REKLĀMAS KAMPAŅAS EFEKTIVITĀTES MĒRĪŠANA JAUNU VOLVO AUTMOBIĻU TIRDZNIECĪBĀ UZŅĒMUMĀ SIA „MŪSA MOTORS RĪGA”

LATVIJAS UNIVERSITĀTE

BIZNESA, VADĪBAS UN EKONOMIKAS FAKULTĀTE

REKLĀMAS KAMPAŅAS EFEKTIVITĀTES MĒRĪŠANA JAUNU VOLVO AUTMOBIĻU TIRDZNIECĪBĀ UZŅĒMUMĀ SIA „MŪSA MOTORS RĪGA”

Measurement of the effectivenessofan advertising campaign in the sales of new Volvo car in SIA „Mūsa motors Rīga”

BAKALAURA DARBS

RĪGA (2021)

ANOTĀCIJA

Lai uzņēmums varētu veiksmīgi strādāt, nepieciešama pārdomāta mārketinga stratēģija. Lai gan tā ietver ļoti dažādus aspektus, tomēr par vienu no būtiskākajiem 21.gs. var uzskatīt veicināšanu.

Veicināšana ikvienā uzņēmumā var tikt aplūkota atšķirīgi – atkarībā no uzņēmuma specifikas un pieejamajiem resursiem, kā arī izvirzītajiem darbības mērķiem. Šī darba ietvaros tika aplūkota reklāma – gan no teorētiskā, gan praktiskā viedokļa.

Darba teorētiskajā daļā tika apzināta informācija par mārketingu un reklāmu, to jēdzienu, nozīmi un būtību. Darba praktiskajā daļā tika analizēts konkrēts uzņēmumus – SIA “Mūsa Motors Rīga” un tā darbība reklāmas jomā.

Darba beigās tika apkopota visi iegūtā informācija, realizētā praktiskā pētījuma dati un izdarīti secinājumi, kā arī izstrādāti priekšlikumi efektīvākas reklāmas kampaņas organizēšanai SIA “Mūsa Motors Rīga” jauno Volvo automobiļu tirdzniecības jomā.

Atslēgas vārdi: Reklāma, efektivitāte, Volvo.

ABSTRACT

In order for a company to work successfully, a well-thought-out marketing strategy is required. Although it includes very different aspects, it is still one of the most important in the 21st century. can be considered a promotion.

Promotion can be considered differently in each company – depending on the specifics of the company and the available resources, as well as the set operational goals. Within the framework of this work, advertising was considered – both from a theoretical and practical point of view.

The theoretical part of the work identified information about marketing and advertising, their concept, meaning and essence. In the practical part of the work, specific companies were analyzed – SIA “Mūsa Motors Rīga” and its activities in the field of advertising.

At the end of the work, all the obtained information, data of the implemented practical research and conclusions were summarized, as well as proposals for organizing a more effective advertising campaign in the field of sales of new Volvo cars of SIA “Mūsa Motors Rīga” were developed.

Keywords: Advertising, efficiency, Volvo.

SATURS

IEVADS 4

1. MĀRKETINGA RAKSTUROJUMS DARBA TEMATA IETVAROS 7

1.1. Mārketinga nozīme un stratēģijas izvēles pamatotība 7

1.2. Komunikācijas jēdziens un būtība 11

1.3. Reklāmas jēdziens un būtība 15

1.4. PR komunikācijas jēdziens un būtība 20

2. SIA “MŪSA MOTORS RĪGA” DARBĪBAS RAKSTUROJUMS 24

2.1. Uzņēmuma vispārīgs raksturojums 24

2.2. Uzņēmuma mārketinga un reklāmas kampaņu raksturojums 28

3. SIA “MŪSA MOTORS RĪGA” REKLĀMAS KAMPAŅAS EFEKTIVITĀTE JAUNU VOLVO AUTOMOBIĻU TIRDZNIECĪBĀ 35

3.1. Reklāmas kampaņas “Skandināvu darījums” efektivitātes izvērtējums 35

SECINĀJUMI 53

PRIEKŠLIKUMI 54

IZMANTOTĀ LITERATŪRA UN AVOTI 55

IEVADS

Mūsdienās uzņēmējdarbībā, praktiski ikvienā nozare un jomā valda izteikta un sīva konkurence. Uzņēmējiem ir jāmāk konkurēt, ir jāmāk pierādīt saviem esošajiem un potenciālajiem klientiem, ka to produkts ir labāks, ka tas ir patērētāju uzmanības cienīgs. Lai panāktu šādu stāvokli, uzņēmējam ir jāorganizē “gudra” un tālredzīga ikdiena. To visefektīvāk var izdarīt, izstrādājot pārdomātu mārketinga stratēģiju.

Mūsdienās biznesa vidi ļoti trāpīgi raksturo šīs divas atziņas:

 1. „Slikts ir tas karavīrs, kurš negrib kļūt par ģenerāli”.[1] Nedaudz raksturojot šo atziņu, autoresprāt -ja uzņēmējs necentīsies būt arvien labāks, arvien produktīvāk pildīt savas funkcijas un sasniegt mērķus, tas nevarēs kļūt par „ģenerāli”, bet gan „nomirs kara laukā” – konkurences iespaidā. Šīs nodaļas ietvaros autore no teorētiskā viedokļa izvērtēs būtiskākos faktorus, kas būtu jāzina ikvienam uzņēmējam.
 2. franču rakstnieksAndrēMoruāir teicis: “Bizness – tā ir kara un sporta kombinācija”. Nedaudz skaidrojot šādu redzējumu, jānorāda, ka jebkura biznesa pamats un jēga ir pārdošana. Tas prasa zināšanas, būt aktīviem, prasmi komunicēt un kombinēt.Darbojoties gan vienā, gan otrā, nedrīkst ne mirkli atslābināties. Zaudējums sportā nozīmē triecienu godkārei, bet karā – ievainojumu vai pat nāvi. Biznesā tas nozīmē naudas zaudēšanu.[2]

No šīm atziņām var secināt, ka jebkuram uzņēmējam nepieciešams izvirzīt darbības mērķus un rast risinājumu – kā visefektīvāk to var sasniegt. Viens no veidiem 21.gs. – ir pārdomāta, gudra, tālredzīga mārketinga stratēģijas īstenošana uzņēmuma ikdienā.

Mārketings teorētiskajos informācijas avotos tiek skaidrots dažādi – filozofiskāk un praktiskāk, tomēr kopumā var apgalvot, ka mārketings ir māksla pārdot, virzīt konkrēto uzņēmumu un tā produkciju tirgū, māksla produktīvi funkcionēt un attīstīties.

Mārketinga komunikācija ir viens no mārketinga bāzes elementiem un tas ir nepieciešams, lai nodotu informāciju par produktu mērķa auditorijai. Informācijas avotos tiek norādīts, ka mārketinga speciālisti zina, ka mārketinga komunikāciju koordinēšana ir nepieciešama, bet ne vienmēr zina, kā to realizēt dzīvē.[3]

Patiesi, iespēju komunicēt ar patērētāju ir vairāki, tomēr jāatzīmē, ka katram komunikācijas kanālam ir savas stiprās un vājās puses, iespējas un draudi.

Pētījuma objekts: Mārketings un reklāmas nozīme uzņēmējdarbībā.

Pētījuma priekšmets: Reklāmas kampaņas efektivitāte.

Pētījuma mērķis: izvērtēt SIA “Mūsu Motors Rīga” organizētās reklāmas kampaņas “Skandināvu darījums” efektivitāti un izstrādāt ieteikumus labāku rezultātu sasniegšanai.

Hipotēze: Reklāmas kampaņas efektivitāte paaugstināsies, ja patstāvīgi tiks strādāts pie PR jautājumiem.

Pētījuma uzdevumi:

 1. Izvērtēt mārketingu raksturojošos aspektus;
 2. Atlasīt un izpētīti reklāmu raksturojošos aspektus;
 3. Izvērtēt SIA “Mūsa Motors Rīga” darbību un vienu no tās reklāmas kampaņām – “Skandināvu darījums”;
 4. Apkopot un izanalizēt uzņēmumam pieejamo informāciju par cilvēku plūsmu un darījumu apjomu reklāmas kampaņas laikā;
 5. Apkopot un izanalizēt iegūtos datus, izstrādājot priekšlikumus efektivitātes uzlabošanai;
 6. Izdarīt secinājumus.

Pētījuma metodes: literatūras analīze, statistikas datu analīze.

Izmantoti šādi informācijas avoti:

 1. Teorētiskās informācijas apzināšanai tika izmantoti dažādi literatūras avoti – gan grāmatās, gan interneta resursos pieejamā informācija;
 2. Praktiskās daļas organizēšanai – SIA “Mūsa Motors Rīga” sniegtā informācija (vispārīga informācija par uzņēmumu, statistikas dati par izvēlēto reklāmas kampaņu u.c.)

Darba struktūra: Darbs sastāv no trim nodaļām. Darba pirmā nodaļa ir veltīta mārketinga un reklāmas jautājumu padziļinātākai izvērtēšanai, izprašanai. Darba teorētiskajā daļā tika apzināta informācija par mārketingu un reklāmu, to jēdzienu, nozīmi un būtību. Darba praktiskajā daļā, tas ir, darba 2. un 3. nodaļā, tika analizēts konkrēts uzņēmums – SIA “Mūsa Motors Rīga” un tā darbība reklāmas jomā, detalizētāku uzmanību pievēršot un analizējot vienu no tā organizētajām reklāmas kampaņām “Skandināvu darījums”. Darba beigās tika apkopota visi iegūtā informācija, realizētā praktiskā pētījuma dati un izdarīti secinājumi, kā arī izstrādāti priekšlikumi efektīvākas reklāmas kampaņas organizēšanai SIA “Mūsa Motors Rīga” jauno Volvo automobiļu tirdzniecības jomā.

Darbs sastāv no ….lappusēm, ..attēliem, ..tabulām, ir izmantoti ..literatūras avotiem.

MĀRKETINGA RAKSTUROJUMS DARBA TEMATA IETVAROS

Izvērtējot plašu informācijas apjomu, autore konstatēja, ka mārketinga pamatprincipu ievērošana ir svarīga ikvienam uzņēmumam – neatkarīgi no tā parametriem vai nozares, kurā strādā (atšķiras tikai niansēs un mārketinga detalizētības pakāpē). Šajā skatījumā autore vēlētos atzīmēt nedaudz filozofisku, tomēr, autoresprāt, ļoti trāpīgu teicienu: „Slikts ir tas karavīrs, kurš negrib kļūt par ģenerāli”.[4]Tāpat var minēt, ka jebkura biznesa pamats un jēga ir pārdošana. Tas prasa zināšanas, būt aktīviem, prasmi komunicēt un kombinēt. Šajā kontekstā var norādīt franču rakstnieka AndrēMoruā atziņu: “Bizness – tā ir kara un sporta kombinācija”. Darbojoties gan vienā, gan otrā, nedrīkst ne mirkli atslābināties.Zaudējums sportā nozīmē triecienu godkārei, bet karā – ievainojumu vai pat nāvi. Biznesā tas nozīmē naudas zaudēšanu.[5]

Autore uzskata, ka iepriekš minētās atziņas atspoguļo 21.gs. uzņēmējdarbības būtību, jo, ja uzņēmējs necentīsies būt arvien labāks, arvien produktīvāk pildīt savas funkcijas un sasniegt mērķus, tas nevarēs kļūt par „ģenerāli”, bet gan „nomirs kara laukā” – konkurences iespaidā. Šīs nodaļas ietvaros autore no teorētiskā viedokļa izvērtēs būtiskākos faktorus, kas būtu jāzina ikvienam uzņēmējam.

Mārketinga nozīme un stratēģijas izvēles pamatotība

Pirms detalizē tak analizēt mārketinga nozīmi, autore vēlētos norādīt, ka uz faktu, ka ikvienam produktam ir savs dzīves cikls (sk. attēlu).

..attēls. Viena produkta dzīves cikls[6]

No attēla un darba veidošanas laika gūtās informācijas tika secināts, ka ikvienam produktam var izdalīt noteiktus periodus – izstrādes laiks, ieviešanas un popularizēšanas laiks, maksimālā noieta un peļņas laiks, pienāk arī norieta brīdis.

Svarīgi atzīmēt vēl vienu būtisku faktu – tiklīdz produkts iziet tirgū un tiek piedāvāts klientiem, jādomā par nākamā TOP produkta izstrādi. Ir jādomā gan par pilnīgi jaunu produktu izstrādi, gan par esošo produktu iepakojumu un to ērtumu. Ikviens šāds jaunums ir iemesls par to parunāt ar esošiem un potenciāliem klientiem.

