„Morfoloģija un dažādu vārdšķiru lietojums”

Pārbaudes darbs latviešu valodā 12. klasei

„ Morfoloģija un dažādu vārdšķiru lietojums ”

1. uzdevums. Aizpildiet testu! Ja apgalvojumam nepiekrītat, labojiet vai paskaidrojiet to! ( 16 punkti – par katru pareizu apgalvojumu un labojumu 0,5 punkti)

Nr.

 

p.k.

Apgalvojums Jā / nē Labojums /

 

paskaidrojums

1. Latviešu valodā ir 10 vārdšķiras.  
2. Visas partikulas teikumā jāatdala ar komatu. Salīdzinājuma konstrukcijas pirms partikulām kāun nekā komats nav liekams
3. Izsauksmes vārdi nav palīgvārdi. Palīgvārdi ir prievārdi, saikļi un partikulas.
4. Vārdi satikšanās, apņemšanās, cenšanās ir lietvārdi.  
5. Darbības vārdi iet, būt, dot neietilpst nevienā konjugācijā.  
6. Vārdi pie, uz, jo, no ir prievārdi. “Jo” ir partikula
7. Apstākļa vārdi ir patstāvīgi, bet nelokāmi vārdi.  
8. Vārdi uz redzēšanos, paldies, labvakar ir partikulas. Šie vārdi pieder pie izteiksmes vārdiem
9. Celms ir vārda daļa, kurā ietilpst pēdējais piedēklis un

 

galotne.

Celms ir viss vārds bez galotnes
10. Vārdi tirdzniecība, lokomatīve, rasols uzrakstīti pareizi. Lokomatīve pareizi ir lokomotīve
11. Teikumā Man vakariņām jānopērk maizi, pienu, cukuru un

 

sviestu. Visi vārdi lietoti vajadzīgajā locījumā.

Pareizi: Man vakariņām jānopērk maize, piens, cukurs un

 

sviests.

12. Vārds vai var būt sakārtojuma un pakārtojuma saiklis,

 

partikula un izsauksmes vārds.

 
13. Vārdi še, te, divtik, ļoti, rīt ir apstākļa vārdi.  
14. Vārdi košs, drošs, saprotošs ir īpašības vārdi.  
15. Vārdu savienojumi milztoši mākoņi, birstošas lapas ir

 

uzrakstīti pareizi.

 
16. Vārda optimāls pārākā pakāpe būs optimālāks. Vārdam optimāls nav salīdzināmo pakāpju
17. Saikļi jeb un vai saista sinonīmus.  
18. Vārds trīs -pads -mit pārnešanai jaunā rindā dalīts pareizi. Trīs-pa-dsmit
19. Turpretim, turpretī, turpretīm – tās visas ir pieļaujamās

 

formas.

Turpretīm – nav tāda vārda
20. Aiz apstākļa vārdiem daudz, maz, tik, cik lietvārds lietojams

 

ģenitīvā.

 

2. uzdevums. Izvēlieties pareizo variantu, lieko izsvītrojiet! ( 10 punkti – par katru kļūdu – 0,5 punkti)

ikkatrs / ik katrs; tēmeklis / temēklis /tēmēklis; plātamies / plātāmies; četrupadsmit /četrpacmit / četrpadsmit ; viņš protās /viņš protas; noslaukiet! / noslauciet! / noslaukat!; ūdens malks / ūdeņa malks ; nokrisdams /nokrizdams / nokristdams ; begemots / behemots; griezšana / griešana / griesšana; kaut kur / kautkur; tepat /te pat; krisšana / kristšana / krišana; koks lūzt / koks lūst; nosviezts / nosviests; kosmetologs/ kosmetalogs / kosmetoloks; sauvaļas / savvaļas; iztaba / istaba; viņš zin / zina; patreiz / pašreiz; teu / tev.

