Category: Pārbaudes darbs

 Kontroldarbs Nr. 2

UZDEVUMS 1 Nosacījums: Apdrošinātā īpašuma patiesā vērtība ir 84 200 EUR, apdrošināšana “daļā” – 85%; zaudējuma apmērs apdrošināšanas gadījumā – 50 340 EUR, beznosacījuma franšīze (pašrisks), procentos pret apdrošinātā īpašuma patieso vērtību (apdrošināšanas novērtējumu) ir 5%. Ir jādefinē: Apdrošinājuma summa Apdrošinājuma summa = 84 200 EUR x 0,85 = 71

Pārbaudes darbs Civiltiesības

Studentam jāizvēlas viens likums, kurš regulē civiltiesības, un tajā ir jānorāda uz šādiem aspektiem: Kādas tiesiskās attiecības regulē konkrētai likums; Nosaukt tiesību subjektus, kuru attiecības regulē konkrētais likums. Vai konkrētais likums regulē gan fizisko, gan juridisko subjektu tiesiskās attiecības. Raksturot kā konkrētā persona iegūst konkrētajā likumā paredzētās tiesības. Nosaukt vienu

Ķīmiskā termodinamika

1. variants 1. Izskaidro jēdzienus – eksotermiska reakcija, entalpija, Gibsa enerģija, patvaļīga reakcijas norise (4 punkti). Eksotermiska reakcija – reakcija, kurā izdalās siltums Entalpija – reakcijas siltumefekts (izdalītais vai paterētais siltums), kas reakcijas laikā rodas veidojoties vienam molam vielas no vienkāršām vielām Gibsa enerģija – brīvā enerģija jeb izotermiski izobārais

Bioloģija II semestra parbaudes darbs

Uzdevums (8 punkti) Tabulā pie katra nacionālā parka ieraksti tā izveidošanas gadu, īsumā izklāsti tā darbības pamatuzdevumus un norādi vismaz 5 aizsargājamas augu un dzīvnieku sugas, kas sastopamas katrā nacionālajā parkā! Ieraksti, kādas aizsargājamās dabas teritorijas sauc par nacionālajiem parkiem! Izmantojamās interneta vietnes: • http://www.vidm.gov.lv • http://www.dap.gov.lv • http://latvijas.daba.lv •

Dizains un tehnoloģijas

Izveidot 1 radošo uzdevumu vienam, iekļaujot 2 caurviju prasmju pilnveidi, mācību tematam dizainā un tehnoloģijās 4.-6. klasē! Izstrādāt vērtēšanas kritērijus! (Grupa: Temats: Domu kartes izveide Klase: 5.klase Nosacījumi Darbs ar dažāda veida krāsām, fakturām, divu dimensiju attēla veidošanu, attīstot iztēli, asociāciju rindu un kritisko domāšanu. Domu kartes izveidei ir nepieciešams,

Inovatīva pārvaldība un globālā konkurētspēja

1.uzdevums Laikposmā no 2007. gada līdz 2015. gadam Latvijā tika likvidēts monopols elektroenerģijas tirgū. Atlasi informāciju un uzraksti par būtiskākajām pārmaiņām elektroenerģijas tirgū un ieguvumiem patērētājiem! Sk. https://www.sprk.gov.lv/content/elektroenergijas-tirgus-atversana. https://www.youtube.com/watch?v=VwLJQgF2LWo&t=1s Elektroenerģijas tirgus atvēršana likvidēja elektroenerģijas tirgus monopolu, to aizstājot ar virtuālo brīvo tirgu, jo faktiski elektrības piegādi joprojām nodrošina viens uzņēmums

M3gana iet uz skolu Filozofs Artis Svece

12.klase latviešu valoda 1.PD 2.semestrī Teksta izpratne, gramatika 1. Izlasi tekstu, veic prasītos uzdevumus! M3gana iet uz skolu Filozofs Artis Svece (..) “OpenAI” radītā “čatbota” jeb sarunu programmas “ChatGPT” parādīšanos publiskajā sfērā var nosaukt par dramatisku. Pagājušā gada decembrī tā kļuva pieejama plašākai publikai un daudzos izraisīja zināmu šoku, 1kā arī

Ķīmijas p.d.

