Tags: Ķīmija

HISTOLOĢIJAS UN HISTOĶĪMIJAS VĒSTURE

IEVADS Histoloģija (no grieķu valodas histos – audi; logos – zinātne) ir zinātne par audu mikroskopisku izmeklēšanu, kas iekļauj dažādas paraugu sagatavošanas un analizēšanas metodes. Histoloģisko izmeklēšanu lieto tiesu medicīnā, autopsijā, diagnostikā un arī izglītībā. Lielākā histoloģijas loma, visticamāk, ir medicīnā, lai analizētu patoloģisku materiālu un noteiktu atbilstošu ārstēšanu. (1)

Ķīmija 062022

  Uzdevums. Metāls Kālijs Alumīnijs Dzelzs Varš Zelts Siltumvadītājspēja(W/(mK)) 100 239 80 386 310 Elektrovadītspēja(secībā, sākot no labākās) 4. 3. 5. 1. 2. Cietība(Mosa skala) 0.4 2.8 4 3 2.5 Kušanas temp., C 63 660 1084 1534 1063 Blīvums, g/cm3 0.85 2.70 7.86 8.96 19.32 Oksidēšanās spēja (secībā, sākot no

ORGANISKO UN NEORGANISKO SKĀBJU ĶĪMISKO ĪPAŠĪBU SALĪDZINĀŠANA Pētniecisks laboratorijas darbs (Gatavs darbs pielikumā)

Situācijas apraksts Populārā produkta sojas mērces izgatavošanas procesā lieto sālsskābi, kura vēlāk tiek neitralizēta ar nātrija sārmu. (Rezultātā radies NaCl piešķir produktam sāļu garšu.) Savukārt, gatavojot konditorejas izstrādājumus, piemēram, kēksu, pievieno dzeramo sodu, kuru neitralizē ar citronskābi. Ja mīklai pievieno kefīru, citronskābe nav nepieciešama, jo dzeramo sodu neitralizē kefīrā esošā

Atoma un vielas uzbūve 290122 (Gatavs darbs pielikumā)

Novērtē, vai apgalvojums ir patiess! Nr. Apgalvojums Jā Nē a. Ķīmiskais elements ir atomu kopa ar vienādu pozitīvu atoma kodola lādiņu.     b. Atoma kodolu veido protoni un neitroni     c. Izotopiem ir vienāda relatīvā atommasa, bet dažāds protonu skaits atomu kodolā.     2. Izvēlies atbildi !

Termodinamikas pamati 1601 (Gatavs darbs pielikumā)

1. (4 punkti ) Reālās gāzes iekšējā enerģija ir atkarīga no tajā esošo molekulu kinētiskās un potenciālās enerģijas. Enerģiju, ko viens ķermenis atdod vai otrs ķermenis saņem siltumapmaiņas procesā, sauc par siltumu Oglekļa dioksīds aiztur no Zemes nākošo siltumstarojumu un rada siltumnīcas efektu Siltuma dzinēja lietderības koeficientu var paaugstināt, ja…….

Проверочная работа по химии МЕТАЛЛЫ I вариант 15901 (Готовая работа в приложении)

Впиши в текст недостающие слова! (три, блеск, жидкость, ковкий, один, теряет, пять, металлический, проводят, пластичный, присоединяет, протон, два). (6 пунктов) Вещества, для которых характерен …………. , ковкость, пластичность, называют металлами. Большинство металлов при комнатной температуре не являются ……….., исключение – ртуть. Металлы хорошо …………. тепло и электричество. На наружной оболочке

11. klase 2. pārbaudes darbs Metālu īpašības.

1. uzdevums (2 punkti) Kādas, ķīmisko elementu periodiskās tabulas A grupu metāliskajiem elementiem, ir iespējamas oksidēšanas pakāpes (pasvītro): –2 , +2, +4, +6, +8! 2. uzdevums (5 punkti) Ieraksti teikumos izlaistos vārdus: metāliskā saite, metāla kristālrežģis, brīvie elektroni, metāla joni, metāla atomi! 3. uzdevums (3 punkti) Izmantojot metālu elektroķīmisko spriegumu

11. klase 1. pārbaudes darbs Metālu vispārīgs raksturojums un iegūšana.