..attēls. Ideālais produktu dzīves cikls, kad vienu TOP produktu nomaina nākamais[7]

Šādā skatījumā izriet, ka ļoti svarīgi ir nepārtraukti raisīt savos esošajos un potenciālajos patērētājos, klientos interesi par uzņēmumu, par tā piedāvājumu. Viens no variantiem ka to vislabāk var darīt ir uzņēmējdarbība, uzņēmuma ikdiena integrēt mārketingu.

Mārketings ir visas tās darbības, kas efektīvi veicina pārdošanu.[8] Mārketings ir peļņu nesoša vajadzību apmierināšana.[9]Mārketings ir aktivitāšu, institūciju un procesu kopums, lai radītu, darītu zināmu, nogādātu un mainītu piedāvājumus, kam ir vērtība patērētājiem, klientiem, partneriem un sabiedrībai kopumā jeb mārketings ir komunikācijas māksla, lai veiksmīgi pārdotu savu produktu.[10]

Mārketinga pamatā ir pircēju (klientu) vēlmju apmierināšana, nodrošinot viņus ar īsto produktu par īsto cenu, pārdodot to īstajā vietā, nodrošinot ar īsto informāciju un darot to labāk par konkurentiem.[11]Mārketings šādā skatījumā, no vienas puses, ir rūpīga un vispusīga tirgus izpēte, no otras puses, — tā ir aktīva iedarbošanās uz pircēju, viņa vajadzību veidošana.[12]

Galvenie mārketinga uzdevumi:

 • Jaunu klientu piesaiste;
 • Esošo klientu saglabāšana.[13]

Mārketinga uzdevums ir:

 • piesaistīt uzmanību,
 • radīt interesi,
 • veidot vēlmi rīkoties,
 • rezultātā – izraisīt uzņēmējam vajadzīgo patērētāja darbību – pirkt!

1950.gadu beigās DžeromsMakartijs mārketinga miksa mainīgos sagrupēja četrās galvenajās kategorijās:

 1. produkts – izvēlēties materiālās un nemateriālās produkta vērtības;
 2. cena – noteikt atbilstošu produktu cenu struktūru;
 3. veicināšana – nodrošināt produkta pazīstamību lielākā auditorijā;
 4. vieta – padarīt produktu pieejamāku klientiem.

..attēls. Mārketinga mix[14]

Analizējot detalizētāk katru šo attēlā redzamo mārketinga elementu, nācās secināt, ka visi ir vienlīdz nozīmīgi, tomēr, autoresprāt, 21.gs. – laikā, kad valda ļoti izteikta konkurence, darbojas princips – “jo skaļāk un efektīvāk spēsi nodot informāciju saviem klientiem par konkrēto uzņēmumu, jo konkurētspējīgāks, jo redzamāks un līdz ar to arī funkcionējošāks un izmantojamāks” būsi patērētāju vidū, tas ir, ļoti svarīga ir veicināšana un reklamēšana – produkcijas, uzņēmuma u.tml.

Veicināšana – tā iekļauj reklāmu, pārdošanu (piemēram, izstāžu apmeklēšana), pārdošanas veicināšanu (piemēram, īpaši piedāvājumi) un atmosfēru (radīt pareizu iespaidu, izmantojot darba vidi), sabiedriskās attiecības u.c.[15]

..tabula.

Veicināšanas mix[16]

No šīs tabulas un papildus gūtās informācijas var secināt, ka veiksmīgai uzņēmējdarbības organizēšanai nepieciešams pielietot dažādas darbības un jo īpaša vērība jāpievērš komunikācijai. Tai nepieciešamas dažas pamatlietas:

 • Efektīgs nosaukums.
 • Atpazīstams logo.
 • Precīzs komunikācijas ziņojums un sauklis.
 • Oriģināls iepakojums.
 • Pareizi organizēta tirdzniecības vieta.[17]

Komunikācijas jēdziens un būtība

Konkrētā uzņēmumā, tā patērētājiem piedāvātā zīmola esence ir produkta/pakalpojuma galveno vērtību noteikšana attiecībā pret patērētāju un galveno pozitīvo atšķirību noteikšana attiecībā pret konkurentiem. Izejot no tā visa, tiek formulēts solījums patērētājam (sauklis). Sauklis rodas zīmola zīmoga izveides procesā, kad tiek apvienoti produkta piedāvātie racionālie un emocionālie ieguvumi.[18]

Zīmola esences komunikācijas ziedu katrs veido atbilstoši saviem resursiem, mērķiem un iespējām.[19]

..attēls. Zīmola komunikācijas zieds[20]

Šis attēls, autoresprāt, ļoti labi parāda un pierāda, ka komunikācija ietver ļoti daudzus faktorus, kas uzņēmējam jāņem vērā, lai tā komunikācija tiešām būtu efektīva un produktīva gan īstermiņa, gan ilgtermiņā. Papildus šai atziņai jānorāda E.Zēģeles uzskatu: “jāatceras, ka mārketinga komunikācijā nav sīkumu un nedrīkst veidoties pretrunas starp to, ko ziņojam sabiedrībai, un to, kā ikdienā izturas un izskatās mūsu darbinieki.. Var pat apgalvot, ka mārketinga komunikācija jāsāk uzņēmuma iekšienē, veidojot darbinieku zināšanas par uzņēmuma vīziju, misiju un mērķiem, tikai tad viss uzņēmums kopumā spēs nodot mārketinga ziņojumus patērētājiem, un tas tiks darīts spēcīgi un efektīvi.”[21]

Mārketinga komunikācija ir viens no mārketinga bāzes elementiem un tas ir nepieciešams, lai nodotu informāciju par produktu mērķa auditorijai. Informācijas avotos tiek norādīts, ka mārketinga speciālisti zina, ka mārketinga komunikāciju koordinēšana ir nepieciešama, bet ne vienmēr zina, kā to realizēt dzīvē. Risinājums ir šāds: izmantojot dažādus mārketinga komunikācijas instrumentus, iespējams patērētājus pārliecināt par to, ka produkts ir viņu cienīgs.[22]

..attēls. Mārketinga ziņojumu veidi, kurus izmanto, lai veidotu mārketinga komunikāciju[23]

Lai komunikācija būtu maksimāli efektīva, to nepieciešams izstrādāt ļoti pārdomāti. Zinoši speciālisti iesaka realizēt/izvērtēt šādu deviņus komunikācijas plānošanas posmus:

 • 1.posms – mārketinga iespēju un paredzamo grūtību noteikšana. SWOT analīze;
 • 2.posms – mērķu noteikšana;
 • 3.posms – mērķa auditoriju izvēle;
 • 4.posms – mārketinga komunikāciju – mix veidošana;
 • 5.posms – mārketinga ziņojumu stratēģijas izstrāde;
 • 6.posms – mārketinga ziņojumu nodošanas kanālu izvēle;
 • 7.posms – budžeta sastādīšana;
 • 8.posms – stratēģijas realizācija;
 • 9.posms – rezultātu izvērtēšana.[24]

Kā jau tika minēts iepriekš – komunikācija var būt dažāda. Turklāt katram tās veidam ir savas stiprās un vājās puses.

..tabula.

Dažādu mārketinga komunikācijas instrumentu stiprās un vājās puses[25]

Izvērtējot komunikācijas veidus, to raksturojošos aspektus, tika pieņemts lēmums detalizētāk analizēt tieši reklāmu un sabiedriskās attiecības jeb PR komunikāciju kā komunikācijas instrumentu, jo komunikācija no uzņēmējdarbības viedokļa mūsdienās ir praktiski sinonīms jēdzienam “reklāma”, jo reklāmu var uzskatīt pa komunikācijas tiešu un netiešu sastāvdaļu, kā arī PR komunikāciju, jo tā ļoti brīvā un nepiespiestā veida „atgādina” klientiem par konkrēto uzņēmumu.

Reklāmas jēdziens un būtība

Reklāma kā jēdziens skaidrojams atšķirīgi. To var definēt kā materiālu, kura pamatmērķis ir pārliecināt vai rosināt cilvēkus patērēt noteiktu produktu, pakalpojumu, popularizēt kādu ideju vai indivīdu.[26] Reklāma ir informācijas izplatīšanas pasākumu kopums.[27]

Vārds “reklāma” tiek lietots:

  1. plašākā nozīmē – kā sinonīms reklāmas darbībai;
  2. kā viens no reklāmas darbības veidiem līdzās pašreklāmai, propagandai, PR (sabiedriskajām attiecībām) un citiem mārketinga komunikācijas līdzekļiem,
  3. kā konkrēts reklāmas vēstījums, piemēram, sludinājums avīzē, banneris internetā.[28]

Pastāv arīdzan nedaudz cits skatījums uz šī jēdziena skaidrošanu – reklāma skaidrojama no mārketinga, komunikatīvā, ekonomiskā un sociālā viedokļa:

 1. Tā visplašākajā skatījumā kā cilvēces darbības veids, bez kuras nebūtu iedomāja ne tikai mūsdienu ekonomika, bet arī kultūra un citas industrijas kopumā;
 2. No ekonomiskā viedokļa kā darbības veids, kā nopelnīt naudu;
 3. No psiholoģiskā viedokļa kā saskarsme jeb komunikācijas forma, kas palīdz cilvēkiem apmierināt noteiktas vajadzības;
 4. No kultūras viedokļa kā viens no kultūras attīstību noteicošajiem elementiem.

Ir pieņemts izdalīt četras reklāmas pamatfunkcijas:

 1. ekonomiskā funkcija:
 2. Konkurences stimulēšanai;
 3. Pirkšanas (pārdošanas) stimulēšanai;
 4. Sociālā funkcija:
   1. Sabiedrības vērtības veidošana;
   2. Dzīves stila veidošana;
   3. Informācijas par produkta lietošanu.
 5. Mārketinga funkcija:
   1. Metode produktu virzīšanai tirgū;
   2. Mārketinga procesa elements;
 6. Komunikācijas funkcija:
  1. Produkta (uzņēmuma) tēla veidošana;
  2. Reklāmas ziņojuma izstrāde un pasniegšana / prezentēšana.[29]

Parasti reklāmas mērķis ir radīt pieprasījumu, citi mērķi var būt tēla uzlabošana, informācijas sniegšana par produktu utt.[30] Tomēr – kā darba sākumā tika minēts – uzņēmumam dažādos tā pastāvēšanas periodos (uzņēmējdarbības uzsākšana, attīstīšana, briedums, noiets) ir svarīgi izmantot reklāmu atšķirīgiem mērķiem.

..tabula

Reklāmas mērķi un uzdevumi[31]

Izvērtējot informāciju šajā skatījumā, tika konstatēts, ka citos informācijas avotos tiek izdalīts arī reklāmas mērķis “pastiprināt”:

  1. Pastiprināt esošo pircēju viedokli par veiksmīgu produkta izvēli;
  2. Pastiprināt pircēju vēlēšanos veikt atkārtotu pirkumu;
  3. Pastiprināt esošo pircēju nodomus kļūt par lojāliem pircējiem.[32]

Tomēr, neatkarīgi no reklāmas mērķa, tos visus vieno noteikti kritēriji, tas ir, reklāmas mērķim jābūt:

 1. Rakstiskam;
 2. Izmērāmam;
 3. Virzītam uz noteiktu mērķauditoriju;
 4. Fiksētam laika periodam.[33]

Standarta reklāmas pamatprincipi parasti iekļauj sevī sešus pamatelementus:

  1. Apmaksāta komunikācijas forma;
  2. Var identificēt sponsoru;
  3. Tiek izplatīta caur masu medijiem;
  4. Ir iezīmēta noteikta mērķauditorija;
  5. Izplatītā informācija nav personalizēta;
  6. Tā ir virzīta darbība.[34]

Uzņēmums var izmantot četrus mārketinga komunikāciju organizācijas veidus (sk. dažus piemērus ..attēlā):

 1. Mārketinga nodaļas (vai citu nodaļu ietvaros) apakšnodaļas, piemēram, reklāmas apakšnodaļa, sabiedrisko sakaru apakšnodaļa u.c.
 2. Uzņēmums var izveidot speciālo iekšējo aģentūru un nokomplektēt to ar speciālistiem mārketinga komunikāciju jomā.
 3. Uzņēmums var noslēgt līgumu ar reklāmas un citām aģentūrām, kam mārketinga komunikāciju veidošana ir profesionāla darbība.
 4. Uzņēmums var kombinēt minētos mārketinga komunikāciju organizācijas veidus, piemēram, iekšējai nodaļai (apakšnodaļai) uzdod mazkvalificētu darbību, bet ārējām aģentūrām uzticēt izpildīt augsti kvalificētu darbu.[35]

..attēls. Reklāmas darba organizācijas shēmas[36]

No līdz šim darbā minētās informācijas un darba veidošanas laikā gūtā priekšstata var secināt, ka visām precēm un/vai pakalpojumiem nevar lietot vienveidīgu reklāmu, jo katras preces īpašības un īpatnības jāparāda un jāizceļ tā, lai pircējam minimālā laikā būtu iespējams gūt maksimālu informāciju un priekšstatu par piedāvājumu. Reklāma atšķiras pēc:

 1. veidiem – atkarībā no izmantojamiem informācijas pārvaldes līdzekļiem;
 2. objektiem – atkarībā no tā, ko tieši reklamē;
 3. funkcijām – atkarībā no reklāmas nozīmes.[37]
 4. mērķauditorijas sastāva;
 5. mērķa iedarbības;
 6. izplatīšanas teritorijas (globāla, nacionāla, reģionāla, vietējā);
 7. pēc iedarbības metodes (tieša un netieša);
 8. pēc saskarsmes (uzsaukuma) veida (bezpersonificēta, personificēta);
 9. pēc apmaksas veida (maksas, bezmaksas).[38]

Izvēlētais reklāmas veids parāda, ar kāda “izplatīšanas kanāla” palīdzību tiek organizēta produkta / pakalpojuma reklamēšana, bet reklāmas līdzekļi parāda ko izmanto konkrētā veida reklāma.[39]

..tabula.