4. Uzrakstiet elementa simbolu: cinks. Aprēķiniet cinka oksidācijas pakāpi savienojumā – Na2[Zn(OH)4]. Nosakiet ķīmisko raksturu (neitrālais, skābais, bāziskais, vai amfotērais) oksīdiem: ZnO un SO3. cinks – Zn ; ; ; ZnO – amfotērais TeO3 – skābais Uzrakstiet molekulāro, pilno un saīsināto jonu vienādojumus reakcijai: CuSO4(aq.) + NH4OH(aq.) CuSO4(aq.) + 2NH4OH(aq.)==>

Sociālās zinības

1. uzdevums (25 punkti) Ražotājs nepilnīgās konkurences tirgū prognozē sekojošos pieprasījuma apmērus pēc savas preces atkarībā no cenas:                                                               Preces vienības cena

Tekstveides stilistiskie paņēmieni – tropi, stilistiskās figūras – un grafiskie līdzekļi tekstveidē

1. uzdevums. Izsvītro jēdzienus, kuri nav stilistiskās figūras! (2 p.) epitets, gredzens, ķēde, alūzija, oksimorons, trohajs, litota, asonanse, ironija, inversija, redukcija, salīdzinā- jums, stilistika, polisindetons, perifrāze, paralēlisms 2. uzdevums. Atrodi katram tropu veidam piemēru un ieraksti tabulā atbilstošo numuru pretī tropa piemē- ram! Pasvītro piemērā tropu! (5 p.) Nr. p.

Ogļūdeņraži un to izmantošana. Vielu īpašības un pārvērtības

NVSK 9. klase 3. ieskaite ________________ __________________ ___________ ___________ Vārds Uzvārds Klase Datums Ogļūdeņraži un to izmantošana. Vielu īpašības un pārvērtības 1. uzdevums (8 punkti) Papildini teikumus, ierakstot izlaistos vārdus atbilstošajā locījumā! gāzveida, ogļūdeņraži, sērs, ogleklis, ūdeņradis, slāpeklis, skābeklis, augi, dzīvnieki Dabasgāze un nafta ir zemes dzīļu bagātības, kas miljoniem

Teksta satura un valodas līdzekļu analīze

1. daļā tev ir iespēja demonstrēt zināšanas un izpratni par latviešu valodas sistēmas un stilistikas jautājumiem, kā arī prasmi formulēt viedokli par teksta īpatnībām un autora individuālo stilu. Veidojot atbildes, tu apliecināsi prasmi lietot literāro valodu rakstveidā. Lasi 1. tekstu (fragmentu no Noras Ikstenas un Vitālija Judina grāmatas “Durve un

Kā izārstēt toksisku darba vidi kolektīvā?

Avots: https://www.visma.lv/blogs/ka-izarstet-toksisku-darba-vidi-kolektiva/ Tēmas aktualitāte: Nereti personālvadības praksē minēti gadījumā, kad cilvēkam profesionālā kompetence ir ļoti augstā līmenī, taču spēja komunicēt, vadīt savas emocijas un adekvāta pašizpausme ir niecīga, kas nopietni traucē ikdienas darbā, jo šāds darbinieks var demobilizēt citus kolēģus, tādējādi ietekmējot kopējo darbu kvalitāti un izpildes termiņus. Tieši ikdienas

PEĻŅAS VAI ZAUDĒJUMU PĀRSKATS (pēc apgrozījuma izmaksu metodes)

Tabulā ir doti Peļņas vai zaudējumu pārskata rādītāju nosaukumi (skatīt tabulas sadaļu “PEĻŅAS VAI ZAUDĒJUMU PĀRSKATS (pēc apgrozījuma izmaksu metodes)”. Jūsu uzdevums – aizpildiet tabulu, “BILANCES” un “NAUDAS PLŪSMAS PĀRSKATA” tukšajās tabulas šūniņās ierakstot atbilstošos (korespondējošos) finanšu pārskatu rādītāju nosaukumus (pārskatu posteņus/rādītājus), kas ir doti tabulā “Atbilžu varianti”. Tabulas tukšajās