1. uzdevums (3 punkti) Izvēlies vienu atbildi un atzīmē to ar “×” atbilstošajā ! A. Kuram ķīmiskajam elementam atoma kodola elektronapvalka ārējās enerģijas līmeņa elektronformula ir….3s23p1? Na Mg Al Ga B. Kuram ķīmiskajam elementam savienojumos iespējamās oksidēšanas pakāpes ir +2, +3, +6? Ba Cu Pb Cr C. Kāda oksidēšanas pakāpe

Контрольная работа №1 Металлы Вариант №1

Ответить на утверждения «да» / «нет». Утверждения да нет Все металлы групп АI и AII лёгкие     Алюминий лучший электропроводник     Самый твёрдый металл это хром     Золото очень пластичный металл     Закончить уравнения реакций: SnO2 + C Cr2O3+Al→ WO3 + H2 PbO + CO PbS

Angiotenzīna konvertējoša enzīma inhibitori: galvenie asinsspiediena regulētāji ārsta arsenālā

Angiotenzīna konvertējoša enzīma inhibitori: galvenie asinsspiediena regulētāji ārsta arsenālā Ievads. Kam no mums, jaunajiem topošiem mēdiķiem, tikai nav vectēva, omas, tēva vai onkuļa, kas mocītos ar paaugstināto asinsspiedienu?! Vieglāk atrast cilvēku, kas nezin, kas tas ir, nekā to, kas ik pa laikam sūdzētos par “galvas griešanu”, tas ir, reiboņiem, galvassāpēm,

VIENVĒRTĪGO PIESĀTINĀTO SPIRTU FIZIKĀLĀS ĪPAŠĪBAS (Gatavs darbs pielikumā)

Papildini attēlu, norādot tajā ūdeņražsaišu atrašanās vietas! Vai apgalvojums ir patiess? Nr Apgalvojums Jā Nē 1 Palielinoties spirtu molmasai, spirtu viršanas temperatūra samazinās.     2 Ūdeņražsaite pastāv arī spirtu molekulā starp alkilgrupu un hidroksilgrupu.     3 Palielinoties spirtu molmasai, spirtu šķīdība ūdenī samazinās.     Ikdienā par šķīdinātājiem

IZŠĶĪDUŠĀS VIELAS MOLĀRĀ KONCENTRĀCIJA ŠĶĪDUMĀ (Gatavs darbs pielikumā)

  Viens no vairāk lietotajiem šķīdumu sastāva izteiksmes veidiem analītiskajā ķīmijā ir izšķīdušās vielas molārā koncentrācija. Izšķīdušās vielas molārā koncentrācija ir izšķīdušās vielas daudzuma attiecība pret šķīduma tilpumu. Var arī teikt, ka izšķīdušās vielas molārā koncentrācija parāda vielas daudzumu 1 litrā šķīduma. c= n(izšķ. vielai) . Molārās koncentrācijas mērvienība –

IZŠĶĪDUŠĀS VIELAS MOLĀRĀ KONCENTRĀCIJA ŠĶĪDUMĀ

Viens no vairāk lietotajiem šķīdumu sastāva izteiksmes veidiem analītiskajā ķīmijā ir izšķīdušās vielas molārā koncentrācija. Izšķīdušās vielas molārā koncentrācija ir izšķīdušās vielas daudzuma attiecība pret šķīduma tilpumu. Var arī teikt, ka izšķīdušās vielas molārā koncentrācija parāda vielas daudzumu 1 litrā šķīduma. c= n(izšķ. vielai) . Molārās koncentrācijas mērvienība – mol/l.

