Tag: Jurisprudence

STARPINSTITŪCIJU SADARBĪBAS PROBLEMĀTIKA PAŠVALDĪBĀS BĒRNU TIESĪBU AIZSARDZĪBĀ PRET VARDARBĪBU

  Ievads 3 1.PAŠVALDĪBU AUTONOMĀS FUNKCIJAS BĒRNU TIESĪBU AIZSARDZĪBĀ 7 2.PAŠVALDĪBU INSTITŪCIJU KOMPETENCE BĒRNU TIESĪBU AIZSARDZĪBĀ 11 3.PAŠVALDĪBAS IESTĀŽU SADARBĪBAS PROBLEMĀTIKA 20 Nobeigums 25 Izmantoto avotu un literatūras saraksts 27 Ievads Starptautiskā un nacionālā likumdošana nosaka bērnam īpašu statusu sabiedrībā un norāda uz to, ka valstij un sabiedrībai ir nepieciešams

FIZISKĀS UN JURIDISKĀS PERSONAS

FIZISKĀS UN JURIDISKĀS PERSONAS REFERĀTS SATURA RĀDĪTĀJS IEVADS 3 1. JURIDISKĀS PERSONAS KĀ TIESĪBU SUBJEKTI 4 1.1.Juridisko personu kvalifikācija 6 1.2.Juridiskās personas pazīmes 7 1.3.Juridisko personu publiski tiesiskā atbildība 10 2.FIZISKĀS PERSONAS 13 SECINĀJUMI UN PRIEKŠLIKUMI 15 IZMANTOTĀS LITERATŪRAS UN AVOTU SARAKSTS 16 IEVADS Fiziskas un juridiskas personas ir visas

LĪDERIS UN LĪDERĪBA

REFERĀTS LĪDERIS UN LĪDERĪBA SATURS IEVADS 3 1.LĪDERĪBAS UN TO PRINCIPU NOZĪME 4 2.ES- LĪDERIS 6 NOBEIGUMS 9 IEVADS Līderība un līderības principi ir aktuāls jautājums ikvienam topošajam vadītājam vai cilvēkam, kurš tiecas uz savu personīgo un profesionālo mērķu sasniegšanu dzīvē, jo tieši līderība ir viena no tām īpašībām, kas

TRĪS EFEKTĪVU LĪDERU PIEMĒRI

TRĪS EFEKTĪVU LĪDERU PIEMĒRI SATURS IEVADS 3 1.LĪDERIS NR.1-BILS GEITSS 5 2.LĪDERIS NR.-GUNĀRS ĶIRSONS 7 3.LĪDERIS NR.3- KALVIS TORGĀNS 8 NOBEIGUMS 9 IEVADS Noteikti ikviens ir pamanījis, ka ne visi līderi ir vienādi. Kā norāda portāls gedvillo, Tas tādēļ, ka līderības stils ir atkarīgs no cilvēka personības. Ikkatrs no mums

Obligātās vakcinēšanās pret Covid-19 nodarbinātībā tiesiskums

Obligātās vakcinēšanās pret Covid-19 nodarbinātībā tiesiskums Starptautiskās darba tiesības jautājumu par obligāto vakcinēšanos nodarbinātībā tieši neregulē, līdz ar to, atstājot šo jautājumu regulēšanai nacionālajā līmenī. Lai vērtētu, vai šāda prasība ir tiesiska ir jāņem vērā vai Ministru kabinets varēja noteikt šādu ierobežojumu. Izšķirošu lomu strīdus gadījumā piešķirot zinātniskajiem pētījumiem un

