Tag: Ekonomika

Ocean Carriers (docx+xls attached)

Ocean Carriers Question 1 Do you expect daily spot rates to increase or decrease next years? Calendar Year Iron Ore Shipments (Millions of Tons) % Growth Avg spot rate Growth 1994 375   16851   1995 397 5,87% 20149 19,57% 1996 385 -3,02% 11730 -41,78% 1997 424 10,13% 14794 26,12%

Referāts „Noziedzīgi iegūtu līdzekļu legalizācijas novēršana”

SATURA RADĪTĀJS IEVADS 3 1. VISPĀRĒJA INFORMĀCIJA, KAS RAKSTURO NOZIEDZĪGI IEGŪTU LĪDZEKĻU LEGALIZĀCIJAS NOVĒRŠANAS PASĀKUMU MĒRĶI UN NOZĪMI 4 1.1. Noziedzīgi iegūtu līdzekļu legalizācijas jēdziens 4 1.2. Valsts institūcijas, kuri atbild par legalizācijas novēršanu 6 1.3. Noziedzīgi iegūtu līdzekļu legalizācijas statistika 9 2. NOZIEDZĪGI IEGŪTU LĪDZEKĻU LEGALIZĀCIJAS NOVĒRŠANAS PASĀKUMI PASAULĒ,

Alternatīvas investīcijas GF47

Saturs Ievads 3 1. NODAĻA 5 1.1. Investīciju būtība 5 1.2. Investīciju veidi 8 2. NODAĻA 11 2.1. Alternatīvu investīciju būtība 11 2.2. Alternatīvu investīciju klasifikācija 12 3.NODAĻA 16 Alternatīvu investīciju analīze 16 Secinājumi un priekšlikumi 21 Izmantotā literatūra 23 Ievads Bernards Baruhs ir teicis: „Jebkurš naudas ieguldījums ir saistīts

“INOVĀCIJA  UN KREATIVITĀTE” (Prezentācija un runa pielikumā)

2.SLAIDS Sekojot tirdzniecības nozares tendencēm, kādas ir citās valstīs (LeShop.ch, Tesco.com, Peapod.com), arī Latvijā pircēji aizvien biežāk iegādājas preces lielos apjomos ilgākam laikam, samazinās to pircēju skaits, kas dodas uz veikalu katru dienu. Bieži vien lielo pirkumu apkalpošana prasa salīdzinoši daudz laika un veikalos rodas garas rindas. Tā kā klienti

Nekustamā īpašuma tirgvedībā FGH6

Satura rādītājs 1. Koncepcijas 3 2. Segmentēšana 5 3. Anketa 8 4. Mārketinga kompleksa elementi 10 5. Pirkšanas lēmuma pieņemšanas process 12 6. SVID matrica 13 Secinājumi un priekšlikumi 14 Izmantotās literatūras un avotu saraksts 15 Koncepcijas 1. Ar ko viena no otras atšķiras divas mārketinga pieejas: preces pilnveidošanas koncepcija

Nekustamā īpašuma pārvaldīšana un apsaimniekošana, atbildes uz jautājumiem HG7(Gatavs darbs pielikumā)

Uzdevums. Tēma. Biedrība un mājas pārvaldīšana un apsaimniekošana Atbildes vēstule dzīvokļa īpašniecei Tā kā sapulce bija pieņemta, ka mājas pārvaldīšana ir nododama dzīvokļu īpašnieku biedrībai un pakalpojumi kaut arī daļēji, bet ir saņemti tad ir noteikts likumdošanā, ka par šiem pakalpojumiem ir jāsamaksā. Tas ir neatkarīgi no tā ka apsaimniekošanas līgumu

Nekustamā īpašuma ekonomika jautājumi un atbildes (Gatavs darbs pielikumā)

TEORĒTISKIE JAUTĀJUMI Skaidrot jēdzienus: nekustamas preces – ir nekustamā īpašuma objekts (zemes vienība vai būve) vai šo objektu kopība (zemes vienība un būve), kas saskaņā ar likuma „Par nekustamā īpašuma ierakstīšanu zemesgrāmatās” … nekustamo preču tirgus – ir esošo un potenciālo tirgus dalībnieku jeb subjektu kopums, kuri darbojas noteiktā sociāli

