Mācību stunda ar domraksta mācību

Latviešu valodas metodika. Apjoms nav noteikts. darbu nepieciešams rakstīt latviski. Izvēlēties klasi sākumskolas posmā (1. – 6. klase) un izplānojiet nodarbību, kurā paredzēta domraksta mācība!

 1. Uzdevums
 2. Kāds ir nodarbības:
 • temats
 • problēma (rakstīšanas iemesls),
 • sasniedzamais rezutāts (ko skolēns mācīsies latviešu valodā),
 • nepieciešamie materiāli darbam?
 1. Kā tiks organizēts darbs nodarbībā, lai sasniegtu rezultātu?
 2. Kā skolēni tiks iesaistīti darba pašvērtēšanā?

Mācību stunda ar domraksta mācību

Temats: Vasaru gaidot

Problēma (rakstīšanas iemesls): Atcerēsimies vasaras, kuras piedzīvojām pirms epidēmijas atnākšanas un kādu vasaru mēs gribētu piedzīvot šogad. Šajos laikos, kuros dzīvojam ir svarīgi domāt par pozitīvo un kas mūs sagaida tālā, un dažreiz ir svarīgi atcerēties to. Vasaras siltās dienas, draugi, pludmale, cilvēki. Šis domraksts ir domāts tieši tam – lai atcerētos, ko gaidīt.

Sasniedzamie rezultāti:

 • Attīstīt prasmi novērot apkārtējo vidi, pasauli, radīt interesi par to.
 • Rakstīt domrakstu, ievērojot dotos kritērijus.
 • Attīstīt prasmi izdomāt domrakstam nosaukumu.
 • Veicināt prasmi izteikt savas domas, radošā darbībā.
 • Pilnveidot zināšanas par tematu un virsrakstu, ideju, materiālu vākšanu un uzmetumu, plānu, teksta melnrakstu un rediģēšanu.
 • Izmantot dažādus ideju avotus
 • Klasē spriest un apmainīties ar viedokļiem, ieteikumiem, kā labāk izstrādāt teksta tīrrakstu – gatavu domrakstu.

Nepieciešamie materiāli darbam: A4 lapa, rakstāmpiederumi – pildspalva, zīmulis, krāsainie zīmuļi, krītiņu. Papildus punkti par radošu pieeju lapas noformējumam.

Mērķis: Pilnveidot skolēnu spējas apgūt prasmi rakstīt domrakstus dažādos veidos, veicināt literāro jaunradi loģiskā rakstiskā tekstā. Attīstīt un veicināt lasītprasmi, padziļinot izpratni par daudzveidīgu žanru un satura tekstiem, tostarp digitālajā vidē. Attīstīt prasmi veidot dažādu žanru tekstus mutvārdos un rakstu formā, noformējot tos gramatiski un stilistiski precīzi.

Izmantotie materiāli:

V.Golubova; I.Ikale; A.Lanka ‘’Raibā pasaule – Latviešu valoda 3.klasei’’

Nodarbības gaita: 

Skolotāja iepazīstina skolēnus ar stundas gaitu un plānoto darbību. Skolotāja skolēnus rosina diskutēt par viņas uzdoto jautājumu: “Kādi būs mūsu plāni vasarā?”. Skolēni iesaistās diskusijā raksturojot esošo laiku un kas viņiem visvairāk pietrūkst no ierastās dienas/vasaras, kādas darbības veiksim, kādi laikapstākļi, kādas sajūtas u. c.

Skolotāja kopā ar skolēniem diskusijas veidā pārrunā stāstu, rosinot salīdzināt atainoto vasaru stāstā ar reālo vasaru, kura mūs sagaida pie mums.

Turpinājumā skolotāja kopā ar skolēniem atkārto domraksta rakstīšanas principus/tehniku.Tālāk skolotāja skolēnus iepazīstina ar domraksta vērtēšanas kritērijiem:

 • Domrakstam ir minēts autors;
 • Domrakstam ir nosaukums;
 • Domrakstā ir izmantoti vārdi, kuri raksturo vasaru;
 • Domrakstā ievērota rakstīšanas tehnika (ievads, galvenā daļa, nobeigums);
 • Katrs teikums rakstīts ar lielo burtu;
 • Domraksta apjoms – divas burtnīcas lapaspuses;
 • Domrakstam ir vizuālais noformējums;

Skolotāja dod laiku un skolēni raksta domrakstu ar nosaukumu – ‘’Vasaru gaidot’’.

Klātienē: Stundas turpinājumā, kad domraksti ir uzrakstīti, skolēni samainās ar darbiem ar savu blakussēdētāju un paši izvērtē/novērtē darbu pēc dotajiem kritērijiem, ieliek arī savu vērtējumu savam klasesbiedram un pieraksta komentārus. Pēc darbu izvērtēšanas – kopīgi ar skolotāju pārrunā darba kritērijus un to kā skolēniem bija veicies.

