Category: Referāts

Darba vides riska faktori strādniekam iestādē

SATURA RĀDĪTĀJS IEVADS 3 1. STRĀDNIEKA PROFESIJAS RAKSTUROJUMS 4 1.1. Veicamie pienākumi 4 1.2. Nepieciešama kvalifikācija 5 1.3. Galvenās riska faktora grupas 6 2. RISKU NOVĒRTĒŠANA IZMANTOJOT MATRICU 13 2.1. Riska novērtējuma tabula 15 2.2. Riska samazināšanas faktori 30 SECINĀJUMI 34 IZMANTOTĀS LITERATŪRAS UN AVOTU SARAKSTS 35 IEVADS Mūsdienas katrs

Džordžs Katlets Māršals pptx pielikumā

Džordžs Katlets Māršals  (1880 – 1959) •ASV militārpersona un 1953. gada Nobela Miera prēmijas laureāts. Visu Otrā pasaules kara laiku bija ASV armijas ģenerālis. •Pēc kara pildīja ASV valsts sekretāra un aizsardzības sekretāra funkcijas. •Būdams valsts sekretārs, Dž. Māršals iniciēja plānu Eiropas valstu finansiālam atbalstam, kas atjaunotu pirmskara ekonomisko līmeni, kā arī samazinātu potenciālo PSRS ietekmi uz karā cietušajām valstīm. Tas vēlāk tika nosaukts par Māršala plānu. •1943. un 1947.

Referāts „Noziedzīgi iegūtu līdzekļu legalizācijas novēršana”

SATURA RADĪTĀJS IEVADS 3 1. VISPĀRĒJA INFORMĀCIJA, KAS RAKSTURO NOZIEDZĪGI IEGŪTU LĪDZEKĻU LEGALIZĀCIJAS NOVĒRŠANAS PASĀKUMU MĒRĶI UN NOZĪMI 4 1.1. Noziedzīgi iegūtu līdzekļu legalizācijas jēdziens 4 1.2. Valsts institūcijas, kuri atbild par legalizācijas novēršanu 6 1.3. Noziedzīgi iegūtu līdzekļu legalizācijas statistika 9 2. NOZIEDZĪGI IEGŪTU LĪDZEKĻU LEGALIZĀCIJAS NOVĒRŠANAS PASĀKUMI PASAULĒ,

Alternatīvas investīcijas GF47

Saturs Ievads 3 1. NODAĻA 5 1.1. Investīciju būtība 5 1.2. Investīciju veidi 8 2. NODAĻA 11 2.1. Alternatīvu investīciju būtība 11 2.2. Alternatīvu investīciju klasifikācija 12 3.NODAĻA 16 Alternatīvu investīciju analīze 16 Secinājumi un priekšlikumi 21 Izmantotā literatūra 23 Ievads Bernards Baruhs ir teicis: „Jebkurš naudas ieguldījums ir saistīts

Ārvalstu investīcijas Latvijā G5F

Saturs 1. Investīcijas raksturojums 3 1.1. Investīcijas būtība 3 1.2. Investīciju veidi 4 1.3. Investīciju finansēšanas avoti 7 2. Investīcijas sadalījums 11 2.1. Eiropas Savienības fondu investīcijas 11 2.2. Citas investīciju plūsmas 13 Literatūras saraksts 17 Investīcijas raksturojums Investīcijas būtība Latvija ir jaunā valsts ar atvērtu ekonomiku, līdz ar to

STUNDAS KONSPEKTS MĀJTURĪBĀ UN TEHNOLOĢIJĀS/ DIZAINĀ UN TEHNOLOĢIJĀS G5F

Mācību tēma: Kā tamborē (vai filcē) telpiskus tekstila objektus? Stundas tēma: Tamborējumu veidu apguve. Klase: 4.klase (bloka stundas) Sasniedzamais rezultāts: Patstāvīgi tamborē plākšņa veidā, īsos stabiņos trīs tamborējuma rakstus: gludais raksts, rievotais raksts un svītru raksts. Stundas uzdevumi: Noskaidrot stundas SR, meklējot atšķirības pedagoga uzskates priekšmetos; Izmantojot viedtālruni, meklē un