Bezdarba problēmas analīze un tās risinājumi Latvijā 2008. – 2011. gados

Bezdarba problēmas analīze un tās risinājumi Latvijā 2008. – 2011. gados Saturs Ievads……………………………………………………………………………….….…… 3 1. Bezdarba problēmas raksturojums……………………………………………………….. 5 1.1. Bezdarba jēdziens un būtība……………………………………………….………. 1.2. Bezdarba klasifikācija………….……………………………………..……………. 1.3. Bezdarba ietekme uz tautsaimniecības attīstību………………………………….… 5 8 10 2. Bezdarba problēmas analīze Latvijā 2008. – 2011. gados un tās risinājumi……..……… 2.1. Bezdarba

Khalid, R., Raza, M., Sawangchai, A., Allauca, W. J., & Huerta, R. M. (2021). Women entrepreneurial innovative behavior: The role of lean start-up and business coaching. Studies of Applied Economics, 39(8), 1-19.

  General content and choice motive This article examines three crucial characteristics of contemporary business: lean startup, innovative behavior, and coaching. In this research, coaching is viewed as an intermediary between encouraging innovative behavior in female entrepreneurs and a lean startup in the solar energy industry. The quantitative nature of

Elektroenerģijas zudumi elektroapgādes sistēmā

Saturs Ievads 3 1. Elektroenerģijas patēriņu raksturojošie rādītāji 4 1. 2. Tehniskie zaudējumi 4 1.2. Galvenie tehnisko zaudējumu iemesli 5 1.3. Netehniskie zaudējumi 9 1.4. Kā samazināt tehniskos zaudējumus? 11 2. Elektroenerģijas zudumu aprēķins 14 Nobeigums 21 Literatūras saraksts 22   Ievads Elektroenerģijas tirgus ir vērienīgs mehānisms, kuram pasaulē tiek

“Ventspils nafta AS”

Saturs Ievads 3 1. Konkurence 4 2. Neliels ieskats vēsturē 4 3. Ventspils Nafta AS 5 4. Ventspils Naftas un naftas produktu tranzīts 6 5. Fakti 6 Secinājumi 8 Izmantotās literatūras sarakts 9 Ievads Akciju sabiedrība Ventspils nafta ir daudznozaru koncerna centrālālā holdingsabiedrība. Šodien a/s Ventspils nafta ir pazīstama kā

Degvielas izmaksu samazināšanas iespējasuzņēmumā SIA “Smile Taxi”

  IEVADS 3 1. UZŅĒMUMA SIA „ SMILE TAXI” VISPĀRĒJAIS RAKSTUROJUMS 5 1.1. SIA „SmileTaxi” uzņēmuma vadība un struktūra 5 1.2. Cenas veidošāna SmileTaxi 10 2. IZMAKSU SAMAZINĀŠANA SIA „Smile Taxi” 15 2.1. Autogāzes raksturojums 15 2.2. Gāzes iekārtu izmaksas 19 SECINĀJUMI UN PRIEKŠLIKUMI 23 LITERATŪRAS SARAKSTS 25 IEVADS Mūsdienās

Экономический выбор в условиях ограниченности ресурсов

СОДЕРЖАНИЕ ВВЕДЕНИЕ 3 ПРОБЛЕМА ВЫБОРА КАК ОБЪЕКТ МИКРОЭКОНОМИЧЕСКОГО АНАЛИЗА 5 Экономический выбор 5 Проблема ограниченности ресурсов 8 ПРОБЛЕМА ВЫБОРА НА ПРЕДПРИЯТИИ ”Gran Latvija” 12 Характеристика предприятия 12 Проект выбора на предприятии 14 ВЫВОДЫ 21 ПРЕДЛОЖЕНИЯ 22 СПИСОК ЛИТЕРАТУРЫ 23 ВВЕДЕНИЕ Большинство экономических благ не дано природой, а создаётся в процессе

Bakaulaura darbs “IZAICINĀJUMI APRITES EKONOMIKAS IEVIEŠANAI LATVIJĀ”

