Tags: Inženierekonomika

Atskaite par praksi AS Latvijas Gāze

  IEVADS AS Latvijas Gāze ir vienīgais dabasgāzes pārvades, uzglabāšanas, sadales un tirdzniecības operators Latvijā. Uzņēmums nodrošina dabasgāzes piegādi 440 000 klientu Latvijā. Prakse tika izieta Latvijas Gāze Avarijas Dienestā. Prakses mērķi bija iepazīties ar dienesta darbības pamatprincipiem un nostiprināt praktiskās iemaņas. Prakses uzdevumi : Jāizpēta dienesta veicamo darbu, objektu

Atskaite par praksi

  Ievads Šīs prakses pārskata autors praksi izgāja AS “Latvijas Gāze” Daugavpils iecirknī (turpmāk tekstā – Iecirknis). Lai sasniegtu prakses mērķi, tam nepieciešamo informāciju, darba autors ir ieguvis, izmantojot Sabiedrības iekšējos dokumentus, kuri ir publiski pieejami, piemēram, AS “Latvijas Gāze” 2015.gada pārskatu,kā arī informāciju, kas atrodama AS “Latvijas Gāze” mājas

Nafta22022023

  Ievads Paši izplatītākie naftas produkti ir gaišas degvielas. Visplašāk izmantojamā degviela ir motordegviela, kas tiek izmantota iekšdedzes dzinējos (virzuļdzinējos, reaktīvajos un gāzturbīnās). Šī degvielu grupa aizņem apmēram 63 procentus no visiem naftas produktiemun tai piemīt dažas fizikālās un ķīmiskās īpašības, kuras nosaka šo vielu transportēšanas noteikumus. Šajā referātā mēs

Energoresursu tirdzniecības uzņēmuma loģistikas darbības pilnveidošanas iespējas

Ievads Enerģijas komponente ir svarīgs priekšnosacījums jebkuram ekonomikas funkcionēšanai. Pasaulē notika strukturālas izmaiņas enerģijas patēriņa ziņā to nevienmērīga sadalījuma un kā rezultātā iedeva: starptautiskās tirdzniecības degvielas un enerģijas izejvielu izaugsmi; daudz valstu un reģionu visā pasaulē palielināta atkarība no energoresursu importa; palielināja konkurenci globālajā enerģijas tirgū, tostarp starp enerģijas izejvielu

“DANA” loģistikas sistēmas analīze

Saturs Ievads 3 1. Loģistikas loma uzņēmumā darbībā 4 1.1. Loģistikas būtība 4 1.2. Loģistikas sistēmas 6 2. Uzņēmuma SIA DANA loģistikas process 9 2.1. Uzņēmuma SIA DANA apraksts 9 2.2. Uzņēmuma SIA DANA pārvadājuma process 10 2.3. Izmaksu analīze SIA DANA 12 Secinājumi 18 Literatūras saraksts 19 Ievads Loģistika

Apģērba zīmola izveidošanas un realizācijas analīze

  Ievads Šobrīd, pasaulē, apģērba modes tendences attīstās ļoti strauji un apģērba ražotāji sākuši apzināties mūsdienu nestandarta apģērba izmērus, kas nav piemēroti vienam ķermeņa aprišu standartam. Iespējams novērot, ka pēdējos gados aizvien vairāk veikalos parādās apģērbi, kas piemēroti lielāku ķermeņu aprišu cilvēkiem, tajā brīdī aizmirstot, ka ir arī otra veida

CO2 KĀ RESURSA IZMANTOŠANA. SABIEDRĪBAS IZPRATNES UN GATAVĪBAS MAKSĀT NOVĒRTĒJUMS

CO2 KĀ RESURSA IZMANTOŠANA. SABIEDRĪBAS IZPRATNES UN GATAVĪBAS MAKSĀT NOVĒRTĒJUMS   SATURS Apliecinājums 2 GALVOJUMS 3 Darba iesniegšanas ORTUS sistēmā apstiprināšana 4 Zinātniskā darba uzdevums 5 ANOTĀCIJA 6 ABSTRACT 8 Attēlu saraksts 11 SAĪSINĀJUMI 14 IEVADDAĻA 15 1. LITERATŪRAS ANALĪZE 17 1.1. CO2 problēma pasaulē, Eiropā, Latvijā 18 1.2. Iespējas

