Tag: Finanses

Krīzes vadība (darbs un prezentācija pielikumā)

  3.variants Situācijas analīze. (Situācija adaptēta, bet organizāciju nosaukumi un personu vārdi izdomāti.) Analizēt krīzes situāciju no risku iestāšanās viedokļa (situācijās analīzē varat izmantot SVID matricas principus vai kādu no risku klasifikācijas principiem, piemēram, iekšējie un ārējie riksi vai pēc rašanās iemesla, mēroga, sabiedrisko attiecību sfēras utt). Mēģiniet konstatēt/izdomāt (brīvi

Capital budgeting (darbs un tabulas pielikumā)

Topic 1: Capital budgeting Your company is extracting amber from the Baltic See. The amber mine is forecasted to produce a cash flow of C1 = $1.8 million in the first year. You estimate that you could earn an expected return of r = 9.8% from investing in stocks with

Orkla Latvija, SIA 09122201

Orkla Latvija, SIA (Prakses vietas nosaukums) SATURS Ievads 4 1.KOMERCSABIEDRĪBAS VISPĀRĒJS RAKSTUROJUMS 5 1.1.Uzņēmējdarbības raksturojums 5 1.2..Komercsabiedrības galvenie raksturojošie finanšu rādītāji. 7 2. .Uzņēmuma komunikācijas, lietvedības un uzskaites darba organizācijas raksturojums 9 3. .Ilgtermiņa ieguldījumu, apgrozāmo līdzekļu, pašu kapitāla un saistību uzskaite grāmatvedības reģistros un to atspoguļošana finanšu pārskatos 15

Uzņēmuma budžeta prezentācija

Plāns  1. Budžeta tāme  2. Ieņēmumu/izdevumu struktūra  3. Galveno pozīciju raksturojums 1. Budžeta tāme Budžeta tāmes struktūra …. 2. Ieņēmumu / Izdevumu struktūra Ieņēmumu (resursu) struktūra …. Izdevumu struktūra …. Nodrošinājuma ekspozīcija …. Budžeta-prezentācijaDownload … Lai apskatītu šo saturu pilnībā, lūdzu, samaksājiet par piekļuvi 1 dienai. Pēc vienreizējā abonementa noformēšanas Jūs

Подходы к инновационным социально-психологическим технологиям в социальной работе

Подходы к инновационным социально-психологическим технологиям в социальной работе Понятие «социальная технология» вошло в научный оборот только в 40-х годах XX века. Базой для разработки и развития этой категории является термин «технология», но технология не в традиционном смысле, который относится к только материальному производству, а в более широком – затрагивающем и

«При инвестировании из 2-х активов я выберу актив с большей доходностью»

Задание 6. 1. Оцените утверждение и аргументируйте оценку – «При инвестировании из 2-х активов я выберу актив с большей доходностью»: – да, – нет. Ответ: Нет. Инвестирование – это вложение ресурсов, обычно денег, в активы с целью получения прибыли. Человек выбирает инвестиционные проекты в соответствии со своими личными потребностями, целями

IEGULDĪJUMU NĀKOTNEI VEIDU UN IESPĒJU IZVĒRTĒJUMS

  IEVADS Vairākas Eiropas valstīs pensionāri izjūt dzīves līmeņu nevienlīdzību. Turklāt tieši pirmspensijas un pensijas vecumā persona dažādu iemeslu dēļ tiek pakļauta lielākam nabadzības riskam nekā pārējās personu grupas (Latvijas Republikas Saeima, 2020). Analizējot statistikas datus, tika konstatēts, ka 2019. gadā, to pensionāru īpatsvars vecumā virs 65 gadiem, kuri tiek

Korporatīvo parāda vērstpapīru tirgus attīstības perspektīvas

  SATURA RĀDĪTĀJS IEVADS 3 1.PARĀDA VĒRTSPAPĪRU JĒDZIENS UN BŪTĪBA 4 2.KORPORATĪVO PARĀDA VĒRTSPAPĪRU TIRGUS UN IESPĒJAMĀ TĀ ATTĪSTĪBA 6 2.1.Vērtspapīru tirgus loma ekonomikā 6 2.2. Korporatīvo parāda vērtspapīru tirgus attīstības iespējas 8 3. RESPONDENTU APTAUJAS DATU REZULTĀTI 11 4. PRIMĀRO DATU APSTRĀDE 16 5. KVANTITATĪVO DATU ANALĪZE 19 SECINĀJUMI

