Tag: Finanses

Uzņēmuma PHARMIDEA finanšu analīze

IEVADS Pētāmais uzņēmums darbojas nozarē, kuru pieskaita pie „ķīmijas rūpniecības – kura 2021.gadā ieņēma 5. vietu pēc apgrozījuma (2020. gadā 8,7%), 5. vietu pēc darbinieku skaita (7,1% 2020. gadā) un 5. vietu pēc eksporta īpatsvara preču realizācijā (73,5% 2020. gadā).” [1] Internetā pieejamie „medikamentu ražošana un tirdzniecība” apakšnozares uzņēmumu rentabilitātes koeficienti:

Bankas finanšu riski un to analīze AS “Citadele Banka”

IEVADS Bieži tiek teikts, ka peļņa ir atlīdzība par riska uzņemšanos. Nekur tas nav tik patiess kā banku nozares gadījumā, tāpēc varētu teikt, ka riskēšana ir bankas ceļš uz izaugsmi un attīstību. Bankas ir pakļautas daudz dažādu veidu riskiem. Vairāki banku riski rodas no kopējā neatbilstības iemesla. Ja bankas spētu

MIDDLESEX UNIVERSITY LONDON

Assignment 2 Select a country that can be identified as an emerging market for a particular genre of music or art form. Write a report to include political and economic analysis of the market and how it might be successfully developed. CASE STUDY: GERMANY – AN EMERGING MARKET FOR AFROBEATS

FINANŠU RISKU BŪTĪBA

Kredītrisks Kredītrisks ir klienta nespēja savlaicīgi segt savas saistības attiecībā pret uzņēmumu jeb, citiem vārdiem sakot, ja kādas uzņēmuma operācijas rezultātā, tam rodas prasības pret kādu konkrētu personu vai uzņēmumu, kas nespēj vai atsakās no savu saistību izpildes. Tomēr kredītrisks neaprobežojas tikai ar risku, ka aizņēmēji nespēj maksāt, tajā ietilpst

FINANŠU ANALĪZE SIA „AVLIPS”

SIA AVLIPS peļņās vai zaudējuma analīze Lai vadītu uzņēmumu ir nepieciešama pilnīga un precīza informācija par ražošanas un ar to saistīto citu saimniecisko procesu gaitu. Informācija ir jāapstrādā, lai pēc tās varētu iegūt pilnīgu ainu par uzņēmuma saimnieciskajiem procesiem, to attīstības tendencēm. Informācijas apstrādi, tās izzināšanu veic finanšu analīzes gaitā.

Galvenie secinājumi un izaicinājumi

Baltoties uz uzņēmuma finanšu analīzi var izdarīt sekojošus secinājumus un uzņēmuma izaicinājumus: Uzņēmums ir atkarīgs no kredītiestādēm un ārējā finansējuma, piesaistot resursus uzņēmējdarbības uzturēšanai un attīstīšanai. Jāatzīmē, ka pozitīvi tiek vērtēts fakts, ka uzņēmumam nav grūtību ar aizdevumu atmaksu un aizņemto naudas līdzekļu atmaksa notiek saskaņā ar noslēgto līgumu nosacījumiem

Kvalitātes nozīme iekārtu ražošanas rūpnīcas elektroapgādes atjaunošanā ieņēmumu un finanšu rezultātu veidošana

IEVADS Uzņēmuma augstākajai vadībai vissaprotamākā ir „naudas” valoda. Lēmumus par jebkurām uzlabošanas darbībām vadītājiem ir vieglāk pieņemt tad, ja viņi zina, kādu labumu dos veiktā darbība. Un šo labumu var izmērīt dažādi – paaugstināta klientu apmierinātība, mazāk problēmu, mazāk strīdu un uztraukumu u.t.t. Bet visvieglāk uztveramais labuma mērījums vadītājiem ir

AUDITA PROCESA ORGANIZĒŠANA UZŅĒMUMĀ

Ievads Ikviens uzņēmums, neatkarīgi no tā lieluma vai citiem parametriem, ir nozīmīgs. Nozīmīgs gan Eiropas Savienības, gan valsts tautsaimniecības līmenī, gan individuāli sabiedrības un ikvienas personas līmenī. Tomēr, lai uzņēmums varētu ne tikai pastāvēt, bet arī perspektīva arvien attīstīties, nepieciešama pārdomāta tā vadīšana, pārvaldība. Viens no pēdējā laika uzņēmumus visvairāk

