Category: Studiju darbs

Ēnu ekonomika būvniecības nozarē Latvijā

Ievads Ārvalstu autora Šneidera rakstā tiek atzīmēts, ka “būvniecība ir ļoti uzņēmīga pret ēnu ekonomiku, un aptuveni trešdaļa no kopējā būvniecības apjoma varētu būt veikta ēnu ekonomikas ietvaros”. (Schneider, 2016) Eiropā divas trešdaļas no ēnu ekonomikas veido darbinieku un darba neuzrādīšana, un šajā jomā būvniecība ir nozaru līderis, bet trešdaļu

Darbinieku motivācijas sistēmas pilnveidošana uzņēmumā SIA “Energokomplekss”

Ievads Personāla motivācija jebkurā sabiedrībā un ekonomiskajā sistēmā ir specifiska, mērķtiecīga un lielā mērā nosaka ekonomiku sabiedrībā un tās labklājības līmenis. Šie un citi faktori nosaka personāla motivācijas un cilvēciskā faktora izmantošanas problēmu aktualitāti un nozīmi kopumā. Personāla motivācija ir viena no aktuālākajām problēmām personāla vadības sistēmas izveidē uzņēmumā. Lai

“Internets” Pētnieciskais darbs informātikā GF5G

Internets 3 Ievads 3 Interneta rašanās vēsture 3 Interneta adreses 3 Skaitliskā adrese 4 Vārdiskā adrese 4 Domēnu Nosaukumu Sistēma 4 Datoru komunikācijas 4 Citi interneta pakalpojumi 4 URL 5 Elektroniskais pasts 6 Elektroniskā pasta adrese 6 Elektroniskās vēstules struktūra 6 Apzīmējumi, kurus mēdz izmantot datoru komunikācijas servisos 7 Internets

Darba vides riska faktori strādniekam iestādē

SATURA RĀDĪTĀJS IEVADS 3 1. STRĀDNIEKA PROFESIJAS RAKSTUROJUMS 4 1.1. Veicamie pienākumi 4 1.2. Nepieciešama kvalifikācija 5 1.3. Galvenās riska faktora grupas 6 2. RISKU NOVĒRTĒŠANA IZMANTOJOT MATRICU 13 2.1. Riska novērtējuma tabula 15 2.2. Riska samazināšanas faktori 30 SECINĀJUMI 34 IZMANTOTĀS LITERATŪRAS UN AVOTU SARAKSTS 35 IEVADS Mūsdienas katrs

Bezdarbs referāts F63

Saturs Ievads 3 1. Bezdarba ietekme uz tautsaimniecības attīstību 4 2. Bezdarba rādītāji Latvijā un to ietekmējošie raksturlielumi 7 Nobeigums 15 Izmantota literatūra un avotu saraksts 16 Ievads Latvijas ekonomiskās politikas mērķis ir nodrošināt ilgtspējīgu un līdzsvarotu ekonomisku un sociālu izaugsmi valstī, un viens no galvenajiem uzdevumiem pēdējos gados bija

BŪVJU UN ĒKU LIETOŠANAS TIESĪBU APROBEŽOJUMI

Satura rādītājs: IEVADS…………………………………………………………………………………..3.lpp Civillikuma Trešās daļas 1083.pants…………………………4.lpp Civillikuma Trešās daļas 1084.pants ………………………..7.lpp Civillikuma Trešās daļas 1085.pants ………………………10.lpp Civillikuma Trešās daļas 1086.pants ………………………12.lpp Civillikuma Trešās daļas 1087.panta- Civillikuma Trešās daļas 1092.pantam ……………………………………………13.lpp SECINAJUMI UN PRIEKŠLIKUMI ………………………………………..15.lpp IZMANTOTĀ LITERATŪRA UN AVOTI………………………………..16.lpp IEVADS Būvju un ēku lietošanas tiesību aprobežojumi skar jebkuru no iedzīvotājiem,