DARBINIEKA PIENĀKUMI UN TIESĪBAS

DARBINIEKA PIENĀKUMI UN TIESĪBAS SATURA RĀDĪTĀJS IEVADS 3 1. DARBA TIESISKĀS ATTIECĪBAS 5 2. DARBINIEKA PIENĀKUMI 9 3. DARBINIEKA TIESĪBAS 11 SECINĀJUMI 16 IZMANTOTO AVOTU UN LITERATŪRAS SARAKSTS 17 IEVADS Analizējot darba attiecības lokālā līmenī, tas ir, darba devēja un darba ņēmēja starpā, autors gribētu norādīt uz šādu atziņu: pārvarot

TIESISKO ATTIECĪBU VEIDI

TIESISKO ATTIECĪBU VEIDI SATURS IEVADS 3 1.TIESISKO ATTIECĪBU JĒDZIENS UN ELEMENTI 4 2.TIESISKO ATTIECĪBU VEIDI 6 IEVADS Nevienas valsts tiesību sistēma nav iedomājama bez tiesiskajām attiecībām, jo tās regulē tiesību normas, uz kuru pamata pastāv pati tiesību sistēma, savukārt, tiesību normu kopums, kas regulē līdzīgas tiesiskās attiecības, kas saistītas patstāvīgā

LATVIJAS REPUBLIKAS SATVERSME

  IEVADS Latvijas pamatlikums Latvijas Republikas Satversme ir uzskatāma par īsto konstitūciju, tai ir 8 nodaļas un 116 panti (līdz 1998. gadam, kad Saeima pieņēma nodaļu “Cilvēka pamattiesības”, bija 7 nodaļas un 88 panti). Satversme ir sestā vecākā spēkā esošā republikas konstitūcija pasaulē un ir vecākā spēkā esošā Centrālās un

Lietvedības prakses atskaite

Lietvedības prakses atskaite Saturs Ievads 3 1. Prakses vietas raksturojums 4 2. Normatīvie akti 6 3. Dokumentu aprite 8 4. Dokumenta atvasinājumu (noraksts, izraksts, kopija) izgatavošana un to pareizības apliecināšana 12 5. Personāla dokumenti 13 6. Elektroniski parakstīti dokumenti 14 7. Dokumentu rekvizīti 16 8. Dokumentu uzkrāšana, saglabāšana un izmantošana

AIZDEVUMA LĪGUMS

AIZDEVUMA LĪGUMS SATURA RĀDĪTĀJS IEVADS 3 1.AIZDEVUMA LĪGUMA BŪTĪBA UN REGULĒJOŠIE NORMATĪVIE AKTI 5 2.AIZDEVUMA LĪGUMA SASTĀVDAĻAS, PROBLEMĀTIKA 7 2.1.Aizdevuma līguma sastāvdaļas 7 2.2.Problemātika 9 SECINĀJUMI UN PRIEKŠLIKUMI 12 IZMANTOTĀS LITERATŪRAS UN AVOTU SARAKSTS 13 IEVADS Kā norāda portāls LV, Latvijā iespēja ņemt kredītu ir kļuvusi par ierastu lietu. Aizdevēja

Bāriņtiesu darbības nodrošināšana īstenojot administratīvi teritoriālo reformu

  Anotācija 3 ievads 5 1. Bāriņtiesu darbības funkcionālā loma 7 1.1.Bāriņtiesu izveidošanās ģenēze 7 1.2. Bāriņtiesu kompetence un funkcijas 11 1.3. Bāriņtiesu sastāvs 23 2. Bāriņtiesu nozīme administratīvās reformas ietekmē 25 3. Bāriņtiesu funkcionālā pakļautība 32 Nobeigums 35 Izmantoto avotu un bibliogrāfijas saraksts 37 ievads Mūsdienās sevišķa uzmanība tiek