Financial Management

Problem 1: Use the company’s financial data to answer the questions. Vortex IT Company: Balance Sheet as of December 31, 2017 (In Thousands) Cash $77,500 Accounts payable $129,000 Receivables 336,000 Notes payable 84,000 Inventories 241,500 Other current liabilities 117,000 Total current assets 655,000 Total current liabilities 330,000 Net fixed assets

Finanšu vadības prakses atskaite

Prakses uzņēmuma raksturojums Prakses uzņēmums ir Sabiedrība ar ierobežotu atbildību “Niche Latvija”, kas darbojas namdaru un galdniecības izstrādājumu ražošanas nozarē. (Lursoft, 2022) Sabiedrība ar ierobežotu atbildību “Niche Latvija” ir reģistrēta 2005.gada 21.janvārī, Limbažu novada, uzņēmumam jau 17 gadi. Ofiss atrodas Jaunā iela 2 – 41, Limbaži, Limbažu nov., LV-4001, darbnīcas

Cilvēkresursu vadības prakses atskaite

Organizācijas apraksts Organizācijas raksturojums Uzņēmums “DDRE PLUSS” ir dibināts 2013. gada septembrī, lai arī nesen, bet veiksmīgi darbojas notekūdeņu un bioloģisko attīrīšanu izbūvē un apsekošanā. Šis uzņēmums tapis kā meitas uzņēmums IK DDRE, kas tika dibināts 2010. gada septembra mēnesī. Uzņēmumu ir dibinājis cilvēks ar vairāku gadu darba pieredzi šajā

Uzņēmuma finanšu analīze

Galvenie secinājumi un izaicinājumi Baltoties uz uzņēmuma finanšu analīzi var izdarīt sekojošus secinājumus un uzņēmuma izaicinājumus: Uzņēmums ir atkarīgs no kredītiestādēm un ārējā finansējuma, piesaistot resursus uzņēmējdarbības uzturēšanai un attīstīšanai. Jāatzīmē, ka pozitīvi tiek vērtēts fakts, ka uzņēmumam nav grūtību ar aizdevumu atmaksu un aizņemto naudas līdzekļu atmaksa notiek saskaņā

Finansu tirgus

1. Pieņemsim, ka jūsu draugam  ir 24 gadi un šobrīd pastāvīgs darbs ar bruto atalgojumu 1000 EUR/mēn. Viņš šaubās vai valsts varēs viņam nodrošināt pietiekamu pensiju nākotnē. Tāpēc kādus 25 % no ikmēneša bruto ienākumiem viņš būtu gatavs izmantot, lai arī pats parūpētos par savu nākotni. Viņš lūdz jūsu –

AUDITA PROCESA ORGANIZĒŠANA UZŅĒMUMĀ

Ievads Ikviens uzņēmums, neatkarīgi no tā lieluma vai citiem parametriem, ir nozīmīgs. Nozīmīgs gan Eiropas Savienības, gan valsts tautsaimniecības līmenī, gan individuāli sabiedrības un ikvienas personas līmenī. Tomēr, lai uzņēmums varētu ne tikai pastāvēt, bet arī perspektīva arvien attīstīties, nepieciešama pārdomāta tā vadīšana, pārvaldība. Viens no pēdējā laika uzņēmumus visvairāk

Ārpakalpojumu grāmatvedības uzņēmuma “1.Grāmatvedības birojs” pāreja uz elektroniskajiem dokumentiem

Ievads Grāmatveža profesijai ir lieliska iespēja gūt labumu no mūsdienu sabiedrībā notiekošās digitālās transformācijas. Profesionālu grāmatvežu kā uzticamu padomdevēju loma apvienojumā ar digitālajiem uzņēmumiem paver jaunas iespējas un biznesa jomas, ja grāmatveži aptver tehnoloģiju piedāvātās iespējas. Digitālā pārveide plaši ietekmē uzņēmumus un grāmatvedības nozare nav izņēmums.  Visu turpmāko veiksmīgo uzņēmumu pamatā

