Kategorija: Referāts

  IEVADS Cilvēku tirdzniecība ir ne tikai Latvijas, bet arī pasaules aktuāls tiesību jautājums, jo, kā ir norādījusi arī vienīgā sieviešu tiesību aizstāvības organizācija Latvijā centrs Marta “ Pasaulē cilvēku tirdzniecības bizness ir kļuvis par ietekmīgu organizētās noziedzības jomu un ir ienesīgākais pēc narkotiku tirdzniecības, ieroču biznesu atstājot trešajā vietā.

TIESISKO ATTIECĪBU VEIDI

TIESISKO ATTIECĪBU VEIDI SATURS IEVADS 3 1.TIESISKO ATTIECĪBU JĒDZIENS UN ELEMENTI 4 2.TIESISKO ATTIECĪBU VEIDI 6 IEVADS Nevienas valsts tiesību sistēma nav iedomājama bez tiesiskajām attiecībām, jo tās regulē tiesību normas, uz kuru pamata pastāv pati tiesību sistēma, savukārt, tiesību normu kopums, kas regulē līdzīgas tiesiskās attiecības, kas saistītas patstāvīgā

LATVIJAS REPUBLIKAS SATVERSME

  IEVADS Latvijas pamatlikums Latvijas Republikas Satversme ir uzskatāma par īsto konstitūciju, tai ir 8 nodaļas un 116 panti (līdz 1998. gadam, kad Saeima pieņēma nodaļu “Cilvēka pamattiesības”, bija 7 nodaļas un 88 panti). Satversme ir sestā vecākā spēkā esošā republikas konstitūcija pasaulē un ir vecākā spēkā esošā Centrālās un

PAR INFORMĀCIJAS ZINĀTNI, TĀS ATTĪSTĪBAS VĒSTURI UN MŪSDIENĀM

PAR INFORMĀCIJAS ZINĀTNI, TĀS ATTĪSTĪBAS VĒSTURI UN MŪSDIENĀM RĪGA 2022 INFORMĀCIJAS ZINĀTNES ATTĪSTĪBAS VĒSTURE Pētot informācijas zinātni, nepieciešams izskatīt tā termina skaidrojumu. Informācijas zinātne- zinātnes nozare, kas nodarbojas ar datu vākšanas, organizēšanas, apstrādes un izplatīšanas problēmu izpēti datu apstrādes sistēmās.[1] Lai gan informācijas zinātne ir meklējama jau 1800. gados, tomēr

PAR INFORMĀCIJAS PAKALPOJUMU NĀKOTNI

  PAR INFORMĀCIJAS PAKALPOJUMU NĀKOTNI REFERĀTS INFORMĀCIJAS PAKALPOJUMU NĀKOTNE Mūsu digitālajā laikmetā nākotnes aprises ietekmē vairāki tehnoloģiski spēki. Pirmkārt – digitalizācija kopumā. Otrkārt, mākslīgais intelekts, kas ļauj ātrāk un pilnīgāk analizēt informāciju, atpazīt to, piemēram, sejas atpazīšana. Treškārt, pāreja uz ātrgaitas informācijas pārraidi – ja šobrīd pārejam uz 5G, tad

NELIKUMĪGA VALSTS ATBALSTA  KOSTATĒŠANA, KAS NAV SADERĪGA AR IEKŠĒJO TIRGU

NELIKUMĪGA VALSTS ATBALSTA KOSTATĒŠANA, KAS NAV SADERĪGA AR IEKŠĒJO TIRGU SATURS 1.NELIKUMĪGA VALSTS ATBALSTA JĒDZIENS 5 2.NELIKUMĪGA VALSTS ATBALSTA PAZĪMES- KUMULATĪVIE RĀDĪTĀJI 11 NOBEIGUMS 15 IZMANTOTO AVOTU UN LITERATŪRAS SARAKSTS 16 IEVADS Komercdarbība, ko veido pasaules valstu uzņēmumi, sastāda daļu no kopējās ekonomikas sistēmas, tā nodrošina preču un pakalpojumu apriti

