Category: Pārbaudes darbs

Bioloģija, 9.kl. 1. semestra pētnieciskais darbs bioloģijā (Gatavs darbs pielikumā)

PĒTNIECISKAIS DARBS PĒTĪJUMS Izziņas process, kurā notiek jaunu zināšanu radīšana, līdz pat jaunu teoriju izstrādei. MĒRĶIS Veicināt kritisko un radošo domāšanu, cēloņu – seku analizēšanas prasmes un pētniecības darbības iemaņu attīstību. LAIKS Pētījumam velti ne ilgāk par 2 nedēļām (15.decembris), lai varētu darbu laicīgi noformēt un iesniegt. FORMĀTS Darbu vari

1.semestra pastāvīgais darbs 2 „ Renesanses un baroka laika studijas” (Gatavs darbs pielikumā)

Tēma: Renesanses un baroka stila studijas. Kādu estētisku un emocionālupārdzīvojumu rada renesanses un baroka laika māksla?Mērķis: Iepazīties ar renesanses un baroka stilu estētiku un radīt tā laikastilu gleznu fragmentu kopijas, lai saprastu, kādu estētisku un emocionālupārdzīvojumu rada renesanses un baroka laika māksla.Uzdevums: Izanalizēt renesanses un baroka laika mākslas tendences unpazīmes

Vizuala_9klase_1sem1darbs (Gatavs darbs pielikumā)

Tēma: Skaistuma un estētikas izpratne senajā pasaulē un antīkajā laikmetā. Kā atšķirt un komentēt mākslas darbā attēloto garīgo un fizisko skaistumu? Mērķis: Atšķirt un komentēt mākslas darbos attēloto garīgo un fizisko skaistumu un, iepazīstot Senās Ēģiptes un antīkās Grieķijas kultūras mantojumu, veidot fotogrāfiju sēriju, interpretējot jauniegūtās zināšanas par skaistuma un

Praktiskais darbs attēlu redaktorā Gimp Tēma: Objektu kopēšana, iezīmēšanas rīki, fona krāsas maiņa, slāņi (Gatavs darbs pielikumā zip.arh)

1.uzdevums Mūzikas instruments (5 punkti) Datorgrafika 1. 2. 4. 5. 3. Izmantojot programmu Gimp atvērt attēlu klusa_daba2.jpg, kas atrodas mapē DATI klusa_daba. Izmantojot iezīmēšanas rīkus, rūpīgi atlasīt mūzikas instrumenta ārējo kontūru. Ja nepieciešams pieabot iezīmēto apgabalu, tad pielieto masku. Izveidot jaunu attēlu pēc šādiem parametriem: attēla platums 500px, augstums 400

Liberālisms, sociālisma un konservatīvisma politiskās idejas F994 (Gatavs darbs pielikumā)

Politiskās idejas un uzskati liberālismā Liberālisms ir radies 17. – 18. gadsimtā kā prasība pārveidot novecojušās feodālās attiecības, valsts institūtus un uzskatus, kas traucēja cilvēku spēju attīstību un sabiedrības progresu. Liberālisma idejas sāka veidoties viduslaiku pilsētnieku vidū. Garīdznieki lepojās ar zināšanām par Dieva vārdu, bruņinieki – ar panākumiem karos, savukārt

Praktiskais darbs – darba līguma analīze HG4 (Gatavs darbs pielikumā)

IESKAITES DARBS Praktiskais darbs – darba līguma analīze Tabulā novērtēt vai dotajā darba līgumā ir visa obligāti sniedzamā informācija. Ar atšķirīgas krāsas pildspalvām dotajā darba līgumā atzīmēt informāciju, kas sniegta atbilstoši likuma prasībām un informāciju, kas nav sniegta atbilstoši likuma prasībām, kā arī atzīmēt analīzes rezultātu tabulā: InformācijaInformācija irInformācijaInformācijas sniegtanav sniegtalīgumā

NVSK 9. klase 2. ieskaite Daudzveidīgi materiāli un to izmantošana (Gatavs darbs pielikumā)

