Mītiskā domāšana. Reliģiskā domāšana.

Jūrmalas vakara vidusskola 2.ieskaites 1PD kulturoloģijā 12. klasei

Mītiskā domāšana. Reliģiskā domāšana. 

1. (1) Kāpēc mītiskā domāšana ir raksturīga visām tautām?

Mītiskā domāšana ir raksturīga visām tautām, jo tā vēl izveidojās pirmsākumos. Konkrētu laiku noteikt nevar, bet tas noteikti parādījās ar valodu rašanos, lai varētu vieglāk paskaidrot dzīvē notiekošus procesus un cilvēka darbības.

2. (10) Skaidro jēdzienus!

Rituāls – noteikts veids, izstrādāta, izkopta forma, kā veicama kāda darbība. Parasti rituālam ir sakrāls raksturs un jēga, reliģijā sakņots pamatojums.

Teogonisms – dievu izcelsmes skaidrojums.

Kosmogonisms – kosmosa izcelšanās skaidrojums

Tabu – ir kādas rīcības aizliegums, uzskatot, ka tā ir pārāk svēta vai grēcīga, lai cilvēks to atļautos darīt, un par šīs rīcības veikšanu cilvēks ir nolemts pārdabiskam sodam.

Maģija – dabas spēku un garu izsaukšana un pakļaušana, dažādu enerģiju iegūšana.

Politeisms – jeb daudzdievība ir ticība vairākām dievībām.

Monoteisms – ir uzskats, ka eksistē viens un tikai viens Dievs.

Dvēsele – parastā nozīmē ir dzīvas būtnes apziņas izpausmju kopums, ķermeņa (matērijas) pretstats.

Gars – līdzīgs dvēselei.

Abramiskās reliģijas – monoteiskas ticības, kuru svētajos rakstos Ābrams tiek pieminēts kā ciltstēvs. Šis termins parasti tiek attiecināts uz kristietību, jūdaismu un islāmu.

3. (1) Ar ko atšķiras mītiskā domāšana no reliģiskās domāšanas?

Mītiskā domāšana ir vienkāršāka par reliģisko. Pasaule ir nedalāms veselums, ko pieņem kā esošu un nemainīgu. Katras lietas augstākā vērtība ir stabila un nemainīgā, uzskatus pieņem nekritiski. Tomēr reliģiskās domāšanas ticība ir vienota idejai, uzskati ir saskaņoti ar ticību, kur atbilde jāmeklē lūgšanās. Katrai lietai ir sava hierarhiskā kārtība un atskaites sistēma. Reliģiskā domāšana pieņem, lai pastāvētu, jābūt ceļā, bet, mitoloģiskās domāšanas galvenā doma ir „būt un pastāvēt”.

LIKUMU CEĻŠ. JŪDAISMS

4. (1) Nosauc jūdaistu ievērojamākās svētvietas!

Jeruzalemes templis, Raudu mūris, Jeruzaleme.

5. (2) Kā jūdaisms ietekmējis pasaules kultūru?

Ļoti ievērojami ietekmēja uz pasaules kultūras procesiem, kā monoteisma izveidotājs, ka arī Svēto Rakstu izveidošanu. No jūdaisma radušās lielas un ietekmīgas pasaules nozīmes reliģijas kā islams un kristietība. Ka arī Vecajā Derībā ietilpinātie vēsturiskie un literārie sižeti kalpojuši dažādu laikmetu māksliniekiem par ierosmes avotu.

6. (10) Skaidro jēdzienus!

Derība – Bībeles daļa.

T(a)N(a)K – Jūdu Bībele – sastāv no 24 grāmatām – Piecas Mozus grāmatas (Tora) kā arī praviešu grāmatas u.c. svētos rakstus.

Tora – Piecas Mozus grāmatas

Baušļi – 10 ticības pamatdogmas jūdaismā un kristietībā, kurus, saskaņā ar Bībeles Veco Derību pravietim Mozum devis Dievs Sinaja kalnā, iegravētus 2 akmens plāksnēs, lai dotu senebrejiem ticības pamatu.

Pravietis – ir persona, kas apgalvo, ka ir sazinājies ar pārdabisko vai dievišķo, un kalpo kā starpnieks starp to un cilvēci.

Sīnaja kalns – vieta, kur aizsākas kristietība.

Jahve (JHWH) – ebreju dievs.