AIZDEVUMA LĪGUMS

AIZDEVUMA LĪGUMS SATURA RĀDĪTĀJS IEVADS 3 1.AIZDEVUMA LĪGUMA BŪTĪBA UN REGULĒJOŠIE NORMATĪVIE AKTI 5 2.AIZDEVUMA LĪGUMA SASTĀVDAĻAS, PROBLEMĀTIKA 7 2.1.Aizdevuma līguma sastāvdaļas 7 2.2.Problemātika 9 SECINĀJUMI UN PRIEKŠLIKUMI 12 IZMANTOTĀS LITERATŪRAS UN AVOTU SARAKSTS 13 IEVADS Kā norāda portāls LV, Latvijā iespēja ņemt kredītu ir kļuvusi par ierastu lietu. Aizdevēja

Atzinums_ priekšmets Juridisko dokumentu sastādīšana (Gatavs darbs pielikumā)

Uzdēvums Lūgums sagatavojiet juridisko atzinumu par paša izvēlētu juridisku jautājumu (situācijā, ar kuru jums nācies saskarties darbā vai mācībās), nodrošinot pārliecinošu juridisko argumentāciju un atbilstību prasībām juridiskā atzinuma strukturēšanai un noformēšanai! Izmantojiet arī iemaņas juridisko tekstu meklēšanā un interpretācijā! Rakstot darbu, vadieties pēc prasībām juridiskā atzinuma strukturēšanai un noformēšanai. Lai nodrošinātu pārliecinošu

Tiesību zinātne Civilprocesa tiesības 2257843 (Gatavs darbs pielikumā)

Pirmais uzdevums. Uzdevums saturs: jāsagatavo referāts par civilprocesuālo tiesību principiem. Referātā jāiekļauj trīs aspektus: kādi civilprocesuālo tiesību principi pastāv, norādot arī to iedalījumu; kā izpaužas katra civilprocesuālo tiesību principa būtība (saturs, tvērums); kādā veidā ir nostiprināts katrs no civilprocesuālo tiesību principiem. Ņemot vērā to, ka tiesību teorētiķu vidū pastāv dažādi

Предмет и метод гражданского процессуального права, понятие гражданского процесса

Предмет и метод гражданского процессуального права, понятие гражданского процесса Содержание Ведение 3 1. Гражданское процессуальное право 4 2. Предмет гражданского процессуального права 8 3. Метод гражданского процессуального права 12 Заключение 14 Список используемой литературы 15 Ведение На современном этапе развития государства важное значение имеет институт защиты гражданских прав. Необходимость всевозможных

Оценка качества управления маркетингом и его эффективности на предприятии AC Hotel by Marriott Riga

Оценка качества управления маркетингом и его эффективности на предприятии AC Hotel by Marriott Riga Оглавление Введение 3 1. Теоретические аспекты управления маркетингом на предприятии гостиничного бизнеса 4 1.1. Сущность маркетинговой деятельности на предприятиях отрасли гостеприимства 4 1.2. Методы маркетинга в гостиничном бизнеса 6 1.3. Изучение эффективности маркетинговых стратегий на предприятии

Менеджеры XXI века: роли, качества, компетенции

Менеджеры XXI века: роли, качества, компетенции Оглавление Введение 3 1. Основные тенденции развития экономики в 21 веке 5 2. Компетентностный подход 10 3. Отличительные черты современного менеджера 13 Выводы и предложения 16 Список использованной литературы 17 Введение Традиционный подход оценки деятельности компании основывается на анализе финансовых показателей компаний и ее

Источники и условия развития когнитивной психологии

  Введение 3 1. Когнитивная психология 4 2. Источники зарождения когнитивной психологии 6 2.1. Исследование коммуникаций и новый подход к обработке информации 6 2.2. Компьютерное моделирование 8 2.3. Генеративная лингвистика 9 Заключение 11 Введение Когнитивная психология включает в себя изучение внутренних психических процессов, таких как восприятие, мышление, память, внимание, язык,

Осуществление сравнительного анализа макроэкономических показателей Латвии и Греции