Anotācija Autora izvēlētā bakaulaura darba tēma ir “IZAICINĀJUMI APRITES EKONOMIKAS IEVIEŠANAI LATVIJĀ”. Aprites ekonomikas ieviešana mūsdienās paliek arvien aktuālāka dēļ neatjaunojamo dabas resursu straujās izlietošanas un mūsdienu cilvēku dzīvesveida.Tas nozīmē, ka aprites ekonomiku būtu jāievieš gandrīz visā pasaulē, tai skaitā arī Latvijā, uz ko arī ir mērķēts bakaulaura darbs, lai

Gentlemen’s agreement in commercial contracts

GentlemenDownload Introduction 3 1. Contracts – essence and types 4 2. The essence of the gentleman’s agreement 8 Conclusion 13 References 14 Introduction The growth of businesses in Latvia is integral to the nation’s overall economic progress and cannot be separated from it. The development of a trustworthy relationship between

CO2 KĀ RESURSA IZMANTOŠANA. SABIEDRĪBAS IZPRATNES UN GATAVĪBAS MAKSĀT NOVĒRTĒJUMS (darbs, prezentācija un runa pielikumā)

  Cilvēces attīstības vēsture rāda, ka klimats ir mainījies vienmēr, tomēr 20.gs. beigās zinātnieki un citi kompetenti speciālisti pēc noteiktu datu un statistikas analīzes sāka izteikt bažas un norādīt pārējai sabiedrības daļai, ka situācijā, ja cilvēce nemainīs savus ieradumus, jau tuvākajā perspektīvā ikvienu gaida klimata pārmaiņas un tās radītās negatīvās

Krīzes vadība (darbs un prezentācija pielikumā)

  3.variants Situācijas analīze. (Situācija adaptēta, bet organizāciju nosaukumi un personu vārdi izdomāti.) Analizēt krīzes situāciju no risku iestāšanās viedokļa (situācijās analīzē varat izmantot SVID matricas principus vai kādu no risku klasifikācijas principiem, piemēram, iekšējie un ārējie riksi vai pēc rašanās iemesla, mēroga, sabiedrisko attiecību sfēras utt). Mēģiniet konstatēt/izdomāt (brīvi

China Evergrande Group (darbs un prezentācija pielikumā)

Hale, T. (2022) China’s Evergrande says lenders have claimed $2bn in cash, Ft.com. Available from: https://www.ft.com/content/86c69b62-a996-4102-ba11-acf8304fdc66 [Accessed 23 March 2022]. Brief content: After China Evergrande Group claimed it would not be able to produce audit reports for 2021 on time, banks took custody of more than $2 billion belonging to Chinese unit. The

Capital budgeting (darbs un tabulas pielikumā)

Topic 1: Capital budgeting Your company is extracting amber from the Baltic See. The amber mine is forecasted to produce a cash flow of C1 = $1.8 million in the first year. You estimate that you could earn an expected return of r = 9.8% from investing in stocks with

Latvijas rezidentu ārvalstīs gūto ienākumu aplikšana (darbs un prezentācija pielikumā)

sLatvijas rezidentu ārvalstīs gūto ienākumu aplikšana Ienākumu aplikšanas pamatprincipi Nodokļu saistības ir atkarīgas no tā, vai cilvēks ir Latvijas rezidents vai arī tiek uzskatīts par Latvijas nerezidentu nodokļu normatīvo aktu piemērošanai. Likums par “Nodokļiem un nodevām” regulē Latvijas rezidentu ārvalstīs gūto ienākumu aplikšanu ar nodokļiem. Likums nosaka, ka Latvijas rezidentiem,

Kuģa „X” izmaksu aprēķins

Saturs Studiju darba uzdevums 2 Ievads 4 Darbā lietoto saīsinājumu un nosacīto apzīmējumu saraksts 5 Teorētiskā daļa (I. Daļa) 6 1.Jūras pārvadājumu tirgus ciklu četru posmu raksturojums tankkuģiem, konteinerkuģiem un sauskravas kuģiem 6 2.Ģenerālās kravas transportēšana, specifikācija 8 3. Uzņēmējdarbība un nodokļu politika Latvijā: problēmas, to risinājumi, situācijas analīze 10

