REAKCIJAS ElEKTROlĪTU ŠĶĪDUMOS

REAKCIJAS ElEKTROlĪTU ŠĶĪDUMOS

1. variants

1. uzdevums. (3 punkti)

Savieto dotos ķīmisko reakciju vienādojumus ar pazīmēm, kas liecina, ka dotā reakcija ir iespējama! (3 punkti)

1. 2KI + Pb(NO)3 →2KNO3 + PbI2

 

2. Na2S + 2HCl → 2NaCl + H2S↑

3. HNO3 + NaOH → NaNO3 + H2O

a) Praktiski nešķīstošas vielas veidošanās. Ieliec nešķīstošai vielai zīmi↓

 

b) Mazdisociētas vielas veidošanās. Pasvītro mazdisociētu vielu!

c) Gaistošas vielas izdalīšanās. Ieliec gaistošai vielai zīmi↑

2. uzdevums. (3 punkti)

a) Uzraksti ķīmiskās reakcijas molekulāro vienādojumu, ja reaģē 2 moli LiOH ar 1 molu H2SO3!

2LiOH + H2SO3 → H2O + Li2SO4

b) Uzraksti ķīmiskās reakcijas molekulāro vienādojumu, ja reaģē 1 mols LiOH ar 1 molu H2SO3! Uzraksti iegūtas sāls nosaukumu!

LiOH + H2SO3 → H2O + LiHSO3

3. uzdevums. (5 punkti)

Izmantojot šķīdības tabulu, uzraksti pilnos un saīsinātos jonu vienādojumus!

  1. K2CO3 + 2HCl → 2KCl + CO2+ H2O

2K++ CO32- + 2H++2Cl → 2K+ +2Cl + CO2+ H2O

CO32- + 2H+ → CO2+ H2O

  1. BaCl2 + Na2SO4 → BaSO4 + 2NaCl

Ba2+ +2Cl + 2Na++SO42- → BaSO4 ↓+ 2Na+ +2Cl

Ba2+ +SO42- → BaSO4

4. uzdevums. (5 punkti)

Notiek ķīmiskā pārvērtība: FeSO4 + 2KOH → Fe(OH)2↓ + K2SO4. Aprēķini reakcijā iegūto nogulšņu masu, ja

kopā salej šķīdumu, kas satur 5,6 gramus kālija hidroksīda, un šķīdumu, kas satur 15,2 gramus dzelzs(II) sulfāta!

m (KOH)= 5,6 g

 

M (KOH) = 56g/mol

m (FeSO4)= 15,2 g

M (FeSO4) = 152 g/mo

M(Fe(OH)2)=90 g/mol

FeSO4 + 2KOH → Fe(OH)2↓ + K2SO4

 

1mol 2mol 1 mol

0,1 mol 0,1 mol

0,05 mol 0,1 mol 0,05 mol reaģē

0,05 mol – 0,05 mol palika

n=m/M

n(KOH) = 5,6/56=0,1 mol

n(FeSO4)= 15,2/152= 0,1 mol

m (Fe(OH)2)= n *M = 0,05 mol *90 g/mol = 4,5 g

m(Fe(OH)2)=?

5. uzdevums. (2 punkti)

SO32- + 2H+ → SO2↑ + H2O

H2SO3→ SO2↑ + H2O

Pb2+ + 2OH → Pb(OH)2

Pb(NO3)2 + 2NaOH → Pb(OH)2↓ + 2NaNO3

6. uzdevums. (5 punkti)

Pētāmā problēma: ar kuriem diviem no doto vielu (NaCl, KOH, HNO3, BaCl2, KNO3) šķīdumiem reaģēs CuSO4 šķīdums?

a) Formulē hipotēzi problēmas risinājumam!

CuSO4 šķīdums reaģēs ar sārmiem, veidojot nešķīstošu hidroksīdu, ka arī apmaiņas reakcijā ar sāli veido jauno nešķīstošo sāli.

b) Pamato hipotēzi ar molekulārajiem un saīsinātajiem jonu vienādojumiem!

CuSO4 + 2KOH → Cu(OH)2↓ + K2SO4

Cu2++ 2OH → Cu(OH)2

CuSO4 + BaCl2 → CuCl2 + BaSO4

SO42- + Ba2+ → BaSO4

6. uzdevums. (3 punkti)

Sastādi elektronu bilances vienādojumus un izliec koeficientus oksidēšanās–reducēšanās reakcijas vienādojumā!

Nosaki oksidētāju un reducētāju!

