Category: Referāts

Viedie materiāli

Ievads Pēdējo desmit gadu laikā tehnoloģijas attīstās arvien straujāk un mērķtiecīgāk, cilvēku vajadzības un pieprasījums produktu/pakalpojumu unikalitātei, produktivitātei un izmantošanai kļūst arvien kompleksāks, daudzdimensionālāks. Tas ir veicinājis arī dažādu materiālu parametru attīstību, inovācijas – tie ir kļuvuši daudzfunkcionāli, kas vēl vairāk pastiprināja nepieciešamību realizēt materiālu īpašību optimizāciju. Šajā evolūcijā mūsdienās

Jaunu būvju projektēšanas nosacījumu izpilde, tiesu prakse

Ievads Būvniecības apjoms pasaulē ir atkarīgs no daudziem faktoriem, tostarp ekonomiskajiem apstākļiem, investīciju līmeņa, demogrāfiskajām tendencēm un politiskajiem apstākļiem. Apzinātā statistika liecina, ka pēdējo desmitgažu laikā daudzās valstīs ir vērojams būtisks būvniecības apmēru pieaugums, īpaši strauji augošajās ekonomikās un valstīs ar augstu urbanizācijas līmeni. Piemēram, Ķīnā, kas ir lielākais būvniecības

SVID analīzes būtība un tās praktiskais pielietojums uzņēmuma “Tesla” darbības analīzē

Ievads Uzņēmuma darbībā ir jāņem vērā daudz dažādu iekšēju un ārēju faktoru, kas ietekmē kā uzņēmuma dzīvotspēju, tā arī konkurences spēju, tāpēc ir jāizstrādā uzņēmuma darbības stratēģija, kas ņem vērā šo faktoru iedarbību uz uzņēmuma darbību. Pastāv vairākas metodes uzņēmuma darbību ietekmējošo faktoru analīzei, no kurām lielu popularitāti ir iemantojusi

NEKUSTAMO ĪPAŠUMU ATSAVINĀŠANAS LĪGUMI

Ievads Mūsdienu ekonomikas attīstība Latvijā ir cieši un neatraujami saistīta ar uzņēmējdarbības attīstību, kas aiz sevis slēpj plašu urbanizāciju. Jaunu ģimeņu un atsevišķu cilvēku migrācija vairo darījumu skaitu, kur darījuma priekšmets ir nekustamais īpašums. Attiecīgi tiek noslēgti līgumi, kas ir viens no visvairāk izplatītākajiem civilo tiesību un pienākumu rašanās pamatiem.

Maģistra darbu kritiskā analīze pēc kritērijiem

  Temata formulējuma precizitāte, izvēles pamatotība Tēma ir noformulēta konkrēti, bez divdomības vai pārāk plašā tvērumā. Temata izvēles pamatojums – vienkāršs, saprotams, pamatots. Temata aktualitāte, tās pamatojums darba ievada daļā Darba ievadā tās autore ir centusies pamatot izvēlēto tēmu, tās aktualitāti. Lai gan vispārīgi var apgalvot, ka tas ir izvedies,

Televīzijas nozare

IEVADS Kopš 2000. gadu sākuma televīzijas nozarē ir notikušas būtiskas pārmaiņas. Televīzijas skatīšanās, ko agrāk raksturoja kā pasīvu mediju patēriņa veidu, kas parasti notiek pie televizora, ir kļuvusi daudz aktīvāka un var notikt gandrīz jebkurā laikā un vietā (Askwith, 2007; Evans, 2011, 2015). Īpaši jaunieši arvien retāk skatās tradicionālo lineāro

BANKU UZRAUDZĪBAS STANDARTI

IEVADS Šobrīd, globālā ekonomikas kontekstā, banku uzraudzība ir īpaši aktuāla, jo notiek strauja finanšu tirgus attīstība, tehnoloģiju ieviešana un citi globalizācijas procesi. Šie faktori rada jaunus izaicinājumus un riskus finanšu iestādēm, tādēļ ir nepieciešams pastiprināt finanšu iestāžu uzraudzību, lai novērstu potenciālas krīzes. Banku uzraudzība ir būtisks elements finanšu sistēmas stabilitātes

