Tag: Izglītība

PILSONĪBAS INSTITŪTA ATTĪSTĪBA LATVIJĀ

IEVADS Pilsonības institūts ir svarīgs un neizbēgams elements katras valsts sabiedrības dzīvē, kas nodrošina iedzīvotājiem tiesības un pienākumus, definē to piederību konkrētai valstij un nosaka to lomu tajā. Latvijā pilsonības institūta attīstība ir bijusi būtiska un interesanta, it īpaši, ņemot vērā valsts neatkarības atjaunošanas vēsturi 20. gadsimta sakarā ar politiskajām

PRAKSES UZDEVUMI

1. Piedalīties attīstības traucējumu diagnostikā un pašam veikt diagnostiku minimums 3 izglītojamajiem (speciālā pedagoga vadībā) Izglītojamais 1 Novērojums: Tika veikts sistemātisks izglītojamā novērojums gan klases vidē, gan individuāli. Vecāku intervijas: Tika veiktas intervijas ar izglītojamā vecākiem, lai iegūtu papildu informāciju par viņa attīstību. Mācību sasniegumu analīze: Analizēti mācību sasniegumi un

Mācīšanas un mācīšanās dažādības kontekstā

    Kritērijs Biheiviorisms Konstruktīvisms Humānisms Konektīvisms 1. Mācību pieejas vispārīgs raksturojums Uzvedības mainīšana, balstoties uz stimulu un atbildes sakarībā. Aktīva studenta iesaistīšanās un jaunas zināšanas veidošana, pamatojoties uz pieredzi. Uzsvars uz indivīda attīstību un personīgās potenciāla izpēti. Tīkla resursu un datu izmantošana zināšanu iegūšanai un saistību veidošanai. 2. Mācību

Vienādojumi un to risināšanas metodes

Ievads Vienādojumi ir būtiska matemātikas sastāvdaļa, kas piedāvā plašu pielietojumu gan teorētiskajā, gan praktiskajā sfērā. Tās svarīgums ietver dažādas jomas, sākot no fizikas un inženierzinātņu līdz pat ekonomikai un informātikai. Šajā kontekstā izpratne par vienādojumu risināšanas metodēm ir ne tikai akadēmiski svarīga, bet arī nepieciešama ikdienas dzīvē. Vienādojumu risināšana ir

Izglītība ir visspēcīgākais ierocis, ko varat izmantot, lai mainītu pasauli

ESEJA “Izglītība ir visspēcīgākais ierocis, ko varat izmantot, lai mainītu pasauli.” (Nelsons Mandela) Nelsons Mandela teiktais, ka “izglītība ir visspēcīgākais ierocis, ko varat izmantot, lai mainītu pasauli,” iet roku rokā ar vēsturi, filozofiju un personīgo pieredzi. Tas apliecina izglītības būtisko lomu gan personiskajā attīstībā, gan sabiedrības uzlabošanā. Filozofa Hsun Tzu

IESKAITE  LMT

1.uzdevums Izvēlas graudaugus ______ziemas kvieši__________ .Lauka garums _200___ metru, platums _200__ metru. ( Skaitļus izvēlas lielākus par 100 metriem ) aprēķina laukumu _4____ hektāros Pirkta sertificēta sēkla iepriekš izvēlētajai kultūrai, kuras dīdzība ir _70% ( ieraksta savu skaitli ), tīrība 100%, 1000 sēklu masa 48 grami, dīgstošo sēklu skaits uz

Virtuālā un Paplašinātā Realitāte (VR un AR)

Ievads Virtuālā un paplašinātā realitāte (VR un AR) ir inovatīvas tehnoloģijas, kas iegūst arvien lielāku nozīmi biznesa un izglītības jomās. Šīs tehnoloģijas piedāvā iespēju radīt unikālas un dziļas pieredzes, kurās lietotāji var pilnībā iegrimt. Esejā tiks analizētas VR un AR pielietojuma iespējas, izglītības un biznesa priekšrocības, kā arī izaicinājumi, kas

USE OF ADJECTIVES IN MEDIA COVERAGE OF ENVIRONMENTAL ISSUES

INTRODUCTION Environmental issues have become a topic of paramount importance in today’s world. As climate change and ecological concerns continue to shape our planet’s future, the role of media in shaping public perception and awareness cannot be overstated. Media serve as a crucial conduit through which information about environmental issues

MAZU BĒRNU SOCIĀLI EMOCIONĀLĀ LABSAJŪTA IZGĪTĪBAS IESTĀDĒ

Saskaņā ar Carol Aubrey un Karen Ward pētījumu,            ”sociāli emocionālās problēmas sākas agrā bērnībā.        Bērni, kuriem ir labas sociālās emocijas, var veicināt        pozitīvu   izturēšanos un pievērst uzmanību savaldībai    savā  pirmajā izglītības vidē.”  Pētījuma mērķis bija noteikt augstu pirmsskolas vecuma bērnu emocionālās attīstības līmeni. Pētījumā piedalījās trīs pirmsskolas vecuma dalībnieki,    viņi

