Category: Referāts

SAISTĪBU TIESĪBU VIETA TIESĪBU SISTĒMĀ

ievads Saistību tiesības, viena no svarīgākajām nozarēm tiesību sistēmā, ieņem īpašu vietu, ņemot vērā to, ka tai piešķirta galvenā loma sabiedrisko attiecību regulēšanā. Saistību tiesības daļa no pastāvīgas tiesību nozares – civiltiesības. Regulē līdztiesīgu dalībnieku savstarpējās mantiskās vai nemantiskās tiesiskās attiecības. Referāta ietvaros autors izmantos dažādu avotu atziņas, lai izveidotu

Ražošanas plānošana

Ražošanas plānošanas un kontroles raksturojums Ražošanas plānošana un kontrole ir būtisks process uzņēmuma efektivitātes un rentabilitātes nodrošināšanai. Šis procesa raksturojums ietver plānošanas posmu, kur tiek izstrādāti mērķi un resursu sadale, kā arī kontroles posmu, kur tiek novērtēta ražošanas darbība attiecībā pret sākotnējiem mērķiem. Pirmkārt, ražošanas plānošanas procesa svarīgs aspekts ir

Populisma ietekme uz demokrātiju Eiropā

Ievads Populisms ir kļuvis par nozīmīgu politisku parādību, kas ietekmē demokrātijas visā pasaulē. Tas ir parādījies kā politiskās sistēmas izaicinājums, atspoguļojot sabiedrības nepriecāšanos un neapmierinātību ar esošo politisko eliti un sistēmu. Šajā kontekstā populisma ietekme uz demokrātiju ir kļuvusi par nozīmīgu sabiedriskās dzīves jautājumu, kas prasa dziļāku izpratni un pētniecību.

PILSONĪBAS INSTITŪTA ATTĪSTĪBA LATVIJĀ

IEVADS Pilsonības institūts ir svarīgs un neizbēgams elements katras valsts sabiedrības dzīvē, kas nodrošina iedzīvotājiem tiesības un pienākumus, definē to piederību konkrētai valstij un nosaka to lomu tajā. Latvijā pilsonības institūta attīstība ir bijusi būtiska un interesanta, it īpaši, ņemot vērā valsts neatkarības atjaunošanas vēsturi 20. gadsimta sakarā ar politiskajām

Referāts Geštalts

Индивидуализм и интерперсональные отношения: общее понимание Индивидуализм — это философская, социальная и культурная концепция, которая акцентирует внимание на значимости индивида, его правах, свободах и автономии. Этот термин охватывает разнообразные аспекты человеческой жизни, включая политику, экономику, мораль, идентичность и социальные отношения. Индивидуализм, в рамках Гештальт-подхода, представляет собой важную концепцию, которая описывает

Darbinieku apmierinātība

ТЕОРЕТИЧЕСКИЙ ОБЗОР УДОВЛЕТВОРЕННОСТИ И МОТИВАЦИИ СОТРУДНИКОВ Удовлетворенность работой связана с чувствами или состоянием ума человека по отношению к характеру своей работы. Различные факторы, такие как качество отношений с руководителем, условия труда и уровень выполнения работы, могут влиять на удовлетворенность работой (Economicsdiscussion, 2022). Несмотря на разнообразие определений, существует согласие в том,

BLOCKCHAIN UN TĀS IZMANTOŠANAS IESPĒJAS

IEVADS Digitālajā laikmetā mēs piedzīvojam tehnoloģisku revolūciju, kurai ir potenciāls izmainīt veidu, kādā mēs uzkrājam, pārvaldām un apmaināmies ar datiem un vērtībām. Vienā no šīs revolūcijas centrālajiem elementiem ir blockchain tehnoloģija, kas piedāvā jaunus risinājumus dažādās nozarēs, sākot no finanšu līdz pārtikas drošības jomai. Pētījums par blockchain tehnoloģiju ir aktuāls,