OGĻŪDEŅRAŽU ĶĪMISKĀS REAKCIJAS. 12. klase 2. variants (Gatavs darbs pielikumā)

1. Dotie apgalvojumi ir pareizi vai nepareizi. Blakus pareizam apgalvojumam lieciet + zimi, blakus nepareizam – zimi. 1.1.Alkēniem raksturīgas pievienošanas reakcijas. 1.2. Alkēni ir ķīmiski aktīvāki par alkāniem. 1.3. Oglodenražu nepilnīgas sadeglanas procesa izdalās Ddens un oglekļa (II) oksids. 2.3. Alkanus var uzskatīt par vismāk aktivajām organiskajām vielām. 2.4. Areniem

Aviation and its influence on biosphere

Aviation and its influence on biosphere Table of content Introduction 2 1. Development and prospects of the aviation industry 4 2. Biosphere – essence and properties 6 3. The negative impact of aviation on the biosphere 9 Conclusions 14 Introduction Modern persons cannot imagine their life without the comfort provided

5. Pašparbaudes darbs AMĪNI, DIAZOSAVIENOJUMI, AZOSAVIENOJUMI (Gatavs darbs pielikumā)

1. Uzrakstiet visu C5H13N izomēro amīnu struktūrformulas. Nosauciet šos amīnus, norādiet pirmējos, otrējos un trešējos amīnus. 2. Uzrakstiet visu C8H17N otrējo amīnu struktūrformulas. Nosauciet šos amīnus! 3. Uzrakstiet visus anilīna bromēšanas reakcijas produktus, nosauciet tos!4. Sirds aritmijas ārstēšanā lieto novokaīnamīdu hidrohlorīda veidā. H2N C-NH-CH2CH2-N(CH3)2 O Parādiet un nosauciet funkcionalās grupas!

4. Pašpārbaudes darbs (Ķīmija) (Gatavs darbs pielikumā)

1. Nosauciet dotos savienojumus, izmantojot gan IUPAC nomenklatūru, gan arī iespējamos dažu savienojumu triviālos nosaukumus: a)  3-metilpentanāls;b)  acetons;c)  2-butēnāls;d)  butanons e) 3-hidroksibenzaldehīds;f) 5-metil-3-oksoheksanāls;g) 3-formilbenzoskābe;h) 2,5-dimetilcikloheksānkarbaldehīds. Kādi produkti veidosies fenilacetaldehīdam reaģējot ar sekojošiem reaģentiem:a)  Tollensa reaģents (Ag(NH3)2NO3) →b)  2,4-Dinitrofenilhidrazīns →c)  Fēlinga reaģents (Cu2+) →Uzrakstiet doto savienojumu struktūrformulas: Uzrakstīt 5 aldehīdu un

Ķīmijā 11.klase. Oksidēšanās reducēšanās reakcijas (Gatavs darbs pielikumā)

  1.uzd.Atzīmē pareizo atbildi (5p) Apgalvojums Jā Nē 1.Oks-red reakcijās pievienoto un zaudēto elektronu skaits ir vienāds     2.Oksidētājs reakcijas rezultātā atdod elektronus.     3.Reducētājs reakcijas rezultātā pievieno elektronus.     4. Metālu korozija ir metālu iedarbība ar ūdeni. 5.Oksidēšanās ir process,kurā atoms,molekula,jons ķīmiskajā reakcijā atdod elektronus.  

Diagnosticējošais darbs 11. klasē Ķīmija (Gatavs darbs pielikumā)

1. variants uzdevums (20 punkti). Izvēlies pareizo atbildi! 1. Kura elementa ārējā enerģētiskajā līmenī ir 8 elektroni?             a) Ne; b) N; c) Cl; d) H 2. Kāda veida reakciju attēlo vienādojums: CuCl2 +H2O =CuOHCl+ HCl?             a) eksotermisku reakciju; b) homogēnu reakciju;             c) apmaiņas reakciju;d) hidrolīzes reakciju 3.