AIZTURĒTO PERSONU CILVĒKTIESĪBU IEVĒROŠANAS PROBLĒMJAUTĀJUMI

Aizturēto personu cilvēktiesību ievērošanas problēmjautājumi SATURS Anotācija 3 ievads 5 1.Aizturētā SKAIDROJUMS un teorētiskais ietvars 6 1.1.Aizturētā jēdziens, būtība 6 1.2.Aizturēšana kā Kriminālprocesuāla institūta vēsturiska attīstība 9 2. AIZTURĒŠANAS PROCESUĀLĀ KĀRTĪBA 13 2.1.Aizturēšanas kārtība 13 2.2. Aizturēšanas izņēmumi 18 3. Aizturētās personas cilvēktiesību principu ievērošana 20 Nobeigums 26 Izmantoto avotu

Uzdevums 2.2. (KcT uzdevumi 5.-8.) (Gatavs darba pielikumā)

Uzdevums 5. Fotorgrāfe L. Ziemele ir nejauši uzzinājusi, ka viņas mākslas darbus šī gadalaikā vairākas reizes ir izmantojis laikraksts „Vakara dziesma” un tie attēli irizmantoti un publicēti bez viņas ziņas un akcepta. Attēli ir tikuši lejupielādēti no L.Ziemeles personīgās mājas lapas. Jautājumi: Kādas ir mākslinieces iespējas un vēlamā rīcība?Pamatot juridiski.Uzdevums

Atzinums_ priekšmets Juridisko dokumentu sastādīšana (Gatavs darbs pielikumā)

Uzdēvums Lūgums sagatavojiet juridisko atzinumu par paša izvēlētu juridisku jautājumu (situācijā, ar kuru jums nācies saskarties darbā vai mācībās), nodrošinot pārliecinošu juridisko argumentāciju un atbilstību prasībām juridiskā atzinuma strukturēšanai un noformēšanai! Izmantojiet arī iemaņas juridisko tekstu meklēšanā un interpretācijā! Rakstot darbu, vadieties pēc prasībām juridiskā atzinuma strukturēšanai un noformēšanai. Lai nodrošinātu pārliecinošu

Предмет и метод гражданского процессуального права, понятие гражданского процесса

Предмет и метод гражданского процессуального права, понятие гражданского процесса Содержание Ведение 3 1. Гражданское процессуальное право 4 2. Предмет гражданского процессуального права 8 3. Метод гражданского процессуального права 12 Заключение 14 Список используемой литературы 15 Ведение На современном этапе развития государства важное значение имеет институт защиты гражданских прав. Необходимость всевозможных

Гражданское процессуальное право (2 вопроса)

1. Нормы гражданского процессуального права, их виды и структура. Гражданско-процессуальное право является отраслью процессуального права, которая регулирует порядок рассмотрения гражданских дел в суде и исполнения судебных решений. Гражданское процессуальное право является теоретическим обоснованием гражданского процесса. Нормы гражданского процессуального права определяют процессуальный порядок, в котором происходит защита гражданского права. Нормы гражданского

Kriminālatbildība par cietsirdīgu izturēšanos pret dzīvniekiem

  Ievads 6 1. Cietsirdīgas izturēšanās pret dzīvniekiem jēdziens un pazīmes 9 1.1. Noziedzīgo nodarījumu tendences Latvijā 9 1.2. Pētāmā jēdziena skaidrojums un krimināltiesiskā izpratne 15 1.2. Dzīvnieku tiesību aizsardzības vēsture un tā attīstība 22 2. Cietsirdīgas izturēšanās pret dzīvniekiem sastāva elementiem atbilstošo pazīmju raksturojums 33 2.1. Dzīvnieku aizsardzības intereses kā

E-privātuma regulējums, izaicinājumi un perspektīva

  ievads 3 1.Privātuma jēdziens 5 2.COVID-19 situācijas ietekme uz e-privātumu 11 Secinājumi un priekšlikumi 25 IZMANTOTO AVOTU UN LITERATŪRAS SARAKSTS 28 ievads Pētījuma aktualitāte pamatojas uz krasiem notikumiem, kuri izmainīja pasaules valstu iedzīvotāju dzīves gaitu un ietekmēja tā privātumu. „Covid-19 pandēmijas laikā var redzēt, ka gan vispārīgi datu aizsardzībai,

