Tag: Ekonomika

Automašīnu ražošanas uzņēmums tests

Automašīnu ražošanas uzņēmums iegādājās tēraudu par 1500 tūkst. n.v. no tēraudu ražojošā uzņēmuma, riepas par 1200 tūkst. n.v. no riepu ražojošā uzņēmuma, izmaksāja saviem strādniekiem bruto algu 1000 tūkst. n.v., izdevumi nolietotās iekārtas nomaiņai bija 300 tūkst. n.v un pārdeva saražotās 200 automašīnas par 30 tūkst. n.v. katru. Pēc veiktām

Ekonomikas domas vēsture industriālās revolūcijas laika posmā

Ievads Industriālā revolūcija, kura sākās ap 18. gadsimta beigām un iezīmēja pāreju no rokdarba uz masveida rūpniecisko ražošanu, ir nozīmīgs laika posms, kurš ne tikai izmainīja ekonomikas struktūru, bet arī ietekmēja filozofiskās un ekonomiskās domas attīstību. Šis periods, būdams ne tikai tehnoloģisku inovāciju un ekonomisku pārmaiņu avots, bet arī sociālas

national economy

INTRODUCTION In the era of globalization, the development of countries with small open economies largely depends on the intensity of use of various forms of international economic relations, among which the competitiveness of each country plays a special role. At the present stage of development, the problem of competitiveness occupies

monetary system

INTRODUCTION The monetary system is one of the most important parts of economic science. It is much more than a passive component of the economic system, it is more than an instrument that facilitates the workings of the economy. A properly functioning monetary system injects vitality into the cycle of

mixed economy

INTRODUCTION State regulation of the economy in a market economy is a system of standard measures of legislative, executive and controlling nature, carried out by authorized state institutions and public organizations in order to stabilize and adapt the existing socio-economic system to changing conditions. As the market economy developed, economic

KONTEKSTA ANALĪZE – SMITS UN KEINSS

Ievads Ekonomiskās domas vēsturē divi nozīmīgi teorētiķi ir spēlējuši būtisku lomu, izvirzot savas pieejas ekonomikas jautājumiem un ietekmējot gan savu laiku, gan turpmākās paaudzes. Adam Smit un Džons Keins ir divi ekonomisti, kuru domas veido kontrastējošas pieejas, taču tajā pašā laikā ir atstājuši neparastu ietekmi uz ekonomikas zinātnes attīstību. Šis

Hibrīdautomobiļu ieguvumi attiecībā uz vidi

Ievads Pētījumi un statistikas dati liecina, ka transporta nozare ir viena no piesārņojošākām darbības sfērām mūsdienās – gan lokālā līmenī, piemēram, pilsētas robežā, gan arī globāli. Dažādu pētījumu rezultātā ir noskaidrots, ka pašreiz tik bieži izmantotie transportlīdzekļi ir pieskaitāmi pie neilgtspējīgiem pārvietošanās veidiem galvenokārt to izmantojamās enerģijas un radīto izmešu

Degvielas cenu ietekme uz kravu autopārvadājumiem

Ievads Galvenā loģistikas problēma atklāta Grabara J., Kolcun M., Kot S. avotā, kur “Ar transportu saistītās izmaksas bieži ir vairāk nekā ceturtā daļa no kopējam loģistikas izmaksām.” (Grabara J., Kolcun M., Kot S., 2014) Tādējādi, pēc šī darba autora secinājuma, izšķirošajai ietekmei, izvēloties transporta veidu, kravu pārvadājumiem ir izmaksām. EK

Budžete23012024

Nr.p.k. Autors Avots Hipersaite Raksta nosaukums Galvenās atziņas 1. Ricardo Rocha de Azevedo Ricardo Lopes Cardoso Armando Santos Moreira da Cunha Brian Wampler BRAZILIAN JOURNAL OF PUBLIC ADMINISTRATION | Rio de Janeiro 56(3): 349-372, May – June 2022 Https://web.s.ebscohost.com/ehost/pdfviewer/pdfviewer?Vid=1&sid=ed48e0d4-d9a1-4656-8f52-41a98c3729f0%40redis Political effects on the discontinuation of participatory budgeting in municipalities/ Politiskā