UZŅĒMUMS UN BIZNESA VIDE. UZŅĒMUMA BIZNESA MĒRĶI. VĒRTĪBAS RADĪŠANA

Uzdevums: ierakstīt trūkstošo vārdu vai vārdus! Aizpildīto tabulu reģistrējiet Ortus! (līdz 2023.01.06., 23:59.) Nr. TEKSTS ATBILDE/ TRŪKSTOŠAIS VĀRDS 1. Ir svarīgi apzināties, ka uzņēmuma ………………. (1 vārds) nosaka uzņēmuma menedžmenta rīcību, galvenās pielietojamās metodes, produktu vai pakalpojumu klāstu un tirgu, kurā uzņēmumam ir paredzēts ienākt un konkurēt. biznesa vide 2.

1. kontroldarbs 19052023

(pareizas var būt arī vairākas atbildes) Kādu informāciju ir jāsniedz (pārzinim pēc savas iniciatīvas) datu subjektam, ievācot no viņa datus? Pārziņa nosaukumu un adresi; Personas datu apstrādes tiesisko pamatu; Personas datu apstrādes nolūku; Datu saņēmēju vadības kontaktinformāciju; Noteiktu datu glabāšanas termiņš (gads, mēnesis, datums). Kādai jābūt datu subjekta piekrišanai? Brīvai;

Pilnā mehāniskā enerģija VIRTUĀLAIS LABORATORIJAS DARBS (Gatavs darbs pielikumā)

  Darba uzdevums 1. Izpildot virtuālu laboratorijas darbu: Izskaidro mehāniskās enerģijas saglabāšanas koncepciju, izmantojot kinētisko enerģiju (Ek) un gravitācijas potenciālo enerģiju (Ep). Apraksti, kāenerģijas ir saistītas ar pozīciju unātrumu. Atbildi uz jautājumiem. Darba piederumi Dators, viedtālrunis vai planšete ar interneta pieslēgumu Darba gaita Atver saiti https://phet.colorado.edu/sims/html/energy-skate-park/latest/energy-skate-park_en.html zvēlies sadaļu Intro. Esi

Izvērstais konspekts dabaszinību mācību stundai

1. klase Gads un datums: 2021. gada 25. novembrī Temats: Kā atšķirt materiālus pēc to īpašībām un noteikt to piemērotību noteiktu mērķu izmantošanai? Mācību saturs: materiālu (papīrs) īpašības – izturība, cietība, uzsūkšanas spēja (absorbcija); eksperiments. Sasniedzamais rezultāts: Zina nosaukt materiālu īpašības; Atpazīst materiālus pēc to īpašībām; Prot pastāstīt, ka materiāli

Matem.122G (Gatavs darbs pielikumā)

4.uzdevums (16punkti) Aplūkojot zīmējumus, nosauc un uzzīmē daudzstūri, kas rodas taisnu prizmu vai piramīdu šķeļot ar plakni (4. zīm. dota četrstūra piramīda). Pamato, kāda figūra ir iegūta šķēlumā. Vai, šķeļot prizmu un piramīdu ar plakni, var iegūt arī cita veida daudzstūrus? 5.uzdevums (4punkti) Dota trijstūra piramīda DABC . Uz tās

Patstāvīgais darbs praktiskās statistikas studiju kursa 2KP daļā (Gatavs darbs pielikumā)

  uzdevums. Uzdevuma svaru koeficients – 3 No LR Centrālā statistikas pārvaldes interneta vietnē https://www.csp.gov.lv/lv pieejamajām datu bāzēm izvēlēties vismaz 5 dažādus Latvijas ekonomiku raksturojošus rādītājus pār pēdējiem 10 gadiem. Dati var būt pa gadiem, ceturkšņiem vai mēnešiem. Bet visos gadījumos laika posmam jābūt vienādam, tas ir, ja pa ceturkšņiem,