Tradicionālie reklāmas veidi[40]

Informācijas avotos tiek norādīts, ka reklāmas mērķis satur atbildi vismaz uz trīs būtiskiem jautājumiem:

 1. Kas ir jāsasniedz ar reklāmas palīdzību?
 2. Kas ir reklāmas mērķauditorija?
 3. Cik ilgā laikā ir paredzams sasniegt noteiktu rezultātu?[41]

Iemesli, kāpēc realizētā reklāma var nebūt tik efektīva kā plānots, ir vairāki, piemēram:

 1. Reklāma ir tikai viens no faktoriem, kas ietekmē pārdošanas apjomu (pastāv arī citi iemesli, piemēram, cena, iepakojums, produkta īpašības, konkurentu darbība, izmaiņas patērētāju gaumē u.tml.);
 2. Reklāmas iedarbība parasti izpaužas ilgākā laika periodā, tā nav tūlītēja – psiholoģijā tiek uzskatīts, ka cilvēks savā būtībā ir pietiekoši sarežģīta, ar saprātu apveltīta būtne, kas darbojas pēc principa “stimuls – reakcija” jeb darba temata ietvaros to var pārfrāzēt par “reklāma – pirkums”. Šādā skatījumā jānorāda, ka, lai patērētājs nonāktu līdz pirkumam, tam ir jāiziet noteikti “soļi” (sk. ..attēlā) līdz izveidosies pozitīva attieksme pret konkrēto produktu.

..attēls. Reklāmas ietekme uz patērētāja izvēli veikt pirkumu[42]

No attēla datiem var secināt, ka reklāmas ietekme sastāv no noteiktiem etapiem, aktivitātēm, kas personai ir “jāizdzīvo” – gan tieši, gan tās zemapziņā.

PR komunikācijas jēdziens un būtība

Pirms detalizētāk analizēt PR komunikāciju, autore vēlētos norādīt uz šādu atziņu: “Laba reklāma ir kā izdevies pirmais randiņš, bet prasmīgi veidotas sabiedriskās attiecības – kā draudzība mūža garumā”. NordsPorterNovelli direktore Evija Ansonska norāda un skaidro, ka sabiedriskās attiecības vienmēr ir bijis stratēģiskas komunikācijas mugurkauls, bet īpaši to loma ir pieaugusi līdz ar integrētās komunikācijas kampaņas pieejas attīstību pasaulē. Šajā kontekstā kā uzskatāms piemērs un sava veida “pierādījums” minamsBilaGeitsa teiciens: “Ja man būtu atlicis tikai dolārs, es to iztērētu sabiedriskajām attiecībām”.[43]

Sabiedrisko attiecību praktiķis no Amerikas Savienotajām Valstīm (ASV) Edvards Berneiss 20. gs. vidū jēdzienu “sabiedriskās attiecības” lietoja trīs nozīmēs:

  1. sabiedrības informēšana;
  2. sabiedrības pārliecināšana, lai manītu tās attieksmi un rīcību;
  3. centieni integrēt organizācijas attieksmi un rīcību ar tās mērķauditorijas attieksmi un rīcību un otrādi.[44]

Sabiedriskās attiecības tiek skaidrotas arīšādi:

 1. Sabiedriskās attiecības ir vadības funkcija, kas novērtē sabiedrības attieksmi, identificē indivīda vai organizācijas politiku un procedūras ar sabiedrības interesēm, kā arī plāno un izpilda darbības, lai izpelnītos sabiedrības izpratni un pacietību.
 2. Sabiedrisko attiecību prakse ir māksla un sociālā zinātne, kas analizē tendences, prognozē to sekas, konsultē organizācijas vadītājus un īsteno plānotās darbības programmas, kas kalpo gan organizācijas, gan sabiedrības interesēm.
 3. Sabiedriskās attiecības ir vadības komunikācijas funkcija, ar kuras palīdzību organizācijas pielāgo, maina vai uztur savu vidi organizācijas mērķu sasniegšanai. [45]

Sabiedriskām attiecībām ir vairākas funkcijas.Sabiedrisko attiecību mērķis ir ietekmēt sabiedrību vai tās daļu. Sabiedriskās attiecības izmanto, lai veidotu reputāciju, novērstu krīzes, saņemtu sabiedrības atbalstu vēlēšanās, motivētu darbiniekus, atrastu sadarbības partnerus utt.[46]

Vispārīgi var apgalvot, ka galvenie sabiedrisko attiecību instrumenti ir pētniecība un gudra un ētiska komunikācija[47] un tā var būt ekonomisks veids, kā sasniegt lielu auditoriju salīdzinājumā ar apmaksātu reklāmas izvietošanu, it īpaši, ja tas tiek veikts uz vietas,[48] tomēr neatkarīgi no sabiedrisko attiecību funkcijām, būtiskākie aspekti, kas tieši vai netieši raksturo tās, ir:

 1. Apzinātība. Sabiedrisko attiecību darbība ir tīša. Tās ir paredzētas, lai ietekmētu, iegūtu izpratni, sniegtu informāciju un iegūtu atsauksmes no tiem, kurus skārusi darbība.
 2. Plānota darbība. Tās ir sabiedrisko attiecību aktivitāte. Sabiedrisko attiecību ietvaros tiek atklāti problēmu risinājumi un pārdomāta loģistika, aktivitātei notiekot noteiktā laika periodā. Tā ir sistemātiska, un tai nepieciešama izpēte un analīze.
 3. Izpilde. Efektīvu sabiedrisko attiecību pamatā ir faktiskā politika un rezultāti.
 4. Sabiedrības interese. Sabiedrisko attiecību darbībai jābūt abpusēji izdevīgai organizācijai un sabiedrībai; tā ir organizācijas pašlabumu saskaņošana ar sabiedrības rūpēm un interesēm.
 5. Divvirzienu komunikācija. Sabiedriskās attiecības ir ne tikai informācijas izplatīšana, bet arī māksla klausīties un iesaistīties sarunā ar dažādiem sabiedrības locekļiem.
 6. Pārvaldības funkcija. Sabiedriskās attiecības ir visefektīvākās, ja tās ir stratēģiska un neatņemama daļa no augstākās vadības lēmumu pieņemšanas. Sabiedriskās attiecības ietver konsultācijas, problēmu risināšanu, kā arī konkurences un konfliktu pārvaldību.[49]

Sabiedriskās attiecības ir process – tas ir, darbību, izmaiņu vai funkciju virkne, kas rada rezultātu. Viens no populārākajiem veidiem, kā aprakstīt procesu un atcerēties tā komponentus, ir izmantot RACE akronīmu, kuru pirmais izteica Džons Marstons savā grāmatā “TheNatureofPublicRelations”. Tajā viņš sabiedrisko attiecību darbību iedalīja četros galvenajos elementos/etapos:

 1. Pētījumi. Kāda ir problēma vai situācija?
 2. Darbība (programmas plānošana). Kas ar to tiks darīts?
 3. Komunikācija (izpilde). Kā tiks stāstīts sabiedrībai?
 4. Novērtēšana. Vai tika sasniegta auditorija un kāds bija efekts?[50]

Organizācija, kuras interesēs tiek veidotas sabiedriskās attiecības, var būt:

 1. biznesa organizācija, piemēram, sabiedrība ar ierobežotu atbildību;
 2. publiskās pārvaldes organizācija, piemēram, valsts kanceleja vai pašvaldība;
 3. gan nevalstiskā organizācija, piemēram, jaunatnes sporta klubs;
 4. privātpersona, piemēram, politiķis, mūziķis vai uzņēmējs.[51]

Sabiedriskajā attiecībās tiek izmantotas komunikācija, vadības, psiholoģijas, filozofijas, socioloģijas un citu zinātņu teorijas. Sabiedriskās attiecības tiek uzskatītas gan par praktisku darbību, gan par mākslu (jo tajās izmanto mūziku, literatūru, foto, deju vai teātri un tās spēj emocionāli saviļņot sabiedrību), retāk – par lietišķo zinātni (jo tiek veikti pētījumi, analizēti un interpretēti dati, noteiktas tendences un izmantotas racionālas metodes, lai ietekmētu sabiedrības viedokli).[52]

Sabiedriskās attiecības plaši izmanto kā vienu no integrētās komunikācijas elementiem reizē ar reklāmu, tiešo pārdošanu, noieta stimulēšanu u. c., kad viens vēstījums tiek nodots dažādās komunikācijas formās, lai nodrošinātu lielāku efektivitāti.[53] Patiesi, sabiedriskās attiecības ir neatņemama sastāvdaļa uzņēmuma tēla un reputācijas nodrošināšanai. Ar mediju un reklāmas iesaisti, uzņēmums var sasniegt gan attiecīgo mērķa auditoriju, gan parūpēties par ilgtermiņa ieguvumiem. Taču būtiski ir ne tikai zināt, ko uzņēmums vēlas pateikt, bet arī veids, kāda uzņēmums to vēlas darīt.[54]

Sabiedriskajās attiecībās darbs notiek gan ikdienā, gan kampaņveidīgi atkarībā no uzdevumiem. Tomēr jāņem vērā, ka sabiedriskās attiecības ir nepārtraukts process, kurā nozīmīgu vietu ieņem pētījumi.[55] Šim apgalvojumam piekrīt daudzi speciālisti, norādot, ka “ļoti svarīgi sabiedriskās attiecības veidot kā ilgtermiņa programmu, jo tās eksistē neatkarīgi no uzņēmuma vai organizācijas vēlmes, tās vienkārši ir. Svarīgi, cik šīs sabiedriskās attiecības ir izkoptas un vai uzņēmums rūpējas par to efektivitāti. Visefektīvākās ir nepārtrauktās programmas.”[56]

Līdzīgi kā reklāmas organizēšanai, arī organizācijai nodrošinot savas sabiedriskās attiecības, var izmantot tajā strādājošos speciālistus (preses sekretāru, sabiedrisko attiecību vadītāju, sabiedrisko attiecību struktūrvienības vadītāju, padomnieku) vai arī pērkot tās kā ārpakalpojumu (sabiedrisko attiecību projektu vadītāji sabiedrisko attiecību kompānijās).[57] 

SIA “MŪSA MOTORS RĪGA” DARBĪBAS RAKSTUROJUMS

Uzņēmuma vispārīgs raksturojums

Mūsa Motors Grupa (turpmāk – MMG) darbojas auto tirdzniecības un ilgtermiņa ieguldījumu jomā. Uzņēmums tika dibināts 1995. gadā, lai vadītu multi-brendu auto tirdzniecības un pēcpārdošanas apkalpošanas uzņēmumu grupu Latvijā. Galvenais mērķis bija izveidot menedžmenta uzņēmumu MMG grupai, lai optimizētu tolaik eksistējošo auto tirdzniecības uzņēmumu darbību banku sektora krīzes laikā Latvijā.

Uzņēmuma apakšstruktūras-automašīnu marku oficiālie pārstāvji Latvijā, kas nodarbojas ar jaunu un lietotu automašīnu tirdzniecību, kā arī automašīnu pēcpārdošanas apkalpošanu un rezerves daļu tirdzniecību, šobrīd ir:

 1. Volvo (Mūsa Motors Rīga, 1993),
 2. Renault (Mūsa Motors Rīga, 1994),
 3. Dacia (Mūsa Motors Rīga, 2006),
 4. Volkswagen (Mūsa Auto, 2010),
 5. Opel (Auto Blitz, 2011)

..attēls. MMG grupas apakšstruktūras[58]

Īpašniecības struktūras izmaiņu rezultātā MMG grupas uzņēmumi ir pārdevuši vairāku auto marku oficiālās pārstāvniecības – Honda (2002), Mazda (2005), Iveco (2011).