Ķīmija Eksāmens (Gatavs darbs pielikumā)

1. Nosauciet dotos savienojumus un norādiet, kādai neorganisko savienojumu klasei tie pieder (oksīds – skābais, bāziskais, amfotērais; bāze; skābe; sāls – normālais, skābais, bāziskais)! H3PO4 H2SO4 HCl NaOH Cu(OH)2 CuSO4⋅ HNO3 H3BO3 CaSO4 NaHCO3 Fe(OH)2Cl H2CO3 NH4OH H2S KNO3 AgCl Ca(NO3)2 Al2O3 Na2HPO4 HNO2 Na2S 2. Uzrakstiet praktiski iespējamo reakciju

Bāzes šķīduma pagatavošana ar noteiktu molāro koncentrāciju (Gatavs darbs pielikumā)

1.    Bāzes šķīduma pagatavošana ar noteiktu molāro koncentrāciju Uzdevums . Pagatavot 500 ml 0.2 M nātrija hidroksīda šķīdumu. Kāpēc laboratorijas darba veicējs paņēma 4,0 g nātrija hidroksīda? Atbildi pamato ar aprēķiniem! (2 punkti) Darba gaita. Apraksti, kā pagatavot 500 ml 0.2 M nātrija hidroksīda šķīdumu, minot laboratorijas trauku nosaukumus! (3 punkti) Mērkolbas atzīmei

Liрekļa (glutēna) nοzīme рārtikaѕ ražοšanā

Liрekļa (glutēna) rakѕturοјumѕ Сοdex Ѕtandard 118-1979 definē glutēnu kā „οlbaltumvielu frakсiјa nο kviešiem, rudziem, miežiem, auzām, tο kruѕtοtaјām šķirnēm un atvaѕināјumiem, kο daži сilvēki neрaneѕ un kaѕ ir nešķīѕtοša ūdenī un 0.5 M NaСl”. (Haraѕzi et al., 2011) Ѕtingri zinātniѕki terminѕ “glutēnѕ” attieсināmѕ tikai uz kviešοѕ eѕοšο рrοteīnu, taču сeliakiјaѕ

Uzdevumi par alkānpolioliem

Uzdevumi par alkānpolioliem Reakcijā ar 33,2g vienvērtīga spirta un glicerīna maisījuma izlietoja 19,6g vara(II) hidroksīda. Uz tādu pašu maisījuma masu iedarbojoties ar nātriju, ieguva 8,96L gāzes. Aprēķiniet, cik gramu spirta un cik gramu glicerīna bija maisījumā! Aprēķiniet vienvērtīgā spirta formulu! (18,4g, 14,8g) CH3-OH + C3H5(OH)3 + Cu(OH)2 2CH3-OH + C3H5(OH)3

PĀRBAUDES DARBS (Ķīmija)

ķīmija PĀRBAUDES DARBS 1. variants Pārbaudes darbs tiek veikts rakstveidā. Rakstīšanas ilgums ir 180 minūtes. Pārbaudes darba rakstīšanas laikā Jūs drīkstat izmantot papildu literatūru. Pārbaudes darba galīgais vērtējums ir 10 balles. Aizpilda pedagogs: (datums) (paraksts) 1. uzdevums (4 punkti) a) Pabeidz ķīmisko reakciju vienādojumus! 2Zn + O2 → 2ZnO Ca + H2SO4 →

PĀRBAUDES DARBS 8. KLASEI “ĶĪMISKĀS REAKCIJAS” 1. variants

PĀRBAUDES DARBS 8. KLASEI “ĶĪMISKĀS REAKCIJAS” 1. variants Atbildes raksti kladē, nosūti skolotājai e-klasē! 1. Izlasi ķīmisko reakciju vārdiskos vienādojumus un tabulā ieraksti izejvielas un reakcijas produktus! (2 p.) reakcija. Alumīnijs un sērs veido alumīnija sulfīdu. reakcija. Ūdeņradis un skābeklis rodas, sadalot ūdeni. N.p.k. Izejvielas Reakcijas produkti 1. Alumīnijs, sērs

Kolagēna raksturojums (kas ir kolagēns)

Saturs Ievads 1.Kolagēna raksturojums (kas ir kolagēns) 1.1. Kolagēna vispārīgais raksturojums 1.2. Kolagēna molekulārā struktūra 1.3. Kolagēna tipi 1.4. Kolagēna iegūšanas veidi 2. I tipa kolagēns 2.1. I tipa kolagēna raksturojums 2.2. I tipa kolagēna funkcija cilvēka organismā 2.3. I tipa kolagēna medicīniskais pielietojums 3. II tipa kolagēns 3.1. II

Klonēšana: ieguvums vai posts?