Patstāvīgais darbs statistikas studiju kursa praktiskajā daļā (Gatavs darbs pielikumā)

  uzdevums. No Latvijas Bankas interneta vietnes https://www.bank.lv/statistika/dati-statistika/valutu-kursi/valutu-kursu-parskats iegūt 3 dažādu valūtu kursus par pēdējiem 3 gadiem (tas ir no tā paša datuma pirms 3 gadiem līdz šodienai). Neizmantojiet valūtas, kurām ir fiksēts vai ir bijis fiksēts kurss pret EUR. Jūsu uzdevums ir iegūt valūtas krusu izmaiņas pret iepriekšējo dienu.

Raimonda Paulsa biogrāfiska vēsture

Gads Vecums Dzīves vieta Ģimene Skolā Veselība Aktivitātes Cits 12.01.36   Rīga Tēvs-Voldemārs; Māte – Alma Matilde         ‘37               ‘38       Bērnudārzs       ‘39     Māsa Edīte Paula – Vīgnere Pirmais mūzikas institūts    

Cilvēka tiesības08032023

1. Kas ir cilvēka cieņa, kā to aizsargā veselības aprūpē un kādi pienākumi ir jāveic māsai, ārstam un citām ārstniecības personām, lai nodrošinātu cilvēka cieņas aizsardzību? Cieņas principa pamatā ir ārsta un pacienta līdzvērtība. Pacients savas nezināšanas un slimības dēļ nevar tikt vērtēts zemāk par ārstu. Savstarpēja cieņa ļauj veidot

Finansu tirgus

1. Pieņemsim, ka jūsu draugam  ir 24 gadi un šobrīd pastāvīgs darbs ar bruto atalgojumu 1000 EUR/mēn. Viņš šaubās vai valsts varēs viņam nodrošināt pietiekamu pensiju nākotnē. Tāpēc kādus 25 % no ikmēneša bruto ienākumiem viņš būtu gatavs izmantot, lai arī pats parūpētos par savu nākotni. Viņš lūdz jūsu –

Kurss “Komunikācijas vēsture” 2022./2023. ak. gads 1. patstāvīgais darbs (Gatavs darbs pielikumā)

Latvijas prese LNB digitālajā bibliotēkā periodika.lv Uzdevums: Izveidot konkrētā preses izdevuma (laikraksta vai žurnāla) akadēmiskoaprakstu.Apjoms: 5–6 lp. vai 8000–12 000 rakstuzīmesSaturs: Galvenā informācija par preses izdevumu, tā veidotājiem, auditoriju, dizainu,saturu, vietu Latvijas mediju sistēmā, kā arī Jūsu vērtējums un secinājumi.Kas jādara: Jāatrod izdevums digitālajā bibliotēkā, jāatver un jāiepazīstas ar to Jāatrod

Ogļūdeņraži un to izmantošana. Vielu īpašības un pārvērtības NVSK 9. klase 3. ieskaite (Gatavs darbs pielikumā)

1. uzdevums (8 punkti) Papildini teikumus, ierakstot izlaistos vārdus atbilstošajā locījumā! gāzveida, ogļūdeņraži, sērs, ogleklis, ūdeņradis, slāpeklis, skābeklis, augi, dzīvnieki Dabasgāze un nafta ir zemes dzīļu bagātības, kas miljoniem gadu laikā veidojušās no _________ un ___________atliekām. Šīs dabas bagātības veido savienojumi, kuru sastāvā galvenokārt ietilpst divi ķīmiskie elementi: __________ un

Motivācija01032023

  Savieno, lūdzu, jēdzienus ar tiem atbilstošiem skaidrojumiem Motivācija   līdzeklis, ar kuru var pamudināt cilvēku darboties; attiecībā pret cilvēku to var aplūkot kā ārējo faktoru (C) Vajadzība   apzināts rezultāts, uz kuru dotajā brīdī ir virzīta rīcība, kas saistīta ar aktualizētās vajadzības apmierinošo darbību (E) Stimuls   personas apzināta