Ekonomikas domas vēsture industriālās revolūcijas laika posmā

Ievads Industriālā revolūcija, kura sākās ap 18. gadsimta beigām un iezīmēja pāreju no rokdarba uz masveida rūpniecisko ražošanu, ir nozīmīgs laika posms, kurš ne tikai izmainīja ekonomikas struktūru, bet arī ietekmēja filozofiskās un ekonomiskās domas attīstību. Šis periods, būdams ne tikai tehnoloģisku inovāciju un ekonomisku pārmaiņu avots, bet arī sociālas

CIVILPROCESUĀLO TIESĪBU PRINCIPI

Civilprocesuālo tiesību principi veido neatņemamu tiesiskās sistēmas sastāvdaļu, nodrošinot tiesas procesa taisnīgumu un efektivitāti. Šie principi norāda uz to, kā tiek vadīts tiesas process, un tie ir fundamentāli gan tiesnešiem, gan advokātiem, kuriem ir pienākums nodrošināt, ka taisnīguma un tiesību subjektu aizsardzības prasības tiek pienācīgi ievērotas. Civilprocesuālo tiesību principi iedalās

THE BIG FIVE INVENTORY

Personality and Social Dynamics Lab | Sanjay Srivastava (uoregon.edu) THE BIG FIVE INVENTORY Pilnā bibliogrāfiskā informācija par rakstu (korekti noformēta atsauce pēc APA stila) John, O. P., & Srivastava, S. (1999). The Big Five Trait taxonomy: History, measurement, and theoretical perspectives. In L. A. Pervin & O. P. John (Eds.),

Psiholoģijas vēstures aspekti un virzieni psiholoģijā

IEVADS Psiholoģijas vēstures izpēte ir būtiska, jo tā palīdz izprast šīs disciplīnas daudzveidību un sniedz iespēju attīstīt uzstādījumus pētniecībai un praksei, ņemot vērā zinātnisko skolu dažādību. Tas veicina atvērtību un sapratni par mūsdienu psiholoģijas dažādajiem skatījumiem un tendencēm. Svarīgi ir atzīmēt, ka psiholoģija nav statiska un viennozīmīga zinātne, bet gan

DISKŽOKEJA PROFESIJAS STEREOTIPIZĀCIJA LATVIJAS MEDIJOS

Intervijas rezultātu analīze un interpretācija Pētījuma ietvaros autors ir veicis 5 diskžokeju profesijas pārstāvju intervēšanu un tālāk darbā autors sniedz intervijas rezultātu analīzi, interpretēšanu un to tiem izrietošo secinājumu apkopošanu. Rudolfs Budze, zināms kā DJ Rudd, ir mūzikas producents un Universal Music Group darbinieks, arī LAIPA Latvijas izpildītāju producentu apvienības

DARBA SAMAKSU UN AR TO SAISTĪTO NODOKĻU UZSKAITE UN ANALĪZE UZŅĒMUMĀ

IEVADS Lielākajai daļai cilvēku alga ir galvenais ienākumu avots. No tā vērtības ir atkarīgs jebkuras valsts iedzīvotāju dzīves līmenis. Līdz ar to ar darba samaksu saistītie jautājumi (tās apmērs, uzkrāšanas un izmaksas forma u.c.) ir vieni no aktuālākajiem gan darbiniekiem, gan darba devējiem. Ņemot vērā atalgojuma problēmas, jebkurš cilvēks var

Darba algas nodokļu atvieglojumi darba devēja sniegtajiem labumiem

IEVADS Darba algas nodokļu atvieglojumi, kas saistīti ar darba devēja sniegtajiem labumiem, ir būtisks aspekts gan uzņēmējdarbības, gan darba attiecību kontekstā. Šie nodokļu atvieglojumi ne tikai ietekmē uzņēmuma finansiālo stabilitāti, bet arī veicina darbinieku motivāciju un labklājību. Tas ir svarīgs instruments, lai piesaistītu un uzturētu kvalificētu darbaspēku, kā arī stiprinātu

Communication skills. Communication and Relationship in nursing. 