Gudrās pilsētas Nākotnes pilsētas

SATURS IEVADS 3 1. GUDRĀKAS PILSĒTAS VEIDOŠANAS PROCESS 4 1.1. ”Gudro” pilsētu standartizācija 5 1.2. Pasaules “gudrās” pilsētas 6 2. TRANSFORMĀCIJAS PROCESI GUDRAS PILSĒTAS IZVEIDOŠANA 12 2.1. Pilsētu attīstības normatīvais un institucionālais regulējums Latvijā 14 2.2. Rajoni kā pirmais solis gudras pilsētas izveidošānā 16 SECINĀJUMI UN PRIEKŠLIKUMI 22 BIBLIOGRĀFISKAIS SARAKSTS

Bezdarba problēmas analīze un tās risinājumi Latvijā 2008. – 2011. gados

Bezdarba problēmas analīze un tās risinājumi Latvijā 2008. – 2011. gados Saturs Ievads……………………………………………………………………………….….…… 3 1. Bezdarba problēmas raksturojums……………………………………………………….. 5 1.1. Bezdarba jēdziens un būtība……………………………………………….………. 1.2. Bezdarba klasifikācija………….……………………………………..……………. 1.3. Bezdarba ietekme uz tautsaimniecības attīstību………………………………….… 5 8 10 2. Bezdarba problēmas analīze Latvijā 2008. – 2011. gados un tās risinājumi……..……… 2.1. Bezdarba

Polijas un ES attiecības institūciju līmenī

SATURA RĀDĪTĀJS IEVADS 3 1. INSTITUCIONĀLISMA TEORĒTISKIE ASPEKTI 5 1.1. Institūciju teorētiskais aspekts 5 1.2. Institucionālisms un institucionālā vide 8 1.3. Eiropas Savienība un tās svarīgākās institūcijas 12 2. POLIJAS UN EIROPAS SAVIENĪBAS ATTIECĪBU ANALĪZE 18 2.1. Iestāšanās Eiropas Savienībā – juridiskais pamats un procedūra 18 2.2. Polija Eiropas Savienībā

NBS sausās uzturdevas atbilstība karavīru vajadzībām

NBS sausās uzturdevas atbilstība karavīru vajadzībām Saturs Ievads 3 1. Karavīru pamatēdiens sausās uzturdevas komplektos 4 1.1. Karavīru priekšzināšanu pārbaude 4 1.2. Ēdiena izvēles ietekmējošie faktori 7 1.3. Ēšanas paradumi 9 1.4. Paradumi un iezīmes 11 2. Karavīru dienas sausā uzturdeva 15 3. Sausās uzturdevas atbilstība lietotāju vajadzībām 17 Secinājumi

IEDZĪVOTĀJU ENĀKUMA NODOKĻA TEORĒTISKAIS UN VĒSTURISKAIS RAKSTUROJUMS

  Kad 1918. gada 18. novembrī tika proklamēta Latvijas Republika un tika sastādīts pirmais ministru kabinets, sāk veidoties jauna nodokļu sistēma.Latvijas nodokļu sistēma, kopumā ņemot, vēlējās balstīt uz taisnīgiem un demokrātiskiem principiem, lai turpinātu to demokrātijas garu, kas valdīja, dibinot jaunu valsti, bet tālaika izpratnē šīs vērtības iemiesoja tiešie nodokļi,

Degvielas izmaksu samazināšanas iespējasuzņēmumā SIA “Smile Taxi”

  IEVADS 3 1. UZŅĒMUMA SIA „ SMILE TAXI” VISPĀRĒJAIS RAKSTUROJUMS 5 1.1. SIA „SmileTaxi” uzņēmuma vadība un struktūra 5 1.2. Cenas veidošāna SmileTaxi 10 2. IZMAKSU SAMAZINĀŠANA SIA „Smile Taxi” 15 2.1. Autogāzes raksturojums 15 2.2. Gāzes iekārtu izmaksas 19 SECINĀJUMI UN PRIEKŠLIKUMI 23 LITERATŪRAS SARAKSTS 25 IEVADS Mūsdienās