Bezdarbs referāts F63

Saturs Ievads 3 1. Bezdarba ietekme uz tautsaimniecības attīstību 4 2. Bezdarba rādītāji Latvijā un to ietekmējošie raksturlielumi 7 Nobeigums 15 Izmantota literatūra un avotu saraksts 16 Ievads Latvijas ekonomiskās politikas mērķis ir nodrošināt ilgtspējīgu un līdzsvarotu ekonomisku un sociālu izaugsmi valstī, un viens no galvenajiem uzdevumiem pēdējos gados bija

NEKUSTAMĀ ĪPAŠUMA TIRGUS ATTĪSTĪBAS VADĪŠANAS SISTĒMA LATVIJĀ

Geipele S. Nekustamā īpašuma tirgus attīstības vadīšanas sistēma Latvijā. – Rīga: RTU Izdevniecība, 2014. – 62 lpp. Iespiests saskaņā ar RTU Inženierekonomikas un vadības fakultātes Būvuzņēmējdarbības un nekustamā īpašuma ekonomikas institūta 2014. gada 27. janvāra lēmumu, protokols Nr. 22500-4.1/02. Šis darbs izstrādāts ar Eiropas Sociālā fonda atbalstu projektā “Atbalsts RTU

COURSE REQUIREMENTS “PSYCHOLOGICAL ASPECTS OF GROUP MANAGEMENT”  (Finished work attached )

GROUP WORK ORGANISATIONMETHODOLOGICAL MANUALINSTRUCTIONCompletion date – follow the information;Completion – attach completed work here “Exam submission”.Methodological manual – it is an analytical, concise written report of a learnerabout psychological aspects of a group management at a workplace.The aim of the methodological manual is to systematise, enhance and broadentheoretical knowledge of

Kravas pārvadājumi autotransportā

Satura radītājs Ievads 3 1. Autopārvādājumu raksturojums 4 1.1. Kravas automobiļu klasifikacija 5 1.2. Autovilcienu un piekabes sistēmu klasifikācija 9 2. Kravu autopārvadājumu tirgus sektora raksturojums Latvijā 11 2.1. Valsts pārvalde autotransporta jomā 11 2.2. Kravu autopārvadājumu statistikas dati Latvijā 13 Nobeigums 15 Izmantotās literatūras un avotu saraksts 16 Ievads

Nekustamā īpašuma tirgvedībā FGH6

Satura rādītājs 1. Koncepcijas 3 2. Segmentēšana 5 3. Anketa 8 4. Mārketinga kompleksa elementi 10 5. Pirkšanas lēmuma pieņemšanas process 12 6. SVID matrica 13 Secinājumi un priekšlikumi 14 Izmantotās literatūras un avotu saraksts 15 Koncepcijas 1. Ar ko viena no otras atšķiras divas mārketinga pieejas: preces pilnveidošanas koncepcija

Nekustamā īpašuma ekonomika jautājumi un atbildes (Gatavs darbs pielikumā)

TEORĒTISKIE JAUTĀJUMI Skaidrot jēdzienus: nekustamas preces – ir nekustamā īpašuma objekts (zemes vienība vai būve) vai šo objektu kopība (zemes vienība un būve), kas saskaņā ar likuma „Par nekustamā īpašuma ierakstīšanu zemesgrāmatās” … nekustamo preču tirgus – ir esošo un potenciālo tirgus dalībnieku jeb subjektu kopums, kuri darbojas noteiktā sociāli

Ēku dzīves cikls 2 Referāts (Piemērs: Marijas ielā 6)

IEVADS Būvju un ēku lietošanas tiesību aprobežojumi skar jebkuru no iedzīvotājiem, neatkarīgi no to slāņa vai mantiskā stāvokļa, jo cilvēkiem, kam pieder īpašumi ir jāzina šie aprobežojumi, lai neradītu nedz apdraudējumu vai neērtības sabiedrībai. Arī cilvēkiem, kuriem nepieder īpašumi vai būves, ir jāpārzina savas tiesības rīkoties, ja viņš uzskata, ka