Klonēšana: ieguvums vai posts? Vairāk un vairāk attīstās modernā pasaule. Tehnoloģijas nestāv uz vietas, paradās arvien vairāk jauno iespēju uzlabot cilvēka dzīvi. Mēs izmantojam jaunas IT-tehnoloģijas saziņai, mēs visu, ko tikai varam iedomāties, meklējām Internetā. Bet medicīna un bioloģija arī attīstās un viena no vispretrunīgākām bioloģijas tēmām ir klonēšana. Neskatoties

Kimija 170805

2. Uzd. Na – nātrijs O2 – skābeklis H2 – ūdeņrādis NaCl – nātrija hlorīds K2SO4 – kālija sulfāts CO2 – oglekļa dioksīds NO2 – slāpekļa dioksīds CaCO3 – kalcija karbonāts 2NaCl ? (elektrolīze) 2Na + Cl2 2H2O⟶lidzstr.2H2+O2 Zn + 2HCl → ZnCl2 + H2 NaOH+HCl?NaCl+H2O 2KOH+H2SO4?K2SO4+2H2O CH4+2O2?2H2O+CO2 2Pb(NO3)2 →

Karbonilsavienojumi: aldehīdi un ketoni. Hidroksilsavienojumi: spirti un fenoli.

Karbonilsavienojumi: aldehīdi un ketoni. Hidroksilsavienojumi: spirti un fenoli. Izomērija. 1 . Atrodi skaidrojumus visiem 7 virsrakstā esošajiem svešvārdiem, kā arī paskaidro, ar ko vienvērtīgi spirti atšķiras no daudzvērtīgiem spirtiem; kas ir ēteri. Karbonilsavienojumi ir savienojumi, kas satur karbonilgrupu (C=O) un tie ir aldehīdi un ketoni. Aldehīdi – skābekli saturoši organiski

Dabasvielas. 290702

Dabasvielas. Dotas dažādu uzturvielu(dabasvielu) funkcijas organismā, īpašības, sastāvs. Katra apgalvojuma beigās norādi 1 no 3 uzturvielu nosaukumiem-OLBALTUMVIELAS, TAUKI vai OGĻHIDRĀTI.. (5) Apgalvojums. Uzturvielas nosaukums. Satāv no aminoskābēm. Olbaltumvielas Sastāv no glicerīna un taukskābēm. Taukskābes Veidojas fotosintēzes procesā. Ogļhidrāti Var izmantot ziepju ražošanā. Tauki Nodrošina dažu vitamīnu uzsūkšanos organismā. Tauki Veic

Karbonskābes. Sāļi. Esteri II.

Karbonskābes. Sāļi.Esteri II. Nosauc savienojumus: a) H -COOH metānskābe b) CH3-COOH etānskābe­­­­­­­­­­­­­­­­­­­­­­­, c) CH3-CH2-COOH­­­­­­­­­­­­­­­­­ propionskābe d) HOOC – CH2-COOHpropāndiskābe (4)   2. Uzzīmē struktūrformulas: a) pienskābei: CH3CH(OH)COOH d) etāndiskābei HOOC—COOH b) aminoetiķsķābei: H2NCH2COOH c) hloretāskābei: CH2ClCOOH (4) Aizpildi tabulu, izanalizējot dotos apgalvojumus: (10) Apgalvojums Jā Nē Pamatojums/labojums Aminoskābēm piemīt amfotēras

12. klasei. Uzdevumi pie ieskaites.