Экономический выбор в условиях ограниченности ресурсов

СОДЕРЖАНИЕ ВВЕДЕНИЕ 3 ПРОБЛЕМА ВЫБОРА КАК ОБЪЕКТ МИКРОЭКОНОМИЧЕСКОГО АНАЛИЗА 5 Экономический выбор 5 Проблема ограниченности ресурсов 8 ПРОБЛЕМА ВЫБОРА НА ПРЕДПРИЯТИИ ”Gran Latvija” 12 Характеристика предприятия 12 Проект выбора на предприятии 14 ВЫВОДЫ 21 ПРЕДЛОЖЕНИЯ 22 СПИСОК ЛИТЕРАТУРЫ 23 ВВЕДЕНИЕ Большинство экономических благ не дано природой, а создаётся в процессе

Отчет о практике по предпринимательству 1

Praktika-LitvaDownload   Введение 3 Основные макроэкономические показатели 4 Валовой внутренний продукт 4 Государственный долг 5 Уровень инфляции 6 Уровень безработицы 6 Сравнительный анализ макроэкономических показателей Латвии и Литвы 8 Сравнение ВВП Латвии и Литвы 8 Сравнение уровня инфляции Латвии и Литвы 8 Сравнение дефицита бюджета и государственного долга Латвии и

Анализ Instagram рекламы SIA Shine Event и разработка предложений руководству

Содержание Введение 3 1. Теоретические основы рекламной деятельности в Instagram 5 1.1. Сущность цифрового маркетинга 5 1.2. Тенденции маркетинга и рекламы в социальных сетях 7 2. Исследование деятельности компании SIA Shine Event 11 2.1. Характеристика компании SIA Shine Event 11 2.2. Рекламная деятельность компании SIA Shine Event в Instagram 14

Kuģa „E.R. RENEE” izmaksu aprēķins

Latvijas Jūras akadēmija Jūras transporta nodaļa Kuģa „E.R. RENEE” izmaksu aprēķins (studiju darba temats) Jūras transporta ekonomikā Rīga – 2019 Saturs Ievads 3 1. Teorētiskā daļa 4 1.1. Beramkravas un beztaras pārvadājumu ekonomika. Refrežātorkravas pārvadājumi 4 1.2. Jūrniecības četri tirgi. Būvniecības tirgus 6 1.3. Inventarizācija un materiālā uzskaite uz kuģa.

AIZTURĒTĀ PERSONA KRIMINĀLPROCESĀ G65

Anotācija 3 Аннотация 4 Anotation 5 Ievads 6 1. Pirmstiesas kriminālprocesuālās aizturēšanas būtība 7 1.1. Jēdziens “aizturētā persona” 7 1.2. Aizturēšanas piemērošanas pamats un raksturojums 9 1.3. Meklējamas personas aizturēšana 12 2. Aizturēto personu tiesību un pienākumu nolikumi pirmstiesas procesā 15 2.1. Aizturētās personas tiesības 15 2.2. Aizturētās personas pienākumi

Demogrāfijas ietekme uz uzņēmējdarbību

Ievads 3 1. Demogrāfijas un uzņēmējdarbības teorētiskie jautājumi un nozares normatīvās bāzes pētījums 4 2. Demogrāfijas un uzņēmējdarbības statistikas datu analīze 9 3. Demogrāfijas ietekme uz uzņēmuma darbību 22 Secinājumi 26 Priekšlikumi 27 Izmantoto avotu un literatūras saraksts 28 Ievads Attiecības starp ekonomisko attīstību un demogrāfisko izaugsmi, apspriež vairākus gadsimtus.

