Tag: Mārketings

Banksy vs. Guess

In the world of modern marketing, brands play a key role in shaping consumer perception and creating a competitive advantage in the market. The conflict between street art artist Banksy and clothing retailer Guess provides an interesting case study that examines the impact of marketing, brandscaping, brand identity and reputation

BENU APTIEKA MĀRKETINGA KOMUNIKĀCIJAS IESPĒJAS LATVIJAS TIRGŪ

Šobrīd, kad liela uzmanība tiek pievērsta digitālajiem un interaktīvajiem mārketinga risinājumiem, BENU Aptiekai ir svarīgi aktīvi pielāgot savu mārketinga komunikāciju, lai ne tikai saglabātu, bet arī paplašinātu savu klientu bāzi, nodrošinot inovatīvas un personificētas piedāvājumu stratēģijas farmācijas nozarē. Pētījuma mērķis: novērtēt BENU Aptieka mārketinga komunikācijas efektivitāti un identificēt pilnveides iespējas

Способы рекламирования гостиничных сетей

Введение В последние десятилетия в развитие туризма и гостиничной индустрии большой вклад внесли информационные технологии. Благодаря удивительным преимуществам скорости обмена информацией все больше и больше людей склонны использовать Интернет в качестве канала для общения и совершения покупок. Возникновение Интернета и разнообразия социальных сетей, где люди не только создают свой контент,

Elektromehāniskais parkošanās pulkstenis ar diviem piesūcekņiem

Mūsu produkts ir elektroniskais pulkstenis, kas paredzēts automašīnas novietošanas stāvvietā laika reģistrēšanai. Sen pazīstamajam pulkstenim, ko novietojam zem vējstikla, lai norādītu laiku, kad automašīna novietota stāvvietā, salīdzinājumā ar mūsu risinājumu ir vairāki trūkumi, piemēram, neprecīzs laika rādījums, iespēja pazust, vadītājs var aizmirst to novietot vēstiklā un citi. ParkTime ierīce tiek

Jauna produkta izveidošana: Elektromehāniskais parkošanās pulkstenis ar diviem piesūcekņiem

Produkta apraksts un lietošanas instrukcija Elektromehāniskais parkošanās pulkstenis ar diviem piesūcekņiem Mūsu produkts ir elektroniskais pulkstenis, kas paredzēts automašīnas novietošanas stāvvietā laika reģistrēšanai. Sen pazīstamajam pulkstenim, ko novietojam zem vējstikla, lai norādītu laiku, kad automašīna novietota stāvvietā, salīdzinājumā ar mūsu risinājumu ir vairāki trūkumi, piemēram, neprecīzs laika rādījums, iespēja pazust,

INTRODUCTION TO MARKETING PIELIKUMĀ PREZENTĀCIJA

The British company Fevertree Drinks plc manufactures and sells soft drinks, including tonics and other fizzy mixes used in cocktails and other beverages. The company was started in London in 2005 and swiftly rose to become one of the world’s largest producers of non-alcoholic beverages. Fevertree Beverages plc has a

Marketing Processes for Introducing New Products in Restaurants

1. Theoretical aspects of the implementation of new food industry products 1.1 Characteristics of the food business as a service sector The term “food industry” refers to a multifaceted industry that operates on a worldwide scale and is comprised of a cluster of numerous small and large-scale enterprises or businesses

Maināmo paklāju un higiēnas aprīkojuma nomas un servisa mārketings uzņēmumā A/S “Elis Tekstila Serviss”

IEVADS Mūsdienās notiek aktīva cīņa starp uzņēmumiem par klientiem, atrašanās vietu, reģionu, produkciju konkrētā sfērā. Katra detaļa biznesa plānošanā ir ļoti svarīga, kā piemēram, biznesa plāns, mērķauditorija, darbinieki un mārketings. Veiksmīga uzņēmuma pamatā ir organizēta un pamatota mārketinga stratēģija. Tas informē klientus par piedāvātajiem produktiem vai pakalpojumiem. Izmantojot mārketingu, klienti

Increasing brand awareness of “TLcandles” company

Introduction Globalization, accelerating the pace of scientific and technological development, as well as the development of Internet technologies make manufacturers compete more and more for the consumer, and modern society is increasingly based on digital interaction with the brand. That is why it is becoming increasingly difficult for companies and

VERTSPAPĪRU UN AKCIJU TIRGUS LIELBRITĀNIJĀ

Akciju tirgus ir finanšu un ekonomiskais instruments, kas izveidots dažādu operāciju veikšanai ar vērtspapīriem: pirkšana, pārdošana, maiņa, ķīla (labs piemērs ir Londonas Fondu birža, kur tiek tirgoti vairāku pasaules lielāko uzņēmumu vērtspapīri). Akciju tirgus tika izveidots, lai regulētu akciju, vekseļu un obligāciju apgrozījumu. Lielbritānijas akciju tirgus ir visinteresantākais analīzei, kas

