Tag: Bizness

Mazā biznesa Latvijā, un Latvijas un Austrijas dibināšanas un attīstības apstākļu (noteikumu) salīdzinošā analīze

Ievads Mazā biznesa loma ekonomikā ir neapstrīdama, sniedzot ieguldījumu valsts izaugsmē, nodarbinot iedzīvotājus un radot inovācijas. Šajā salīdzinošajā analīzē tiek apskatīta mazā biznesa vides Latvijā un Austrijā, piedāvājot ieskatu par uzņēmējdarbības dibināšanas un attīstības apstākļiem abās valstīs. Latvija un Austrija, katra ar savu ekonomisko modeli un uzņēmējdarbības klimatu, nodrošina interesantas

Dzimumnevienlīdzība darba tirgū: uzņēmuma “x” darbinieku viedoklis

anotācija Darba nosaukums „Dzimumnevienlīdzība darba tirgū: uzņēmuma “x” darbinieku viedoklis”. Darba mērķis noskaidrot vai Latvijā joprojām darba tirgū pastāv diskriminācija, veikt pētījumu vienā konkrētā nozarē, atklāt problēmu un izstrādāt priekšlikumu. Darba uzdevumi: pētīt likumdošanu kas aizliedz dzimumnevienlīdzība darba tirgū; dzimumnevienlīdzību atspoguļojošo zinātnieku avotu pētījums; analizēt publicēto Latvijā veikto empīrisko pētījumu

Virtuālā un Paplašinātā Realitāte (VR un AR)

Ievads Virtuālā un paplašinātā realitāte (VR un AR) ir inovatīvas tehnoloģijas, kas iegūst arvien lielāku nozīmi biznesa un izglītības jomās. Šīs tehnoloģijas piedāvā iespēju radīt unikālas un dziļas pieredzes, kurās lietotāji var pilnībā iegrimt. Esejā tiks analizētas VR un AR pielietojuma iespējas, izglītības un biznesa priekšrocības, kā arī izaicinājumi, kas

Klientu skaita palielināšanas iespējas uzņēmumā “Pulire”

Ievads Klientu piesaiste un uzturēšana ir būtisks faktors uzņēmējdarbības konkurētspējai. Šajā ātri mainīgajā biznesa vidē uzņēmumiem ir jāpielāgojas klientu prasībām, lai saglabātu un piesaistītu jaunus klientus. Pēdējā laikā pandēmija ir mainījusi klientu paradumus un uzņēmumiem ir jāpielāgojas jaunajām tendencēm, lai efektīvi risinātu esošās un potenciālās klientu vajadzības. Pētījums par klientu

ON – LINE CASINO “BIG PAPA” Business Plan 2023/2024

  Executive Summary Our on – line casino concept “Big Papa”, characterized by its progressive and strategic vision and looking forward for its place in the global online gaming landscape. With a profound understanding of the gaming industry’s dynamics, we have formulated a comprehensive strategy to enhance customer engagement and

Atlases kritēriji un intervijas jautājumi administratora amata novērtēšanai

1.Organizatoriskās prasmes: Kritērijs: Kandidātam jābūt pieredzējušam organizatoram ar spēju efektīvi plānot un vadīt darba uzdevumus un projektus. Intervijas jautājumi: Kā jūs plānojat un organizējat savu darba dienu, lai sasniegtu uzstādītos mērķus? Varat dot piemēru situācijai, kad jums nācās vadīt vairākus projektus vienlaicīgi un kā jūs panācāt efektivitāti? Kāda ir jūsu

TEST ON NEGOTIATIONS AND CONTRACT

Complete the following crossword. Supposing we ______________ to a unit price of $55. What credit terms could you offer? To try and reach an agreement by discussion. Could we go _________ what we have agreed once again? It _________ favorably with our competitors. If we paid $55, would you pay

The difference in gender roles in Saudi Arabia and Sweden in the business environment

Introduction The concept of gender roles refers to societal expectations and norms that define the appropriate behaviors, responsibilities, and opportunities for individuals based on their gender. These expectations can vary significantly across cultures, reflecting the social, historical, and religious factors that shape them[1]. Different cultures and societies have varying degrees

Svētki kā PR tehnoloģija tūrisma biznesā

IEVADS. INTRODUCTION. ВВЕДЕНИЕ Sabiedrisko attiecību (PR) tehnoloģijām ir izšķiroša nozīme tūrisma nozarē, veicinot efektīvu komunikāciju, reputācijas pārvaldību un tūrisma galamērķu popularizēšanu. Svētkiem ir nozīmīga loma kultūras un sabiedrības veidošanā, kas kalpo kā nozīmīgs identitātes, tradīciju un vērtību marķieris, kā arī tiem ir izšķiroša nozīme sociālās kohēzijas veicināšanā kopienās un sabiedrībās.