Raudu siena – ir 60 m platas un 22 m augstas balsta būvju daļas, kas ieskauj Dievnama kalnu, kura virsotnē atradies Jeruzalemes templis.

Mozus – ir pats svarīgākais pravietis jūdaismā, un arī tiek uzskatīts kā svarīgs pravietis kristietībā, islamā, bahāismā un daudzās citās ticībās.

Sinagoga – ir ebreju sapulcēšanās vieta un dievnams lūgšanām, Toras un svēto rakstu studijām un mācīšanai.

Jūrmalas vakara vidusskola 2.ieskaites 1PD kulturoloģijā 12. klasei

TICĪBAS CEĻŠ. KRISTIETĪBA

7. (1) Kad radās kristietība un kas to izplatīja?

3. gs. kļuva par Romas impērijas oficiālo reliģiju, to izplatīja svētie un apustuļi.

8. (1) Ko kristietība ir pārmantojusi no jūdaisma?

Monoteisma ideju, Jaunā Derība, svētvieta, svētceltne.

9. (2) Kādās konfesijās vēstures gaitā sadalījusies Rietumu baznīca? Izskaidrojiet, kas bija reformācija un kādi bija tās cēloņi?

Sadalījusies katoliska baznīca. 1054. gadā notika galīgā šķelšanās starp austrumu un rietumu baznīcu. Rietumos strauji pieaug pāvesta vara. Bizantijas patriarhs nolād pāvestu, bet pāvests izslēdz Bizantijas patriarhu no kristīgās baznīcas uz mūžīgiem laikiem.

10. (3) Nosauc vismaz trīs atšķirības starp Romas un Grieķu katoļiem!

  Rietumu baznīca / Romas katoļi Austrumu baznīca / Bizantijas jeb Ortodoksālā baznīca
1. Centrs atrodas Romā Centrs – Grieķijā
2. par pirmo pāvestu uzskata apustuli Pēteri  
3. Dievkalpojums notiek latīņu valodā Dievkalpojums notiek grieķu valodā

11. (2) Kādus kristīgus sižetus jūs zināt, esat sastapuši vizuālajā mākslā vai literatūrā?

Pēdējais vakarēdiens, Noasa šķirsts

12. (2) Kurām kristīgām konfesijām raksturīgas šīs celtnes?

Katoļi. Pareizticīgie.

Jūrmalas vakara vidusskola 2.ieskaites 1PD kulturoloģijā 12. klasei

13. (10) Skaidro jēdzienus!

Kristus – jeb Jēzus Kristus, zināms arī kā Jēzus no Nācaretes, Jēzus Nācarietis, Pestītājs un Dieva dēls, ir centrālā figūra kristietībā un lielākā daļa kristiešu baznīcas viņu pielūdz kā Dieva dēlu un Dieva vārda un gribas iemiesojumu.

Vecā Derība – ir jūdaismā galvenā, un kristīgajā mācībā viena no divām, galvenajām atklāsmes liecībām, un ir šo reliģiju svētie teksti.

Jaunā Derība – ir Bībeles daļa, kas vēsta par Jēzus Kristus dzīvi un kristietības pirmsākumiem.

Baznīca – ir celtne, svētvieta, kuras galvenais mērķis ir kalpot par vietu, kur varētu sanākt kopā kristieši, lai tādā veidā apvienotu kristiešu sabiedrību jeb draudzi.

Dogma – ir autoritātes noteikts princips, kas tiek pieņemts par neapstrīdamu patiesību.

Konfesija – ir kādas reliģijas paveids ar tai raksturīgu rituālu vai oficiāla piederība pie kādas reliģijas.

Apustulis – ir ikviens no divpadsmit Jēzus Kristus izvēlētajiem mācekļiem.

Krusta ceļš – 

Patriarhs – augstākā garīgā amatpersona pareizticīgo baznīcā.

Kodifikācija – normatīvo aktu sistematizācijas process un tā rezultāts – izstrādātās jaunās tiesību normas, kurās novērstas atsevišķos aktos esošās pretrunas un nepilnības.

PADEVĪBAS UN LIKUMU VARĀ. ISLĀMS

14. (1) Ar kuru gadu musulmaņi sāk skaitīt gadus?

Musulmaņi gadus skaita no gada, kad Muhameds pārcēlās no Mekas uz Medinu.

15. (1) Nosauc musulmaņu visievērojamākās svētvietas!