MĀRKETINGA AKTIVITĀŠU ATTĪSTĪBA LIDSABIEDRĪBĀ

IEVADS Mūsdienu globālās tendences pārveido aviosabiedrību produktu un pakalpojumu izplatīšanas biznesa modeļus, kas draud vājināt saikni starp aviosabiedrībām un to klientiem, kas arī nosaka šī darba aktualitāti. Aviosabiedrības no aktīvas tirgus transformācijas var gūt labumu tikai tad, ja izveidot un īsteno holistisku stratēģiju attiecībā uz mārketinga kanālu attīstīšanas, fokusējoties uz

SIA „EEE Transports“ mārketings izstrāde un izpēte

IEVADS Franču rakstnieks Andrē Moruā ir teicis: “Bizness – tā ir kara un sporta kombinācija”. Darbojoties gan vienā, gan otrā, ne brīdi nedrīkst atslābt. Biznesā šādi atslābuma mirkļi nozīmē naudas zaudēšanu, jo jebkura biznesa pamats un jēga ir pārdošana. Tas prasa zināšanas, būt aktīviem, prasmi komunicēt un kombinēt.. (Zēģele, 2010,

Маркетинговая стратегия предприятия

Введение Актуальность. Рассматривая научные публикации по теме исследования, можно отметить, что в последнее десятилетие было опубликовано большое количество работ о маркетинговых стратегиях. Так, запрос в гугл школяр «маркетинговые стратегии» с фильтром 2012-2022 год выдал более 15000 публикаций. При этом большая часть работ опирается на изучение возможностей применения маркетинговых моделей и

Совершенствование маркетинговой деятельности туристического предприятия Begonija

Введение Туристическая индустрия – одна из тех отраслей, которая оказывает значительное влияние на экономическое развитие Европейского Союза и Латвии. Индустрия туризма ЕС в ее прямом смысле (традиционные поставщики путешествий и туризма) состоит из 2,3 млн предприятий, в основном малых и средних предприятий (МСП), на которых занято около 12,3 млн человек.

DIGITAL MARKETING & SOCIAL MEDIA

An examination of the circumstances as they currently stand is known as a situation analysis. It is essential to do an analysis of the company’s revenue and earnings, in addition to the external and internal elements that have an impact on the business. It is essential to conduct market research

Zīmola segmentēšana un konkurentu analīze (darbs un prezentācija pielikumā)

Pētījuma daļa Zīmola segmentēšana un konkurentu analīze Veidojot jaunu produktu vai pakalpojumu jāveic segmentēšana, uz kuru jāskatās no divām perspektīvām – tirgus segmentēšanas un zīmola segmentēšanas perspektīvām. Šis abas jomas ir savstarpēji saistītas un ietekmē viena otru. Un katrs no šiem segmentiem veido noderīgu mārketinga segmentu. Tāpēc autore uzskata, ka

Skaistumkopšanas salona “sky beauty” mārketinga komunikācijas raksturojums

Skaistumkopšanas salona “sky beauty” mārketinga komunikācijas raksturojums SATURS Ievads 2 1.Mārketinga komunikācijas teorijas pamatu pētījums 4 2.uzņēmuma VISPĀRĒJS RAKSTUROJUMS 6 2.1.Darbības virziens 6 2.2.Uzņēmuma organizatoriskā struktūra 6 2.3.Uzņēmuma iekšējās vides faktoru raksturojums 7 2.4. Citu jautājumu pētījums 8 2.4.1.Uzņēmuma produktu un pakalpojumu politika 8 2.4.2.Uzņēmuma cenu politika 10 2.4.3.Uzņēmuma konkurenti

Integrētā mārketinga komunikācijas veidi

1.2. Integrētā mārketinga komunikācijas veidi Katram zīmolam vai produktam jābūt tikpat individualizētam kā mērķauditorijai. Milzīgais plašsaziņas līdzekļu iespēju skaits un virtuālā produktu anonimitāte padara mārketinga speciālistiem par nepieciešamu izveidot identitāti zīmolam vai pakalpojumam, kas to izcels konkurentu vidū. Ziņojuma nogādāšana atsevišķiem mērķa klientiem ir dārgāka, salīdzinot ar masu auditorijas informēšanu,

EMBA Management Accounting and Control

EMBA Management Accounting and Control A brief introduction of the company EVA-SAT SIA is located in Riga, Latvia and is part of the Lumber and Other Construction Materials Merchant Wholesalers Industry. SIA “EVA – SAT” was established in 1989 as a wholly owned subsidiary of local businesspeople. The company’s primary