Kreditēšanas struktūra un tendences Latvijā

Efektīvs finanšu sektors ir nozīmīgs faktors tautsaimniecības attīstībai (Ministru kabineta rīkojums Nr. 396 “Par Finanšu sektora attīstības plānu 2022.-2023.gadam, 2022). Kreditēšana šādā skatījumā ir līdzeklis, lai fiziskā vai juridiskā persona varētu apmierināt savas vajadzības, veicināt sava uzņēmuma produktivitāti, peļņu, jo aizdevumus var uzskatīt par vienu no investīciju avotiem, kas nodrošina

SIA “Dinair Filton”  personāla darba motivēšanas sistēmas pilnveidošana

  Personāla vadībā būtiska vieta ir motivēšanai. Lai darbinieks ne tikai strādātu, bet strādātu ar atdevi, gūstot gandarījumu un ilgstošu interesi par darbu, nepieciešami arvien jauni un efektīvi stimuli, līdz ar to vadītājiem uzņēmumos ir īpaši svarīgi ilgstoši noturēt labus darbiniekus, kuri ir sastrādājušies, un reizēm saprot viens otru pat

Uzņēmuma “Toyota Motor Corporation” kvalitātes vadība

Mūsdienās eksistē daudzums uzņēmumu, kuri darbojas veiksmīgi un stabili Latvijas tirgū jau gadus desmitus. Šie uzņēmumi gūst peļņu, viņu produkts ir pieprasīts, tiem ir daudz patērētāju, un tie zina savas stiprās puses. No ISO atzīmētā skaidrots, kāpēc ir vajadzīgi standarti: „dažādās valstīs ražoto produktu kvalitātes līmeņa tuvināšana (saskaņošana); sarežģītu izstrādājumu

Creating a culture of accountability in a fast-growing company SIA

The Latvian forestry corporation SIA Privātais mežs is a main partner of the Estonian Skovest Group. With operations in Estonia, Latvia, and Lithuania, the Skovest Group is the foremost forestry and wood industry company in the Baltic States. SIA Privātais mežs specializes in the cultivation and administration of private forests,

Strategic Management Challenges for a woodworking company

Introduction Within the field of European business studies, strategic management of companies is a fundamental subject that plays a vital role in the success of modern organizations. In this course paper, the author examines the strategic management challenges facing a Latvian woodworking company and proposes potential solutions to enhance its

Company Hierarchy

How Hierarchy Structures Work ´The actual hierarchy varies greatly in the business world, but the roles listed here are commonly used – with shareholders at the top and employees at the bottom. ´ ´A small business can have a simple hierarchy, with a boss that is essentially the CEO and

Business Plan Writing

What is a business plan? ´A business plan is a written document that describes in detail how a business — usually a startup — defines its objectives and how it is to go about achieving its goals. ´A business plan lays out a written roadmap for the firm from each

Biznesa plāns

KOPSAVILKUMS Biznesa vīzija un misija SIA “3D Scan” misija ir pārvērst tirgū līdz šim radušos priekšstatu par 3D drukāšanu. SIA “3D Scan” ir uzņēmums, kurā 3D druka vairs nav ekskluzīvs, individuāls un dārgs pakalpojums. SIA “3D Scan” vīzija ir tāda, ka 3D printeris spēj radīt patiesi kvalitatīvu lietu un nopietni

Spanish investments in Latvia

Across the contemporary world, investments have developed into an essential component of the economies of all nations. Countries are seeking for new chances to attract investment and boost their economic position on the world stage as a result of the globalization of the economy and the free movement of capital.