Preču grupas dārzeņu, augļu, riekstu vai citu augu daļu izstrādājumu risku novērtēšana un kontroles pasākumu plānošana”

SATURA RADĪTĀJS 1. MUITAS MĒRĶI 3 2. VISPĀRĒJA INFORMĀCIJA PAR ANALIZĒJAMO PREČU GRUPU, PREČU NOZĪMĪGUMA NOVĒRTĒJUMS TAUTSAIMNIECĪBĀ 6 3. ĀRĒJĀS INFORMĀCIJAS IEGŪŠANA UN ANALĪZE PAR PREČU GRUPU 9 3.1. Likumdošana 9 3.2. Pieprasījuma svārstības tautsaimniecībā un piegādes reģioni 14 3.3. PVN 15 3.4. Krāpšanas gadījumi 16 4. PREČU GRUPAI RAKSTURĪGO

Kravas lifti, to izvēle un ražība

Saturs 1.Darbu izpildes tehnoloģija un tehnoloģiskie ierobežojumi attiecīgo darbu izpildei, tehnoloģisko ierobežojumu iemesli 3 2.Standarti un normatīvie akti, kas reglamentē attiecīgo darbu izpildi, materiālu ražošanu un atbilstības novērtēšanu 6 3.Jāapraksta galvenās standarta prasības attiecīgajai darbu izpildes/materiālu tehnoloģijai 7 4.Kvalitātes kontroles metodes un pieņēmumi, uz kādiem balstīts standarts un darbu izpildes

Mazā un vidēja biznesa attīstība Latvijā (Referāts)

  Satura rādītājs Ievads 3 1. Uzņēmējdarbības vides raksturojums 4 2. Uzņēmējdarbības vide Latvijā 8 3. Mazā un vidējā komersanta statuss 10 4. MVU attīstības tendences Latvijā 12 Izmantotās literatūras un avotu saraksts 14 Ievads Ikviena uzņēmuma darbību ietekmē vide, kurā tas darbojas. Mūsdienās uzņēmējdarbības vide nepārtraukti mainās, līdz ar

Autotransporta pārvadājumu maršrutu plānošana, un to nepieciešamība.

Saturs Ievads Autotransporta pārvadājumu maršrutu plānošana 4-7 Maršrutu plānošanas nepieciešamība 7-9 Secinājumi 10 Literatūras saraksts 11 Ievads Katru pilsētu veido ietvars, kurš aptver vietējo iedzīvotāju vajadzības, kuru piepilda vietējo plānotāju idejas un ietekmē globālie un vietējie ekonomiskie apstākļi. Līdz ar to ir ļoti svarīgi atrast ekonomiski pamatotus ilgspējīgus daudzu infrastruktūras

Siltumapgāde Latvijā

Saskaņā ar Latvijas enciklopēdiskajā vārdnīcā pieejamo siltumapgādes definējumu, siltumapgāde ir karstā ūdens vai tvaika piegāde ēku apkurei, ventilācijai, gaisa kondicionēšanai, karstā ūdens apgādei, tehnoloģiskām vajadzībām rūpniecības un lauksaimniecības ēkās. Savukārt siltumtīkls ir definēts kā cauruļvadu sistēma, pa kuru siltumnesējs no siltuma avota nonāk pie patērētājiem. Siltumtīkls var būt divcauruļu (turpgaitas

Elektroenerģijas zudumi elektroapgādes sistēmā

Saturs Ievads 3 1. Elektroenerģijas patēriņu raksturojošie rādītāji 4 1. 2. Tehniskie zaudējumi 4 1.2. Galvenie tehnisko zaudējumu iemesli 5 1.3. Netehniskie zaudējumi 9 1.4. Kā samazināt tehniskos zaudējumus? 11 2. Elektroenerģijas zudumu aprēķins 14 Nobeigums 21 Literatūras saraksts 22   Ievads Elektroenerģijas tirgus ir vērienīgs mehānisms, kuram pasaulē tiek

“Ventspils nafta AS”

