Tag: Biznesa psiholoģija

The difference in gender roles in Saudi Arabia and Sweden in the business environment

Introduction The concept of gender roles refers to societal expectations and norms that define the appropriate behaviors, responsibilities, and opportunities for individuals based on their gender. These expectations can vary significantly across cultures, reflecting the social, historical, and religious factors that shape them[1]. Different cultures and societies have varying degrees

PROJEKTS – PSIHOLOGA KONSULTĀCIJAS ONLINE

  Ievads Visbiežākie iemesli, kāpēc cilvēki nevar aiziet uz konsultāciju pie psihologa klātienē, autoraprāt, ir laika un naudas līdzekļu trūkums, kā arī nevēlēšanās publiski kādam atklāt, ka apmeklē psihologu. Parasti ar vienu vizīti nepietiek, tāpēc cilvēkam ir jāsaplāno savs laiks, lai tiktu uz konsultācijām, kas mūsdienu steidzīgajā dzīves ritmā starp

“ZELTA UZVEDĪBAS SKOLA” DIBINĀŠANAS BIZNESA PLĀNA IZSTRĀDE

EVADS Aktualitāte. Informācijas avotos tiek norādīts, ka cilvēks aptuveni 70% laika pavada komunicējot un esot saskarsmē ar citiem. Šāda nozīme skaidrojama ar apstākli, ka tikai esot saskarsmē cilvēks mācās, izpaužas kā personība, realizē savus dzīves mērķus. Tomēr pēdējo gadu laikā, īpaši pēc Covid-19 pandēmijas raisītām sekām, jūtams, ka nereti personas

Bezdarbs Latvijā

Ievads Visas pasaules lielāka problēma tās iedzīvotājiem ir bezdarbs. Cilvēka labklājību, ienākuma lielumu ģimenē ietekmē bezdarbs. Iedzīvotāja patstāvīga darba zaudēšana noved pie galvenā līdzekļu gūšanas avota zaudēšanas, pēc kā sākās psiholoģiskās problēmas ģimenē, dzīves līmeņa kritums, morālais sašutums, stress. Zaudējot darbu, cilvēks mēdz zaudēt pārliecību, pasliktinās pašsajūta un ticība nākotnei.

KONCEPTUĀLĀS PIEEJAS LĒMUMU PIEŅEMŠANĀ – RESURSOS BALSTĪTA LĒMUMU PIEŅEMŠANA. LĒMUMU PIEŅEMŠANAS METODE.

KONCEPTUĀLĀ PIEEJA LĒMUMU PIEŅEMŠANAI Katrai organizācijai ir jāpieņem lēmumi un tā ir daļa no vadības procesa. Lēmumi tiek pieņemti organizācijas interesēs. Lēmumu pieņemšanas procesam organizācijā jābūt tādam, lai tā attīstība ir pēc iespējas vieglāka. Vai tie būtu stratēģiski, biznesa vai personāla jautājumi, lēmumu pieņemšanas process ir sarežģīts un tajā iesaistīti

CP and Labour systems in Ukraine

Introduction The objective of studying labour protection and civil protection is to develop the skills and abilities necessary for ensuring the successful administration of labour protection and civil protection inside businesses. This contributes to the improvement of working conditions, taking into account the achievements of scientific and technological progress and

Stress25022023

Ievads Mūsdienās katrs savā darba vietā saskaras ar stresu jeb – psihoemocionāliem darba vides riska faktoriem. Šie jēdzieni raksturo ļoti plašu dažādu situāciju un faktoru kopumu, kas spēj nodarbinātajiem radīt psiholoģisku, sociālu un fizisku kaitējumu. Dzīves stress Covid-19 laikmetā ietekmē ne tikai garīgo veselību un cilvēku emocionālās spējas tikt galā

Profesionālais stress

1.1. Par psihoemocionāliem riska faktoriem Stress ir dinamisks stāvoklis, kas rada grūtības vai šķēršļus, kas apgrūtina vēlamo rezultātu sasniegšanu. Stress pēdējā laikā kļūst arvien izplatītāks. Parasti stresu saista ar diviem pamatpunktiem: šķēršļiem un neīstenotām vēlmēm. Piemēram, augstas novērtēšanas iegūšana atestācijas rezultātā var veicināt dienesta paaugstināšanu un algu paaugstināšanu, kamēr neapmierinošs