PROJEKTS – AUTOSTĀVVIETA AR AUTOMAZGĀTUVI

Ievads Biznesa plāna mērķis ir SIA „EASY PARKING” autostāvvietas un automazgātuves izveidošana, kura atrašanās vieta ir plānota Zeltiņu ielā 9, Rīgā, Latgales priekšpilsētā. Biznesa plāns ir veidots, lai radītu priekšstatu par SIA „EASY PARKING” plānoto uzņēmējdarbību, kā arī, lai secinātu vai ir nepieciešams veidot šādu uzņēmumu, vai tas būs peļņu

UZŅĒMUMS UN BIZNESA VIDE. UZŅĒMUMA BIZNESA MĒRĶI. VĒRTĪBAS RADĪŠANA

Uzdevums: ierakstīt trūkstošo vārdu vai vārdus! Aizpildīto tabulu reģistrējiet Ortus! (līdz 2023.01.06., 23:59.) Nr. TEKSTS ATBILDE/ TRŪKSTOŠAIS VĀRDS 1. Ir svarīgi apzināties, ka uzņēmuma ………………. (1 vārds) nosaka uzņēmuma menedžmenta rīcību, galvenās pielietojamās metodes, produktu vai pakalpojumu klāstu un tirgu, kurā uzņēmumam ir paredzēts ienākt un konkurēt. biznesa vide 2.

“ZELTA UZVEDĪBAS SKOLA” DIBINĀŠANAS BIZNESA PLĀNA IZSTRĀDE

“IEVADS Aktualitāte. Informācijas avotos tiek norādīts, ka cilvēks aptuveni 70% laika pavada komunicējot un esot saskarsmē ar citiem. Šāda nozīme skaidrojama ar apstākli, ka tikai esot saskarsmē cilvēks mācās, izpaužas kā personība, realizē savus dzīves mērķus. Tomēr pēdējo gadu laikā, īpaši pēc Covid-19 pandēmijas raisītām sekām, jūtams, ka nereti personas

VERTSPAPĪRU UN AKCIJU TIRGUS LIELBRITĀNIJĀ

Akciju tirgus ir finanšu un ekonomiskais instruments, kas izveidots dažādu operāciju veikšanai ar vērtspapīriem: pirkšana, pārdošana, maiņa, ķīla (labs piemērs ir Londonas Fondu birža, kur tiek tirgoti vairāku pasaules lielāko uzņēmumu vērtspapīri). Akciju tirgus tika izveidots, lai regulētu akciju, vekseļu un obligāciju apgrozījumu. Lielbritānijas akciju tirgus ir visinteresantākais analīzei, kas

Biznesa vides novērtējums Latvijā

IEVADS Biznesa vide ir visu iekšējo un ārējo faktoru summa vai kopums, piemēram, darbinieki, klienti, piedāvājums un pieprasījums, vadība, piegādātāji, īpašnieki, valdības darbības, inovācijas tehnoloģijās, sociālās tendences, tirgus tendences, ekonomiskās izmaiņas utt. Šie faktori tieši vai netieši ietekmē uzņēmuma darbību un to, kā uzņēmums darbojas. Šo faktoru kopums ietekmē uzņēmumu

Uzņēmums12032023

KOPSAVILKUMS Sastādītais biznesa plāns raksturo būvniecības uzņēmuma “XXX” uzņēmējdarbības uzsākšanas finansiālo pamatojumu un biznesa veiksmes potenciālu. Izvēlētā jaundibinātās sabiedrības uzņēmējdarbības forma ir Sabiedrība ar ierobežotu atbildību. Uzņēmuma birojs atradīsies Rīgā, taču ir plānots sniegt pakalpojumus visā Latvijas teritorijā. Uzņēmums nodarbosies ar vispārējās celtniecības pakalpojumu sniegšanu, piedāvājot saviem klientiem – privātpersonām

Are Leaders Born or Made

Are Leaders Born or Made Following the historical development of leadership practices Nahavandi (2003) describes two eras one that beard a belied that leaders are born and the one following it has the idea that leaders are made. Interestingly enough Nahavandi (2003) first describes the era of when people thought

How is a leader different from a manager

How is a leader different from a manager? This question has been asked so many times that it became philosophical rather than requiring a definite answer, however several researchers have looked into the questions and came to conclusions that actually describe the difference between the two. Drucker (2003) describes this

New era in Leadership, new practices and methods

“New era in Leadership, new practices and methods” It has been known that leadership as a concept appeared quite a long time ago, of course back then it was called differently, there were – head hunters in a troop, tribe chiefs, colonels, kings, mayors and other decision makers that were