Trends that impact globalization

Trends that impact globalization Abstract The processes that are taking place in modern society are not only affecting a greater number of countries, but they are also becoming more unexpected. Today, an examination of current issues that affect globalization is extremely important. The purpose of this study is to analyze

Movebar biznesa plāns laika posmam no 2022 līdz 2027.gadam  

  Biznesa plāna kopsavilkums 3 1. Vispārējā informācija par uzņēmumu 5 2. Darbības raksturojums, produkti, pakalpojumi 8 3. Nozares raksturojums 9 4. Mārketinga plāns 10 5. Projekta realizācijas izklāsts 12 6. Finanšu plāns 15 7. Riski un to samazināšanas pasākumi 19 Pielikumi 21 Izmantotās literatūras un citu informācijas avotu saraksts

Investment and its role in an economy

  Investment and its role in an economy Table of Contents Introduction 3 Теоретические основы инвестиций и инвестирования 5 1.1. Сущность инвестирования и оценка 5 1.2. Виды инвестирования 10 1.3. Methodology of research 12 Анализ взаимодействия 13 2.1. Basic characteristics of DI from Sweden in Latvia 13 2.2. Анализ взаимодействия

KORUPCIJAS NOVĒRŠANAS UN APKAROŠANAS BIROJS (prezentācija pielikumā)

Pastāv dažādas korupcijas definīcijas. Korupcija parasti ir ļaunprātīga rīcība, ko izdara persona, kurai ir vara pieņemt vai ietekmēt lēmumu vai rīkoties ar resursiem, lai gūtu privātu labumu. Korupcija ir sabiedrības uzticētās varas ļaunprātīga izmantošana personīgo vai tuvu stāvošu cilvēku interešu labā. Korupcija Korupcijas novēršanas un apkarošanas biroja likuma izpratnē ir kukuļošana

Polijas un ES attiecības institūciju līmenī

  Polijas un ES attiecības institūciju līmenī Saturs Ievads 3 1. Ekonomiskās institūcijas 5 1.1. Institucionālisms un neoinstitucionālisms 5 2. Polija 9 2.1. Polija ES nozīmīga valsts 9 2.2. Polijas un ES attiecības 12 Secinājumi 23 Izmantotās literatūras saraksts 24 Ievads Darba temats: Darba izstrādes procesā tiks analizēta tēma “Polijas

Косвенные налоги и их влияние на уровень, и качество жизни

Косвенные налоги и их влияние на уровень, и качество жизни Содержание Введение 3 1. Сущность косвенных налогов в системе налогообложения 4 Введение Как прямые, так и косвенные налоги являются важными компонентами общих налоговых поступлений в Латвии, как и в большинстве стран европейского союза и мира. Баланс между прямыми и косвенными

SIA Local Tour 07172205

Бизнес план Содержание Исполнительное резюме 3 Описание компании 4 Описание предоставляемых услуг 5 Маркетинговый план 6 План предпринимательской деятельности 10 Организационная структура и управление 12 Финансовый план 14 Результаты и выводы 20 Список использованной литературы 21 Исполнительное резюме В период пандемии открытие туристической компании кажется рискованной идеей, однако во время

План развития альтернативного вида транспортной системы в городах Латвии

  СПИСОК ИСПОЛЬЗОВАННЫХ СОКРАЩЕНИЙ 7 ВВЕДЕНИЕ 8 1. ТЕОРЕТИЧЕСКИЕ ОСНОВЫ ФОРМИРОВАНИЯ И РАЗВИТИЯ ТРАНПОРТНОЙ СИСТЕМЫ ГОРОДА 10 1.1. Транспорт и транспортная система 10 1.2. Транспортная система и эмиссия углекислого газа 15 1.3. Современные проблемы транспортной инфраструктуры, не связанные с эмиссией углекислого газа 20 2. ОПЫТ ВНЕДРЕНИЯ АЛЬТЕРНАТИВНЫХ ВИДОВ ТРАНСПОРТА 25

СОВЕРШЕНСТВОВАНИЕ ЛОГИСТИЧЕСКОЙ ДЕЯТЕЛЬНОСТИ КОМПАНИИ «REFTRANS LOGISTICS»