Роль руководителя в профилактике конфликтов в организации

конфликтDownload Введение 1. Сущность, этапы и виды конфликта 2. Причины и последствия конфликтов 3. Роли руководителей и способы управления конфликтной ситуацией 4. Профилактика конфликтов в организации Список использованной литературы Цель работы – проанализировать роль руководителя организации в разрешении конфликтов на рабочем месте. Задачи работы:  Определить сущность и основные виды конфликтов;

Проявление рабочего стресса и возможности его уменьшения в предприятии JS Heis

Проявление рабочего стресса и возможности его уменьшения в предприятии JS Heis Содержание Введение 3 1. Теоретический подход к понятию рабочего стресса 5 1.1. Определения стресса, связанного с работой 5 1.2. Причины рабочего стресса 8 1.3. Управление стрессом на рабочем месте 12 2. Анализ уровня стресса на рабочем месте персонала организации

Exam. Questions 1 – 7 (part: Understanding of concepts)

Questions 1 – 7 (part : Understanding of concepts) There are two types of knowledge : explicit knowledge, this is ideas and knowledge that can be expressed in words and numbers and shared in the form of data, scientific formulae, product specifications, manuals, universal principles, and so forth. This kind

Elastīgas darba vides nozīme personāla labklājības (fiziskās, psiholoģiskās, garīgās) veicināšanai organizācijā

  Ievads Darba devējiem elastība ir nozīmīgs faktors uzņēmumā, jo tas palīdz nodrošināt uzņēmumam ātru pielāgošanos ārējām tirgus prasībām, klientu pieprasījumam un efektīvāk izmantot uzņēmuma iekšējos resursus. Tādējādi te saskatāms mijiedarbības process, kurā uzņēmumam ātri jāmainās līdz ar ārējo vidi. Atpalikušais uzņēmums nevar sekmīgi darboties un konkurēt ārējā tirgū. Ātro

Darbinieku motivācijas pilnveidošanas iespējas SIA “Eiro live technologies”

  IEVADS 3 1.DARBINIEKU MOTIVĀCIJA UN STRATĒĢISKĀ VADĪŠANA 4 1.1.Motivācijas teorijas vispārējais raksturojums 4 1.2.Darbinieku motivēšana mūsdienās 8 1.3.Darbinieku sasniegumu vērtēšana 12 1.4.Stratēģiskā vadīšana un darbinieku motivācija 13 2. SIA “EURO LIVE TEHNOLOGIES” DARBINIEKU MOTIVĀCIJU IETEKMĒJOŠO FAKTORU RAKSTUROJUMS 17 2.1.SIA “Euro Live Tehnologies” raksturojums 17 2.2.SIA “Euro Live Tehnologies” darbinieku

Darbinieku adaptācijas procesa pilnveidošanas metodes

  1. Adaptācija un tās elementu raksturojums 5 1.1. Adaptācijas un tās veidi 5 1.2. Adaptācijas procesa periodi 7 2. Darbinieku adaptācijas procesa pilnveidošana un izmantotās metodes 11 2.1. Darbinieku adaptācijas process un izmantotās metodes 11 2.2. Jauna darbinieka adaptācija 16 2.3. Adaptācija jaunam amatam 18 Secinājumi 22 Izmantotās literatūras

Cilvēkresursu vadības prakses atskaite SIA “Oksalis”.

  Ievads Cilvēkresursu vadības prakses laikā personāla vadības procesi tika pētīti vienā no Latvijas uzņēmumiem SIA “Oksalis”. Cilvēkresursi ir viens no nemateriālajiem aktīviem, kas unikāls, jo katram indivīdam piemīt savas zināšanas, prasmes un iemaņas. Prakses mērķis: sekmēt Biznesa vadības koledžā iegūto zināšanu pielietošanu praktiskā darbā, veicinot personāla speciālista kompetenču apgūšanu

Руководитель-лидер

Введение Общественное лидерство присуще самой природе человека и является древнейшей формой организации жизни людей, действенным средством разрешения несущих вопросов. В обществе существует объективная потребность в лидерстве, и она не может не реализовываться. Лидерство – один из механизмов объединения групповой деятельности. Наиболее популярные теории лидерства разработаны в рамках политической психологии, которая

Коммерческое право (Задачи)