VARDARBĪBĀ CIETUŠO AIZSARDZĪBA UN CIVILPROCESUĀLĀS AIZSARDZĪBAS TIESISKAIS REGULĒJUMS UN TĀ PIEMĒROŠANA

ievads 3 1. Vardarbības jēdziena pētījums 4 2. vardarbības izpausmes veidi 6 3. Vardarbībā cietušo aizsardzība 9 Nobeigums 11 Izmantoto avotu saraksts 12 ievads Mūsu valstī ir problematizēti sabiedrībā iekļauto vardarbīgo normu rāmji, kas ietekmē vardarbības daudzveidību. Dažādas izpratnes par vardarbību formē izpratnes par morālu un nemorālu rīcību Latvijas sabiedrībā.

Nodokļu un muitas policijas pārvaldes kompetence noziegumu atklāšanā

1. Nodokļu un muitas policijas pārvalde – viena no Valsts ieņēmumu dienesta struktūrvienībām 6 1.1. Nodokļu un muitas policijas pārvaldes darbības virzieni 6 1.2. Policijas ierēdņu tiesības likumpārkāpumu atklāšanā un izmeklēšanā 8 2. Noziedzīgu nodarījumu tautsaimniecībā izmeklēšana – Nodokļu un muitas policijas galvenais uzdevums 10 3. Izplatītāko noziedzīgu nodarījumu, kas apdraud tautsaimniecības

SATVERSME 12132104

  Ja detalizēti pētīsim Latvijas Republikas Satversmi, tad konstatēsim faktu, ka tā tiek bieži grozīta. Apskatot visus grozītos pantus, darba autore uzskata, ka būtiskākie no tiem ir : Satversmes 110.; 101.;104. un 21. panta grozījumi, kas ietver sevī vienas no valsts veidojošajām pazīmēm- valsts valodu un tās tautu. Satversmes 110.panta

ARGUMENTĀCIJA. BLEFOŠANA

ievads 3 1.juridiskā argumentācija 4 2. vai blEfs ir argumentācijas veids 7 3. blEfa izmantošanas piemērs 10 Nobeigums 16 Izmantoto avotu saraksts 17 ievads Latvijas tiesību zinātnē visvairāk uzmanības veltīts dialoga metodei kā vienai no tiesas nolēmumu argumentācijas metodēm, piem., I. Gaidele. [1] Latvijas tiesību zinātnē ir pētīta arī pati

Kontroldarbs „Starptautiskās privātās tiesības”   0311

Kontroldarba laiks ir divas akadēmiskās stundas (90 min.). Testā ir 23 teorētiski jautājumi. Jautājumi ir divu veidu – ar un bez atbilžu variantiem. Jautājumos, kuriem ir doti atbilžu varianti, var būt vairākas pareizas atbildes. Pie katra jautājuma iekavās ir norādīts punktu skaits, ko varat iegūt, atbildot pareizi. Maksimāli iespējamais punktu

BĒRNA TIESĪBAS UZ IZGLĪTĪBU, KULTŪRU, BRĪVO LAIKU UN PIENĀKUMI

Ievads 3 1. Jēdziena „bērns” izvērtējums 5 1.1. „Bērna” un „bērnības” attīstība vēsturiskā skatījumā 5 1.2. Jēdziena “bērns” raksturojums 6 2. Bērna tiesību jēdziena raksturojums 9 2.1. Bērnu tiesību vēsturiskā attīstība 9 2.2. Bērnu tiesību detalizētāks raksturojums 11 2.2.1. Tiesības uz izglītību 14 2.2.2. Tiesības uz kultūru 17 2.2.3. Tiesības

Likumdošana, kas reglamentē sanitārās prasības viesmīlības un ēdināšanas uzņēmumos