TEST ON NEGOTIATIONS AND CONTRACT

Complete the following crossword. Supposing we ______________ to a unit price of $55. What credit terms could you offer? To try and reach an agreement by discussion. Could we go _________ what we have agreed once again? It _________ favorably with our competitors. If we paid $55, would you pay

Latvijas ekonomika starptautiskajā vidē

Latvija ir Eiropas Savienības (ES) un Pasaules Tirdzniecības organizācijas dalībvalsts un ievēro starptautiskos normatīvos aktus, kas regulē un uzrauga tirgus konkurenci. Kopš neatkarības atgūšanas Latvija ir veikusi tirgus reformas. Valsts ekonomika sasniedza labus rezultātus, pateicoties pastāvīgam iekšzemes patēriņa pieaugumam un ārvalstu investīciju ieguldījumam. Latvija, ka ES dalībvalsts kopš 2004. gada

Kreditēšanas struktūra un tendences Latvijā

Efektīvs finanšu sektors ir nozīmīgs faktors tautsaimniecības attīstībai (Ministru kabineta rīkojums Nr. 396 “Par Finanšu sektora attīstības plānu 2022.-2023.gadam, 2022). Kreditēšana šādā skatījumā ir līdzeklis, lai fiziskā vai juridiskā persona varētu apmierināt savas vajadzības, veicināt sava uzņēmuma produktivitāti, peļņu, jo aizdevumus var uzskatīt par vienu no investīciju avotiem, kas nodrošina

Inflācija

Nauda ir neatņemama mūsdienu cilvēces dzīves sastāvdaļa. Tieši tāpēc, nauda, kurai ir stabila vērtība, piemīt nenovērtējami svarīgs sabiedrisks labums. “Stabila nauda” sargā krājēju, ieguldītāju un pelnītāju līdzekļu vērtību, uztur tautsaimniecības izaugsmi un nodarbinātību.[1] Nedaudz detalizējot iepriekš minēto, jāuzsver, ka naudas vērtību ietekmē daudzi faktori, piemēram, stabilas cenas, kuras ļauj saglabāt

Divu valstu makroekonomisko rādītāju salīdzinoša analīze

Makroekonomiskie rādītāji – atspoguļo vispārējās tendences valsts ekonomikā un tās pašreizējo līmeni. Pateicoties makroekonomiskajiem rādītājiem, varam veikt Latvijas makroekonomiskās situācijas salīdzinošu analīzi ar citu pasaules valsti. Galvenie prakses makroekonomiskie rādītāji ir iekšzemes kopprodukts (IKP), inflācija, bezdarba līmenis, ārējās tirdzniecības attīstība (piemēram, eksporta-importa apjoms, struktūra), valsts budžeta deficīts un valsts parāds.

Uzņēmuma “Toyota Motor Corporation” kvalitātes vadība

Mūsdienās eksistē daudzums uzņēmumu, kuri darbojas veiksmīgi un stabili Latvijas tirgū jau gadus desmitus. Šie uzņēmumi gūst peļņu, viņu produkts ir pieprasīts, tiem ir daudz patērētāju, un tie zina savas stiprās puses. No ISO atzīmētā skaidrots, kāpēc ir vajadzīgi standarti: „dažādās valstīs ražoto produktu kvalitātes līmeņa tuvināšana (saskaņošana); sarežģītu izstrādājumu

Creating a culture of accountability in a fast-growing company SIA

The Latvian forestry corporation SIA Privātais mežs is a main partner of the Estonian Skovest Group. With operations in Estonia, Latvia, and Lithuania, the Skovest Group is the foremost forestry and wood industry company in the Baltic States. SIA Privātais mežs specializes in the cultivation and administration of private forests,

Strategic Management Challenges for a woodworking company

Introduction Within the field of European business studies, strategic management of companies is a fundamental subject that plays a vital role in the success of modern organizations. In this course paper, the author examines the strategic management challenges facing a Latvian woodworking company and proposes potential solutions to enhance its

Company Hierarchy

How Hierarchy Structures Work ´The actual hierarchy varies greatly in the business world, but the roles listed here are commonly used – with shareholders at the top and employees at the bottom. ´ ´A small business can have a simple hierarchy, with a boss that is essentially the CEO and

