Tag: Ekonomika

Globalizācija

Uzdevums: Izmantojot informāciju no medijiem, veic pētniecisku mācīšanos, vērtē un analizē ekonomiskās, politiskās un kultūras globalizācijas ietekmi uz savu dzīvi un Latviju. Globalizācija ir likumsakarīgs un objektīvs pasaules ekonomisko, tiesisko, sociālo, politisko, etnisko, reliģisko, psiholoģisko u.c. procesu mijiedarbības galarezultāts, kad pasaulē notiekošo procesu nacionālie mērogi pāraug globālos mērogos un veidojas

Important aspect of public life

Introduction Faith in the police is an important aspect of public life and has an impact on the relationship between citizens and law enforcement. In this quantitative study, we will focus on examining the level of trust in the police force in Portugal and how it relates to several variables,

 Autoceļu lietošanas nodevas iekasēšana

Ievads Pa Latvijas autoceļiem ikdienā pārvietojas liels skaits mehānisko transportlīdzekļu – vieglās automašīnas, autobusi, kravas automašīnas u.c. Automašīnām pārsniedzot 3000kg vai to sastāviem 3500kg, lai izmantotu valsts galvenos un reģionālos autoceļus ir jāmaksā autoceļu lietošanas nodeva (vinjete) (turpmāk – nodeva). Autoceļu lietošanas nodevas izveidošanas būtība- ir maksa par Latvijas galveno

Ēnu ekonomika būvniecības nozarē Latvijā

Ievads Ārvalstu autora Šneidera rakstā tiek atzīmēts, ka “būvniecība ir ļoti uzņēmīga pret ēnu ekonomiku, un aptuveni trešdaļa no kopējā būvniecības apjoma varētu būt veikta ēnu ekonomikas ietvaros”. (Schneider, 2016) Eiropā divas trešdaļas no ēnu ekonomikas veido darbinieku un darba neuzrādīšana, un šajā jomā būvniecība ir nozaru līderis, bet trešdaļu

Latvijas ekonomika starptautiskajā vidē

Kopš Padomju Savienības sabrukuma 1991. gadā Latvijas ekonomika ir nogājusi garu ceļu. Valsts ir piedzīvojusi ievērojamas ekonomiskās transformācijas un kļuvusi par konkurētspējīgu spēlētāju globālajā tirgū. Tomēr jāatzīst, ka Latvijas ekonomikai joprojām ir izaicinājumi starptautiskajā vidē. Viena no galvenajām Latvijas ekonomikas stiprajām pusēm ir tās spēja būt atvērtai un integrēties globālajā

PEĻŅAS VAI ZAUDĒJUMU PĀRSKATS (pēc apgrozījuma izmaksu metodes)

Tabulā ir doti Peļņas vai zaudējumu pārskata rādītāju nosaukumi (skatīt tabulas sadaļu “PEĻŅAS VAI ZAUDĒJUMU PĀRSKATS (pēc apgrozījuma izmaksu metodes)”. Jūsu uzdevums – aizpildiet tabulu, “BILANCES” un “NAUDAS PLŪSMAS PĀRSKATA” tukšajās tabulas šūniņās ierakstot atbilstošos (korespondējošos) finanšu pārskatu rādītāju nosaukumus (pārskatu posteņus/rādītājus), kas ir doti tabulā “Atbilžu varianti”. Tabulas tukšajās

1. kontroldarbs 19052023

(pareizas var būt arī vairākas atbildes) Kādu informāciju ir jāsniedz (pārzinim pēc savas iniciatīvas) datu subjektam, ievācot no viņa datus? Pārziņa nosaukumu un adresi; Personas datu apstrādes tiesisko pamatu; Personas datu apstrādes nolūku; Datu saņēmēju vadības kontaktinformāciju; Noteiktu datu glabāšanas termiņš (gads, mēnesis, datums). Kādai jābūt datu subjekta piekrišanai? Brīvai;

