Kategorija: Prezentācija

Vides piesārņojums2042

•Veselīga uztura pamatprincipi ir dažādība, sabalansētība, mērenība. Veselīgs uzturs piegādā cilvēkam enerģiju un uzturvielas tādā daudzumā, lai apmierinātu vesela cilvēka vajadzības konkrētajos darba, vides un dzīves apstākļos. •Uzturā jābūt pietiekamā daudzumā olbaltumvielām, taukiem, ogļhidrātiem, ūdenim, kā arī minerālvielām, vitamīniem, balastvielām (šķiedrvielām) u. c.  •Veselīgas ēdienkartes pamatā ir tās produktu grupas, kas atrodas

Amerikas Savienotās valstis

•Amerikas Savienotās Valstis (angļu: the United States of America), arī ASV (United States, USA, US), ir federāla konstitucionāla republika, kas sastāv no 50 štatiem un no viena federālā apgabala. •Valsts atrodas galvenokārt Ziemeļamerikas centrālajā daļā, kur tās savstarpēji saistītie 48 štati un galvaspilsētas apgabals Vašingtona ir izvietoti starp Atlantijas un Kluso okeānu. Ziemeļos tā robežojas ar Kanādu, bet dienvidos ar Meksiku. •Ar 9,83 miljoniem km² lielu platību un 306 miljoniem

KORPORATĪVĀ KULTŪRA UNKORPORATĪVĀS VĒRTĪBAS

Organizācijas, jeb korporatīvā, kultūra ir darba kolektīva vērtību, pārliecību, normu un tradīciju sistēma, kas nosaka iekšējo komunikāciju un organizācijas stereotipus attiecībā uz visiem jautājumiem, kas saistīti ar organizāciju. Organizācijas kultūra izsaka kolektīva profesionālo sagatavotību un sociālo integrētību kopējo mērķu sasniegšanas procesā. Par galvenajiem organizācijas raksturojumiem uzskata: »  individuālo autonomiju –

BĒRNU ROTAĻAS SOCIĀLU PRASMJU ATTĪSTĪBAI

Bērniem, dziedot dziesmas un ejot rotaļās, veidojas izpratne par latvisko dzīvesziņu, cilvēka nesaraujamo saikni ar dabu, kā arī nostiprinās draudzīga un saudzējoša attieksme pret dabu, kas ir perspektīva veselīgas ekosistēmas veidošanai. Integrēta mūzikas nodarbība ar pakārtotu darbības veidu – dabas mācību. Izmantotie resursi: spainīši ar vāciņiem un egļu, priežu čiekuri,

VERTSPAPĪRU UN AKCIJU TIRGUS LIELBRITĀNIJĀ

Akciju tirgus ir finanšu un ekonomiskais instruments, kas izveidots dažādu operāciju veikšanai ar vērtspapīriem: pirkšana, pārdošana, maiņa, ķīla (labs piemērs ir Londonas Fondu birža, kur tiek tirgoti vairāku pasaules lielāko uzņēmumu vērtspapīri). Akciju tirgus tika izveidots, lai regulētu akciju, vekseļu un obligāciju apgrozījumu. Lielbritānijas akciju tirgus ir visinteresantākais analīzei, kas

TIESĪBSARGS 16032023

-Tiesībsarga kompetence Latvijā attiecas uz visām cilvēktiesību jomām ;-Latvijā tiesībsargs ir Saeimas ievēlēta amatpersona, kura rūpējas par to, lai valstī tiktu ievērotas cilvēktiesības un lai valsts pārvalde un pašvaldības ievērotu labas pārvaldības principu- Tiesībsarga esību Latvijā regulē Tiesībsarga likums- Tiesībsarga darbības nodrošināšanai tiek izveidots Tiesībsarga birojs. -tiesībsargs ir neatkarīgs savā

McDonald’s Corporation

McDonald brothers restaurant 1948-1955 is to make delicious feel-good moments easy for everyone. •transform food systems to be more resilient for the future ahead •reduce waste while also transitioning to more sustainable materials in our     packaging and toys •serve safe and quality food to customers •making balanced meals more accessible

Pētniecība un attīstība Latvijā: saistība ar zinātni, augstajām tehnoloģijām un inovācijām