Kaaba, kas atrodas Mekā.

16. (5) Kas ir islāma ticības pieci balsti?

Tie ir musulmaņu galvenie reliģiskie pienākumi, kas izteikti islāma 5 Pīlāros. Šo pienākumu izpilde ir katra ticīgā pienākums. Islāma reliģijā ikviena darbība tiek veikta, lai izpildītu Dieva pielūgsmi un viņu labvēlīgi noskaņotu.

17. (9) Skaidro jēdzienus!

Allāhs – musulmaņu Dievs. Visvarenais radītājs.

Muhameds – bija arābu sludinātājs no Mekas, kareivīgs beduīnu tirgotājs, kuru islāma ticīgie — musulmaņi uzskata par pēdējo Dieva pravieti.

Korāns – Svētie raksti musulmaņiem.

Sunna – jeb iemīta taka islāmā ir apzīmējums „pravieša ietajam ceļam”. Sunna sunnītu islāmā ir apzīmējums visām darbībām, ko savas pravietības 23 gados veicis Muhameds un kuras mūsdienu sabiedrībā nonākušas ar Muhameda līdzgaitnieku vienprātības (sahaba) starpniecību.

Musulmanis – islama piekritēji.

Meka – Svēta pilsēta musulmaņiem.

Kaaba – ir kubveidīgas formas celtne Saūda Arābijas pilsētā Mekā, kā arī vissvētākā vieta islāmā.

Mošeja – ir islāma sekotāju reliģiskā kulta vieta.

Minarets – ir tornis pie mošejas, no kura muedzins aicina musulmaņus uz lūgšanu.

18. (1) Kas vieno visas ābramiskās reliģijas?

Monoteisma ideja un Ābrams – svētajos rakstos pieminēts kā ciltstēvs.

19. (3) Kā sauc katras ābramiskās reliģijas svētos rakstus?

a) Islams – Korāns ; b) Kristietība – Bībele ; c) Judaisms – Tora.

20. (3) Kas raksrurīgs katras ābramiskās reliģijas dievnamiem?

1. Kopēja iezīme visām mošejām ir minareti – augsti, šauri torņi, kas parasti izvietoti mošejas stūros. Minareta jumta spice ir augstākais mošejas būves punkts un parasti tas ir augstākais punkts visā apkaimē. 2. Katoļu baznīcās obligāta interjera sastāvdaļa ir Krusta ceļa stacijas jeb pieturvietas un biktskrēsls. Pareizticīgo baznīcās ir redzami ikonostasi, altari.

3. Tradicionālajās aškenazi ebreju sinagogās lasīšanas pults bima atrodas telpas vidū. Sefardu ebreju lūgšanu namos atrodas pie uz Jeruzalemes pusi esošās austrumu sienas, bet bima tai pretī rietumos. Telpu rotā septiņžuburu svečturis jeb Menora.

Jūrmalas vakara vidusskola 2.ieskaites 1PD kulturoloģijā 12. klasei

DAOISMS. KONFŪCISMS

21. (2) Kādas atšķirības pasaules izjūtā saskatāt daoismā salīdzinājumā ar monoteiskajām reliģijām?

Daoisms pievēršas dabai un pašam cilvēkam, viņa iekšējai pasaulei, pareizas attieksmes veidošanai pret visu apkārtējo. Patiesajam cilvēkam jāprot ar izpratni dzirdēt, viņam ir jābūt piemīlīgam (siltam), godīgam, atklātam, nopietnam Jāprot labas manieres un pieklājīga izturēšanās.. Šaubu gadījumā jāprasa padoms citiem, vienmēr jādomā par taisnīgumu. Viņš pats sevi attīsta, lai dotu visiem cilvēkiem mieru, drošību, kārtību. Salīdzinājumā ar monoteiskām reliģijām te galvenais ir cilvēks, bet tur – Dievs.

22. (2) Kādas ir daoisma piekritēju vērtības?

Cilvēka personas attīstība, tikuma un spēka attīstība. Dzīvot harmonijā ar Visumu.

23. (2) Skaidro jēdzienus!

Dao – (burtiski tulkojot, nozīmē “ceļš”). Augstākā realitāte. Visuma kārtību noteicošais princips, veids kā dzīvot harmonijā ar visumu.