II seminārs krimināltiesībās

59. uzdevums Vispārējais objekts – visu interešu kopums, ko aizsargā KL. Grupas objekts – dzīvības intereses Tiešais objekts – Caukas vīra dzīvība 61. uzdevums Vispārējais objekts – visu interešu kopums, ko aizsargā KL. Grupas objekts – ceļu satiksmes ievērošanas intereses, dzīvības intereses Galvenais tiešais objekts – Rīgas rajona Mārupes ciema

I seminārs kriminaltiesībās

3. uzdevums Dispozīcija ir normas (panta) daļa, kas satur noziedzīgā nodarījuma jēdzienu un sastāva pazīmes. Mēs būt vienkāršā, aprakstošā, norādes un blanketo dispozīcija. Vienkāršā dispozīcija tikai nosauc NN, neaprakstot tā pazīmes (KL 172.p., 154.1p., 164.p.). Aprakstošā dispozīcija ne tikai nosauc NN, bet arī apraksta tā pamatpazīmes (KL 175.p.,176.p.) . <-

BUDŽETA PLANOŠANAS UN RISKU VADĪBAS PROCESU TEORĒTISKIE ASPEKTI

IEVADS   Latvijas drošību ietekmē dažādi ar starptautisko situāciju saistīti faktori. Viens no tiem ir militārās aktivitātes Latvijas tuvumā – Krievijas iejaukšanās Ukrainā. Otrs faktors ir terorisma un kiberuzbrukumu pieaugums, kas apdraud valsts un sabiedrības drošību. Vēl viens ir mēģinājumi graut valsts ārējo un iekšējo stabilitāti, izmantojot informācijas kara metodes.   Saskaņā

SOĻU MOTORI

Soļu motoru būtība un to darbības principi Soļu motors ir bezkarams, sinhrons motors, kas sadala pilnu rotāciju noteiktā skaitā soļu. Atšķirībā no bezkarma DC motora, kas rotē nepārtraukti, kad uz to tiek piemērots fiksēts DC spriegums, soļu motors rotē diskrētos solīšu leņķos. Tāpēc soļu motorus izgatavo ar solīšu skaitu apgriezienos

Consumer Society and Advertising

  1 Look at the adverts (A-C). Which of the Key Words could you use to describe them (translate the words)? amusing, attractive, awful, boring, brilliant, clever, colourful, dull, offensive, ridiculous, serious, sexist, shocking, silly, successful, tasteless, terrible, unusual, weird What is the message of each advert? (you may increase

Projekta plānošana, projekta vadītājs un tā komanda

Vienota projekta vadīšanas definīcija nepastāv, jo dažādi autori to traktē atšķirīgi. Literatūrā ir sastopami dažādi jēdziena skaidrojumi Oksfordas angļu valodas vārdnīcā “projekts” tiek definēts kā “individuāls vai kopīgs pasākums, kas tiek uzmanīgi plānots un projektēts, lai sasniegtu konkrētu mērķi”. Projekts ir plānveidīgs, vienreizējs kompleksu un savstarpēji saistītu darbu jeb aktivitāšu

LAULĪBA

IEVADS Tiesību zinātnē dominē pārliecība, ka “likumam nav emociju”, tomēr tāds nozīmīgs solis kā laulības noslēgšana ļoti bieži saistīta ar pozitīvām emocijām pārbagātu laiku, lai gan faktiski no juridiskā viedokļa šis civilstāvokļa akts ir ne tikai savas mīlestības apliecināšana sabiedrības acīs un attiecību oficiāla reģistrēšana, bet jaunu tiesību un pienākumu