Effective communication within nursing stands as a cornerstone in modern healthcare, facilitating optimal patient care. This proficiency is vital in navigating the complexities of medical processes and ensuring superior healthcare outcomes. Grounded in compassion and technical expertise, nursing heavily relies on robust communication frameworks to establish trust, encourage collaboration among

Mediji, to lietojuma un apmierinājuma teorija

  Šajā apakšnodaļā autors analizē mediju lomu un to ietekmi, fokusējoties uz lietojuma un apmierinājuma teoriju. Mediji kļūst par komunikācijas starpniekiem, sniedzot iespēju sasniegt plašu auditoriju caur dažādiem kanāliem. Šī teorija atzīmē indivīdu aktīvo iesaistīšanos mediju lietošanā, norādot uz to, ka cilvēki apzināti izvēlas medijus, lai apmierinātu savas vajadzības un

Krasta aizsardzības nocietinājumu kompleksa Mangaļsalā aizsardzības iniciatīva

Problēmas apraksts Vēstures mantojums ir klātesošs visā Latvijas teritorijā un tā nozari pārstāv Saeimas Kultūras, izglītības un zinātnes komisija, Kultūras ministrija, Valsts kultūras pieminekļu aizsardzības inspekcija, pašvaldības, pieminekļu saimnieki, sabiedriskās profesionālās organizācijas, mācību un pētniecības iestādes, restaurācijas uzņēmumi, pētnieki, restauratori, amatnieki, arhitekti, vēsturnieki, arheologi, mākslas vēsturnieki un zinātnieki, kolekcionāri, biedrības,

ticēšana dezinformacijai par COVID-19

Ievads Dezinformācija ir apzināta nepatiesas un maldinošs informācijas veids ar nolūku nodarīt kaitējumu (Fallis, 2009). Bieži vien dezinformācijas kampaņās tiek izmantota taktika, kurā patiesi fakti tiek sajaukti ar meliem vai nepatiesiem secinājumiem, ar nolūku maldināt un dezinformēt auditoriju (Wardle & Derakhshan, 2017). Lai gan dezinformācija parasti izpaužas ar neprecizitāti, tai

The role of lifelong learning in personal development

Personal development and its necessery A fulfilling life is an ancient question in philosophy, social thought and the personal life of every person. This question has a great internal tension, as it tends to combine several aspects and dimensions of life into one view.[1] It can even be affirm that

ОТЧЕТ по общеорганизационному этапу практики

ВВЕДЕНИЕ Организационная практика началась ХХ ХХХХ 2023 года на предприятии SIA DanMax, которая занимается розничной торговлей и грузовыми перевозками. Поскольку деятельность компании началась в 1992 г., можно утверждать, что компания накопила обширный опыт в сфере розничной торговле, а также добилась слаженной работы и оперативности в осуществлении текущих задач. Цель практики

survey

This survey serves as a critical tool in unraveling the intricacies of user behavior within the digital landscape. In an era where online platforms hold immense sway over consumer decisions, this research endeavors to provide a comprehensive evaluation of the cognitive processes that underpin user interactions. At the heart of

Speciālās izglītības skolotāja darbs angļu valodas stundā programmas satura apguvē bērniem ar garīgās attīstības traucējumiem

Ievads Speciālās izglītības teorētiskie aspekti Speciālās izglītības jēdziens un normatīvais regulējums Speciālā izglītība ir būtisks elements izglītības sistēmā, kas nodrošina vienlīdzīgas iespējas izglītības saņemšanai skolēniem ar dažādām īpašajām vajadzībām. Speciālās izglītības jēdziens attiecas uz izglītības procesu un mācību organizēšanu, kurā tiek nodrošinātas specifiskas atbalsta metodes un resursi, lai atbilstu skolēnu