Leadership and team process

Goleman (2000) was the first author to introduce the notion of emotional intelligence into leadership, he was widely criticized for having used in-assessable traits, Goleman (2004) describes the first role of a leader as motivating his team and making sure that the entire team follows the same goals. He proposes

Ethical Leadership 121201

“Ethical Leadership” Dilemmas, suggestions, practises Leadership is full of ethical dilemmas, meaning that there is no specific rule or description of the ethics that a leader should possess, since we are all people leaders also have their personal traits of character which sometimes allows them to act inappropriately. First of

Managing effective team performance: problems, solutions and measurement

Managing effective team performance: problems, solutions and measurement Introduction The issue of effective team management has been long disputed in modern literature as well as in contemporary literature, as soon as men started to settle in tribes the knowledge of team management emerged. As the years went by the men

Peculiar leadership skills and behaviours

„Peculiar leadership skills and behaviours” As several authors like Nahavandi (2003), Maccoby (2004), etc put it –a leader is somebody who has to use techniques in order to inspire employees and lead the team towards achieving common goals, however Snodwen and Boone (2007) argue that there is no such thing

Primal & resonant leadership and emotional intelligence in theory and practice

“Primal & resonant leadership and emotional intelligence in theory and practice” For centuries there have existed different types of leaders, some of the leadership styles were defined by gurus, however new styles keep emerging since the necessity to adopt new concepts drives the changes. Goleman (2007) describes two types of

What it takes to be a Leader – theoretical and practical views

What it takes to be a Leader – theoretical and practical views The book of Nahavandi “The art of science and Leadership” (2003) is pure theory about the approaches and qualities of leadership, the authors says that in order to be a good leader a person should possess the following

Bert’s Enterprises (4 faili pielikumā)

The ranking differ because of the project is diferent, yhey have different length of time and different payback periods, moreover apart from having different lenghts the sums that the they return re different, though the invest has been the same, the expenditures and depreciations costs also differ, that s why

MUS2810 2021-22: assignment 2 brief (finished work attached ppt+xls)

MUS2810 2021-22: assignment 2 brief Pitch a music-related business of your choice via video (c. 10 mins) This assignment assesses the following learning outcomes: be able to apply knowledge of relevant concepts to outline the stepsrequired to set up a viable music-related business; plan and deliver a convincing oral presentation

Innovation Management FHG678K

What makes an innovative company? 革新, Uuendus, naujovė, jaunievedums, innovación, innovation, нововведение – the words that mean “innovations” are rather complex themselves, however the differences in languages help us understand the nature of innovation. It is pretty complex at first, when you first encounter the notion, you are reluctant to

Mazā un vidēja biznesa attīstība Latvijā (Referāts)

  Satura rādītājs Ievads 3 1. Uzņēmējdarbības vides raksturojums 4 2. Uzņēmējdarbības vide Latvijā 8 3. Mazā un vidējā komersanta statuss 10 4. MVU attīstības tendences Latvijā 12 Izmantotās literatūras un avotu saraksts 14 Ievads Ikviena uzņēmuma darbību ietekmē vide, kurā tas darbojas. Mūsdienās uzņēmējdarbības vide nepārtraukti mainās, līdz ar

Khalid, R., Raza, M., Sawangchai, A., Allauca, W. J., & Huerta, R. M. (2021). Women entrepreneurial innovative behavior: The role of lean start-up and business coaching. Studies of Applied Economics, 39(8), 1-19.

  General content and choice motive This article examines three crucial characteristics of contemporary business: lean startup, innovative behavior, and coaching. In this research, coaching is viewed as an intermediary between encouraging innovative behavior in female entrepreneurs and a lean startup in the solar energy industry. The quantitative nature of

Отчет о практике по предпринимательству 1

Praktika-LitvaDownload   Введение 3 Основные макроэкономические показатели 4 Валовой внутренний продукт 4 Государственный долг 5 Уровень инфляции 6 Уровень безработицы 6 Сравнительный анализ макроэкономических показателей Латвии и Литвы 8 Сравнение ВВП Латвии и Литвы 8 Сравнение уровня инфляции Латвии и Литвы 8 Сравнение дефицита бюджета и государственного долга Латвии и