Attālināti: Stundas turpinājumā, kad domraksti ir uzrakstīti, skolēni nofotografē savus darbus un iesūta skolotājai. Skolotāja jauktā secībā atsūta skolniekiem savu klasesbiedru darbus pašvērtēšanai. Skolnieki paši izvērtē/novērtē darbu pēc dotajiem kritērijiem, ieliek arī savu vērtējumu savam klasesbiedram un pieraksta komentārus. Pēc darbu izvērtēšanas – kopīgi ar skolotāju pārrunā darba kritērijus un to kā skolēniem bija veicies.

Stundas beigās skolēni nodod/iesūta savus pabeigtos domrakstus un pabeigtos klasesbiedru domrakstu labojumus skolotājai un skolotāja tos vēlreiz pārskata.

Konspekts

Mērķis: mācīties izmantot mācību grāmatās iekļautos uzdevumus, lai izplānotu un realizētu skolēniem personīgi nozīmīgu valodas mācību procesu sākumskolā.

Darba gaita:

 1. Reģistrēties www.soma.lv !
 2. Brīvi izvēlieties grāmatas atvērumu, izpētiet tajā piedāvāto latviešu valodas mācību saturu (lasāmo teksts, mācību uzdevumi) un veidojiet konspektu, iekļaujot tajā šādas sadaļas:
 • Klase: 4. klase
 • Temats: “Par ko tu domā, kad paliec viens?”
 • izzināmais jautājums: Par ko skolnieks domā, kad paliek viens?
 • valodas mācības mācību saturs (ko konkrēti skolēns mācīsies šajā stundā saskaņā ar programmu),
 • sasniedzamais rezultāts (zināšanas, prasmes un attieksmes, kuras paredzēts apgūt šajā mācību stundā latviešu valodas un literatūras apguvei savstarpējā saistībā),
 • mācību līdzekļi,
 • darba gaita, piedāvājot idejas darba ievaddaļai, galvenajai daļai un noslēgumam. Ievadā izplānojiet darbības, kas skolēniem palīdzēs izprast darba mērķi un rezultātu. Noslēgumā izplānojiet darbības, kas skolēniem palīdzēs novērtēt paveikto darbu un sasniegto rezultātu

Izvēlētais atvērums: Latviešu valoda 4. klasei. Pirmā daļa. “Par ko tu domā, kad paliec viens?” 98-114. lpp. [https://app.soma.lv/book/pdf-reader/latviesu-valoda-un-literatura-1-dala?page=98&toc=3428]

Klase: 4. klase

Temats: “Par ko tu domā, kad paliec viens?”

Izzināmais jautājums: Par ko skolnieks domā, kad paliek viens?

Valodas mācības mācību saturs (ko konkrēti skolēns mācīsies šajā stundā saskaņā ar programmu): Iepazīsies ar teikuma priekšmeta lietojuma veidiem. izteiksmīgi lasīt tekstu; notiekt rindkopu galveno domu; vērot teksta uzbūvi. Analizēt vietvārdus (lokāms/nelokāms; vārds vienskaitlī/daudzskaitlī, primārs/atvasināts/saliktenis; vietvārda nosaukums/salikts nosaukums). Secināt, ka teikumi pēc izteikuma mērķa ir dažādi. Ievērot vietvārdu pareizrakstību. Noteikt lietvārdu, īpašības vārdu un skaitļa vārdu piederību vārdšķirai. Skaidrot sakāmvārdus. Pievērš uzmanību teikumu veidošanai un teikumu beigu pieturzīmēm; nosaka teikuma virslocekļus un paplašinājumu.

Sasniedzamais rezultāts (zināšanas, prasmes un attieksmes, kuras paredzēts apgūt šajā mācību stundā latviešu valodas un literatūras apguvei savstarpējā saistībā): Pabeigt teikumus, izmantojot atbilstošus teikumu nobeigumus. Saskatīt, ka lielais burts teikuma sākumā un pieturzīme beigās nosaka teikuma robežas. Noteikt, kādu pieturzīmi lieto teikuma beigās – izprotot to lietojumu teikumā. Iepazīties ar jauniem sakāmvārdiem. Noteikt teikuma priekšmetu un virslocekļus. Atbildēt uz jautājumiem balstoties uz izlasīto tekstu. Atbildēt uz izvirzītajiem jautājumiem par tēmas saturu, tajā izteikto domu. Izteiksmīgas runas attīstība, paplašināt vārdu krājumu, attīstīt uztveres spējas.