12. klasei Uzdevumi pie ieskaites 1.uzdevums (5). Nosakiet etilēna homologa ķīmisko formulu, ja zināms, ka 11,6 g šī ogļūdeņraža pievieno 3,7 L hlora! n=3,7/22,4 mol 3,7/22,4 * M = 11,6 M=11,6/ (3,7/22,4)=70g/mol M=MC*x+MH*(2x+2)=12*x+2x+2 70=12*x+2x+2 68=14x n=5 C5H12 Pentāns 2. uzdevums (4). Aprēķināt 20% etānskānes molāro koncentrāciju! CH₃COOH MCH₃COOH=12+1*3+12+16*2+1=60g/mol mšķīd=60/0,2=300g mH2O=300-60=240g

4.variants 280704

4.variants 1.) Cik g KOH satur 1 litrs 30% šķīduma, kura q=1,286 g/cm3 (1) 1,286 g/cm3=1286g/l m(šķīduma)=q*V=1286*1=1286g m(KOH)= m(šķīduma)*w=1286*0,3=385,8 g 2.) Cik g H3PO4 satur 600 ml 0,12 molārs šķīdums? (1) n=c*V=0,12*0,6=0,072 mol M(H3PO4)=1*3+31+16*4=98 g/mol m=0,072*98=7,056g 3.) Cik ml ūdens un cik g Na2CO3*10H2O jāņem, lai pagatavotu 300 g 10%

Karbonskabes un to atvasinajumi

1 uzdevums. Aminoskābju molekulās ir divas funkcionālās grupas. Uzraksti šīs funkcionālās grupas un to nosaukumus! -NH2 aminogrupa -COOH karboksilgrupa 2 uzdevums. Dotas vielu formulas: a) C2H5COOCH3 b) C2H5CHO c) C3H7COOH d) e) Aizpildi tabulu, katrā ailē ierakstot atbilstošās vielas burtu! Karbonskābe C3H7COOH Halogēnkarbonskābe Hidroksikarbonskābe Esteris C2H5COOCH3 3 uzdevums. Etānskābes oktilesteris

Контрольная работа по теме «Строение клетки»

Контрольная работа по теме «Строение клетки» .выберите один правильный ответ Главным структурным компонентом ядра клетки являются хромосомы; рибосомы; митохондрии; хлоропласты Цитология – это наука о грибах клетке простейших о человеке Какие органоиды клетки можно увидеть в школьный световой микроскоп лизосомы рибосомы клеточный центр хлоропласты Основным компонентом клеточной стенки растений является

DISPERSĀS SISTĒMAS (2. variants)

DISPERSĀS SISTĒMAS 2. variants 1. uzdevums (4 punkti) Aizpildi tabulu! Dispersās sistēmas veids Dispersās sistēmas sastāva raksturojums Dispersās sistēmas piemērs Emulsija Šķidrā vidē šķidrs Kosmētika Aerosoli Sīkas cietas vielas daļiņas izkliedētas gaisā smogs 2. uzdevums (5 punkti) Pabeidz teikumus vai pasvītro pareizo atbildi! 1. Šķīdumu, kas satur mazāk izšķīdušās vielas

DISPERSĀS SISTĒMAS (1. variants)

DISPERSĀS SISTĒMAS 1. variants 1. uzdevums (4 punkti) Aizpildi tabulu! Dispersās sistēmas veids Dispersās sistēmas sastāva raksturojums Dispersās sistēmas piemērs Aerozoli Šķidrums gāzē migla Emulsija Šķīdrā vielā ir izkliedētas citu šķīdru vielu daliņas piens 2. uzdevums (5 punkti) Pabeidz teikumus vai pasvītro pareizo atbildi! 1. Šķīdumu, kas satur vairāk izšķīdušās

ATOMU UN VIELU UZBŪVE (2. variants)

ATOMU UN VIELU UZBŪVE 2. variants   uzdevums (5 punkti) Novērtē, vai apgalvojums ir patiess, un ievelc “” atbilstošajā ailē! Apgalvojums Jā Nē Atomus, kuriem vienāds neitronu skaits, bet atšķirīgs protonu skaits sauc par izotopiem. x   α daļiņa ir hēlija atoma kodols.   x Starp atomiem, kuru elektronegativitātes ir

Uzdēvumi

uzdevums (2 punkti). Uzrakstiet reakcijas vienādojumu vispārīgā veidā, ja tās ātrumu var aprēķināt šādi: v=[A]2[B]3 un tajā rodas nosacīts produkts C! 2A + 3B = C 2. uzdevums (2 punkti). Reakcija 40 oC temperatūrā ilgst 180 s. Reakcijas ātruma temperatūras koeficients ir 3. Cik ilgi reakcija norisināsies 60 oC temperatūrā?