Zinātne un pētniecības attīstība ir cieši saistīta ar inovācijas politiku attiecīgajā valstī. Inovācijas politika attiecas uz dažādiem pasākumiem, kurus veic valsts, reģiona, pilsētas un vietējā administrācija, lai attīstītu inovācijas sistēmas un visa veida darbības šajās sistēmās. Inovācijas politikas mērķis ir palielināt valsts vai reģiona inovācijas pakāpi un konkurētspēju, un tādējādi

Inovāciju sistēmu attīstības modeļi ilgtspējīgas attīstības kontekstā. Eiropas «inovāciju paradokss»

•Inovācijas sistēma ir katrā zemē izveidota sistēma, kas nodrošina efektīvu zināšanu un prasmju apriti sabiedrībā un veicina līdzsvarotu sabiedrības intelektuālo un saimniecisko attīstību, un ir valdības sabiedrības un privātā sektora institūciju un to īstenoto pasākumu kopums. •Inovācijas sistēmas pamata sastāvdaļas: •izglītība •pētniecība (zinātne, jaunrade) •uzņēmējdarbība •finanšu sistēma •likumdošana •Nacionālā inovācijas

Klienta intervija uz ielas. Secinājumi.

 Kāds ir Jūsu vecums? ✓ Cik ilgi Jūs esat uz ielas? ✓ Kā Jūs esat nonācis uz ielas? ✓ Kāds ir Jūsu iztikas ienākumu avots (ienākumi, nodarbošanās)? ✓ Vai Jums ir dokumenti, p/k? ✓ Kādu palīdzību Jūs saņemat ( zupas virtuve, pensija, SD klients u.tml.)? ✓ Kādu palīdzību Jūs vēlētos

Romi – izstumti vai pieņemti sabiedrībā?

Romi jeb čigāni ir viena no senākajām mazākumtautībām Latvijā. Jau no 16.gs. viņi ir neatņemama Latvijas kultūras dažādības sastāvdaļa. Latvijas romu kultūra un tās unikālais mantojums veidojās ciešā saskarsmē ar Latvijas kultūru, vēsturi un sabiedriskajiem procesiem.  Romi tiek uzskatīti par skaitliski lielāko mazākumtautību Eiropā (Kultūras ministrija, 2020). Romi ir Eiropas

KORPORATĪVĀ KULTŪRA UN KORPORATĪVĀS VĒRTĪBAS

Organizācijas, jeb korporatīvā, kultūra ir darba kolektīva vērtību, pārliecību, normu un tradīciju sistēma, kas nosaka iekšējo komunikāciju un organizācijas stereotipus attiecībā uz visiem jautājumiem, kas saistīti ar organizāciju. Organizācijas kultūra izsaka kolektīva profesionālo sagatavotību un sociālo integrētību kopējo mērķu sasniegšanas procesā. Par galvenajiem organizācijas raksturojumiem uzskata: »  individuālo autonomiju –

UZDEVUMI KRIMILONOĢIJĀ

Ir lietas, kas palielina likumpārkāpēja spējas vai palīdz pārvarēt prevencijas pasākumus. Piemēram, kravas automobiļi palielina likumpārkāpēju spēju pārvietot zagtās preces, tālruņi ļauj izdarīt iebiedēšanas zvanus, bet šaujamieroči palīdz pārvarēt pretošanos laupīšanas laikā. Daži fiziskie veicinošie faktori ir instrumenti, bet citi ir fiziskās vides daļa. Piemēram, literatūrā aprakstītā vecais Ņujorkas ostas

Управление рисками транспортного предприятия ООО “PLOCKMATIC RIGA”Управление рисками транспортного предприятия

Цель работы – на основе использованной литературы и проведенных исследований проанализировать возможные риски компании ООО “PLOCKMATIC RIGA”  и разработать предложения по минимизации вероятности  их возникновения, а также последствий. Для достижения цели работы были выполнены следующие задачи: •выяснить понятие риска, его сущность и значение в управлении бизнесом; •проанализировать деятельность  ООО “PLOCKMATIC

Latvijas VID attīstības stratēģija 2020.-2022.gadam salidzīnājuma ar Igaunijas nodokļu muitas departamentu

