Kvalifikācijas prakse pirmsskolā. Kvalifikācijas prakses dienasgrāmata, vecuma grupa 5-6 gadi.

Bērnu vecums

5-6 gadi

Temats

Veselīgs dzīvesveids

Ziņa bērnam

Veselība un veselīgs dzīvesveids ir viena no svarīgākajām cilvēka pamatvērtībām.

Sasniedzamie rezultāti (SR):

Tematam

Patstavīgi veicināt savas veselības uzlabošanos un nostiprināšanos, svarīgi ievērot veselīga dzīvesveida svarīgākās pamatvērtības – sabalensētu uzturu, darba un atpūtas režīmu, uzņemt nepieciešamo ūdens daudzumu, nodarboties ar fiziskajām aktivitātēm un ievērot pietiekamu miega daudzumu.

Caurviju prasmēm

Kritiskā domāšana, pašvadīta mācīšanās, pilsoniskā līdzdalība, sadarbība, digitālā, jaunrade un uzņēmējspēja.

Pašvadīta mācīšanās – pastāvīgi rūpējas par savu veselību, vingrojot un pārzinot galvenās veselīga dzīvesveida pamatvērtības. Reflektē pieredzi, stāstot, zīmējot savu personīgo pieredzi par veselīgo dzīvesveidu.

Kritiskā domāšana – mērķtiecīgi izzina informāciju, novērojot un jautājot, secina, spriež, argumentē, kāpēc jāievēro veselīgs dzīves veids.

Jaunrade – spēj demonstrēt savas kustību apguves prasmes, mācās sadarboties komandā, vienlaikus pilnveidojot dažādu kustību iemaņas.

Vērtībām/tikumiem

atbildība, centība, drosme, godīgums, gudrība, laipnība, līdzcietība, mērenība, savaldība, solidaritāte, taisnīgums, tolerance (aktuālāko pasvītro un precizē).

Gudrība – jaunas zināšanas par veselības dzīvesveidu;

Atbildība – spēj rūpēties par savu veselību;

Centība – cenšas rūpēties par savu veselību, ievērojot veselīgo uzturu un regulāras fiziskās aktivitātes;

Savaldība – spēj kontrolēt sevi vingrošanās laikā

Sasniedzamie rezultāti mācību jomām

Valodu mācību joma

 • stāsta pēc pieredzes par veselīgas uztura svarīgumu, par barības vielām, kas ir nepieciešamas augšanai, fiziskai un garīgai attīstībai un aktivitātei;
 • spēj jautāt par neskaidro un atbildēt uz konkrēto jautājumu;
 • spēj saprotami un secīgi stāstīt par redzēto, dzirdēto, piedzīvoto;
 • izsaka savas vajadzības;
 • runā lieto dažādas runas intonācijas;
 • lasa vārdus un saprot izlasīto, raksta rakstītos burtus

Matemātikas mācību joma

 • nosaka skaitļa sastāvu desmit apjomā, veido skaitļa sastāva dažādas variācijas;
 • nosauc objektu atrašanās vietu telpā un plaknē (lietojot vārdus “virs”, “zem”, “pie”, “aiz”, “blakus”, “pa labi”, “pa kreisi”);

Dabaszinātņu mācību jomā

 • novēro debess ķermeņus un to kustību;
 • spēj pateikt, kāpēc svaiga gaiss, saule un ūdens, ir svarīgas veselīga dzīvesveidā;
 • saprot, ka jāsaudzē daba un tās resursi;
 • saprot drošas uzvedības pamatus saskarsmē ar dzīvniekiem (tai skaitā kukaiņiem), augiem un sēnēm (tai skaitā nepazīstamiem)

Sociālā un pilsoniskā mācību joma

 • stāsta, kas jāievēro, rūpējoties par savu veselību, kāpēc tas ir nepieciešams
 • izturas atbildīgi pret savas veselības, pret personīgas higiēnas;
 • prognozē dažādas rīcības sekas ar personīgo veselību un drošību saistītās ikdienas situācijās;
 • ievēro noteikumus, saprot, pie kā un kādā gadījumā vērsties pēc palīdzības, kad jūtas slikti vai nedroši.
 • sadarbojas pāros un grupās;