Uzņēmums ir uzbūvējis ēkas un telpas auto tirdzniecības salonu un servisu vajadzībām (1994, 2003, 2005), kā arī nodarbojas ar to uzturēšanu un apsaimniekošanu. 2001. gadā tika izveidotas apdrošināšanas kompānijas, kas piedāvā un nodrošina apdrošināšanas pakalpojumus MMG grupas uzņēmumiem un to klientiem. 2010. gadā tika uzsākts jauns projekts – Mūsa Rent auto noma, ar ko šobrīd veiksmīgi nodarbojas uzņēmums MMG Transports. Auto nomas parks tiek regulāri atjaunots un papildināts, šobrīd tajā ir aptuveni 70 automašīnas.[59]

Izvērtējot detalizētāk katru šī uzņēmuma struktūrvienību, tika pieņemts lēmums analizēt tieši SIA „Mūsa Motors Rīga”.

SIA „Mūsa Motors Rīga” dibināta 1993. gada novembrī un šajā pašā gadā uzņēmums arī kļuva par autorizētu Volvo dīleri. 1994. gadā uzņēmums ieguva tiesības pārstāvēt Renault markas automobiļus, bet 2006. gadā – arī Dacia zīmolu. [60]

SIA „Mūsa Motors Rīga”sevi pozicionē kā vienu no veiksmīgākajiem un stabilākajiem automobiļu tirgotājiem Latvijā, piedāvājot trīs zīmolu jauno automobiļu pārdošanas, garantijas un pēcgarantijas servisa pakalpojumus, virsbūvju remontus, aksesuāru un rezerves daļu, kā arī lietotu auto tirdzniecību. [61]

Uzņēmuma sniegtos pakalpojumus klienti var saņemt:

1) K. Ulmaņa gatvē 5, Rīgā, kur atrodas Renault un Dacia tirdzniecības salons, serviss visiem trijiem pārstāvētajiem zīmoliem, rezerves daļu un aksesuāru veikals, kā arī virsbūvju remontnodaļa;

Telekom Serviss Informācijas avotos tiek norādīts, ka 2016. gadā ēkai tika veikta fasādes un salona kapitālais remonts. Kopējā zemes plātība sastāda 1,6 hektārus, biroju un servisu telpu kopplatība sasniedz 7000 kvadrātmetrus.[62]

..attēls. MMG grupa īpašums K.Ulmaņa gatvē 5, Rīgā

..attēls. MMG grupa īpašums K.Ulmaņa gatvē 5, Rīgā (to mājaslapā vizualizēts) [63]

2) Skanstes ielā 33, Rīgā, kur atrodas Volvo salons, serviss, rezerves daļu un aksesuāru veikals. Skanstes ielā 33 izvietota arī lietoto automobiļu nodaļa, kuras piedāvājumā regulāri ir ap 150 automašīnām. [64]

Šeit uzbūvēts Skanstes Autocentrs ar kopējo 6000 kvadrātmetru platību, kur iespējams darboties līdz pat četru dažādu auto marku saloniem un servisiem.

Šobrīd Skanstes Autocentra telpās izvietoti Volvo un Opel oficiālās pārstāvniecības saloni un servisa telpas, lietotu automašīnu tirdzniecības salons, kā arī autorizēta Volkswagen servisa centrs. Skanstes Autocentrā arī pieejamas telpas, kas paredzētas MMG grupas uzņēmumu tālākas attīstības nodrošināšanai.[65]

http://www.mmg.lv/img/skanstes33.png

Autosalons Volvo, Skanstes ielā 33, Rīga

..attēls. MMG grupas īpašums Skanstes ielā 33, Rīgā

attēls. Struktūrvienības atspoguļojums uzņēmuma mājaslapā[66]

Pašlaik uzņēmumā strādā ap 100 darbinieku, no kuriem lielākā daļa nodarbināta tieši dažādās servisa nodaļās. Uzņēmums norāda, ka to darbinieki spēs nodrošināt klientu automobilim jebkādus remontdarbus visaugstākajā līmenī par pieņemamu cenu. Visi automehāniķi un pieņēmēji ir izgājuši apmācību un viņu zināšanas tiek regulāri papildinātas ar jaunāko teorētisko informāciju un praktiskajiem risinājumiem. SIA„Mūsa Motors Rīga” ir zems darbinieku mainības līmenis un ir daudz speciālistu, kas šeit strādā jau 20 gadus. [67]

..attēls. Uzņēmuma ikdienas fotofiksācija

Pateicoties uzņēmuma komandas profesionalitātei un ieguldītajam darbam, SIA „Mūsa Motors Rīga” ieguvusi daudzus uzticamus un lojālus klientus, kas tā pārstāvēto zīmolu autombiļus savām personīgajām un uzņēmumu vajadzībām izvēlas jau ilgus gadus. [68]

Saviem klientiem uzņēmums piedāvā automobiļu tirdzniecību un pilnu servisa apkalpošanu, tajā skaitā virsbūvju remontu jebkuras markas automašīnām.[69]

Uzņēmuma mārketinga un reklāmas kampaņu raksturojums

Analizējot publiski pieejamo informāciju, kā arī, pārrunājot jautājumus, kas skar SIA “Mūsa Motors Rīga” mārketinga un reklāmas kampaņas, ar uzņēmuma speciālistiem, tika secināts, ka uzņēmums kopumā ir ļoti aktīvs šajā skatījumā. Nodaļas turpinājumā autore apkopotā veidā vispārīgi raksturos SIA “Mūsa Motors Rīga” komunikāciju, tai skaitā, mārketinga un reklāmas kampaņu skatījumā.

Uzņēmums izmanto virkni dažādu komunikācijas, reklāmas kanālus:

 1. Uzņēmumam ir sava mājaslapa, kurā ir pieejama informācija par uzņēmumu, tā piedāvājumu, pakalpojumiem, kontaktinformācija u.tml.

..attēls. Uzņēmuma mājaslapas ekrānšāviņš

..attēls. Uzņēmuma piedāvājums

Analizējot uzņēmuma mājaslapu atbilstību vispārpieņemtiem principiem klienta piesaistei, jāsecina, ka tā ir:

 1. Vienkārša – tā nav pārpildīta un pārblīvēta ar funkcijām un informāciju; visa informācija ir pasniegta ikvienam interesentam saprotamā veidā;
 2. Saprotama, bez “liekas informācijas” – mājaslapā iekļautā informācija, teksts ir saprotams ikvienam cilvēkam (neatkarīgi no tā izglītības līmeņa vai citiem parametriem). Pat, ja cilvēkam radīsies jautājumi – ir norādītas iespējas saziņai (pastāv vairākas iespējas);
 3. Funkcionāla – ir vairākas sadaļas, kuru ietvaros ikviens interesents var atrast sev interesējošo jautājumu, piemēram, atbilstoši savām vajadzībām un vēlmēm noskaidrot – kāda veida Volvo tam ir piemērotāka u.tml.
 4. Vizuāla pievilcīga, interesanta – mājaslapa ir izveidota ļoti gaumīga; krāsas un tajā ievietotie attēli – ir mierīgi, ieturēti, vienotā stilā. Kopējais iespaids pēc mājaslapas apmeklēšanas – ir patīkams, mierīgs un raisa pārdomas – “ja viņu mājaslapa ir tik kvalitatīva, arī to piedāvājums ir vērts apdomāšanai!?”

Būtiski norādīt, ka mājaslapas galvenajā sadaļā periodiski mainās konkrētā laika aktuālais piedāvājums (par to detalizētāk – darba turpinājumā).

 1. Dažādās interneta mājaslapās izveidoti un ievietoti raksti, reklāmas, piedāvājumi, piemēram:
   1. www.jauns.lv – reklāma un pozitīvi- informatīvi raksti par uzņēmumu un tā piedāvājumu.Kā piemērs ir apskatāms ..attēlā.

..attēls. Ekrānšāviņš no mājaslapas, kurā redzams SIA “Mūsa Motors Rīga” raksts par tā piedāvajumu[70]

   1. portālā whatcar.lv (viens no pasaulē ietekmīgākajiem auto ekspertu medijiem, kas piedāvā objektīvu, neatkarīgu ekspertu vērtējumu par katru jauno auto) ievietotā informācija.

..attēls. [71]

..attēls. Portālā definētā “volvo” meklēšanas rezultāti [72]

 1. Televīzijā translētās pārraides, reklāmas par uzņēmumu, tā piedāvājumu, piemēram, TV3, Helium, – reklāma un TV pārraižu veidošana par uzņēmumu un tā piedāvājumu;

Pie šī komunikācijas kanāla, jānorāda, ka šāda veida komunikācija tiek organizēta ļoti pārdomāti, piemēram, tiek vērtēts – kādos TV kanālos, kādā laikā, starp kādām pārraidēm labāk reklāmu par Volvo ievietot un translēt u.tml. Izveidotās reklāmas ir vienota stila, kvalitatīvas.

 1. Aktīva un pārdomāta klātesamība sociālajos tīklos.

Pie šī komunikācijas kanāla jānorāda, ka komunikācija nav pārāk aktīva, tomēr tā – līdzīgi kā Volvo auto – ir vienkāršā, neuzbāzīga, unikāla. Uzņēmums ir reģistrējies un periodiski veic dažus ierakstus. “Mūaa Motors Rīga” ir sastopams šādos sociālajos tīklos:

   1. www.facebook.lv

..attēls. Ekrānšāviņš no uzņēmuma mājaslapas sociālajā tīklā Facebook[73]

Analizējot tajā iekļauto informāciju, tika secināts, ka tajā tiek apskatīti gan uzņēmumam aktuāli jautājumi, tiek parādīta (nedaudz) tā ikdiena, atpūtas pasākumi

..attēls. Uzņēmums atpūtas pasākums, svinības

   1. www.twitter.com

..attēls. Ekrānšāviņš no uzņēmuma mājaslapas sociālajā tīklā twitter[74]

   1. www.linkedin.com

..attēls. Ekrānšāviņš no uzņēmuma majaslapas sociālajā tīklā LinkedIn[75]

 1. Dažāda izmēra un baneru izvietošana
 2. Tiek translēta informācija par uzņēmumu un tā piedāvājumu radio
 3. audio rullīšu izveide un publicēšana youtube.com

..attēls. Ekrānšāviņš no youtube.com[76]

No iegūtā priekšstata šīs nodaļas ietvaros, autore secināja, ka uzņēmums tiešām ir “sastopams” daudzos komunikācijas kanālos, tomēr rodas vienlaicīgi konstatācija, ka visos (izņemot uzņēmuma mājaslapu) komunikācijas kanālos ir vāja reklāma, esošo un potenciālo klientu informēšana par uzņēmumu, ta piedāvājumu. Autore uzskata, ka uzņēmuma kompetentajiem speciālistiem būtu ieteicams veikt visaptverošu analīzi, kuras ietvaros tiktu veikta potenciālā klienta noteikšana, šīs mērķgrupas aptaujāšana u.tml. Balstoties uz šo informāciju, tiktu noteikts kurš komunikācijas kanāls ir visefektīvākais un kuru attiecīgi attīstīt un pilnveidot, jo ļoti bieži neattīstīts komunikācijas kanāls (pat tad, ja šis kanāls pastāv, bet netiek aktualizēts) var sniegt pat negatīvu priekšstatu par uzņēmumu un tā darbību kopumā.

SIA “MŪSA MOTORS RĪGA” REKLĀMAS KAMPAŅAS EFEKTIVITĀTE JAUNU VOLVO AUTOMOBIĻU TIRDZNIECĪBĀ

Reklāmas kampaņas “Skandināvu darījums” efektivitātes izvērtējums

Analizējot informāciju par autores izvelēto reklāmas kampaņu,[77] tika secināts, kafaktiski tā ir aktuāla visu gadu, bet to parasti uz noteiktu laiku noņem un pēc tam izziņo no jauna. Autore analizēja datus par kampaņas periodu – kad reklāma tika aktualizēta, tas ir, 2020.gada 30.augustā un ilga visu septembri (tomēr kompetentāka priekšstata gūšanai – datus arī pirms un pēc šī perioda).

Reklāmas kampaņas ideja bija šāda: pērkot jaunu auto, klientam tiek nodrošināta liela atlaide konkrētai komplektācijai (kā norādīja uzņēmuma speciālisti – ziemā papildus nāk dāvanā arī ziemas riteņu komplekts).

Reklāmas kampaņas ietvaros tika izstrādāti un izmantoti gan vizuālie baneri dažādos informācijas avotos, gan translācijas radio un TV. Būtiski norādīt, ka šajā reklāmas kap maņā „visi ceļi ved uz Romu”, tas ir, lai kur arī būtu ievietota informācijas par reklāmas kampaņu, uzklikšķinot uz tās, piemēram, uz interneta resursos redzamās reklāmas, tās banera, sistēma automātiski „aizvedīs” ieinteresēto personu uz uzņēmuma galveno mājaslapu, kura būs detalizē taka informācija par konkrēto kampaņu (sk. informāciju nākamajos attēlos).

Interneta portālos, uzņēmuma mājaslapā, sociālajos tīkos pieejamais baneris, tā vizuālais izskats (viens no piemēriem) aplūkojams ..attēlā. Būtiski norādīt, ka reklāmas kampaņas ietvaros tika izveidots arī reklāmas video rullītis.