Par obligātām regulārām apmācībām LR Prokuratūras darbiniekiem

RĪKOJUMS Rīgā 2022.gada 05.oktobrī Nr. XX/2022 Par obligātām regulārām apmācībām LR Prokuratūras darbiniekiem Lai veicinātu LR Prokuratūras darbinieku profesionālo attīstību, noteikt obligātu regulāru profesionālās kvalifikācijas celšanas kursu iziešanu. Noteikt, ka obligātā kvalifikācijas celšanas programma visiem LR Prokuratūras darbiniekiem jāiziet ne retāk kā reizi piecos gados, kā apliecinājumu saņemot kursa veiksmīgas

Notikuma vietas un notikuma apstākļa analizēšana

Uzdevums: Apskatot notikuma vietu kopumā un detalizēti Jums jāizvirza iespējamā versija un jāpamato, kādi apstākļi norāda uz Jūsu izvirzīto versiju. Jāmin kādi varētu būt iespējamie motīvi noziedzīga nodarījuma izdarīšanai. Pielikumā būs notikuma vieta. Atbilde: Analizējot notikuma vietu un notikuma apstākļus, var pieņemt, ka minētais ir noziedzīgā rakstura notikums – slepkavība

Unit 06: Introduction to Finance (finished work attached)

ScenarioEach task has its own scenario for this assignment Task 1 of 2 Discussion with a friendScenarioA friend of yours is eager to start his business (a Florist). Your friend has saved £10,000 but knowsthat a minimum of £30,000 is needed to start the business.InstructionsYou are to give advice to

Pārbaudes darbs bIOLOĢIJā 11. klasei “DNS noslēpumi.” (Gatavs darbs pielikumā)

uzdevums (5 punkti) Norādi, kurš paskaidrojums atbilst katram no dotajiem jēdzieniem! Gēnu inženierija Gēnu terapija Klonēšana Selekcija Vektori  1.Hromosomu skaita un formas analizēšana.2.Jaunu augu un dzīvnieku šķirņu un mikroorganismu celmu veidošana3.Ģenētiskā materiāla pārnešana no viena organisma uz citu.4.Metode bojātu, par slimību atbildīgu gēnu korekcijai.5.Ģenētiski identisku organismu (šūnu, molekulu) iegūšana.6.Plazmīdas vai vīrusi, kas tiek izmantoti

Pārbaudes darbs latviešu valodā 11. klasei. Morfoloģija. Temats: Vārdšķiras, to gramatiskās kategorijas, pareizrakstība (Gatavs darbs pielikumā)

1. uzdevums. Izvēlies pareizo variantu, lieko izsvītro! (7 p., par katru pareizu atbildi 0,5p.) Daudz zvaigznes/ zvaigžņu; albums/ albūms; koks lūst/ lūzt; ēsdams/ ēzdams; pretim/ pretīm; viskaistākais/ visskaistākais; ik katrs/ ikkatrs; iztaba/ istaba; pašreiz/ patreiz; četrpadsmit/ četrpacmit; viņš protās/ viņš protas; kautkur/ kaut kur; viņš zina/ viņš zin; noslaukiet!/noslaukat!/noslauciet! 2.

Pārbaudes darbs.11.kl. Pareizrakstība, valodas funkcijas, valodas kultūra (Gatavs darbs pielikumā)

Pārbaudes darbs.11.kl. Pareizrakstība, valodas funkcijas, valodas kultūra. 1. uzdevums. Nosaki valodas funkciju teksta fragmentos un pretī tiem ieraksti atbilstošās valodas funkcijas numuru! (6 p.) Nr.p. k.ValodasfunkcijaNr.Piemērs1.Saziņas jeb komunikatīvā Māte. Dievs ir mans liecinieks, ka no tevis esmu gribējusi izaudzināt krietnu cilvēku! Ar to cerību priekš tevis esmu skrējusi un plēsusies, un