Kultūras izpratnes un pašizpausme mākslā mācību joma

 • izsaka ideju savas ieceres īstenošanai, izvēlas materiālus un īsteno to;
 • griež ar šķērēm, loka papīru un līme detaļas;
 • zīmē, aplicē, attēlojot veselīgas dzīvesveida pieradumus;
 • inscenē svarīgākus noteikumus, kā ievērot veselīgo dzīvesveidu;
 • gatavo sviestmaizes un veselīgas uzkodas.

Veselības un fiziskās aktivitātes mācību joma

 • apzinās riskus veselībai un mācās tos novērst, apvienojot soļošanu, skriešanu, rāpošanu, rāpšanos, notur līdzsvaru;
 • ikdienā regulāri ievēro personīgo higiēnu;
 • daudzveidīgi izmanto sīkās motorikas prasmes;
 • apzinās savu dzimumu un ķermeņa neaizskaramību;
 • saprot sporta un fiziskās aktivitātes svarīgumu.

Tehnoloģiju mācību jomā

 • plāno savas ieceres īstenošanas soļus;
 • izvēlas nepieciešamos materiālus;
 • izvēlas nepieciešamos materiālus, īsteno ieceri un novērtē rezultātu;
 • apgūst dažādas tehnikas, paņēmienus un drošības noteikumus materiālu un instrumentu izmantošanā savas ieceres īstenošanai;
 • veido un savieno detaļas

DIENAS PLĀNOJUMS

1. diena. Klāsim galdu kopā!

Nodarbība: Bērni kopā ar skolotāju, auklīti un skolēnu uzlika cepures, priekšautus, mazgāja rokas, klāja galdu un sagrieza veselīgas uzkodas – augļus, dārzeņus, veselīgas sviestmaizes, rotāja “traukus” un stāstīja, ar kādiem vitamīniem šīs sastāvdaļas ir pildītas. Nodarbības laikā tiek pastāstīts par Baltā galdauta svētkiem.

Izmantotie materiāli: augļi, dārzeņi, baltā maize, sviests, balti galdauti, cepures un priekšauti.

Sasniedzamie rezultāti konkrētām mācību jomām

Kultūras izpratnes un pašizpausme mākslā mācību joma

 • Gatavo sviestmaizes un veselīgas uzkodas;
 • Prot uzklāt galdu, ievērojot noteikumos;

Veselības un fiziskās aktivitātes mācību joma

 • Ievēro personīgo higiēnu;
 • Zina par veselīgo uzturu;

Sociālā un pilsoniskā mācību joma

 • Zina par Baltā galdauta svētkiem;
 • Sadarbojas komandā;

Tehnoloģiju mācību jomā

 • piedalās vienkāršu un veselīgu ēdienu pagatavošanā;
 • iepazīstot veselīga uztura nozīmi.

Pašanalizē: Bērni neko daudz nesaprata par vitamīnu atšķirību un to daudzumu, bet viņiem ļoti patika klāt galdu kopā. Bērni lieliski ievēroja higiēnas noteikumus un varēja pastastīt par to nepieciešamību un svarīgumu. Patstāvīgi uzklāt galdu bērniem bija grūti, vēl grūtāk bija atcerēties galvenos noteikumos galdu servēšanā.

2. diena “Olimpiskā diena”

Nodarbība: Kopā pulcējāmies uz ielas, jo bija labi laika apstākļi, bērni tika sadalīti pa pāriem, lai izturētu iepriekš sagatavotas stafetes. No stafetēm bija – lēkšana divatā aiz rokas, soļošana tupus uz ātrumu, mest bumbu viens otram, skriet ap konusiem.

Izmantotie materiāli: bumbas, konusi.