Pārbaudes darbs  fin.vad 14052022 (Gatavs darbs pielikumā+excl)

Izmantojot nepieciešamo informāciju, sagatavot naudas plūsmas budžetu uzņēmumam katra mēneša beigās par 3 mēnešu periodu līdz 30.septembrim (EUR): naudas līdzekļu atlikums perioda sākumā 1.jūlijā 3600,- ražošanas apjoms (gabali): marts aprīlis maijs jūnijs jūlijs august s septembris oktobris novembris decembris janvāris 720 810 900 960 1050 1110 1140 1020 930 780

Ekon.140522G (Gatavs darbs pielikumā +Excel)

Pārbaudes darbs Uzņēmums ražo divus produkcijas veidus E un F. Viena izstrādājuma ekonomiskie rādītāji ir šādi: E F Tiešās materiālās izmaksas, euro 4 6 Tiešās darba izmaksas, euro 2 3 Mainīgās vispārīgās izmaksas, euro 4 2 Realizācijas cena, euro 14 18 Darba laika patēriņš stundās 3 4 Materiāla B izlietojums,

SIA Soma stilss 01222201

Отчет о практике Содержание Введение 3 1. Общая характеристика SIA Soma stilss 4 2. Маркетинговый анализ SIA Soma stilss 7 Выводы 16 Введение Практическое обучение студентов является важнейшей частью профессиональной образовательной программы. Основная цель проведения практических занятий – это освоение студентами всех видов их будущей профессиональной деятельности через самостоятельную практическую

Financial Management, final exam: UPS case.

Final exam: UPS case What are the strengths and weaknesses of scenario planning? Scenario planning is an approach that has become popular because it offers more than pure forecasting basing on the input data, and does more than just integrate assumptions into possible outcomes. Though this approach has been widely

„Apdrošināšanas brokera palīgs” prakses atskaite

  Ievads 2 1. UNIBROKKER AS raksturojums 3 2. Klientiem piedāvātie produkti 4 3. Lietvedības un uzskaites organizācija 8 4. UNIBROKKER AS darbības finanšu analīze 10 4. Uzņēmuma nodokļu nomaksas politika 14 6. Apdrošināšanas tirgus raksturojums 15 Secinājumi un priekšlikumi 29 Priekšlikumi 30 Bibliogrāfisko norāžu saraksts 31 pielikumi 33 Ievads

Financial Accounting 1701202202 (Finished work attached)

The periodic inventory .. that sell  The financing period is  The perpetual inventory system requires more detailed….  The difference …. and net sales is equal to  The ending inventory amount appears in … company that uses the periodic inventory system.  The account … statement as a  Under the perpetual inventory

Financial Accounting 1701202201 (Finished work attached)

Which of the following is an objective of financial reporting?  Which of the following can .. financial reporting?  Which of the following terms .. to an owner’s interest in a company?  Which of the following .. on a single-step income statement?  Which of the following ratios is used to evaluate

Экзаменационное задание в тестовой форме по курсу «Финансовый учет»

(Выберите правильный ответ) В активе баланса в сгруппированном виде представлены: Ответы: 1 Источники хозяйственных средств 2 Хозяйственные средства 3 Хозяйственные процессы В пассиве баланса сгруппированы: Ответы: 1 Результаты хозяйственной деятельности 2 Хозяйственные средства 3 Источники хозяйственных средств Рабочий план счетов бухгалтерского учета это: Ответы: 1 Перечень аналитических счетов, используемых в

Положение 1 форма баланса.

