LIETIŠĶĀ AKTIVITĀTE

3.pārbaudes darbs 12. klasei ekonomikā ,, LIETIŠĶĀ AKTIVITĀTE”

1. VARIANTS

1.Jautājumi:

 1. Kādā lietišķās aktivitātes ciklā atrodas Latvija šobrīd? Nosauc pazīmes, kas par to liecina!

Pamazām lejupslīdi nomaina kāpuma fāze. To ietekmēja Latvijā eiro ieviešana 2014. gadā, kas paver jaunas perspektīvas vietējiem uzņēmumiem un pozitīvi ietekmē valsts ekonomiku kopumā. Latvija notur zemas un stabilas cenas, valūtas kursu.

2. Kas ir lietišķās aktivitātes necikliskās izmaiņas? Mini vienu piemēru!

Lietišķās aktivitātes necikliskas izmaiņas ietver sevī kādu vienu vai dažus ekonomikas sfēras vai sektorus un ilgst ļoti maz, izmaiņas skar tikai dažus ekonomiskus radītājus, sezonāli. Piem.: straujš kāda produkta pieprasījuma palielinājums pirms kādiem svētkiem.

3. Nosauc visus lietišķās aktivitātes ārējos cēloņus un sīkāk raksturo vienu no tiem!

  1. Kari
  2. Revolūcijas
  3. Politiskie notikumi
  4. Iedzīvotāju migrācija
  5. Zinātniskie atklājumi
  6. Demogrāfija

Demogrāfija noskaidro iedzīvotāju atražošanas likumsakarības un uz to pamata izstrādā demogrāfiskās koncepcijas, demogrāfijas politiku, kā arī prognozē demogrāfisko procesu attīstību. Uz demogrāfisko rādītāju pamata tiek plānota valdības politika izglītības, rūpniecības attīstība, sociālā nodrošinājuma, dzīvokļu celtniecības, transporta, nodokļu un citās sfērās.

4. Kā sauc šo lietišķās aktivitātes posmu un kas tam raksturīgs?

IKP

laiks

Šo posmu sauc par virsotni, šai fāzei raksturīgi tas, ka tiek izmantotas un noslogotas visas jaudas. Sāk pieaugt cenas un palielinās produkcijas krājumi.

5. Kādā lietišķās aktivitātes posmā tiek izmantota lētās naudas politika un kā tā izpaužas?

Lētās naudas politiku izmanto kritumu fāzē, lai pārvarētu lejupslīdi. Tiek veikti tādi pasākumi kā – valsts banka pērk valūtas, valsts vērtspapīrus, samazina procentu likmes un obligātas rezervju prasības. Kā rezultātā palielinās naudas piedāvājums, samazinās bezdarba līmenis, palielinās ražošana, palielinās investīcijas.

6. Kas ir Filipa līkne un ko tā attēlo?

Filipa līkne parāda (skat. zīm.) apgrieztu sakarību starp inflāciju un bezdarba līmeni. To atklāja jaunzēlandiešu ekonomists, kurā vārdā šī līkne arī saukta. Viņš secināja: jo augstāka inflācija, jo zemāks ir bezdarba līmenis.

7. Cik gadus ilgst Kondratjeva īsais cikls un kādas izmaiņas ekonomikā to izsauc?

8. Vai inflāciju ir iespējams likvidēt? Ja jā, tad kādā veidā?

Inflāciju novērst ir grūti, bet ir noteiktie tās samazināšanas risinājumi kā pieprasījuma ierobežošana, piedāvājuma attīstības veicināšana. To var paveikt ar tālāko nodokļu samazināšanu, neapliekamā minimuma paaugstināšana, netiešo nodokļu palielināšana vai diferencēšana.

9. Cik reizes 20. gs. bija depresijas un kad bija pēdējā?

20.gs. bija trīs lielas depresijas. Kā pēdējā bija Austrumeiropas un bijušas Padomju valstis, kuru cēlonis ir PSRS sabrukšana. Tā skāra visas valstis, kas bija PSRS sastāvā.

10. Kas ir monetārā politika un kas to īsteno ekonomikā?

Monetārā politika ir pasākumu kopums, kuru mērķis ir ietekmēt naudas piedāvājumu un nodrošināt līdzsvaru naudas tirgū. To īsteno valsts centrālā banka, piem., Latvijā tā ir Latvijas Banka. Lai īstenotu saskaņotu politiku, tā cieši sadarbojas ar Latvijas Republikas Saeimu un Finanšu ministriju.

2.Savieno!