СОВЕРШЕНСТВОВАНИЕ ЛОГИСТИЧЕСКОЙ ДЕЯТЕЛЬНОСТИ КОМПАНИИ «REFTRANS LOGISTICS» СОДЕРЖАНИЕ СПИСОК ИСПОЛЬЗОВАННЫХ СОКРАЩЕНИЙ 9 ВВЕДЕНИЕ 10 1. ТЕОРЕТИЧЕСКИЕ ОСНОВЫ ДЕЯТЕЛЬНОСТИ ЛОГИСТИЧЕСКИХ ОПЕРАТОРОВ 13 1.1. Логистика: сущность и основные понятия 13 1.2. Аутсорсинг логистических услуг: логистические посредники и провайдеры 18 1.3. Изучение моделей оценки эффективности в логистической деятельности 22 2. ИССЛЕДОВАНИЕ ДЕЯТЕЛЬНОСТИ КОМПАНИИ SIA

Iedzīvotāju ienākuma nodoklis

iedzīvotāju ienākuma nodoklis Saturs Ievads 3 1. Nodokļu būtība 4 2. Nodokļu sistēma 5 3. Iedzīvotāju ienākuma nodoklis 6 4. Iedzīvotāju ienākuma nodokļa likmes 8 5. Attaisnotie izdevumi 10 6. Iedzīvotāju ienākuma nodokļa atvieglojumi 12 Secinājumi 14 Izmantoto avotu un literatūras saraksts 15 Ievads Mūsdienās, civilizētajā sabiedrībā, nodokļi ir galvenais

Clean-R uzņēmuma finanšu analīze

  1.Uzņēmuma apraksts Clean R, Sabiedrība ar ierobežotu atbildību reģistrēts Komercreģistrā 31.05.2004. ar reģistrācijas numuru 40003682818. [1] „Clean R ir vides pakalpojumu nozares līderis Latvijā ar vairāk nekā 1300 darbiniekiem, plašāko reģionā pieejamo vides pakalpojumu klāstu atkritumu apsaimniekošanā, privāto un publisko īpašumu iekštelpu un teritoriju uzkopšanā, kā arī ceļu ikdienas

Uzņēmums SIA “LIGHT” WEB studija

Uzņēmums SIA “LIGHT” WEB studija BIZNESA PLĀNS SATURS KOPSAVILKUMS 3 1. Uzņēmuma raksturojums 5 1.1. Nosaukums, logo, slogans. Misija un vīzija. Uzņēmuma/ komercdarbības tips/ forma. Dalībnieki 5 1.2. Vajadzība, kas tiks apmierināta. Produkta koncepcija 5 2. mārketinga mikrovides analīze 6 2.1. Klientu, pircēju/ mērķtirgus analīze 6 2.2. Konkurentu raksturojums 7

Understanding consumer behavior

Understanding consumer behavior is one of the most important concerns facing small businesses and the overall economy. The process of creating demand for a product or service is known as demand generation. According to Hanaysha (2018), the study of a phenomenon of consumer behavior has made it possible to form conclusions

IEGULDĪJUMU NĀKOTNEI VEIDU UN IESPĒJU IZVĒRTĒJUMS

  IEVADS Vairākas Eiropas valstīs pensionāri izjūt dzīves līmeņu nevienlīdzību. Turklāt tieši pirmspensijas un pensijas vecumā persona dažādu iemeslu dēļ tiek pakļauta lielākam nabadzības riskam nekā pārējās personu grupas (Latvijas Republikas Saeima, 2020). Analizējot statistikas datus, tika konstatēts, ka 2019. gadā, to pensionāru īpatsvars vecumā virs 65 gadiem, kuri tiek

Uzdevums – pamatkapitāla apmaksa 1234I (Gatavs darbs pielikumā)

Dibināšanas līguma (datums 1.februāris 2020) noteikumi par AS pamatakpitālu: AS pamatkapitāls tiek noteikts 100 001 EUR, kas sadalīts 100 001 akcijā ar nominālvērtību 1 EUR. Pamatkapitāls 69 000 EUR apmērā tiek sadalīts starp 3 akcionāriem/dibinātājiem vienādās daļās, bet akcijas 31 001 EUR vērtībā tiek izsludinātas publiskā pārdošanā, ar noteikumu, ka