Depozītu apjoma un struktūras, depozītu likmju analīze Latvijas komercbankās

Ievads Depozīts ir populārākais finanšu instrument iedzīvotāju un uzņēmēju vidū, kas nodrošina ieguldītājiem zemu riska līmeni un prognozējamu procentu pieaugumu termiņnoguldījuma līguma termiņa beigās. Taču pēdējo gadu laikā šis finanšu instruments vairs nav tik pievilcīgs investoriem dēļ zemām procentu likmēm, ko spēj piedāvāt Latvijas komercbankas saviem klientiem. Procentu likmes jau

Investīcijas27022023

QUESTION You are due to meet with a potential new client, Mrs Yorkie, who will shortly turn 30 years old. She has recently opened a self-invested personal pension (SIPP), is intending to contribute £6,000 per annum to it (in nominal terms and starting on her 30th birthday) and wishes to

Uzņēmuma finansiālā stāvokļa novērtējums un virzienu noteikšana finansiālai atveseļošanai

Введение Актуальность финансового анализа предприятия растет, особенно в условиях нестабильности экономики и межгосударственной практики применения различных санкций. Цель анализа состоит не только и не столько в том, чтобы установить и оценить финансовое состояние предприятия, но еще и в том, чтобы постоянно проводить работу, направленную на его улучшение, поэтому переоценить его

Управление рисками и качеством

1) Задание: Изучите файл задания 1 – Бизнес план. Особое внимание уделите разделу «Гарантии и риски компании». В таблице рисков добавьте колонну с названием «Градация степени риска» и впишите правильное значение согласно классификации по степени опасности. Получившуюся таблицу прокомментируйте и предложите варианты снижения рисков с учётом описанной информации в бизнес-плане.

Условия входа на рынок

  Введение В настоящее время, когда между компаниями разворачивается ожесточенная конкуренция на рынке, необходимо найти способ, как свою собственную компанию сделать более особенной и ценной в восприятии потребителей. Открывая свой бизнес, во многих отраслях существует барьер, который мешает новым компаниям выйти на рынок и завоевать свое место в нем, поэтому

Prakses atskaite SIA Rimako imports-eksports

Ievads No 18.01.10 līdz 14.03.10, es, Kristine Jakobsone (studenta apliecības numurs kj06001), kā Latvijas Universitātes „Starptautiskas Ekonomiskas Attiecības” 4. kursa studente, praktizējās SIA “Rimako imports-eksports” uzņēmumā, ražošanas priekšnieka L.Golovko vadībā. Prakses mērķis – ārējo sakaru struktūrvienības vadītāja praktisko iemaņu apguve un pilnveide, izmantojot un attīstot studiju laikā iegūtās teorētiskās zināšanas,

SAIMNIECISKĀS DARBĪBAS ANALĪZES LOMA

Ievads Līdz ar ekonomikas attīstību, attīstās un pilnveidojas ekonomiskās novērtēšanas un pilveidošanas veidi, tās paņēmieni un uzdevumi. Galvenais novērtēšanas uzdevums ir objektīvs uzņēmuma ekonomikas novērtējums un turpmākās ekonomiskās attīstības iespēju rezervju atklāšana. Mūsdienu tirgus attiecību nosacījumos analīze ir kļuvusi par svarīgu uzņēmuma ekonomikas plānveida vadības līdzekli, kas sekmē rezervju atklāšanu

Uzņēmuma SIA ExpressCredit rentabilitātes analīze un uzlabošanas iespējas

IEVADS Jebkura uzņēmuma darbības rezultāti un konkurētspēja ir atkarīgi no vadītāju prasmes, pieredzes un spējas pieņemt pareizus lēmumus. Katrs no šiem lēmumiem var uzlabot vai pasliktināt uzņēmuma saimniecisko vai finansiālo stāvokli. Finanšu analīze ir finanšu pārvaldības svarīgs elements. Gandrīz visi uzņēmuma finanšu pārskatu lietotāji izmanto finanšu analīzi svarīgāko finansēšanas un