Академическая бакалаврская программа «Бизнес психология» Коммерческое право Задачи Задача 1. Ресторан „Mara” приобрел в антиквариате картину, про которую работник антиквариата утверждал, что это картина известного мастера. Когда картину повесили в зале ресторана, один из посетителей обратил внимание администрации, что это – копия. Руководство ресторана обратилось в суд с заявлением о

Методы повышения мотивации сотрудников организации

ТИТУЛЬНЫЙ ЛИСТ Мотивацию можно считать желанием или потребностью человека, которое связано с экономикой, психологией и пр.[1] В настоящее время успех любой коммерческой организации зависит от сотрудников, которые используют свои таланты и мотивацию для достижения целей компании. Существуют множество теорий и практик, связанных с мотивацией и менеджеры часто рассматривают мотивацию как

Управление мотивацией персонала

Содержание Введение Глава 1. Мотивация в организации Глава 2. Управление мотивацией персонала Заключение Список литературы и других источников Введение Управление мотивацией требует сосредоточения внимания на проблеме создания эффективной системы управления персоналом, в которой формируется необходимый уровень мотивированности работников к эффективной работы. Необходимость поиска путей совершенствования процесса управления мотивацией персонала на

Коучинг в бизнесе (Готовая работа в приложении)

“Коучинг – методология для роста эффективности в организаци”Требования: Oбъём – 3 страницы, без титульного листа и содержания (Титульный лист исодержание оформляются, как отдельные листы, и не обязательны, если эссене содержит более 2 раздел, без под разделений).Фонт – Times New Roman, размер букв – 12, мах. интервал 1,5. – ЧТО БУДЕТ

Jοb Ѕаtiѕfасtiοn

TАBLЕ ΟF СΟNTЕNTЅ INTRΟDUСTIΟN 2 LITЕRАTURЕ RЕVIЕW 5 Jοb Ѕаtiѕfасtiοn 5 Jοb ѕаtiѕfасtiοn аnd еmрlοyее turnοvеr 8 Wοrkаhοliѕm аnd jοb ѕаtiѕfасtiοn 9 Рѕyсhοlοgiсаl imрасt οf wοrking timе οn еmрlοyееѕ 12 Miѕаlignmеnt οf wοrking hοurѕ with еmрlοyее ехресtаtiοnѕ 16 COMPАNY SIА “CBF/Ļ-KO” PROFILЕ 20 Compаny briеf dеscription 20 Finаnciаl pеrformаncе 21

Совершенствование процесса разрешения конфликтов на предприятии Novartis

Введение 3 1. Теоретические основы управления конфликтами 5 1.1. Понятие конфликта и его виды 5 1.2. Причины конфликтов в организации 7 1.3. Управление конфликтами в организациях 9 2. Исследование процесса разрешения конфликтов внутри организации 15 2.1. Характеристика компании и ее методов обучения персонала 15 2.2. Результаты исследования процессов возникновения и

Удовлетворённость сотрудников рабочими условиями и лояльность к организации ООО “РАКУС”

Содержание введение 3 1.Теоретический обзор удовлетворенности и лояльности сотрудников 5 1.1. Понимание значения удовлетворенности и лояльности персонала 5 1.2. Методы исследований удовлетворенности и лояльности персонала 10 2. Исследования сотрудников структурного подразделения ООО «РАКУС» 14 2.1. Описание персонала подразделения 14 2.2. Обязанности и специфика рабочих условий персонала 14 3. Результаты исследования

Виды повышения мотивации работников организации

RĪGA, 2019 Содержание Введение 3 1.Виды повышения мотивации работников организации – 4 1.1. Особенности мотивационной сферы личности – 4 1.2. Взаимосвязь удовлетворенности трудом и мотивации личности – 6 2. Анализ и результаты опытно-экспериментальной работы – 14 2.1.Описание организации «Y» – 14 2.2. Описание эксперимента – 14 Заключение – 20 Источники

Darbinieku apmierinātība ar darba apstākļiem un lojalitāte organizācijai “Y”

Содержание Введение 3 1. Описание организации «Y» 5 2. Теоретический обзор понятия удовлетворенность работников условиями труда 7 2.1 Дефиниция удовлетворенности работников условиями труда 7 2.2 Факторы влияющие на удовлетворенность – неудовлетворенность трудом 8 2.2 Методы оценки удовлетворенности трудом 15 3. Анализ удовлетворенности работников условиями труда 3.1. Организация опытно-экспериментальной работы по

“Reklāma” definīciju salīdzināšana. Kopsavilkums par lekcijas tēmu, salīdzinot 2 izplatīšanas kanālus zīmola H&M ietvaros.