1. uzdevums (3 punkti) Izlasi ražošanas procesa aprakstu! Kaļķakmeni iegūst Kūmu kaļķakmens karjerā. Kaļķakmeni sasmalcina, pievieno mālu un kopā ar ūdeni samaļ ložu dzirnavās. Pēc malšanas maisījums nonāk krāsnī, kur 1450 ºC temperatūrā notiek ķīmiskas pārvērtības, kuru rezultātā iegūst mākslīgos akmeņus – klinkeru. Tas iznāk no krāsns caur dzesētāju un

MUS2810 2021-22: assignment 2 brief (finished work attached ppt+xls)

MUS2810 2021-22: assignment 2 brief Pitch a music-related business of your choice via video (c. 10 mins) This assignment assesses the following learning outcomes: be able to apply knowledge of relevant concepts to outline the stepsrequired to set up a viable music-related business; plan and deliver a convincing oral presentation

Sadales loģistika tests (Gatavs darbs pielikumā)

Tests Galvenie atkraušanas veidi patērētājam: tieša atkraušana no rūpnīcas krājumiem; atkraušana no ražošanas līnijas; piegāde caur noliktavas tīklu. Produktu sadales kanāli ir: neatkarīgi vairumtirgotāji; vairumtirdzniecības bāzes un biroji; aģenti, preču brokeri. Ja sūtījuma partija ir pietiekami liela, tad sūtījums tiek veikts … no rūpnīcas krājumiem; no ražošanas līnijas; no noliktavas.

Innovation Management FHG678K

What makes an innovative company? 革新, Uuendus, naujovė, jaunievedums, innovación, innovation, нововведение – the words that mean “innovations” are rather complex themselves, however the differences in languages help us understand the nature of innovation. It is pretty complex at first, when you first encounter the notion, you are reluctant to

Phelps_dodge_corp_EXAM

Question 1 Several motives for diversification might be outlined: Diversification is just a way to grow. Indeed, a number of authorities name growth as the principle motive for diversification. Unlike natural growth which takes time for planning, developing, and implementing a new project, diversification can be achieved fairly quickly with

Cooper Industries

Part I – Strategic Analysis of Cooper Industries Case The attractiveness of the target acquisition might be measured I different perspectives, first of all the financial one, second of all the costs associated with the merger and third of all the overall strategic compatibility of two companies, and therefore the

Mežs manā pastkastītē

Saturs Ievads 3 Teorētiskais materiāls 3 Pētnieciskā daļa 3 Secinājumi 3 Izmantotās literatūras un informāciju avotu saraksts 3 Pielikums 3 Ievads Pilsēta uz pastkastītēm dažkārt var lasīt uzrakstus: ’’Reklāmu nemest!”. Šķiet, tas ir visai prātīgi, jo katru nedēļu pastkastītēs tiek ievietoti dažādi reklāmas izdevumi. Lielākoties tie nemaz netiek izlasīti un

Vēstures mācību saturs un metodika_eksamena darbs_LINIR_03.06.2021..docx KD

E1.uzdevums. Iedomājaties, ka jums kādam viesim kurš neko nezina par Latviju, jārada priekšstats par katru kulttūrvēsturisko novadu. Nosauciet 3-5 notikumus, vietas, personības, nodarbošanās veidus, ēdienus…..utt., ko jūs minētu par katru no Latvijas novadiem! Kultūrvēsturiskais novads Apraksts Kurzeme Notikumi: Mūsdienu Kurzemes teritoriālā identitāte izsekojama kopš Kurzemes bīskapijas dibināšanas 1230. gadā. Kādreiz

Garlībs Merķelis „Latvieši” (1.nodaļa) Īsa Latviešu vēsture un viņu vispārīgs attēlojums

Garlībs Merķelis „Latvieši” (1.nodaļa) Īsa Latviešu vēsture un viņu vispārīgs attēlojums Latviešu tauta senāk tik kareivīgāka, bet tagad mierīga. Latviešu tautas salīdzinājumi Tā ir trula kā lauva-šad tad, klusi un drūmi rūkdami, izrādām savu nepatiku Tā ir mierīga kā mirējs-iekšēju krampju mocīti, vairs nespējam vaimanāt par savām ciešanām 21.lpp 12.gs