MK noteikumi Nr. 269 “Higiēnas prasības pārtikas apritē” (2004. gada 8. aprīlī) Pastāsta par to, kādas higiēnas prasības jāievēro uzņēmumiem, kas sagatavo, uzglabā, izplata, piegādā patērētājiem pārtiku. Aprakstītas nepieciešamās prasības, kas jāievēro telpās, kurās tiek apstrādāta, pārstrādāta vai piedāvāta pārtika, atsevišķi noteikumi par telpām, kurās periodiski notiek ēdināšana. Higiēnas prasības

ADMINISTRATĪVO TIESĪBU PRINCIPI

SATURS IEVADS 3 1.VISPĀRĒJO TIESĪBU PRINCIPA JĒDZIENS UN VEIDI 5 2. ADMINISTRATĪVO TIESĪBU NOZARES PRINCIPI UN TO RAKSTUROJUMS 8 2.1. ADMINISTRATĪVO TIESĪBU PRINCIPI 8 2.1.1. Likumības princips 11 2.1.2. Personu tiesību un brīvības ievērošanas princips 12 2.1.3.Citi administratīvo tiesību apakšnozares principi 13 IZMANTOTO AVOTU UN LITERATŪRAS SARAKSTS 17 IEVADS Administratīvās

1. kontroldarbs Jurisprudence 2510J (Gatavs darbs pielikumā)

1. kontroldarbs (pareizas var būt arī vairākas atbildes) Kādu informāciju ir jāsniedz (pārzinim pēc savas iniciatīvas) datu subjektam, ievācot no viņa datus? Pārziņa nosaukumu un adresi; Personas datu apstrādes tiesisko pamatu; Personas datu apstrādes nolūku; Datu saņēmēju vadības kontaktinformāciju; Noteiktu datu glabāšanas termiņš (datums, mēnesis, gads). Kādai jābūt datu subjekta

JUR1104P_2 (Gatavs darbs pielikumā)

Tiesību normas jēdziens un struktūra. Pilnīga un nepilnīga, ārējā un iekšējā tiesību norma.Faktori, kas nosaka paražu tiesību kā tiesību avota statusu.Kā Jūs izprotat tēzi „izlemjot, kurai no vienāda juridiskā spēka tiesību normām dodamapriekšroka, jāņem vērā arī to objektīvais nozīmīgums kopējā kontekstā, ko veido šīs tiesībunormas, un priekšroka dodama tai tiesību

JUR1104P_1 (Gatavs darbs pielikumā)

Tiesību avotu jēdziens. Primārie un sekundārie tiesību avoti Latvijas nacionālajā tiesībusistēmā.Juridiskā pozitīvisma pamatuzstādījums/-i:paražu tiesībām ir īpaša nozīme, jo to izcelsme ir nepastarpināta tautas griba;vispārējiem tiesību principiem ir pārpozitīvs raksturs;tiesnešu individuālajam vērtējumam ir lielāka nozīme nekā likumdevēja radītajāmtiesībām;tiesības ir rakstītu tiesību normu sistēma, kuras rada likumdevējs stingri noteiktajākārtībā.Interešu jurisprudences izpratne par

JUR1099P_1 (Gatavs darbs pielikumā)

Valsts pozitīvie un negatīvie pienākumi cilvēktiesību nodrošināšanā.Cilvēktiesības ir tiesību normu kopums, kas regulē:cilvēku morālas un ētiskas uzvedības priekšnoteikumus;valstu savstarpējas diplomātiskās attiecības un humanitārās tiesības;attiecības starp valsti un privātpersonām;attiecības starp valsti un indivīdu un/vai indivīdu grupām, kā arī savstarpējas attiecībasstarp privātpersonām noteiktajos gadījumos.Cilvēktiesību jēdziens, objekti, subjekti, kā arī samērīguma princips kā

JUR1006P_2 (Gatavs darbs pielikumā)