“Reklāma” definīciju salīdzināšana (līdz 2 lpp). Izmantot akadēmisko literatūru Dažādos literatūras avotos reklāma ir definēta un aprakstīta no dažādiem skata punktiem. Oksfordas terminu vārdnīca piedāvā šādu definīciju – publisks paziņojums; publisks apraksts vai prezentācija precēm, lai veicinātu pārdošanu. Pārsvarā liela daļa cilvēku reklāmu šādi arī uztver – reklāmas ziņojums avīzēs

Теоретические аспекты мотивации

Оглавление Аннотация 3 Введение 4 1 Теоретические аспекты мотивации 6 1.1 Понятие мотивации 6 1.2 Виды материальной и моральной стимуляции 9 2 Основная информация о компании 12 2.1 Общее описание компании 12 2.2 SWOT анализ компании 13 2.3 Структура компании 15 3 Возможности совершенствования мотивационной системы 18 3.1 Анализ результатов

Ключевые факторы, влияющие на успешный процесс дистанционного обучения

Ключевые факторы, влияющие на успешный процесс дистанционного обучения Рига, 2019 Содержание Введение 3 1. Теоретический подход к дистанционному обучению 4 1.1. Определение понятия дистанционного обучения и электронного образования 4 1.2. Виды электронного образования 10 1.3. Преимущества и недостатки дистанционного обучения 6 1.4. Мировой опыт электронного образования 8 2. Анализ дистанционного

Контрольные вопросы по «Организационному поведению»

Контрольные вопросы по «Организационному поведению» Каким образом наука об организационном поведении способствует как функционированию организации, так и благополучию индивидуумов? Являются ли эти цели несовместимыми? Почему? Наука об организационном поведении является важной прикладной наукой, которая позволяет на основе опыта понять как правильно взаимодействовать в организации. Ведь данная наука занимается систематическим научным

Факторы, побуждающие студентов выбирать дистанционное обучение

Программа бакалавра “Психология бизнеса” Факторы, побуждающие студентов выбирать дистанционное обучение Factors that affect students to choose distance learning Введение …………… 5 ФОРМЫ ОБУЧЕНИЯ В ВЫСШИХ УЧЕБНЫХ ЗАВЕДЕНИЯХ ……….. 7 ДИСТАНЦИОННОЕ ОБУЧЕНИЕ …………… 8 Актуальность формы обучения …………… 8 Процесс дистанционного обучения ………………… 8 Преимущества дистанционного обучения …………… 10 Недостатки дистанционного

Роль коммуникаций в управлении

Роль коммуникаций в управлении Содержание Введение 3 1. Сущность коммуникаций. Коммуникационный процесс и виды коммуникаций 4 2. Деловая коммуникация и ее значение 8 Выводы 11 Список использованной литературы 12 Введение Основная роль руководителя и менеджеров всех уровней заключается в достижении целей организации. Для этого руководители создают план, в котором определяется

Психология власти

Введение 3 1. Сила, власть, авторитет и влияние 4 2. Мотивация власти в политической психологии 8 Заключение 11 Введение Политическая психология использует знание о психологии человека для изучения политического поведения, сосредотачиваясь на людях в рамках определенной политической системы. Она основана на теории и исследованиях в области биопсихологии, нейробиологии, личности, психопатологии, эволюционной

ПЕРФЕКЦИОНИЗМ ЛИЧНОСТИ В СОЦИАЛЬНО-ТРУДОВЫХ ОТНОШЕНИЯХ

Анализ статьи Ю.А. Филясова (2021). ПЕРФЕКЦИОНИЗМ ЛИЧНОСТИ В СОЦИАЛЬНО-ТРУДОВЫХ ОТНОШЕНИЯХ. Телескоп: журнал социологических и маркетинговых исследований, (1), 23-28. Ссылка на статью: https://cyberleninka.ru/article/n/perfektsionizm-lichnosti-v-sotsialno-trudovyh-otnosheniyah Аннотация статьи: В статье рассматриваются внутриличностные и внешние организационные ограничительные факторы перфекционизма и на их основе выделяются виды перфекционизма на уровне личностного конструкта и поведения работника с целью

Модернизация ассортимента магазина Зара, расположенного в ТЦ ALFA, г. Рига.