Pirmsskolas vadlīnijās un programmā norādīto sasniedzamo rezultātu analīze

Uzdevums: 1.Veikt Pirmsskolas vadlīnijās un programmā norādīto sasniedzamo rezultātu analīzi. Izlasīt Pirmsskolas vadlīnijās (MK not.Nr.716 “Noteikumi par valsts pirmsskolas izglītības vadlīnijām un pirmsskolas izglītības programmu paraugiem) sasniedzamos rezultātus sociāli pilsoniskajā mācību jomā, un visā dokumentā atrast vēl citas saistības ar šo mācību jomu. Pirmsskolas mācību programmā (Skola2030) iepazīties (izlasīt) 28.

MIDDLESEX UNIVERSITY LONDON

Assignment 2 Select a country that can be identified as an emerging market for a particular genre of music or art form. Write a report to include political and economic analysis of the market and how it might be successfully developed. CASE STUDY: GERMANY – AN EMERGING MARKET FOR AFROBEATS

Konstruēšana, veidošana – metodiskie principi

Pirmsskolas loma ir ielikt pamatus skolēnu caurviju prasmēm, kuras tālāk jau lietot darbībā daudzveidīgās cilvēka darbības jomās.[1] Viena no iespējām attīstīt bērnā caurviju prasmes ir konstruēšana un veidošana, dažādu tēmu apzināšanas ietvaros izmantojot dažādus celtniecības materiālus, dabas materiālus, papīru (piemēram, origami). Konstruēšana (no lat. construo – būvē, veido) ir: konstrukcijas

Dizains un tehnoloģijas

Izveidot 1 radošo uzdevumu vienam, iekļaujot 2 caurviju prasmju pilnveidi, mācību tematam dizainā un tehnoloģijās 4.-6. klasē! Izstrādāt vērtēšanas kritērijus! (Grupa: Temats: Domu kartes izveide Klase: 5.klase Nosacījumi Darbs ar dažāda veida krāsām, fakturām, divu dimensiju attēla veidošanu, attīstot iztēli, asociāciju rindu un kritisko domāšanu. Domu kartes izveidei ir nepieciešams,

KOLEKTĪVĀS ATMIŅAS IETEKME IZGLĪTĪBAS SISTĒMAS VEIDOŠANĀ LATVIJĀ

IEVADS Katrai tautai ir savs stāsts. Šis stāsts, lai cik vienkāršs vai dramatisks būtu, ir pamats uz kuriem tauta veido savu vienoto identitāti. Tā kā atmiņa ir pilnīgi subjektīvs pagātnes atcerēšanās veids, tas ir svarīgi vienmēr jāapzinās, kā šie stāsti ietekmē mūsu garastāvokli, mūsu piederības sajūtu sociālās grupas un galu

BILINGVĀLĀ IZGLĪTĪBA LATVIJĀ

PROBLĒMAS FORMULĒJUMS Bilingvālā izglītība no 1995.gadā ieņem stabilu vietu izglītības sistēmā, veicinot toleranci, konkurētspēju un daudzveidīgas personības attīstību, veidojot atvērtu Latvijas sabiedrību.[1] Vēl pirms divdesmit gadiem reti kurš Latvijā, tostarp pedagogi, bija dzirdējis par bilingvālo izglītību, taču šodien nebūtu viegli atrast cilvēku, kas neko par to nezinātu. Mazākumtautību izglītības satura

Использование групповой модели сотрудничества для развития умения говорения у учеников 9 класса на уроках РКИ (русский как иностранный).

1. Теоретические аспекты обучения говорению при изучении РКИ 1.1. Сущность и функции говорения в изучении иностранного языка Язык возник как средство общения. Он существует и живет только благодаря речевой деятельности. Ведущей целью обучения иностранцев русскому языку является формирование коммуникативной компетенции как способности решать различные коммуникативные задачи в актуальных для участника

SPRIEDUMA ANALĪZE

2010. GADA 2. SEPTEMBRA SPRIEDUMS — LIETA C-66/09 SPRIEDUMA ANALĪZE Lietas būtība Kirin Amgen pieder Eiropas patents, ko tā pieprasījusi 1994. gada 16. augustā un kura aizsardzība zālēm Aranesp tikusi paplašināta arī attiecībā uz Lietuvu. 2001. gada 8.jūnijā minētā sabiedrība šīm zālēm ieguva Tirdzniecības atļauju saskaņā ar Regulu Nr. 2309/93.