Digital marketing and social media 07202201

Digital marketing and social media 1.Introduction Today, Web 2.0 and social networks have a huge impact on how information is distributed. It is obvious that business enterprises may benefit from such an effective information channel by increasing sales and profits. It is widely assumed that technology is a privilege of

Выход открытого акционерного общества Staburadze на рынок Китая

Выход открытого акционерного общества Staburadze на рынок Китая СОДЕРЖАНИЕ ВВЕДЕНИЕ 5 1. Маркетингοвая микрοсреда 6 1.1. Сοкращенный прοфиль кοмпании 6 1.1.1. Тип бизнеса и οтраслевая принадлежнοсть 6 1.1.2. Фοрма οрганизации бизнеса 6 1.1.3. Οснοвные тοвары или услуги/тοргοвые марки 6 1.1.4. Учредители/партнеры/акциοнеры 7 1.1.5. Стаж в бизнесе (Взгляд на истοрию) 7

The world history of jeans

IntroductionDownload Introduction The world history of jeans began with the Levi’s brand more than a century ago. The world’s first denim brand is still a global leader today with over 4.45 billion U.S. dollars in sales in 2020, has the largest brand share of the jeans market. The VF Corporation,

Оценка качества управления маркетингом и его эффективности на предприятии AC Hotel by Marriott Riga

Оценка качества управления маркетингом и его эффективности на предприятии AC Hotel by Marriott Riga Оглавление Введение 3 1. Теоретические аспекты управления маркетингом на предприятии гостиничного бизнеса 4 1.1. Сущность маркетинговой деятельности на предприятиях отрасли гостеприимства 4 1.2. Методы маркетинга в гостиничном бизнеса 6 1.3. Изучение эффективности маркетинговых стратегий на предприятии

Анализ ассортимента SIA LYNGSON и разработка предложений по усовершенствованию товарной политики.

Анализ ассортимента SIA LYNGSON и разработка предложений по усовершенствованию товарной политики. Абстракт Оглавление Введение 4 1. Теоретический подход к управлению ассортиментом и товарной политике предприятия 6 1.1. Сущность и значение управления ассортиментом продукции 6 1.2. Методы управления реализацией товаров потребительского назначения 9 1.3. Современные тенденции товарной политики 14 2. Анализ

MĀRKETINGA ATTĪSTĪBAS TENDENCES UN TO NOZĪME UZŅĒMUMA “AER” ATTĪSTĪBAS DARBĪBĀ

SATURS IEVADS 2 1. MĀRKETINGA ATTĪSTĪBAS TENDENCES UN TO NOZĪME UZŅĒMUMA ATTĪSTĪBAS DARBĪBĀ 5 1.1. Mārketinga tendenču un koncepciju raksturojums 5 1.2. Mārketinga nozīme stratēģiskās plānošanas kontekstā 8 1.3. Uzņēmuma tirgus pozīcijas noteikšana izmantojot tirgus segmentēšanas principus 12 2. Zīmols un tā nozīme 15 2.1. Zīmola jēdziens, vēsturiskā attīstība un

Маркетинг. КР. 13012211

  Объем продаж Объем прибыли Темп роста Рост для матрицы Доля ключ конкурента Доля Рынка Флэш пямать € 8 694,00 € 3 607,00 0,15% Низкий 1 Высокая PS4 € 9 971,00 € 6 312,00 18,23% Высокий 0 Низкая CD диски € 3 040,00 € 2 828,00 1,56% Низкий 0 Низкая

Маркетинг. Контрольная работа. 13012210

Каким образом можно стимулировать сбыт на организованном рынке? Стимулирование сбыта – использование разнообразных средств воздействия, признанных ускорить или усилить ответную реакцию рынка. Для стимуляции рынка используется, стимуляция потребителей (распространение образцов, купоны, акции, предложения о возврате денег, скидки, конкурсы, демонстрации, лотерея), стимулирование сферы торговли (зачеты за закупку, предоставление товаров бесплатно, зачеты

Research Methods – Test 2 22.12.2021 43 (Gatavs darbs pielikumā)

Please write useful and reasonable information on “quantitative research methods” and yourspeciality using at least three sources from Sage Research Methods – give at least threereferences according the requirements of Methodological guidelines for the develeopment anddefence of final thesis available athttps://www.bvef.lu.lv/fileadmin/user_upload/LU.LV/Apaksvietnes/Fakultates/www.bvef.lu.lv/2.STUDIJAS/2.1.Studentiem/5.Nosleguma_darbi/Methodological_guidelines_for_the_develeopment_and_defence_of_final_thesis.pdfPlease write useful and reasonable information on “quantitative research methods”

Diatom Enterprises

Introduction 2 1. General information about the company SIA “DIATOM ENTERPRISES” 3 2. Enterprise management system SIA “DIATOM ENTERPRISES” 7 Introduction The place of practice is SIA “DIATOM ENTERPRISES” Practice period: two weeks – from … to …. The purpose of the practice is to consolidate and expand the theoretical