Eiropas Reģionālās attīstības fonda projekta iesniegums

1. pielikums Projektu iesniegumu atlases nolikumam Eiropas Reģionālās attīstības fonda projekta iesniegums Projekta nosaukums: Vasaras nometnes-korekcijas programmas īstenošana deviantas uzvedības bērniem vecumā no 12 līdz 15 gadiem kopā ar to vecākiem to veselības un dzīves kvalitātes uzlabošanai Specifiskā atbalsta mērķa/ pasākuma atlases kārtas numurs un nosaukums:   Projekta iesniedzējs: Balvu novada

Kampaņa “Tiecies pēc saules!” – saules bateriju izmantošanas iespējas un to ekonomiskā efektivitāte Latvijā

IEVADS Mūsdienu pasaule lielā mērā ir atkarīga no dažāda veida derīgajiem izrakteņiem, kuru apjoms zemes garozā ir ierobežots, bet pieprasījums pēc tiem cilvēka saimnieciskajā darbībā tikai pieaug. Pieprasījuma pieaugums izraisa negatīvas ekonomiskās sekas gan patērētājiem, gan atsevišķām valstīm, kuras ir atkarīgas no šo resursu pieejamības, tāpēc ir nepieciešams pāriet uz

Nodokļu politika un nodokļu sistēma Latvijā

Ievads Nodokļu politikas stratēģisko virzienu skaidrība un stabilitāte ir būtiska gan uzņēmējdarbības, gan sabiedrisko pakalpojumu un investīciju efektīvai plānošanai. Svarīga ir arī to sasaiste ar valsts vispārējiem attīstības mērķiem. Jāatzīmē, ka Covid-19 infekcijas izraisītā krīze ir izgaismojusi vairākas esošās nodokļu sistēmas nepilnības valstī, tai skaitā sociālās aizsardzības trūkumu alternatīvajos nodokļu

IZAICINĀJUMI APRITES EKONOMIKAS IEVIEŠANAI LATVIJĀ

Ievads Globālā sasilšana un piesārņojums ir aktuāla mūsdienu problēma, ko cilvēce pati ir radījusi, neaizdomājoties un nepievēršot tam pietiekami daudz uzmanības. Lai gan piesārņojumu rada daudz un dažādi faktori, kā, piemēram, izplūdes gāzes no autotransporta, saimnieciskie un ražošanas un arī lauksaimniecības atkritumi, kur katru no piesārņojuma radītajām sekām ir jārisina

Biznesa vides novērtējums Latvijā

IEVADS Biznesa vide ir visu iekšējo un ārējo faktoru summa vai kopums, piemēram, darbinieki, klienti, piedāvājums un pieprasījums, vadība, piegādātāji, īpašnieki, valdības darbības, inovācijas tehnoloģijās, sociālās tendences, tirgus tendences, ekonomiskās izmaiņas utt. Šie faktori tieši vai netieši ietekmē uzņēmuma darbību un to, kā uzņēmums darbojas. Šo faktoru kopums ietekmē uzņēmumu

IZAICINĀJUMI APRITES EKONOMIKAS IEVIEŠANAI LATVIJĀ

Definīcijas un saīsinājumi Aprites ekonomika – ekonomikas modelis, kas balstās uz resursu atgriešanu ekonomikā un pēc iespējas mazāku resursu izmantošanu. Lineārā ekonomika – ekonomikas modelis, kas netaupa resursus un pēc izlietošanas no tiem atbrīvojas, tos izmetot vai kā citādi iznīcinot. UNEP – apvienoto nāciju vides programma. GGND – global green

Безработица и ее влияние на деятельность предприятия

Введение Латвия, это страна, которая, как и весь индустриальный мир, в значительной степени организовала общество и повседневную жизнь людей вокруг оплачиваемой работы. В случае Латвии это можно проиллюстрировать тем фактом, что большая часть системы социального страхования (пенсия, социальные выплаты) основана на достижениях человека на рынке труда. Важность занятости подчеркивается тем