Iņ un janSenie aktivitātes un pasivitātes principi. Jan apzīmē aktīvo un vīrišķo enerģiju, bet iņ – pasīvo un sievišķo. Debesis ir aktīvas, zeme – pasīva.

24. (2) Kāds ir Konfūcija ideālās sabiedrības modelis?

Konfūcijs uzskatīja, ka Ķīnas sabiedrībai jābūt bez dao, jāveido sabiedrība tā, lai tā būtu kā liela ģimene, kura valdītu sensenās tradīcijas – mīlestība, uzticība un cieņa. Pamatā ir stabila un stipra ģimene. Lielā mācība vēsta, ka ir jāpilnveido sevi, jāsaglabā ģimene, taisnīgi jāpārvalda sava valsts un jāsaglabā stabilitāte zemes virsū.

25. (4) Salīdziniet konfūcisma un daoisma idejas! Kas tām kopīgs, kas – atšķirīgs?

Daoisma pamatā ir dao, tomēr konfūcisma pamatideja ir pasaule bez tā. Daoisma idejas būt harmonijā ar pasauli, pievērsties dabai un pašam cilvēkam. Jāattīsta sevi, kā godīgu, stipru un kārtīgu personu. Konfūcisma galvenā doma ir ģimenei, tās attīstībai, atgriešanas pie patriarhālām attiecībām, sabiedrības dibināšana.

25. (8) Iepazīstieties ar dotajiem tekstiem!

A Ceļš,kuru iespējams saprast,

nav mūžīgais ceļš,

un vārds, kuru iespējams izteikt,

nav mūžīgais vārds.

No bezvārdības nāk debesis un zeme;

Mūžībā bez vēlmes ir saredzams noslēpums;

Mūžībā ar vēlmi saredzama izpaustā pasaule.

(Daodedzin.)

B Iesākumā bija Vārds, un Vārds bija pie Dieva, un vārds bija Dievs.

Tas bija iesākumā pie Dieva.

Caur Viņu viss ir radies, un bez Viņa nekas nav radies, kas ir.

Un Vārds tapa miesa un mājoja mūsu vidū, un mēs skatījām Viņa godību,

Tādu godību kā Tēva vienpiedzimušā Dēla, pilnu žēlastības un patiesības.

(Jāņa ev. 1:1-3, 14.)

Nosakiet, kuru reliģiju būtību atklāj šie teksti!

A Daoisms

B Kristietība

Pamatojiet, kas par to liecina!

A Citāts ir no Daodedzin, uz kuru pamatojas daoisms, ka arī runa iet par ceļu – dao.

B Runa ir par Dievu, tā dēlu – Jezus Kristus.

Nosakiet, kurai kultūrai – Austrumu vai Rietumu – raksturīgi šie teksti!

A Austrumi

B Rietumi

Raksturojiet tekstos pausto attieksmi pret vārdu!

A Vārdiem nav jēgas, jēga ir tam, kas notiek, dabai un apkārtējai pasaulei.

B Vārds ir svēts, un tas pieder Dievam. Dieva vārds ir neaizskarams.

Jūrmalas vakara vidusskola 2.ieskaites 1PD kulturoloģijā 12. klasei

ATBRĪVOŠANĀS CEĻŠ. HINDUISMS

26. (10) Skaidro jēdzienus!

Karma – ir “rīcību” vai “darbību” apzīmējošs jēdziens Indijas izcelsmes reliģiski filozofiskajās mācībās — hinduismā, džainismā, budismā un sikhismā.

Reinkarnācija jeb pārdzimšana ir pieņēmums, ka dvēsele pēc ķermeņa nāves atgriežas uz Zemes (pārdzimst) jaunā ķermenī.

Brahma – ir viena no svarīgākajām hinduisma dievībām, kas rada visu esošo. Veido trīsvienību ar diviem citiem dieviem, kas simbolizē uzturēšanas spēku – Višnu un iznīcības spēku – Šiva.

Šiva – ir viena no svarīgākajām hinduisma dievībām, kas iznīcina un pārvērš visu esošo jaunās formās.

Višnu – ir viena no svarīgākajām hinduisma dievībām, kas uztur visu esošo.

Mokša –

Vēdas – viedums jeb ‘zināšanas’, ‘patiesība’ ir senākie hinduisma svētie raksti.

Sanskrits – ir hinduisma, budisma un džainisma liturģiskās literatūras klasiskā valoda, kā arī viena no Indijas 23 oficiālajām valodām.