Stratēģiskie mērķi 1.Klientu vajadzībām atbilstoši pakalpojumi – pazīstam savu klientu. 2.Uz uzticēšanos vērsta komunikācija un sadarbība – uzticamies savam klientam. 3.Vieda uzraudzība godīgas uzņēmējdarbības vides un labklājības veicināšanai – palīdzam mainīt saistību izpildes uzvedību, daloties ar informāciju un zināšanām. 4.Profesionāli, lojāli, godīgi, atbildīgi un uz sadarbību vērsti darbinieki. Stratēģiskie mērķi

Nekustamā īpašuma tirgvedībā

•Atšķirība  starp  ražošanas pilnveidošanas koncepciju (RPK) un preces pilnveidošanas koncepciju (PPK) no pircēju uzskata galvenais ir cena, bet pēc PPK galvenais ir preces kvalitāte un īpašības. Tagad uzņēmumi vairāk izmanto sociāli ētisko koncepciju, jo biznesa ētika un sociālā atbildība kopā veido mārketinga sociālās atbildības konceptu, kas no jauna definē tās

Latvijas Eksperimentālās un klīniskās medicīnas institūts  

Eksperimentālās un klīniskās medicīnas institūts ir pētniecības institūts. Tas pēta: ļaundabīgu audzēju un alerģisku reakciju fizioloģiju un terapiju, ateroskleroze, jautājumi par neiroendokrinoloģiju un cilvēku uzturu, kā arī citas biomedicīnas problēmas. Dibināts pēc tālaika Valsts klīniskās slimnīcas direktora Paula Stradiņa iniciatīvas 1946. gadā. P. Stradiņa projekts paredzēja zinātniskā institūta ciešu integrāciju

EK Tiesas lietas spriedums

Prejudiciālo nolēmuma lūgumu EST iesniedza Vācijas Federatīvās Republikas tiesa – Bundesgerichtshof.Pamatlietā strīds radās starp prasītāju Slovākijas Republiku, kas ir Čehijas un Slovākijas Federatīvās Republikas tiesību pārmantotāja, un atbildētāju AchmeaBV– Nīderlandes Karalistes apdrošināšanas grupu. 1991. gadā Čehijas un Slovākijas Federatīvās Republika un Nīderlandes Karaliste noslēdza līgumu par ieguldījumu veicināšanu un savstarpēju aizsardzību (turpmāk – BIT). BITlīgumslēdzējas puses

Eiropas Ārējās darbības dienests

Eiropas Ārējās darbības dienests uzdevums ir uzturēt ES diplomātiskās attiecības ar citām pasaules valstīm, kas neietilpst ES, un īstenot ES ārpolitiku un drošības politiku. Eiropas Ārējās darbības dienestu vada ES ārpolitikas vadītājs – Augstais pārstāvis ārlietās un drošības politikas jautājumos. Dienesta darbinieki strādā: •Briselē – tie ir no ES Padomes, Eiropas Komisijas un ES dalībvalstu diplomātiskajiem

SIA “TVS Logistic” finansiālā stāvokļa novērtējums un virzienu noteikšana finansiālai atveseļošanai

Тема является актуальной  для компании “TVS Logistic«, поскольку за последние 3 года констатированы: •падение нетто-оборота; •относительный рост расходов и как следствие убытки за последний год; •рост дебиторской задолженности и замедление ее оборачиваемости, что может привести к дополнительным убыткам от списания безнадежной задолженности.  Деятельность предприятия заключается в предоставлении логистических услуг и

FINANŠU MENEDŽMENTA SISTĒMA „SIA “PLOCKMATIC RIGA”

Vadītāja tiesības un pienākumi •Organizēt uzņēmuma darbu un atbildēt par darbību kopumā. •Organizēt un koordinēt struktūrvienību savstarpējo sadarbību, noteikt to darba virzienus un uzdevumus. •Pārstāvēt uzņēmumu un tā vārdā slēgt līgumus ar juridiskām un fiziskām personām. •Pieņemt darbā un atbrīvot no darba darbiniekus saskaņā ar LR normatīvo aktu prasībām. •Dot