Latvijas-Lietuvas kopuzņēmums “Viadukts” SIA

Latvijas-Lietuvas kopuzņēmums “Viadukts” SIA SATURS IEVADS 3 1. UZŅĒMUMA KOPĒJAIS RAKSTUROJUMS 4 1.1. Uzņēmuma darbības raksturojums 4 1.2. Uzņēmuma veicāmo darbu apraksts 5 1.3. Uzņēmuma organizatoriska struktūra 8 2. PRAKTISKĀ DAĻA 11 LITERATŪRAS SARAKSTS 18 IEVADS Sabiedrība ar ierobežotu atbildību “Viadukts” ir reģistrēta Uzņēmumu reģistrā 1991. gada 07. oktobbrī, juridiskā

Uzņēmuma saimnieciskās darbības vērtējums

  Uzņēmuma saimnieciskās darbības vērtējums Uzņēmuma apraksts Prakse tika izieta SIA „Reaton LTD” ražošanas departamentā, laikā no 03.03.2008 – 27.04.2008 SIA „Reaton LTD” ir viens no lielākajiem daudznozaru uzņēmumiem Latvijā, kas tirgū darbojas jau kopš 1988. gada. Galvenie „Reaton LTD” darbības virzieni ir kvalitatīvu apdares materiālu un interjera priekšmetu tirdzniecība,

Prakses atskaite SIA LD BUVE (prezentācija pielikumā)

SIA LD BUVE dibināts Latvijā 2002.gadā kā būvniecības uzņēmums. Uzņēmuma galvenie darbības virzieni ir būvniecības darbu veikšana un būvniecības projektu vadība.  Reģistrācijas numurs – 415503029403 pēc adreses Valkas iela 5D, Daugavpils. Darbības raksturojums un veidi: Būvniecības pakalpojumi: •vispārējo celtniecības darbu veikšana un vadīšana; •vispārējo celtniecības darbu būvuzraudzība; •restaurācijas darbu veikšana un

BŪVDARBU VADĪŠANA

SATURA RADĪTĀJS IEVADS 3 1. BŪVDARBU VADĪŠANA 4 1.1. Vispārēja informācija par SIA LD BUVE 4 1.2. Būvniecības procesa plānošana un uzraudzība 5 1.3. Būvdarbu veikšanas kārtība 10 1.4. Darba aizsardzības pasākumi objektā 12 1.5. Darba kontrole objektā 12 2. BŪVES DOKUMENTĀCIJA 17 2.1. Būvnormatīvi un standarti 17 2.2. Nepieciešama

SIA MULTIPLASTS 121301

  SATURS IEVADS 4 1. UZŅĒMUMA SIA MULTIPLASTS DARBĪBAS RAKSTUROJUMS 5 2. UZŅĒMUMA IEKŠĒJĀS VIDES ANALĪZE 7 2.1. Uzņēmuma mērķi un stratēģijas 7 2.2. Uzņēmuma SIA MULTIPLASTS organizatoriskā struktūra un lēmumu pieņemšanas metodes 8 2.3. Uzņēmumā tehnoloģiskais process 10 3. UZŅĒMUMA ĀRĒJĀS VIDES ANALĪZE 12 3.1. Uzņēmuma tiešās ārējās vides

Инвестиционная политика предприятия

  Инвестиции это вложение денежных средств на определённый срок, чтобы создать такой поток денег, который инвестору может компенсировать вложенную сумму средств, ожидаемую инфляцию, а так же даст значимую прибыль. Инвестиции это долгосрочные вложения капитала в определённое предприятие. Это по своей сути использование капитала, которое связано с долгосрочным привлечением капитала в

Bert’s Enterprises (4 faili pielikumā)

The ranking differ because of the project is diferent, yhey have different length of time and different payback periods, moreover apart from having different lenghts the sums that the they return re different, though the invest has been the same, the expenditures and depreciations costs also differ, that s why

Безработица в Латвии 12102201

  Безработица в Латвии Содержание Введение 3 1. Теоретические основы анализа безработицы 5 1.1. Сущность понятия – безработица 5 1.2. Виды безработицы 10 1.3. Методы оценки безработицы 12 2. Анализ безработицы в Латвии 14 2.1. Анализ динамики безработицы и её причины 14 2.2. Анализ уровня безработицы по регионам 18 2.3.

