Tag: Latviešu valoda un literatūra

1.semestra 1.pārbaudes darbs latviešu valodā Valoda un sabiedrība. Valoda un identitāte

1.uzdevums. (6 punkti) Izlasi dzejnieka un tulkotāja Jura Kronberga pirmo publikāciju “Maza intervija ar sevi pašu” žurnālā “Jaunā Gaita” 1968. gadā! Jūsu vārds? Juris Kronbergs. Vecums divdesmit viens gads? Jā, tā man stāsta. Ar ko Jūs nodarbojaties? Es studēju literatūras vēsturi Stokholmas universitātē. Vai Jūs rakstāt dzejoļus vien? Nē. Es

ATBILDES VĒSTULES NOFORMĒŠANAS RAKSTUROJUMS

•Vēstule ir svarīgs saziņas rīks un veids, jo pilda informēšanas un izglītošanas funkciju. No rakstītāja izpratnes par labu vēstuli ir atkarīgs saziņas rezultāts, klienta apmierinātība, kā arī institūcijas tēls kopumā. •Sniedzot atbildi, svarīgi, lai adresāts pilnvērtīgi saprastu vēstules saturu, tāpēc ir būtiski ievērot vienotus principus. •Nepieciešams, lai vēstules rakstītājs un

Cilvēka pašportrets pandēmijas laika latviešu literatūrā

IEVADS Šī pētījuma centrālais temats ir “Cilvēka pašportreti pandēmijas laikā latviešu literatūrā.” Pētījuma aktualitāte ir nepārprotami saistīta ar globālo pandēmiju, kas sākās 2019. gadā un turpinājās vairākus gadus. Šī pandēmija radīja būtiskas izmaiņas sabiedrības dzīvē, veselības aprūpē, ekonomikā, un tā ietekmēja cilvēku emocionālo stāvokli un attiecības. Šajā kontekstā literatūra kļuva

Okazinālismi Imanta Ziedoņa pasakās

Ievads Okazionālismi ir individuāli vārdu darinājumi, kas pārsvarā darināti stilistisku funkciju īstenošanai, visbiežāk uz asociāciju, valodas spēles vai ironijas pamata. tos pārsvarā var saprast un uztvert tikai kontekstā. Rakstnieka daiļradē okazionālismi pauž viņa individuālo skatījumu, izmantojot emocionālus un ekspresīvus līdzekļus, kā arī nosauc priekšmetus vai parādības, kam attiecīgajā kontekstā vai

M3gana iet uz skolu Filozofs Artis Svece

12.klase latviešu valoda 1.PD 2.semestrī Teksta izpratne, gramatika 1. Izlasi tekstu, veic prasītos uzdevumus! M3gana iet uz skolu Filozofs Artis Svece (..) “OpenAI” radītā “čatbota” jeb sarunu programmas “ChatGPT” parādīšanos publiskajā sfērā var nosaukt par dramatisku. Pagājušā gada decembrī tā kļuva pieejama plašākai publikai un daudzos izraisīja zināmu šoku, 1kā arī

Tekstveides stilistiskie paņēmieni – tropi, stilistiskās figūras – un grafiskie līdzekļi tekstveidē

1. uzdevums. Izsvītro jēdzienus, kuri nav stilistiskās figūras! (2 p.) epitets, gredzens, ķēde, alūzija, oksimorons, trohajs, litota, asonanse, ironija, inversija, redukcija, salīdzinā- jums, stilistika, polisindetons, perifrāze, paralēlisms 2. uzdevums. Atrodi katram tropu veidam piemēru un ieraksti tabulā atbilstošo numuru pretī tropa piemē- ram! Pasvītro piemērā tropu! (5 p.) Nr. p.