Zarnu mikrobioma

Ievads Cilvēka ķermenis ir ļoti sarežģīts. Var apgalvot, ka tas sastāv no mikrobiomiem, kas sintezē cilvēka organisma funkcionēšanai nepieciešamus vitamīnus, piedalās gremošanas procesos un pārtikas šķelšanā, stimulē imūno sistēmu, aizsargā pret patogēniem mikroorganismiem, ietekmē centrālo nervu sistēmu un citu svarīgu cilvēka eksistēšanai nepieciešamo funkciju pildīšanu (Kroiča, 2019). Cilvēka mikrobiomi mīt

DISLEKSIJA

Ievads Informācijas avotos tiek norādīts, ka disleksija ir diezgan plaši izplatīts stāvoklis – tiek lēsts, ka tā skar 5-10% pasaules iedzīvotāju (Latvijas Disleksijas biedrība, 2015; Human Development Centre, 2021). Disleksija ir arī viens no visbiežāk sastopamajiem specifiskiem mācīšanās traucējumiem, un dažos informācijas avotos pat tiek norādīts, ka disleksija kā specifisks

VADĪBAS FUNKCIJAS

Ievads Katram cilvēkam ir vajadzības un vēlmes, bet indivīdam nav iespējams pašam apmierināt visas savas vēlmes. Šī un citu tiešo un netiešo iemeslu dēļ cilvēki apvienojas ar līdzcilvēkiem un strādā organizētās grupās, lai sasniegtu to, ko vienatnē nevarētu paveikt. Tādējādi cilvēks organizē un darbojas dažāda veida grupās. Informācijas avotos pat

Skolēnu ekskursijas kā tūrisma veids

Ievads Darba tēma: Skolēnu ekskursijas kā tūrisma veids. Tēmas aktualitāte ir acīmredzama, ņemot vērā sabiedrības pieaugošo interesi par izglītības tūrismu un jauniešu iespēju plašāku pieredzi iegūt, apmeklējot dažādus izglītības objektus un vietnes. Pētījuma problēma saistās ar skolēnu ekskursiju efektivitāti un ietekmi uz viņu izglītības procesu. Lai pilnībā saprastu šo tēmu,

tiesiskās apziņas teorija

Ievads Mūsdienu Latvijas saimnieciskās, administratīvās, politiskās un kultūras dzīves īpatnības, kas galvenokārt saistītas ar tirgus ekonomikas attīstību, privātās iniciatīvas aktivizēšanu, cilvēku radošumu un neatkarību, nepieciešamību paaugstināt organizētību un kārtību, skaidru un stingru tiesiskā regulējuma īstenošanu, ir radījušas nepieciešamību mainīt sabiedrības attieksmi pret tiesību vērtības definēšanu, tiesisko mehānismu nozīmi un lomu

Pilsoniskās līdzdalības iniciatīva

Aktualitāte Servisa suņu biedrība TEODORS ir neatsverams atbalsts neredzīgajiem un vājredzīgiem Latvijā, nodrošinot kvalitatīvus un apmācītus suņu pavadoņus. Šogad biedrība svin desmit gadu jubileju, un šis notikums atklāj ne tikai ieguldīto darbu apjomu, bet arī aktuālās problēmas, kas ietekmē organizācijas spēju sniegt nepieciešamo palīdzību cilvēkiem ar redzes un kustību ierobežojumiem.