Tiesību normas jēdziens un struktūra. Pilnīga un nepilnīga, ārējā un iekšējā tiesību norma.Faktori, kas nosaka paražu tiesību kā tiesību avota statusu.Kā Jūs izprotat tēzi „izlemjot, kurai no vienāda juridiskā spēka tiesību normām dodamapriekšroka, jāņem vērā arī to objektīvais nozīmīgums kopējā kontekstā, ko veido šīs tiesībunormas, un priekšroka dodama tai tiesību

JUR1006P_1 (Gatavs darbs pielikumā)

Valsts nodevas1.1. Aprēķiniet valsts nodevu prasītājam uzturlīdzekļu piedziņas lietā par labubērnam, ja tiek prasīti EUR 150 mēnesī.1.2. Kādi ir tiesāšanās izdevumi, ja celta prasība par nekustamā īpašuma dāvinājumalīguma atzīšanu par spēkā neesošu. Zināms, ka nekustamā īpašuma tirgus vērtība irEUR 500 000, kadastrālā vērtība – EUR 300 000. Papildus tam tiesā iesniegts lūgumspar

Jurisprudence 2510 (Gatavs darbs pielikumā)

1. Kārtējais pārbaudījums Uzdevums Brīvi izvēlēties kādu iepirkuma nolikumu no pircēja profila www.eis.gov.lv sadaļā e-konkursi.Izvērtēt Nolikumu (ar pielikumiem) un sniegt būtiskākos komentārus vai priekšlikumus. Atbildi sniedziet tiešsaistes teksta logā vai sagatavojiet failu Word vai PDF formātā un augšuplādējiet to tālmācības sistēmā. Failu augšuplādes ierobežojums – 20MB 2. Kārtējais pārbaudījums Uzdevums 1. Atrast trīs iepirkumus EIS

Zāļu verifikācijas sistēma un Latvijas zāļu verifikācijas sistēma

Ievads 2 1. Zāļu verifikācijas sistēmas teorētiskie aspekti 3 2. Zāļu verifikācijas sistēma Latvijā 4 Secinājumi 7 Izmantotā literatūra 8 Ievads Ikdienu tiek atklāts arvien vairāk zāļu, kuras ir viltotas – to identitāte, ražošanas vēsture, avots utt. Viltotajās zālēs visbiežāk tiek izmantotas nestandarta vai viltotas sastāvdaļas, dažkārt tajās tieši otrādāk

UZDEVUMI DARBA TIESĪBĀS (Gatavs darbs pielikumā)

1. Darba likuma 47.panta pirmā daļa paredz, ka pārbaudes laikā darba devējam un darbiniekam ir tiesības rakstveidā uzteikt darba līgumu trīs dienas iepriekš. Vai atlaišana pēc šīs normas būs tiesiska, ja uzteikums būs izteikts pēdējā pārbaudes termiņa dienā, ņemot vērā Darba likuma 47.panta otrās daļas nosacījumus? 2. Darba likuma 152.pantā

3.Patstāvīgais darbs (Jurisprudence)3009

Atrisiniet kāzusus! 1. Persona A ar personu B noslēdz pirkuma līgumu, ar kuru A pārdod B savu māju. Apstiprinot līgumu pie notāra, puses uzzināja, ka uz šo māju pašvaldībai ir pirmpirkuma tiesības. A piedāvāja pašvaldībai realizēt šīs pirmpirkuma tiesības. Dienā, kad A pašvaldībai piedāvāja minētās tiesības realizēt, B vienpusēji atkāpās

2. Patstāvīgais darbs (Jurisprudence)3009

2. Patstāvīgais darbs Sniedziet atbildes uz dotajiem jautājumiem! 1. Kas ir lieta? F)lieta ir jebkuru mantisku vērtību apzīmējošs jēdziens, kas ietver gan ķermeniskas, gan bezķermeniskas lietas 2. Kas ir lietu tiesības? f) lietu tiesības ir tiesību nozare, kas regulē attiecības, kas pastāv starp tiesību subjektu un tiesību objektu.Lietu tiesību saturu