Nodarbinātība Latvijā atkarībā no iedzīvotāju skaita un citiem faktoriem (prezentācija un tabula pielikumā)

Nekontrolējamā darbaspēka aizplūšana uz ES bagātākajām valstīm izraisa darbaspēka trūkumu praktiski visos tautsaimniecības sektoros. Lai uzzinātu situāciju Latvijas darba tirgū autors izvēlējās analīzei no 2014g. līdz 2017g. Nodarbinātību ietekmējošie faktori ¢Galvenie rādītāji, kas ietekmē nodarbinātības rādītājus, ir iedzīvotāju skaits un ekonomiski aktīvo iedzīvotāju skaits. ¢Pētījumā kā faktors izvēlēts iedzīvotāju skaits,

Bezdarbība 12102022

  Тема бакалаврской работы – Bezdarba problēmas un to novēršanas iespējas uzņēmumā X. Безработица существует во всех свободных рыночных экономиках и является одной из актуальных современных экономических проблем. Цель бакалаврской работы – изучить уровень безработицы, как одной из самых актуальных экономических проблем Латвии и определить её влияние на предприятие SIA

Проблемы безработицы и возможности её снижения

Проблемы безработицы и возможности её снижения Безработица существует во всех свободных рыночных экономиках. По мнению автора, безработица является одной из крупнейших современных экономических проблем. Безработные люди страдают, не только экономически, но и социальными и психическими трудностями. Работа – пропуск к свободе и материально обеспеченной жизни. Бланшар и Саммерс (Blanchard, Summers

Bezdarba problēmas analīze un tās risinājumi Latvijā 2008. – 2012. gados (darbs un prezentācija pielikumā)

  Anotācija Bakalaura darbs ” Bezdarba problēmas analīze un tās risinājumi Latvijā 2008. – 2012. gados”. Bezdarbs ir makroekonomiska problēma, kas spēcīgi un vistiešāk ietekmē katru cilvēku. Cilvēku vairākumam darba zaudējums nozīmē dzīves līmeņa pazemināšanos un atstāj nopietnu psiholoģisku traumu. Tāpēc, nepārsteidz, ka bezdarba problēma bieži ir politisko diskusiju priekšmets.

Ocean Carriers (docx+xls attached)

Ocean Carriers Question 1 Do you expect daily spot rates to increase or decrease next years? Calendar Year Iron Ore Shipments (Millions of Tons) % Growth Avg spot rate Growth 1994 375   16851   1995 397 5,87% 20149 19,57% 1996 385 -3,02% 11730 -41,78% 1997 424 10,13% 14794 26,12%

Referāts „Noziedzīgi iegūtu līdzekļu legalizācijas novēršana”

SATURA RADĪTĀJS IEVADS 3 1. VISPĀRĒJA INFORMĀCIJA, KAS RAKSTURO NOZIEDZĪGI IEGŪTU LĪDZEKĻU LEGALIZĀCIJAS NOVĒRŠANAS PASĀKUMU MĒRĶI UN NOZĪMI 4 1.1. Noziedzīgi iegūtu līdzekļu legalizācijas jēdziens 4 1.2. Valsts institūcijas, kuri atbild par legalizācijas novēršanu 6 1.3. Noziedzīgi iegūtu līdzekļu legalizācijas statistika 9 2. NOZIEDZĪGI IEGŪTU LĪDZEKĻU LEGALIZĀCIJAS NOVĒRŠANAS PASĀKUMI PASAULĒ,