Uzņēmuma SIA Express Credit rentabilitātes analīze un uzlabošanas iespējas

  IEVADS Jebkura uzņēmuma darbības rezultāti un konkurētspēja ir atkarīgi no vadītāju prasmes, pieredzes un spējas pieņemt pareizus lēmumus. Katrs no šiem lēmumiem var uzlabot vai pasliktināt uzņēmuma saimniecisko vai finansiālo stāvokli. Finanšu analīze ir finanšu pārvaldības svarīgs elements. Gandrīz visi uzņēmuma finanšu pārskatu lietotāji izmanto finanšu analīzi svarīgāko finansēšanas

Finanšu analīze un riski SIA LAC-KI

  Ievads Latvijā pēdējos gados sāka ātri attīstīties uzņēmējdarbības vide. No vienas puses, tā kļūst sakārtotāka, bet no otras puses, to raksturo straujš konkurences pieaugums. Tirgus tiek pārpildīts, un aizvien grūtāk kļūst darboties, nepievēršot uzmanību konkurencei, darbības aktivitātei un rentabilitātei. Uzņēmuma vadītājiem un īpašniekiem nepārtraukti ir jādomā, ar ko viņu

Cenu veidošanās autotransporta uzņēmumā

IEVADS Mūsdienās degvielai ir ļoti būtiska nozīmē cilvēka dzīvē. Ikvienam – pat tiem, kas ikdienā neizmanto automobili, ir grūti iedomāties ikdienu bez degvielas. Latvijas degvielas mazumtirdzniecības tirgū pastāv augsts piedāvājuma līmenis un neelastīgs piedāvājums, kā arī ļoti asa konkurence, jo tirgū darbojas izteikti līderi. Degvielas cenas Latvijā seko pasaules cenu

SIA “TVS Logistic” finansiālā stāvokļa novērtējums un virzienu noteikšana finansiālai atveseļošanai

Тема является актуальной  для компании “TVS Logistic«, поскольку за последние 3 года констатированы: •падение нетто-оборота; •относительный рост расходов и как следствие убытки за последний год; •рост дебиторской задолженности и замедление ее оборачиваемости, что может привести к дополнительным убыткам от списания безнадежной задолженности.  Деятельность предприятия заключается в предоставлении логистических услуг и

FINANŠU MENEDŽMENTA SISTĒMA „SIA “PLOCKMATIC RIGA”

Vadītāja tiesības un pienākumi •Organizēt uzņēmuma darbu un atbildēt par darbību kopumā. •Organizēt un koordinēt struktūrvienību savstarpējo sadarbību, noteikt to darba virzienus un uzdevumus. •Pārstāvēt uzņēmumu un tā vārdā slēgt līgumus ar juridiskām un fiziskām personām. •Pieņemt darbā un atbrīvot no darba darbiniekus saskaņā ar LR normatīvo aktu prasībām. •Dot

„PLOCKMATIC INTERNATIONAL  AB” УЛУЧШЕНИЕ СКЛАДСКОЙ ЛОГИСТИКИ

                           ВВЕДЕНИЕ Предприятие Plockmatic Group, базирующаяся в Швеции, является глобальным поставщиком отделочных решений для печатных и почтовых предприятий. Предприятие имеет свои представительства в Норвегии, США, Великобритании и Латвии. Технологии Plockmatic Group соединяются в линию с цифровой системой печати или обрабатывают приложения в автономном режиме. Предприятие в Латвии имеет

Prakses atskaite SIA „Z”

Ievads Mācību prakse tika veikta būvniecības uzņēmumā SIA „Z”. Šis uzņēmums ir reģistrēts Latvijas Republikas Uzņēmumu reģistrā 1993. gada 01.aprīlī ar reģistrācijas Nr.4000300000. Šobrīd uzņēmums ieņem stabilu vietu Latvijas būvniecības un ar to saistīto pakalpojumu tirgū un pastāv vairāk kā 15 gadus. Uzņēmums ir izveidojies kā Latvijas – Vācijas kopuzņēmums

Unit 06: Introduction to Finance (finished work attached)

ScenarioEach task has its own scenario for this assignment Task 1 of 2 Discussion with a friendScenarioA friend of yours is eager to start his business (a Florist). Your friend has saved £10,000 but knowsthat a minimum of £30,000 is needed to start the business.InstructionsYou are to give advice to