Microsoft Teams

Microsoft Teams ir universāla saziņas un sadarbības platforma, kas apvieno pastāvīgu darba vietas tērzēšanu, video sapulces, failu glabāšanu un lietojumprogrammu integrāciju. Lieliska komandas telpa, lai spētu pieņemt radošus lēmumus un sazināties savā starpā. Koplietojamas darbvietas programmatūra ļauj to sasniegt daudz vieglāk, it īpaši, ja konkrēta komanda atrodas ļoti lielā uzņēmumā,

Starptautiskā cilvēkresursu vadība

Сilvēkresursu vadība raksturojama kā būtiska uzņēmuma stratēģijas sastāvdaļa, kas pievieno uzņēmumam reālu vērtību, ietekmē cilvēkresursu uzvedību, paaugstina uzņēmuma darbības efektivitāti un rada priekšnosacījumus augstai uzņēmuma konkurētspējai. Cilvēkresursu vadīšana nozīmē stratēģiski virzītas, saskaņotas, sistemātiskas uzņēmuma vadības darbības, lai norosinātu uzņēmumā strādājošo darbinieku attīstību un labklājību. Plānojot un organizējot cilvēkresursu apmācības, svarīgi

AVE KURJERS 200220231

Prakses mērķis ir izanalizēt SIA AVE Kurjers darbību un attīstības iespējas, kā arī gūt praktisko pieredzi, veicot praksei noteiktos uzdevumus. ¨Nepieciešams izvirzīt augstākas prasības par datorprogrammas uzņēmuma sistēmu. ¨Nepieciešams uzlabot AVE Kurjers vājos puses organizācijā, jo tas veicinātu darbinieku atmosfēras uzlabošanos un novērtētības sajūtu kā rezultātā pieaugtu darba kvalitāte. ¨Nepieciešams

Pētījums par prognozētām izmaiņām

Mērķis: lai varētu efektīvāk plānot publisko būvniecības iepirkumu potenciālās izmaksas un novērtētu iespējamās cenu izmaiņas tuvākajos gados veikts pētījums par prognozētām izmaiņām darbaspēka un būvmateriālu izmaksās būvniecības nozarē. Metodoloģija: pētījums izstrādāts pamatojoties uz 2018.gadā izstrādāto metodoloģiju, kas papildināta ar: -Precīzāku statistisko trendu analīzi -Apjoma – izmaksu elastības modeli Ekspertu novērtējumi

Prakses atskaite SIA LD BUVE (prezentācija pielikumā)

SIA LD BUVE dibināts Latvijā 2002.gadā kā būvniecības uzņēmums. Uzņēmuma galvenie darbības virzieni ir būvniecības darbu veikšana un būvniecības projektu vadība.  Reģistrācijas numurs – 415503029403 pēc adreses Valkas iela 5D, Daugavpils. Darbības raksturojums un veidi: Būvniecības pakalpojumi: •vispārējo celtniecības darbu veikšana un vadīšana; •vispārējo celtniecības darbu būvuzraudzība; •restaurācijas darbu veikšana un

Nodarbinātība Latvijā atkarībā no iedzīvotāju skaita un citiem faktoriem (prezentācija un tabula pielikumā)

Nekontrolējamā darbaspēka aizplūšana uz ES bagātākajām valstīm izraisa darbaspēka trūkumu praktiski visos tautsaimniecības sektoros. Lai uzzinātu situāciju Latvijas darba tirgū autors izvēlējās analīzei no 2014g. līdz 2017g. Nodarbinātību ietekmējošie faktori ¢Galvenie rādītāji, kas ietekmē nodarbinātības rādītājus, ir iedzīvotāju skaits un ekonomiski aktīvo iedzīvotāju skaits. ¢Pētījumā kā faktors izvēlēts iedzīvotāju skaits,

Bezdarba problēmas analīze un tās risinājumi Latvijā 2008. – 2012. gados (darbs un prezentācija pielikumā)

  Anotācija Bakalaura darbs ” Bezdarba problēmas analīze un tās risinājumi Latvijā 2008. – 2012. gados”. Bezdarbs ir makroekonomiska problēma, kas spēcīgi un vistiešāk ietekmē katru cilvēku. Cilvēku vairākumam darba zaudējums nozīmē dzīves līmeņa pazemināšanos un atstāj nopietnu psiholoģisku traumu. Tāpēc, nepārsteidz, ka bezdarba problēma bieži ir politisko diskusiju priekšmets.