Kuģa „X” izmaksu aprēķins

Saturs Studiju darba uzdevums 2 Ievads 4 Darbā lietoto saīsinājumu un nosacīto apzīmējumu saraksts 5 Teorētiskā daļa (I. Daļa) 6 1.Jūras pārvadājumu tirgus ciklu četru posmu raksturojums tankkuģiem, konteinerkuģiem un sauskravas kuģiem 6 2.Ģenerālās kravas transportēšana, specifikācija 8 3. Uzņēmējdarbība un nodokļu politika Latvijā: problēmas, to risinājumi, situācijas analīze 10

Marketing agency for people with disabilities

  1. Project Summary 3 1.1 PROJECT SCOPE 4 1.2 SWOT ANALYZE 4 1.3 STAKEHOLDERS’ ANALYSIS: 5 2. Planning and Estimation 5 2.1 Description of Alternatives (min. 2 alternatives) 5 2.2 Effort Estimation 6 2.3 Schedule Planning 8 2.4 Cost estimates (for 2 alternatives) 11 3. Comparison of profitability 14

Skaistumkopšanas salona “sky beauty” mārketinga komunikācijas raksturojums

Skaistumkopšanas salona “sky beauty” mārketinga komunikācijas raksturojums SATURS Ievads 2 1.Mārketinga komunikācijas teorijas pamatu pētījums 4 2.uzņēmuma VISPĀRĒJS RAKSTUROJUMS 6 2.1.Darbības virziens 6 2.2.Uzņēmuma organizatoriskā struktūra 6 2.3.Uzņēmuma iekšējās vides faktoru raksturojums 7 2.4. Citu jautājumu pētījums 8 2.4.1.Uzņēmuma produktu un pakalpojumu politika 8 2.4.2.Uzņēmuma cenu politika 10 2.4.3.Uzņēmuma konkurenti

Paternitātes atzīšanas un apstrīdēšanas tiesiskais regulējums un tā piemērošana

Paternitātes atzīšanas un apstrīdēšanas tiesiskais regulējums un tā piemērošana SATURA RĀDĪTĀJS Anotācija 3 Ievads 5 1. Paternitātes jēdziena un veidu pētījums 6 1.1.Paternitātes jēdziens 6 1.2.Paternitātes noteikšanas veidi 9 2. Pierādījumu paternitātes lietās pētījums 14 2.1. Pierādījumi un pierādīšanas līdzekļi 14 2.2. Pierādījumu pieļaujamība 20 2.3. Pierādījumu attiecināmība 22 3.

Personāla motivēšanas pamatprincipi un motivāciju ietekmējošie faktori uzņēmumā SKY BEUATY

Personāla motivēšanas pamatprincipi un motivāciju ietekmējošie faktori uzņēmumā SKY BEUATY SATURS IEVADS 3 1.Darbinieku motivācijas teorētiskie pētījumi 5 1.1.Motivācijas būtība 5 1.2. Motivācijas vajadzības teorētiskajā literatūrā 7 2.UZŅĒMUMA RAKSTUROJUMS 16 3.SKAISTUMKOPŠANAS SALONA SKY BEAUTY PERSONĀLA MOTIVĒŠANAS PAMATPRINCIPI 17 4.SKAISTUMKOPŠANAS SALONA SKY BEAUTY MOTIVĀCIJU IETEKMĒJOŠIE FAKTORI 19 SECINĀJUMI 23 Izmantotās literatūras

STARPINSTITŪCIJU SADARBĪBAS PROBLEMĀTIKA PAŠVALDĪBĀS BĒRNU TIESĪBU AIZSARDZĪBĀ PRET VARDARBĪBU

  Ievads 3 1.PAŠVALDĪBU AUTONOMĀS FUNKCIJAS BĒRNU TIESĪBU AIZSARDZĪBĀ 7 2.PAŠVALDĪBU INSTITŪCIJU KOMPETENCE BĒRNU TIESĪBU AIZSARDZĪBĀ 11 3.PAŠVALDĪBAS IESTĀŽU SADARBĪBAS PROBLEMĀTIKA 20 Nobeigums 25 Izmantoto avotu un literatūras saraksts 27 Ievads Starptautiskā un nacionālā likumdošana nosaka bērnam īpašu statusu sabiedrībā un norāda uz to, ka valstij un sabiedrībai ir nepieciešams