Uzņēmuma finansiālā stāvokļa novērtējums un virzienu noteikšana finansiālai atveseļošanai

  Введение Актуальность финансового анализа предприятия растет, особенно в условиях нестабильности экономики и межгосударственной практики применения различных санкций. Цель анализа состоит не только и не столько в том, чтобы установить и оценить финансовое состояние предприятия, но еще и в том, чтобы постоянно проводить работу, направленную на его улучшение, поэтому переоценить

AVE KURJERS 200220231

Prakses mērķis ir izanalizēt SIA AVE Kurjers darbību un attīstības iespējas, kā arī gūt praktisko pieredzi, veicot praksei noteiktos uzdevumus. ¨Nepieciešams izvirzīt augstākas prasības par datorprogrammas uzņēmuma sistēmu. ¨Nepieciešams uzlabot AVE Kurjers vājos puses organizācijā, jo tas veicinātu darbinieku atmosfēras uzlabošanos un novērtētības sajūtu kā rezultātā pieaugtu darba kvalitāte. ¨Nepieciešams

Uzņēmuma SIA “CEMEX” darbības efektivitāte un to analīze

Uzņēmuma SIA “CEMEX” darbības efektivitāte un to analīze   Saturs Ievads 3 1. Finanšu analīzes teorētiskie aspekti 5 1.1. Finanšu analīzes mērķi un uzdevumi 5 1.2. Finanšu analīzes modeļi un metodes 7 1.3. Peļņas vai zaudejumu aprēķins un tās analīze 10 2. SIA “CEMEX” darbības rakstūrojums 13 2.1. SIA “CEMEX”

SIA „Premier Restaurants Latvia”

SIA „Premier Restaurants Latvia” Uzņēmums SIA „Premier Restaurants Latvia”, turpmāk tekstā – McDonald’s, ir pazīstams kā ātrās apkalpošanas restorāna (fast food) tīkls visā pasaulē.Uzņēmums ir attīstījies gan tehnoloģiski, gan strukturāli un ir izcīnījis savu vietu tirgū, kā arī ieguvis pastāvīgus sadarbības partnerus. McDonald’s dara visu iespējamo, lai būtu konkurētspējīgs, lai

FINANŠU MENEDŽMENTA SISTĒMA

FINANŠU MENEDŽMENTA SISTĒMA „SIA “PLOCKMATIC RIGA”     SATURS IEVADS 3 1. UZŅĒMUMA APRAKSTS 4 2. FINANŠU MENEDŽMENTA STRUKTŪRA 7 2.1. Ilgtermiņa ieguldījumu uzskaites kārtība 7 2.2. Apgrozāmo līdzekļu uzskaites kārtība 9 2.3. Pašu kapitāla uzskaites kārtība 12 2.4. Uzņēmuma kreditoru uzskaites kārtība 12 2.5. Uzkrājumu veidošana un norakstīšanas kārtība

Praktiskais darbs – darba līguma analīze HG4 (Gatavs darbs pielikumā)

IESKAITES DARBS Praktiskais darbs – darba līguma analīze Tabulā novērtēt vai dotajā darba līgumā ir visa obligāti sniedzamā informācija. Ar atšķirīgas krāsas pildspalvām dotajā darba līgumā atzīmēt informāciju, kas sniegta atbilstoši likuma prasībām un informāciju, kas nav sniegta atbilstoši likuma prasībām, kā arī atzīmēt analīzes rezultātu tabulā: InformācijaInformācija irInformācijaInformācijas sniegtanav sniegtalīgumā

Ārvalstu investīcijas Latvijā G5F

Saturs 1. Investīcijas raksturojums 3 1.1. Investīcijas būtība 3 1.2. Investīciju veidi 4 1.3. Investīciju finansēšanas avoti 7 2. Investīcijas sadalījums 11 2.1. Eiropas Savienības fondu investīcijas 11 2.2. Citas investīciju plūsmas 13 Literatūras saraksts 17 Investīcijas raksturojums Investīcijas būtība Latvija ir jaunā valsts ar atvērtu ekonomiku, līdz ar to

“Ventspils nafta AS”