Salīdzināt Latvijai raksturīgās ekosistēmas pēc sugu daudzveidības, apstākļiem un izvietojuma (Darbs pielikumā)

Salīdzināt Latvijai raksturīgās ekosistēmas pēc sugu daudzveidības, apstākļiem un izvietojuma. Izveidot prezentāciju (plakātu vai infografiku, video) par 2 no Latvijas ekosistēmām! Norādot: sugu bioloģisko daudzveidību (augi un dzīvnieki – konkrētas sugas) abiotisko faktoru ietekmi barošanās ķēdes vai barošanās tīklu konkrētajā ekosistēmā. Vispirms atlasām informāciju par ekosistēmām, tad izveidojam pārskatu, kas

MUS2810 2021-22: assignment 2 brief (finished work attached ppt+xls)

MUS2810 2021-22: assignment 2 brief Pitch a music-related business of your choice via video (c. 10 mins) This assignment assesses the following learning outcomes: be able to apply knowledge of relevant concepts to outline the stepsrequired to set up a viable music-related business; plan and deliver a convincing oral presentation

Šengenas līgums (Gatava prezentācija pielikumā)

Kas ir Šengena? Šengenas zonas izveidošana ir viens no Eiropas projekta centrālajiem pīlāriem. Kopš tās izveides 1995. gadā, kad Šengenas zonā tika atcelta pasu kontrole, ES pilsoņiem ir tiesības brīvi pārvietoties visā ES. Tas nozīmē, ka viņi var dzīvot, mācīties, strādāt un doties pensijā jebkurā Eiropas ….. Šengenas līguma vēsture

Džordžs Katlets Māršals pptx pielikumā

Džordžs Katlets Māršals  (1880 – 1959) •ASV militārpersona un 1953. gada Nobela Miera prēmijas laureāts. Visu Otrā pasaules kara laiku bija ASV armijas ģenerālis. •Pēc kara pildīja ASV valsts sekretāra un aizsardzības sekretāra funkcijas. •Būdams valsts sekretārs, Dž. Māršals iniciēja plānu Eiropas valstu finansiālam atbalstam, kas atjaunotu pirmskara ekonomisko līmeni, kā arī samazinātu potenciālo PSRS ietekmi uz karā cietušajām valstīm. Tas vēlāk tika nosaukts par Māršala plānu. •1943. un 1947.

STUNDAS KONSPEKTS MĀJTURĪBĀ UN TEHNOLOĢIJĀS/ DIZAINĀ UN TEHNOLOĢIJĀS G5F

Mācību tēma: Kā tamborē (vai filcē) telpiskus tekstila objektus? Stundas tēma: Tamborējumu veidu apguve. Klase: 4.klase (bloka stundas) Sasniedzamais rezultāts: Patstāvīgi tamborē plākšņa veidā, īsos stabiņos trīs tamborējuma rakstus: gludais raksts, rievotais raksts un svītru raksts. Stundas uzdevumi: Noskaidrot stundas SR, meklējot atšķirības pedagoga uzskates priekšmetos; Izmantojot viedtālruni, meklē un

“CINAMON bonusu programma” (Prezentācija un runa pielikumā)

3.Slaids Ja runā par paša uzņēmuma „Cinamon” mērķiem, tad tie kopumā ir nevis atņemt  skatītājus citiem kinoteātriem, bet palielināt kino apmeklētāju skaitu Latvijā kopumā. 6.Slaids Budžets kampaņas veidošanā bija vislielākā problēma. 7.Slaids Televīzija kā medijs netika izmantots. Tas tiek skaidrots ar to, ka tas ir dārgākais medijs  un prasa lielas

“INOVĀCIJA  UN KREATIVITĀTE” (Prezentācija un runa pielikumā)

2.SLAIDS Sekojot tirdzniecības nozares tendencēm, kādas ir citās valstīs (LeShop.ch, Tesco.com, Peapod.com), arī Latvijā pircēji aizvien biežāk iegādājas preces lielos apjomos ilgākam laikam, samazinās to pircēju skaits, kas dodas uz veikalu katru dienu. Bieži vien lielo pirkumu apkalpošana prasa salīdzinoši daudz laika un veikalos rodas garas rindas. Tā kā klienti

