Normas gramatiskā un juridiskā analīze

Normas gramatiskā un juridiskā analīze

Nr.

Darba likuma norma

Normas konstrukcija

(daļa, punkts)

Normas juridiskā konstrukcija

(pavēloša, aizliedzoša, atļaujoša)[1]

Teikuma gramatiskā struktūra

(salikts sakārtots, salikts pakārtots, salikts jaukts teikums)[2]

1.

100. pants

(1) Darbiniekam ir tiesības rakstveidā uzteikt darba līgumu vienu mēnesi iepriekš, ja darba koplīgumā vai darba līgumā nav noteikts īsāks uzteikuma termiņš. Pēc darbinieka pieprasījuma uzteikuma termiņā neieskaita pārejošas darbnespējas laiku.

(2) Darbiniekam, kurš nodarbināts algotā pagaidu vai citā darbā saistībā ar viņa dalību aktīvajos nodarbinātības pasākumos, ir tiesības rakstveidā uzteikt darba līgumu vienu dienu iepriekš.

(3) Darbinieka tiesības atsaukt uzteikumu nosaka darba devējs, ja šādas tiesības nav noteiktas darba koplīgumā vai darba līgumā.

(4) Darbiniekam un darba devējam vienojoties, darba līgumu var izbeigt arī pirms uzteikuma termiņa izbeigšanās.

(5) Darbiniekam ir tiesības rakstveidā uzteikt darba līgumu, neievērojot šajā pantā noteikto uzteikuma termiņu, ja viņam ir svarīgs iemesls. Par šādu iemeslu atzīstams katrs apstāklis, kas, pamatojoties uz tikumības un taisnprātības apsvērumiem, neļauj turpināt darba tiesiskās attiecības.

1. daļa nosaka uzteikuma vispārīgos nosacījumus – rakstveida formu un pamata termiņu – viens mēnesis.

2. daļa nosaka izņēmumu no 1. daļas termiņa, ja darbinieka uzteikums saistīts ar pagaidu darbu bezdarba gadījumā.

3. daļa paredz tiesības pusēm no uzteikuma atkāpties.

4. daļa paredz izņēmumu no 1. daļas termiņa, ja puses par to vienojas.

5. daļa paredz izņēmumu no 1. daļas termiņa, ja darbiniekam ir svarīgs iemesls.

1. daļa paredz atļaujošu normu – tiesības uzteikt darba līgumu. Otrajā teikumā normas konstrukcija ir pavēloša (pienākumu uzliekoša) – darba devējam ir pienākums darbinieka slimības laiku neieskaitīt uzteikuma termiņā, ja to pieprasa darbinieks.

Salikts pakārtots teikums: (1) Darbiniekam ir tiesības rakstveidā uzteikt darba līgumu vienu mēnesi iepriekš (virsteikums), ja darba koplīgumā vai darba līgumā nav noteikts īsāks uzteikuma termiņš (palīgteikums). Vienkāršs paplašināts teikums: Pēc darbinieka pieprasījuma uzteikuma termiņā neieskaita pārejošas darbnespējas laiku.

Salikts pakārtots teikums: (2) Darbiniekam (virsteikuma sākums), kurš nodarbināts algotā pagaidu vai citā darbā saistībā ar viņa dalību aktīvajos nodarbinātības pasākumos (palīgteikums), ir tiesības rakstveidā uzteikt darba līgumu vienu dienu iepriekš (virsteikuma beigas).

Vienkāršs paplašināts teikums ar divdabja teicienu: (4) Darbiniekam un darba devējam vienojoties (divdabja teiciens), darba līgumu var izbeigt arī pirms uzteikuma termiņa izbeigšanās (virsteikuma beigas).

2.

39.pants.

Darba līgums uzskatāms par noslēgtu ar brīdi, kad darbinieks un darba devējs ir vienojušies par veicamo darbu un darba samaksu, kā arī darbinieka turpmāku pakļaušanos noteiktai darba kārtībai un darba devēja rīkojumiem.