Saturs Ievads 3 1. Konkurence 4 2. Neliels ieskats vēsturē 4 3. Ventspils Nafta AS 5 4. Ventspils Naftas un naftas produktu tranzīts 6 5. Fakti 6 Secinājumi 8 Izmantotās literatūras sarakts 9 Ievads Akciju sabiedrība Ventspils nafta ir daudznozaru koncerna centrālālā holdingsabiedrība. Šodien a/s Ventspils nafta ir pazīstama kā

GAISMAS INTENSITĀTE

MĒRĪŠANAS METODES Gaismas intensitāte ir svarīga gan darba vietās, gan dzīvojamās telpās. Cilvēks lielāko daļu apkārtējās vides uztver ar redzes palīdzību. Tāpēc labs apgaismojums būtiski ietekmē to, cik ātri var uztvert informāciju un cik patīkami cilvēki jūtas telpās. Ja gaisma ir pārāk vāja, acis ātri nogurst, bet, ja tā ir

LAIKRAKSTS „LITERATŪRA UN MĀKSLA” 1960-1965.G.

SATURS Ievads 3 1. Informācija par izdevumu 4 2. Izdevuma vizuālais raksturojums 5 3. Izdevuma satura raksturojums 8 4. Izdevuma izpēte zinātniskajā literatūrā 9 5. Izdevuma vēsturiska nozīme 10 Izmantotie informācijas avoti 11 IEVADS Latvijas Padomju Sociālistiskās Republikas (LPSR) radošo savienību kopīgs literāri māksliniecisks un sabiedriski politisks nedēļas laikraksts sabiedrības kultūras procesa

IEDZĪVOTĀJU ENĀKUMA NODOKĻA TEORĒTISKAIS UN VĒSTURISKAIS RAKSTUROJUMS

  Kad 1918. gada 18. novembrī tika proklamēta Latvijas Republika un tika sastādīts pirmais ministru kabinets, sāk veidoties jauna nodokļu sistēma.Latvijas nodokļu sistēma, kopumā ņemot, vēlējās balstīt uz taisnīgiem un demokrātiskiem principiem, lai turpinātu to demokrātijas garu, kas valdīja, dibinot jaunu valsti, bet tālaika izpratnē šīs vērtības iemiesoja tiešie nodokļi,

Mājas darbs priekšmeta „Cenu veidošana būvniecībā BF” BP cenas saistība ar nekustamo preču tirgu – X lekcija (Gatavs darbs pielikumā)

Satura radītājs Atbildes uz lekcijas slaidos iekļautajiem jautājumiem 3 Mājokļu cenas analīze 7 Izmantotās literatūras un avotu saraksts 11 Atbildes uz lekcijas slaidos iekļautajiem jautājumiem Būvniecības produkta cenas un nekustamo preču NPT mijiedarbību nosaka šādi aspekti:  NPT tiek pārdota liela daļa no BN saražotajiem produktiem; dažādās TS nozarēs strādājošo komersantu

Ārpakalpojums, tā būtība, priekšrocības un trūkumi, piemēri.

Satura radītājs Ievads 3 1. Ārpakalpojums loģistikā 4 1.1. Ārpakalpojuma būtība 4 1.2. Loģistikas ārpakalpojumu veidi 7 2. Trūkumi loģistikas ārpakalpojumu izmantošanā 13 Nobeigums 17 Izmantotās literatūras un avotu saraksts 18 Ievads Pašlaik uzņēmumi nomā ne tika pašu transportu, bet arī izmanto ekspeditoru pakalpojumus lai veiktu preces nogādi gan ārvalstīs,

Высокой эффективности транспортных процессов.

Для того, чтобы добиться высокой эффективности транспортных процессов, необходимо осуществлять комплексный подход, использовать эффективные инструменты и надлежащие стандарты. Современная транспортная услуга связывает факторы производства в сложные сети отношений между производителями и потребителями, поэтому инновационные идеи и проекты осуществляются на базе прогрессивных управленческих, информационных и электронных инструментов, обеспечивая высокий уровень взаимодействия,

Īpatnības menedžmenta organizācija transportā

Saturs 1. Īpatnības menedžmenta organizācija transportā 3 1.1. Metodes un formas transporta vadībā 3 1.2. Pārvadājuma procesa vadība 10 2. Stratēģiskais  menedžments 16 3. Inovācijas menedžments 23 4. Starptautiskais menedžments transportā 26 5. Cilvēkresursu menedžments 28 6. Ekoloģiskais menedžments 31 7. Riska menedžments 34 Izmantotās literatūras un avotu saraksts 38