STUNDAS PLĀNS LATVIEŠU VALODĀ

Klase: 1.klase Mācību tēma: Pirmsābeces periods (septembra 1. nedēļa) Stundas tēma: Klausītprasme-iepazīšanās (pirmā mācību stunda) Stundas mērķis (sasniedzamais rezultāts): Novērtēt jau esošās skolēnu klausīšanās un informācijas uztveršanas spējas, kā arī prasmi atbilstoši pielietot dzirdēto attiecīgos uzdevumos. Sasniedzamais rezultāts: Spēja uztverto informāciju analizēt; Spēja atbilstoši pielietot dzirdēto; Prasme sadarboties un ieklausīties

Pārbaudes darbs latviešu valodā 11. klasei. Morfoloģija. Temats: Vārdšķiras, to gramatiskās kategorijas, pareizrakstība (Gatavs darbs pielikumā)

1. uzdevums. Izvēlies pareizo variantu, lieko izsvītro! (7 p., par katru pareizu atbildi 0,5p.) Daudz zvaigznes/ zvaigžņu; albums/ albūms; koks lūst/ lūzt; ēsdams/ ēzdams; pretim/ pretīm; viskaistākais/ visskaistākais; ik katrs/ ikkatrs; iztaba/ istaba; pašreiz/ patreiz; četrpadsmit/ četrpacmit; viņš protās/ viņš protas; kautkur/ kaut kur; viņš zina/ viņš zin; noslaukiet!/noslaukat!/noslauciet! 2.

Pārbaudes darbs.11.kl. Pareizrakstība, valodas funkcijas, valodas kultūra (Gatavs darbs pielikumā)

Pārbaudes darbs.11.kl. Pareizrakstība, valodas funkcijas, valodas kultūra. 1. uzdevums. Nosaki valodas funkciju teksta fragmentos un pretī tiem ieraksti atbilstošās valodas funkcijas numuru! (6 p.) Nr.p. k.ValodasfunkcijaNr.Piemērs1.Saziņas jeb komunikatīvā Māte. Dievs ir mans liecinieks, ka no tevis esmu gribējusi izaudzināt krietnu cilvēku! Ar to cerību priekš tevis esmu skrējusi un plēsusies, un

PD 11.kl. Vārdu krājums (Gatavs darbs pielikumā)

1.uzdevums. Aizpildi tabulu! Par katru pareizi aizpildītu tabulas rindu 2p., daļēji aizpildīts – 1p. (14p.) VĀRDU KRĀJUMA IEDALĪJUMA SHĒMA PĒC CILMES   definīcija piemēri Mantotā leksika Par mantoto leksiku uzskata visu to leksiku, kuras pirmsākumi saistāmi ar izcelšanos no radniecīgām valodām kopēja pirmavota. Latviešu valodā tā leksika, kas radusies indoeiropiešu,

Pārbaudes darbs. 11.kl. Valoda, sabiedrība, identitāte. Teksta analīze, frazeoloģija, sintakse (Gatavs darbs pielikumā)

1. uzdevums. Izlasi tekstu un saliec pieturzīmes 1. – 10.teikumā (10 punkti) ! Izraksti pasvītrotos vārdus un izskaidro tos! (9 punkti) Formulē teksta komunikatīvo mērķi! (2 punkti) (Komunikatīvais mērķis – nolūks, kura dēļ tiek sniegta informācija un veidots teksts) 1. Mūsdienās Latvijā, pieaugot valodu konkurencei, mazinās latviešu valodas aktīva, motivēta

Pārbaudes darbs. 11.klase. Valodas stilistiskie paņēmieni tekstā. GFR4 (Gatavs darbs pielikumā)

Temats: Tekstveides stilistiskie paņēmieni – tropi, stilistiskās figūras – un grafiskie līdzekļi tekstveidē. 1.uzdevums.Izsvītro jēdzienus, kuri nav stilistiskā figūras! (2p.) Epitets, gredzens, ķēde, metafora, retorisks jautājums, trohajs, asonanse, ironija, salīdzinājums, stilistika, perifrāze, paralēlisms. 2.uzdevums. Atrodi katram tropu veidam piemēru un ieraksti tabulā atbilstošo numuru pretī tropa piemēram! Pasvītro piemērā tropu!