Bērnu koka mēbeļu uzņēmuma sertificēšanas  procedūras

  Ievads 2020.gada 12.septembrī tika veikti grozījumi MK noteikumos Nr. 353 (20.06.2017), kur tika rediģēti ZPI kritēriji, tai skaitā arī mēbeļu kategorijai. Piedaloties tirgū, un laižot apgrozībā bērnu mēbeles to ražotājam ir jāievēro virkne prasību. Ņemot vērā, ka gala lietotājs ir pavisam mazs cilvēks, atbilstoši tam, ir jāievēro standartos noteikti

A/S „Grindeks” notekūdeņu attīrīšanas iekārtu apraksts (darbs un tabula pielikumā)

Satura rādītājs 1. Literatūras avotu analīze 3 2. A/S „Grindeks” notekūdeņu attīrīšanas iekārtu apraksts 9 2.1.Notekūdeņu raksturojums 11 3. Ūdens resursu attīrīšanas nepieciešamība 12 3.1. Normatīvās prasības 12 3.2. Notekūdeņu vērtējums 12 3.3. Sērūdeņraža kontrole A/S „Grindeks”gadījumā 13 4. AS “Grindeks” ietekmes uz klimata pārmaiņām samazinājums 22 5. Attīrīšanas iekārtas

Pārtikas e-komercija jomas uzņēmumu darbības uzlabošanas iespējas

  Saturs Ievads 5 1. Elektroniskās komercijas tehnoloģiju sistēmas izmantošanas aktualitāte un vispārīgs elektroniskās komercijas raksturojums 8 1.1. Pētījuma problēmas un aktualitātes raksturojums 8 1.2. Elektroniskās komercijas vispārīgs raksturojums 21 1.3. Elektroniskās komercijas attīstība mūsdienu apstākļos 13 2. Pārtikas e-komercijas raksturojums Latvijā 29 2.1. Pārtikas e-komercijas konkurences novērtējums Latvijā 30

PIKC “Rīgas Valsts tehnikums”

Prakses atskaite PIKC “Rīgas Valsts tehnikums” Rīga 2021 Satura radītājs Ievads 3 1. Organizācijas vispārīgs raksturojums 4 1.1. Organizācijas darbība un attīstība 4 1.2. Organizācijas struktūra un personāla vadība 11 2. Organizācijas personāla raksturojums 15 2.1. Personāla struktūras analīze 17 2.2. Personāla vadības procesi organizācijā 18 2.3. Organizācijas personāla vadīšanas

Pillar Capital, AS prakses atskaite

Maģistra profesionālo studiju programmas “NOSAUKUMS” prakses atskaite Prakses vieta – Pillar Capital, AS Saturs Ievads 3 1. Pillar Capital, AS ieguldījuma novērtējums Rīgas pilsētas attīstībā 6 2. Pillar Capital, AS pārvaldes struktūra 14 3.LR likumdošanas bāze, kas reglamentē Pillar Capital, AS un valsts un pašvaldības institūciju sadarbību 19 4. PCA

STARPTAUTISKO EKONOMISKO SAKARU, TRANSPORTA EKONOMIKAS UN LOĢISTIKAS KATEDRA

  Ievads 3 1.Biedrības Do Great Things. Latvia apraksts 4 1.1.Biedrība Do Great Things. Latvia 4 1.2. Biedrības Do Great. Latvia starptautisko projektu vadīšanas prakses amata apraksts 5 1.3. Biedrības Do Great. Latvia starptautisko ekonomisko sakaru organizēšanas un vadīšanas analīze 8 1.4. Normatīvo aktu analīze saistībā ar to pielietošanu uzņēmumā

Pārkāpumu atklāšanas efektivitāte muitas kontroles punktos

  Ievads 4 1. Muitas kā iestādes vispārīgs raksturojums 7 2. Optimāli funkcionējoša muitas kontroles punkta raksturojums 17 3. Muitas noteikumu pārkāpšanas procesa tendences 26 4. Latvijas muitas kontroles punktu darbības analīze darba temata ietvaros 37 4.1. Latvijas lidostas muitas un tās darbības raksturojums 37 4.2. Rīgas ostas muitas darbības

Pašvaldības nekustamā īpašuma pārvaldīšanas sistēmas izveide Latvijā

  Ievads „Daudzdzīvokļu dzīvojamās mājas, kas iepriekš piederēja valstij, pašvaldībām, paju sabiedrībām, lauksaimniecības uzņēmumiem un zvejnieku kolhoziem, līdz ar privatizāciju kļuva par bijušo dzīvokļu īrnieku kopīpašumu. Līdz ar to no viena īpašnieka, kuram bija jārūpējas par ēkas uzturēšanu, mājas daudzdzīvokļu dzīvojamā māja kļuva par vairāku personu kopīpašumu. Īrnieki, kas iepriekš

