi uz jautājumiem par vikingiem. (atrodas aiz 2 vēstures piemēriem) Piemēri: Latvijas Republikas pirmās neatkarības posms 20. gadsimta 20.–30 gados. 20. gadsimta 20.–30. gadi Mūsdienas Analīzes soļi Kāds ir preces dizains? Mūsdienu produkcijas dizainā izmantots 20. gadsimta 20.–30. gadu

Vēsturiskā atmiņa un apziņa (Gatavs darbs pielikumā)

I. Sociālā atmiņa un vēsture 1. uzdevums. Veidojiet savus jēdzienu skaidrojumus, izmantojot dotos informācijas avotus! 1.1. Aplūkojiet 1. tabulu un padomājiet, cik lielā mērā Jums ir zināmi un saprotami tajā minētie jēdzieni. Atzīmējiet ar krustiņu atbilstošāko atbildi.   Nav ne Kaut kur Nedaudz Varu Jēdzieni iepriekš jausmas saprotu izskaidrot  

Atmiņas un liecības par Kārļa Ulmaņa autoritāro režīmu. Atmiņu konfrontācija ar informācijas avotiem 2405 (Gatavs darbs pielikumā)

1. uzdevums. Iegūstiet informāciju par Ulmaņa autoritāro režīmu! 1.1. Izpētiet t.s. Latvijas laika (1920–1940) žurnālus un avīzes. No žurnāliem paši iecienītākie bija “Atpūta”, ko pirka un vai abonēja daudzas ģimenes un vēlāk padomju gados slepeni glabāja. No laikrakstiem populārākās bija “Jaunākās Ziņas” 1.2. Izmantojiet Latvijas Nacionālās bibliotēkas resursu periodika.lv. Izvēlieties

Laboratorijas darbs Nr.3.4. Gaismas polarizācija (Gatavs darbs pielikumā)

Teorētiskais pamatojums Gaismas polarizācija Gaismu, kurā neviens elektriskā lauka intensitātes vektora (E vektora) svārstību virziens nedominē, sauc par nepolarizētu. Gaismai un vielai savstarpēji iedarbojoties, var iegūt gaismu, kurā visi svārstību virzieni nav vienādi pārstāvēti. Tādu gaismu sauc par polarizētu. Ja gaismas starā elektriskā (un magnētiskā) lauka intensitātes vektoram visu laiku

6. PĀRBAUDES DARBS VĒSTURĒ II 11. KLASEI ,,POLITISKĀ SITUĀCIJA 19. GADSIMTA 2. PUSĒ – 20.GADSIMTA SĀKUMĀ. PIRMAIS PASAULES KARŠ EIROPĀ UN LATVIJĀ”. (Gatavs darbs pielikumā)

Domas par latviešu tautas valstisko neatkarību pirmajiem radās a) jaunstāvniekiem, b) jaunlatviešiem, c) jaunsaimniekiem, d) komunistiem. 2. Kurā Krievijas impērijas pilsētā notika Oktobra revolūcija (boļševiku apvērsums)? a) Kazaņā, b) Maskavā, c) Pēterburgā, d) Novgorodā. 3. ,,Asiņainā svētdiena” vēsturē ir saistīta ar notikumiem Pēterburgā 1905. gadā, b) 1917.gada revolūciju cariskajā Krievijā,

Vektori un kustība. Nobeiguma pārbaudes darbs 220522G (Gatavs darbs pielikumā)

5.uzd.Vai apgalvojums ir patiess?(6p.) Nr.p.k. Apgalvojums Jā Nē   Vienmērīgā taisnlīnijas kustībā pārvietojums nemainās.       Vienmērigā taisnlīnijas kustībā ceļš vienmēr irgarāks par pārvietojumu.       Ātrums ir vienmēr pozitīvs.       Pārvietojuma SI vienība ir kilometrs       Koorditātes SI vienība ir kilometrs    

JAUDAS NOTEIKŠANA FIZ.21052022 (Gatavs darbs pielikumā)

Uzdevums Noteikt savu attīstīto jaudu, nesteidzīgi kāpjot un ātri kāpjot pa kāpnēm. Lai noteikt darbu: A=Fh, kur s-ceļš h -trepes augstums h=s* sin alfa jāizmanto Fsm=P, P ir svars, N=A/t Darba piederumi Mērlente, hronometrs. Darba gaita Izveido darba gaitu, lai noteiktu savu jaudu, nesteidzīgi kāpjot un ātri kāpjot pa kāpnēm

Otrā diagnosticējošā kontroldarba jautājumi Politoloģijā 20052022 (Atbildes pielikumā)

1. Ko politikas zinātnē saprot ar jēdzienu politiskā kultūra? Kā jūs raksturotu Latvijas sabiedrības politisko kultūru? Lūdzu izmantojiet šajā analīzē Gabriela Almonda un Sidnija Verbas politiskās kultūras tipoloģiju (lokālā, pasīvā un aktīvā). 2. Uz kādām vērtībām balstās trīs mūsdienās dominējošās demokrātiskās politiskās ideoloģijas: liberālisms, konservatīvisms un sociālisms? Kura (- as)

2082BE931-8-AU EXAM (Finished work attached)

QUESTION ONE Critically assess the implications of decision-making theory for the making of strategic decisions. Illustrate your answer by discussing the decision-making processes in real-world companies. (50 Marks) QUESTION TWO After graduating from Essex Business School, you take up a position as a consultant specialising in strategic management. You are

Matemātika K.D 150520226 (Gatavs darbs pielikumā)