Содержание Введение 2 1. Теоретические основы макроэкономических исследований 3 1.1. Основные макроэкономические показатели 3 1.2. Методика расчета основных макроэкономических показателей 4 2. Сравнительный макроэкономический анализ Латвии и Греции 6 3. Предложения по направлениям дальнейшего исследования 13 Список источников 14 Приложение 1 16 Введение Актуальность. Макроэкономика – это отрасль экономики, которая

Влияние факторов внешней среды на эффективность деятельности организации на примере SIA “ALUBUILD CONSULTING”

  Введение 3 1. Внешняя среда предприятия 4 Макроокружение 5 Отраслевые факторы 6 Рыночные и конкурентные факторы 7 2. Общая характеристика SIA “ALUBUILD CONSULTING” 9 3. Макросреда компании SIA “ALUBUILD CONSULTING” 14 Выводы и предложения 20 Список использованной литературы 22 Введение Влияние внешней среды на деятельность предприятия в течение длительного

Анализ ассортимента SIA LYNGSON и разработка предложений по усовершенствованию товарной политики.

Анализ ассортимента SIA LYNGSON и разработка предложений по усовершенствованию товарной политики. Абстракт Оглавление Введение 4 1. Теоретический подход к управлению ассортиментом и товарной политике предприятия 6 1.1. Сущность и значение управления ассортиментом продукции 6 1.2. Методы управления реализацией товаров потребительского назначения 9 1.3. Современные тенденции товарной политики 14 2. Анализ

Анализ организационной культуры на примере гостевого дома «Небеса» в Ташкенте

гостевого дома «Небеса» Содержание Введение……………………………………………………………………………………2 Общая характеристика предприятия……………………………………………………3 Анализ структуры организационной культуры……………………………………..4 Анализ содержания организационной культуры………………………………………5 Совершенствование организационной культуры…………………………………….8 Заключение……………………………………………………………………………….10 Список используемой литературы………………………………………………………11 Введение Все организации независимо от формы собственности и целей деятельности создаются и живут в определенной среде, носящей название – культура. Организационная культура — это “философские и идеологические

JAUNĀKĀS TEHNOLOĢIJAS VIESNĪCU DARBĪBĀ

Jaunākās tehnoloģijas viesnīcu darbībā Satura radītājs IEVADS 3 1. VIESNĪCU PAKALPOJUMU UZŅĒMUMU DARBĪBAS TEHNOLOĢIJAS TEORĒTISKIE ASPEKTI 4 1.1. Tehnoloģijas būtība viesmīlības nozarē 4 1.2. Rezervēšanas sistēmas izvēles iezīmes tūrismā 8 SECINĀJUMI 11 IZMANTOTĀS LITERATŪRAS UN AVOTU SARAKSTS 12 IEVADS Sociālkultūras pakalpojuma un tūrisma biznesā aktīvi tiek ieviestas modernās tehnoloģijas, to

Uzņēmuma “AER” saimnieciska darbība

  Saturs 1 1. Uzņemuma apraksts 2 1.1. Pamatinformācija par uzņēmumu 2 1.2. Uzņēmuma mērķi, vīzija un uzdevumi 3 1.4. Uzņēmuma vadība un personāls 4 1.3. Uzņēmuma pamatdarbības raksturojums 7 1.4. Tirgus analīze 8 1.5. Uzņēmuma SVID analīze 9 2. Uzņēmuma mārketinga stratēģija 12 2.1. Mērketings un tā būtība 12

The Use of the Infinitive in project reports

Introduction 6 1. Infinitive 8 2. Project reports 12 3. Methodology 15 4. Discussion 18 Conclusions; 22 Theses; 23 References 24 Introduction Relevance of a research theme. The globalization process, ongoing in all areas of human activity, has an impact on the development of the language. Today, the main language

UZŅĒMUMA AS TĒRVETES AL ĀRĒJĀS VIDES ANALĪZE

  IEVADS 3 1. UZŅĒMĒJDARBĪBAS VIDES TEORĒTISKIE ASPEKTI 4 1.1. Uzņēmējdarbības vidi veidojošie faktori 5 1.2. Uzņēmuma ārējās un iekšējai vides analīzes metodes 10 2. AS „TĒRVETES AL” SVID ANALĪZE 12 2.1. AS Tērvetes AL raksturojums 12 2.1.Uzņēmuma darbību ietekmējošā iekšējā un ārējā vide 13 2.2. Uzņēmuma stratēģisko alternatīvu izpēte