Наименование статей баланса – АКТИВ Коды счетов Код строки На конец года На начало года    Наименование статей баланса – ПАССИВ Коды счетов Код строки На конец года На начало года  1. ДОЛГОСРОЧНЫЕ ВЛОЖЕНИЯ I. Нематериальные вложения (нематериальные активы – НА) 1. Расходы на исследовательские работы и развитие предприятия 1110

Контрольное задание в тестовой форме по темам 1 и 2 (Финансы)

(Выберите правильный ответ) Классификация учета по сфере его применения ? Ответы: 1 Текущий, финансовый, оперативный 2 Статистический, управленческий, нормативный 3 Оперативно-технический, бухгалтерский, статистический Классификация бухгалтерского учета по назначению ? Ответы: 1 Финансовый, управленческий 2 Финансовый, нормативный 3 Управленческий, текущий В системе управления бухгалтерский учет выполняет функцию ? Ответы: 1 планирования

Контрольное задание 3 (Финансы)

(Выберите правильный ответ) Дайте понятие основного капитала: Ответы: 1 Совокупность денежных средств и долговых обязательств; 2 Стоимость вкладов учредителей в имущество компании при ее создании для обеспечения деятельности в размерах, определенных учредительными документами; 3 Совокупность материальных ценностей и денежных средств. Регистрация уставного капитала общества с ограниченной ответственностью отражается бухгалтерской записью:

Контрольное задание в тестовой форме по темам 3 и 4

(Выберите правильный ответ) Как в бухгалтерском учете оцениваются материальные запасы при их приобретении ? Ответы: 1 по фактической себестоимости заготовления; 2 по методу FIFO (first in – first out); 3 другой вариант. Фактическая себестоимость товаров, оприходованных торговой компанией по акцептованным платежным документам поставщиков, отражается следующей бухгалтерской записью:   1 Дт

Оценка финансового состояния “Latrailnet”

Академическая бакалаврская программа «Управление предпринимательством» САМОСТОЯТЕЛЬНАЯ РАБОТА ФИНАНСЫ ПРЕДПРИЯТИЯ Оценка финансового состояния “latrailnet” Рига, 2017 Содержание Характеристики компании АО “LATRAILNET” 3 Анализ финансового состояния компании 5 Горизонтальный и вертикальный анализ баланса 2014-2015 г. 5 Горизонтальный и вертикальный анализ отчета о прибылях и убытках 2014-2015 г 6 Анализ финансовых коэффициентов 7

“РОЛЬ БАНКОВ В ПРЕДПРИНИМАТЕЛЬСТВЕ” Вариант 1 (Готовая работа в приложении)

ЗАДАНИЕ 1 Раскройте сущность депозитных операций. Какие существуют виды депозитов. Для чего коммерческие банки привлекают депозиты? Почему предприниматели и частные лица хранят деньги в банках на депозитных счетах? (Итого: 20%) ЗАДАНИЕ 4 Условие: Кредитной политикой коммерческого банка „Z” предусмотрено ограничение кредитных вложений в торгово-посреднические предприятия. Концентрация кредитного риска в предприятия

Контрольная работа по предмету «Финансовое управление 2» Cooper Industries (Готовая работа в приложении)

Контрольная работа по предмету «Финансовое управление 2» Cooper In   Вычислите cсредневзвешенную стоимость капитала (WACC) компании Nicholson, File Company используйте WACC  как ставку дисконтирования  – 5 %      – стоимость i-го источника средств;  – доля данного источника в общей сумме инвестируемого капитала.   для рассматриваемых исходных данных с учетом

United Carriers вопросы задания (Готовая работа в приложении)

Самопроверочный тест 1 ( 100%) Определите математически точку безразличия в рамках коэффициентов EBIT-EPS для альтернативы финансирования «выпуск обыкновенных акций – выпуск облигаций». Постройте график для этой альтернативы финансирования. Чему равен показатель EPS в точке безразличия? 20% Определите математически точку безразличия в рамках коэффициентов EBIT-EPS для альтернативы финансирования «выпуск обыкновенных акций

УЧЕТ ЗАПАСОВ В ТОРГОВЛЕ И ИХ ПРЕДСТАВЛЕНИЕ В БУХГАЛТЕРСКОМ УЧЕТЕ КОМПАНИИ SIA DELMER

  Сегодня важнейшей основой развития национальной и региональной экономик является малый бизнес. Основная доля малого бизнеса осуществляет свою деятельность в такой важной сфере экономики, как торговля, то есть в осуществлении процесса купли-продажи товаров и продукции, также в оказании торговых услуг населению с целью получения прибыли. Торговля связывает производителей и потребителей

К.Р. Международные финансы и финансовые рынки (Вариант 1)