Saturs Ievads 3 1. Konkurence 4 2. Neliels ieskats vēsturē 4 3. Ventspils Nafta AS 5 4. Ventspils Naftas un naftas produktu tranzīts 6 5. Fakti 6 Secinājumi 8 Izmantotās literatūras sarakts 9 Ievads Akciju sabiedrība Ventspils nafta ir daudznozaru koncerna centrālālā holdingsabiedrība. Šodien a/s Ventspils nafta ir pazīstama kā

SAIMNIECISKĀS DARBĪBAS ANALĪZES LOMA UZŅĒMUMA KONKURĒTSPĒJAS UZLABOŠANĀ

Saturs Ievads 5 1. Uzņēmuma saimnieciskās darbības analīzes teoretiskie aspekti 7 1.1. Uzņēmuma saimnieciskās darbības analīzes būtība, mērķi un nozīme 7 1.2. Uzņēmuma analīzes veidi, metodes un modeļi 10 1.3. Peļņas vai zaudejumu aprēķins un tās analīze 13 1.4. Uzņēmuma likviditātes un rentabilitātes rādītāju analīze 17 2. SIA BYKO-LAT saimnieciskās

Degvielas izmaksu samazināšanas iespējasuzņēmumā SIA “Smile Taxi”

  IEVADS 3 1. UZŅĒMUMA SIA „ SMILE TAXI” VISPĀRĒJAIS RAKSTUROJUMS 5 1.1. SIA „SmileTaxi” uzņēmuma vadība un struktūra 5 1.2. Cenas veidošāna SmileTaxi 10 2. IZMAKSU SAMAZINĀŠANA SIA „Smile Taxi” 15 2.1. Autogāzes raksturojums 15 2.2. Gāzes iekārtu izmaksas 19 SECINĀJUMI UN PRIEKŠLIKUMI 23 LITERATŪRAS SARAKSTS 25 IEVADS Mūsdienās

Mājas darbs priekšmeta „Cenu veidošana būvniecībā BF” BP cenu un resursu izmantošanas efektivitāte – XIV lekcija (Gatavs darbs pielikumā)

Satura radītājs Atbildes uz lekcijas slaidos iekļautajiem jautājumiem 3 Dinamikas rindas 5 Izmantotās literatūras un avotu saraksts 6 Atbildes uz lekcijas slaidos iekļautajiem jautājumiem Jēdziena “efektivitāte” skaidrojumiem ir šādas priekšrocības: Palīdz sasniegt vēlamo rezultātu; Spēja maksimāli izmantot esošos resursus; Minimāls resursu patēriņš. un šādi trūkumi: maksimāli izmanto esošie resursi. Jēdzienam

Mājas darbs priekšmeta „Cenu veidošana būvniecībā BF” Būvuzņēmuma apgrozāmie līdzekļi un ietekme uz BP cenu – XIII lekcija (Gatavs darbs pielikumā)

Satura radītājs Atbildes uz lekcijas slaidos iekļautajiem jautājumiem 3 Dinamiskas rindas 4 Izmantotās literatūras un avotu saraksts 5 Atbildes uz lekcijas slaidos iekļautajiem jautājumiem Apgrozāmo līdzekļu klasifikācijā var pielietot šādas pazīmes: AL fiziskais stāvoklis; AL fiziskās īpašības; AL ķīmiskās īpašības; AL pielietošanas veids… 2. Būvniecības produkta ražošanā nepieciešamo apgrozāmo līdzekļu

Fin.0111F (Atbildes pielikumā)

1. Lūdzu nodefinēts uzņēmuma konkurētspējas jēdzienu. Kādas konkurētspējīgās priekšrocības piemīt uzņēmumam, kādas būtu jāuzlabo? Cik lielā mērā veiktā uzņēmuma finanšu analīze ļauj  noteikt pastāvošās un nepieciešamās   konkurētspējīgās  priekšrocības ?  Konkurētspējas jēdziens  SIA Byko-Lat sastav no komponentiem kurus var sadalīt trīs grupas: tehniski-ekonomiskie; komerсiālas; normatīvie tiesību akti. … 2.  Lūdzu  pamatot

Mājas darbs priekšmeta „Cenu veidošana būvniecībā BF” Kapitāls un tā ietekme uz BP cenu – XII lekcija (Gatavs darbs pielikumā)