Sasniedzamie rezultāti konkrētām mācību jomām

Matemātikas mācību joma

 • Saprot vārdus “virs”, “zem”, “pie”, “aiz”, “blakus”, “pa labi”, “pa kreisi”, lai pildītu
 • Māk skaitīt;

Veselības un fiziskās aktivitātes mācību joma

 • apvieno soļošanu, skriešanu, rāpošanu, rāpšanos, notur līdzsvaru;
 • bērns ar prieku iesaistās nodarbībās telpās un ārā un veido veselīga dzīvesveida ieradumus (fiziskās aktivitātes)

Sociālā un pilsoniskā mācību joma

 • Sadarbojas pāros.

Pašanalīze: Bērni labi sadarbojas pāros un ar prieku iesaistās ārā nodarbība, piedaloties stafetēs. Daži bērni vāji saprata vārdus “pa kreisi”, “pa labi”. Es nespēju tikt galā ar bērnības pārdzīvojumiem zaudējuma dēļ. Es varēju labi izskaidrot vingrinājumus un ar savu piemēru parādīt, ka bērniem rīkoties.

3.diena. Stiprā lāču putra.

Nodarbība: Nodarbības laikā tika sēkmeta bērna izpratnes veidošana par graudaugu produktu veselīgumu. Bērniem tiek stāstīts par graudaugu veselīgo ietekmi uz cilvēka veselību, tādejādi rosinot bērnus labāk ēst biezputras. Lai bērnus ieinteresētu, bērniem tiek stāstīta pasaka “Stiprā lāču putra”. Vispirms es pastastīju pasāku, rādot attēlus. Pēc pasakas notiek pārrunas ar bērniem, lai viņi pastastītu, kas notika pasakā, atstāstītu notikumus un izteiktu savas domas.

Sasniedzamie rezultāti konkrētām mācību jomām

Valodu mācību jomā

 • saprotami un secīgi stāsta par redzēto, dzirdēto, piedzīvoto, piedalās sarunā;
 • klausās tekstu, nosauc tajā darbojošās personas, atstāsta notikumus;
 • jautā par neskaidro un atbild uz konkrētu jautājumu;
 • lasa vārdus un saprot izlasīto, raksta rakstītos burtus.

Pašanalīze: Bērni klausījas pasaku ļoti uzmanīgi, uzdevot jautājumos un pamatīgi atbildot uz maniem jautājumiem. Bērni piedalījās sarunā, bet diezgan bieži pārtrauca viens otru. Saprotami un secīgi stāsta par redzēto, dzirdēto, piedzīvoto.

4. diena “Veselīga diskotēka”

Nodarbība: Mēs iemācījāmies deju “Head, shoulders, knees and toes”, lai parādītu to vecākiem, izkūstēties un uzzinātu par ķermeņu daļām angļu valodā. (Pieejams: https://www.youtube.com/watch?v=uwggEKBxpio)

Sasniedzamie rezultāti konkrētām mācību jomām

Veselības un fiziskās aktivitātes mācību joma

 • apzinās savu ķermeņa daļas;
 • saprot sporta un fiziskās aktivitātes svarīgumu.

Pašanalīze: “Veselīga diskotēka” ļoti patika bērniem. Viņi labi izkustējās un iegaumēja ķermeņa daļas angļu valodā (prot tos paradīt un nosaukt).

5. diena “Veselīgs teātris”

Nodarbība: Bērni tika sadalīti komandās, katrai komandai tika iedotas rotaļlietas, kuras uzliek uz pirkstiem vai rociņām. Ar manu un skolotājas palīdzību tika apgūtas, sagatavotas dažādas skices par tēmu “veselīgs dzīvesveids”. Tēmas, kuras bija komandās: veselīgs uzturs, sports mūsu dzīvē, higiēnas noteikumi, pozitīva domāšana. Bērni uzstājas ar savu izrādi priekšā.

Izmantotie materiāli: rotaļlietas uz pirkstiem un rokām

Sasniedzamie rezultāti konkrētām mācību jomām

Kultūras izpratnes un pašizpausmes mākslā mācību jomā

 • bērns vēro, klausās un iztēlojas, rada un īsteno ideju daudzveidīgā darbībā;
 • izspēlē pašu izdomātu vai literārā darba sižetu.