Ekonomikas Eksāmens 1BIDHRT (Gatavs darbs pielikumā)

1. Ķīnai ir salīdzinošas priekšrocības kviešu un absolūtas priekšrocības gan kviešu, gan radioaparātos. Korejai ir salīdzinošas priekšrocības radioaparātu ražošanā. Ko katrai valstij vajadzētu eksportēt/importēt saskaņā ar šo scenāriju? Ņemot vērā ekonomiskās sarežģītības jēdzienu, kā tas ietekmēs katras valsts ekonomiskās attīstības līmeni? Paskaidrojiet savu atbildi. 2. Gadījuma izpētē “Rethinking the Mantra

Vides aizsardzības un siltuma sistēmu institūts (darbs+prezentācija+runa pielikumā)

Vides aizsardzības un siltuma sistēmu institūts Labaratorijas darbs Satura rādītājs 1. Literatūras avotu analīze 3 2. A/S „Grindeks” notekūdeņu attīrīšanas iekārtu apraksts 9 2.1.Notekūdeņu raksturojums 11 2.2.Notekūdeņu attīrīšana 11 3. Ūdens resursu attīrīšanas datu analīze 13 3.1. Notekūdens savākšana 13 3.2. Datu apstrāde 13 3.3. Rezultātu analīze 18 3.4. Notekūdeņu

A/S „Grindeks” notekūdeņu attīrīšanas iekārtu apraksts (darbs un tabula pielikumā)

Satura rādītājs 1. Literatūras avotu analīze 3 2. A/S „Grindeks” notekūdeņu attīrīšanas iekārtu apraksts 9 2.1.Notekūdeņu raksturojums 11 3. Ūdens resursu attīrīšanas nepieciešamība 12 3.1. Normatīvās prasības 12 3.2. Notekūdeņu vērtējums 12 3.3. Sērūdeņraža kontrole A/S „Grindeks”gadījumā 13 4. AS “Grindeks” ietekmes uz klimata pārmaiņām samazinājums 22 5. Attīrīšanas iekārtas

Latvijas ieguvumi un priekšrocības no dalības OECD (prezentācija pielikumā)

Mērķis: apzināt OECD darbību un tas iespējamos ieguvumus no dalības šajā organizācijā. Pētnieciskais jautājums: vai dalība OECD sniedz tās dalībvalstīm, tai skaitā, Latvijai, ieguvumus? Provizoriskā darba struktūra 1. OECD dibināšana; 2. OECD būtība un funkcijas; 3. OECD būtība; 4. Ieguvumi dalībvalstīm no OECD; 5. Ieguvumi Latvijai no OECD; 6. Galvenie

The Organisation for Economic Cooperation and Development

https://www.researchgate.net/publication/237297172_The_Organisation_for_Economic_Cooperation_and_Development_OECD GLOBAL MONITOR The Organisation for Economic Cooperation and Development RICHARD WOODWARD The Organisation for Economic Co-operation and Development (OECD) is frequently cited as one of the foremost institutions of global governance. A recent survey of the global economy lists the OECD as one of the ‘major public global governance

UZŅĒMUMA “CIRCLE K” PREČU PIEGĀDES ĶĒDES ANALĪZE

UZŅĒMUMA “CIRCLE K” PREČU PIEGĀDES ĶĒDES ANALĪZE SATURS ANOTĀCIJA 3 IEVADS 4 1.ANALĪTISKAIS APSKATS 6 1.1.Preču piegādes ķēdes analīze 8 1.2.Preču piegādes ķēdes ietekmējošie faktori 13 1.3. Preču piegādes ķēdes optimizācijas iespējas 15 2.PĒTĪJUMA REZULTĀTI 17 2.1.Uzņēmuma “Circle K” raksturojums 17 2.2. Uzņēmuma ,,Circle K’’ preču piegādes ķēdes analīze 19

Pārmaiņu ferma – ферма по выращиванию органических продуктов с использованием труда реабилитирующихся зависимых