..attēls. Reklāmas kampaņas vizuālais baneris

Uzklikšķinot uz šī banera reklāmas, vai meklējot informāciju par reklāmas kampaņu, piemēram, pēc reklāmas redzēšanas televīzijā (kāda no TV kanāliem), klients „atradīs” padziļināt aku informāciju SIA „Mūsa Motors Rīga” mājaslapā. Atverot šo mājaslapu, interesentam vizuāli izteikti redzams, ievērojams būs reklāmas materiāls, kurā ir ievietoti dažādi saukļi, moto, lozungi – kas, autoresprāt, ir ļoti saistoši un interesi rosinoši (sk. nākamajos attēlos).

..attēls. SIA „Mūsa Motors Rīga” piedāvājums, kas attēlots reklāmas tipa baneros uzņēmuma mājaslapā

Izvērtējot šos piedāvājumus, autore secināja, ka tie ir ļoti vilinoši no potenciālā klienta skatījuma, jo ietver pasu būtiskāko informāciju, ir norādītas katra piedāvājuma priekšrocības, unikalitāte, izdevīgums u.tml. No to izstrādes viedokļa – reklāmas ir interesantas, vienkāršas, bet tajā pašā laikā saistošas, „it kā pretim nākošas” u.tml. Autore uzskata, ka speciālisti, kas veidojas un izstrādāja šī piedāvājuma ideju, vizuālo noformējumu, iekļaujamo informāciju un citas nianses, ir padarījuši savu darbu ļoti kvalitatīvi. Tas saistāms ar virkni faktoriem, piemēram:

 1. Tā kā automašīnas iegādes nav klasificējama kā primāras preces (piemēram, pārtika, higiēnas preces), bet sekundāras, pat ekskluzīvas preces iegāde, ar pārliecību var apgalvot, ka šo konkrēto „produktu” – automašīnu, nepieciešams pozicionēt „pareizi”. Autoresprāt, uzņēmuma kompetentie speciālisti, kas izstrādāja šo kampaņu, ir sasnieguši šo mērķi, jo reklāmas kampaņā un papildus gūstamajā informācijā par to ir atrodamas ziņas un dati par:
   1. Produkta būtību;
   2. Produkta kvalitāti;
   3. Iespējamo uzņēmuma piedāvājamo atbalstu nepieciešamības gadījumā;
   4. Vilinošs ne tikai reklāmas, bet arī paša produkta dizains;
 2. Reklāmas kampaņa ir ievietota dažādos informācijas sniegšanas, translācijas/ komunikācijas kanālos, piemēram, uzņēmuma mājaslapā, televīzijā, radio, citos interneta portālos, sociālajos tīklos.

Darba turpinājumā autore detalizētāk raksturos SIA „Mūsa Motors Rīga” piedāvājumu.

..attēls. Reklāmas kampaņa / aicinājums “turpināt savu piedzīvojumu”

..attēls. Reklāmas kampaņa / aicinājums “turpināt savu piedzīvojumu”, papildinformācija par to[78]

Šajā attēlā ir parādīts, ka un kā uzņēmums piedāvā ikvienam interesentam (neatkarīgi no to raksturojošiem datiem, piemēram, privāta vai juridiska persona; Rīgā vai cita Latvijas reģionā dzīvojoša persona; sieviete vai vīrietis; dažāda veida dzimuma u.tml.) „turpināt savu piedzīvojumu”, izmantojot vienu no to – Volvo automašīnām. Mājaslapā ir sniegta padziļinātāka konkrētās markas automašīnas aprakstīšana, uzskaitot tās komplektāciju, cenu, priekšrocības, piedāvājot realizēt izmēģinājuma braucienu (pieteikties tam).

..attēls. Reklāmas kampaņa / aicinājums iegādāties “šī gada drošāko darījumu”[79]

..attēls. Reklāmas kampaņa / aicinājums iegādāties “šī gada drošāko darījumu”[80]

Līdzīgi ka iepriekšējā piedāvājumā – arī šeit uzņēmums parāda savu „izdevīgo” piedāvājumu, kura ietvaros var iegadāties kādu no Volvo markas automašīnām. Šajā mājaslapas sadaļā ir aprakstīta informācija par drošākajām Volvo automašīnām. Klients var iegūt papildus informāciju un pieredzi braukšanā ar kādu no šī piedāvājuma transportlīdzekļiem, piezvanot un sazinoties ar uzņēmuma kompetentajiem speciālistiem, piesakoties konsultācijai un / vai izmēģinājuma braucienam.

..attēls. Reklāmas kampaņa / aicinājums izmantot “šī brīža jaunāko Volvo servisa piedāvājumu”

..attēls. Reklāmas kampaņa / aicinājums izmantot “šī brīža jaunāko Volvo servisa piedāvājumu”, papildinformācijas par to [81]

Nākamais uzņēmuma piedāvājums, tā ietvaros ikvienam esošajam un / vai potenciālajam klientam tiek piedāvāta iespēja izvērtēt jauno Volvo piedāvājumu – konkrētu markas automašīnu. Šī piedāvājuma prezentēšana notiek pēc līdzīga principa kā iepriekš aprakstītajos.

..attēls. Reklāmas kampaņa / aicinājums iegādāties “leģendu”

..attēls. Reklāmas kampaņa / aicinājums iegādāties “leģendu”, papildinformācija[82]

Šis piedāvājums tiek pozicionēts ar saukli, moto „Leģendas atdzimšana”. Interesentiem tiek piedāvāts iegādāties automašīnu ar ļoti labiem tehniskajiem, morāli ētiskiem rādītājiem. Interesentu ērtībai, mājaslapā ir iekļauta informācija par piedāvājuma cenu, atlaidi, auto tehniskajiem datiem, informācija par iespēju realizēt demo braucienu.

..attēls. Reklāmas kampaņa / aicinājums “piedzīvojumu turpināt”

..attēls. Reklāmas kampaņa / aicinājums “piedzīvojumu turpināt”, papildinformācija[83]

Ar moto „Lai piedzīvojums turpinās” uzņēmums pozicionē konkrētas markas Volvo automašīnu kā auto, kas piemērots, lai persona varētu „turpināt iesākto piedzīvojumu” un nebaidītos, ka tas būs jāpabeidz auto dēļ. Piedāvājumā ir iekļauta pamatinformācija par konkrēto auto, tiek piedāvāta iespēja pieteikties izmēģinājuma braucienam.

..attēls. Reklāmas kampaņa / aicinājums nebaidīties “būt atšķirīgam”

..attēls. Reklāmas kampaņa / aicinājums nebaidīties “būt atšķirīgam”, papildinformācija[84]

Šis piedāvājums ar augstākās klases auto tiek interesentiem attēlots ar saukli „Pārliecība būt atšķirīgam”. Tās laika cilvēki tiek aicināti iegādāties divu veidu Volvo markas automašīnas. Mājaslapā ir parādīta automašīnu tehniskie raksturparametri, finansiālie rādītāji, izmaksas, kā arī iespēja pieteikties braucienam.

..attēls. Reklāmas kampaņa / aicinājums iegādāties “automobili ar unikālu personību”

..attēls. Reklāmas kampaņa / aicinājums iegādāties “automobili ar unikālu personību”, papildinformācija[85]

No šī piedāvājuma (uzņēmuma mājaslapas ekrānšāviņa, kur piedāvājums atrodas) un pieejamās informācijas par to, var secināt, ka, iegādājoties tā Volvo markas jaunas automašīnas, psiholoģiski cilvēks tiek pārliecināts, ka tas iegādāsies auto ar „pārliecību” – respektablu, unikālu un cienījamu. Autore pieļauj, ka šāds domu gājiens radās ne tikai autore pirmo reizi redzēt so piedāvājumu, bet arī citiem interesentiem. Šo piedāvājumu veido divas Volvo automašīnu apakšmarkas. Uzņēmuma mājaslapā ir iekļauta informācija par konkrētajām auto – to tehniskie parametri, priekšrocības-unikalitāte, finansiālie aspekti.

..attēls. Reklāmas kampaņa / aicinājums iegādāties Volvo, kurš “radīts pilsētai”

..attēls. Reklāmas kampaņa / aicinājums iegādāties Volvo, kurš “radīts pilsētai”, papildinformācija[86]

„Radīts pilsētai” – šāds moto liek aizdomāties ikvienu, bet jo īpaši pilsētās dzīvojošos. Tas uzruna īpaši šīs grupas cilvēkus, tas ir, pilsētās dzīvojošos. Šī piedāvājuma ietvaros ikvienam pilsētniekam tiek piedāvāts iegādāties divas Volvo markas atšķirīgas pēc komplektācijas automašīnas. Piedāvājumā (uzņēmuma mājaslapā par to) ir ievietota informācija par automašīnu tehniskajiem parametriem, cena, ietaupījums, ka arī pastāv iespēja veikt izmēģinājuma braucienu.

..attēls. Reklāmas kampaņa / aicinājums iegādāties “apvidus auto, kas atbilst visām Jūsu vēlmēm”

..attēls. Reklāmas kampaņa / aicinājums iegādāties “apvidus auto, kas atbilst visām Jūsu vēlmēm”, papildinformācija[87]

Piedāvājums ar moto „Apvidus auto, kas atbilst visām Jūsu vēlmēm” piesaistīs uzmanību to personu uzmanību, kas izmanto auto visur – dažādās vietās, teritorijās, ar atšķirīgu ceļu pārklājumu u.tml. Uzņēmums šo piedāvājumu ir aprakstījis arī savā mājaslapā. Informācija par to: tehniskie dati, cena, ietaupījums u.tml.

Reklāmas kampaņas efektivitāte portālā www.jauns.lv

Apzinātie dati liecina, ka portālā www.jauns.lv ievietotā reklāma ir salīdzinoši vāji produktīva (sk. ..tabulas).

..tabula. Portālā www.jauns.lv ievietotās reklāmas statistika

Ad unit

Date

Impressions

Total clicks

Total CTR

Mobile

21.09.2020

18615

49

0,26%

Mobile

22.09.2020

35436

135

0,38%

Mobile

23.09.2020

33574

134

0,40%

Mobile

24.09.2020

32743

102

0,31%

Mobile

25.09.2020

31429

124

0,39%

Mobile

26.09.2020

30975

109

0,35%

Mobile

27.09.2020

27296

121

0,44%

Kopāl:

210068

774

0,37%

..tabula. Portālā www.jauns.lv ievietotās reklāmas statistika

Ad unit

Date

Impressions

Total clicks

Total CTR

Giga Desktop

21.09.2020

9312

8

0,09%

Giga Desktop

22.09.2020

17296

23

0,13%

Giga Desktop

23.09.2020

16361

21

0,13%

Giga Desktop

24.09.2020

16292

24

0,15%

Giga Desktop

25.09.2020

16177

16

0,10%

Giga Desktop

26.09.2020

10907

27

0,25%

Giga Desktop

27.09.2020

19371

33

0,17%

Kopā:

105716

152

0,14%

No šiem statistikas datiem var redzēt, ka reklāmas baneru produktivitāte atšķiras – mobilā reklāma vai liela izmēra baneris. Mobilie baneri ir izteikti produktīvāki – to kopējais CTR sasniedz 0,44%, kamēr lielā izmēra apjomi ir vājāki, tas ir, 0,25%. Tomēr, zinot citu reklāmas kampaņu efektivitātes rādītājus, ar pārliecību var apgalvot, ka kompetentajiem speciālistiem ir nepieciešams apdomāt un izvēŗtēt tehniski-ekonomiskos rādītājus – vai ekonomiski lietderīgi ir izmantot šo reklāmas, komunikācijas kanālu!

Reklāmas kampaņas efektivitāte (video rullīšu translēšana) televīzijas kanālā TV3

Ka jau darbā tika minēts – reklāmas kampaņa tika organizēta, izmantojot dažādus komunikācijas kanālus, tai skaitā, TV3GO. Statistikas dati par tā “efektivitāti” aplūkojami ..tabula un …tabulā.

…tabula. TV3GO ievietotās reklāmas statistika

leaderboard

       

Date

All impr.

Clicks

Reach

CTR

07.09.2020

17 340

61

6 410

0,35%

08.09.2020

24 308

68

10 344

0,28%

09.09.2020

22 108

67

9 315

0,30%

10.09.2020

19 316

43

8 401

0,22%

11.09.2020

14 130

44

6 648

0,31%

12.09.2020

11 858

38

5 209

0,32%

13.09.2020

11 527

48

5 555

0,42%

Total

120 587

369

32693

0,31%

…tabula. TV3GO ievietotās reklāmas statistika

topline

       

Date

All impr.