Biznesa plāns

KOPSAVILKUMS Biznesa vīzija un misija SIA “3D Scan” misija ir pārvērst tirgū līdz šim radušos priekšstatu par 3D drukāšanu. SIA “3D Scan” ir uzņēmums, kurā 3D druka vairs nav ekskluzīvs, individuāls un dārgs pakalpojums. SIA “3D Scan” vīzija ir tāda, ka 3D printeris spēj radīt patiesi kvalitatīvu lietu un nopietni

Spanish investments in Latvia

Across the contemporary world, investments have developed into an essential component of the economies of all nations. Countries are seeking for new chances to attract investment and boost their economic position on the world stage as a result of the globalization of the economy and the free movement of capital.

Ūdens resursu efektīvas pārvaldības stratēģija aprites ekonomikā

Ievads Ūdens resursu efektīva pārvaldība ir viens no būtiskākajiem izaicinājumiem, ar kuriem saskaras mūsdienu sabiedrība. Ūdens ir nepieciešams dzīvības avots visiem organismiem uz Zemes, tai skaitā cilvēkiem, dzīvniekiem un augiem. Tomēr, neraugoties uz to, ūdens resursi ir ierobežoti un pakļauti dažādiem draudiem, tādiem kā klimata pārmaiņas, piesārņojums un pārmērīga izmantošana.

Globalizācija

Uzdevums: Izmantojot informāciju no medijiem, veic pētniecisku mācīšanos, vērtē un analizē ekonomiskās, politiskās un kultūras globalizācijas ietekmi uz savu dzīvi un Latviju. Globalizācija ir likumsakarīgs un objektīvs pasaules ekonomisko, tiesisko, sociālo, politisko, etnisko, reliģisko, psiholoģisko u.c. procesu mijiedarbības galarezultāts, kad pasaulē notiekošo procesu nacionālie mērogi pāraug globālos mērogos un veidojas

Important aspect of public life

Introduction Faith in the police is an important aspect of public life and has an impact on the relationship between citizens and law enforcement. In this quantitative study, we will focus on examining the level of trust in the police force in Portugal and how it relates to several variables,

 Autoceļu lietošanas nodevas iekasēšana

Ievads Pa Latvijas autoceļiem ikdienā pārvietojas liels skaits mehānisko transportlīdzekļu – vieglās automašīnas, autobusi, kravas automašīnas u.c. Automašīnām pārsniedzot 3000kg vai to sastāviem 3500kg, lai izmantotu valsts galvenos un reģionālos autoceļus ir jāmaksā autoceļu lietošanas nodeva (vinjete) (turpmāk – nodeva). Autoceļu lietošanas nodevas izveidošanas būtība- ir maksa par Latvijas galveno

Ēnu ekonomika būvniecības nozarē Latvijā

Ievads Ārvalstu autora Šneidera rakstā tiek atzīmēts, ka “būvniecība ir ļoti uzņēmīga pret ēnu ekonomiku, un aptuveni trešdaļa no kopējā būvniecības apjoma varētu būt veikta ēnu ekonomikas ietvaros”. (Schneider, 2016) Eiropā divas trešdaļas no ēnu ekonomikas veido darbinieku un darba neuzrādīšana, un šajā jomā būvniecība ir nozaru līderis, bet trešdaļu

Latvijas ekonomika starptautiskajā vidē

Kopš Padomju Savienības sabrukuma 1991. gadā Latvijas ekonomika ir nogājusi garu ceļu. Valsts ir piedzīvojusi ievērojamas ekonomiskās transformācijas un kļuvusi par konkurētspējīgu spēlētāju globālajā tirgū. Tomēr jāatzīst, ka Latvijas ekonomikai joprojām ir izaicinājumi starptautiskajā vidē. Viena no galvenajām Latvijas ekonomikas stiprajām pusēm ir tās spēja būt atvērtai un integrēties globālajā

PEĻŅAS VAI ZAUDĒJUMU PĀRSKATS (pēc apgrozījuma izmaksu metodes)