STARPTAUTISKIE KVALITĀTES STANDARTI

IEVADS Starptautiskie kvalitātes standarti ir vienkopus uzskaitīti noteikumi un norādījumi, kas ir izstrādāti, lai nodrošinātu visā pasaulē atzītu un pieņemtu produktu, pakalpojumu vai procesa kvalitāti. Šie standarti ir izstrādāti dažādās nozarēs un tiek izmantoti, lai nodrošinātu vienotu pieeju kvalitātes vadībai un novērtēšanai. Starptautiskie kvalitātes standarti palīdz uzņēmumiem uzlabot to darbības

SAISTĪBU TIESĪBU VIETA TIESĪBU SISTĒMĀ

ievads Saistību tiesības, viena no svarīgākajām nozarēm tiesību sistēmā, ieņem īpašu vietu, ņemot vērā to, ka tai piešķirta galvenā loma sabiedrisko attiecību regulēšanā. Saistību tiesības daļa no pastāvīgas tiesību nozares – civiltiesības. Regulē līdztiesīgu dalībnieku savstarpējās mantiskās vai nemantiskās tiesiskās attiecības. Referāta ietvaros autors izmantos dažādu avotu atziņas, lai izveidotu

Ražošanas plānošana

Ražošanas plānošanas un kontroles raksturojums Ražošanas plānošana un kontrole ir būtisks process uzņēmuma efektivitātes un rentabilitātes nodrošināšanai. Šis procesa raksturojums ietver plānošanas posmu, kur tiek izstrādāti mērķi un resursu sadale, kā arī kontroles posmu, kur tiek novērtēta ražošanas darbība attiecībā pret sākotnējiem mērķiem. Pirmkārt, ražošanas plānošanas procesa svarīgs aspekts ir

Populisma ietekme uz demokrātiju Eiropā

Ievads Populisms ir kļuvis par nozīmīgu politisku parādību, kas ietekmē demokrātijas visā pasaulē. Tas ir parādījies kā politiskās sistēmas izaicinājums, atspoguļojot sabiedrības nepriecāšanos un neapmierinātību ar esošo politisko eliti un sistēmu. Šajā kontekstā populisma ietekme uz demokrātiju ir kļuvusi par nozīmīgu sabiedriskās dzīves jautājumu, kas prasa dziļāku izpratni un pētniecību.

PILSONĪBAS INSTITŪTA ATTĪSTĪBA LATVIJĀ

IEVADS Pilsonības institūts ir svarīgs un neizbēgams elements katras valsts sabiedrības dzīvē, kas nodrošina iedzīvotājiem tiesības un pienākumus, definē to piederību konkrētai valstij un nosaka to lomu tajā. Latvijā pilsonības institūta attīstība ir bijusi būtiska un interesanta, it īpaši, ņemot vērā valsts neatkarības atjaunošanas vēsturi 20. gadsimta sakarā ar politiskajām

Referāts Geštalts

Индивидуализм и интерперсональные отношения: общее понимание Индивидуализм — это философская, социальная и культурная концепция, которая акцентирует внимание на значимости индивида, его правах, свободах и автономии. Этот термин охватывает разнообразные аспекты человеческой жизни, включая политику, экономику, мораль, идентичность и социальные отношения. Индивидуализм, в рамках Гештальт-подхода, представляет собой важную концепцию, которая описывает

Darbinieku apmierinātība

ТЕОРЕТИЧЕСКИЙ ОБЗОР УДОВЛЕТВОРЕННОСТИ И МОТИВАЦИИ СОТРУДНИКОВ Удовлетворенность работой связана с чувствами или состоянием ума человека по отношению к характеру своей работы. Различные факторы, такие как качество отношений с руководителем, условия труда и уровень выполнения работы, могут влиять на удовлетворенность работой (Economicsdiscussion, 2022). Несмотря на разнообразие определений, существует согласие в том,

BLOCKCHAIN UN TĀS IZMANTOŠANAS IESPĒJAS

IEVADS Digitālajā laikmetā mēs piedzīvojam tehnoloģisku revolūciju, kurai ir potenciāls izmainīt veidu, kādā mēs uzkrājam, pārvaldām un apmaināmies ar datiem un vērtībām. Vienā no šīs revolūcijas centrālajiem elementiem ir blockchain tehnoloģija, kas piedāvā jaunus risinājumus dažādās nozarēs, sākot no finanšu līdz pārtikas drošības jomai. Pētījums par blockchain tehnoloģiju ir aktuāls,