Mācību līdzekļi: Latviešu valoda 4. klasei. Pirmā daļa. “Par ko tu domā, kad paliec viens?” 98-114. lpp. [https://app.soma.lv/book/pdf-reader/latviesu-valoda-un-literatura-1-dala?page=98&toc=3428]

Darba gaita:

Ievads: Skolotāja iepazīstina ar sniegto grāmatas atvērumu un tiem uzdevumiem. Paskaidrot par tēmas aktualitāti – “Par ko skolnieks domā, kad paliek viens”? – Šajā laikā mēs biežāk paliekam vieni ar savās domām kā varbūt mums ir ierasts – tāpēc ir svarīgi izzināt šīs domas un saprast tās, lai mēs nejustos tik vientuļi. Šis ir mūsu nodarbības mērķis: iepazīties ar atvērumā sniegto literatūru par tematu un iepazīties ar teikuma struktūras īpašībām un to veidiem.

Galvenā daļa: Iepazīties ar pirmajiem atvēruma uzdevumiem un iziet time cauri, izrunājot jaunos terminus (virslocekļi, palīglocekļi, pieturzīmju veidi) vai atsvaidzinot vecos. Kopīgi apspriest izlasīto tekstu un uzdot skolēniem jautājums par to. Turpināt iet kopīgi cauri uzdevumiem iekļaujot darbu grupās (ja iespējams).

Nobeigums: Nostiprina zināšanas par nodarbībā caur-izietajiem uzdevumiem. Mājas darba uzdošana. Noslēdzošie jautājumi par tematu (no skolotājas un skolnieka). Stundas nobeigums

Stundas daļas

Plānotie mācību uzdevumi latviešu valodas satura apguvei stundā

Darba organizācija stundā

(skolēna-skolotāja sadarbība)

Atgriezeniskās saiknes raksturojums (vērtēšana)

Ievads

Iepazīstina ar nodarbības tēmu “par ko tu domā, kad paliec viens?”un tās aktualitāti. Iziet cauri pirmajiem uzdevumiem novēršot neskaidrības par sekojošo nodarbību.

Iepazīstināšana ar tēmu. Jautājumu uzdeve skolēniem un skolotājai par sekojošo nodarbību. Izklāsts par mērķi un sagaidāmajiem uzdevumiem.

 

Galvenā daļa

Lasāmā teksta un uzdevumu uzdeve no izvēlētā atvēruma

Skolēni individuāli pilda skolotājas uzdotos uzdevumus. Skolotāja atbild un skolnieka jautājumiem par uzdevumiem un to izpildes gaitu.

Skolotāja lūdz atbildēt skolniekiem uzdotos uzdevumus un jautājumus saistībā ar izlasīto tekstu.

Nobeigums

Nostiprina zināšanas par caur izietajiem uzdevumiem (par sakāmvārdiem, virslocekļiem, palīglocekļiem, vārdu saknēm, etc.) Stundas prasmju izvērtējums; izvēlas vienu no variantiem

 • saprotu visu
 • sapratu daļēji
 • nesapratu

Mājasdarbu uzdeve

Skolotāja pārbauda skolnieka izpildītos darbus un uzdot papildjautājumus par tēmu un/vai neskaidrībām.

Atlasa uzdevumus, kuri ir līdzīgi nodarbībā veiktajiem uzdevumiem, ko uzdot skolniekiem individuālajai izpildei zināšanu nostiprināšanai.

Kopīgi pārrunā paveikto, nostiprina izpildīto.

Citi darbi šajā kategorijā

Viedie materiāli

Ievads Pēdējo desmit gadu laikā tehnoloģijas attīstās arvien straujāk un mērķtiecīgāk, cilvēku vajadzības un pieprasījums produktu/pakalpojumu unikalitātei, produktivitātei un izmantošanai kļūst arvien kompleksāks, daudzdimensionālāks. Tas

Sociāli emocionālā mācīšanās skolās

Pedagogi, vecāki un politikas veidotāji ir vienisprātis, ka izglītībā jākoncentrējas uz būtisku sociālo un emocionālo spēju atbalstīšanu, lai palīdzētu bērniem veiksmīgi orientēties pasaulē. Šis plašais

Saudzezim dabu

Ievads Viens no galvenajiem skolotāja uzdevumiem ir attīstīt izziņas interesi par mācību priekšmetu. Šo interesi var veicināt, izmantojot dažādas klases un ārpusklases aktivitātes. Spēļu uzdevumi

Iegūstiet piekļuvi visiem +5000 izpildītiem mācību darbiem.

Par 9.90 € jūs varat:
– Pārskatīt visas mūsu arhīvā pieejamās lapas.
– Lejuplādēt jebkurus 10 failus.

Piekļuve būs aktīva 24 stundas.

Jūs varat veikt maksājumu ar jebkuru bankas karti.

Majasdarbs.lv

Vai vēlies pasūtīt mācību darbu?

Cookie

Šīs tīmekļa vietnes satura kvalitātes uzlabošanai un pielāgošanai lietotāju vajadzībām tiek lietotas sīkdatnes – tai skaitā arī trešo pušu sīkdatnes. Turpinot lietot šo vietni Jūs piekrītat sīkdatņu lietošanai, kā arī iespējamai saziņai, ja kādā no lapā aizpildāmajām formām norādīsiet savu kontaktinformāciju.