COURSE REQUIREMENTS “PSYCHOLOGICAL ASPECTS OF GROUP MANAGEMENT”  (Finished work attached )

GROUP WORK ORGANISATIONMETHODOLOGICAL MANUALINSTRUCTIONCompletion date – follow the information;Completion – attach completed work here “Exam submission”.Methodological manual – it is an analytical, concise written report of a learnerabout psychological aspects of a group management at a workplace.The aim of the methodological manual is to systematise, enhance and broadentheoretical knowledge of

Kravu pārrobežu kustība (Prezentācija)

Kravu pārrobežu kustībaJomas raksturojums Latvija ir piemērota vieta tranzīta un loģistikas organizēšanai starp – Eiropas Savienības, NVS un Āzijas tirgiem. Ostu, dzelzceļu, autopārvadātāju, muitas noliktavu un brokeru, loģistikas centru, kā arī kuģu aģentu, ekspeditoru un naftas un naftas produktu cauruļvadu operatori sniedz efektīvus un konkurētspējīgus pakalpojumus. Tranzīta un loģistikas sektors

Iepirkšanas (apgādes) loģistika, tās mērķi un uzdevumi. (Prezentācija)

Saturs Terminu skaidrojošā vārdnīca 2. Iepirkšanas loģistikas mērķis 3. Iepirkšanas loģistikas uzdevums 4. Iepirkšanas loģistikas lēmumi 5. Kopsavilkums Terminu skaidrojošā vārdnīca Preču iegāde ir preču pirkšana (pirkšana) tālākai mērķtiecīgai izmantošanai. Iepirkšanas loģistika ir izejvielu, materiālu, komplektējošo un rezerves daļu kustība no piegādātāja līdz uzņēmumam. Iepirkuma stratēģiskā puse ir visi vadības

The psychology of criminal behavior + Presentation

The psychology of criminal behavior Introduction A person is born with a collection of abilities and dispositions that interact with familial, societal, and cultural variables. Later on, some individuals engage in criminal activity while others never breach the law. Scientists from all disciplines are attempting to explain the causes and

Publiskas runas analīzei izmantojamie kritēriji Saite uz izmantoto avotu: iPhone 1 – Steve Jobs MacWorld keynote in 2007 (Gatavs darbs pielikumā)

Darba autors (studenta vārds, uzvārds): ________________________________         Publiskas runas analīzei izmantojamie kritēriji Saite uz izmantoto avotu: https://www.youtube.com/watch?v=VQKMoT-6XSg         Analīzes kritēriji Paskaidrojums, komentārs Piemērs Runas struktūras analīze Runas struktūra ir ļoti būtiska un īpaša vērība jāpievērš tās ievadam un nobeigumam. Runā katrai runas daļai… 1

UZŅEMUMA SIA ‘A&J TRANS’ DARBĪBAS RAKSTUROJUMS, ANALĪZE UN ATTĪSTĪBAS IESPĒJAS (Prezentācija)

АКТУАЛЬНОСТЬ Любой товар, который производится на заводе или выращенный  продукт питания, нужно доставить до потребителя. В мире используются различные способы транспортировки, чтобы продукт или услугу доставить до потребителя. В отрасли работает большое количество перевозчиков, поэтому нужно принимать решения, чтобы сохранить долю своего рынка, и не допускать  сокращение числа перевозок, а

Kuģa izmaksu aprēķins (Prezentācija)

Aprēķini sastāv no 4 daļām: Reisa laika aprēķins;Izdevumi (tiešie + netiešie);Ienākumu aprēķins un peļņas;Kuģa finansu darbības novērtējums 1. Reisa laiks Laiku ceļā kuģim aprēķina: Maziem attālumiem Tg = L/(24 × vkr × Kaizk) kur, Tg – reisa laiks     L – attālums starp ostām (j.j.)     vkr  –

IZDEVUMI, IENĀKUMI UN PEĻŅA (Prezentācija)