Clicks

Reach

CTR

07.09.2020

1 068

1

794

0,09%

08.09.2020

25 739

105

15 148

0,41%

09.09.2020

39 181

189

22 106

0,48%

10.09.2020

36 448

159

21 027

0,44%

11.09.2020

31 628

127

18 602

0,40%

12.09.2020

23 421

87

12 718

0,37%

13.09.2020

23 522

89

13 139

0,38%

Total

181 007

757

84 306

0,42%

Līdzīgi kā iepriekšējās tabulas dati, arī šie – parāda TV3GO ievietotās konkrētās kampaņas efektivitāti. No tabulas datiem var secināt, ka šīs reklāmas avota produktivitāte ir bijusi labāka nekā portāla www.jauns.lv, jo šajā CTR sasniedz pat 0,48%, turklāt šī rādītāja līmenis atrodas vienlīdzīgā, vienlīdzefektīvā līmenī neatkarīgi no laika.

Reklāmas kampaņas efektivitāte (video rullīšu translēšana) Heelium

Reklāmas kampaņas ietvaros tika izveidoti ne tikai vizuālie baneri, bet arī video rullīši, kas tika translēti televīzijā, izmantojot Heelium. Reklāmas kampaņas video rullīši tika translēti dažādos TV kanālos. Reklāma Helium tika translēta katru dienu laika periodos no 2020.gada 11.septembra līdz 2020.gada 13.septemrbim, kā arī no 2020.gada 14.septembrim līdz 20.septemrbim. Video rullīši tika sagatavoti par šādām Volvo markas automašīnām: XC40, XC60, XC90, V90CC.

..tabula. Dati par reklāmas kampaņu, translētu 11.-13.09.2020.

Row Labels

Sum of Impressions

3+

411

360TV

1247

Best4Sport TV

200

Discovery Channel

418

Filmzone

65

Kinokomedija

24

Kinomikss

83

LTV1

5345

LTV7

1750

NTV Mir

1721

PirmaisBaltijasKanāls

1416

REN Baltija

695

ReTV

434

RīgaTV 24

225

STV Pirmā!

1907

THT

560

THT4 International

42

TV3

3720

TV3 Life

4731

TV6

1808

Пятница International

54

Grand Total

26856

..tabula. Dati par reklāmas kampaņu, translētu 14.-20.09.2020.

Row Labels

Sum of Impressions

3+

203

360TV

619

Best4Sport TV

215

Discovery Channel

237

Filmzone

25

Kinokomedija

109

Kinomikss

92

LTV1

3352

LTV7

1481

NTV Mir

1338

PirmaisBaltijasKanāls

590

REN Baltija

603

ReTV

242

RīgaTV 24

192

STV Pirmā!

1340

THT

100

THT4 International

13

TV3

1856

TV3 Life

1909

TV6

861

Пятница International

9

Grand Total

15386

No tabulu datiem redzams, ka reklāmas rullīši tika translēti dažādos kanālos,. Pārrunājot ar uzņēmuma kompetentajiem speciālistiem – kāpēc izvēlēti tieši šie, objektīva, datos pamatota atbilde ne tika saņemta, tas ir, kanālu izvēle tika organizēta, balstoties uz pieņēmumu, ka tas būs produktīvs, jo ir salīdzinoši populārs skatītāju vidū.

Reklāmas kampaņas efektivitāte portālā www.delfi.lv

Līdzīgi kā bija portālā www.jauns.lv – šī paša veida vizuālais baneris tika izvietots portālā www.delfi.lv. Iegūtie statistikas dati ir parādīti ..attēlā.

..attēls. Reklāmas kampaņas efektivitāte no www.delfi.lv ievietotās informācijas

No attēla datiem redzams, ka reklāmas baneris, kas ievietots portālā www.delfi.lvbija ļoti produktīvs. Zilā līkne parāda skatījumus, bet zaļā – klikšķu skaitu uz banera , kas attiecīgi tālāk ieinteresēto personu “aizveda” uz uzņēmuma mājaslapu, kurā tika ievietota un bija pieejama informācija par konkrēto uzņēmuma piedāvājumu. Kopumā var apgalvot, ka šis komunikācijas kanāls ir efektīvs, jo ir izpildījis tam paredzēto mērķi. Lai gan autorei netika izsniegti dati par finansiālām izmaksām, tomēr, tāpat tā uzskata, ka šis komunikācijas kanāls ir pietiekami produktīvs, lai apsvērtu iespēju arī turpmāko sadarbību.

Tomēr, lai produktīvi veiktu analīzi – nepieciešams izvērtēt ne tikai “klikšķu skaitu” uz vizuālo baneri vai tamlīdzīgi dati, jāņem vērā arī reklāmas kampaņas galvenais mērķis – jauno Volvo automašīnu pārdošanas stimulēšana. Par to detalizētāk darba turpinājumā.

Darba, pētījuma ietvaros autore izvērtēja automašīnu reģistrācijas datusi, kas parāda, cik daudz JAUNAS Volvo automašīnas ir piereģistrētas Latvijā, tas ir, pārdotas konkrētajā laika periodā, mēnesī.

3) Volvo statistics fails parāda, kāda bija plūsma mājaslapā.

Pielikumā ieliku vienu piemēru, kā izskatījās baneris internetā. Ja nepieciešams, varu nosūtīt audio rullīti.

..tabula. Pārdošanas aktivitāte pirms kampaņas – jauno automobiļu (M1 & N1) reģistrācijas dati – 2020. gada jūlijā

 

 

tirgus M1

Volvo

Audi

BMW

MB

LR

Jaguar

Jeep

Lexus

Porsche

kopā:

% no kopējā

Reeksports

2019

1 740

21

47

47

30

11

9

7

21

11

204

11,7%

193

2020

1 506

22

23

33

36

21

3

8

15

14

175

11,6%

201

Nedaudz detalizētāk raksturojot šajā tabula iekļautos datus, jānorāda, ka jūlijā tika pārdotas 22 automašīnas. Volvo automašīnas tika pārdotas trim privātpersonām (rezidentiem), bet pārējās – juridiskām personām. Iegādāto Volvo auto īpašnieku reģions lielākoties ir Rīga (15 gab.), Ķekavas novads (4 gab.), Mārupes novads (1 gab.), Daugavpils (1 gab.), Valmiera (1 gab.).

No šī tabulas datiem var secināt, ka Volvo markas automašīnu pārdošana nav izteikti populāra – no kopējā pārdoto auto apjoma – Volvo sastāda 11%, piekāpjoties Audi, BMW un MB markas automašīnam.

Augustā situācija ir nedaudz atšķirīga, tomēr galvenās tendences saglabājas. Statistikas dati liecina, ka augustā tika pārdotas 17 automašīnas, tai skaitā, Volvo S60 – 3 gb., Volvo S90 – 2 gb., Volvo V60 Cross Country – 4 gb., Volvo XC40 – 3 GB., Volvo XC6- – 1 gb., Volvo XC90 – 4 gb. No kopējā pārdoto jauno automašīnu skaits 4 tika pārdotas privātpersonām, pārējās – juridiskām personām. Ja analizē statistikas datus pa īpašnieku reģioniem, tika secināts, ka 14 īpašnieki bija no Rīgas, 2 – no Ķekavas novada, 1 – no Ikšķiles novada.

Statistikas dati par septembri liecina, ka tika pārdotas 14 Volvo markas automašīnas, tai skaitā, Volvo V60 Cross Country – 3 gb., Volvo V60 – 1 gb., Volvo XC40 – 5 GB., Volvo XC60 – 3 GB., Volvo Twin Engine – 1 gb., Volvo XC90 – 1 gb. No kopējā šajā mēnesī pārdoto automašīnu skaita 2 tika pārdotas privātpersonām, pārējās – juridiskām personām. Temdeces pa īpašnieku reģioniem liecina, ka 9 Volvo markas automašīnas tika pārdotas Rīga dzīvojošam klientam, 3 – Ķekavas novadā, 1- Ādažu novadā, 1- Jelgavas novadā.

Novembrī statistikas dati liecina, ka pārdošanas apjomi ir nedaudz palielinājušies.

..tabula. Jauno automobiļu (M1 & N1) reģistrācijas dati pēc reklāmas kampaņas – 2020. gada novembrī

 

tirgus M1

Volvo

Audi

BMW

MB

LR

Jaguar

Jeep

Lexus

Porsche

Premium
kopā:

Premium %
no kopējā

Volvo %
no Premium

Reeksports

2019

1 342

24

38

51

26

17

3

13

16

7

195

14,5%

12,3%

210

2020

1 265

32

39

38

16

8

7

6

14

11

171

13,5%

18,7%

71

No tabulas datiem redzams, ka 2020.gada novembrī (laikā kad konkrētā reklāmas kampaņa vairs nebija aktuāla) jauno Volvo automašīnu pārdošanas apjomi palielinājās – sastādot 32 automašīnas. Detalizētaka datu analīze parādīja, ka no kopējā Volvo markas automašīnu skaita čētras tika pārdotas privātpersonām, pārējās – juridiskām personām. Īpašnieku reģionu attiecības tendences ir līdzīgas kā līdz šim – 18 automašīnu īpašnieki reģistrēti Rīgā, uz Ķekavas novadu tika pārdotas 6 automašīnas, uz Siguldas novadu – 1, uz Dobeles novadu – 1, uz Jelgavu – 2, uz Ventspili – 1, uz Jēkabpili – 1, uz Rūjienas novadu – 1, uz Krimuldas novadu – 1.

No visiem šajā darba nodaļā minētajiem datiem un informācijas var secināt, ka konkrētā reklāmas kampaņa veicināja cilvēku interesi par uzņēmuma piedāvājumu, tomēŗ pārdošanas apjomu konkrētajā laika periodā (septembrī, oktobrī) tā nepalielināja. Autore uzskata, ka tas saistāms galvenokārt ar šādiem apsvērumiem:

 1. To, ka reklāmas kampaņa (līdzīgas) tiek translētas un piedāvātas cilvēkiem gandrīz visa gada garumā;
 2. Šis gads bija “grūts” visiem – saistībā ar COVID-19 infekcijas izplatību un no tās izraisītajām sekām;
 3. Pirms reklāmas kampaņas organizēšanas netiek veikta potenciālā “klienta” analīze – reklāmas kampaņas tiek veidotas pēc vienāda, sen izmantota stila, metodikas. Autore uzskata, ka uzņēmuma kompetentajiem speciālistiem ieteicams veikt plašu un padziļinātu analīzi, lai noteiktu un definētu “savu klientu”, tas ir, veiktu mārketinga mixu analīzi.

SECINĀJUMI

  1. Mārketingam bija, ir un, autoresprāt, arī būs nākotnē ļoti svarīga nozīme. To var pamatot ar vairākiem argumentiem, tomēr nozīmīgākais ir tas – ka mārketings ļauj uzņēmumam apzināt savu pašreizējo stāvokli dažādās jomās, ļauj definēt mērķus un saprast kā tos sasniegt.
  2. Viens no mūsdienu konkurētspējas priekšnoteikumiem ir labas komunikācijas organizēšanas nepieciešamība. To iespējams īstenot dažādos veidos – tāpēc katram uzņēmumam (atbilstošo tā darbības specifikai) ir jāveic rūpīga analīze, lai izvēlētos sev piemērotāko veidu un to realizētu savā ikdienā.
  3. Reklāma ir veids kā uzņēmums var sevi, savu piedāvāto produktu prezentēt potenciālajam vai esošajam klientam. Lai reklāma būtu maksimāli efektīva, jāņem vērā virkne faktoru.
  4. SIA “Mūsa Motors Rīga” ir ļoti mērķtiecīgs uzņēmums, kurš realizē dažādas darbības, lai arvien attīstītos un sasniegtu savus mērķus. Ņemot vērā pašreizējo situāciju, kā arī apstākli, ka automašīnas iegāde nav primāras nepieciešamības prece (bet gan sekundāra / ekskluzīva), lai tomēr veicinātu pārdošanas apjomus, tika un periodiski tiek organizētas reklāmas kampaņas.
  5. Reklāmas kampaņa “Skandināvu darījums” tika organizēta, lai veicinātu jaunu Volvo automašīnu pārdošanas apjomus. Lai to sasniegtu efektīvākā līmenī, tika izmantoti vairāki komunikācijas kanāli – reklāmas vizuālie baneri un reklāmas rullīši, kuri tika ievietoti un translēti televīzijā, dažos interneta portālos (delfi, whatcar), uzņēmuma mājaslapā
  6. Analizētie statistikas dati parāda, ka jaunas Volvo automašīnas izteikti intensīvak pērk juridiskas personas, kas dzīvo Rīgas vai tuvu Rīgas reģionam. Būtiskas izmaiņas vai atšķirības pa mēnešiem jauno Volvo markas automašīnu apjomos ne tika konstatētas. Tas nozīmē, ka konkrētā reklāma veicināja cilvēku interesi (to parāda reklāmas kampaņu lasīšana un klikšķināšana uz tās vizuālā banera) par reklāmas kampaņu, bet neveicināja pārdošanas apjomus.