Valodu mācību jomā

 • klausās tekstu, nosauc tajā darbojošās personas, atstāsta notikumus, izdomā teksta turpinājumu.

Sociālā un pilsoniskā mācību joma

 • Sadarbojas komandās

Pašanalīze: Bērniem bija grūti stāties priekšā, viņi kautrējas un negribēja, bet beigumā visiem ļoti patika un viņi gribēja vēl, tas liek secināt par to, ka bērniem jāpārvāra sevi un jāizkāpj no komforta zonas. Bērni izpaužas radoši, veidojot sižetu un izdomājot turpinājumu iedotām stāstam, kas ļauj viņiem izpausties.

6. diena. Ekskursija uz VUGD Rīgas daļu

Nodarbība: Kopā ar vienu no bērna tētim tika organizēta ekskursija uz Valsts ugunsdzēsības un glābšanas dienestu, lai iepazīstinātu bērnus ar profesiju, kurā ir ļoti svarīgi ievērot veselīgo dzīves veidu un būt labajā fiziskajā stāvoklī. Ekskursijas laikā tika pastāstīts par tādām svarīgām lietām kā ceļu satiksmes drošības, ugunsdrošības un elektrodrošības noteikumi.

Sasniedzamie rezultāti konkrētām mācību jomām

Sociālā un pilsoniskā mācību joma

 • ievēro noteikumus, saprot, pie kā un kādā gadījumā vērsties pēc palīdzības, kad jūtas slikti vai nedroši, nosauc ārkārtas palīdzības numuru 112;
 • pārzina ugunsdrošības, ceļu satiksmes drošības, elektrodrošības noteikumi;
 • prognozē dažādas rīcības sekas ar personīgo veselību un drošību saistītās ikdienas situācijās.

Pašanalīze: Bērniem ļoti patika ekskursija. Tika secināts, ka visa informācija par ceļu satiksmes drošības, ugunsdrošības un elektrodrošības noteikumiem ir iegaumēta, jo gandrīz katrs bērns bija spējīgs pastāstīt par tiem bērnudārzā. Tiek īstenota bērna, pedagogu un vecāku sadarbība.

7.diena. Kāpēc jāmāzga rokas?

Nodarbība: Bērni tiek iepazistināti ar pareizu roku mazgāšanu, vingrināties to darīt praktiski. Bērniem tiek parādīta mācību filma par roku mazgāšanu, pārrunāts kad un kāpēc jāmazgā rokas.

Sasniedzamie rezultāti konkrētām mācību jomām

Veselības un fiziskās aktivitātes mācību jomā

 • ikdienā regulāri ievēro personīgo higiēnu;
 • veido veselīga dzīvesveida ieradumus, apzinoties riskus veselībai un mācoties tos novērst;

Valodu mācību jomā

 • saprotami un secīgi stāsta par redzēto, dzirdēto, piedzīvoto, piedalās sarunā.

Pašanalīze: Pēc filmas noskatīšanās, pārrunas un praktiskas darbības bērni varēja saprotami un secīgi pastāstīt par redzēto, dzirdēto, piedzīvoto un piedalīties sarunā. Visi personīgas higiēnas noteikumi tiek turpināti ievērot ikdienā.

8.diena. Smaidīgais un bēdīgais ledusskapis.

Nodarbība: Bērni tiek iepazīstināti ar uztura piramīdu, skaidrots, kas ir veselīgs uzturs, kādi produkti ir jāēd vairāk, kādus produktus labāk neēst. Praktiskais uzdevums bija – no liela kartona bija jāizgatavo ledusskapi. Vienam ledusskapim uzzīmējam smaidīgu seju, otram bēdīgu seju. Tiek sagatavoti dažādu pārtikas produktu attēli, kurus vajadzēja izgriest no lapas un ielīmēt “pareizā” ledusskapī. Bērniem stāstīts un rādīti veselīgi produkti un produkti, kuri nav veselīgi.

Izmantotie materiāli: kartons, a4 lapas, šķēres, līme, flomāsteri.