Latviešu valoda 10. klasei Tēma: Intervija (Gatavs darbs pielikumā)

1.Uzdevums. Izmantojot Āgenskalna Valsts ģimnāzijas skolotāju A. Vanagas un A. Zariņa izveidoto prezentāciju par interviju, veikt šādus uzdevums: 1. Iepazīties ar teorētisko materiālu par interviju, tās veidošanas nosacījumiem. 2. Izpildīt prezentācijas 8. uzdevumu – izveidot un uzrakstīt interviju ar savu vienaudzi, draugu, vecākiem vai kādu paša izvēlētu personu par jauniešu

Imants Ziedonis. EPIFĀNIJAS.

Imants Ziedonis. EPIFĀNIJAS. Pastāvīgais darbs literatūrā 12.klasei Uzraksti, kuras I. Ziedoņa epifānijas esi izlasījis un formulē katras izlasītās epifānijas tematu! (5 p.) Mini būtiskākās atziņas, kas ietvertas katrā no epifānijām! (10 p.) Kura epifānija tev ir vismīļākā? Pamato savu izvēli! (5 p.) Uzraksti secinājumus par I. Ziedoņa epifānijām! Raksturo arī

,,Latviešu valoda, tās metodika II”

Eksāmena darbs studiju kursā ,,Latviešu valoda, tās metodika II” Pārbaudes darbs studiju kursa noslēgumā Uzdevums – izstrādāt pilnvērtīgu latviešu valodas stundas konspektu, iekļaujot tā pielikumā visus nepieciešamos mācību materiālus un uzdevumus, ko stundā izmantos skolēni. Konspekts 3.klase Temats :Kad mākonīši plīst, tad lietutiņš līst. Izzināmais jautājums- nokrišņu veidošanās dabā. Plānotais

PD_LIT_12_nr2

Inteliģence jeb cilvēki, kas savu dzīvi izšķīdinājuši radošajā darbā, visos laikos ir bijuši kā precīzi kultūras un sociālās dzīves svārstību barometri, norādot uz laikmeta un varas politiskajām spēlītēm. Personība un vara, to attiecības dažādos laika posmos, sociāli politiskie un kultūras procesi 20.gadsimtā tiek atspoguļoti dažādās mākslās, lai akcentētu personības sirdsapziņas,

PD_LV_12_nr2_parspriedums

Pārspriedums. Izvēlies vienu no tematiem un uzraksti pārspriedumu.(350–400 vārdu) Argumentācijai izmanto kultūras vai literatūras faktus! 1. „Valoda ir durvis uz kultūru un cilvēkiem.” (G.Godiņš) 2. Mani literārie līdzinieki. 3. Mans ceļš kultūras pasaulē. 4. Nozīmīgākās kultūras vērtības manā izpratnē. 5. Vai literatūra spēj pasauli pārveidot labāku? 6. „Valstij bez kultūras

2. ieskaites darbs 1. semestrī par tēmu „Eksistenciālisms latviešu literatūrā”

Kas raksturīgs modernisma virzienam eksistenciālismam, kādas ir tā pazīmes?(3 p) Eksistenciālisms ir filozofijas virziens, kas nostājas gan pret metafizisko ideālismu, gan pret zinātnisko racionālismu un pievēršas brīvā indivīda esamībai vai eksistencei absurdā jeb bezjēdzīgā pasaulē un kurā uzsvars likts uz problēmām, kas saistītās ar cilvēka eksistenci. Eksistenciālisma literatūrai raksturīgi atbildības,

Kospekti latviešu valodas un matemātikas stundai

Latviešu valoda 1 Klase: 4. Temats: Vietējie un sezonālie augļi, dārzeņi un ogas. Mērķis: veidot izpratni par veselīga uztura nozīmi ikdienā, atpazīt sezonālos un Latvijā audzētos augļus un dārzeņus. Uzdevumi: Nostiprināt zināšanas par veselīgu uzturu un tā nozīmi. Veicināt sadarbības prasmes strādājot nelielās grupiņās. Pilnveidot bērna prasmi strādat grupās un

Ojārs Vācieša dzīve un dzejoļu krājuma – “Dzegužlaiks” analīze.