KVALITĀTES STANDARTI U.C. PRASĪBAS BŪVNIECĪBAS PROJEKTOS

Satura radītājs Ievads 3 1. Kvalitātes standarti būvniecības projektos 4 1.1. Organizācijas kvalitātes vadības modelis ISO 9000 4 1.2. Organizācijas kvalitātes vadības modelis ISO 9001 5 1.3. ISO 14001 Vides pārvaldības standarta analīze 8 1.4. OHSAS 18001 Arodveselības un darba drošuma pārvaldības sistēmas analīze 10 Secinājumi 16 Bibliogrāfiskais saraksts 17

30. un 110. panta nošķiršana Līgumā par Eiropas Savienības darbību

Saturs Ievads 3 1. Muitas nodokļi un maksājumi ar muitas nodokļiem līdzvērtīgu iedarbību 6 1.1. LESD 30. panta attīstība 6 1.2. Muitas nodokļi 7 1.3. Maksājumi ar muitas nodokļiem līdzvērtīgu iedarbību 9 2. Diskriminējoši nodokļi 15 2.1. Prece15 2.2. LESD 110. panta attīstība 17 2.3. LESD 110. panta saturs un

BŪVNIECĪBAS UZŅĒMUMĀ “X” DARBA ŅĒMĒJU IESAISTES LĪMEŅA NOVĒRTĒJUMS

Satura radītājs Ievads 3 1. Teorētiskā un empīriskā daļa 5 1.1. Pētījuma bāzes, praktisko pētniecības metožu izvēles pamatojums un pētījuma norises apraksts 5 1.2. Praktiskajā pētījumā iegūto rezultātu apstrāde un analīze 10 Secinājumi 16 Izmantotās literatūras un avotu saraksts 17 1. Pielikums 18 2. Pielikums 26 Ievads Darba aktualitāte ir

KАPU TRАMVАJS

Sаturа rаdītājs Iеvаds 3 1. Skаnstеs tеritоrijаs аttīstībаs vēsturе un prоjеktā аttīstībā iеintеrеsētаs pеrsоnаs 4 2. Skаnstеs trаmvаjа līnijаs prоjеktа iеtеkmе uz vidi 7 Sеcinājumi 14 1. Piеlikums 15 2. Piеlikums 16 Iеvаds Dаrbа аktuаlitātе: Turpmākо gаdu lаikā Skаnstē plānоts izbūvēt jаunu zеmās grīdаs trаmvаjа līnijаs pоsmu (turpmāk аrī-Prоjеkts) 3,6

Personāla atlases procesa pilnveidošanas iespējas uzņēmumā

RĪGAS TEHNISKĀ UNIVERSITĀTE INŽENIEREKONOMIKAS UN VADĪBAS FAKULTĀTE kursa darbs Personāla atlases procesa pilnveidošanas iespējas uzņēmumā X Rīga 2021 Anotācija Šī kvalifikācijas/kursa darba tēma ir „Personāla atlases procesa pilnveidošanas iespējas uzņēmumā X”. Darba mērķis ir analizēt darbinieku atlases teorētiskos aspektus, un uzņēmuma X personāla atlasi un izstrādāt priekšlikumus. Darbā tika izmantoti

Ražošanas uzņēmuma darbības paplašināšanas stratēģisko iespēju novērtēšana

RĪGAS TEHNISKĀ UNIVERSITĀTE  INŽENIEREKONOMIKAS UN VADĪBAS FAKULTĀTE  Starptautisko programmu nodaļa  “Ražošanas uzņēmuma darbības paplašināšanas stratēģisko iespēju novērtēšana”  “Evaluation of the strategic opportunities for expansion of the manufacturing company”  Maģistra darbs  Rīga 2021  saturs Ievads 5 Teorētiskā daļa 8 1. Stratēģijas teorētisko jautājumu pētījums 8 1.1. Stratēģijas jēdziens un tā izmantošana

Majasdarbs.lv

Vai vēlies pasūtīt mācību darbu?

Cookie

Šīs tīmekļa vietnes satura kvalitātes uzlabošanai un pielāgošanai lietotāju vajadzībām tiek lietotas sīkdatnes – tai skaitā arī trešo pušu sīkdatnes. Turpinot lietot šo vietni Jūs piekrītat sīkdatņu lietošanai, kā arī iespējamai saziņai, ja kādā no lapā aizpildāmajām formām norādīsiet savu kontaktinformāciju.