SIA iConcept rentabilitātes un izmaksu analīze

SIA iConcept rentabilitātes un izmaksu analīze Saturs Ievads 4 1. Uzņēmuma finanšu darbības teorētiskie aspekti 6 1.1. Finanšu vadības būtība un nozīme 7 1.2. Finanšu pārskata nozīme un sastādīšanas principi 10 1.3. Finanšu analīzes radītāji 13 1.3.1. Likviditātes rādītāji 15 1.3.2. Maksātspējas rādītāji 16 1.3.3. Rentabilitātes rādītāji 17 2. Uzņēmuma

Cilvēka un dzīvnieka domāšana: līdzība un atšķirības

Cilvēka un dzīvnieka domāšana: līdzība un atšķirības   Saturs Anotācija 2 Abstract 3 Ievads 5 Domāšanas prasmes būtība, nozīme, aktualitāte 7 Domāšanas jēdziena raksturojums 7 Domāšanas veidi, to raksturojums 9 Cilvēka domāšanas raksturojums 10 Dzīvnieka domāšanas raksturojums 16 Cilvēka un dzīvnieka domāšanas izvērtējums 19 Nobeigums un secinājumi 24 Izmantotās literatūras

Uzņēmuma “Amserv Motors” mārketinga pasākumu komplekss

Uzņēmuma “Amserv Motors” mārketinga pasākumu komplekss SATURS IEVADS 3 1. MĀRKETINGA PASĀKUMU BŪTĪBA UN TO RAKSTUROJOŠIE TEORĒTISKIE ASPEKTI 4 1.1. Mārketinga jēdziena un būtības raksturojums 5 1.2. Mārketinga mix raksturojums 8 2. MĀRKETINGA NOZĪME UN AKTUALITĀTE MŪSDIENU VIDĒ 12 2.1. Automobiļu un citu vieglo transportlīdzekļu pārdošanas nozares izvērtējums 13 2.2.

Senior Riga “Senior Babītē“ (darbs un prezentācija pielikumā)

Senior Riga “Senior Babītē “ Saturs Ievads 3 Institūcijas vēsturiskais ieskats 4 Institūcijas apraksts mērķi, uzdevumi 6 Institūcijas moto, sociālā darba metodes 6 Institūcijas struktūra 10 Institūcijas finansējuma avoti 11 Sociālā darba speciālistu vieta un institūcijas pienākumi 13 Institūcijas klientu apraksts 17 Institūcijas novērtējums 18 Pašnovērtējums 23 Izmantoti avoti 24

UZŅĒMUMA “CIRCLE K” PREČU PIEGĀDES ĶĒDES ANALĪZE

UZŅĒMUMA “CIRCLE K” PREČU PIEGĀDES ĶĒDES ANALĪZE SATURS ANOTĀCIJA 3 IEVADS 4 1.ANALĪTISKAIS APSKATS 6 1.1.Preču piegādes ķēdes analīze 8 1.2.Preču piegādes ķēdes ietekmējošie faktori 13 1.3. Preču piegādes ķēdes optimizācijas iespējas 15 2.PĒTĪJUMA REZULTĀTI 17 2.1.Uzņēmuma “Circle K” raksturojums 17 2.2. Uzņēmuma ,,Circle K’’ preču piegādes ķēdes analīze 19

SIA Ezergailis uzņēmējdarbības izvērtējums (stratēģiskā vadīšana uzņēmumā)

SIA Ezergailis uzņēmējdarbības izvērtējums (stratēģiskā vadīšana uzņēmumā) SATURS IEVADS 3 1.Uzņēmējdarbības/stratēģiskās vadīšanas teorētiskie aspekti 4 1.1.Stratēģiskās vadīšanas skaidrojums 4 1.2.Stratēģiskās vadīšanas būtība un loma 6 1.3.Stratēģiju izstrāde mazajos uzņēmumos 8 2. SIA “Ezergailis” raksturojums 16 3. SIA “Ezergailis” izvērtējums un attīstības stratēģija 23 Secinājumi 30 izmantotā literatūra 31 IEVADS Lai