Kādu pieredzi sniedz 19. un 20. gadsimta starptautisko attiecību sistēmas izpēte un salīdzinājums? Piemērs – Versaļas sistēma (Gatavs darbs pielikumā)

Lai varētu izteikt viedokli un diskutēt par Versaļas sistēmas nozīmi 20. gadsimta 20.–40. gados, tev jāiegūst argumenti sava viedokļa pamatošanai. 1918. gada 8. janvārī ASV prezidents Vudro Vilsons uzstājās ASV Kongresā Vašingtonā ar tā saukto “14 punktu” runu, kurā izklāstīja ASV mērķus Pirmajā pasaules karā un sniedza ieskatu priekšstatos par

NEORGANISKO VIELU PĀRVĒRTĪBU DAUDZVEIDĪBA. Cilvēks vielu pasaulē (Gatavs darbs pielikumā)

uzdevums (5 punkti) Ar apīti apvelc pareizās atbildes burtu! Kura atoma modelis attēlots zīmējumā? sēra                 b) oglekļa                   c) berelija                   d) hēlija Nosaki reakcijas veidu, kas attēlots zīmējumā? Aizvietošanas             c) savienošanās          apmaiņas                    d) sadalīšanās Kas ir metāls A dotajā reakcijā: A + 2HCl  ACl2 + H2? Cu                   b) Na             

Efektīvs un videi draudzīgs enerģijas lietojums 3.variants (Gatavs darbs pielikumā)

1.uzdevums (5 punkti) Pabeidz teikumu! Miljons džoulu ir tikpat cik viens …………………………………………………… Enerģija, kas piemīt kustībā esošam ķermenim ir …………………..enerģija. Potenciālā enerģija ir atkarīga no ……………………..  un …………………………. Viens zirgspēks ir ………………………………………………………………………… 2.uzdevums (12 punkti) Ozoliņu ģimene noskaidroja elektroierīču tehniskos datus un to darbināšanas laiku dienā. Ozoliņu ģimenei jāizrēķina aprīļa

PD 11.kl. Vārdu krājums (Gatavs darbs pielikumā)

1.uzdevums. Aizpildi tabulu! Par katru pareizi aizpildītu tabulas rindu 2p., daļēji aizpildīts – 1p. (14p.) VĀRDU KRĀJUMA IEDALĪJUMA SHĒMA PĒC CILMES   definīcija piemēri Mantotā leksika Par mantoto leksiku uzskata visu to leksiku, kuras pirmsākumi saistāmi ar izcelšanos no radniecīgām valodām kopēja pirmavota. Latviešu valodā tā leksika, kas radusies indoeiropiešu,

Pārbaudes darbs. 11.kl. Valoda, sabiedrība, identitāte. Teksta analīze, frazeoloģija, sintakse (Gatavs darbs pielikumā)

1. uzdevums. Izlasi tekstu un saliec pieturzīmes 1. – 10.teikumā (10 punkti) ! Izraksti pasvītrotos vārdus un izskaidro tos! (9 punkti) Formulē teksta komunikatīvo mērķi! (2 punkti) (Komunikatīvais mērķis – nolūks, kura dēļ tiek sniegta informācija un veidots teksts) 1. Mūsdienās Latvijā, pieaugot valodu konkurencei, mazinās latviešu valodas aktīva, motivēta

Mutācijas + Iedzimtās slimības (Gatavs darbs pielikumā)

Mutācijas + Iedzimtās slimības. Iedzimstošas izmaiņas, kuras realizējas kā ģenētiskā materiāla samazināšanās vai palielināšanās, vai kā nukleotīdu struktūras vai to secības izmaiņas. Organismus ar šādām izmaiņām sauc par mutantiem, bet faktorus par mutagēniem. Pēc izcelsmes M. iedalās: 1. Gēnu A Dominantās 2. Hromosomu B Recesīvās (visbiežāk) 3. Genoma C Letālās

Noslēguma darbs ekonomikā un uzņēmējdarbībā (Gatavs darbs pielikumā)