PERSONĀLA ATLASES PROCESS APKALPOŠANAS NOZARĒ

IEVADS Liela nozīme tiek piešķirta personāla politikai, lai uzņēmums varētu racionāli izmantot visus savus resursus un gūt peļņu. Līdz ar to personāla nodaļai ir jārisina tādi uzdevumi kā nepieciešamā personāla piesaiste un atlase, psiholoģiskā klimata nodrošināšana uzņēmumā, personāla lietas veidošana un papildināšana, dažādu personāla apmācības pasākumu veikšana, tālākizglītība un karjeras

Populisma ietekme uz demokrātiju

Populisma ietekme uz demokrātiju Rīga, 2023 Ievads Populisms ir kļuvis par nozīmīgu politisku parādību, kas ietekmē demokrātijas visā pasaulē. Tas ir parādījies kā politiskās sistēmas izaicinājums, atspoguļojot sabiedrības nepriecāšanos un neapmierinātību ar esošo politisko eliti un sistēmu. Šajā kontekstā populisma ietekme uz demokrātiju ir kļuvusi par nozīmīgu sabiedriskās dzīves jautājumu,

Operāciju vadība uzņēmumā airBaltic

Ievads Operāciju vadība ir kritiski svarīgs aspekts jebkurā uzņēmumā, īpaši tādā augošā nozarē kā aviācija. Šajā pētījuma autors apskata uzņēmuma airBaltic operāciju vadību, kas ir viena no Baltijas reģiona vadošajām aviokompānijām. AirBaltic ir pieredzējusi būtisku attīstību un transformāciju kopš tās dibināšanas, kļūstot par starptautiski atzītu uzņēmumu, kas piedāvā pasažieriem plašu

NEOKLASIKAS DOMĀŠANAS PIONIERI

Ievads Neoklasiskā ekonomiskā doma ir viena no būtiskākajām ekonomikas teorijām, kas attīstījusies 19. un 20. gadsimtā. Šī ekonomiskā doma būtiski ietekmējusi gan ekonomikas zinātni, gan politiku. Tā balstās uz svarīgām idejām par individuālām izvēlēm, konkurenci, cenu mehānismu un resursu efektīvu izmantošanu. Neoklasiskā ekonomiskā doma pastāv vēl joprojām un tā turpina

national economy

INTRODUCTION In the era of globalization, the development of countries with small open economies largely depends on the intensity of use of various forms of international economic relations, among which the competitiveness of each country plays a special role. At the present stage of development, the problem of competitiveness occupies

monetary system

INTRODUCTION The monetary system is one of the most important parts of economic science. It is much more than a passive component of the economic system, it is more than an instrument that facilitates the workings of the economy. A properly functioning monetary system injects vitality into the cycle of

mixed economy

INTRODUCTION State regulation of the economy in a market economy is a system of standard measures of legislative, executive and controlling nature, carried out by authorized state institutions and public organizations in order to stabilize and adapt the existing socio-economic system to changing conditions. As the market economy developed, economic

MindVista

Introduction In a fast-paced, digitally-driven world, the burgeoning importance of mental health and mindfulness has evolved into a fundamental aspect of contemporary living. This coursework attempts to conceptualize and articulate the creation of a new brand, MindVista, dedicated to cultivating mental wellness and promoting mindfulness. The creation of MindVista brand

Izdegšanas sindroma, stresa un mācību stundu ietekme izglītības pedagoģijas personāla atlases procesā: izturības loma — skaidrojošs modelis

Kopsavilkums Pētījuma tēma ir “Izdegšanas sindroma, stresa un mācību stundu ietekme izglītības pedagoģijas personāla atlases procesā: izturības loma — skaidrojošs modelis.”[1] Pētījums koncentrējas uz Spānijas skolotāju kandidātiem un cenšas noskaidrot izturības lomu, mērot tās ietekmi uz izdegšanas sindromu, stresu un mācību stundām. Pētījuma aktualitāte izriet no vairākiem faktoriem, kas ietekmē