Joga – filozofiskā disciplīnu, kas aptver dažādas garīgas prakses hinduismā.

Sansāras rats – Darmačakra ir likuma (dharma) rats (chakra) un ir Siddhartha Gautama sludināto ētisko principu simbols. Visbiežāk tas tiek attēlots kā rats ar astoņiem spraišļiem, kas apzīmē 8 galvenos principus, kas veido 8 posmu ceļu, kas savukārt balstās uz Četrām Patiesībām.

27. (2) Kāda ir hinduisma dievu pasaule?

Pastāv Trimūrti trīs nozīmīgāko hindu dievību — Brahmas, Višnu un Šivas — trīsvienību. Šie trīs dievi tiek saukti arī par “Hindu triādi” jeb “Lielo trīsvienību”. Brahma – ir viena no svarīgākajām hinduisma dievībām, kas rada visu esošo. Veido trīsvienību ar diviem citiem dieviem, kas simbolizē uzturēšanas spēku – Višnu un iznīcības spēku – Šiva.

Šiva – ir viena no svarīgākajām hinduisma dievībām, kas iznīcina un pārvērš visu esošo jaunās formās.

Višnu – ir viena no svarīgākajām hinduisma dievībām, kas uztur visu esošo.

28. (1) Kāpēc mokoša ir augstākās svētlaimes brīdis?

Jo tās sasniegšana ir ļoti grūts ceļš. Tas ir laiks, kad cilvēks pamet sabiedrību, lai vientuļā vietā, visbiežāk, mežā, atrastu Dievu ar jogas meditācijām un mierpilns atstātu ķermeni un saņemtu jaunu dzīvi.

29. (1) Ko hinduisti uzskata par dzīvības un svētuma avotu? Upi. Svētvietas bieži atrodas pie upēm.

ATDZIMŠANA UN APSKAIDRĪBA. BUDISMS

30. (1) kas ir budisma mācības pamatlicējs? Sidhārta Gautama – Buda.

31. (4) Kas veido budisma pamatprincipus?

To veido “Četras cildenās patiesības”:

1) Cilvēku dzīve ir pilna vilšanos;

2) To iespējams pārtraukt (pali – nirodh), no tā iespējams izvairīties, atbrīvoties, sasniedzot nirvanu (pali – nibana);

3) Ciešanām ir iemesls;

4) Pastāv Cēlais astoņposmu ceļš, kā to sasniegt.

32. (8) Kādas pasaules uztveres atšķirības ir Rietumu kultūrā un Budismā?

Rietumu kultūra Budisms
No ciešanām, grēkiem var atbrīvoties lūgšanās. Ciešanas var pārtraukt, sasniedzot nirvānu.
Rietumu kultūrai raksturīga liberāla attieksme pret pienākumiem. Austrumu kultūrai raksturīga cilvēka iespēja izvēlēties, bet cilvēkam ir arī pienākums pret sabiedrību.
Rietumu kultūrā cilvēs pēc nāves nonāk ellē vai paradīzē. Budismā eksistē reinkornācija.
Rietumu kultūrā cilvēks atdala sevi no dabas. Budismā cilvēks ir tuvs dabai.

Jūrmalas vakara vidusskola 2.ieskaites 1PD kulturoloģijā 12. klasei

SASKAŅA AR DABU. SINTOISMS

33. (1) Kas ir sintoisms?

Ir “Dievu ceļš” ir reliģija, kas kādreiz bijusi galvenā valsts pamat ticība blakus budismam, kas ienāca vēlāk un sajaucās ar to.

34. (2) Kādas uzvedības normas ir japāņu kultūras ideāls?

34. (4) Iepazīstieties ar japāņu tradīcijām! Kādas japāņu tradīcijas iecienītas mūsu valstī?

Pēc tradīcijām ikvienai sievietei pirms iziešanas pie vīra ir jāapgūst ikebana, jo tas piešķir viņai pievilcību un labu uzvedību. Mūsdienās ikebanu praktizē ne tikai Japānā, bet visā pasaulē. Populāri kļuva arī tējas ceremonijas, mūsu valstī tiek atvērtas vairākas tējas kafejnīcas japāņu stilā.

35. (7) Skaidro jēdzienus!

Sinto – Dievu ceļš.