  Kāds ir ekonomikas galvenais mērķis, ko tas nozīmē? Galvenais mērķis ir Tas nozīmē, ka Kāda ir atšķirība starp ražošanas resursiem un ražošanas faktoriem? Makroekonomikas līmenī parasti tiek apskatīti 3 savstarpēji saistīti tirgus veidi: preču tirgus,             darba tirgus un naudas jeb finanšu tirgus.             Naudas tirgū naudas piedāvājuma kontrolē

Pārbaudes darbs. 11.klase. Valodas stilistiskie paņēmieni tekstā. GFR4 (Gatavs darbs pielikumā)

Temats: Tekstveides stilistiskie paņēmieni – tropi, stilistiskās figūras – un grafiskie līdzekļi tekstveidē. 1.uzdevums.Izsvītro jēdzienus, kuri nav stilistiskā figūras! (2p.) Epitets, gredzens, ķēde, metafora, retorisks jautājums, trohajs, asonanse, ironija, salīdzinājums, stilistika, perifrāze, paralēlisms. 2.uzdevums. Atrodi katram tropu veidam piemēru un ieraksti tabulā atbilstošo numuru pretī tropa piemēram! Pasvītro piemērā tropu!

Pārbaudes darbs latviešu valodā 11. klasei. Morfoloģija. (Gatavs darbs pielikumā)

Temats: Vārdšķiras, to gramatiskās kategorijas, pareizrakstība. 1. uzdevums. Izvēlies pareizo variantu, lieko izsvītro! (7 p., par katru pareizu atbildi 0,5p.) Daudz zvaigznes/ zvaigžņu; albums/ albūms; koks lūst/ lūzt; ēsdams/ ēzdams; pretim/ pretīm; viskaistākais/ visskaistākais; ik katrs/ ikkatrs; iztaba/ istaba; pašreiz/ patreiz; četrpadsmit/ četrpacmit; viņš protās/ viņš protas; kautkur/ kaut kur;

Dizaina-dienasgrāmata_1 (Gatavs darbs pielikumā)

Dizaina dienasgrāmata Tekstildarbu sintēze Radošā darba nosacījumi : Izmantojot ilgtspējīgu domāšanu un kombinējot vismaz divas tekstiltehnikas, radīts jauns dizaina izstrādājums, par pamatu ņemot latviešu tautas tērps.              Problēma  Apzina savas un citu vajadzības Ideja   (Iespēju apzināšana)  Rada un izvērtē idejas, meklē ierosmes avotus  Risinājuma plānošana  

Lean and Mean with Information Systems 03

Case 1 – 1st lecture (14 of March) Lean and Mean with Information Systems Boehringer’s most critical goal was to enhance productivity within the hospital, to make operations more rapid, so that they would not take a lot of time, so that they would be properly documented, so that mistakes

What was Dell’s original strategy?

Case 3 1) What was Dell’s original strategy? The strategy that Dell has though up himself ( as a private producer of PC’s) mainly concerned approach to customers and the level of customisation of the products he made. Made-to order approach was the one that Dell used first of all

Iegūstiet piekļuvi visiem +5000 izpildītiem mācību darbiem.

Par 9.90 € jūs varat:
– Pārskatīt visas mūsu arhīvā pieejamās lapas.
– Lejuplādēt jebkurus 10 failus.

Piekļuve būs aktīva 24 stundas.

Jūs varat veikt maksājumu ar jebkuru bankas karti.

Majasdarbs.lv

Vai vēlies pasūtīt mācību darbu?

Cookie

Šīs tīmekļa vietnes satura kvalitātes uzlabošanai un pielāgošanai lietotāju vajadzībām tiek lietotas sīkdatnes – tai skaitā arī trešo pušu sīkdatnes. Turpinot lietot šo vietni Jūs piekrītat sīkdatņu lietošanai, kā arī iespējamai saziņai, ja kādā no lapā aizpildāmajām formām norādīsiet savu kontaktinformāciju.