Билет включает три раздела: A, B и C. Раздел А (по 2 балла за каждый правильный ответ, всего max 32). Найдите для каждой цифры соответствующую латинскую букву и впишите её в таблицу между номером и термином: C Листинг L Девальвация валюты D Осциллятор K Фьючерс N Доходность по дивидендам J

Экзамен Международные финансы и финансовые рынки 1812

Билет включает четыре раздела:А, В обязательные, С с правом выбора, D бонусный. Выполните: Задания А,B полностью Любые 6 (шесть) заданий из раздела С Задание D, если хотите заработать премиальные баллы. В каждом задании указано максимальное количество баллов, которые Вы можете заработать при условии его качественного выполнения. Общая сумма баллов не

ОТЧЁТ О РАБОТЕ НА МЕЖДУНАРОДНОМ ВАЛЮТНОМ РЫНКЕ FOREX

Введение 3 Ознакомление с FOREX. 3 Выбор стратегии. 7 Графический метод анализа рынка 7 Стратегии на основе свечных паттернов 9 Опыт собственной торговли на платформе plus500.ru 11 Выводы. 15 Введение В наши дни финансовые рынки занимают достаточно большую долю от бизнес сделок по всему миру. Торговля валютой на международных рынках

The balance of power 12132103

The balance of power Throughout the history of international relations (IR), supporters of various theoretical schools have proposed different concepts of IR security. The idea of the balance of power is one of the first such theories. Despite these ideas date back to the writings of Thucydides[1], the concept of

Finanšu teorija 061221

Uzdevums 1. Analizējot un pētot 2 gadu periodā valsts budžeta ieņēmumus, ir konstatējams, ka valsts ieņēmumus pamatā veido un to lielāko daļu sastāda valsts kasē ienākošie nodokļi- tie ir gan ienākumu nodokļi, gan arī, piemēram, muitas nodokļi vai nodokļi par kādiem pakalpojumiem vai precēm. Mazāku ieņēmumu daļu valsts kasē sastāda

Характеристика платежных систем Европейского центрального банка

ТИТУЛЬНЫЙ ЛИСТ Оглавление Введение 3 1 Характеристика платежных систем Европейского центрального банка 5 1.1 Характеристика платежных систем и инфраструктуры финансового рынка в еврозоне 5 1.2 Системно значимые платежные системы 10 2 Будущие вызовы для Европейского центрального банка 13 2.1 Быстрый расчет при помощи системы TARGET 13 2.2 Новые технологии на

A/S „PrivatBank”

SATURA RĀDĪTĀJS IEVADS 3 1. A/S „PRIVATBANK” VISPĀRĪGS RAKSTUROJUMS 4 1.1. A/S „PrivatBank” vēsture, darbības virzieni un organizatoriskā struktūra 5 1.2. A/S „PrivatBank” reitings citu Latvijas un pasaules banku vidū 9 1.3. A/S „PrivatBank” kapitāla raksturojums 13 2. A/S „PRIVATBANK” NOGULDĪJUMU POLITIKAS RAKSTUROJUMS 18 2.1. Noguldījumu politikas vispārīgs raksturojums 18

“Monaghan Mushrooms Ireland Co.” filiāle Īrijas pilsētā

SATURS IEVADS 4 1. UZŅĒMUMA MONGHAN MUSHROOMS RAKSTUROJUMS 6 2. GRĀMTVEDĪBAS POLITIKAS RAKSTUROJUMS 8 SECINĀJUMI 34 IZMANTOTĀ LITERATŪRAS UN AVOTU SARAKSTS 35 Pielikums 1 36 SAĪSINĀJUMI MonaghanMushrooms filiāle – “Monaghan Mushrooms Ireland Co.” filiāle Īrijas pilsētā Claremorris SGS – Starptautiskie grāmatvedības standarti IEVADS Mācību prakse ir būtiska mācību procesa sastāvdaļa,

FINANŠU VADĪBA UZŅĒMUMĀ A/S „NORVIK BANKA”

Saturs 1.Komercsabiedrības vispārējs raksturojums 3 1.1. Konkurētspējas analīze 4 1.2. Konkurences vide un galvenie panākuma faktori 6 2. Komercsabiedrības vadīšana 8 2.1. Organizācijas vadīšana 8 2.2. Stratēģiskā vadīšana komercsabiedrībā 11 2.3. Projektu vadīšana komercsabiedrībā 17 2.4. Vadības grāmatvedība komercsabiedrībā 21 3. Banku vadība un risku pārvaldība 25 3.1. Bankas darbības