Название проекта: Модернизация ассортимента магазина Зара, расположенного в ТЦ ALFA, г. Рига. Краткое описание проекта На сегодняшний день ограничения, связанные с пандемией Ковид-19, оказали существенное влияние на способ осуществления розничной торговли. Офлйн магазины предпочитают все больше людей с более нестандартной фигурой и проблемами в подборе одежды через интернет покупки. Также

Лидерство и организационное поведение

Каким я буду лидером. Оглавление Введение 2 1. Мое понимание сущности и принципов лидерства 3 2.Личные качества, которые определяют стиль лидерства 5 3. Стратегия разрешений конфликтов 7 4. Формирование эффективного стиля лидерства 8 Выводы 10 Введение Кофи Аннан, бывший генеральный директор безопасности ООН, утверждает, что сегодня мир переживает не кризис

Тактика конфликтов

Тактика конфликтов Хотя конфликт является нормальной и естественной частью любого рабочего процесса, он может привести к большому количеству негативных ситуаций на работе, таким как прогулы, снижение производительности и различные психологические проблемы. В то же время конфликт может быть мотиватором, который порождает новые идеи, а также ведет к повышению гибкости и

KORPORATĪVĀ SOCIĀLĀ ATBILDĪBA

1. KORPORATĪVĀ SOCIĀLĀ ATBILDĪBA 1.1. Korporatīvās sociālās atbildības būtība, nepieciešamība Mūsdienās starp uzņēmumiem pastāv asa konkurence. Organizācija, kuras mērķi ir saistīti tikai ar maksimālas peļņas gūšanu atrodas neizdevīgākā stāvoklī, jo sabiedrība izvērtē uzņēmuma darbību un reputācijai ir ļoti svarīgā nozīme: jau 2003. gadā Čarlzs Fombruns un Sizs Van Rils (Charles

Patērētāju lēmuma pieņemšanas ietekmējošie faktori pirkuma „Bolt Food” iegādē

Akadēmiskās augstākās izglītības bakalaura studiju programma “BIZNESA PSIHOLOĢIJA” kursa darbs BIZNESA PSIHOLOĢIJĀ iI Patērētāju lēmuma pieņemšanas ietekmējošie faktori pirkuma „Bolt Food” iegādē Rīga, 2021 Satura rādītājs ANOTĀCIJA 3 ANNOTATION 4 Teorētiskā daļa 7 1.Pirkumu lēmumu pieņemšana un to ietekmējošie faktori 7 Praktiskā daļa 17 2.“Bolt Food” apraksts 17 3. Patērētāju

Social Networks as a marketing tool: analysis and suggestions for promotion of Riga

Social Networks as a marketing tool: analysis and suggestions for promotion of Riga Table of content Introduction 2 1. Internet communications in the territories’ promotion 4 1.1. Theoretical aspects of destination marketing 4 1.2. Internet communications as a promotion tool in marketing 6 2. Internet technologies and marketing in Latvia

Psihes aizsargmehānismi supervīzija

Saturs Ievads 2 1. Psihes aizsardzības mehānismi 3 2. Supervīzijas definīcija un raksturojums 5 3. Psihes aizsargmehānismi un supervīzija 7 Secinājumi 10 Izmantotās literatūras saraksts 11 Ievads Psiholoģiskā aizsardzība ir psihiski bezsamaņā notiekošie procesi, kuru mērķis ir samazināt negatīvās pieredzes ietekmi. Aizsardzības līdzekļi ir pretestības procesu pamats. Psiholoģiskā aizsardzība kā

Реферат “Жестовая коммуникация”

Академическая бакалаврская программа «Бизнес психология» Кросскультурная коммуникация и психология Жестовая коммуникация Реферат Содержание Введение………………………………………………………………………………………………………………………..3 1. Характеристика термина «жестовая коммуникация»……………………………………………………4 2. Типология жестов……………………………………………………………………………………………………….5 3. Значение жестов в разных странах………………………………………………………………………………7 Заключение…………………………………………………………………………………………………………………..10 Список использованной литературы и информационных источников…………………………….11 Введение С момента появления человека на Земле, наряду с его развитием начала формироваться фо… Lai

Лидерство и организационное поведение (Реферат)