Ekonomikas domas vēsture industriālās revolūcijas laika posmā

Ievads Industriālā revolūcija, kura sākās ap 18. gadsimta beigām un iezīmēja pāreju no rokdarba uz masveida rūpniecisko ražošanu, ir nozīmīgs laika posms, kurš ne tikai izmainīja ekonomikas struktūru, bet arī ietekmēja filozofiskās un ekonomiskās domas attīstību. Šis periods, būdams ne tikai tehnoloģisku inovāciju un ekonomisku pārmaiņu avots, bet arī sociālas

CIVILPROCESUĀLO TIESĪBU PRINCIPI

Civilprocesuālo tiesību principi veido neatņemamu tiesiskās sistēmas sastāvdaļu, nodrošinot tiesas procesa taisnīgumu un efektivitāti. Šie principi norāda uz to, kā tiek vadīts tiesas process, un tie ir fundamentāli gan tiesnešiem, gan advokātiem, kuriem ir pienākums nodrošināt, ka taisnīguma un tiesību subjektu aizsardzības prasības tiek pienācīgi ievērotas. Civilprocesuālo tiesību principi iedalās

THE BIG FIVE INVENTORY

Personality and Social Dynamics Lab | Sanjay Srivastava (uoregon.edu) THE BIG FIVE INVENTORY Pilnā bibliogrāfiskā informācija par rakstu (korekti noformēta atsauce pēc APA stila) John, O. P., & Srivastava, S. (1999). The Big Five Trait taxonomy: History, measurement, and theoretical perspectives. In L. A. Pervin & O. P. John (Eds.),

Psiholoģijas vēstures aspekti un virzieni psiholoģijā

IEVADS Psiholoģijas vēstures izpēte ir būtiska, jo tā palīdz izprast šīs disciplīnas daudzveidību un sniedz iespēju attīstīt uzstādījumus pētniecībai un praksei, ņemot vērā zinātnisko skolu dažādību. Tas veicina atvērtību un sapratni par mūsdienu psiholoģijas dažādajiem skatījumiem un tendencēm. Svarīgi ir atzīmēt, ka psiholoģija nav statiska un viennozīmīga zinātne, bet gan

DISKŽOKEJA PROFESIJAS STEREOTIPIZĀCIJA LATVIJAS MEDIJOS

Intervijas rezultātu analīze un interpretācija Pētījuma ietvaros autors ir veicis 5 diskžokeju profesijas pārstāvju intervēšanu un tālāk darbā autors sniedz intervijas rezultātu analīzi, interpretēšanu un to tiem izrietošo secinājumu apkopošanu. Rudolfs Budze, zināms kā DJ Rudd, ir mūzikas producents un Universal Music Group darbinieks, arī LAIPA Latvijas izpildītāju producentu apvienības

DARBA SAMAKSU UN AR TO SAISTĪTO NODOKĻU UZSKAITE UN ANALĪZE UZŅĒMUMĀ

IEVADS Lielākajai daļai cilvēku alga ir galvenais ienākumu avots. No tā vērtības ir atkarīgs jebkuras valsts iedzīvotāju dzīves līmenis. Līdz ar to ar darba samaksu saistītie jautājumi (tās apmērs, uzkrāšanas un izmaksas forma u.c.) ir vieni no aktuālākajiem gan darbiniekiem, gan darba devējiem. Ņemot vērā atalgojuma problēmas, jebkurš cilvēks var

Darba algas nodokļu atvieglojumi darba devēja sniegtajiem labumiem

IEVADS Darba algas nodokļu atvieglojumi, kas saistīti ar darba devēja sniegtajiem labumiem, ir būtisks aspekts gan uzņēmējdarbības, gan darba attiecību kontekstā. Šie nodokļu atvieglojumi ne tikai ietekmē uzņēmuma finansiālo stabilitāti, bet arī veicina darbinieku motivāciju un labklājību. Tas ir svarīgs instruments, lai piesaistītu un uzturētu kvalificētu darbaspēku, kā arī stiprinātu

Communication skills. Communication and Relationship in nursing. 