E-Leadership

Nahavandi (2003) says that work and operations performed by a leader mainly are about creating and maintaining organizational culture, he defines 4 main functions – being a role model, having adequate reward system, making the right hiring decisions and maintaining structure and strategy in line with the operations that the

EBay as a cluster

Table of Contents Introduction 3 History and Key facts 4 5 Forces model 5 Porter’s Diamond 8 PESTEL 9 SWOT 13 IFE/EFE 14 The IE Matrix 16 CPM 17 Key Country Matrix 18 Conclusions 22 Introduction The definition of a cluster reads – Clusters are geographic concentrations of interconnected companies

Valmiermuiža

Table of contents How a company organizes to support innovation 3 Core processes that add value 3 Offering 4 Making money 5 Enterprise structure 5 Value chain 5 PESTEL Analysis 7 Political 7 Economical 7 Social 7 Technical 7 Environmental 7 Legal 7 SWOT analysis 9 Strengths 9 Weaknesses 9

Mobilly

Table of contents Introduction 3 Company background 4 7 p’s analysis 4 Porter’s Diamond 8 Factor Conditions 8 Home Demand Conditions 9 Related and Supporting Industries 9 Firm Strategy, Structure, and Rivalry 10 SWOT analysis in light of expansion to Poland 11 CAGE Framework (Latvia – Poland) 13 Cultural Distance

Mid-Term Project (Texts)

Table of Contents 1. “Don’ts” and “Do’s” 3 Presentation 6 2. Strategies that fit emerging markets 11 The challenge of emerging markets 11 Institutional context as a framework of country assessment 11 Expansion options 11 Change the institutional context 12 Stay away – If adapting your business model is impractical,

Cross-cultural tools

Table of contents Case 1 3 High-Low Context 3 Lewis Model 3 John Mole’s Model 3 Hofstede 4 Case 2 6 High-Low Context 6 Lewis Model 6 John Mole’s Model 6 Hofstede 7 Case 3 8 High-Low Context 8 Lewis Model 8 John Mole’s Model 8 Hofstede 9 Case 4

Aerodium

Table of contents How a company organizes to support innovation 3 Core processes that add value 3 Offering 4 Servicing customers 4 Making money 5 Enterprise structure 5 Value chain 5 PESTEL Analysis 7 Political 7 Economical 7 Social 7 Technical 7 Environmental 7 Legal 8 SWOT analysis 9 Strengths

Understanding of Concepts

Understanding of Concepts What are two major types of knowledge? Give an example to each one. There are two kinds of knowledge. One is explicit knowledge, which can be expressed in words and numbers and shared in the form of data, scientific formulae, product specifications, manuals, universal principles, and so

‘’INTERNATIONAL BUSINESS’’ DEVELOPMENT OF NEW PRODUCT

INTRODUCTION STRATEGY IN THE ENTERPRISE – A CASE STUDY OF ZAMONAVIY QURILISH   Table of content Introduction 3 1. Characteristics of sector 5 As well as “Zamonaviy Qurilish 7 2. Target market, 9 3. Target Audience 9 4. Characteristics of introduction strategies 9 5. Evaluation of strategies effectiveness 9 6.

Refleksija 01202201

Eriksons Galvenais personības attīstības rezultāts šajā posmā ir indivīda „Es” – tēla („Es” – koncepcijas) veidošanās visās dzīves sfērās: izziņas, emocionālajā un uzvedības. Atkārtota doma Pārvarot identitātes krīzi, personība veido: reālo „Es” – kas es esmu; ideālo „Es” – kāds es varētu būt; dinamisko „Es” – kāds es esmu citu

SIA “Premium delivery”

  IEVADS 2 1. FINANŠU GRĀMATVEDĪBU REGULĒJOŠO LIKUMU UN PAMATPRASĪBU RAKSTUROJUMS 4 2. UZŅĒMUMA APRAKSTS 7 2.1. Nozares raksturojums un attīstības perspektīvas 7 2.2. Uzņemuma dibināšanas dokumentācija, struktūra un pārvaldes shēma 8 2.3. Grāmatvedības uzskaites metodika un uzņēmuma lietvedība 9 2.4. Uzņēmuma iekšējās kontroles sistēma 9 3. GRĀMATVEDĪBAS DARBA ORGANIZĀCIJA