Pants nosaka brīdi kad pušu līgums ir noslēgts.

Pants paredz pavēlošu tiesību normu – darba līgums uzskatāms par noslēgtu.

Salikts pakārtots teikums:

Darba līgums uzskatāms par noslēgtu ar brīdi (virsteikums), kad darbinieks un darba devējs ir vienojušies par veicamo darbu un darba samaksu (pirmais palīgteikums), kā arī darbinieka turpmāku pakļaušanos noteiktai darba kārtībai un darba devēja rīkojumiem. (otrais palīgteikums)

3.

36.pants.

(1) Darba devējs var pieprasīt, lai pretendents veic veselības pārbaudi, kas ļautu pārliecināties par viņa piemērotību paredzētā darba veikšanai.

(2) Atzinumā par pretendenta veselības stāvokli ārsts norāda tikai to, vai pretendents ir piemērots paredzētā darba veikšanai.

(3) Izdevumus, kas saistīti ar pretendenta veselības pārbaudi, sedz darba devējs, izņemot gadījumu, kad pretendents darba intervijas laikā sniedzis darba devējam apzināti nepatiesu informāciju.

1. daļa paredz darba devēja tiesības pieprasīt veselības pārbaudi.

2. daļa paredz ka ārsts nav tiesīgs sniegt darba devējam citas ziņas par pretendentu.

3. daļa paredz pienākumus kompensēt 1. daļā pieprasītu veselības pārbaudi un izņēmuma nosacījumu.

1. daļa paredz atļaujošu normu – darba devējs var pieprasīt.

Salikts pakārtots teikums:

(1) Darba devējs var pieprasīt (virsteikums), lai pretendents veic veselības pārbaudi (palīgteikums), kas ļautu pārliecināties par viņa piemērotību paredzētā darba veikšanai. (virsteikuma beigas)

4.

47.pants. Pārbaudes sekas

(1) Pārbaudes laikā darba devējam un darbiniekam ir tiesības rakstveidā uzteikt darba līgumu trīs dienas iepriekš. Darba devējam, uzteicot darba līgumu pārbaudes laikā, nav pienākums norādīt šāda uzteikuma iemeslu.

(2) Ja nolīgtais pārbaudes termiņš ir beidzies un darbinieks turpina veikt darbu, atzīstams, ka viņš pārbaudi ir izturējis.

1. daļa paredz pušu uzteikuma tiesības, formu – rakstveida, termiņus – trīs dienas.

2. daļa paredz sekas, ja neviena no pusēm neraksta uzteikumu.

1. daļa paredz atļaujošu normu – darba devējam un darbiniekam ir tiesības. Otrajā teikumā normas konstrukcija ir atļaujoša – nav pienākums norādīt šāda uzteikuma iemeslu.

Vienkāršs paplašināts teikums:

(1) Pārbaudes laikā darba devējam un darbiniekam ir tiesības rakstveidā uzteikt darba līgumu trīs dienas iepriekš.

Vienkāršs paplašināts teikums ar divdabja teicienu: Darba devējam (virsteikums), uzteicot darba līgumu pārbaudes laikā (divdabja teiciens), nav pienākums norādīt šāda uzteikuma iemeslu.(virsteikuma beigas)

5.

146.pants. Pārtraukumi bērna barošanai

(1) Darbiniekam, kuram ir bērns līdz pusotra gada vecumam, piešķir papildu pārtraukumus bērna barošanai. Par šādu pārtraukumu nepieciešamību darbinieks laikus paziņo darba devējam.

(2) Pārtraukumus bērna barošanai, kas nav īsāki par 30 minūtēm, piešķir ne retāk kā pēc katrām trim stundām. Ja darbiniekam ir divi vai vairāki bērni līdz pusotra gada vecumam, piešķirams vismaz stundu ilgs pārtraukums. Pārtraukuma ilgumu nosaka darba devējs pēc konsultēšanās ar darbinieku pārstāvjiem. Nosakot pārtraukuma piešķiršanas kārtību, pēc iespējas ņemamas vērā attiecīgā darbinieka vēlmes.