Uzd.2909 (Gatavs darbs pielikumā)

Patstāvīgi izstrādāt mājas darbu Izmantojiet interneta resursus, TV ziņas, u.tml. Jāatrod gadījumi 2-3 (TV, internets, sociālajos tīklos), kuru pamatā var tik piemērots administratīvais akts, jeb situācijas regulēšanai nepieciešams administratīvs akts.  Aprakstiet situāciju Veicot gadījuma analīzi, atbildiet uz jautājumiem: Kādi ir tiesību subjekti attiecīgajā gadījumā? Kādas formas administratīvs akts izdodams? Kādi

Kārtējais pārbaudījums Nr.1 „Starptautiskās publiskās tiesības” (Gatavs darbs pielikumā)

Jāsniedz atbildes uz dotajiem jautājumiem. Jāizmanto vismaz divu dažādu autoru darbi! Noslēgumā jāpievieno izmantoto avotu sarakstu. Pārbaudījuma jautājumi: Kas un kādā veidā rada starptautiskās tiesības? Kāpēc Hugo Grocijs tiek uzskatīts par starptautisko tiesību „tēvu”? Ar ko starptautisko tiesību vēsturiskās attīstības ziņā ir nozīmīgi 1648.gads, 1919.gads, 1945.gads? Kādēļ beidza pastāvēt Tautu

Kārtējais pārbaudījums Nr. 2.2 Jurispriudence (Gatavs darbs pielikumā)

„Starptautiskās publiskās tiesības” Jāsniedz atbildes uz dotajiem jautājumiem. Jāizmanto vismaz divu dažādu autoru darbi! Noslēgumā jāpievieno izmantoto avotu sarakstu. Pārbaudījuma jautājumi: Kādas ir valsts pazīmes? Kas ir „res nulius”? Kas ir „res communis”? Raksturojiet „uti posidetis juris” kā teritorijas titula pamatojumu. Kas bija mandātteritorijas? Kādos gadījumos tiek risināts jautājums par

Kārtējais pārbaudījums Nr. 2 Jurisprudence (Gatavs darbs pielikumā)

„Starptautiskās privāttiesības” Uzdevumu risinājumos ir jāsniedz atbildes uz izvirzītajiem jautājumiem. Atbildes jāpamato, norādot konkrētu tiesību normu vai citu tiesību avotu, ja tādu ir iespējams piemērot. Atsevišķos uzdevumos ir iespējami vairāki risinājumi, tādēļ (galvenokārt) tiks vērtēta juridiskā argumentācija. Par katru argumentētu situācijas risinājumu iespējams iegūt 2 punktus. Pārbaudījums sekmīgi nokārtots, ja

1.KONTROLDARBS Jurisprudence 2809

  Kura no komerctiesību koncepcijām, subjektīvā vai objektīvā Jums šķiet atbilstošāka Latvijas Republikas normatīvajam regulējumam. Atbildi pamatojiet.   -Atbilstošāka ir subjektīvā koncepcija, jo komerctiesību normu piemērošana ir atkarīga no tā, vai civiltiesisko attiecību subjekts ir komersants.   Ar ko galvenokārt atšķiras kapitālsabiedrība no personālsabiedrības? Miniet piemēru un skaidrojiet sabiedrības veida

2.KONTROLDARBS Jurisprudence (Gatavs darbs pielikumā)

  Kā noteikt vai informācijai piešķirama komercnoslēpuma statuss. Miniet piemērus. Ar ko atšķiras komercpilnvara no prokūras? Kādas tiesiskās sekas tās rada attiecībā pret trešajām personām? Ar ko komercaģents atšķiras no personas, kas ir pieņemta uz darba līguma pamata? Ar ko pamatā atšķiras ārvalsts komersanta filiāle no pārstāvniecības? SIA “Cukurgailītis” nodarbojas