Alternatīvas investīcijas GF47

Saturs Ievads 3 1. NODAĻA 5 1.1. Investīciju būtība 5 1.2. Investīciju veidi 8 2. NODAĻA 11 2.1. Alternatīvu investīciju būtība 11 2.2. Alternatīvu investīciju klasifikācija 12 3.NODAĻA 16 Alternatīvu investīciju analīze 16 Secinājumi un priekšlikumi 21 Izmantotā literatūra 23 Ievads Bernards Baruhs ir teicis: „Jebkurš naudas ieguldījums ir saistīts

“INOVĀCIJA  UN KREATIVITĀTE” (Prezentācija un runa pielikumā)

2.SLAIDS Sekojot tirdzniecības nozares tendencēm, kādas ir citās valstīs (LeShop.ch, Tesco.com, Peapod.com), arī Latvijā pircēji aizvien biežāk iegādājas preces lielos apjomos ilgākam laikam, samazinās to pircēju skaits, kas dodas uz veikalu katru dienu. Bieži vien lielo pirkumu apkalpošana prasa salīdzinoši daudz laika un veikalos rodas garas rindas. Tā kā klienti

Nekustamā īpašuma tirgvedībā FGH6

Satura rādītājs 1. Koncepcijas 3 2. Segmentēšana 5 3. Anketa 8 4. Mārketinga kompleksa elementi 10 5. Pirkšanas lēmuma pieņemšanas process 12 6. SVID matrica 13 Secinājumi un priekšlikumi 14 Izmantotās literatūras un avotu saraksts 15 Koncepcijas 1. Ar ko viena no otras atšķiras divas mārketinga pieejas: preces pilnveidošanas koncepcija

Nekustamā īpašuma pārvaldīšana un apsaimniekošana, atbildes uz jautājumiem HG7(Gatavs darbs pielikumā)

Uzdevums. Tēma. Biedrība un mājas pārvaldīšana un apsaimniekošana Atbildes vēstule dzīvokļa īpašniecei Tā kā sapulce bija pieņemta, ka mājas pārvaldīšana ir nododama dzīvokļu īpašnieku biedrībai un pakalpojumi kaut arī daļēji, bet ir saņemti tad ir noteikts likumdošanā, ka par šiem pakalpojumiem ir jāsamaksā. Tas ir neatkarīgi no tā ka apsaimniekošanas līgumu

Nekustamā īpašuma ekonomika jautājumi un atbildes (Gatavs darbs pielikumā)

TEORĒTISKIE JAUTĀJUMI Skaidrot jēdzienus: nekustamas preces – ir nekustamā īpašuma objekts (zemes vienība vai būve) vai šo objektu kopība (zemes vienība un būve), kas saskaņā ar likuma „Par nekustamā īpašuma ierakstīšanu zemesgrāmatās” … nekustamo preču tirgus – ir esošo un potenciālo tirgus dalībnieku jeb subjektu kopums, kuri darbojas noteiktā sociāli

Bezdarba problēmas analīze un tās risinājumi Latvijā 2008. – 2011. gados

Bezdarba problēmas analīze un tās risinājumi Latvijā 2008. – 2011. gados Saturs Ievads……………………………………………………………………………….….…… 3 1. Bezdarba problēmas raksturojums……………………………………………………….. 5 1.1. Bezdarba jēdziens un būtība……………………………………………….………. 1.2. Bezdarba klasifikācija………….……………………………………..……………. 1.3. Bezdarba ietekme uz tautsaimniecības attīstību………………………………….… 5 8 10 2. Bezdarba problēmas analīze Latvijā 2008. – 2011. gados un tās risinājumi……..……… 2.1. Bezdarba

Khalid, R., Raza, M., Sawangchai, A., Allauca, W. J., & Huerta, R. M. (2021). Women entrepreneurial innovative behavior: The role of lean start-up and business coaching. Studies of Applied Economics, 39(8), 1-19.