Ojārs Vācietis ir viens no pazīstamākajiem 20. gs. vidus latviešu izcelsmes rakstniekiem. Daudzi viņu atceras, kā  vienu no izteiktākiem PSRS cenzūras pretiniekiem Latvijas PSR literatūrā. Drīzāk personiska rakstura ir 1968. gadā izdotais dzejoļu krājums “Dzegužlaiks”. Dzimis 1933. gada 13. novembrī Valkas apriņķa Trapenes “Dumpjos” kalpa ģimenē, O. Vācietis jau no agra

Raiņa grāmata_darbs

(1865.-1929.) „Cīņas, varonības, gribas sajūta man ir viss, no šejienes jāsaprot mani…” (Rainis)   Rainis, īstajā vārdā Jānis Pliekšāns. Dzimis 1865. gada 11. septembrī, miris 1929. gada 12. septembrī. Latviešu dzejnieks, dramaturgs, tulks, teātra darbinieks, žurnālists, politiķis un Aspazijas vīrs. „Kas darbu nedara, tas par darbu runā. Kas darbu nespēj,

Latviešu valoda I. Pamatkurss. 4.4. Morfoloģija un vārddarināšana (Gatavs darbs pielikumā)

    1. uzdevums. Kādas aktivitātes, tavuprāt, sabiedrībā būtu nepieciešamas, lai pievērstu tās uzmanību vārdu krājumam latviešu valodā Izlasi tekstu par akciju “Gada vārds, nevārds un spārnotais teiciens”!   Latviešu valodas gada vārda, nevārda un spārnotā teiciena aptauja notiek kopš 2003. gada katrā gadumijā. Materiāla apkopošanu, žūrijas darba koordinēšanu un

Žurnāla „Četras sezonas” lietošanas paradumi

Saturs Ievads 3 Teorētiskā noslēguma darba daļa 6 Žurnāla īpatnības, struktūra un saturs 6 Recepšu žurnāli 7 Žurnāla vāka vizuālā aspekta loma 8 Manipulācijas paņēmieni žurnālos 12 Praktiskā noslēguma darba daļa 14 Secinājumi 17 Izmantotās literatūras saraksts 19 Ievads Aktualitāte: Šī tēma ir aktuāla, jo cilvēki ļoti bieži tērē naudu

Umberto Eko „Rozes vārds”

Umberto Eko „Rozes vārds” Horhe Luiss Borhess „Bābeles bibliotēka” TEMA: LABIRINTI Katram lasītājam ir sava interpretācija, kā skaidrot simbolus, jo katrs teksts spēj radīt jaunas, bezgalīgi daudzas idejas. Šajā analīzē es vēlos sniegt savu skaidrojumu, kā es izpratu saredzētos simbolus Umberto Eko kriminālromānā „Rozes stāsts” un Horhes Luisa Borhesa darbā

Orderliness and mess in Robinson Crusoe’s story.

“Robinson Crusoe” is more than just a story about a man shipwrecked on an island. The island is paradoxical place, because it simultaneously becomes a heaven and a threat. It will overwhelm and conquer Crusoe if he does not make it his paradise. The psychological tricks are survival tactics. In

Labā un ļaunā atspoguļojums mūsdienu bērnu literatūrā

Ievads Mūsdienu bērnu literatūra nav salīdzināma ar agrāko laiku literatūru. Tas viss saistīts ar sabiedrības izaugsmi kopumā, ar to, ka mūsdienās, pateicoties informācijsistēmu straujai attīstībai, viss ļoti ātri iet uz priekšu. Ja tagad iedot bērnam izlasīt Annas Brigaderes vai Jāņa Jaunsudrabiņa darbus, bērnam nebūs intereses lasīt, jo pat valoda pati

VILTOTAIS FAUSTS – FAUSTA ASPEKTI

Kas ir Fausts? Pasauli viņš uzskata par vienotu veselo, kur “vienībā viss kopā aužas, viens otrā dzīvo, viens otrā glaužas”. Cilvēks ir tikai dabas daļa, bet dievs – viss esošais. Ar šādu dabas izpratni, ko sauc par panteismu, toreiz nereti maskēja dieva esamības noliegšanu. Reizēm gan Faustu pārņem ilgas pēc