Академическая бакалаврская программа «Бизнес психология» Лидерство и организационное поведение Реферат Содержание 1. История и понятие лидерства…………………………………………………………………………..3 2. Восемь основных теорий лидерства 2.1. Теории «великого человека»………………………………………………………………………….4 2.2. Теории «характерных черт»……………………………………………………………………………4 2.3. Теории «обстоятельств»…………………………………………………………………………………4 2.4. Ситуационные теории……………………………………………………………………………………5 2.5. Бихевиористские теории………………………………………………………………………………..5 2.6. Теории силы и влияния………………………………………………………………………………….5 2.7. Тр… Lai apskatītu šo saturu pilnībā,

Argumentēšana un taktika strīdos

IEVADS Darba autors izvēlējās šo tēmu, lai izpētītu, kā darba vietās notiek konfliktu pārvalde, kā tiek risinātas dažādu konfliktu situācijas, vai vadība tajos iesaistās un mērķtiecīgi atrisina. Darba autoram ir darba pieredzē bijuši vairāki gadījumi, kad ir redzamas konfliktu situācijas un ne vienmēr tajās iesaistījās tiešā vai augstāka vadība. Tāpēc

Biznesa psiholoģija – uzdevumi

Uzdevumi Uzdevums. Vientulīgs apmeklētājs Jūs lūdzāt savu pieredzējušo un kvalitatīvo administratori sagatavot Jums nepieciešamo atskaiti, tomēr noteiktajā laikā atskaite nav gatava. Ejot pa ofisu, Jūs konstatējat, ka administratores nav uz vietas, bet pie viņas galda staigā vientulīgs apmeklētājs. Papīri nav sakārtoti, bet pati administratore Natālija blakus telpā omulīgi dzer tēju,

Психология самостоятельная работа

Самостоятельная работа Задание 1. Выделите элементы коммуникативного процесса. Генеральный директор торговой фирмы решил обсудить с менеджерами магазинов вопрос о состоянии и улучшении качества торгового обслуживания населения на совещании. Отправитель – генеральный директор торговой фирмы, лицо, которое передаёт информацию. Сообщение – информация о состоянии и улучшении качества торгового обслуживания населения. Канал

Cilvēkresursu vadības prakses atskaite

BIZNESA VADĪBAS KOLEDŽA Personāla psiholoģija un cilvēkresursu vadība Cilvēkresursu vadības prakses atskaite RĪGA 2021 Satura rādītājs Ievads 3 1. Cilvēkresursu vadības funkciju izpēte uzņēmumā “X” 4 1.1. Uzņēmuma “X” īss raksturojums 4 1.1.1. Uzņēmuma “X” attīstības vēsture un nākotnes mērķi 4 1.1.2. Uzņēmuma “X” misija/vīzija, vērtības un stratēģija 5 1.1.3.

LINGUISTIC DESCRIPTION OF ARTICLES IN ENGLISH BUSINESS MAGAZINES.

UNIVERSITY OF LATVIA FACULTY OF HUMANITIES DEPARTMENT OF ENGLISH STUDIES/ DEPARTMENT OF CONTRASTIVE STUDIES, TRANSLATION AND INTERPRETING LINGUISTIC DESCRIPTION OF ARTICLES IN ENGLISH BUSINESS MAGAZINES. TITLE IN LATVIAN TERM PAPER English Philology BSP/Modern Language and Business Studies BSP Group…. student Name Surname Matriculation card No. …. Adviser: prof./assoc. prof./assist. prof./lect.

Iegūstiet piekļuvi visiem +5000 izpildītiem mācību darbiem.

Par 9.90 € jūs varat:
– Pārskatīt visas mūsu arhīvā pieejamās lapas.
– Lejuplādēt jebkurus 10 failus.

Piekļuve būs aktīva 24 stundas.

Jūs varat veikt maksājumu ar jebkuru bankas karti.

Majasdarbs.lv

Vai vēlies pasūtīt mācību darbu?

Cookie

Šīs tīmekļa vietnes satura kvalitātes uzlabošanai un pielāgošanai lietotāju vajadzībām tiek lietotas sīkdatnes – tai skaitā arī trešo pušu sīkdatnes. Turpinot lietot šo vietni Jūs piekrītat sīkdatņu lietošanai, kā arī iespējamai saziņai, ja kādā no lapā aizpildāmajām formām norādīsiet savu kontaktinformāciju.