  General content and choice motive This article examines three crucial characteristics of contemporary business: lean startup, innovative behavior, and coaching. In this research, coaching is viewed as an intermediary between encouraging innovative behavior in female entrepreneurs and a lean startup in the solar energy industry. The quantitative nature of

Elektroenerģijas zudumi elektroapgādes sistēmā

Saturs Ievads 3 1. Elektroenerģijas patēriņu raksturojošie rādītāji 4 1. 2. Tehniskie zaudējumi 4 1.2. Galvenie tehnisko zaudējumu iemesli 5 1.3. Netehniskie zaudējumi 9 1.4. Kā samazināt tehniskos zaudējumus? 11 2. Elektroenerģijas zudumu aprēķins 14 Nobeigums 21 Literatūras saraksts 22   Ievads Elektroenerģijas tirgus ir vērienīgs mehānisms, kuram pasaulē tiek

“Ventspils nafta AS”

Saturs Ievads 3 1. Konkurence 4 2. Neliels ieskats vēsturē 4 3. Ventspils Nafta AS 5 4. Ventspils Naftas un naftas produktu tranzīts 6 5. Fakti 6 Secinājumi 8 Izmantotās literatūras sarakts 9 Ievads Akciju sabiedrība Ventspils nafta ir daudznozaru koncerna centrālālā holdingsabiedrība. Šodien a/s Ventspils nafta ir pazīstama kā

Degvielas izmaksu samazināšanas iespējasuzņēmumā SIA “Smile Taxi”

  IEVADS 3 1. UZŅĒMUMA SIA „ SMILE TAXI” VISPĀRĒJAIS RAKSTUROJUMS 5 1.1. SIA „SmileTaxi” uzņēmuma vadība un struktūra 5 1.2. Cenas veidošāna SmileTaxi 10 2. IZMAKSU SAMAZINĀŠANA SIA „Smile Taxi” 15 2.1. Autogāzes raksturojums 15 2.2. Gāzes iekārtu izmaksas 19 SECINĀJUMI UN PRIEKŠLIKUMI 23 LITERATŪRAS SARAKSTS 25 IEVADS Mūsdienās

Экономический выбор в условиях ограниченности ресурсов

СОДЕРЖАНИЕ ВВЕДЕНИЕ 3 ПРОБЛЕМА ВЫБОРА КАК ОБЪЕКТ МИКРОЭКОНОМИЧЕСКОГО АНАЛИЗА 5 Экономический выбор 5 Проблема ограниченности ресурсов 8 ПРОБЛЕМА ВЫБОРА НА ПРЕДПРИЯТИИ ”Gran Latvija” 12 Характеристика предприятия 12 Проект выбора на предприятии 14 ВЫВОДЫ 21 ПРЕДЛОЖЕНИЯ 22 СПИСОК ЛИТЕРАТУРЫ 23 ВВЕДЕНИЕ Большинство экономических благ не дано природой, а создаётся в процессе

Bakaulaura darbs “IZAICINĀJUMI APRITES EKONOMIKAS IEVIEŠANAI LATVIJĀ”

Anotācija Autora izvēlētā bakaulaura darba tēma ir “IZAICINĀJUMI APRITES EKONOMIKAS IEVIEŠANAI LATVIJĀ”. Aprites ekonomikas ieviešana mūsdienās paliek arvien aktuālāka dēļ neatjaunojamo dabas resursu straujās izlietošanas un mūsdienu cilvēku dzīvesveida.Tas nozīmē, ka aprites ekonomiku būtu jāievieš gandrīz visā pasaulē, tai skaitā arī Latvijā, uz ko arī ir mērķēts bakaulaura darbs, lai

Gentlemen’s agreement in commercial contracts

GentlemenDownload Introduction 3 1. Contracts – essence and types 4 2. The essence of the gentleman’s agreement 8 Conclusion 13 References 14 Introduction The growth of businesses in Latvia is integral to the nation’s overall economic progress and cannot be separated from it. The development of a trustworthy relationship between

CO2 KĀ RESURSA IZMANTOŠANA. SABIEDRĪBAS IZPRATNES UN GATAVĪBAS MAKSĀT NOVĒRTĒJUMS (darbs, prezentācija un runa pielikumā)