Ѕрilgtākiе mοtīvi аѕраziјаѕ dzејā

Drаmаturģе, dzејniесе, kultūr​​​а​​​ѕ​​​ dаrbiniесе ​​​а​​​ѕ​​​раziја јеb рilnā vārdā Јοhаnnа Еmīliја Lizеtе Rοzеnbеrgа, vēlāk zināmа kā Еlzа Рliеkšānе, dzimuѕi 1865. gаdа 16. mаrtā, Dаukšu māјāѕ Zаļеniеku раg​​​а​​​ѕ​​​tā. Viņа ir viеnа nο tām rаkѕtniесēm, kur​​​а​​​ѕ​​​ ѕаvοѕ dаrbοѕ nеарrаkѕtа iеdοmātu rеаlitāti, bеt gаn аtѕрοguļο реrѕοniѕkοѕ рārdzīvοјumuѕ, ѕаvοѕ dаrbοѕ dzīvο līdzi rаdītајiеm tēliеm, iеliеkοt

Romāns “Anna Kareņina”

Serjožas raksturojums Serjožas emociju pasaule: „Patiešām, puisēns juta, ka viņš nespēj izprast šīs attiecības, un pūlējās, bet nespēja sevī noskaidrot, ar kādām jūtām tam jāizturas pret šo cilvēku. Ar bērnam piemītošu jūtu asumu viņš skaidri manīja, ka tēvs, audzinātāja, aukle- visi Vronski ne vien nemīlēja, bet uzlūkoja to ar bailēm

Recenzija par filmu „Akmens un šķembas”

1966.gadā iznākusi latviešu padomju aktierfilma „Akmens un šķembas” zināma arī ar otru nosaukumu „Es visu atceros, Ričard!”. Tas, kas sarežģīja šīs filmas likteni padomju Latvijā, bija režisora Rolanda Kalniņa izraudzītā filmas tematika, kas radīja daudz diskusijas, gan filmas scenārija sagatavošanas periodā, gan arī beidzot darbu pie filmas. Respektīvi, šajā filmā

Pārbaudes darbs literatūrā 11. klasei “Klasicisms” (Gatavs darbs pielikumā)

Uzdevums. Atbildiet uz jautājumiem! (20 p.)1) Kas ir klasicisms?2) Kad un kur tas veidojās?3) Kāda laikmeta literatūra tika izvirzīta par klasicisma paraugu?4) Uzrakstiet klasicisma raksturīgas pazīmes!5) Kas bija augstais un kas – zemais literārais žanrs?6) Kas bija noteicošais galveno varoņu rīcībā – prāts vai jūtas?7) Kāds pasaules kultūrā nozīmīgas darbs

Pārbaudes darbs latviešu valodā 11.klasei (Gatavs darbs pielikumā)

  1. Uzdevums. Veido un ieraksti iederīgus vārdu savienojumus un vārdu formas no piedāvātajiem vārdiem! (8 p.) 1. Gaidu tikšanos ar tevi jau trešo dienu, prasot (1) priekšniekam, vai varētu tev atstāt arī trauciņu ar (2) 1)galvenais 2) medus 2. Arī ēst es negribu, ir dienas, kad es apēdu tikai

Pārbaudes darbs literatūrā (Gatavs darbs pielikumā)

Pārsprieduma minimālais apjoms 250 – 300 vārdi. Uzraksti pārspriedumu “Dabas un folkloras motīvi O. Vācieša dzejā un Latvijas dabas tēmas aktualitāte mūsdienās.” Savā pārspriedumā izmanto citātus no autora dzejoļiem, liekot attiecīgās pieturzīmes; mini faktus par autora dzīvi un personību, kas, tavuprāt, viņu ietekmēja rakstīt dzejoļus par dabas tēmu. Uzraksti pārspriedumu

“Limuzīns Jāņu nakts krāsā”

Latvijā tāpat kā daudzās Eiropas valstīs valstiskā mērogā svarīga ir tieši nacionālo filmu industrijas attīstība un pastāvēšana. Nacionālais kino ir daļa no nacionālās kultūras. Arī Latvijā ir autoru kino tradīcijas. Diemžēl saistībā ar pašreizējo ekonomisko situāciju Latvijā un finansējuma samazinājumu Nacionālajam kino centram pietrūkst līdzekļu, lai atbalstītu visus pieteiktos projektus.