Mājas darbs priekšmeta „Cenu veidošana būvniecībā BF”

Satura radītājs Nozīmīgākās problēmas būvniecībā un BP cenas veidošanā Latvijā salīdzinājumā ar citām valstīm 3 Izmantotās literatūras un avotu saraksts 7 Nozīmīgākās problēmas būvniecībā un BP cenas veidošanā Latvijā salīdzinājumā ar citām valstīm Pandēmijās laikā galvenās problēmas būvniecības nozare ir izmaksu pieaugums, būvmateriālu piegāžu kavēšanās un kvalitatīva darbaspēka trūkums. 2022. gada

Karl Marxs UA 28F

Зміст Вступ Розділ 1. Матеріалістичне розуміння історії в теорії Карла Маркса 1.1 Соціологічні погляди Карла Маркса 1.2 Понятійно-категоріальний апарат теорії історичного матеріалізму 1.3 Особливості соціально-філософського вчення Маркса Розділ 2. Структура суспільних відносин в контексті марксистської теорії 2.1 Вчення про ієрархію суспільних відносин 2.2 Вчення про закони розвитку суспільства Розділ 3.

Loģistika FG129

Kādas darbības jāparedz organizējot pasažieru pārvadājumus. Norādīt iespējamās atšķirības dažādos transporta veidos un to ietekmi ekonomikā. Pasažieru pārvadājumu attīstība Latvijā iet kopsolī ar tās ekonomisko un sociālo attīstību. Latvijas sabiedriskajā transportā būtiska loma ir autobusu, pasažieru vilciena un avio pārvadājumiem. Šie transporta veidi gan savstarpēji konkurē pasažieru piesaistē, gan arī

Ответы Jūrniecība (Готовая работа в приложении)

Что такое меридиан и какие Вы знаете меридианы, и почему они так называются? Термин меридиан (от лат. meridianus — полуденный) получил в различных областях знаний следующие определения.  В астрономии: меридиан астрономический (истинный) – линия на земной поверхности, все точки которой имеют одну и ту же астрономическую долготу. Плоскостью астрономического (истинного) меридиана точки земной

Ответы на вопросы “Психология” 14102022

Циклический характер познания: проблема – гипотеза – теория Способность правильно сформулировать проблему – это первый шаг к её верному решению. Проблема – это объективно возникающий в ходе развития познания вопрос или целостный комплекс вопросов, решение которых представляет существенный практический или теоретический интерес. Этапы познания можно характеризовать как: Постановка проблемы. Гипотеза. Научная теория. Определение проблемы

Ārsta profesionālā ētikas raksturojums

Ar pārliecību var apgalvot, ka cilvēces rakstītās vēstures laikā un pasaulē, ārsta esamībai vienmēr ir tikusi piešķirta īpaša nozīmība. Cilvēki dodas pie ārsta, lai saņemtu palīdzību visneatliekamāko vajadzību gadījumā — remdētu sāpes un ciešanas, atjaunotu veselību un labsajūtu. Viņi ļauj ārstiem sevi apskatīt, aizskart un veikt manipulācijas ar jebkuru ķermeņa

Uzdevums: atbildēt uz trim jautājumiem, atsaucoties uz starptautiskiem un nacionālajiem likumiem (Atbildes pielikumā)

1. ADR konvencija. Vai karavīram ir nepieciešams ADR sertifikāts, lai pārvadātu bīstamas kravas?2. Vai Ženēvas konvencija regulē jautājumus par karadarbībām AES tuvumā?3. Apkopot karavīra tiesības spēka pielietošanā Ādažu militārās bāzes aizsargjoslā. (NBS likuma grozījumi) Mājas-darbs_-NBSDownload … Lai apskatītu šo saturu pilnībā, lūdzu, samaksājiet par piekļuvi 1 dienai. Pēc vienreizējā abonementa noformēšanas