Tabulā ir doti Peļņas vai zaudējumu pārskata rādītāju nosaukumi (skatīt tabulas sadaļu “PEĻŅAS VAI ZAUDĒJUMU PĀRSKATS (pēc apgrozījuma izmaksu metodes)”. Jūsu uzdevums – aizpildiet tabulu, “BILANCES” un “NAUDAS PLŪSMAS PĀRSKATA” tukšajās tabulas šūniņās ierakstot atbilstošos (korespondējošos) finanšu pārskatu rādītāju nosaukumus (pārskatu posteņus/rādītājus), kas ir doti tabulā “Atbilžu varianti”. Tabulas tukšajās

1. kontroldarbs 19052023

(pareizas var būt arī vairākas atbildes) Kādu informāciju ir jāsniedz (pārzinim pēc savas iniciatīvas) datu subjektam, ievācot no viņa datus? Pārziņa nosaukumu un adresi; Personas datu apstrādes tiesisko pamatu; Personas datu apstrādes nolūku; Datu saņēmēju vadības kontaktinformāciju; Noteiktu datu glabāšanas termiņš (gads, mēnesis, datums). Kādai jābūt datu subjekta piekrišanai? Brīvai;

Eiropas Reģionālās attīstības fonda projekta iesniegums

1. pielikums Projektu iesniegumu atlases nolikumam Eiropas Reģionālās attīstības fonda projekta iesniegums Projekta nosaukums: Vasaras nometnes-korekcijas programmas īstenošana deviantas uzvedības bērniem vecumā no 12 līdz 15 gadiem kopā ar to vecākiem to veselības un dzīves kvalitātes uzlabošanai Specifiskā atbalsta mērķa/ pasākuma atlases kārtas numurs un nosaukums:   Projekta iesniedzējs: Balvu novada

Kampaņa “Tiecies pēc saules!” – saules bateriju izmantošanas iespējas un to ekonomiskā efektivitāte Latvijā

IEVADS Mūsdienu pasaule lielā mērā ir atkarīga no dažāda veida derīgajiem izrakteņiem, kuru apjoms zemes garozā ir ierobežots, bet pieprasījums pēc tiem cilvēka saimnieciskajā darbībā tikai pieaug. Pieprasījuma pieaugums izraisa negatīvas ekonomiskās sekas gan patērētājiem, gan atsevišķām valstīm, kuras ir atkarīgas no šo resursu pieejamības, tāpēc ir nepieciešams pāriet uz

Nodokļu politika un nodokļu sistēma Latvijā

Ievads Nodokļu politikas stratēģisko virzienu skaidrība un stabilitāte ir būtiska gan uzņēmējdarbības, gan sabiedrisko pakalpojumu un investīciju efektīvai plānošanai. Svarīga ir arī to sasaiste ar valsts vispārējiem attīstības mērķiem. Jāatzīmē, ka Covid-19 infekcijas izraisītā krīze ir izgaismojusi vairākas esošās nodokļu sistēmas nepilnības valstī, tai skaitā sociālās aizsardzības trūkumu alternatīvajos nodokļu

IZAICINĀJUMI APRITES EKONOMIKAS IEVIEŠANAI LATVIJĀ

Ievads Globālā sasilšana un piesārņojums ir aktuāla mūsdienu problēma, ko cilvēce pati ir radījusi, neaizdomājoties un nepievēršot tam pietiekami daudz uzmanības. Lai gan piesārņojumu rada daudz un dažādi faktori, kā, piemēram, izplūdes gāzes no autotransporta, saimnieciskie un ražošanas un arī lauksaimniecības atkritumi, kur katru no piesārņojuma radītajām sekām ir jārisina

Biznesa vides novērtējums Latvijā

IEVADS Biznesa vide ir visu iekšējo un ārējo faktoru summa vai kopums, piemēram, darbinieki, klienti, piedāvājums un pieprasījums, vadība, piegādātāji, īpašnieki, valdības darbības, inovācijas tehnoloģijās, sociālās tendences, tirgus tendences, ekonomiskās izmaiņas utt. Šie faktori tieši vai netieši ietekmē uzņēmuma darbību un to, kā uzņēmums darbojas. Šo faktoru kopums ietekmē uzņēmumu

IZAICINĀJUMI APRITES EKONOMIKAS IEVIEŠANAI LATVIJĀ

Definīcijas un saīsinājumi Aprites ekonomika – ekonomikas modelis, kas balstās uz resursu atgriešanu ekonomikā un pēc iespējas mazāku resursu izmantošanu. Lineārā ekonomika – ekonomikas modelis, kas netaupa resursus un pēc izlietošanas no tiem atbrīvojas, tos izmetot vai kā citādi iznīcinot. UNEP – apvienoto nāciju vides programma. GGND – global green