NODOKĻI 06232022

  IEVADS 3 1. NODOKĻU BŪTĪBA UN TO RAKSTUROJUMS 5 1.1. Nodokļu jēdziens un raksturojums 5 1.2. Nodokļu sistēmas raksturojums un nodokļu veidi Latvijā 10 2. AKCĪZES NODOKĻA RAKSTUROJUMS 14 2.1. Akcīzes nodokļa jēdziens un būtība 15 2.2. Akcīzes nodokļa salīdzinājums Baltijas valstīs 18 SECINĀJUMI 24 IZMANTOTĀS LITERATŪRAS UN AVOTI

sociālo pakalpojumu pieejamība Tukuma novada senioriem

  Ievads 5 1. Socioloģija kā sociālo parādību pētījuma bāze 7 1.1. Socioloģisko pētījumu metodes sociālo parādību noteikšanai 7 1.2.    P. Burdjē teorija 10 1.3.  Termina pieejamības skaidrojums 12 2. Sociālā darba teorija un sociālais pakalpojums 16 2.1. Sociālais darbs ar senioriem 16 2.2. Sociālie pakalpojumi senioriem 18 2.3. Sociālo

Kvalifikācijas prakse pirmsskolas izglītības iestādē

Kvalifikācijas prakse pirmsskolas izglītības iestādē prakses mape Rīga, 2021 Saturs 1. Īss izglītības iestādes grupas raksturojums 3 2. Pirmsskolas vecuma bērnu spēju un prasmju izzināšana un analīze. 4 3. Pirmsskolas vecuma bērnu attīstības izpētes iegūtie rezultāti 5 4. Pedagoģiskā procesa plānošana 6 5. Pedagoģiskā procesa plānošana un vadīšana. 7 6.

AIZTURĒTO PERSONU CILVĒKTIESĪBU IEVĒROŠANAS PROBLĒMJAUTĀJUMI

Aizturēto personu cilvēktiesību ievērošanas problēmjautājumi SATURS Anotācija 3 ievads 5 1.Aizturētā SKAIDROJUMS un teorētiskais ietvars 6 1.1.Aizturētā jēdziens, būtība 6 1.2.Aizturēšana kā Kriminālprocesuāla institūta vēsturiska attīstība 9 2. AIZTURĒŠANAS PROCESUĀLĀ KĀRTĪBA 13 2.1.Aizturēšanas kārtība 13 2.2. Aizturēšanas izņēmumi 18 3. Aizturētās personas cilvēktiesību principu ievērošana 20 Nobeigums 26 Izmantoto avotu

Administratīvo tiesību princips uzd. 170222 (Gatavs darbs pielikumā)

Princips – tiesību avots:1. Vai administratīvo tiesību princips ir tas pats valsts pārvaldes princips? tiesiskais regulējums,principa piemērošana,būtība un nozīme valsts pārvaldes tiesiskās attiecībās Atbildot uz jautājumiem iespējams izmantot kādas konkrētas valsts pārvaldes iestādesmateriālus, tiesas materiālus, protams, ievērojot tiesību aktos noteiktosierobežojumus. Atbildēs vēlams sniegt atsauces uz izmantoto literatūru (monogrāfijas, raksti un

Налог на микропредприятия (презентация в приложении)

Налог на микропредприятия Содержание Введение 3 1. Сущность налога на микропредприятия 4 2. Достоинства и недоставки введения налога на микропредприятия 8 3. Методика изучения влияния налога на микропредприятия 10 4. Результаты исследования. 12 Выводы 16 Введение 15 сентября 2008 года о своём банкротстве объявил один из крупнейших инвестиционных банков США

INVESTĪCIJU PROJEKTS IU “EGLĪTE” TRANSPORTA IEGĀDEI (tabula pielikumā)

Investīciju projekts IU ‘’Eglīte’’ transporta iegādei SATURS Ievads 4 1. Nodala – teoretiska 5 1.1. Investīcijas – definīcija, klasifikācijas 5 1.2. Investīciju izdevīguma novērtēšana 6 Kopsavilkums 8 2. Nodala – analitiska 9 2.1. Uzņēmuma vispārīgs apraksts 9 2.2. Uzņēmuma finanšu radītāji 9 Kopsavilkums 12 3. Nodala – praktiska 13 3.1.