Gentlemen’s agreement in commercial contracts

GentlemenDownload Introduction 3 1. Contracts – essence and types 4 2. The essence of the gentleman’s agreement 8 Conclusion 13 References 14 Introduction The growth of businesses in Latvia is integral to the nation’s overall economic progress and cannot be separated from it. The development of a trustworthy relationship between

Working capital management

Rarely are firms started for reasons other than profit. In order to improve the effectiveness of their operations, businesses examine a variety of financial metrics. The most significant and prevalent of these indicators are profitability and liquidity indicators. Profitability is an indicator of a company’s economic efficiency. That is, how

CIVILPROCESUĀLO TIESĪBU PRINCIPI

1. Civilprocesuālo tiesību principi 3 2. Civilprocesuālo tiesību principu būtība 6 3. Civilprocesuālo tiesību principu nostiprināšana 10 Izmantoto literatūras un informācijas avotu saraksts 12 Civilprocesuālo tiesību principi Civilprocess ir visu likumā noteikto procesuālo darbību kopum, kāds vien iespējams civillietās, sākot ar to ierosināšanu, lietu skatīšanas kārtību tiesās, beidzot ar tiesas

Coherent connections between mathematics, science and human brain.

Mathematics can be defined in many different ways, as the interpretation of the term can be subjective to a certain degree, however in this essay, interpretations will not be considered, on the contrary – the basic understanding will revolve around the basic definition of mathematics, which, according to Merriam Webster

Latvijas rezidentu ārvalstīs gūto ienākumu aplikšana (darbs un prezentācija pielikumā)

sLatvijas rezidentu ārvalstīs gūto ienākumu aplikšana Ienākumu aplikšanas pamatprincipi Nodokļu saistības ir atkarīgas no tā, vai cilvēks ir Latvijas rezidents vai arī tiek uzskatīts par Latvijas nerezidentu nodokļu normatīvo aktu piemērošanai. Likums par “Nodokļiem un nodevām” regulē Latvijas rezidentu ārvalstīs gūto ienākumu aplikšanu ar nodokļiem. Likums nosaka, ka Latvijas rezidentiem,

Veselīga uztura nozīme 4-7 gadus veciem bērniem

uztVeselīga uztura nozīme 4-7 gadus veciem bērniem Cilvēka lielākā vērtība ir veselība. Pasaules Veselības organizācija jēdzienu “veselība” skaidro kā “pilnīgu fizisku, garīgu un sociālu labklājību, nevis tikai stāvokli bez slimības vai fiziskiem trūkumiem” (Veselības ministrija, 2019b). Informācijas avotos tiek noradīts, ka, lai panāktu vispārējo veselību un labklājību, katram ir vajadzīgs:

Starpkultūru komunikācija 09142201

Referāts Starpkultūru komunikācija Vispārīga informācija, vēsture Jaunzēlande ir salu valsts (ar dažādu klimatu uz tām), kas atrodas dienvidaustrumos no Austrālijas Okeānijā. Tā ir maza, neatkarīga valsts, kas aktīvi piedalās Apvienoto Nāciju Organizācijā un Sadraudzības valstīs. Tajā dzīvo savdabīga tauta ar savām tradīcijām un dzīvesveidu. Tai ir savs karogs, ģerbonis, valsts

Trends that impact globalization

Trends that impact globalization Abstract The processes that are taking place in modern society are not only affecting a greater number of countries, but they are also becoming more unexpected. Today, an examination of current issues that affect globalization is extremely important. The purpose of this study is to analyze

VAS Latvijas Pasts Līderība un uzvedība organizācijā

  Ievads Uzņēmuma stratēģija ir labs pamats tā veiksmīgai darbībai. Tomēr ikvienam vadītājam būtu kritiski jāizvērtē, vai darbinieki arī ārpus vadības līmeņa šo stratēģiju izprot vienlīdz labi un jūtas līdzatbildīgi tās īstenošanā. Ikviena stratēģija un ilgtermiņa mērķu izvirzīšana dos daudz labāku rezultātu, ja par tiem komunicēs visos uzņēmuma līmeņos un

Mūžizglītības nozīme personas attīstībā

Referāts Mūžizglītības nozīme personas attīstībā Mūžizglītības būtība – jēdziens, veidi Izvērtējot izglītošanās procesa nianses dažādos laika periodos, secināms, ka izglītībai, izglītošanās procesam izvirzītas “prasības” ļoti atšķiras, tas ir, kas agrāk bija izvirzīts kā izglītības dzinējspēks un tā ietvaros pielietotā izglītošanās metodika, vairs nav aktuāla mūsdienās. Uzskatāms piemērs tam ir 20.gs.