Sasniedzamie rezultāti konkrētām mācību jomām

Kultūras izpratnes un pašizpausmes mākslā mācību jomā

 • izvēlas un radoši izmanto dažādus materiālus;
 • griež ar šķērēm, loka papīru un līme detaļas;
 • zīmē, aplicē, attēlojot veselīgas dzīvesveida pieradumus;

Valodu mācību jomā

 • saprotami un secīgi stāsta par redzēto, dzirdēto, piedzīvoto, piedalās sarunā;
 • lasa vārdus un saprot izlasīto, raksta rakstītos burtus.

Tehnoloģiju mācību jomā

 • plāno savas ieceres īstenošanas soļus;
 • izvēlas nepieciešamos materiālus

Pašanalīze: Bērni ar prieku izvēlējas un izmantoja dažādus materiālus, grieza un līmēja. Bērniem bija grūti saprast, kas ir piramīda un kādos līmeņos atrodas produkti, bet, kādi produkti ir “labi” un “slikti” viņi saprata ļoti ātri, varēja to pastāstīt un izskaidrot. Lasīja vārdus un saprata izlasīto.

9. diena. Plastilīnā izstāde “Veselīga ģimene”

Nodarbība: Bērniem tiek piedāvāts sekojošs uzdevums – izveidot no plastilīna savu veselīgo ģimeni (parādot kādu no veselīga dzīvesveida ieradumiem).

Izmantotie materiāli: daudzkrāsains plastilīns, avīzes.

Sasniedzamie rezultāti konkrētām mācību jomām

Veselības un fiziskās aktivitātes mācību jomā

 • izmanto sīkās motorikas prasmes, nodarbojoties ar plastilīnu;
 • izvēloties darbības veidu atbilstoši situācijai.

Kultūras izpratnes un pašizpausme mākslā mācību joma

 • izsaka ideju savas ieceres īstenošanai, izvēlas materiālus un īsteno to;
 • zīmē, aplicē, attēlojot veselīgas dzīvesveida pieradumus;
 • inscenē svarīgākus noteikumus ar plastilīna palīdzību, kā ievērot veselīgo dzīvesveidu.

Pašanalīze: Bērni ar plastilīna palīdzību attīstīja sīko motoriku, izvēloties sev patīkamo krāsu un pareizi pildot uzdevumu. Ļoti pārsteidza, ka lielāka bērnu daļa paveica darbību līdz galam, patstāvīgi pēc sevis visu sakārtoru.

10.diena. Elpa – kā veselības avots

Nodarbība: Nodarbība sākas ar mierīgo vingrošanu (gandrīz bērnu joga) no rīta. Bērni atkārtoja pēc manis dažādas kustības, bet svarīgākais bija – pareizā, mierīga elpa. Paralēli tiek stāstīts, kāpēc elpa ir tik svarīga, kāpēc tas jākontrolē un jāmāk pareizi elpot. Pēc mierīgas daļas sekoja aktīva vingrošana, kurā bērni varēja viens pēc otrā paradīt savas mīļākas kustības, lai visi kopā tas atkārtotu.

Sasniedzamie rezultāti konkrētām mācību jomām

Veselības un fiziskās aktivitātes mācību jomā

 • ar prieku iesaistās nodarbībās telpās un ārā un veido veselīga dzīvesveida ieradumus;
 • piedalās kustību rotaļās, apvienojot soļošanu, skriešanu, rāpošanu, rāpšanos, notur līdzsvaru;

Sociālajā un pilsoniskajā mācību jomā

 • bērns apzinās sevi;
 • saskaņo darbības ar citiem, izturas pieklājīgi un rīkojas iejūtīgi.

Pašanalīze: diezgan grūti bija noturēt disciplīnu, lai bērni paliktu mierīgi. Tika secināts, ka tēma “Elpa” ir nepiemērota tik maziem bērniem, labāk par šo stāstīt vecākajiem bērniem. Otrajā vingrošanas posmā bērniem ļoti patika radīt savas mīļākas kustības, tas liecina par patstāvīgumu, drosmi un jaunradi, kas ļoti priecina.

11.diena. Mūsu garastāvoklis = mūsu veselība!