Integrētās mācību prakses sākumskolā atskaite

Integrētās mācību prakses sākumskolā atskaite 2020 SATURS Dominante – dabas zinības 3 Pedagoģiskās darbības pašanalīze 7 Dominante – Latviešu valoda 12 Pedagoģiskās darbības pašanalīze 17 Dominante – Matemātika 20 Pedagoģiskās darbības pašanalīze 24 Dominante – Sociālās zinības 27 Pedagoģiskās darbības pašanalīze 32 IZVĒRSTS KONSPEKTS INTEGRĒTAJĀ MĀCĪBĀ 3. klase Izzināmā jautājuma

Vecākā pirmsskolas vecuma bērnu emocionālās atsaucības sekmēšana muzikālajās rotaļās

Vecākā pirmsskolas vecuma bērnu emocionālās atsaucības sekmēšana muzikālajās rotaļās Saturs Ievads 3 1. Vecākā pirmsskolas vecuma bērnu raksturojums 5 2. Pirmsskolas vecuma bērnu attīstības procesa raksturojums 9 2.1. Pirmsskolas vecuma bērnu attīstības iespējas 9 2.2. Muzikālā rotaļa – bērnu emocionālās atsaucības vecinātāja 13 3. Pētījuma norises raksturojums un rezultātu analīze

Sociālās palīdzības organizēšana cilvēkiem ar kustību traucējumiem pašvaldībā

  IEVADS 3 1. Teorētiskais apskats par sociālo darbu ar cilvēkiem ar kustību traucējumiem 6 1.1.Likumdošana un normatīvie akti par sociālo palīdzību cilvēkiem ar kustību traucējumiem Latvijā 6 1.2. Sociālās palīdzības organizācija 7 1.3. Sociālie pakalpojumi cilvēkiem ar kustību traucējumiem 9 1.3.1. Sociālās aprūpes pakalpojumi 9 1.3.2. Sociālās rehabilitācijas pakalpojumi

MŪZIKA KĀ INTELEKTUĀLO SPĒJU ATTĪSTĪBA

  SATURS SATURS 2 IEVADS 2 1. PEDAGOGU UN PSIHOLOGU TEORĒTISKĀS ATZIŅAS PAR INTELEKTUĀLO ATTĪSTĪBU. 4 1.1. Intelektuālo spēju raksturojums 4 1.2. Skolēnu intelektuālo spēju attīstīšana sākumskolā 8 2. MŪZIKA KĀ BĒRNU INTELEKTUĀLO SPĒJU ATTĪSTĪBAS SEKMĒTĀJA 12 2.1. Muzicēšanas veidi sākumskolā 14 2.1.1. Mūzikas klausīšanās kā skolēnu intelektuālo spēju attīstīšanas

SOCIĀLAIS DARBS AR SOCIĀLĀ RISKA ĢIMENĒM X-PAGASTĀ

  Ievads Ģimene ir viena no senākajām sociālajām institūcijām, kura radās primitīvas sabiedrības sākumā, daudz agrāk nekā klases, tautas un valstis. Vēsturiskās attīstības procesā ir sistemātiski mainījušās attiecības starp ģimeni un sabiedrību, ģimeni un personību, galvenokārt dominējošā ražošanas veida, dzīves veida un sociālo attiecību ietekmē. Mūsdienu dzīves apstākļu ietekmē: mainīgā,

Pašvaldības iestādes „Kuldīgas Galvenā bibliotēka” personāla atlase

  Ievads 5 1. Personāla atlases teorētiskie aspekti 7 2.Pašvaldības iestādes „Kuldīgas Galvenā bibliotēka” raksturojums 15 1.1. Bibliotēkas darbības raksturojums 15 2.2. Bibliotēkas vēsture 16 2.3. Bibliotēkas personāla raksturojums 17 3.Bibliotēkas darba rezultāti 20 4.Bibliotēkas personāla vadības process un atlases principu realizācija 26 4.1.Problēmas atklāšana personāla atlasei 26 4.2. Jauna personāla