1.Kritums B A. Izveda Eiropu no depresijas

2.Fiskālo politiku G B. Rodas, kad ir pārprodukcija

3.Džons Keinss A C. Noteica ekonomisko ciklu garumus

4.Kāpumu E D. Ir lietišķās aktivitātes ārējais cēlonis

5.Demogrāfija D E. Raksturo uzņēmējdarbības paplašināšana

6.Valsts politika F F. Ir lietišķās aktivitātes iekšējais cēlonis

7.IKP K G. Īsteno valsts

8.Investīcijas J I. Nevar ietekmēt valsts

9.Ārējos cēloņus I J. Ir kapitālieguldījumi uzņēmējdarbībā

10.Kondratjevs C K. Ir lietišķās aktivitātes indikators


3.pārbaudes darbs 12. klasei ekonomikā ,,LIETIŠĶĀ AKTIVITĀTE”

2. VARIANTS

1.Jautājumi:

 1. Kādā lietišķās aktivitātes ciklā atrodas Latvija šobrīd? Nosauc pazīmes, kas par to liecina!

Pamazām lejupslīdi nomaina kāpuma fāze. To ietekmēja Latvijā eiro ieviešana 2014. gadā, kas paver jaunas perspektīvas vietējiem uzņēmumiem un pozitīvi ietekmē valsts ekonomiku kopumā. Latvija notur zemas un stabilas cenas, valūtas kursu.

2. Kurš no minētajiem cēloņiem nav lietišķās aktivitātes ieksējais cēlonis- uzņēmējdarbības aktivitāte, valsts politika vai demogrāfija? Kāpēc?

Demogrāfija, jo tā ir ārējais cēlonis, to nevar ietekmēt valsts. Iekšējos cēloņus galvenokārt ietekmē valsts, tas notiek vienas valsts robežās.

3. Nosauc visus lietišķās aktivitātes iekšējos cēloņus un sīkāk raksturo vienu no tiem!

  1. Disproporcijas ražošanas struktūrā
  2. Traucējumi naudas apgrozījuma jomā
  3. Pamatkapitāla pārliekā uzkrāšana
  4. Patēriņš
  5. Uzņēmumu ieguldījumi
  6. Valdības darbība

Uzņēmumu ieguldījumi jeb investīcijas ir uzņēmumu pirkums. Uzņēmumi iegulda daļu savu ienākumu ražošanas atjaunošanā, paplašināšanā, modernizēšanā.

4. Kā sauc šo lietišķās aktivitātes posmu un kas tam raksturīgs?

IKP

laiks

Iedobuma posms. Šai fāzei raksturīgs viszemākais ražošanas līmenis, zemi iedzīvotāju ienākumi un augsts bezdarba līmenis. Ekonomikā iestājas sastinguma periods, ja šāds sastingums ir ilgstošs, tad šādu situāciju sauc par depresiju.

5. Kādā lietišķās aktivitātes posmā tiek izmantota dārgās naudas politika un kā tā izpaužas?

Dārgās naudas politiku izmanto kāpumu fāzē, lai samazinātu inflāciju. Valsts Bankas pārdod vērtspapīrus, valūtas, paaugstina procentu likmes un obligāto rezervju prasības. Kā rezultātā samazinās naudas piedāvājums, kredīts tiek piešķirts ar augstākām procentu likmēm, samazinās investīcijas un inflācija, palielinās procentu likmes.

6. Kas ir Filipa līkne un ko tā attēlo?

Filipa līkne parāda (skat. zīm.) apgrieztu sakarību starp inflāciju un bezdarba līmeni. To atklāja jaunzēlandiešu ekonomists, kurā vārdā šī līkne arī saukta. Viņš secināja: jo augstāka inflācija, jo zemāks ir bezdarba līmenis.

7. Cik gadus ilgst Kondratjeva garais cikls un kādas izmaiņas ekonomikā to izsauc?

Kondratjeva garie cikli ilgst ap 40-60 gadu periodu. Tos izsauc vajadzība pēc jauno ēku būvēšanas (ražošanai), iekārtu iegādāšanās – tas veicina darbaspēka un resursu pieprasījuma palielināšanu, rosina ekonomisko aktivitāti un uzplaukumu. Mainās tehnoloģijas. Mūsdienu uzņēmumiem rodas nepieciešamība uzkrāt investīciju līdzekļus, kam nepieciešams ilgstošs laika periods.

8. Vai inflāciju ir iespējams likvidēt? Ja jā, tad kādā veidā?

Inflāciju novērst ir grūti, bet ir noteiktie tās samazināšanas risinājumi kā pieprasījuma ierobežošana, piedāvājuma attīstības veicināšana. To var paveikt ar tālāko nodokļu samazināšanu, neapliekamā minimuma paaugstināšana, netiešo nodokļu palielināšana vai diferencēšana.