(3) Pārtraukumus bērna barošanai var pievienot pārtraukumam darbā vai, ja to pieprasa darbinieks, pārcelt uz darba laika beigām, darba dienas ilgumu attiecīgi saīsinot.

(4) Pārtraukumus bērna barošanai ieskaita darba laikā, saglabājot par šo laiku darba samaksu. Darbiniekiem, kuriem noteikta akorda alga, par šo laiku tiek izmaksāta vidējā izpeļņa.

1. daļa nosaka tiesības, bērna vecumu – līdz pusotra gada vecumam.

2. daļa nosaka pārtraukuma laiku – 30 minūtes, biežumu – pēc katram trim stundām. Otrajs teikums paredz papildus nosacījumu – divi vai vairaki bērni, un pārtraukuma ilgumu – vismaz 1 stundu.

3. daļa nosaka darbinieka tiesības apvienot 1. daļā piešķirto pārtraukumu.

4. daļa papildus nosacījumu 1. daļā noteiktam darba laikam.

1. daļa pirmais teikums paredz pavēlošu normu – darbiniekam piešķir papildu pārtraukumu. Otrajā teikumā normas konstrukcija ir pavēloša – par pārtraukuma nepieciešamību darbienieks laikus paziņo darba devējam.

Vienkāršs paplašināts teikums: (1) Darbiniekam (virsteikuma sākums), kuram ir bērns līdz pusotra gada vecumam (palīgteikums), piešķir papildu pārtraukumus bērna barošanai (virsteikuma beigas).

Vienkāršs paplašināts teikums: Par šādu pārtraukumu nepieciešamību darbinieks laikus paziņo darba devējam.

6.

       

7.

       
  1. Analizēt vajag tikai vienu daļu/punktu no normas

  2. Teikuma gramatisko struktūru vajag tikai vienai daļai/punktam no normas

Citi darbi šajā kategorijā

Viedie materiāli

Ievads Pēdējo desmit gadu laikā tehnoloģijas attīstās arvien straujāk un mērķtiecīgāk, cilvēku vajadzības un pieprasījums produktu/pakalpojumu unikalitātei, produktivitātei un izmantošanai kļūst arvien kompleksāks, daudzdimensionālāks. Tas

Sociāli emocionālā mācīšanās skolās

Pedagogi, vecāki un politikas veidotāji ir vienisprātis, ka izglītībā jākoncentrējas uz būtisku sociālo un emocionālo spēju atbalstīšanu, lai palīdzētu bērniem veiksmīgi orientēties pasaulē. Šis plašais

Saudzezim dabu

Ievads Viens no galvenajiem skolotāja uzdevumiem ir attīstīt izziņas interesi par mācību priekšmetu. Šo interesi var veicināt, izmantojot dažādas klases un ārpusklases aktivitātes. Spēļu uzdevumi

Iegūstiet piekļuvi visiem +5000 izpildītiem mācību darbiem.

Par 9.90 € jūs varat:
– Pārskatīt visas mūsu arhīvā pieejamās lapas.
– Lejuplādēt jebkurus 10 failus.

Piekļuve būs aktīva 24 stundas.

Jūs varat veikt maksājumu ar jebkuru bankas karti.

Majasdarbs.lv

Vai vēlies pasūtīt mācību darbu?

Cookie

Šīs tīmekļa vietnes satura kvalitātes uzlabošanai un pielāgošanai lietotāju vajadzībām tiek lietotas sīkdatnes – tai skaitā arī trešo pušu sīkdatnes. Turpinot lietot šo vietni Jūs piekrītat sīkdatņu lietošanai, kā arī iespējamai saziņai, ja kādā no lapā aizpildāmajām formām norādīsiet savu kontaktinformāciju.