Trijstūra divas malas ir 8cm un 15cm. Aprēķini leņķi starp šīm malām un trešo malu, ja trijstūra laukums ir 60cm2. Divi kaimiņi satikās divu ceļu krustojumā, sasveicinājās un turpināja katrs iet savu ceļu. Zināms, ka gājēju ātrumi ir 4km/h un 5km/h. Kādā attālumā viens no otra atradīsies gājēji pēc pusotras

Pārbaudes darbs  fin.vad 14052022 (Gatavs darbs pielikumā+excl)

Izmantojot nepieciešamo informāciju, sagatavot naudas plūsmas budžetu uzņēmumam katra mēneša beigās par 3 mēnešu periodu līdz 30.septembrim (EUR): naudas līdzekļu atlikums perioda sākumā 1.jūlijā 3600,- ražošanas apjoms (gabali): marts aprīlis maijs jūnijs jūlijs august s septembris oktobris novembris decembris janvāris 720 810 900 960 1050 1110 1140 1020 930 780

Ekon.140522G (Gatavs darbs pielikumā +Excel)

Pārbaudes darbs Uzņēmums ražo divus produkcijas veidus E un F. Viena izstrādājuma ekonomiskie rādītāji ir šādi: E F Tiešās materiālās izmaksas, euro 4 6 Tiešās darba izmaksas, euro 2 3 Mainīgās vispārīgās izmaksas, euro 4 2 Realizācijas cena, euro 14 18 Darba laika patēriņš stundās 3 4 Materiāla B izlietojums,

Tes.Soc_12.uzdevums (Gatavs darbs pielikumā)

Izmantojot M.Portera konkurētspējas modeli,analizē efektīvu valsts institūciju darbību,likuma varas un efektīvas tiesu sistēmas,kvalitatīvas izglītības un veselības aprūpesietekmi uz valsts konkurētspēju. Atbildes_12.uzdevumsDownload … Lai apskatītu šo saturu pilnībā, lūdzu, samaksājiet par piekļuvi 1 dienai. Pēc vienreizējā abonementa noformēšanas Jūs varēsiet: Skatīt šo ierakstu pilnībā. Lejupielādēt failu ar oriģinālo darbu. Skatīt un lejupielādēt

Soc_9.uzdevums. 13052022 (Gatavs darbs pielikumā)

Uzdevums_9 Veicot izpēti par Eiropas Savienības institūciju( Eiropadomes, Eiropas Komisijas, EiropasParlamenta, Eiropas Ministru padomes u.c.)svarīgāko struktūrvienību darbu, analizēfaktiskos ieguvumus un iespējamoszaudējumus no dažādu politiku realizēšanāsEiropas Savienības dalībvalstīs. Uzdevumu izpildiet tabulas veidā! Atbildes_9.uzdevumsDownload … Lai apskatītu šo saturu pilnībā, lūdzu, samaksājiet par piekļuvi 1 dienai. Pēc vienreizējā abonementa noformēšanas Jūs varēsiet: Skatīt

K.D. 13052022 V (Gatavs darbs pielikumā)

  Kādu pieredzi sniedz 19. un 20. gadsimta starptautisko attiecību sistēmas izpēte un salīdzinājums? Piemērs – Versaļas sistēma. Versaļas sistēma. Parīzes Miera konference (1919–1920) juridiski beidza Pirmo pasaules karu. Tika izstrādāti un parakstīti pieci miera līgumi: Versaļas – ar Vāciju (28.06.1919), Senžermēnas – ar Austriju (10.09.1919), Neijī – ar Bulgāriju

Tālmācība_ Makro_ 2 kd_(Gatavs darbs pielikumā)

“MAKROEKONOMIKA” uzdevums (12 punkti) Patēriņa funkcija ir izteikta ar tabulas datiem: Y (milj. $) C (milj. $) S (milj. $) MPC MPS 200 220       400 400   600 560   800 700   1000 820   1200 920   Pamatojoties uz šiem datiem: 1) Aizpildiet tabulu līdz

Grāmatvedība darbs 07052022 (Atbildes pielikumā)

1. nodaļa 1. Paskaidrojiet jēdziena „analīze” būtību. 2. Kāda ir analīzes loma uzņēmuma vispārējās pārvaldības sistēmā? 3. Kādi var būt uzņēmuma finanšu saimnieciskās analīzes objekti? 4. Kādi ir analīzes avoti finanšu analīzes veikšanai? 5. Kādi ir analīzes avoti saimnieciskās darbības analīzei? 2. nodaļa 1. Kādi ir finanšu analīzes mērķi? 2.

Siltums un siltuma procesi Noslēguma darbs 12042022 (Gatavs darbs pielikumā)

1.uzdevums (5 p.)Vai dotais apgalvojums ir patiess? Nr.p. k. Apgalvojums Jā Nē   Mašīna pārvarot gaisa pretestību, siltuma enerģija pārvēršas mehāniskajā enerģijā.       Priekšmeta siltumietilpība ir atkarīga no ķermeņa masas un īpatnējās siltumietilpības       Visam vielam ar vienādu masu, jāpievada vienādu siltuma daudzumu, lai to sasildītu

Majasdarbs.lv

Vai vēlies pasūtīt mācību darbu?

Cookie

Šīs tīmekļa vietnes satura kvalitātes uzlabošanai un pielāgošanai lietotāju vajadzībām tiek lietotas sīkdatnes – tai skaitā arī trešo pušu sīkdatnes. Turpinot lietot šo vietni Jūs piekrītat sīkdatņu lietošanai, kā arī iespējamai saziņai, ja kādā no lapā aizpildāmajām formām norādīsiet savu kontaktinformāciju.