KONTEKSTA ANALĪZE – SMITS UN KEINSS

Ievads Ekonomiskās domas vēsturē divi nozīmīgi teorētiķi ir spēlējuši būtisku lomu, izvirzot savas pieejas ekonomikas jautājumiem un ietekmējot gan savu laiku, gan turpmākās paaudzes. Adam Smit un Džons Keins ir divi ekonomisti, kuru domas veido kontrastējošas pieejas, taču tajā pašā laikā ir atstājuši neparastu ietekmi uz ekonomikas zinātnes attīstību. Šis

ALKĀNU SASTĀVS, UZBŪVE UN ĪPAŠĪBAS

Pētāmā problēma Vai pastāv likumsakarība starp alkānu sastāvu, uzbūvi un viršanas temperatūru? Vai pastāv likumsakarība starp alkānu sastāvu, uzbūvi un oktānskaitli? Lielumi/ pazīmes Atkarīgais – viršanas temperatūra, ºC Atkarīgais – oktānskaitlis Neatkarīgais – oglekļa atomu skaits Neatkarīgais – alkāna molekulas struktūra Darba piederumi, vielas 2. tabula “Automobiļu degvielas sastāvā esošie

Kebab Factory

Abstract This research paper delves into the analysis of customer satisfaction at Kebab Factory, a renowned culinary establishment in Riga, Latvia. Employing a quantitative approach, customer perspectives were obtained through surveys and online reviews, focusing on factors such as food quality, service speed, cleanliness, ambiance, and overall value for money.

Kārniņu jumti: priekšrocības un trūkumi, izmantošana Latvijā

Ievads Kārniņu jumti ir raksturīgi Latvijas ģeogrāfiskajai ainavai un kultūras mantojumam. Šie tradicionālie jumtu veidi, kas izgatavoti no koka un pārklāti ar salmu vai cieto koku mizu, ir būvēti un izmantoti Latvijā gadsimtiem ilgi. Kārniņu jumti ir ievērojams elements Latvijas arhitektūrā, un tiem ir daudzas priekšrocības. Latvijā kārniņu jumti joprojām

INTERPOLA RAKSTUROJUMS UN KOMPETENCE

  IEVADS Autora referāta mērķis ir analizēt un aprakstīt Interpola raksturojumu un kompetenci kā starptautiskas policijas organizācijas. Interpols ir būtisks starptautisks spēks, kas veicina sadarbību un informācijas apmaiņu starp dažādām valstīm, lai efektīvi risinātu globālās drošības problēmas. Darba pamatproblēmas formulējums ir koncentrēts uz diviem galvenajiem jautājumiem: Kā Interpols veicina starptautisko

ĀTRUMA PĀRSNIEGŠANAS CEĻU SATIKSMĒ KONTROLES TIESISKAIS REGULĒJUMS UN TĀ PIEMĒROŠANA

IEVADS Pētnieciskā darba temats, ko autore vēlas aktualizēt, ir “Ātruma pārsniegšanas ceļu satiksmē kontroles tiesiskais regulējums un tā piemērošana”. Daļa no Satversmē garantētajām cilvēktiesībām attiecas arī uz sabiedrības drošību ceļu satiksmē, jo ikviena tiesības uz dzīvību aizsargā likums[1], un valsts aizsargā cilvēku veselību un garantē ikvienam medicīniskās palīdzības minimumu.[2] Valsts, aizsargājot

Hibrīdautomobiļu ieguvumi attiecībā uz vidi

Ievads Pētījumi un statistikas dati liecina, ka transporta nozare ir viena no piesārņojošākām darbības sfērām mūsdienās – gan lokālā līmenī, piemēram, pilsētas robežā, gan arī globāli. Dažādu pētījumu rezultātā ir noskaidrots, ka pašreiz tik bieži izmantotie transportlīdzekļi ir pieskaitāmi pie neilgtspējīgiem pārvietošanās veidiem galvenokārt to izmantojamās enerģijas un radīto izmešu