PRIEKŠLIKUMI

 

Ņemot vērā konstatēto situāciju SIA “Mūsa Motors Rīga”, var secināt, ka uzņēmuma kompetentiem speciālistiem (mārketinga speciālistiem, pārdošanas speciālistiem, uzņēmuma vadībai) nepieciešams veikt darbības, kas ļoti konkrēti ļautu definēt faktorus, kas stimulētu pārdošanu:

 1. Nepieciešams “saprast” savu potenciālo klientu – saprast tā vecumu, izglītības līmeni, statusu, dzīvošanas reģionu, iemeslus – kāpēc viņš izvēlējās tieši Volvo markas automašīnas, kā viņš uzzināja par piedāvājumu; vai citus datus, kas to tieši un netieši raksturotu un stimulētu divvirzienu komunikāciju. Šādas informācijas iegūšana ļautu padarīt lojālākus esošos klientus, kā arī izstrādāt efektīvākas reklāmas kampaņas (kas, iespējams, būtu vērsts vairāk tieši uz šīs mērķgrupas cilvēkiem) un līdz ar to arī – ļautu sasniegt uzņēmuma mērķi – pārdot vairāk un gūt lielāku peļņu.
 2. Konkrētajam uzņēmumam, tā piedāvātajai produkcijai piemērotāku komunikācijas kanālu, reklamēšanas veidu. Tas saistāms ar faktu, ka, lai gan uzņēmums uz pašreizējo brīdi izmanto vairākus komunikācijas kanālu, tomēr to atdeve ir atšķirīga;
 3. Nepieciešams veikt zīmola visaptverošu pētniecību, uz kuru datu pamata tālāk realizēt digitālo mediju rīku analīzi un attiecīgi – izvēli, sadarbības organizēšanu, kanālu izplatīšanu;
 4. Periodiski nepieciešams veikt arī finansiālo datu analīzi, nosakot vai konkrētā reklāmas kampaņa, izvelētais komunikācijas kanāls ir bijis efektīvs, ir sniedzis plānotos mērķus u.tml.

IZMANTOTĀ LITERATŪRA UN AVOTI

Biznesa psiholoģija (2010). Mārketinga komunikācija. Pieejams: https://mdarhivs.eu?f=https://biznesapsihologija.lv/wp-content/uploads/2018/09/BP22.pdf

Haymarket Media Group (2021). Whatcar? Pieejams: https://www.whatcar.lv/

Haymarket Media Group (2021). Whatcar? Meklēšanas rezultāti “Volvo” Pieejams: https://www.whatcar.lv/meklesanas-rezultati/1/

Latvijas Uzņēmējdarbības attīstības centrs. Sabiedriskās attiecības. Pieejams: http://www.luac.lv/sabiedriskas-attiecibas-2/

 1. LinkedIn (2021). SIA Mūsa Motors Rīga. Pieejams: https://lv.linkedin.com/company/m%C5%ABsa-motors-r%C4%ABga

Mārketinga pamati / sast. Daina Kaparkalēja. Rīga: Jumava, 2002. – 351 lpp. – (Biroja sērija).

Mārketings un tā nozīme ciemu veidošanā un izaugsmē (2012). Pieejams: https://mdarhivs.eu?f=https://lpr.gov.lv/wp-content/uploads/2011/village-heritage/17012012_Preili_Latgales_ciemi.pdf

Mūsu motors Rīga. Par mums. Pieejams: https://www.musamotors.lv/par_mums.php

 1. Mūsa Motors Rīga (2020). Apvidus auto, kas atbilst visām jūsu vajadzībām. Pieejams: https://volvocars.musamotors.lv/piedavajumi/volvo-xc60
 2. Mūsa Motors Rīga (2020). Radīts pilsētai. Pieejams: https://volvocars.musamotors.lv/piedavajumi/xc40
 3. Mūsa Motors Rīga (2020). Automobilis ar unikālu personību. Pieejams: https://volvocars.musamotors.lv/piedavajumi/s90-offer
 4. Mūsa Motors Rīga (2020). Pārliecība būt atšķirīgam. Pieejams: https://volvocars.musamotors.lv/piedavajumi/s60-offer
 5. Mūsa Motors Rīga (2020). Lai piedzīvojums turpinās. Pieejams: https://volvocars.musamotors.lv/piedavajumi/v60-cross-country
 6. Mūsa Motors Rīga (2020). Leģendas atdzimšana. Pieejams: https://volvocars.musamotors.lv/piedavajumi/volvo-v60
 7. Mūsa Motors Rīga (2020). Vienmēr drošs un kvalitatīvs. Pieejams: https://volvocars.musamotors.lv/piedavajumi/ziema-ar-volvo
 8. Mūsa Motors Rīga (2020). Šī gada drošākais darījums. Pieejams: https://volvocars.musamotors.lv/piedavajumi/gada_darijums
 9. Mūsa Motors Rīga (2020). Informācija klientiem. Pieejams: https://volvocars.musamotors.lv/
 10. Mūsa Motors Rīga (2020). Lai piedzīvojums turpinās. Pieejams: https://volvocars.musamotors.lv/piedavajumi/v90-cross-country

Mūsa Motors Rīga (2020). Darījums Skandināvu stilā – tagad 7-vietīgs!. Pieejams: https://volvocars.musamotors.lv/piedavajumi/volvo-xc90

Mūsu motors Rīga. Kontakti. Pieejams: https://volvocars.musamotors.lv/kontakti/musa-motors-riga

Par kompāniju. Pieejams: http://www.mmg.lv/

Pearsoneducation (2012). Whatispublicrelations?Available: https://mdarhivs.eu?f=http://catalogue.pearsoned.ca/assets/hip/us/hip_us_pearsonhighered/samplechapter/0205170005.pdf

Pētersons, A. (2020). Sabiedriskās attiecības. Pieejams: https://enciklopedija.lv/skirklis/1366

Platonovs, M. (2011). Reklāmas darba organizācija un izmaksas. Pieejams: https://mdarhivs.eu?f=http://www.rtpv.edu.lv/spaw/uploads/files/RTT%20Reklaama.pdf

Praude, V. (2004). Mārketings. Rīga: SIA “Izglītības soļi”, 598.lpp.

Publicrelations (PR). Available: https://www.nibusinessinfo.co.uk/content/advantages-and-disadvantages-public-relations

SIA “Izdevniecība Rīgas Viļņi” (2021). SIA “Mūsa Motors Rīga” piedāvājums. Pieejams: https://jauns.lv/meklet?q=m%C5%ABsa+motors+r%C4%ABga

Vanaga, I. (1998). Par sabiedriskajām attiecībām kā ilgtermiņa programmu. Pieejams: https://www.vestnesis.lv/ta/id/51000

Zakriževska, M. (2011). Reklāmas darbības psiholoģiski aspekti. Pieejams: https://mdarhivs.eu?f=https://www.alberta-koledza.lv/upload/old/downloads/REKLAMA_zakrizevska.pdf

Zalāne, L. (2015). Eksperti vērtē Latvijas sabiedrisko attiecību nozari. Pieejams: https://www.db.lv/zinas/eksperti-verte-latvijas-sabiedrisko-attiecibu-nozari-440703

Zvirbule, J. (2013). Ceļvedis vietējo produktu virzībai tirgū. Pieejams: https://mdarhivs.eu?f=https://www.partneribalielupe.lv/images/2013/MARKETING_JZ_LAT.pdf

 1. Youtube.com. (2020). Mūsa Motors Rīga Volvo. Pieejams: https://www.youtube.com/channel/UCZ3QAXMXcAhbYa_q237wdeQ

SIA Mūsa Motors Rīga. Pieejams: https://twitter.com/musamotorsriga

Facebook.com (2021). SIA “Mūsa Motors Rīga”. Pieejams: https://www.facebook.com/musamotorsriga/

 1. Zvirbule, J. (2013). Ceļvedis vietējo produktu virzībai tirgū. Pieejams: https://mdarhivs.eu?f=https://www.partneribalielupe.lv/images/2013/MARKETING_JZ_LAT.pdf

 2. Biznesa psiholoģija (2010). Mārketinga komunikācija. Pieejams: https://mdarhivs.eu?f=https://biznesapsihologija.lv/wp-content/uploads/2018/09/BP22.pdf

 3. Biznesa psiholoģija (2010). Mārketinga komunikācija. Pieejams: https://mdarhivs.eu?f=https://biznesapsihologija.lv/wp-content/uploads/2018/09/BP22.pdf

 4. Zvirbule, J. (2013). Ceļvedis vietējo produktu virzībai tirgū. Pieejams: https://mdarhivs.eu?f=https://www.partneribalielupe.lv/images/2013/MARKETING_JZ_LAT.pdf

 5. Biznesa psiholoģija (2010). Mārketinga komunikācija. Pieejams: https://mdarhivs.eu?f=https://biznesapsihologija.lv/wp-content/uploads/2018/09/BP22.pdf

 6. Zvirbule, J. (2013). Ceļvedis vietējo produktu virzībai tirgū. Pieejams: https://mdarhivs.eu?f=https://www.partneribalielupe.lv/images/2013/MARKETING_JZ_LAT.pdf

 7. Zvirbule, J. (2013). Ceļvedis vietējo produktu virzībai tirgū. Pieejams: https://mdarhivs.eu?f=https://www.partneribalielupe.lv/images/2013/MARKETING_JZ_LAT.pdf

 8. Mārketings un tā nozīme ciemu veidošanā un izaugsmē (2012). Pieejams: https://mdarhivs.eu?f=https://lpr.gov.lv/wp-content/uploads/2011/village-heritage/17012012_Preili_Latgales_ciemi.pdf

 9. Mārketings un tā nozīme ciemu veidošanā un izaugsmē (2012). Pieejams: https://mdarhivs.eu?f=https://lpr.gov.lv/wp-content/uploads/2011/village-heritage/17012012_Preili_Latgales_ciemi.pdf

 10. Zvirbule, J. (2013). Ceļvedis vietējo produktu virzībai tirgū. Pieejams: https://mdarhivs.eu?f=https://www.partneribalielupe.lv/images/2013/MARKETING_JZ_LAT.pdf

 11. Mārketings un tā nozīme ciemu veidošanā un izaugsmē (2012). Pieejams: https://mdarhivs.eu?f=https://lpr.gov.lv/wp-content/uploads/2011/village-heritage/17012012_Preili_Latgales_ciemi.pdf

 12. Mārketings un tā nozīme ciemu veidošanā un izaugsmē (2012). Pieejams: https://mdarhivs.eu?f=https://lpr.gov.lv/wp-content/uploads/2011/village-heritage/17012012_Preili_Latgales_ciemi.pdf

 13. Mārketings un tā nozīme ciemu veidošanā un izaugsmē (2012). Pieejams: https://mdarhivs.eu?f=https://lpr.gov.lv/wp-content/uploads/2011/village-heritage/17012012_Preili_Latgales_ciemi.pdf

 14. Mārketings un tā nozīme ciemu veidošanā un izaugsmē (2012). Pieejams: https://mdarhivs.eu?f=https://lpr.gov.lv/wp-content/uploads/2011/village-heritage/17012012_Preili_Latgales_ciemi.pdf

 15. Mārketings un tā nozīme ciemu veidošanā un izaugsmē (2012). Pieejams: https://mdarhivs.eu?f=https://lpr.gov.lv/wp-content/uploads/2011/village-heritage/17012012_Preili_Latgales_ciemi.pdf

 16. Mārketings un tā nozīme ciemu veidošanā un izaugsmē (2012). Pieejams: https://mdarhivs.eu?f=https://lpr.gov.lv/wp-content/uploads/2011/village-heritage/17012012_Preili_Latgales_ciemi.pdf

 17. Zvirbule, J. (2013). Ceļvedis vietējo produktu virzībai tirgū. Pieejams: https://mdarhivs.eu?f=https://www.partneribalielupe.lv/images/2013/MARKETING_JZ_LAT.pdf

 18. Zvirbule, J. (2013). Ceļvedis vietējo produktu virzībai tirgū. Pieejams: https://mdarhivs.eu?f=https://www.partneribalielupe.lv/images/2013/MARKETING_JZ_LAT.pdf

 19. Zvirbule, J. (2013). Ceļvedis vietējo produktu virzībai tirgū. Pieejams: https://mdarhivs.eu?f=https://www.partneribalielupe.lv/images/2013/MARKETING_JZ_LAT.pdf

 20. Zvirbule, J. (2013). Ceļvedis vietējo produktu virzībai tirgū. Pieejams: https://mdarhivs.eu?f=https://www.partneribalielupe.lv/images/2013/MARKETING_JZ_LAT.pdf

 21. Biznesa psiholoģija (2010). Mārketinga komunikācija. Pieejams: https://mdarhivs.eu?f=https://biznesapsihologija.lv/wp-content/uploads/2018/09/BP22.pdf