Virtuālā vērtspapīru portfeļa izveide

Saturs 1. Vērtspapīru tirgus infrastruktūra un dalībnieki 3 2. Vērtspapīru portfelis 6 3. Virtuāla vērtspapīru portfeļa atvēršana 7 4.Finanšu aprēķini 10 INFORMĀCIJAS AVOTI 15 pielikumi 16 1. Vērtspapīru tirgus infrastruktūra un dalībnieki Finanšu instrumentu tirgus veido mehānismu naudas līdzekļu pārplūšanai no vienas tautsaimniecības nozares uz citu, no viena uzņēmuma uz

Pasaules zelta tirgus raksturojums

Satura rādītājs Ievads 2 1. Zelta tirgus un instrumenti 3 1.1. Finanšu instrumenti, kas bāzējas uz zelta vērtības 3 2. Pasaules zelta tirgus raksturojums 5 2.1. Zelts un nacionālās intereses 5 2.2. Patreizējā situācija zelta tirgū 9 Secinājumi 12 Izmantotie literatūras in interneta avoti 13 Ievads Naudas kā jebkuras preces

IFRS in Latvia

When organizing accounting at enterprises, special attention is traditionally paid to the principles, methods and forms of its organization. The development of a globalized economy has led to the need for a unified approach to accounting at the international level in order to ensure the comparability of information contained in

E-nauda

  SATURA RADĪTĀJS IEVADS 3 1. E-NAUDAS BŪTĪBA 5 1.1. Kas ir e-nauda? 5 1.2. E-naudas izmantošana 7 1.3. E-naudas veidi 9 1.3.1. Nesegta e-nauda 12 1.3.2. Bitmonētas jeb bitcoins 12 1.4. E-naudas definīcijas LR likumdošanā 14 1.5. Cik droša ir e-nauda? 15 SECINĀJUMI 19 IZMANTOTIE AVOTI 20 IEVADS Izvēlētā

Uzņemuma SIA “Evolution Latvia” analīze

SIA „Evolution Latvia” resursi3 SIA „Evolution Latvia” personāla vadīšanas funkciju analīze 3 Cilvēku resursu plānošana uzņēmumā SIA „Evolution Latvia” 4 Personāla motivēšana SIA „Evolution Latvia” 5 Personāla lojalitātes veidošana SIA „Evolution Latvia”5 SIA „Evolution Latvia” ārējas vides analīze 6 SIA „Evolution Latvia” iekšējas vides analīze 8 Izmantotā literatūra un avoti10

Nauda

Nauda ir līdzeklis, ar ko var izteikt visu citu preču un pakalpojumu vērtību un ko pēc vispārējas vienošanās izmanto parādsaistību nokārtošanai. Nauda ir viss, ko cilvēki pieņem apmaiņā pret precēm un pakalpojumiem. Naudas veidi: Pirmatnējā nauda jeb preču nauda. Par naudu var kalpot jebkura prece. Šķiet, ka šis naudas veids

Latvijas banku nozares attīstības analīze

Darba mērķis ir veikt Latvijas banku nozares attīstības analīzi. Lai sasniegtu darba ietvaros izvirzīto mērķi tika izpētīts un analizēts Latvijas banku nozares stāvoklis, kā arī tika veikta banku nozares attīstības radītāju analīze. Atslēgas vārdi: (līdz 5 atslēgas vārdi), banku nozare, nozares attīstība, attīstības analīze, nozares apraksts Ievads (jāatspoguļo pētījuma aktualitāte,

Анализ ресурсов предприятия RIMI Baltic (часть корпорации ICA Gruppen)

Содержание Персонал предприятия 2 Маркетинговая деятельность предприятия 5 Процесс производства или оказания услуг 8 Управление предприятием 12 Список использованной литературы 15 Персонал предприятия Общая характеристика компании: Название SIA “RIMI BALTIC” Правовая форма Общество с ограниченной ответственностью (SIA) Регистрационный номер, дата 40003592957, 04.06.2002 Рeгистр, Занесен в регистр Коммерческий регистр, 04.06.2002 Юридический