NEREĢISTRĒTO PARTNERATTIECĪBU TIESISKAIS REGULĒJUMS LATVIJĀ

IEVADS Nereģistrētās partnerattiecības ir aktuāls un sabiedrībā bieži apspriests temats, kas piesaista uzmanību ne tikai indivīdiem, bet arī tiesību aktu veidotājiem. Latvijā šo jautājumu regulē gan tiesību normas, gan sabiedrības attieksme, veidojot dinamisku un mainīgu vidi attiecībā uz neformālām partnerattiecībām. Atšķirībā no laulības tiesību institūta, kas attīstījies vairāku simtu gadu

Amazon share price

For this asignment I choose Amazon share price Date Close 09.11.2022 86.139999 10.11.2022 96.629997 11.11.2022 100.790001 14.11.2022 98.489998 15.11.2022 98.940002 16.11.2022 97.120003 17.11.2022 94.849998 18.11.2022 94.139999 21.11.2022 92.459999 22.11.2022 93.199997 23.11.2022 94.129997 25.11.2022 93.410004 28.11.2022 93.949997 29.11.2022 92.419998 30.11.2022 96.540001 01.12.2022 95.500000 02.12.2022 94.129997 05.12.2022 91.010002 06.12.2022 88.250000 07.12.2022 88.459999

3 Ways to improve the efficiency of investment activity of Naftan OJSC

One of the ways to reduce investment risk is diversification of investment activity, which consists in distribution of developers’ (researchers’) efforts and capital investments for realization of various investment projects not directly related to each other. If as a result of unforeseen events one of the projects will be unprofitable,

VISPĀRĪGS KRIMINĀLPROCESA DALĪBNIEKU RAKSTUROJUMS

KP iesaistīto personu kopējais loks dots KPL 1.sadaļā, taču bez norādītajiem procesā var iesaistīties vēl virkne personu (epizodiski dalībnieki), piemēram, galvotāji, drošības naudas iemaksātāji, personas, kuru manta procesa gaitā var tikt konfiscēta u.c. KP iesaistītos var grupēt dažādi. Kriminālprocesa dalībnieki: 1)amatpersonas, kuras veic KP: *procesa virzītāji – izmeklētājs, prokurors, tiesnesis,

TIESVEDĪBAS VISPĀRĪGIE NOTEIKUMI

Tiesvedības vispārīgie noteikumi regulēti KPL 8.sadaļā (dalot vispārīgos noteikumus atsevišķās grupās) un attiecas uz visiem tiesvedības posmiem, cik vien tas ir iespējams. PIEKRITĪBA TIESAI Tāpat kā pirmstiesas procesā izmeklēšanai, arī šeit ir institucionālā un teritoriālā piekritība: 1)institucionālā – attiecas uz tiesu instancēm (Latvijā specializētās tiesas nepastāv). 1.pirmajā instancē – visas

SPECIĀLĀ PROCESUĀLĀ AIZSARDZĪBA

Personu speciālās aizsardzības likums (PSAL) reglamentē personu aizsardzību vispārīgi, savukārt KPL reglamentēta speciālā aizsardzība, kas attiecas tikai uz liecinošajām personām un personām, kuras apdraud un var ietekmēt liecinošās personas, un aptver tikai kriminālprocesuālos pasākumus aizsardzības nodrošināšanā. PSAL nosaka, ka personu speciālā aizsardzība ir kriminālprocesuālo, operatīvo un citu aizsardzības pasākumu kopums,