Effective communication within nursing stands as a cornerstone in modern healthcare, facilitating optimal patient care. This proficiency is vital in navigating the complexities of medical processes and ensuring superior healthcare outcomes. Grounded in compassion and technical expertise, nursing heavily relies on robust communication frameworks to establish trust, encourage collaboration among

Mediji, to lietojuma un apmierinājuma teorija

  Šajā apakšnodaļā autors analizē mediju lomu un to ietekmi, fokusējoties uz lietojuma un apmierinājuma teoriju. Mediji kļūst par komunikācijas starpniekiem, sniedzot iespēju sasniegt plašu auditoriju caur dažādiem kanāliem. Šī teorija atzīmē indivīdu aktīvo iesaistīšanos mediju lietošanā, norādot uz to, ka cilvēki apzināti izvēlas medijus, lai apmierinātu savas vajadzības un

Krasta aizsardzības nocietinājumu kompleksa Mangaļsalā aizsardzības iniciatīva

Problēmas apraksts Vēstures mantojums ir klātesošs visā Latvijas teritorijā un tā nozari pārstāv Saeimas Kultūras, izglītības un zinātnes komisija, Kultūras ministrija, Valsts kultūras pieminekļu aizsardzības inspekcija, pašvaldības, pieminekļu saimnieki, sabiedriskās profesionālās organizācijas, mācību un pētniecības iestādes, restaurācijas uzņēmumi, pētnieki, restauratori, amatnieki, arhitekti, vēsturnieki, arheologi, mākslas vēsturnieki un zinātnieki, kolekcionāri, biedrības,

ticēšana dezinformacijai par COVID-19

Ievads Dezinformācija ir apzināta nepatiesas un maldinošs informācijas veids ar nolūku nodarīt kaitējumu (Fallis, 2009). Bieži vien dezinformācijas kampaņās tiek izmantota taktika, kurā patiesi fakti tiek sajaukti ar meliem vai nepatiesiem secinājumiem, ar nolūku maldināt un dezinformēt auditoriju (Wardle & Derakhshan, 2017). Lai gan dezinformācija parasti izpaužas ar neprecizitāti, tai

The role of lifelong learning in personal development

Personal development and its necessery A fulfilling life is an ancient question in philosophy, social thought and the personal life of every person. This question has a great internal tension, as it tends to combine several aspects and dimensions of life into one view.[1] It can even be affirm that

ОТЧЕТ по общеорганизационному этапу практики

ВВЕДЕНИЕ Организационная практика началась ХХ ХХХХ 2023 года на предприятии SIA DanMax, которая занимается розничной торговлей и грузовыми перевозками. Поскольку деятельность компании началась в 1992 г., можно утверждать, что компания накопила обширный опыт в сфере розничной торговле, а также добилась слаженной работы и оперативности в осуществлении текущих задач. Цель практики

survey

This survey serves as a critical tool in unraveling the intricacies of user behavior within the digital landscape. In an era where online platforms hold immense sway over consumer decisions, this research endeavors to provide a comprehensive evaluation of the cognitive processes that underpin user interactions. At the heart of

Speciālās izglītības skolotāja darbs angļu valodas stundā programmas satura apguvē bērniem ar garīgās attīstības traucējumiem

Ievads Speciālās izglītības teorētiskie aspekti Speciālās izglītības jēdziens un normatīvais regulējums Speciālā izglītība ir būtisks elements izglītības sistēmā, kas nodrošina vienlīdzīgas iespējas izglītības saņemšanai skolēniem ar dažādām īpašajām vajadzībām. Speciālās izglītības jēdziens attiecas uz izglītības procesu un mācību organizēšanu, kurā tiek nodrošinātas specifiskas atbalsta metodes un resursi, lai atbilstu skolēnu