Administratīvās tiesības GHF7 (Gatavs darbs pielikumā)

Uzdevumi: Kas ir zemāk minētie pēc to juridiskās dabas (administratīvs akts, politisks lēmums, procesuāla darbība, publisko tiesību līgums, publiska lieta, tiesas nolēmums, privātīpašums, privāttiesisks lēmums, faktiskā rīcība, iekšējs normatīvs akts, ārējs normatīvs akts, starplēmums, starpdarbība): Atbildes jāpamato ar tiesību normām! Informācijas sniegšana   Zemesgrāmatas tiesneša lēmums   Lēmums par brīvostas

Apdrošināšanas tiesības darbs 20FG 1.Mājas darbs (Gatavs darbs pielikumā)

A) kopēja daļa –(max -3): Izpildīts darbs: – pilnībā uzrakstītas atbildes uz jautājumiem: konkrēti un precīzi (divi –trīs vārdos no panta); – uzrakstīts kurā likumā, pantā , punktā un tml. ir atbilde uz jautājumu; – atrisināti uzdevumi (detalizēts apraksts); B) variants – individuālais uzdevums – (max – 6): no vairākiem

Aprēķināt darba algu par 2016. gada janvāri (Gatavs darbs pielikumā)

Direktore – Anna Kanna, 48 gadi, 2 apgādājamiem, mēnešalga 900,- Sekretārs – Alfonss Baltais, 20 gadi, mēnešalga – 500, iesniegta nodokļu grāmatiņa; Grāmatvede – Valentīna Bargā, 57 gadi, iesniegta nodokļu grāmatiņa, 4 apgādājamie, mēnešalga 650; Apkopēja – Skaidrīte Smaidīte, 66 gadi, strādā pusslodzi (80st. mēnesī), stundas likme 2,5 EUR/st., nav

Nekustamā īpašuma pārvaldīšana un apsaimniekošana, atbildes uz jautājumiem HG7(Gatavs darbs pielikumā)

Uzdevums. Tēma. Biedrība un mājas pārvaldīšana un apsaimniekošana Atbildes vēstule dzīvokļa īpašniecei Tā kā sapulce bija pieņemta, ka mājas pārvaldīšana ir nododama dzīvokļu īpašnieku biedrībai un pakalpojumi kaut arī daļēji, bet ir saņemti tad ir noteikts likumdošanā, ka par šiem pakalpojumiem ir jāsamaksā. Tas ir neatkarīgi no tā ka apsaimniekošanas līgumu

Nekustamais īpašums Latvijā atbildes uz jautājumiem FG5 (Atbildes pielikumā)

1. Kas bija nekustama lieta senajā Romā? Kas ir superficijs? Senajā Romā nekustama lieta bija zeme un viss, kas tai piesaistīts, piederēja pie zemes un kļuva par nekustamu īpašumu, bet tikai kā zemes sastāvdaļa: „quicquid plantatur solo, solo, cedit”. Superficijs – apbūves tiesība. Viena no ierobežotajām īpašuma tiesībām izmantot kāda

ES ir izveidojusies autonoma tiesiskā kārtība

Vispārējie tiesību principi ir Eiropas Savienības tiesību sistēmas sastāvdaļa. Principi darbojas kā pastāvīgs tiesību avots Eiropas Savienības tiesībās, kas ieņem nozīmīgu vietu Eiropas Savienības Tiesas praksē. No vienas puses, principi kalpo kā tiesību normu iztulkošanas līdzeklis, no otras puses, aizpilda esošos robus Eiropas Savienības tiesību sistēmā. Lai Eiropas Savienības tiesības

Atbildes uz jautājumiem Jurisprudence 04F (Gatavs darbs pielikumā)

Latvijā reģistrēta uzņēmuma SIA “HEIEx”, kas nodarbojas ar sadzīves tehnikas importu un eksportu, valdes loceklis Jonas Bizonas vēlējās atvērt filiāli Itālijā, jo lielāko daļu preču uzņēmums pārvietoja no Dienvidkorejas uz Itāliju caur Rīgas brīvostas MKP. Filiāles reģistrāciju Itālijā šīs valsts Komercreģistrs Latvijas uzņēmumam atteica, jo SIA “HEIEx” klātbūtne Itālijā esot