Sadzīves materiāli

Sameklēt un nedaudz aprakstīt par katru no tekstā pieminētajiem materiāliem konkrētus piemērus un nedaudz par ražošanu. Polietilēnu (PE) ((-CH2-)n) iegūst polimerizējot etilēnu, ir termoplastisks polimērs. To dažreiz sauc arī par polimetilēnu, jo tā molekulas sastāv no savā starpā saistītām metilēngrupām (-CH2-). Polietilēns ir viegla plastmasa (parasti blīvums ir mazāks par

Sadzīvē izmantojamās vielas un materiāli. Ķīmijas un vides tehnoloģijas.

12. klase ķīmija 6. pārbaudes darbs Sadzīvē izmantojamās vielas un materiāli. Ķīmijas un vides tehnoloģijas uzdevums (2 punkti) Papildini shēmu, atzīmējot jēdzienus ar atbilstošajiem burtiem! Polimērs (A), monomērs (B), polimerizācijas pakāpe (C), elementārposms (D).       nCH2=CH2 → (- CH2 – CH2-)n A: (- CH2 – CH2-)n B: CH2=CH2

Reakciju vienādojumi, saīsinātie jonu vienādojumi

5. Atkārtojums 1.daļa Reakciju vienādojumi, saīsinātie jonu vienādojumi 1.uzd. Uzrakstīt molekulāros, jonu un saīsinātos jonu vienādojumus: (22p/ ) Ba(NO3)2 + Li2SO4 2 LiNO3 + BaSO4 ↓ Ba2+ + 2NO3- + 2 Li+ + SO4 2- 2Li+ + 2NO3-  + BaSO4 ↓ Ba2+ + SO4 2- BaSO4 ↓ 2 Na3PO4 + 3 Ca(NO3)2

PD4

PD4 Uzraksri polimerizācijas reakciju un paskaidro jēdzienus ( 7 punkti): Monomērs, makromolekula; Polimērs, lementārposms; Polimerizācijas pakāpe, polimēra struktūra nCH2=CH2 = (-CH2-CH2-)n CH2=CH2 – monomērs, mazmolekulārs savienojums , makromolekula – molekula ar lielo molmasu un sarežģīto struktūru. (-CH2-CH2-)n – polimērs, molekula, kas sastāv no vairākiem monomēriem , -CH2-CH2- elementārposms, posms, kas

Ogļūdeņražu uzbūve un nomenklatūra.

12.v Ķīmija  1. pārbaudes darbs Ogļūdeņražu uzbūve un nomenklatūra. Ogļūdeņražu reakcijas I. semestris 1. Pasvītro, organisku vielu ķīmiskās formulas! NaCl, CH4, CO2, NaHCO3, C2H5OH, C12H22O11 2. Norādi, kura īpašība vairāk raksturīga organiskām, kura – neorganiskām vielām! Atzīmē ar atbilstošu burtu (“o” vai “n”)! A. Pārogļojas, ja karsē bez gaisa klātbūtnes.