  Cilvēces attīstības vēsture rāda, ka klimats ir mainījies vienmēr, tomēr 20.gs. beigās zinātnieki un citi kompetenti speciālisti pēc noteiktu datu un statistikas analīzes sāka izteikt bažas un norādīt pārējai sabiedrības daļai, ka situācijā, ja cilvēce nemainīs savus ieradumus, jau tuvākajā perspektīvā ikvienu gaida klimata pārmaiņas un tās radītās negatīvās

Krīzes vadība (darbs un prezentācija pielikumā)

  3.variants Situācijas analīze. (Situācija adaptēta, bet organizāciju nosaukumi un personu vārdi izdomāti.) Analizēt krīzes situāciju no risku iestāšanās viedokļa (situācijās analīzē varat izmantot SVID matricas principus vai kādu no risku klasifikācijas principiem, piemēram, iekšējie un ārējie riksi vai pēc rašanās iemesla, mēroga, sabiedrisko attiecību sfēras utt). Mēģiniet konstatēt/izdomāt (brīvi

China Evergrande Group (darbs un prezentācija pielikumā)

Hale, T. (2022) China’s Evergrande says lenders have claimed $2bn in cash, Ft.com. Available from: https://www.ft.com/content/86c69b62-a996-4102-ba11-acf8304fdc66 [Accessed 23 March 2022]. Brief content: After China Evergrande Group claimed it would not be able to produce audit reports for 2021 on time, banks took custody of more than $2 billion belonging to Chinese unit. The

Capital budgeting (darbs un tabulas pielikumā)

Topic 1: Capital budgeting Your company is extracting amber from the Baltic See. The amber mine is forecasted to produce a cash flow of C1 = $1.8 million in the first year. You estimate that you could earn an expected return of r = 9.8% from investing in stocks with

Latvijas rezidentu ārvalstīs gūto ienākumu aplikšana (darbs un prezentācija pielikumā)

sLatvijas rezidentu ārvalstīs gūto ienākumu aplikšana Ienākumu aplikšanas pamatprincipi Nodokļu saistības ir atkarīgas no tā, vai cilvēks ir Latvijas rezidents vai arī tiek uzskatīts par Latvijas nerezidentu nodokļu normatīvo aktu piemērošanai. Likums par “Nodokļiem un nodevām” regulē Latvijas rezidentu ārvalstīs gūto ienākumu aplikšanu ar nodokļiem. Likums nosaka, ka Latvijas rezidentiem,

Kuģa „X” izmaksu aprēķins

Saturs Studiju darba uzdevums 2 Ievads 4 Darbā lietoto saīsinājumu un nosacīto apzīmējumu saraksts 5 Teorētiskā daļa (I. Daļa) 6 1.Jūras pārvadājumu tirgus ciklu četru posmu raksturojums tankkuģiem, konteinerkuģiem un sauskravas kuģiem 6 2.Ģenerālās kravas transportēšana, specifikācija 8 3. Uzņēmējdarbība un nodokļu politika Latvijā: problēmas, to risinājumi, situācijas analīze 10

Iegūstiet piekļuvi visiem +5000 izpildītiem mācību darbiem.

Par 9.90 € jūs varat:
– Pārskatīt visas mūsu arhīvā pieejamās lapas.
– Lejuplādēt jebkurus 10 failus.

Piekļuve būs aktīva 24 stundas.

Jūs varat veikt maksājumu ar jebkuru bankas karti.

Majasdarbs.lv

Vai vēlies pasūtīt mācību darbu?

Cookie

Šīs tīmekļa vietnes satura kvalitātes uzlabošanai un pielāgošanai lietotāju vajadzībām tiek lietotas sīkdatnes – tai skaitā arī trešo pušu sīkdatnes. Turpinot lietot šo vietni Jūs piekrītat sīkdatņu lietošanai, kā arī iespējamai saziņai, ja kādā no lapā aizpildāmajām formām norādīsiet savu kontaktinformāciju.