Ievads ES tiesībās (Atbildes pielikumā)

1.Jāiegūst priekšstats par ES integrācijas procesiem un ES tiesību būtību un īpatnībām balstoties uz mācību prezentācijām, ES mājas lapā un citos avotos atrodamo informāciju. Eiropas Savienības īpašie tiesību tiesību principi pēc savas juridiskās būtības, formas un struktūras arī ir vispārējie tiesību principi. Arī īpašie tiesību principi tiek atvasināti no dabiskajām

Uzdevumi (konkurence) 10F (Gatavs darbs pielikumā)

Uzdevums Konkurences politika ir viens no svarīgākajiem elementiem iekšējā tirgus izveidē. Bez “tādas sistēmas ieviešanas, kas aizsargātu konkurenci no izkropļošanas kopējā tirgū (EK, 3.g pants) “, iekšējais tirgus nedarbosies. Tātad jebkurā saimnieciskās likumdošanas aktā jāparedz noteiktas konkurenci veicinošas un aizsargājošas normas.[1] Konkurences galvenais princips — vienādu iespēju radīšana. Līdz ar

Publiskas runas analīzei izmantojamie kritēriji Saite uz izmantoto avotu: iPhone 1 – Steve Jobs MacWorld keynote in 2007 (Gatavs darbs pielikumā)

Darba autors (studenta vārds, uzvārds): ________________________________         Publiskas runas analīzei izmantojamie kritēriji Saite uz izmantoto avotu: https://www.youtube.com/watch?v=VQKMoT-6XSg         Analīzes kritēriji Paskaidrojums, komentārs Piemērs Runas struktūras analīze Runas struktūra ir ļoti būtiska un īpaša vērība jāpievērš tās ievadam un nobeigumam. Runā katrai runas daļai… 1

Mājas darbs priekšmeta „Cenu veidošana būvniecībā BF” BP cenu un resursu izmantošanas efektivitāte – XIV lekcija (Gatavs darbs pielikumā)

Satura radītājs Atbildes uz lekcijas slaidos iekļautajiem jautājumiem 3 Dinamikas rindas 5 Izmantotās literatūras un avotu saraksts 6 Atbildes uz lekcijas slaidos iekļautajiem jautājumiem Jēdziena “efektivitāte” skaidrojumiem ir šādas priekšrocības: Palīdz sasniegt vēlamo rezultātu; Spēja maksimāli izmantot esošos resursus; Minimāls resursu patēriņš. un šādi trūkumi: maksimāli izmanto esošie resursi. Jēdzienam

Mājas darbs priekšmeta „Cenu veidošana būvniecībā BF” Būvuzņēmuma apgrozāmie līdzekļi un ietekme uz BP cenu – XIII lekcija (Gatavs darbs pielikumā)

Satura radītājs Atbildes uz lekcijas slaidos iekļautajiem jautājumiem 3 Dinamiskas rindas 4 Izmantotās literatūras un avotu saraksts 5 Atbildes uz lekcijas slaidos iekļautajiem jautājumiem Apgrozāmo līdzekļu klasifikācijā var pielietot šādas pazīmes: AL fiziskais stāvoklis; AL fiziskās īpašības; AL ķīmiskās īpašības; AL pielietošanas veids… 2. Būvniecības produkta ražošanā nepieciešamo apgrozāmo līdzekļu

Fin.0111F (Atbildes pielikumā)

1. Lūdzu nodefinēts uzņēmuma konkurētspējas jēdzienu. Kādas konkurētspējīgās priekšrocības piemīt uzņēmumam, kādas būtu jāuzlabo? Cik lielā mērā veiktā uzņēmuma finanšu analīze ļauj  noteikt pastāvošās un nepieciešamās   konkurētspējīgās  priekšrocības ?  Konkurētspējas jēdziens  SIA Byko-Lat sastav no komponentiem kurus var sadalīt trīs grupas: tehniski-ekonomiskie; komerсiālas; normatīvie tiesību akti. … 2.  Lūdzu  pamatot