SEVIŠĶO KRIMINĀLPROCESU PADZIĻINĀTS APSKATS

Sevišķo procesu izpratne un uzskaitījums KPL nav iekļauts. To, kurus kriminālprocesa veidus likumdevējs ir uzskatījis par sevišķajiem, netieši var izsecināt no KPL 11.sadaļas „Kriminālprocesa īpatnības atsevišķu kategoriju lietās”, taču tur nav iekļauts viens no viediem, kas arī būtu uzskatāms par sevišķo – piespiedu līdzekļu piemērošana juridiskai personai. Sevišķie kriminālprocesi ir

CIETUŠAIS UN TĀ PĀRSTĀVĪBA KRIMINĀLPROCESĀ

Jēdzienam „cietušais” kriminālprocesā var būt divējāda nozīme: 1)faktiski NN cietusī persona, kurai ar NN radīts kaitējums; 2)cietušais procesuālā nozīmē – kriminālprocesa dalībnieks ar kriminālprocesuāli reglamentētu statusu. Arī KPL dažkārt šis jēdziens tiek lietots nekonsekventi, tāpēc rūpīgi jāizvērtē pēc konteksta, ko konkrētā normā saprot ar jēdzienu „cietušais”. Piemēram, norma, kas paredz,

PROCESUĀLO DOKUMENTU SASTĀDĪŠANA

Visu procesuālo dokumentu kopums veido kriminālprocesuālo lietvedību (19.-25.nodaļa KPL). No KP uzsākšanas brīža visus ar šo procesu saistītos dokumentus glabā vienkopus krimināllietā. No krimināllietas dokumentus var izņemt tikai uz lēmuma pamata un saskaņā ar KPL normām. Krimināllietā esošie materiāli ir izmeklēšanas noslēpums: 1)procesa laikā – ar lietas materiāliem drīkst iepazīties

PROCESUĀLIE PIESPIEDU LĪDZEKĻI

Procesuālo piespiedu līdzekļu reglamentācija iekļauta KPL 3.sadaļā. KPK atsevišķas nodaļas nebija, bija tikai nodala drošības līdzekļiem. Tāpat kā atsevišķs institūts netika skatītas procesuālās sankcijas (tās nebija nodalītas no piespiedu līdzekļiem). Procesuālie piespiedu līdzekļi ir visi kriminālprocesā paredzētie piespiedu līdzekļi, kuru uzdevums ir nodrošināt kriminālprocesuālās kārtības ievērošanu. Tas ir valsts piespiedu

PIRMSTIESAS KRIMINĀLPROCESS

1.VISPĀRĪGIE NOTEIKUMI Pirmstiesas process ir pirmā obligātā kriminālprocesa stadija – neviens process bez tā nenotiek (agrāk gan bija iespējams iztikt bez pirmstiesas procesa). Pirmstiesas procesu veido divi posmi: 1)izmeklēšana; 2)kriminālvajāšana. Veicot tos, jānoskaidro (jeb pirmstiesas procesa saturs ir): 1.vai ir noticis NN; 2.persona, kas saucama pie kriminālatbildības; 3.vai ir pamats

Iegūstiet piekļuvi visiem +5000 izpildītiem mācību darbiem.

Par 9.90 € jūs varat:
– Pārskatīt visas mūsu arhīvā pieejamās lapas.
– Lejuplādēt jebkurus 10 failus.

Piekļuve būs aktīva 24 stundas.

Jūs varat veikt maksājumu ar jebkuru bankas karti.

Majasdarbs.lv

Vai vēlies pasūtīt mācību darbu?

Cookie

Šīs tīmekļa vietnes satura kvalitātes uzlabošanai un pielāgošanai lietotāju vajadzībām tiek lietotas sīkdatnes – tai skaitā arī trešo pušu sīkdatnes. Turpinot lietot šo vietni Jūs piekrītat sīkdatņu lietošanai, kā arī iespējamai saziņai, ja kādā no lapā aizpildāmajām formām norādīsiet savu kontaktinformāciju.