Skolēnu izpratnes veidošana par veselīgu dzīvesveidu sporta nodarbībās 1.klasē

  Saturs Ievads 1.Veselīgs dzīvesveids un tā veicināšana………………………………………… 1.1 Veselīgs dzīvesveids sākumskolas vecumposmā………………………… 1.2 Skolēnu psiholoģiskais un fiziskais raksturojums 1.klasē……………………… 1.3.Veselības un fizisko aktivitāšu jomas raksturojums……………………………. 1.4. Mācību saturs sporta nodarbībām 1.klasē……………………………………………. 2. Pedagoģisko paņēmienu izstrāde 1.klašu skolēnu veselīga dzīvesveida izpratnes sekmēšanai sporta nodarbībās…………………………………………………………………………………. 2.1. Situācijas izpēte Ventspils novada X

SOCIĀLĀS REHABILITĀCIJAS PAKALPOJUMU NODROŠINĀŠANA SENIORIEM ILGSTOŠĀS APRŪPES INSTITŪCIJĀ

  IEVADS 3 1. Sociālās aprūpes un sociālās rehabilitācijas pakalpojumu raksturojums Latvijā 6 1.1. Sociālo pakalpojumu būtība 6 1.2. Prasības sociālo pakalpojumu sniegšanai Latvijā 10 2. RĒZEKNES „PENSIONĀRU SOCIĀLO PAKALPOJUMU CENTRS” DARBĪBAS IZVĒRTĒJUMS 17 2.1. Sociālo pakalpojumu sniegšanas Rēzeknē raksturojums 17 2.2. Senioru ilgstošās aprūpes institūcijas „Pensionāru sociālo pakalpojumu centrs”

Skolēna rokraksta veidošanas saturs un metodika 2.klasē

  SATURS 2 IEVADS 3 1. Skolēna rokraksta veidošanas teorētiskais pamatojums jaunākajā skolas vecumā. 4 1.1. Rokraksta jēdziens un rokraksta vērtēšanas kritēriji 4 1.2. Jaunākā skolas vecuma bērna rokraksts 9 1.3. Rokraksta veidošanas saturs un metodika 12 SECINĀJUMI 16 IZMANTOTĀ LITERATŪRA 17 IEVADS Kopš pirmajām dienām, kad bērns nonāk skolā,

Mobilly

Table of contents Introduction 3 Company background 4 7 p’s analysis 4 Porter’s Diamond 8 Factor Conditions 8 Home Demand Conditions 9 Related and Supporting Industries 9 Firm Strategy, Structure, and Rivalry 10 SWOT analysis in light of expansion to Poland 11 CAGE Framework (Latvia – Poland) 13 Cultural Distance

Pirmsskolas izglītības iestādes sadarbība ar vecākiem

  Ievads 3 1. Sadarbības būtība un tās nepieciešamība pirmsskolas izglītības iestādē 5 2. Pedagoģisko sadarbību veicinošie nosacījumi, darba formas, metodes 12 Secinājumi 20 Literatūras un citu avotu saraksts 21 Ievads Pirmsskolas izglītības iestādē, tas ir, jaunos apstākļos, satiekas daudzi bērni savā īpašā mazbērna jeb agrīnās bērnības vecumā no 1

Iegūstiet piekļuvi visiem +5000 izpildītiem mācību darbiem.

Par 9.90 € jūs varat:
– Pārskatīt visas mūsu arhīvā pieejamās lapas.
– Lejuplādēt jebkurus 10 failus.

Piekļuve būs aktīva 24 stundas.

Jūs varat veikt maksājumu ar jebkuru bankas karti.

Majasdarbs.lv

Vai vēlies pasūtīt mācību darbu?

Cookie

Šīs tīmekļa vietnes satura kvalitātes uzlabošanai un pielāgošanai lietotāju vajadzībām tiek lietotas sīkdatnes – tai skaitā arī trešo pušu sīkdatnes. Turpinot lietot šo vietni Jūs piekrītat sīkdatņu lietošanai, kā arī iespējamai saziņai, ja kādā no lapā aizpildāmajām formām norādīsiet savu kontaktinformāciju.