Audzināšanas darba prakses atskaite

  1. PRAKSES NEDĒĻA 2 1.1. Vispārējs izglītības iestādes raksturojums 2 2. PRAKSES NEDĒĻA 3 2.1. Ieteicamo resursu saraksts skolotājiem attālinātā mācību procesa nodrošināšanai 3 3. PRAKSES NEDĒĻA 5 3.1. Mācību materiāli mācību procesa nodrošināšanai un atgriezeniskās saites īstenošanai attālināti 5 3.2. Mācību matriāli mācību procesa nodrošināšanai skolēniem, kuriem nav

Vēroto stundu analīze 01192205

  Vēroto stundu analīze Latviešu valoda Datums: Klase: 3. Mācību priekšmets: Latviešu valoda Skolotājas uzvārds pie kā stunda tika vērota: Temats: Pasaka „Ežapuķe” Mērķis: Sekmēt bērnu lasītprasmes, lasot skaļi un pa rindkopām. Saturs: Informācijas ieguve no lasītā. Uzdevumi: Aktivizēt skolēnu vārdu krājumā jaunus terminus; Attīstīt prasmi izsteiksmīgi un skaļi lasīt,

PAMATSKOLAS BERNU AR GARĪGĀS ATTĪSTĪBAS TRAUCĒJUMIEM PEDAGOGISKA PROCESA IPATNĪBAS

  1. GARĪGĀS ATTĪSTĪBAS TRAUCĒJUMI, TO RAKSTUROJUMS UN CĒLOŅI Mēs ikviens šajā pasaulē ienākam ar cerībām būt mīlētam, saprastam, cienītam un gaidītam. Šajā pasaulē cilvēki ir dažādi, viņi ienāk šai pasaulē kā individualitāte un izaug par vēl lielāku individualitāti, tikai uztvere un sapratne par pasauli un tās lietām katram ir

How to create a positive and healthy work environment in small business?

  Objective Lorem ipsum dolor sit amet, consectetur adipiscing elit, sed do eiusmod tempor incididunt ut labore et dolore magna aliqua. Pharetra pharetra massa massa ultricies mi. Feugiat pretium nibh ipsum consequat nisl vel pretium. Cursus sit amet dictum sit. Porttitor eget dolor morbi non arcu risus quis. Interdum velit

SIA” Airo Catering Services Latvija”

  Introduction 3 1. A general characteristic of a company and its economic sector 4 Name: “Airo Catering Services Latvija” 4 Form of Business 4 Types of Business 4 Workforce characteristics 4 Brief history 5 The sector 6 The company’s development potential in the European Union 6 The company’s activities

Financial Accounting 1701202202 (Finished work attached)

The periodic inventory .. that sell  The financing period is  The perpetual inventory system requires more detailed….  The difference …. and net sales is equal to  The ending inventory amount appears in … company that uses the periodic inventory system.  The account … statement as a  Under the perpetual inventory

Kospekti latviešu valodas un matemātikas stundai

Latviešu valoda 1 Klase: 4. Temats: Vietējie un sezonālie augļi, dārzeņi un ogas. Mērķis: veidot izpratni par veselīga uztura nozīmi ikdienā, atpazīt sezonālos un Latvijā audzētos augļus un dārzeņus. Uzdevumi: Nostiprināt zināšanas par veselīgu uzturu un tā nozīmi. Veicināt sadarbības prasmes strādājot nelielās grupiņās. Pilnveidot bērna prasmi strādat grupās un

Integrētās mācības saturs 1 dienai

  3.klase Temats vairākām dienām: Gaisma Izzināmais jautājums vienai dienai: Kā rodas ēnas ? Dominante + 2 mācību priekšmeti: Dabas zinības + sociālās zinības. Integrēto mācību saturs: Sniedziet priekšstatu par gaismas un ēnas izskatu Attīstīt vēlmi meklēt un izzināt. Eksperimentēt un iepazīstināt ar to, ka var saredzēt gaismas staru; saprast,