3. uzdevums. Dotajiem darbības vārdiem dariniet īstenības izteiksmes vienkāršās tagadnes daudzskaitļa 2. personas, pavēles izteiksmes daudzskaitļa 2. personas un daļēji lokāmā divdabja formas! ( 12 punkti – par katru pareizi veidoto formu 0,5 punkti)

Īstenības izteiksme Pavēles izteiksme Daļēji lokāmais divdabis

Cirst – …………….Cirstat………………………………….Cirstiet!………………………….Cirsdams…

Cienīt – ……………..Cienat………………………………….Cieniet!…………………………Ciensdams………

Atgriezties – ……..Atgriežaties……………………..Atgriežaties!…………………….Atgrieždamies……………..

Būt – ………esat…………………………………………Esiet!…………………………….būdams…………..

Dot – ………dodat…………………………………………..Dodiet!………………………………dodams…………………..

Liecināt – …………..liecinat……………………………..Lieciniet!…………………………………………

Apsēsties – ……Apsēžaties……………………………..Apsēdeties!………………….Apsēzdamies………

Kust – …..kustat……………………………………….Kustiet!…………………………….kusdams………………..

4. uzdevums. Lieciet pieturzīmes, nepieciešamos burtus, izvēlieties pareizo variantu! ( 4 punkti – par katru ortogrāfiski pareizi uzrakstītu teikumu 1 p.; par pareizi lietotām pieturzīmēm katrā teikumā 1 punkts)

  1. Kaut kas (partikula) / kautkas līdzīgs(īpašības vārds) miglai (lietvārds), biezai(īpašības vārds) un (saiklis) smakojošai (divdabis), klāj (darbības vārds) visu (vietniekvārds) otro (skaitļa vārds) Šeremeteva (personvārds) lidostu (lietvārds) no(partikula) skrejlauka (lietvārds) līdz (prievārds) dežūrtelpām (lietvārds), tās (vietniekvārds) nomācošais (divdabis) smārds (lietvārds) iespiežas (darbības vārds) pat(partikula) uzgaidāmajās(īpašības vārds) telpās (lietvārds), kodīgiem (īpašības vārds) garaiņiem (lietvārds) ievirinās (darbības vārds) man (vietniekvārds) nāsīs(lietvārds), liekot (divdabis) nemitīgi (īpašības vārds) raukt (darbības vārds) degunu(lietvārds).
  2. Pavasaris satupina glītas hiacinšu podiņu rindas visgarām logiem, tad nāk kārta plaucētiem ievu zariem, bet vasarā nav ne vienas / nevienas vāzes, kurā nebūtu sasprauktas dzeltenās madaras vai baltās lilijas, vai orandžās / oranžās samtenes.

5. uzdevums. Vienā teikumā nosakiet visas vārdšķiras! ( 10 punkti – par katru kļūdu – 0,5 punkti )

6. uzdevums. Pasvītrotos vārdus izvēlētajā teikumā analizējiet morfoloģiski! ( 10 punkti – 5v. x 2 punkti)

Otro – patstāvīgs, lokāms, skaitļa vārds, kārtas skaitļas vārds, vienkāršs, sieviešu dzimtes.

Tās – patstāvīgs, lokāms vietniekvārds, sieviešu dz., vienskaitļa, ģen.

(Tās ) Ievirinās – patstāvīgs, lokāms darbības vārds personas formā, nenoteiksme “ievirināt”

Nāsīs – patstāvīgs, lokāms lietvārds, sugas vārds, vīriešu dzimtē, viensk., lokatīvs, 2. dekl.

Līdz – prievārds.

7. uzdevums. Dariniet teikumus, iesaistot nosauktās vārdšķiras! ( 21 punkts – par pareizi darinātu teikumu 1p., par pareizi iesaistītu vārdšķiru 1p., par pareizi uzrakstītu teikumu – 1 p. Ja t ei kums dar i nāts kļ ūdai ni , tāl āk t as net iek vē r t ēt s! )

 • Tiešās runas teikumu ar partikulu vai;

Vika jautā: “Tev nopirkt melno pildspalvu vai zilu?”

 • Saliktu pakārtotu teikumu ar apstākļa vārdu kad;

Tikai pēc tam, kad romieši bija pakļāvuši visu Itālijas pussalu, šo jēdzienu sāka attiecināt uz visu pussalas teritoriju

 • Saliktu sakārtotu teikumu ar sakārtojuma saikli taču;

Ezīši bikli paraudzījās augšup uz misteru Āpsi, taču neuzdrīkstējās neko iebilst.