9. Cik reizes 20. gs. bija depresijas un kad bija pēdējā?

20.gs. bija trīs lielas depresijas. Kā pēdējā bija Austrumeiropas un bijušas Padomju valstis, kuru cēlonis ir PSRS sabrukšana. Tā skāra visas valstis, kas bija PSRS sastāvā.

10. Kas ir fiskālā politika un kas to īsteno ekonomikā?

Fiskālā politika ir valdības ieņēmumu un izdevumu politika, kas nosaka valsts lomu ienākumu pārdalē, mērķus kopējai nodokļu slodzei, kā arī nodokļu, fiskālā deficīta un ārējā un iekšējā parāda struktūrai un apjomiem. Fiskālās politikas galvenie uzdevumi ir stimulēt ekonomikas pastāvīgu izaugsmi, kā arī stabilizēt ekonomikas ciklu.

To īsteno valdība, kas var ietekmēt inflāciju un bezdarbu.

2.Savieno!

1.Kāpums B A. Nevar ietekmēt valsts

2.Monetāro politiku G B. Sākas ar investīcijām ekonomikā

3.Iekšējos cēloņus I C. Parāda sakarību starp inflāciju un bezdarba

līmeni

4.Depresiju E D. Ir lietišķās aktivitātes ārējais cēlonis

5.Politiskie notikumi D E. Raksturo ilgstoša krīze un bezdarbs

6.Patērētāju rīcība K F. Ir lietišķās aktivitātes indikators

7.Bezdarba līmenis F G. Īsteno centrālā banka

8.Filipa līkne C I. Var ietekmēt valsts

9.Ārējos cēloņus A J. Īstenoja veiksmīgu fiskālo politiku

10.Džons Keinss J K. Ir lietišķās aktivitātes iekšējais cēlonis

 

Citi darbi šajā kategorijā

ATBILDES VĒSTULES NOFORMĒŠANAS RAKSTUROJUMS

•Vēstule ir svarīgs saziņas rīks un veids, jo pilda informēšanas un izglītošanas funkciju. No rakstītāja izpratnes par labu vēstuli ir atkarīgs saziņas rezultāts, klienta apmierinātība,

Ķīmija

97. uzd Reakcija A 0 +1 -2 +2 -2 0 Fe + H2SO4 (atšķ.) → FeSO4 + H2 ↑ (vide skāba – ūdensšķīdumā veidojas H+ jonu pārsvars)

Pārbaudes darbs „Elektromagnētisms”

1.uzdevums (6 punkti). Atzīmē, vai apgalvojums ir patiess vai nepatiess. Vai apgalvojums ir patiess? Ievelc krustiņu atbilstīgajā ailē! Nr.p.k. Apgalvojums Jā Nē 1. Ja patstāvīgo

Pārbaudes darbs par okeāniem

Grenlandes jūra Koraļļu jūra Baltijas jūra Melnā jūra Sarkanā jūra Karību jūra Malas jūras Iekšējās jūras Grenlandes jūra Koraļļu jūra Baltijas jūra Melnā jūra Sarkanā

Mape metodiskie meteriāli

par tēmu “VASARA” Mājasdarbs: Mape metodiskie meteriāli par tēmu “VASARA”   Sīkās motorikas attīstībai, radošie darbiņi Darbs ar dziju, lentēm – šņorēšana Darbs ar aplikāciju

Pārbaudes darbs “Līdzsvara”

Pārbaudes darbs „Līdzstrāva”     Vārds, uzvārds ……………………………………………………….. Datums: ………………………. Klase: …………… 1. uzdevums (12 punkti) Izvērtē, vai apgalvojums ir patiess, un pamato savu atbildi!

Iegūstiet piekļuvi visiem +5000 izpildītiem mācību darbiem.

Par 9.90 € jūs varat:
– Pārskatīt visas mūsu arhīvā pieejamās lapas.
– Lejuplādēt jebkurus 10 failus.

Piekļuve būs aktīva 24 stundas.

Jūs varat veikt maksājumu ar jebkuru bankas karti.

Majasdarbs.lv

Vai vēlies pasūtīt mācību darbu?

Cookie

Šīs tīmekļa vietnes satura kvalitātes uzlabošanai un pielāgošanai lietotāju vajadzībām tiek lietotas sīkdatnes – tai skaitā arī trešo pušu sīkdatnes. Turpinot lietot šo vietni Jūs piekrītat sīkdatņu lietošanai, kā arī iespējamai saziņai, ja kādā no lapā aizpildāmajām formām norādīsiet savu kontaktinformāciju.