“ZELTA UZVEDĪBAS SKOLA” DIBINĀŠANAS BIZNESA PLĀNA IZSTRĀDE

“IEVADS Aktualitāte. Informācijas avotos tiek norādīts, ka cilvēks aptuveni 70% laika pavada komunicējot un esot saskarsmē ar citiem. Šāda nozīme skaidrojama ar apstākli, ka tikai esot saskarsmē cilvēks mācās, izpaužas kā personība, realizē savus dzīves mērķus. Tomēr pēdējo gadu laikā, īpaši pēc Covid-19 pandēmijas raisītām sekām, jūtams, ka nereti personas

Krievu skolu izglītības reformas Latvijā

Problēmas apskats Problēmsituācijas apraksts un problēmas definējums Mazākumtautību izglītības programmas nav pilnībā nodrošinājuši valsts valodas apguvi visos izglītības posmos, līdzšinējā mācību valodas pieeja nav efektīva un nesniedza atbilstošus rezultātus.[1] Svarīgākais politikas instrumentu kopums ir Valsts valodas izglītības politika un no tās izrietoša kvalitatīva latviešu valodas apguve, kas nodrošina pietiekošas valodas

Совершенствование реализации удаленного обучения старших классов на примере средней школы

Введение С XIX века, когда впервые появилась концепция дистанционного образования, в его методах, принципах и технологиях произошли большие изменения, в том числе параллельно с развитием технологий. Видно, что эти изменение особенно отмечаются в инструментах, используемых в дистанционном обучении, технологической подструктуре, демографическом фоне учащихся и их ожиданиях. Итак, несмотря на то,

SADARBĪBAS PRASMES SĀKUMIZGLĪTĪBĀ DARBĀ AR VECĀKIEM

IEVADS Mūsdienās pedagoģiskajā procesā skolas un ģimenes mijiedarbība ir kļuvusi sarežģītāka. Liela daļa vecāki rūpējas, interesējas un piedalās sava bērna izglītošanas un audzināšanas procesā, bet ir vecāki, kuri uzskata, ka viņa bērna audzināšana un izglītošana ir tikai un vienīgi skolotāja pienākums. Tādēļ ir nepieciešams veicināt izglītības iestādes un ģimenes sadarbību,

Prakses uzdevumu apraksts

1 uzdevums. Iepazīšanās ar “Skola 2030” materiāliem (1. nedēļa): ko ietver paraug programmas, kādas ir to galvenās komponentes; kā paraugprogrammās ir skaidrots jēdziens – mācīšanās iedziļinoties; kādi skolēnu mācību sasniegumu vērtēšanas principi atspoguļoti “Skola 2030” Paraugprogrammas galvenās komponentes: Paraugprogrammas ir veidotas, pamatojoties uz Ministru kabineta 2018. gada 27. novembra noteikumos

Krievu skolu izglītības reformas Latvijā

Problēmas apskats Problēmsituācijas apraksts un problēmas definējums Mazākumtautību izglītības programmas nav pilnībā nodrošinājuši valsts valodas apguvi visos izglītības posmos, līdzšinējā mācību valodas pieeja nav efektīva un nesniedza atbilstošus rezultātus.[1] Svarīgākais politikas instrumentu kopums ir Valsts valodas izglītības politika un no tās izrietoša kvalitatīva latviešu valodas apguve, kas nodrošina pietiekošas valodas

Возможности дистанционного обучения на примере портала Uzdevumi.lv. Раздел «Русский как иностранный»

1. Введение. 3 2. Теоретическо-методологические особенности организации дистанционного образования 4 2.1. Метод дистанционного обучения и его место в современном обществе. 4 2.2. Особенности и проблемы дистанционного образования. 6 2.3. Организация учебного процесса в системе дистанционного образования. 8 3. Исследование особенностей реализации дистанционного обучения иностранному языку на примере ресурса Uzdevumi.lv 10

Innovation in modern education

Table of content 1. The essence of the innovation process in education 3 2. Management of innovations in education 6 3. EU innovation in education 7 Conclusions 12 Introduction The younger generation will determine the future of any society. By raising young people today, we are shaping our future and

Iegūstiet piekļuvi visiem +5000 izpildītiem mācību darbiem.

Par 9.90 € jūs varat:
– Pārskatīt visas mūsu arhīvā pieejamās lapas.
– Lejuplādēt jebkurus 10 failus.

Piekļuve būs aktīva 24 stundas.

Jūs varat veikt maksājumu ar jebkuru bankas karti.

Majasdarbs.lv

Vai vēlies pasūtīt mācību darbu?

Cookie

Šīs tīmekļa vietnes satura kvalitātes uzlabošanai un pielāgošanai lietotāju vajadzībām tiek lietotas sīkdatnes – tai skaitā arī trešo pušu sīkdatnes. Turpinot lietot šo vietni Jūs piekrītat sīkdatņu lietošanai, kā arī iespējamai saziņai, ja kādā no lapā aizpildāmajām formām norādīsiet savu kontaktinformāciju.