Satura radītājs Atbildes uz lekcijas slaidos iekļautajiem jautājumiem 3 Dinamiskas rindas 4 Izmantotās literatūras un avotu saraksts 5 Atbildes uz lekcijas slaidos iekļautajiem jautājumiem Kapitāls – izteiksme, kas ietver gan visus uzņēmuma finanšu aktīvus, gan šī uzņēmuma fiksētos ieguldījumus, ko tas ir investējis iekārtās, ēkās un citos līdzekļos, bet kapitāls

Mājas darbs priekšmeta „Cenu veidošana būvniecībā BF” BP cenas saistība ar nekustamo preču tirgu – X lekcija (Gatavs darbs pielikumā)

Satura radītājs Atbildes uz lekcijas slaidos iekļautajiem jautājumiem 3 Mājokļu cenas analīze 7 Izmantotās literatūras un avotu saraksts 11 Atbildes uz lekcijas slaidos iekļautajiem jautājumiem Būvniecības produkta cenas un nekustamo preču NPT mijiedarbību nosaka šādi aspekti:  NPT tiek pārdota liela daļa no BN saražotajiem produktiem; dažādās TS nozarēs strādājošo komersantu

Mājas darbs priekšmeta „Cenu veidošana būvniecībā BF” BP cenas saistība ar tautsaimniecību – IX lekcija (Gatavs darbs pielikumā)

Satura radītājs Atbildes uz lekcijas slaidos iekļautajiem jautājumiem 3 Papildināt lekcijā iekļautās dinamiskās rindas līdz 2020.gadam 8 Izvērtēt cenu pieaugumu TS-bā ar PCI un BP cenas pieaugumu 9 BP cenas izmaiņas ES 11 Izmantotās literatūras un avotu saraksts 12 Atbildes uz lekcijas slaidos iekļautajiem jautājumiem BP cenas pieauguma vai samazinājuma

Mājas darbs priekšmeta „Cenu veidošana būvniecībā BF” BP cenas struktūra un tās izmaiņas AD un AS ietekmē – VIII lekcija (Gatavs darbs pielikumā)

Satura radītājs Atbildes uz lekcijas slaidos iekļautajiem jautājumiem 3 Raksturot BP pieprasījumu un piedāvājumu 5 Peļņas veidošanās apstākļi dažādu BP ražošanā 6 Izmantotās literatūras un avotu saraksts 7 Atbildes uz lekcijas slaidos iekļautajiem jautājumiem Kas maksā nodokļus par saražoto būvniecības produktu – pasūtītājs vai BP ražotājs? Tas atkarīgs, kam juridiski

Mājas darbs priekšmeta „Cenu veidošana būvniecībā BF” BP cenas sastāvs un tā izmaiņas – VII lekcija (Gatavs darbs pielikumā)

Satura radītājs Atbildes uz lekcijas slaidos iekļautajiem jautājumiem 3 Raksturot BP pieprasījumu un piedāvājumu 5 Peļņas veidošanās apstākļi dažādu BP ražošanā 6 Izmantotās literatūras un avotu saraksts 7 Atbildes uz lekcijas slaidos iekļautajiem jautājumiem Kas maksā nodokļus par saražoto būvniecības produktu – pasūtītājs vai BP ražotājs? Tas atkarīgs, kam juridiski

Iegūstiet piekļuvi visiem +5000 izpildītiem mācību darbiem.

Par 9.90 € jūs varat:
– Pārskatīt visas mūsu arhīvā pieejamās lapas.
– Lejuplādēt jebkurus 10 failus.

Piekļuve būs aktīva 24 stundas.

Jūs varat veikt maksājumu ar jebkuru bankas karti.

Majasdarbs.lv

Vai vēlies pasūtīt mācību darbu?

Cookie

Šīs tīmekļa vietnes satura kvalitātes uzlabošanai un pielāgošanai lietotāju vajadzībām tiek lietotas sīkdatnes – tai skaitā arī trešo pušu sīkdatnes. Turpinot lietot šo vietni Jūs piekrītat sīkdatņu lietošanai, kā arī iespējamai saziņai, ja kādā no lapā aizpildāmajām formām norādīsiet savu kontaktinformāciju.