Br2 + 5Cl2 + 6H2O → 2HBrO3 + 10HCl

5| 2Cl0 +2e- →2Cl- oksidētājs

1| 2Br0 -10e- +6H2O →2BrO3+ 12H+ reducētājs

10Cl0 + 2Br0 + 6H2O →10Cl- + 2BrO3+ 12H+ | :2

7. uzdevums. (3 punkti)

Skolēnam laboratorijas darbā bija jāpierāda, kurā mēģenē ir HCl, kurā – Na2S un kurā – Pb(NO3)2 šķīdums.

Lai pierādītu, kurā mēģenē ir katra no vielām, skolēns izvirzīja hipotēzi, ka vielu pierādīšanai var izmantot vielu

savstarpējās reakcijas, kuru rezultātā varētu rasties nogulsnes vai izdalītos gāzveida viela.

Skolēns veica eksperimentu un savus novērojumus pierakstīja tabulā.

Mēģenes Nr. 1. 2.
1. Nav izmaiņu Izdalās gāze ar specifisku smaržu.
2. Izdalās gāze ar specifisku smaržu. Nav izmaiņu
3. Rodas melnas nogulsnes Rodas baltas nogulsnes.

Izmantojot eksperimentos iegūtos rezultātus, skolēns secināja, ka

1. mēģenē ir Na2S. 2. mēģenē ir HCl. 3. mēģenē ir Pb(NO3)2.

7. uzdevums. (3 punkti)

Veicot avota ūdens kvalitatīvo analīzi, noteica, ka tas satur Mg2+ , Ca2+ , Cl , HCO3 un SO42– jonus.

Kuru jonu koncentrācija avota ūdenī samazināsies, ja tajā nonāks notekūdeņi, kuri satur Pb2+ jonus? Atbildi pamato ar saīsinātajiem jonu vienādojumiem!

Pb2+ + 2Cl→ PbCl2

Pb2+ + SO42– → PbSO4

 

 

Citi darbi šajā kategorijā

ATBILDES VĒSTULES NOFORMĒŠANAS RAKSTUROJUMS

•Vēstule ir svarīgs saziņas rīks un veids, jo pilda informēšanas un izglītošanas funkciju. No rakstītāja izpratnes par labu vēstuli ir atkarīgs saziņas rezultāts, klienta apmierinātība,

Ķīmija

97. uzd Reakcija A 0 +1 -2 +2 -2 0 Fe + H2SO4 (atšķ.) → FeSO4 + H2 ↑ (vide skāba – ūdensšķīdumā veidojas H+ jonu pārsvars)

Pārbaudes darbs „Elektromagnētisms”

1.uzdevums (6 punkti). Atzīmē, vai apgalvojums ir patiess vai nepatiess. Vai apgalvojums ir patiess? Ievelc krustiņu atbilstīgajā ailē! Nr.p.k. Apgalvojums Jā Nē 1. Ja patstāvīgo

Pārbaudes darbs par okeāniem

Grenlandes jūra Koraļļu jūra Baltijas jūra Melnā jūra Sarkanā jūra Karību jūra Malas jūras Iekšējās jūras Grenlandes jūra Koraļļu jūra Baltijas jūra Melnā jūra Sarkanā

Mape metodiskie meteriāli

par tēmu “VASARA” Mājasdarbs: Mape metodiskie meteriāli par tēmu “VASARA”   Sīkās motorikas attīstībai, radošie darbiņi Darbs ar dziju, lentēm – šņorēšana Darbs ar aplikāciju

Pārbaudes darbs “Līdzsvara”

Pārbaudes darbs „Līdzstrāva”     Vārds, uzvārds ……………………………………………………….. Datums: ………………………. Klase: …………… 1. uzdevums (12 punkti) Izvērtē, vai apgalvojums ir patiess, un pamato savu atbildi!

Iegūstiet piekļuvi visiem +5000 izpildītiem mācību darbiem.

Par 9.90 € jūs varat:
– Pārskatīt visas mūsu arhīvā pieejamās lapas.
– Lejuplādēt jebkurus 10 failus.

Piekļuve būs aktīva 24 stundas.

Jūs varat veikt maksājumu ar jebkuru bankas karti.

Majasdarbs.lv

Vai vēlies pasūtīt mācību darbu?

Cookie

Šīs tīmekļa vietnes satura kvalitātes uzlabošanai un pielāgošanai lietotāju vajadzībām tiek lietotas sīkdatnes – tai skaitā arī trešo pušu sīkdatnes. Turpinot lietot šo vietni Jūs piekrītat sīkdatņu lietošanai, kā arī iespējamai saziņai, ja kādā no lapā aizpildāmajām formām norādīsiet savu kontaktinformāciju.