Preparing a business plan for hospitality business

Introduction 4 1. Company description 5 2. Financial analysis 7 3. Project analysis 12 Conclusions 20 Introduction The Hospitality Sector is currently one of the most significant components of the services sector of the national economy, the basis of the material and technical base of tourism, due to the effectiveness

AIRPORT EVALUATION OF CONCESSION RFP AT RIGA AIRPORT (Finished work attached)

ASSIGNMENT – MSC AVIATION MANAGEMENT AIRPORT EVLUATION OF CONCESSION RFP AT RIGA AIRPORT 1. BACKGROUND Imagine that Riga International Airport has issued an invitation to tender to three pre-selected F&B operators who are bidding to run a new burger take-away and restaurant in the departures (airside) Schengen zone of the

Subsidies and Carbon Trading Scheme Comparisons

Subsidies and Carbon Trading Scheme Comparisons Summary Climatic changes caused by greenhouse gas emissions are a serious and complex environmental problem. Greenhouse gas emissions can hardly be reduced since it is closely linked to the use of fossil fuels, the main catalyst for the growth of the modern economy. Of

Контрольная работа по финансовому учету 2810 (Готовая работа в приложении)

Выберите правильный и наиболее полный ответ: Если сумма актива баланса равна 155 тыс.евро, а сумма обязательств (кредиторов) 95тыс.евро. Чему будет равна величина собственного капитала ? Ответы: 1 250 2 155 3 60 Какая информация отражается в Отчете о прибылях и убытках ? Ответы: 1 Информация об объемах продаж 2 Информация

VAS “Latvijas Pasts” darbības analīze

Ievads Ikvienas uzņēmējdarbības rezultāts ir atkarīgs no finanšu resursu pieejamības un to racionālās un efektīvās izmantošanas, jo tas nodrošina uzņēmuma dzīvotspēju. Tieši tādēļ, raizes par finansēm ir jebkuras uzņēmējdarbības sākuma punkts un gala rezultāts. Tirgus ekonomikas apstākļos šie jautājumi ir ārkārtīgi svarīgi, uzsverot uzņēmējdarbības subjektu finansiālos aspektus, un aizvien pieaugošā

“Latvijas Gāzes” finanšu analīze (Bilance pielikumā)

Saturs 1. Informācija par uzņēmumu 2 2. Uzņēmuma finanšu pārskatu horizontālā un vertikālā analīze 3 2.1. Uzņēmuma bilances horizontālā un vertikālā analīze 3 2.2. Uzņēmuma peļņas vai zaudējumu aprēķinu horizontālā un vertikālā analīze 4 3. Likviditātes rādītāju analīze 6 4. Maksātspējas rādītāju analīze un novērtējums 7 5. Aprites rādītāju analīze

ЕЅЅЕNСЕ ΟF ΟRGАNIZАTIΟNАL СULTURЕ АND INTЕRNАL СLIMАTЕ

TАBLЕ ΟF СΟNTЕNTЅ INTRΟDUСTIΟN 2 ЕЅЅЕNСЕ ΟF ΟRGАNIZАTIΟNАL СULTURЕ АND INTЕRNАL СLIMАTЕ 5 Bаѕiс сοnсерtѕ οf οrgаnizаtiοnаl сulturе 5 Οrgаnizаtiοnаl сulturаl vаluеѕ аnd nοrmѕ 10 Thе сοnсерt аnd еѕѕеnсе οf thе οrgаnizаtiοn’ѕ рѕyсhοlοgiсаl сlimаtе 13 Сhаrасtеriѕtiс οf thе рѕyсhοlοgiсаl сlimаtе 17 Thе imрасt οf рѕyсhοlοgiсаl сlimаtе οn οrgаnizаtiοnаl сulturе 20

Majasdarbs.lv

Vai vēlies pasūtīt mācību darbu?

Cookie

Šīs tīmekļa vietnes satura kvalitātes uzlabošanai un pielāgošanai lietotāju vajadzībām tiek lietotas sīkdatnes – tai skaitā arī trešo pušu sīkdatnes. Turpinot lietot šo vietni Jūs piekrītat sīkdatņu lietošanai, kā arī iespējamai saziņai, ja kādā no lapā aizpildāmajām formām norādīsiet savu kontaktinformāciju.