Mentālā veselība it tikpat svarīga kā fiziskā, tieši tāpēc 14. dienas nodarbība tika veltīta garastāvoklim un emocijām. Garastāvoklis izpaužas dažādās emocijās un, lai mēs tās atpazītu, noskatījāmies filmu “Emodži”. Pēc tam pārrunājām, kuras ir pozitīvās, kuras negatīvās emocijas. Izrunājām arī kādi varētu būt veidi, kā atbrīvoties no negatīvajām emocijām, kā kontrolēt savas emocijas un saprast citu cilvēku emocijas. Pēc filmas bērni uzzīmēja savu garastāvokli uz to brīdi, lai labāk saprastu, ko viņi jūtas.

Izmantotie materiāli: lapas, flomāsteri, daudzkrāsaini zīmuli, daudzkrāsaini krītiņi.

Sasniedzamie rezultāti konkrētām mācību jomām

Veselības un fiziskās aktivitātes mācību jomā

 • veido veselīga dzīvesveida ieradumus;
 • apzinās riskus veselībai un mācoties tos novērst;
 • daudzveidīgi izmanto sīkās motorikas prasmes

Tehnoloģiju mācību jomā

 • izvēlas nepieciešamos materiālus;
 • veido un savieno detaļas; līme un griež ar šķērēm.

Valodu mācību jomā

 • jautā par neskaidro un atbild uz konkrētu jautājumu;
 • saprotami un secīgi stāsta par redzēto, dzirdēto, piedzīvoto, piedalās sarunā par emocijas dažādību;

Pašanalīze: Galvenais mērķis bija sasniegts – dot iespēju bērniem izpausties, saprast savas emocijas un pārrunāt to ar vienaudžiem. Bērni paši izvēlējas sev patīkamus materiālus, ar ko zīmēt, kas veicina viņu radošumu un pašizpausmi. Man labi izdevās saprast bērnus, atbildēt uz viņu jautājumiem, bija patīkami redzēt un sajust, kā bērni man uzticas un spēj izteikties.

12. diena. Daba – mūsu labākais draugs

Nodarbība: 11.dienā es kopā ar pirmsskolas audzinātāju un bērniem gājām uz ilgu pastaigu uz mežu, lai pastāstītu par dabas nozīmi veselīga dzīvesveida veidošanā, par nepieciešamību pēc svaiga gaisa, saules un ūdens, kā arī pastāstītu par to, kā jāuzvedas mežā. Pēc pastaigas notika pārrunas par uzzinātu, lai summēto visu informāciju.

Sasniedzamie rezultāti konkrētām mācību jomām

Veselības un fiziskās aktivitātes mācību jomā

 • ar prieku iesaistās nodarbībās telpās un ārā un veido veselīga dzīvesveida ieradumus;

Dabaszinātņu mācību jomā

 • novēro debess ķermeņus un to kustību;
 • spēj pateikt, kāpēc svaiga gaiss, saule un ūdens, ir svarīgas veselīga dzīvesveidā;
 • saprot, ka jāsaudzē daba un tās resursi;
 • saprot drošas uzvedības pamatus saskarsmē ar dzīvniekiem (tai skaitā kukaiņiem), augiem un sēnēm (tai skaitā nepazīstamiem)

Pašanalīze: Bērni labi uzvedas pastaigu laikā, ar interesi klausījās par dabas svarīgumu veselīga dzīvesveidā, kā arī par drošas izvedības pamatiem dabā. Atnākot bērnudārzā, visi bērni sniedza kvalitatīvu atgriezenisko saiti, atstāstot to, ko uzzināja pastaigu laikā.