Kami – garu pasaule, kas ir dievības, kuri iemiesojas dzīvei svarīgās lietās, vietās, stihijās, piem., vējā, lietū, kalnā, kokā, upē u.c.

Toriji – celtnes, kas līdzīgi vārtiem. Tie skaitās kā vārti vietā, kur atrodas kami un kur var sarunātiem ar dievībām.

Ikebana – japāņu ziedu izkārtošanas stils.

Ise – vai Vatari sinto, mācība, kas veidota uz Ise svētceltnes pamatā.

Geiša – ir japāņu sieviete-izklaidētāja un laika kavētāja, kura ir skolota tradicionālajās japāņu mākslās, tostarp mūzikā, dziedāšanā un dejošanā, kā arī prot vadīt tējas ceremoniju un pieprot samisena spēli.

Tanka – ir sena japāņu dzejas forma. Tas ir piecu rindu bezatskaņu pants, kuram pirmajā un trešajā rindā ir piecas zilbes, bet pārējās – septiņas. Tankā kopā ir trīsdesmit viena zilbe (5-7-5-7-7). haika – ir Japānai raksturīga, īpaša, īsa bezatskaņu dzejas forma, kas savas uzbūves ziņā līdzinās tankai, tikai bez divām pēdējām rindām, tātad tā sastāv tikai no 17 zilbēm, veidojot 5 — 7 — 5 zilbju trīsrindi.

36. (8) Nosauc, kurām reliģijām pieder šie simboli!

1 2 3 4

5 6 7 8

1 hinduisms 5 daoisms
2 Džainisms 6 islams
3 judaisms 7 sintoims
4 Sikhims 8 budisms

 

Citi darbi šajā kategorijā

ATBILDES VĒSTULES NOFORMĒŠANAS RAKSTUROJUMS

•Vēstule ir svarīgs saziņas rīks un veids, jo pilda informēšanas un izglītošanas funkciju. No rakstītāja izpratnes par labu vēstuli ir atkarīgs saziņas rezultāts, klienta apmierinātība,

Ķīmija

97. uzd Reakcija A 0 +1 -2 +2 -2 0 Fe + H2SO4 (atšķ.) → FeSO4 + H2 ↑ (vide skāba – ūdensšķīdumā veidojas H+ jonu pārsvars)

Pārbaudes darbs „Elektromagnētisms”

1.uzdevums (6 punkti). Atzīmē, vai apgalvojums ir patiess vai nepatiess. Vai apgalvojums ir patiess? Ievelc krustiņu atbilstīgajā ailē! Nr.p.k. Apgalvojums Jā Nē 1. Ja patstāvīgo

Pārbaudes darbs par okeāniem

Grenlandes jūra Koraļļu jūra Baltijas jūra Melnā jūra Sarkanā jūra Karību jūra Malas jūras Iekšējās jūras Grenlandes jūra Koraļļu jūra Baltijas jūra Melnā jūra Sarkanā

Mape metodiskie meteriāli

par tēmu “VASARA” Mājasdarbs: Mape metodiskie meteriāli par tēmu “VASARA”   Sīkās motorikas attīstībai, radošie darbiņi Darbs ar dziju, lentēm – šņorēšana Darbs ar aplikāciju

Pārbaudes darbs “Līdzsvara”

Pārbaudes darbs „Līdzstrāva”     Vārds, uzvārds ……………………………………………………….. Datums: ………………………. Klase: …………… 1. uzdevums (12 punkti) Izvērtē, vai apgalvojums ir patiess, un pamato savu atbildi!

Iegūstiet piekļuvi visiem +5000 izpildītiem mācību darbiem.

Par 9.90 € jūs varat:
– Pārskatīt visas mūsu arhīvā pieejamās lapas.
– Lejuplādēt jebkurus 10 failus.

Piekļuve būs aktīva 24 stundas.

Jūs varat veikt maksājumu ar jebkuru bankas karti.

Majasdarbs.lv

Vai vēlies pasūtīt mācību darbu?

Cookie

Šīs tīmekļa vietnes satura kvalitātes uzlabošanai un pielāgošanai lietotāju vajadzībām tiek lietotas sīkdatnes – tai skaitā arī trešo pušu sīkdatnes. Turpinot lietot šo vietni Jūs piekrītat sīkdatņu lietošanai, kā arī iespējamai saziņai, ja kādā no lapā aizpildāmajām formām norādīsiet savu kontaktinformāciju.