Бизнес план социального предприятия Pārmaiņu ferma – ферма по выращиванию органических продуктов с использованием труда реабилитирующихся зависимых Содержание Исполнительное резюме 3 Описание проблемы 4 Описание компании 6 Стратегическое планирование проекта 8 Canvas модели социального бизнеса 13 Финансовый план 15 Маркетинговый план 19 Команда проекта 24 Коммуникационные процессы 28 Социальное воздействие

PIKC “Rīgas Valsts tehnikums”

Prakses atskaite PIKC “Rīgas Valsts tehnikums” Rīga 2021 Satura radītājs Ievads 3 1. Organizācijas vispārīgs raksturojums 4 1.1. Organizācijas darbība un attīstība 4 1.2. Organizācijas struktūra un personāla vadība 11 2. Organizācijas personāla raksturojums 15 2.1. Personāla struktūras analīze 17 2.2. Personāla vadības procesi organizācijā 18 2.3. Organizācijas personāla vadīšanas

Investīciju būtība 0627221

Satura rādītājs Ievads 3 1.Investīciju būtība 4 2.Investīciju vadība 5 3.Izdomāto investīciju projektu vērtēšanas piemēri 8 Secinājumi un priekšlikumi 13 Izmantotās literatūras un avotu saraksts 14 Ievads Pastāv dažādi veidi, kā paglābt savus uzkrājumus vai vienkārši brīvos naudas līdzekļus un likt tiem pelnīt. (Pauliņa, 206, 16) Viens no tādiem veidiem,

Uzdevums Finansu Teorijā (uzdevums un prezentācija pielikumā)

Uzdevums 1.1.Ieņēmumu pozīcijas: 1)nodokļu ieņēmumi 2)ienākuma nodokļi 3)sociālās apdrošināšanas iemaksas 4)nodokļi par pakalpojumiem un precēm 5)muitas nodoklis 6)nenodokļu ieņēmumi 7)ieņēmumi no īpašuma un uzņēmējdarbības 8)valsts un kancelejas nodevas 9)naudas sodi un sankcijas 10)pārējie nodokļi Ienākuma nodokļi-lielākais īpatsvars Ieņēmumi no iedzīvotāju ienākuma nodokļa;mazākais īpatsvars Uzņēmumu ienākuma nodoklis. Nodokļi par pakalpojumiem un

VAS Latvijas Pasts Līderība un uzvedība organizācijā (prezentācija pielikumā)

•Latvijas Pasts nodrošina plašāko pasta pakalpojumu pieejamību visā Latvijas teritorijā, uzturot vairāk nekā 400 pasta pakalpojumu sniegšanas vietu. •Uzņēmuma pamatfunkcija ir universālā pasta pakalpojuma sniegšana. •Latvijas Pasts ir valstij pilnībā piederošs uzņēmums, kurā strādā vairāk nekā 4300 darbinieku. •Pasta nozarē valsts politiku izstrādā un valsts pārvaldes funkcijas īsteno Satiksmes ministrija.

Prakses pārskats „Uzņēmuma loģistikas vides analīze”

EKONOMIKAS UN KULTŪRAS AUGSTSKOLA Loģistika un starptautiskie tirdzniecības darījumi Prakses pārskats „Uzņēmuma loģistikas vides analīze” SATURS Ievads 3 1.ANALĪTISKAIS APSKATS 4 1.1. Uzņēmuma loģistikas vide 4 1.2. Loģistikas pamatdarbības 5 1.3. Noliktavu saimniecība 7 2.PĒTĪJUMA REZULTĀTI 9 2.1. Uzņēmuma SIA „Circle K Latvia” raksturojums 9 2.2. Uzņēmuma SVID analīze 10

Majasdarbs.lv

Vai vēlies pasūtīt mācību darbu?

Cookie

Šīs tīmekļa vietnes satura kvalitātes uzlabošanai un pielāgošanai lietotāju vajadzībām tiek lietotas sīkdatnes – tai skaitā arī trešo pušu sīkdatnes. Turpinot lietot šo vietni Jūs piekrītat sīkdatņu lietošanai, kā arī iespējamai saziņai, ja kādā no lapā aizpildāmajām formām norādīsiet savu kontaktinformāciju.