Mājas darbs priekšmeta „Cenu veidošana būvniecībā BF” Kapitāls un tā ietekme uz BP cenu – XII lekcija (Gatavs darbs pielikumā)

Satura radītājs Atbildes uz lekcijas slaidos iekļautajiem jautājumiem 3 Dinamiskas rindas 4 Izmantotās literatūras un avotu saraksts 5 Atbildes uz lekcijas slaidos iekļautajiem jautājumiem Kapitāls – izteiksme, kas ietver gan visus uzņēmuma finanšu aktīvus, gan šī uzņēmuma fiksētos ieguldījumus, ko tas ir investējis iekārtās, ēkās un citos līdzekļos, bet kapitāls

11MD Finanses 0111(Gatavs darbs pielikumā)

Satura radītājs Atbildes uz lekcijas slaidos iekļautajiem jautājumiem 3 Dinamiskās rindas 7 Izmantotās literatūras un avotu saraksts 9 Atbildes uz lekcijas slaidos iekļautajiem jautājumiem Būvniecības produktu ražošanā tiek izmantoti šādi resursi: darbaspēks: profesija; izglītība; specializācija; dzimums; vecums; pieredze utt. kapitāls; zeme: lauksaimniecības; mežsaimniecības; apbūvējamā utt. dati: drukātie; virtuālie; skaņu utt.

Mājas darbs priekšmeta „Cenu veidošana būvniecībā BF” BP cenas saistība ar nekustamo preču tirgu – X lekcija (Gatavs darbs pielikumā)

Satura radītājs Atbildes uz lekcijas slaidos iekļautajiem jautājumiem 3 Mājokļu cenas analīze 7 Izmantotās literatūras un avotu saraksts 11 Atbildes uz lekcijas slaidos iekļautajiem jautājumiem Būvniecības produkta cenas un nekustamo preču NPT mijiedarbību nosaka šādi aspekti:  NPT tiek pārdota liela daļa no BN saražotajiem produktiem; dažādās TS nozarēs strādājošo komersantu

Mājas darba uzdevums semināram par pieaugušu, lemtspējā ierobežotu, pacientu aizsardzību (Atbildes pielikumā)

Lūdzu sagatavot atbildes uz šādiem jautājumiem: Kā izpaužas pacienta lemtspējas ierobežojumi, kā tos vērtē?Kādi vispārējie un kādi speciālie pacientu tiesību principi ir jāpiemēro ārstējot cilvēkus, kuriem ir ierobežota lemstpēja? Kā ir jārīkojas ārstam un māsai, kurš pamana, ka pacientam ir kāda no lemtspējas ierobežojuma pazīmēm? Kā ārstniecības iestādē aizsargā cilvēkus, kuri nespēj

Mājas darbs priekšmeta „Cenu veidošana būvniecībā BF” BP cenas struktūra un tās izmaiņas AD un AS ietekmē – VIII lekcija (Gatavs darbs pielikumā)

Satura radītājs Atbildes uz lekcijas slaidos iekļautajiem jautājumiem 3 Raksturot BP pieprasījumu un piedāvājumu 5 Peļņas veidošanās apstākļi dažādu BP ražošanā 6 Izmantotās literatūras un avotu saraksts 7 Atbildes uz lekcijas slaidos iekļautajiem jautājumiem Kas maksā nodokļus par saražoto būvniecības produktu – pasūtītājs vai BP ražotājs? Tas atkarīgs, kam juridiski

Mājas darbs priekšmeta „Cenu veidošana būvniecībā BF” BP cenas sastāvs un tā izmaiņas – VII lekcija (Gatavs darbs pielikumā)

Satura radītājs Atbildes uz lekcijas slaidos iekļautajiem jautājumiem 3 Raksturot BP pieprasījumu un piedāvājumu 5 Peļņas veidošanās apstākļi dažādu BP ražošanā 6 Izmantotās literatūras un avotu saraksts 7 Atbildes uz lekcijas slaidos iekļautajiem jautājumiem Kas maksā nodokļus par saražoto būvniecības produktu – pasūtītājs vai BP ražotājs? Tas atkarīgs, kam juridiski