3.KONTROLDARBS Jurisprudence (Gatavs darbs pielikumā)

  Ar ko sabiedrības līgums atšķiras no dibināšanas līguma? Kādas tiesiskas sekas rada fakts, ka vienošanās par sabiedrības biedru personisko atbilstību, kas ir citāda kā KCL 94.p., nav spēkā attiecībā uz trešajām personām? Kāds praktisks pamatojums ir konvertējamām obligācijām? Kā tiek aizsargāts kreditors AS pamatkapitāla palielināšanas un samazināšanas gadījumā atbilstoši

3. Patstāvīgais darbs Jurispridence (Gatavs darbs pielikumā)

Atrisiniet casus! 1. 2014. gada pavasarī Rīgā starptautiskā gleznu izstādē Jānis Bērziņš iegādājās gleznu, kuru gleznoja britu mākslinieks P. Bridžstons kā pazīstams un jauns mākslinieks, kura darbi tika augstu vērtēti. Starp J. Bērziņu un mākslas galerijas īpašnieku P. Pētersonu tika noslēgts pirkuma līgums 5000 euro vērtībā un glezna pārgāja J.

2. Patstāvīgais darbs Jurisprudence (Gatavs darbs pielikumā)

Īsi raksturojiet katra tiesību institūta būtiskākos tiesiskos aspektus! Norādiet uz to vietu un lomu civiltiesību sistēmā! 1. Līguma kā civiltiesību avota problemātika. 2. Labas ticības principa loma mūsdienu Latvijas civiltiesībās. 3. Likumiskie līdzekļi parādu atgūšanai. 4. Līgumsods kā saistību pastiprināšanas līdzeklis. 5. Dāvinājums atlīdzības nozīmē. 6. Saistību tiesību pastiprināšanas institūts

1. Patstāvīgais darbs Jurisprudence (Gatavs darbs pielikumā)

1. Patstāvīgais darbs Sniedziet vai atzīmējiet atbildes uz dotajiem jautājumiem! 1. Raksturojiet, kas ir civiltiesiska saistība? 2. Saistību tiesības rodas: 3. Kādas ir tiesiska darījuma sastāvdaļas? 4. Kas tiesiskajos darījumos pārstāv personas, kurām trūkst rīcībspēja vai tā ir daļēja? 5. Kas nevar būt par tiesiska darījuma priekšmetu? 6. Kādos gadījumos

Questions/Answers

1. To what extent do Member States enjoy procedural autonomy in ensuring compliance with EU law?  The implementation of EU law requires the activation and instrumentalization of national administrative law. The member states themselves have the competence (or bear the obligation) to create the appropriate authorized bodies and regulate the

Kursa “Juridiskā konfliktoloģija” pārbaudes tests.

Kursa “Juridiskā konfliktoloģija” pārbaudes tests. (Testā iekļauto jautājumu autortiesības pieder: Z.Gereiša, L. Kirstuka, E. Kļave, redakcija V.Portere ) Pārbaudes testa noteikumi: Lūdzu atbildēt uz jautājumiem, norādot pareizās atbildes attiecīgu Burtu. Uz katru no testa jautājumiem var būt viena vai vairākas pareizas atbildes. Jautājums ir atbildēts pareizi, ja ir atzīmētas (norādītas)

Majasdarbs.lv

Vai vēlies pasūtīt mācību darbu?

Cookie

Šīs tīmekļa vietnes satura kvalitātes uzlabošanai un pielāgošanai lietotāju vajadzībām tiek lietotas sīkdatnes – tai skaitā arī trešo pušu sīkdatnes. Turpinot lietot šo vietni Jūs piekrītat sīkdatņu lietošanai, kā arī iespējamai saziņai, ja kādā no lapā aizpildāmajām formām norādīsiet savu kontaktinformāciju.