12.diena. Mani zobiņi

Nodarbība: Spēle “Tīri zobi”. Zobu spēle ir mācību metode, lai bērni interaktīvā veidā apgūtu zināšanas par mutes dobuma un zobu veselību. Spēlē bija apskatītas sešas tēmas. Katrā sadaļā ir seši jautājumi par mutes dobuma un zobu veselību, uz kuriem bērni var atrast atbildes. Spēlētājiem ir iespēja uzsākt spēli, izvēloties kādu konkrētu nodarbību, vai arī spēlē ietvert visu nodarbību jautājumus uzreiz. Spēli var spēlēt, izmantojot metamo kauliņu, kurš automātiskā secībā atvērs kādu no jautājumiem, vai arī atvērt jautājumu lauciņus pēc savas izvēles. (Pieejama: http://tirizobi.lv/spele). Pēc spēles bija filmas demonstrēšana: „Man ir tīri zobi”. (Pieejams: https://www.youtube.com/watch?v=T94F819S9vc )

Sasniedzamie rezultāti konkrētām mācību jomām

Veselības un fiziskās aktivitātes mācību jomā

 • veido veselīga dzīvesveida ieradumus;
 • apzinās riskus veselībai un mācoties tos novērst

Tehnoloģiju mācību jomā

 • izvēlas nepieciešamos materiālus;
 • veido un savieno detaļas;

Valodu mācību jomā

 • bērns skaidro, kāpēc jāmazgā zobi;
 • jautā par neskaidro un atbild uz konkrētu jautājumu;
 • saprotami un secīgi stāsta par redzēto, dzirdēto, piedzīvoto, piedalās sarunā

Pašanalīze: Bērni ļoti labi zināja, kāpēc jāmazgā zobi, tomēr ar interesi piedalījās aktivitātē un atbildēja uz visiem jautājumiem. Bērni secīgi stāstīja par savu pieredzi, pamatoja savu atbildi un piedalījās sarunā. Šī aktivitāte veido bērnos veselīga dzīvesveida ieradumus.

13. diena. Sports un veselība

Nodarbība: Bērniem ir piedāvāti dažādi attēli, gan kur aktīva atpūta sporta veidi, gan pasīva (sēdēšana pie TV, datora, mobilajā). Un 2 lielas lapas bērniem jāsagrupē bildes pielīmējot pie lapām kas pieder pie lietderīgas atpūtas un kas nē. Pēc šis aktivitātes seko filmas demonstrēšana: „Veselīgs uzturs” (Pieejams: https://www.youtube.com/watch?v=N989KXM2QwA)

Izmantotie materiāli: šķēres, lapas a4, līmes.

Sasniedzamie rezultāti konkrētām mācību jomām

Veselības un fiziskās aktivitātes mācību jomā

 • veido veselīga dzīvesveida ieradumus;
 • apzinās riskus veselībai un mācoties tos novērst;
 • daudzveidīgi izmanto sīkās motorikas prasmes

Tehnoloģiju mācību jomā

 • izvēlas nepieciešamos materiālus;
 • veido un savieno detaļas; līme un griež ar šķērēm.

Valodu mācību jomā

 • jautā par neskaidro un atbild uz konkrētu jautājumu;
 • saprotami un secīgi stāsta par redzēto, dzirdēto, piedzīvoto, piedalās sarunā

Pašanalīze: Bērni nepārtrauc runātāju, runā lieto dažādas runas intonācijas. Labi saprot, kādas darbības ir “veselīgas”, kādas nē, var apspriest to savā starpā un pielietot zināšanās nodarbībā. Pārvalda ar nepieciešamajiem materiāliem, attīstot sīko motoriku. Pēc filma noskatīšanas bērni sniedza kvalitatīvo atgriezenisko saiti, atbildot uz jautājumiem.

14.diena. Daba – mūsu labākais draugs

Nodarbība: 11.dienā es kopā ar pirmsskolas audzinātāju un bērniem gājām uz ilgu pastaigu uz mežu, lai pastāstītu par dabas nozīmi veselīga dzīvesveida veidošanā, par nepieciešamību pēc svaiga gaisa, saules un ūdens, kā arī pastāstītu par to, kā jāuzvedas mežā. Pēc pastaigas notika pārrunas par uzzinātu, lai summēto visu informāciju.