FIZISKĀS UN JURIDISKĀS PERSONAS

FIZISKĀS UN JURIDISKĀS PERSONAS REFERĀTS SATURA RĀDĪTĀJS IEVADS 3 1. JURIDISKĀS PERSONAS KĀ TIESĪBU SUBJEKTI 4 1.1.Juridisko personu kvalifikācija 6 1.2.Juridiskās personas pazīmes 7 1.3.Juridisko personu publiski tiesiskā atbildība 10 2.FIZISKĀS PERSONAS 13 SECINĀJUMI UN PRIEKŠLIKUMI 15 IZMANTOTĀS LITERATŪRAS UN AVOTU SARAKSTS 16 IEVADS Fiziskas un juridiskas personas ir visas

LĪDERIS UN LĪDERĪBA

REFERĀTS LĪDERIS UN LĪDERĪBA SATURS IEVADS 3 1.LĪDERĪBAS UN TO PRINCIPU NOZĪME 4 2.ES- LĪDERIS 6 NOBEIGUMS 9 IEVADS Līderība un līderības principi ir aktuāls jautājums ikvienam topošajam vadītājam vai cilvēkam, kurš tiecas uz savu personīgo un profesionālo mērķu sasniegšanu dzīvē, jo tieši līderība ir viena no tām īpašībām, kas

TRĪS EFEKTĪVU LĪDERU PIEMĒRI

TRĪS EFEKTĪVU LĪDERU PIEMĒRI SATURS IEVADS 3 1.LĪDERIS NR.1-BILS GEITSS 5 2.LĪDERIS NR.-GUNĀRS ĶIRSONS 7 3.LĪDERIS NR.3- KALVIS TORGĀNS 8 NOBEIGUMS 9 IEVADS Noteikti ikviens ir pamanījis, ka ne visi līderi ir vienādi. Kā norāda portāls gedvillo, Tas tādēļ, ka līderības stils ir atkarīgs no cilvēka personības. Ikkatrs no mums

Lai veiksmīgi izveidotu un attīstītu uzņēmējdarbību

SATURS IEVADS 3 1. UZŅĒMUMA VISPĀRĪGS RAKSTUROJUMS 4 2. UZŅĒMUMA PERSONĀLA RAKSTUROJUMS 7 SECINĀJUMI 12 IZMANTOTO AVOTU SARAKSTS 13 IEVADS Lai veiksmīgi izveidotu un attīstītu uzņēmējdarbību, nepieciešams izstrādāt pārdomātu personāla vadības plānu un īstenot to. Personāla vadīšanas uzdevums ir veidot attiecības starp organizāciju un personālu tā, lai saskaņotu abu pušu

Autora līguma tiesiskie pamati

Saturs Ievads 2 1. Autora līguma tiesiskie pamati 3 2. Autora līguma puses 5 3. Autora līguma noslēgšana un realizēšana 6 4. Autoratlīdzība 9 5. Autora līguma pārkāpumi 11 Secinājumi 14 Izmantotas informācijas avotu saraksts 15 Ievads Autora līgums un autortiesību aizsardzība ir svarīgs jautājums jebkuram autoram, ka vēlas savu

Majasdarbs.lv

Vai vēlies pasūtīt mācību darbu?

Cookie

Šīs tīmekļa vietnes satura kvalitātes uzlabošanai un pielāgošanai lietotāju vajadzībām tiek lietotas sīkdatnes – tai skaitā arī trešo pušu sīkdatnes. Turpinot lietot šo vietni Jūs piekrītat sīkdatņu lietošanai, kā arī iespējamai saziņai, ja kādā no lapā aizpildāmajām formām norādīsiet savu kontaktinformāciju.