Gentlemen’s agreement in commercial contracts

GentlemenDownload Introduction 3 1. Contracts – essence and types 4 2. The essence of the gentleman’s agreement 8 Conclusion 13 References 14 Introduction The growth of businesses in Latvia is integral to the nation’s overall economic progress and cannot be separated from it. The development of a trustworthy relationship between

Movebar biznesa plāns laika posmam no 2022 līdz 2027.gadam  

  Biznesa plāna kopsavilkums 3 1. Vispārējā informācija par uzņēmumu 5 2. Darbības raksturojums, produkti, pakalpojumi 8 3. Nozares raksturojums 9 4. Mārketinga plāns 10 5. Projekta realizācijas izklāsts 12 6. Finanšu plāns 15 7. Riski un to samazināšanas pasākumi 19 Pielikumi 21 Izmantotās literatūras un citu informācijas avotu saraksts

Personāla motivēšanas pamatprincipi un motivāciju ietekmējošie faktori uzņēmumā SKY BEUATY

Personāla motivēšanas pamatprincipi un motivāciju ietekmējošie faktori uzņēmumā SKY BEUATY SATURS IEVADS 3 1.Darbinieku motivācijas teorētiskie pētījumi 5 1.1.Motivācijas būtība 5 1.2. Motivācijas vajadzības teorētiskajā literatūrā 7 2.UZŅĒMUMA RAKSTUROJUMS 16 3.SKAISTUMKOPŠANAS SALONA SKY BEAUTY PERSONĀLA MOTIVĒŠANAS PAMATPRINCIPI 17 4.SKAISTUMKOPŠANAS SALONA SKY BEAUTY MOTIVĀCIJU IETEKMĒJOŠIE FAKTORI 19 SECINĀJUMI 23 Izmantotās literatūras

Lai veiksmīgi izveidotu un attīstītu uzņēmējdarbību

SATURS IEVADS 3 1. UZŅĒMUMA VISPĀRĪGS RAKSTUROJUMS 4 2. UZŅĒMUMA PERSONĀLA RAKSTUROJUMS 7 SECINĀJUMI 12 IZMANTOTO AVOTU SARAKSTS 13 IEVADS Lai veiksmīgi izveidotu un attīstītu uzņēmējdarbību, nepieciešams izstrādāt pārdomātu personāla vadības plānu un īstenot to. Personāla vadīšanas uzdevums ir veidot attiecības starp organizāciju un personālu tā, lai saskaņotu abu pušu

Finanšu analīze SIA “OV Solutions”

Finanšu analīze SIA “OV Solutions” SATURS Ievads 2 1. Uzņēmuma darbības efektivitātes noteikšana 4 1.1. Finanšu vadības loma uzņēmuma pārvaldībā 7 1.2. Finanšu analīzes būtība, mērķi un metodes 9 1.3. Finanšu koeficienta raksturojums 13 Rentabilitāte 14 2. UZŅĒMUMA MEATME.LV (OV SOLUTION) RAKSTUROJUMS 18 2.1. Uzņēmuma pamatinformācija 18 2.2. Nozares raksturojums

COVID pandemic influence on the unemployment

COVID pandemic influence on the unemployment Contents Introduction 3 1. Theoretical basis of unemployment research 5 1.1 The concept and causes of unemployment 5 1.2. Types of unemployment 8 2. Study on unemployment and Covid-19 12 2.1. Unemployment analysis 12 2.2. Development of the concept of empirical research 16 2.3.

Iegūstiet piekļuvi visiem +5000 izpildītiem mācību darbiem.

Par 9.90 € jūs varat:
– Pārskatīt visas mūsu arhīvā pieejamās lapas.
– Lejuplādēt jebkurus 10 failus.

Piekļuve būs aktīva 24 stundas.

Jūs varat veikt maksājumu ar jebkuru bankas karti.

Majasdarbs.lv

Vai vēlies pasūtīt mācību darbu?

Cookie

Šīs tīmekļa vietnes satura kvalitātes uzlabošanai un pielāgošanai lietotāju vajadzībām tiek lietotas sīkdatnes – tai skaitā arī trešo pušu sīkdatnes. Turpinot lietot šo vietni Jūs piekrītat sīkdatņu lietošanai, kā arī iespējamai saziņai, ja kādā no lapā aizpildāmajām formām norādīsiet savu kontaktinformāciju.