Izmaksu iedalījums: 5 kategorijas Operatīvās (ekspluatācijas) izmaksas (Operating costs), izmaksas, kas saistītas ar kuģa ikdienas darbību, būtībā tās ir izmaksas kā piemēram, apkalpes, krājumu un uzturēšanas izmaksas, kas radušās neatkarīgi no tirdzniecības kuģa darbības vietas un veida.Periodiskās uzturēšanas izmaksas (Periodic maintenance costs), izmaksas, kas rodas, ja kuģis ir sausajā dokā

Nanomateriali kuģu būvniecība un pielietošana (Prezentācija)

1 slaids Mana tema – Nanomateriali kuģu būvniecība un pielietošana 2 slaids Kas vispār ir nanotehnoloģija un ka izzēja nanomateriāli. Pēc definicijas nanotehnoloģija jeb nanozinātne (grieķu: nannos – “punduris”) ir tehnoloģijas un zinātnes nozare, kurā tiek pētītas struktūras, kuru izmēri ir salīdzināmi ar atomu un molekulu izmēriem, tas ir, to

Mērinstrunenti vibrācijas noteikšanai un metāla biezuma mērīšanai

1 slaids Mana tema – Mērinstrunenti vibrācijas noteikšanai un metāla biezuma mērīšanai  2 slaids No sakumā izkatisīm kas vispār ir vibrācija. Vibrācija ir materiālo daļiņu (cietas vielas, šķidrumi, gāzes) svārstības un to kustība. Nosaukums “vibrācija” cēlies no vārda “vibrare”, kas latīņu valodā nozīmē ”trīcēt, svārstīties”. Cilvēks, saskaroties ar vibrācijas avotu,

Biznesa plāns lauksaimniecības uzņēmumam (Prezentācija)

Lekcijas mērķis Sniegt teorētiskas un praktiskas iemaņas biznesa plāna izstrādē Lekcijas saturs Biznesa plāna sastādīšanas nozīmīgumsBiznesa plāna struktūra un izstrādes secībaBiznesa plāna nodaļu satursKomersanta konkurētspējas noteikšanaUzņēmējdarbības riska vadība Biznesa plāna būtība (U.Klauss) sīki izstrādāta ceļa karte, kā nokļūt no punkta A uz punktu B. Šādai kartei ir jāparāda visi ceļa

Ekskursija Cēsisā (Prezentācija)

Ekskursijas plāns 10.00   – Izbraucam no Rīgas centrā. 11.30 –   Ierodamies Cēsisā. 11.30 – 13.30  – Ekskursija ar gidu Cēsu pils kompleksā. 14.00 – Pusdienas kafejnīcā Vendene. 15.00 – Ekskursija Cēsu pilsētā ar gidu. 17.30 – Izbraukšana uz Rīgu. Ekskursijas mērķis Iepazīstināt skolniekus ar Latvijas senākajām un latviskākajām pilsētām! Maršrūts

The effect of transformation leadership on government employee job satisfaction during Covid-19. (darbs un prezentācija pielikumā)

Almohtaseb, A., Almahameed, M., Sharari, F., & Dabbouri, E. (2021). The effect of transformation leadership on government employee job satisfaction during Covid-19. Management Science Letters, 11(4), 1231-1244. General description This article is devoted to investigation of the link between leadership and employee satisfaction during a crisis. The object of the study is

China Evergrande Group (darbs un prezentācija pielikumā)

Hale, T. (2022) China’s Evergrande says lenders have claimed $2bn in cash, Ft.com. Available from: https://www.ft.com/content/86c69b62-a996-4102-ba11-acf8304fdc66 [Accessed 23 March 2022]. Brief content: After China Evergrande Group claimed it would not be able to produce audit reports for 2021 on time, banks took custody of more than $2 billion belonging to Chinese unit. The

Majasdarbs.lv

Vai vēlies pasūtīt mācību darbu?

Cookie

Šīs tīmekļa vietnes satura kvalitātes uzlabošanai un pielāgošanai lietotāju vajadzībām tiek lietotas sīkdatnes – tai skaitā arī trešo pušu sīkdatnes. Turpinot lietot šo vietni Jūs piekrītat sīkdatņu lietošanai, kā arī iespējamai saziņai, ja kādā no lapā aizpildāmajām formām norādīsiet savu kontaktinformāciju.