Literatūra (Gatavs darbs pielikumā)

Personības raksturojums tabula. Tiešaisraksturojums Portrets Raksturs Netiešaisraksturojums Rīcība Izturēšanās Domas(iekšējaismonologs) tabula. Personības īpašības Kas cilvēku padarapar personību? Kuras tevis izvēlētās personības īpašības tev svarīgas? 1.1. Vai tevis izvēlētais romāna tēls ir personība? Kāpēc? litertura-1Download … Lai apskatītu šo saturu pilnībā, lūdzu, samaksājiet par piekļuvi 1 dienai. Pēc vienreizējā abonementa noformēšanas Jūs

Literatūra. J. Klīdzēja “Cilvēka bērnu” un tēmu mājas. (Gatavs darbs pielikumā)

1.1. Salīdzini izvēlētajam romāna tēlam nozīmīgo, vērtīgo (arī lietas) ar sev būtisko! tabula. Personības vērtības (Kam?) būtiskais Man būtiskais I. Telpa prozas darbā uzdevums. Raksturo telpu!3.1. Uzzīmē vai kā citādi atveido mājas logu! Ieraksti tajā tās pazīmes, emocijas, priekšmetus,kas, tavuprāt, rada māju izjūtu! literatura-2Download … Lai apskatītu šo saturu pilnībā,

Pārbaudes darbs par darbības vārdu (Gatavs darbs pielikumā)

  (Vērtējuma uzlabošana). Izlasi tekstu! 1.Kad bērni bija a__griezušies no meža viņi dal__jās pieredzē un stāst__ja savu stāstu. 2. Interesantās sarunas pierima, jo atvērās pirts durvis. 3. Bērni žigli spraucās iekšā un ieraudzīja, ka pirts ir neparasta. 4. Izspraukušies cauri durvīm, pēkšņi visi atradās plašā telpā. 5. Kad liepziedu smarža

Pārbaudes darbs . nr.1 Latviešu valoda 12.klase (Gatavs darbs pielikumā)

1.daļa 1.uzdevums (16 punkti). Izlasi teikumus! Rediģē tekstu, liekot nepieciešamās pieturzīmes! 1. Katra saruna ar Vestardu Šimku, izcilo latviešu pianistu, liek pārliecināties, ka viņš ar pelēcību ir uz „jūs” un ka nepakļaušanās stereotipiem gan dzīvē, gan mūzikā ir viņa ikdienas sastāvdaļa. 2. Šodien retais brīnīsies par Vestarda dzīves principiem, kas

O. Vācietis “Elpa” (Gatavs darbs pielikumā)

Eseja  Uzdevumi:  izpētīt interneta avotus un iegūt priekšstatu par O. Vācieša personību un biogrāfiju; lasīt Vācieša dzeju;- izvēlēties vienu no tiem dzejoļa krāqjumiem un uzrakstīt eseju (izvēlēties no šiem- „Si minors”, „Zibens pareizrakstība”, „Antracīts”, „Elpa”, “Nolemtība”)  Jāuzraksta satura un formas analīze balstīta radošā eseja(100-150 vārdu), kas iekļauj; Priekšstatus par vācieša spilgto un radošo dzīves un daiļrades

Saule cilvēkiem dod siltumu. Saule ir visu laiku pie debesīm dienas laikā.