Безработица и ее влияние на деятельность предприятия

Введение Латвия, это страна, которая, как и весь индустриальный мир, в значительной степени организовала общество и повседневную жизнь людей вокруг оплачиваемой работы. В случае Латвии это можно проиллюстрировать тем фактом, что большая часть системы социального страхования (пенсия, социальные выплаты) основана на достижениях человека на рынке труда. Важность занятости подчеркивается тем

Latvijas-Lietuvas kopuzņēmums “Viadukts” SIA

Latvijas-Lietuvas kopuzņēmums “Viadukts” SIA SATURS IEVADS 3 1. UZŅĒMUMA KOPĒJAIS RAKSTUROJUMS 4 1.1. Uzņēmuma darbības raksturojums 4 1.2. Uzņēmuma veicāmo darbu apraksts 5 1.3. Uzņēmuma organizatoriska struktūra 8 2. PRAKTISKĀ DAĻA 11 LITERATŪRAS SARAKSTS 18 IEVADS Sabiedrība ar ierobežotu atbildību “Viadukts” ir reģistrēta Uzņēmumu reģistrā 1991. gada 07. oktobbrī, juridiskā

Uzņēmuma saimnieciskās darbības vērtējums

  Uzņēmuma saimnieciskās darbības vērtējums Uzņēmuma apraksts Prakse tika izieta SIA „Reaton LTD” ražošanas departamentā, laikā no 03.03.2008 – 27.04.2008 SIA „Reaton LTD” ir viens no lielākajiem daudznozaru uzņēmumiem Latvijā, kas tirgū darbojas jau kopš 1988. gada. Galvenie „Reaton LTD” darbības virzieni ir kvalitatīvu apdares materiālu un interjera priekšmetu tirdzniecība,

Prakses atskaite SIA LD BUVE (prezentācija pielikumā)

SIA LD BUVE dibināts Latvijā 2002.gadā kā būvniecības uzņēmums. Uzņēmuma galvenie darbības virzieni ir būvniecības darbu veikšana un būvniecības projektu vadība.  Reģistrācijas numurs – 415503029403 pēc adreses Valkas iela 5D, Daugavpils. Darbības raksturojums un veidi: Būvniecības pakalpojumi: •vispārējo celtniecības darbu veikšana un vadīšana; •vispārējo celtniecības darbu būvuzraudzība; •restaurācijas darbu veikšana un

BŪVDARBU VADĪŠANA

SATURA RADĪTĀJS IEVADS 3 1. BŪVDARBU VADĪŠANA 4 1.1. Vispārēja informācija par SIA LD BUVE 4 1.2. Būvniecības procesa plānošana un uzraudzība 5 1.3. Būvdarbu veikšanas kārtība 10 1.4. Darba aizsardzības pasākumi objektā 12 1.5. Darba kontrole objektā 12 2. BŪVES DOKUMENTĀCIJA 17 2.1. Būvnormatīvi un standarti 17 2.2. Nepieciešama

SIA MULTIPLASTS 121301

  SATURS IEVADS 4 1. UZŅĒMUMA SIA MULTIPLASTS DARBĪBAS RAKSTUROJUMS 5 2. UZŅĒMUMA IEKŠĒJĀS VIDES ANALĪZE 7 2.1. Uzņēmuma mērķi un stratēģijas 7 2.2. Uzņēmuma SIA MULTIPLASTS organizatoriskā struktūra un lēmumu pieņemšanas metodes 8 2.3. Uzņēmumā tehnoloģiskais process 10 3. UZŅĒMUMA ĀRĒJĀS VIDES ANALĪZE 12 3.1. Uzņēmuma tiešās ārējās vides

Инвестиционная политика предприятия

  Инвестиции это вложение денежных средств на определённый срок, чтобы создать такой поток денег, который инвестору может компенсировать вложенную сумму средств, ожидаемую инфляцию, а так же даст значимую прибыль. Инвестиции это долгосрочные вложения капитала в определённое предприятие. Это по своей сути использование капитала, которое связано с долгосрочным привлечением капитала в