Sasniedzamie rezultāti konkrētām mācību jomām

Veselības un fiziskās aktivitātes mācību jomā

 • ar prieku iesaistās nodarbībās telpās un ārā un veido veselīga dzīvesveida ieradumus;

Dabaszinātņu mācību jomā

 • novēro debess ķermeņus un to kustību;
 • spēj pateikt, kāpēc svaiga gaiss, saule un ūdens, ir svarīgas veselīga dzīvesveidā;
 • saprot, ka jāsaudzē daba un tās resursi;
 • saprot drošas uzvedības pamatus saskarsmē ar dzīvniekiem (tai skaitā kukaiņiem), augiem un sēnēm (tai skaitā nepazīstamiem)

Pašanalīze: Bērni labi uzvedas pastaigu laikā, ar interesi klausījās par dabas svarīgumu veselīga dzīvesveidā, kā arī par drošas uzvedības pamatiem dabā. Atnākot bērnudārzā, visi bērni sniedza kvalitatīvu atgriezenisko saiti, atstāstot to, ko uzzināja pastaigu laikā.

15. diena “Veselīgs dzīvesveids”

Nodarbība: Pēdējā dienā mēs izveidojam zīmējumu izstādi, kura būs virs skapīšiem zālē, kā vispārinājumu visam, ko esam piedzīvojuši un ko esam uzzinājuši. Galvenais uzdevums bērniem bija vienā attēlā uzzīmēt visu, ko atcerās par veselīgu dzīvesveidu. Bērni patstāvīgi izvēlās, ar ko zīmēt un kā zīmēt.

Izmantotie materiāli: lapas a4, daudzkrāsaini zīmuļi, marķieri, krāsaini krītiņi.

Sasniedzamie rezultāti konkrētām mācību jomām

Valodu mācību joma

 • spēj saprotami un secīgi uzzīmēt redzēto, dzirdēto, piedzīvoto;
 • stāsta pēc pieredzes par veselīgas uztura svarīgumu, par barības vielām, kas ir nepieciešamas augšanai, fiziskai un garīgai attīstībai un aktivitātei;

Kultūras izpratnes un pašizpausme mākslā mācību joma

 • izsaka ideju savas ieceres īstenošanai, izvēlas materiālus un īsteno to;
 • zīmē, aplicē, attēlojot veselīgas dzīvesveida pieradumus;
 • inscenē svarīgākus noteikumus, kā ievērot veselīgo dzīvesveidu;

Pašanalīze: Bērni radoši izpildīja uzdevumu – ar prieku zīmēja zīmējumus un stāstīja savas domas. Izanalizējusi bērnu zīmējumus, es biju pārliecināta, ka bērnudārza audzēkņi labi apguva materiālu. Man izdevās palīdzēt un atgādināt bērniem par to, ko pārdzīvojām un ko esam iemācījušies. Tiek nodrošinātas bērna individuālās vajadzības, ievērojot vides pieejamības principus, tādējādi palielinot ikviena bērna līdzdalības iespējas, kā arī veicinot savstarpējo dialogu.

Citi darbi šajā kategorijā

Valsts uzdevumi un funkcijas. 39.v.

Valsts uzdevums – pienākums, kurš jāveic valstij Valsts funkcija – darbība, ar kuru tiek veikts kāds konkrēts valsts uzdevums. Lielākā daļa par valsts uzdevumiem atzīst:

Iegūstiet piekļuvi visiem +5000 izpildītiem mācību darbiem.

Par 9.90 € jūs varat:
– Pārskatīt visas mūsu arhīvā pieejamās lapas.
– Lejuplādēt jebkurus 10 failus.

Piekļuve būs aktīva 24 stundas.

Jūs varat veikt maksājumu ar jebkuru bankas karti.

Majasdarbs.lv

Vai vēlies pasūtīt mācību darbu?

Cookie

Šīs tīmekļa vietnes satura kvalitātes uzlabošanai un pielāgošanai lietotāju vajadzībām tiek lietotas sīkdatnes – tai skaitā arī trešo pušu sīkdatnes. Turpinot lietot šo vietni Jūs piekrītat sīkdatņu lietošanai, kā arī iespējamai saziņai, ja kādā no lapā aizpildāmajām formām norādīsiet savu kontaktinformāciju.