1.uzd. Saule cilvēkiem dod siltumu. Saule ir visu laiku pie debesīm dienas laikā. Tā ir ļoti svarīga, lai izdzīvotu. 2.uzd. Tautas mīklas Saules raksturojums latviešu tautas mīklās Zelta kamols pār kalnu veļas. Debesis stāv, zemi silda. Kas tek negrožots? Augšā kuras, Apakšā vārās. Viena māsiņa – visas pasaules valdniece. Zelta

SALIKTS SAKĀRTOTS TEIKUMS

10. klasei SALIKTS SAKĀRTOTS TEIKUMS Nosaki gramatisko centru visiem teikumiem! 16p. Liec nepieciešamās pieturzīmes vsiem teikumiem! 16p. Skaidro pieturzīmes 3.,10. teikumā! 4p. Uzraksti 2 SST, izmantojot atšķirīgus teikuma daļu saistīšanas līdzekļus, liec pieturzīmes! 4p. Rūgumpods iemīlējās Skābumķērnē, un jaunā dāma atbildēja ar to pašu. Tad bija lepnas kāzas, tur netrūka

K. Skalbe. Pasaka par vērdiņu. 20 punkti

K. Skalbe. Pasaka par vērdiņu. 20 punkti Lasiet K. Skalbes pasakas ’’Pasaka par vērdiņu’’ fragmentus! Raksturojiet Ansi (1-3 punkti par katru atbildi): Kādas trīs iezīmes viņu raksturo? Sākumā (pirms vērdiņa) – pacietība, čaklums, pieticība. Pēc tam (pēc vērdiņa atrašanas) – mantkārība, cilvēcisko vērtību noliegšana, sirds cietība. Sociālais statuss, lomas Sākumā

NOSLĒGUMA PĀRBAUDES DARBS. LIROEPIKA.

NOSLĒGUMA PĀRBAUDES DARBS LIROEPIKA Vilis Plūdonis (15 punkti) 1.Pareizrakstība (ortogrāfijas un interpunkcijas kļūdas) 3 punkti Lasi fragmentu no literatūrkritiķa, rakstnieka R. Ādmīdiņa grāmatas „Lejeniekos kūst sniegs, zeļ Lejeniekos zāle”! Plūdonis radījis spilgtu – varbūt pašu izcilāko latviešu dzejā – mātes tēlu, ar asarām acīs atrazdams mīļvārdus: māte,māmuliņa, dūjiņa, bēdulīte… Ne

Pārbaudes darbs latviešu valodā “Sociālie tīkli un tīklošanās” 7. klasei

Pārbaudes darbs latviešu valodā “Sociālie tīkli un tīklošanās” 7.klasei I Izlasi tekstu un atbildi uz jautājumiem par to! Kas izraisa lietotāju vēlmi “sekot” vai “nesekot” zīmolu sociālo tīklu profilu lapām? Sociālie tīkli ir lielisks veids, kā sākt savu produktu pārdošanu, reklāmu un zīmola vadību internetā. Kādu saturu piedāvāt mērķauditorijai, lai

Pārbaudes darbs par pareizrakstību 7. B klasei

Pārbaudes darbs par pareizrakstību 7. B klasei 1. uzd. Uzraksti pareizi dotos avīžu un žurnālu nosaukumus! Vienu nosaukumu iesaisti saliktā sakārtotā teikumā! (5 p.) nezināmā kara vēsture, likums un taisnība, pie galda … „Nezināmā Kara Vēsture”, „Likums un Taisnība”, „Pie Galda” „Nezināmā Kara Vēsture” ir žurnāls un tas vēsta par

Iegūstiet piekļuvi visiem +5000 izpildītiem mācību darbiem.

Par 9.90 € jūs varat:
– Pārskatīt visas mūsu arhīvā pieejamās lapas.
– Lejuplādēt jebkurus 10 failus.

Piekļuve būs aktīva 24 stundas.

Jūs varat veikt maksājumu ar jebkuru bankas karti.

Majasdarbs.lv

Vai vēlies pasūtīt mācību darbu?

Cookie

Šīs tīmekļa vietnes satura kvalitātes uzlabošanai un pielāgošanai lietotāju vajadzībām tiek lietotas sīkdatnes – tai skaitā arī trešo pušu sīkdatnes. Turpinot lietot šo vietni Jūs piekrītat sīkdatņu lietošanai, kā arī iespējamai saziņai, ja kādā no lapā aizpildāmajām formām norādīsiet savu kontaktinformāciju.