Bert’s Enterprises (4 faili pielikumā)

The ranking differ because of the project is diferent, yhey have different length of time and different payback periods, moreover apart from having different lenghts the sums that the they return re different, though the invest has been the same, the expenditures and depreciations costs also differ, that s why

Безработица в Латвии 12102201

  Безработица в Латвии Содержание Введение 3 1. Теоретические основы анализа безработицы 5 1.1. Сущность понятия – безработица 5 1.2. Виды безработицы 10 1.3. Методы оценки безработицы 12 2. Анализ безработицы в Латвии 14 2.1. Анализ динамики безработицы и её причины 14 2.2. Анализ уровня безработицы по регионам 18 2.3.

Nodarbinātība Latvijā atkarībā no iedzīvotāju skaita un citiem faktoriem (prezentācija un tabula pielikumā)

Nekontrolējamā darbaspēka aizplūšana uz ES bagātākajām valstīm izraisa darbaspēka trūkumu praktiski visos tautsaimniecības sektoros. Lai uzzinātu situāciju Latvijas darba tirgū autors izvēlējās analīzei no 2014g. līdz 2017g. Nodarbinātību ietekmējošie faktori ¢Galvenie rādītāji, kas ietekmē nodarbinātības rādītājus, ir iedzīvotāju skaits un ekonomiski aktīvo iedzīvotāju skaits. ¢Pētījumā kā faktors izvēlēts iedzīvotāju skaits,

Bezdarbība 12102022

  Тема бакалаврской работы – Bezdarba problēmas un to novēršanas iespējas uzņēmumā X. Безработица существует во всех свободных рыночных экономиках и является одной из актуальных современных экономических проблем. Цель бакалаврской работы – изучить уровень безработицы, как одной из самых актуальных экономических проблем Латвии и определить её влияние на предприятие SIA

Проблемы безработицы и возможности её снижения

Проблемы безработицы и возможности её снижения Безработица существует во всех свободных рыночных экономиках. По мнению автора, безработица является одной из крупнейших современных экономических проблем. Безработные люди страдают, не только экономически, но и социальными и психическими трудностями. Работа – пропуск к свободе и материально обеспеченной жизни. Бланшар и Саммерс (Blanchard, Summers

Bezdarba problēmas analīze un tās risinājumi Latvijā 2008. – 2012. gados (darbs un prezentācija pielikumā)

  Anotācija Bakalaura darbs ” Bezdarba problēmas analīze un tās risinājumi Latvijā 2008. – 2012. gados”. Bezdarbs ir makroekonomiska problēma, kas spēcīgi un vistiešāk ietekmē katru cilvēku. Cilvēku vairākumam darba zaudējums nozīmē dzīves līmeņa pazemināšanos un atstāj nopietnu psiholoģisku traumu. Tāpēc, nepārsteidz, ka bezdarba problēma bieži ir politisko diskusiju priekšmets.

Ocean Carriers (docx+xls attached)

Ocean Carriers Question 1 Do you expect daily spot rates to increase or decrease next years? Calendar Year Iron Ore Shipments (Millions of Tons) % Growth Avg spot rate Growth 1994 375   16851   1995 397 5,87% 20149 19,57% 1996 385 -3,02% 11730 -41,78% 1997 424 10,13% 14794 26,12%

Iegūstiet piekļuvi visiem +5000 izpildītiem mācību darbiem.

Par 9.90 € jūs varat:
– Pārskatīt visas mūsu arhīvā pieejamās lapas.
– Lejuplādēt jebkurus 10 failus.

Piekļuve būs aktīva 24 stundas.

Jūs varat veikt maksājumu ar jebkuru bankas karti.

Majasdarbs.lv

Vai vēlies pasūtīt mācību darbu?

Cookie

Šīs tīmekļa vietnes satura kvalitātes uzlabošanai un pielāgošanai lietotāju vajadzībām tiek lietotas sīkdatnes – tai skaitā arī trešo pušu sīkdatnes. Turpinot lietot šo vietni Jūs piekrītat sīkdatņu lietošanai, kā arī iespējamai saziņai, ja kādā no lapā aizpildāmajām formām norādīsiet savu kontaktinformāciju.