Meža nozares 01142203

  Temata izvēles pamatojums Mežs ir ekosistēma, kurā galvenais organikas ražotājs ir kokaudze. [1] Mežs ir arī Latvijas valsts nacionālā bagātība[2] un eksporta prece. Mežu kā jebkuru valsts bagātību nepieciešams apsaimniekot un uzturēt, tādējādi veidojas mežsaimniecība, kura ir tāda cilvēku saimnieciskā darbība mežā, ar kuru tiek panākta meža resursu efektīvāka

MĀRKETINGA ATTĪSTĪBAS TENDENCES UN TO NOZĪME UZŅĒMUMA “AER” ATTĪSTĪBAS DARBĪBĀ

SATURS IEVADS 2 1. MĀRKETINGA ATTĪSTĪBAS TENDENCES UN TO NOZĪME UZŅĒMUMA ATTĪSTĪBAS DARBĪBĀ 5 1.1. Mārketinga tendenču un koncepciju raksturojums 5 1.2. Mārketinga nozīme stratēģiskās plānošanas kontekstā 8 1.3. Uzņēmuma tirgus pozīcijas noteikšana izmantojot tirgus segmentēšanas principus 12 2. Zīmols un tā nozīme 15 2.1. Zīmola jēdziens, vēsturiskā attīstība un

Оценка финансового состояния “Latrailnet”

Академическая бакалаврская программа «Управление предпринимательством» САМОСТОЯТЕЛЬНАЯ РАБОТА ФИНАНСЫ ПРЕДПРИЯТИЯ Оценка финансового состояния “latrailnet” Рига, 2017 Содержание Характеристики компании АО “LATRAILNET” 3 Анализ финансового состояния компании 5 Горизонтальный и вертикальный анализ баланса 2014-2015 г. 5 Горизонтальный и вертикальный анализ отчета о прибылях и убытках 2014-2015 г 6 Анализ финансовых коэффициентов 7

ЛОГИСТИЧЕСКИЙ МЕНЕДЖМЕНТ. Логистический менеджмент. Взаимосвязь логистики с другими видами управленческой деятельности.

План: Основные управленческие функции администрирования логистической системы. Функции логистического анализа и аудита. Контроллинг логистической системы. Взаимосвязь логистики с маркетингом. Взаимодействие логистики с производственным, инвестиционным и финансовым менеджментом фирмы. Взаимодействие логистики с HR-менеджментом. Что должен представлять собой логистический менеджер, его квалификация. Продолжим разговор о логистическом менеджменте и об основных управленческих функциях

ЛОГИСТИЧЕСКИЙ МЕНЕДЖМЕНТ. Администрирование логистических систем.

Лекция 2.1. Администрирование логистических систем. План: Что такое логистический менеджмент. Понятие цели в общем и логистическом менеджменте. Планирование в теории общего менеджмента. Планирование стратегическое, оперативное в логистике. Организационные аспекты логистического менеджмента. Особенности формирования линейно–функциональных, дивизиональных, матричных организационных структур служб логистики. Проблема централизации или децентрализации отдела логистики. Межфункциональная и межорганизационная координация.

Терминологическая структура логистики

Формирование русскоязычной терминологии логистики – задача, требующая своего решения уже более десяти лет. В последнее время обсуждение этой проблемы ведется все более активно.1 Несмотря на то, что варианты определения значений русскоязычных терминов логистики уже представлены в широко известной специальной литературе,2 по мере развития логистики как науки требуется их обновление на

Majasdarbs.lv

Vai vēlies pasūtīt mācību darbu?

Cookie

Šīs tīmekļa vietnes satura kvalitātes uzlabošanai un pielāgošanai lietotāju vajadzībām tiek lietotas sīkdatnes – tai skaitā arī trešo pušu sīkdatnes. Turpinot lietot šo vietni Jūs piekrītat sīkdatņu lietošanai, kā arī iespējamai saziņai, ja kādā no lapā aizpildāmajām formām norādīsiet savu kontaktinformāciju.