PERSONĀLA ATLASES PROCESS APKALPOŠANAS NOZARĒ

IEVADS Liela nozīme tiek piešķirta personāla politikai, lai uzņēmums varētu racionāli izmantot visus savus resursus un gūt peļņu. Līdz ar to personāla nodaļai ir jārisina tādi uzdevumi kā nepieciešamā personāla piesaiste un atlase, psiholoģiskā klimata nodrošināšana uzņēmumā, personāla lietas veidošana un papildināšana, dažādu personāla apmācības pasākumu veikšana, tālākizglītība un karjeras

Populisma ietekme uz demokrātiju

Populisma ietekme uz demokrātiju Rīga, 2023 Ievads Populisms ir kļuvis par nozīmīgu politisku parādību, kas ietekmē demokrātijas visā pasaulē. Tas ir parādījies kā politiskās sistēmas izaicinājums, atspoguļojot sabiedrības nepriecāšanos un neapmierinātību ar esošo politisko eliti un sistēmu. Šajā kontekstā populisma ietekme uz demokrātiju ir kļuvusi par nozīmīgu sabiedriskās dzīves jautājumu,

Operāciju vadība uzņēmumā airBaltic

Ievads Operāciju vadība ir kritiski svarīgs aspekts jebkurā uzņēmumā, īpaši tādā augošā nozarē kā aviācija. Šajā pētījuma autors apskata uzņēmuma airBaltic operāciju vadību, kas ir viena no Baltijas reģiona vadošajām aviokompānijām. AirBaltic ir pieredzējusi būtisku attīstību un transformāciju kopš tās dibināšanas, kļūstot par starptautiski atzītu uzņēmumu, kas piedāvā pasažieriem plašu

NEOKLASIKAS DOMĀŠANAS PIONIERI

Ievads Neoklasiskā ekonomiskā doma ir viena no būtiskākajām ekonomikas teorijām, kas attīstījusies 19. un 20. gadsimtā. Šī ekonomiskā doma būtiski ietekmējusi gan ekonomikas zinātni, gan politiku. Tā balstās uz svarīgām idejām par individuālām izvēlēm, konkurenci, cenu mehānismu un resursu efektīvu izmantošanu. Neoklasiskā ekonomiskā doma pastāv vēl joprojām un tā turpina

national economy

INTRODUCTION In the era of globalization, the development of countries with small open economies largely depends on the intensity of use of various forms of international economic relations, among which the competitiveness of each country plays a special role. At the present stage of development, the problem of competitiveness occupies

monetary system

INTRODUCTION The monetary system is one of the most important parts of economic science. It is much more than a passive component of the economic system, it is more than an instrument that facilitates the workings of the economy. A properly functioning monetary system injects vitality into the cycle of

mixed economy

INTRODUCTION State regulation of the economy in a market economy is a system of standard measures of legislative, executive and controlling nature, carried out by authorized state institutions and public organizations in order to stabilize and adapt the existing socio-economic system to changing conditions. As the market economy developed, economic

Iegūstiet piekļuvi visiem +5000 izpildītiem mācību darbiem.

Par 9.90 € jūs varat:
– Pārskatīt visas mūsu arhīvā pieejamās lapas.
– Lejuplādēt jebkurus 10 failus.

Piekļuve būs aktīva 24 stundas.

Jūs varat veikt maksājumu ar jebkuru bankas karti.

Majasdarbs.lv

Vai vēlies pasūtīt mācību darbu?

Cookie

Šīs tīmekļa vietnes satura kvalitātes uzlabošanai un pielāgošanai lietotāju vajadzībām tiek lietotas sīkdatnes – tai skaitā arī trešo pušu sīkdatnes. Turpinot lietot šo vietni Jūs piekrītat sīkdatņu lietošanai, kā arī iespējamai saziņai, ja kādā no lapā aizpildāmajām formām norādīsiet savu kontaktinformāciju.