 • Vienkāršu paplašinātu teikumu ar izsauksmes vārdu raug;

Raug, te raganu āboli aug!

 • Saliktu pakārtotu teikumu ar attieksmes vietniekvārdu kurš;

Es nezinu, kurš izsita logu.

 • Saliktu sakārtotu teikumu ar apstākļa vārdu jautri;
 • Saliktu pakārtotu teikumu ar pakārtojuma saikli vai;

Vecpilsētas ne vienmēr ir tīras un sakoptas, bet vai tūristam tas ir galvenais? uzdevums. Izpildiet ortogrāfijas testu! ( 5 punkti)

Nr.

 

p. k.

Teikums Labojums
0. Es mācos Latvijas u n iversitā t ē. Universitātē
00. Es mācos Latvijas Universitātē. X
1. Humors ir viens no veidiem, kā mainīt cilvēku atieksmi pret dzīvi. Attieksmi
2. Humors nevien dod prieku, bet palīdz arī atslēgties no ikdienas

 

problēmām.

X
3. Prazdami pasmaidīt par likstām, mēs veiksmīgi tiekam ar tām galā. Prasdami
4. Mēģinat ikkatrā grūtā situācijā saskatīt kaut ko smieklīgu! X
5. Jautrības mirkļi sastopami arī Latvijas nacionālās operas izrādēs. Nacionālās Operas

 

Citi darbi šajā kategorijā

ATBILDES VĒSTULES NOFORMĒŠANAS RAKSTUROJUMS

•Vēstule ir svarīgs saziņas rīks un veids, jo pilda informēšanas un izglītošanas funkciju. No rakstītāja izpratnes par labu vēstuli ir atkarīgs saziņas rezultāts, klienta apmierinātība,

Ķīmija

97. uzd Reakcija A 0 +1 -2 +2 -2 0 Fe + H2SO4 (atšķ.) → FeSO4 + H2 ↑ (vide skāba – ūdensšķīdumā veidojas H+ jonu pārsvars)

Pārbaudes darbs „Elektromagnētisms”

1.uzdevums (6 punkti). Atzīmē, vai apgalvojums ir patiess vai nepatiess. Vai apgalvojums ir patiess? Ievelc krustiņu atbilstīgajā ailē! Nr.p.k. Apgalvojums Jā Nē 1. Ja patstāvīgo

Pārbaudes darbs par okeāniem

Grenlandes jūra Koraļļu jūra Baltijas jūra Melnā jūra Sarkanā jūra Karību jūra Malas jūras Iekšējās jūras Grenlandes jūra Koraļļu jūra Baltijas jūra Melnā jūra Sarkanā

Mape metodiskie meteriāli

par tēmu “VASARA” Mājasdarbs: Mape metodiskie meteriāli par tēmu “VASARA”   Sīkās motorikas attīstībai, radošie darbiņi Darbs ar dziju, lentēm – šņorēšana Darbs ar aplikāciju

Pārbaudes darbs “Līdzsvara”

Pārbaudes darbs „Līdzstrāva”     Vārds, uzvārds ……………………………………………………….. Datums: ………………………. Klase: …………… 1. uzdevums (12 punkti) Izvērtē, vai apgalvojums ir patiess, un pamato savu atbildi!

Iegūstiet piekļuvi visiem +5000 izpildītiem mācību darbiem.

Par 9.90 € jūs varat:
– Pārskatīt visas mūsu arhīvā pieejamās lapas.
– Lejuplādēt jebkurus 10 failus.

Piekļuve būs aktīva 24 stundas.

Jūs varat veikt maksājumu ar jebkuru bankas karti.

Majasdarbs.lv

Vai vēlies pasūtīt mācību darbu?

Cookie

Šīs tīmekļa vietnes satura kvalitātes uzlabošanai un pielāgošanai lietotāju vajadzībām tiek lietotas sīkdatnes – tai skaitā arī trešo pušu sīkdatnes. Turpinot lietot šo vietni Jūs piekrītat sīkdatņu lietošanai, kā arī iespējamai saziņai, ja kādā no lapā aizpildāmajām formām norādīsiet savu kontaktinformāciju.