Mājas darbs priekšmeta „Cenu veidošana būvniecībā BF” BP cenas noteikšana metodes un metodika – VI un VII lekcija (Gatavs darbs pielikumā)

Satura radītājs Atbildes uz lekcijas slaidos iekļautajiem jautājumiem 3 Kādos gadījumos pielietojama viena vai otra BP cenas veidošanas metode 4 BP cenas noteikšanas metodes 5 Izmantotās literatūras un avotu saraksts 6 Atbildes uz lekcijas slaidos iekļautajiem jautājumiem Kas ir metodes, ar kurām mēs nonākam saskarsmē katru dienu savu vajadzību apmierināšanas

Mājas darbs priekšmeta „Cenu veidošana būvniecībā BF” Būvniecības produkta īpatnības – V lekcija

Atbildes uz lekcijas slaidos iekļautajiem jautājumiem 3 Būvniecības produkta pazīmes, kuras var ietekmēt cenu un konkurenci būvniecības nozarē 7 Būvniecības produkta pazīmes, kuras tiek izmantotas būvuzņēmuma peļņas palielināšanai pašreizējā BN attīstības stadijā 7 Izmantotās literatūras un avotu saraksts 8 Atbildes uz lekcijas slaidos iekļautajiem jautājumiem Būvniecības produkta un tā ražošanas

Mājas darbs priekšmeta „Cenu veidošana būvniecībā BF” Būvniecības produkts –cenas veidošanas objekts – IV lekcija (Gatavs darbs pielikumā)

Atbildes uz lekcijas slaidos iekļautajiem jautājumiem 3 Būvniecības produkta ražošanu veidojošo procesu saraksts 5 Izmantotās literatūras un avotu saraksts 6 Atbildes uz lekcijas slaidos iekļautajiem jautājumiem Būvniecība — visu veidu būvju projektēšana un būvdarbi; būve — būvniecības procesā radies ar zemi saistīts veidojums, kam ir noteikta funkcija. Kādi trūkumi, pat

Mājas darbs priekšmeta „Cenu veidošana būvniecībā BF” Dinamiskās rindas būvniecības ekonomikā – III lekcija (Gatavs darbs pielikumā)

Satura radītājs Atbildes uz lekcijas slaidos iekļautajiem jautājumiem 3 Identificēt dinamiskās rindas, kas veidojas būvdarbu pierakstos 5 Dinamiskas rindas 6 Izmantotās literatūras un avotu saraksts 7 Atbildes uz lekcijas slaidos iekļautajiem jautājumiem Kas ir dinamiskās rindas cēlonis? noteikt galveno attīstības tendenci un novērtēt nejaušās svārstības; noteikt un analizēt periodiskās, piemēram,

Mājas darbs priekšmeta „Cenu veidošana būvniecībā BF”

Satura radītājs Nozīmīgākās problēmas būvniecībā un BP cenas veidošanā Latvijā salīdzinājumā ar citām valstīm 3 Izmantotās literatūras un avotu saraksts 7 Nozīmīgākās problēmas būvniecībā un BP cenas veidošanā Latvijā salīdzinājumā ar citām valstīm Pandēmijās laikā galvenās problēmas būvniecības nozare ir izmaksu pieaugums, būvmateriālu piegāžu kavēšanās un kvalitatīva darbaspēka trūkums. 2022. gada

Психология, ответы на вопросы F28 (Ответы в приложении)

Циклический характер познания: проблема – гипотеза – теория Способность правильно сформулировать проблему – это первый шаг к её верному решению. Проблема – это объективно возникающий в ходе развития познания вопрос или целостный комплекс вопросов, решение которых представляет существенный практический или теоретический интерес. Этапы познания можно характеризовать как: Постановка проблемы. Гипотеза. Научная теория. Определение проблемы

Jurisprudence 4uzd 28F (Gatavs darbs pielikumā)