Ogļūdeņražu hidroksilatvasinājumi un karbonilatvasinājumi, karbonskābes un to atvasinājumi

II semestris 12. klase ķīmija 3. pārbaudes darbs Tēma Ogļūdeņražu hidroksilatvasinājumi un karbonilatvasinājumi, karbonskābes un to atvasinājumi Ogļūdeņražu hidroksilatvasinājumi un karbonilatvasinājumi 1. uzdevums (4 punkti) Dotas vielu formulas: a) C2H5OH b) C4H7OH c) C6H5_C5H11OH d)CH2OH_CHOH_CH2_CH2OH Aizpildi tabulu, katrā ailē ierakstot atbilstošās vielas burtu! Piesātināts vienvērtīgais spirts Nepiesātināts vienvērtīgais spirts Piesātināts

OGĻŪDEŅRAŽU HIDROKSILATVASINĀJUMI UN KARBONILATVASINĀJUMI

OGĻŪDEŅRAŽU HIDROKSILATVASINĀJUMI UN KARBONILATVASINĀJUMI 1. variants 1. uzdevums. (6 punkti) Izvēlies vienu atbildi! 1. Kāda ir hidroksilgrupas formula? a) ═O b) —OH c) d) —COOH 2. Kura spirta triviālais nosaukums ir etilēnglikols? a) C2H5OH b) C4H9OH c) C2H4(OH)2 d) C3H5(OH)3 3. Ko iegūst slāpekļskābes reakcijā ar glicerīnu? a) Slāpekļskābes sāļus

Ogļūdeņražu hidroksilatvasinājumi un karbonilatvasinājumi

Ķīmija 12. klase 1. ieskaite Ogļūdeņražu hidroksilatvasinājumi un karbonilatvasinājumi 1. uzdevums (6 punkti) Atbildi uz jautājumiem, izvēloties pareizo atbildi! Katram jautājumam ir tikai viena pareiza atbilde! 1.1. Kuru ķīmisko savienojumu vispārīgā formula ir C n H 2 n +1 OH ? Spirtu Aldehīdu Ketonu Fenolu 1.2. Kurš nosaukums atbilst formulai

OGĻŪDEŅRAŽU HIDROKSILATVASINĀJUMI UN KARBONILATVASINĀJUMI

2. pārbaudes darbs OGĻŪDEŅRAŽU HIDROKSILATVASINĀJUMI UN KARBONILATVASINĀJUMI I. semestris 1. Dotas ogļūdeņražu hidroksilatvasinājumu saīsinātās struktūrformulas: a) HO—CH2—CH2—OH ….C……… b) H2C═CH—CH2—OH ….B……… c) – OH …..D…….. d) H3C—CH2—CH2—OH …A………. Kurš ogļūdeņražu hidroksilatvasinājums ir piesātināts vienvērtīgs spirts (A); nepiesātināts vienvērtīgs spirts (B); piesātināts daudzvērtīgs spirts (C); fenols (D)? Pieraksti atbildes burtu pie

Ogļūdeņraži

Ogļūdeņraži 1. variants 1. uzdevums. (6 punkti) Izvēlies vienu atbildi! Apvelc pareizo atbildi! 1. Kuri ķīmiskie elementi ietilpst visu ogļūdeņražu  sastāvā? a) C un O b) H un O c) C un N d) C un H 2. Kā sauc formulas pieraksta veidu C10H20? a) elektronformula b) struktūrformula c) saīsinātā

ĶĪMIJAS UN VIDES TEHNOLOĢIJAS

ĶĪMIJAS UN VIDES TEHNOLOĢIJAS 1. variants 1. uzdevums. (2punkti) Dota stikla ražošanas tehnoloģiskā procesa shēma. Papildini shēmu ar trūkstošās izejvielas un procesa posma nosaukumu!   A Soda, B Kausēšana 2. uzdevums. (12 punkti) Dota etanola ražošanas shēma. a)Uzraksti nosaukumu vielām   A Celuloze un B Glikoze! b) Uzraksti nosaukumu procesiem

Majasdarbs.lv

Vai vēlies pasūtīt mācību darbu?

Cookie

Šīs tīmekļa vietnes satura kvalitātes uzlabošanai un pielāgošanai lietotāju vajadzībām tiek lietotas sīkdatnes – tai skaitā arī trešo pušu sīkdatnes. Turpinot lietot šo vietni Jūs piekrītat sīkdatņu lietošanai, kā arī iespējamai saziņai, ja kādā no lapā aizpildāmajām formām norādīsiet savu kontaktinformāciju.