 22. Biznesa psiholoģija (2010). Mārketinga komunikācija. Pieejams: https://mdarhivs.eu?f=https://biznesapsihologija.lv/wp-content/uploads/2018/09/BP22.pdf

 23. Biznesa psiholoģija (2010). Mārketinga komunikācija. Pieejams: https://mdarhivs.eu?f=https://biznesapsihologija.lv/wp-content/uploads/2018/09/BP22.pdf

 24. Biznesa psiholoģija (2010). Mārketinga komunikācija. Pieejams: https://mdarhivs.eu?f=https://biznesapsihologija.lv/wp-content/uploads/2018/09/BP22.pdf

 25. Biznesa psiholoģija (2010). Mārketinga komunikācija. Pieejams: https://mdarhivs.eu?f=https://biznesapsihologija.lv/wp-content/uploads/2018/09/BP22.pdf

 26. Platonovs, M. (2011). Reklāmas darba organizācija un izmaksas. Pieejams: https://mdarhivs.eu?f=http://www.rtpv.edu.lv/spaw/uploads/files/RTT%20Reklaama.pdf

 27. Zakriževska, M. (2011). Reklāmas darbības psiholoģiski aspekti. Pieejams: https://mdarhivs.eu?f=https://www.alberta-koledza.lv/upload/old/downloads/REKLAMA_zakrizevska.pdf

 28. Zakriževska, M. (2011). Reklāmas darbības psiholoģiski aspekti. Pieejams: https://mdarhivs.eu?f=https://www.alberta-koledza.lv/upload/old/downloads/REKLAMA_zakrizevska.pdf

 29. Zakriževska, M. (2011). Reklāmas darbības psiholoģiski aspekti. Pieejams: https://mdarhivs.eu?f=https://www.alberta-koledza.lv/upload/old/downloads/REKLAMA_zakrizevska.pdf

 30. Platonovs, M. (2011). Reklāmas darba organizācija un izmaksas. Pieejams: https://mdarhivs.eu?f=http://www.rtpv.edu.lv/spaw/uploads/files/RTT%20Reklaama.pdf

 31. Praude, V. (2004). Mārketings. Rīga: SIA “Izglītības soļi”, 598.lpp.

 32. Zakriževska, M. (2011). Reklāmas darbības psiholoģiski aspekti. Pieejams: https://mdarhivs.eu?f=https://www.alberta-koledza.lv/upload/old/downloads/REKLAMA_zakrizevska.pdf

 33. Zakriževska, M. (2011). Reklāmas darbības psiholoģiski aspekti. Pieejams: https://mdarhivs.eu?f=https://www.alberta-koledza.lv/upload/old/downloads/REKLAMA_zakrizevska.pdf

 34. Zakriževska, M. (2011). Reklāmas darbības psiholoģiski aspekti. Pieejams: https://mdarhivs.eu?f=https://www.alberta-koledza.lv/upload/old/downloads/REKLAMA_zakrizevska.pdf

 35. Platonovs, M. (2011). Reklāmas darba organizācija un izmaksas. Pieejams: https://mdarhivs.eu?f=http://www.rtpv.edu.lv/spaw/uploads/files/RTT%20Reklaama.pdf

 36. Platonovs, M. (2011). Reklāmas darba organizācija un izmaksas. Pieejams: https://mdarhivs.eu?f=http://www.rtpv.edu.lv/spaw/uploads/files/RTT%20Reklaama.pdf

 37. Praude, V. (2004). Mārketings. Rīga: SIA “Izglītības soļi”, 598.lpp.

 38. Zakriževska, M. (2011). Reklāmas darbības psiholoģiski aspekti. Pieejams: https://mdarhivs.eu?f=https://www.alberta-koledza.lv/upload/old/downloads/REKLAMA_zakrizevska.pdf

 39. Praude, V. (2004). Mārketings. Rīga: SIA “Izglītības soļi”, 598.lpp.

 40. Mārketinga pamati / sast. Daina Kaparkalēja. Rīga: Jumava, 2002. – 351 lpp. – (Biroja sērija).

 41. Zakriževska, M. (2011). Reklāmas darbības psiholoģiski aspekti. Pieejams: https://mdarhivs.eu?f=https://www.alberta-koledza.lv/upload/old/downloads/REKLAMA_zakrizevska.pdf

 42. Zakriževska, M. (2011). Reklāmas darbības psiholoģiski aspekti. Pieejams: https://mdarhivs.eu?f=https://www.alberta-koledza.lv/upload/old/downloads/REKLAMA_zakrizevska.pdf

 43. Zalāne, L. (2015). Eksperti vērtē Latvijas sabiedrisko attiecību nozari. Pieejams: https://www.db.lv/zinas/eksperti-verte-latvijas-sabiedrisko-attiecibu-nozari-440703

 44. Pētersons, A. (2020). Sabiedriskās attiecības. Pieejams: https://enciklopedija.lv/skirklis/1366

 45. Pearsoneducation (2012). Whatispublicrelations?Available: https://mdarhivs.eu?f=http://catalogue.pearsoned.ca/assets/hip/us/hip_us_pearsonhighered/samplechapter/0205170005.pdf

 46. Pētersons, A. (2020). Sabiedriskās attiecības. Pieejams: https://enciklopedija.lv/skirklis/1366

 47. Pētersons, A. (2020). Sabiedriskās attiecības. Pieejams: https://enciklopedija.lv/skirklis/1366

 48. Publicrelations (PR). Available: https://www.nibusinessinfo.co.uk/content/advantages-and-disadvantages-public-relations

 49. Pearsoneducation (2012). Whatispublicrelations?Available: https://mdarhivs.eu?f=http://catalogue.pearsoned.ca/assets/hip/us/hip_us_pearsonhighered/samplechapter/0205170005.pdf

 50. Pearsoneducation (2012). Whatispublicrelations?Available: https://mdarhivs.eu?f=http://catalogue.pearsoned.ca/assets/hip/us/hip_us_pearsonhighered/samplechapter/0205170005.pdf

 51. Pētersons, A. (2020). Sabiedriskās attiecības. Pieejams: https://enciklopedija.lv/skirklis/1366

 52. Pētersons, A. (2020). Sabiedriskās attiecības. Pieejams: https://enciklopedija.lv/skirklis/1366

 53. Pētersons, A. (2020). Sabiedriskās attiecības. Pieejams: https://enciklopedija.lv/skirklis/1366

 54. Latvijas Uzņēmējdarbības attīstības centrs. Sabiedriskās attiecības. Pieejams: http://www.luac.lv/sabiedriskas-attiecibas-2/

 55. Pētersons, A. (2020). Sabiedriskās attiecības. Pieejams: https://enciklopedija.lv/skirklis/1366

 56. Vanaga, I. (1998). Par sabiedriskajām attiecībām kā ilgtermiņa programmu. Pieejams: https://www.vestnesis.lv/ta/id/51000

 57. Pētersons, A. (2020). Sabiedriskās attiecības. Pieejams: https://enciklopedija.lv/skirklis/1366

 58. Par kompāniju. Pieejams: http://www.mmg.lv/

 59. Par kompāniju. Pieejams: http://www.mmg.lv/

 60. Mūsu motors Rīga. Par mums. Pieejams: https://www.musamotors.lv/par_mums.php

 61. Mūsu motors Rīga. Par mums. Pieejams: https://www.musamotors.lv/par_mums.php

 62. Par kompāniju. Pieejams: http://www.mmg.lv/

 63. Mūsu motors Rīga. Kontakti. Pieejams: https://volvocars.musamotors.lv/kontakti/musa-motors-riga

 64. Mūsu motors Rīga. Par mums. Pieejams: https://www.musamotors.lv/par_mums.php

 65. Par kompāniju. Pieejams: http://www.mmg.lv/

 66. Mūsu motors Rīga. Kontakti. Pieejams: https://volvocars.musamotors.lv/kontakti/musa-motors-riga

 67. Mūsu motors Rīga. Par mums. Pieejams: https://www.musamotors.lv/par_mums.php

 68. Mūsu motors Rīga. Par mums. Pieejams: https://www.musamotors.lv/par_mums.php

 69. Mūsu motors Rīga. Par mums. Pieejams: https://www.musamotors.lv/par_mums.php

 70. SIA “Izdevniecība Rīgas Viļņi” (2021). SIA “Mūsa Motors Rīga” piedāvājums. Pieejams: https://jauns.lv/meklet?q=m%C5%ABsa+motors+r%C4%ABga

 71. Haymarket Media Group (2021). Whatcar? Pieejams: https://www.whatcar.lv/

 72. Haymarket Media Group (2021). Whatcar? Meklēšanas rezultāti “Volvo” Pieejams: https://www.whatcar.lv/meklesanas-rezultati/1/

 73. Facebook.com (2021). SIA “Mūsa Motors Rīga”. Pieejams: https://www.facebook.com/musamotorsriga/

 74. SIA Mūsa Motors Rīga. Pieejams: https://twitter.com/musamotorsriga

 75. LinkedIn (2021). SIA Mūsa Motors Rīga. Pieejams: https://lv.linkedin.com/company/m%C5%ABsa-motors-r%C4%ABga

 76. Youtube.com. (2020). Mūsa Motors Rīga Volvo. Pieejams: https://www.youtube.com/channel/UCZ3QAXMXcAhbYa_q237wdeQ

 77. h Mūsa Motors Rīga (2020). Darījums Skandināvu stilā – tagad 7-vietīgs!. Pieejams: https://volvocars.musamotors.lv/piedavajumi/volvo-xc90

 78. Mūsa Motors Rīga (2020). Lai piedzīvojums turpinās. Pieejams: https://volvocars.musamotors.lv/piedavajumi/v90-cross-country

 79. Mūsa Motors Rīga (2020). Informācija klientiem. Pieejams: https://volvocars.musamotors.lv/

 80. Mūsa Motors Rīga (2020). Šī gada drošākais darījums. Pieejams: https://volvocars.musamotors.lv/piedavajumi/gada_darijums

 81. Mūsa Motors Rīga (2020). Vienmēr drošs un kvalitatīvs. Pieejams: https://volvocars.musamotors.lv/piedavajumi/ziema-ar-volvo

 82. Mūsa Motors Rīga (2020). Leģendas atdzimšana. Pieejams: https://volvocars.musamotors.lv/piedavajumi/volvo-v60

 83. Mūsa Motors Rīga (2020). Lai piedzīvojums turpinās. Pieejams: https://volvocars.musamotors.lv/piedavajumi/v60-cross-country

 84. Mūsa Motors Rīga (2020). Pārliecība būt atšķirīgam. Pieejams: https://volvocars.musamotors.lv/piedavajumi/s60-offer

 85. Mūsa Motors Rīga (2020). Automobilis ar unikālu personību. Pieejams: https://volvocars.musamotors.lv/piedavajumi/s90-offer

 86. Mūsa Motors Rīga (2020). Radīts pilsētai. Pieejams: https://volvocars.musamotors.lv/piedavajumi/xc40

 87. Mūsa Motors Rīga (2020). Apvidus auto, kas atbilst visām jūsu vajadzībām. Pieejams: https://volvocars.musamotors.lv/piedavajumi/volvo-xc60

Citi darbi šajā kategorijā

Viedie materiāli

Ievads Pēdējo desmit gadu laikā tehnoloģijas attīstās arvien straujāk un mērķtiecīgāk, cilvēku vajadzības un pieprasījums produktu/pakalpojumu unikalitātei, produktivitātei un izmantošanai kļūst arvien kompleksāks, daudzdimensionālāks. Tas

Sociāli emocionālā mācīšanās skolās

Pedagogi, vecāki un politikas veidotāji ir vienisprātis, ka izglītībā jākoncentrējas uz būtisku sociālo un emocionālo spēju atbalstīšanu, lai palīdzētu bērniem veiksmīgi orientēties pasaulē. Šis plašais

Saudzezim dabu

Ievads Viens no galvenajiem skolotāja uzdevumiem ir attīstīt izziņas interesi par mācību priekšmetu. Šo interesi var veicināt, izmantojot dažādas klases un ārpusklases aktivitātes. Spēļu uzdevumi

Iegūstiet piekļuvi visiem +5000 izpildītiem mācību darbiem.

Par 9.90 € jūs varat:
– Pārskatīt visas mūsu arhīvā pieejamās lapas.
– Lejuplādēt jebkurus 10 failus.

Piekļuve būs aktīva 24 stundas.

Jūs varat veikt maksājumu ar jebkuru bankas karti.

Majasdarbs.lv

Vai vēlies pasūtīt mācību darbu?

Cookie

Šīs tīmekļa vietnes satura kvalitātes uzlabošanai un pielāgošanai lietotāju vajadzībām tiek lietotas sīkdatnes – tai skaitā arī trešo pušu sīkdatnes. Turpinot lietot šo vietni Jūs piekrītat sīkdatņu lietošanai, kā arī iespējamai saziņai, ja kādā no lapā aizpildāmajām formām norādīsiet savu kontaktinformāciju.