Eiropas Parlaments pieņēmi rezolūciju apvienot visu valstu tautas dziesmas vienā krājumā un noteikt to izpildīšanu kā jaunu tradīciju katru mēnesi citā valodā. Ar šo rezolūciju valsts tautas dziesmas var būtu pieejamas plašākam Eiropas skatītāju lokam veicinātu tautas dziesmas izplatīšanu ārpus savu valstu robežām. Solidaritātes princips ir viens no tiem principiem,

Atbildes Jurisprudencē (Atbildes pielikumā)

1. Jums zināms Dzīvojamo māju pārvaldīšanas likums. Avots: https://likumi.lv/doc.php?id=193573 Lūdzu Jūs iepazīties ar minēto likumu un sniegt atbildes uz sekojošiem jautājumiem: vai minētais likums ir kvalitatīvs? kādi ir likuma trūkumi (uzskaitiet 1-3 un pamatojiet)? atbildot uz otro jautājumu, atsevišķi atbildiet uz jautājumu – kā Jūsu izvirzītos trūkumus novērst? 2010. gada 1. janvārī stājās

“Demokrātija ir sliktākā no visiem valdīšanas veidiem, izņemot  visus citus veidus, kas ir šad un tad izmēģināti” (Gatavs darbs pielikumā)

Pirmā obligātā ieskaite ( OI) 11.N1 klasei veidosies no diviem vērtējumiem ( atzīmēm) Atzīme – Argumentēts pārspriedums  par tēmu “Demokrātija ir sliktākā no visiem valdīšanas veidiem, izņemot  visus citus veidus, kas ir šad un tad izmēģināti” V. Čērčils  1947.g. Var izvēlēties arī citu teicienu par demokrātiju. https://aforismi.lv/tags/demokratija Argumentēta pārsprieduma kritēriji

Loģistika FG129

Kādas darbības jāparedz organizējot pasažieru pārvadājumus. Norādīt iespējamās atšķirības dažādos transporta veidos un to ietekmi ekonomikā. Pasažieru pārvadājumu attīstība Latvijā iet kopsolī ar tās ekonomisko un sociālo attīstību. Latvijas sabiedriskajā transportā būtiska loma ir autobusu, pasažieru vilciena un avio pārvadājumiem. Šie transporta veidi gan savstarpēji konkurē pasažieru piesaistē, gan arī

Kontroldarba jautājumi studiju priekšmetā „Ievads loģistikā”

Sheet1  ABCD1 Kontroldarba jautājumi studiju priekšmetā2 „Ievads loģistikā”3 4 Loģistikas pamatjēdzieni 5 1. Termina “loģistika” definīcija.  6   Vārds loģistika ir radies nogrieķu vārda “logistike”, kas nozīmē mākslu aprēķināt un izvērtēt. Loģistika ir zinātne par materiālo vērtību plūsmu un ar tām saistīto informācijas plūsmu vadīšanu  noteiktās mikro vai makro ekonomikas sistēmās, lai sasniegtu izvirzīto mērķi. Loģistika ir saimniecisko darbību plānošana, organizēšana un kontrole,

Loģistika (Atbildes pielikumā) F50

Dotāciju un citu (kādu?) palīdzības formu būtība. Dotācija – tas ir līdzekļu bezatmaksas piešķiršana. Valsts var piešķirt izglītības iestādēm, pašvaldībām, ražošanas vai pakalpojumu uzņēmumiem u. c., kā arī fiziskām personām (mācībām, pārkvalifikācijai). Atšķirībā no subsīdijām piešķiršanai nav nepieciešams noteikts līdzekļu izlietojuma mērķis un saņēmējs tos var izmantot pēc saviem ieskatiem.

Majasdarbs.lv

Vai vēlies pasūtīt mācību darbu?

Cookie

Šīs tīmekļa vietnes satura kvalitātes uzlabošanai un pielāgošanai lietotāju vajadzībām tiek lietotas sīkdatnes – tai skaitā arī trešo pušu sīkdatnes. Turpinot lietot šo vietni Jūs piekrītat sīkdatņu lietošanai, kā arī iespējamai saziņai, ja kādā no lapā aizpildāmajām formām norādīsiet savu kontaktinformāciju.