Mārketings 3. darbi (Gatavi darbi pielikumā)

1. Kārtējā pārbaudījumā Jums jāizpilda divi uzdevumi: 1. Izvēlieties kādu uzņēmumu. Izanalizējiet šī uzņēmuma piedāvāto preču sortimentu, izmantojot preces dzīves cikla stadijas un preces raksturlielumus. 2. Izveidojiet konkrēta uzņēmuma mārketinga darbības koncepciju. Pamatojiet izvēli ar teorijas palīdzību. SIA GRINDEX uzņēmuma pamatā ir oriģinālie produkti, patentbrīvie medikamenti un aktīvās farmaceitiskās viela,

Pakalpojuma mārketings 061201

1.1. Pakalpojuma mārketings Mūsdienās biznesa attīstībā lielu lomu spēlē efektīva mārketinga stratēģija – no tās ir atkarīga gan klientu plūsma, gan uzņēmuma sasniegumi. Pārdomāta mārketinga organizēšana uzņēmumā ir prioritāte gan maziem, gan lieliem uzņēmumiem, jo „bez efektīvas mārketinga stratēģijas uzņēmums nevar pastāvēt ilgtermiņā”;[1] turklāt veiksmīgs mārketings palīdzēs arī palielināt pieprasījumu

E-veikala moto, reklāmas saukļi

Satura rādītājs Kopsavilkums 2 Ievads 3 1. E-veikala moto, reklāmas saukļi 5 2. Misija 5 3. Vīzija 5 4. Dibināšanas forma 5 5. E-veikala struktūra 7 6. Pakalpojumu sniegšanas un e-veikala darbības juridiskais pamats 7 7. E-veikala produkti un pakalpojumi 8 8. Segments 9 9. Pakalpojumu virzīšanas tirgū paņēmieni 9

MĀRKETINGA AKTIVITĀTES SIA ”GRAŽUS VERSLAS”

SATURS IEVADS 3 1. UZŅĒMUMA APRAKSTS 4 1.1. Skaistumkopšanas nozares raksturojums 4 1.2. Uzņēmuma pamatinformācija 5 2. UZŅĒMUMA MĀRKETINGA VIDES ELEMENTI 6 3. UZŅĒMUMA MĀRKETINGA PAMATELEMENTU IZPĒTE 9 3.1. Preču un pakalpojumu raksturojums 9 3.2. Vieta 11 3.3. Preču cenas un to veidošanas principi 12 3.4. Tirgus segmentēšana un mērķa

Port Aventura. Ot strategicheskoj diagnostiki k formulirovaniyu strategij

Предварительный этап EFE matrix Оценка внешних факторов это метод стратегического менеджмента, который используют, чтобы понять текущую ситуацию бизнеса. Этот способ хорошо визуально показывает и помогает понять приоритеты в возможностях и угрозах – какие возможности и какие угрозы в первую очередь стоит принять и предотвратить: Возможности Значение (%) Оценка* Взвешенная оценка

Mārketinga pasākumu kompleksa elementu (7P) salīdzināšana 3 pakalpojumu uzņēmumos

Ievads Tika izvēlētas 3 viesnīcas, kuras atrodas Rīgā : -Radisson Blu Latvija Conference&SPA Hotel, Riga; -Avalon Hotel& Conference; -ASTOR RIGA HOTEL&Conference. Visām trīm viesnīcām ir raksturīga viena darbības joma, izmitināšanas pakalpojumi (piedāvā viesnīcas pakalpojumus), konferenču rīkošanas pakalpojumus, jo tiem ir attiecīgas telpas un apkalpošanas serviss. Līdzīgs servisa līmenis, ienākošais tūrisms.

Маркетинговые исследования и определение проблемы

Содержание Введение …………. 3 1. Маркетинговые исследования и определение проблемы …………. 4 Роль маркетинговых исследований …………. 4 Сбор маркетинговой информации …………. 6 Процесс маркетинговых исследований …………. 9 Определение проблемы …………. 11 Заключение …………. 13 Список литературы …………. 14 Введение С появлением и укреплением маркетинга как основы рыночной деятельности, процесс изучения

Первые упоминания о рекламе, как о виде общественной деятельности

Введение Первые упоминания о рекламе, как о виде общественной деятельности, относятся к периоду возникновения общественного разделения труда и производства на обмен. До превращения материальной деятельности в профессиональную, специфическую, продукт которой обменивался на другие, жизненно необходимые, ни общество в целом, ни его члены не испытывали потребности в инг формации о предметах

ПРОЦЕСС МАРКЕТИНГОВЫХ ИССЛЕДОВАНИЙ

Содержание Введение 3 1. Понятие маркетинга и маркетинговых исследований 4 1.1. Маркетинг 4 1.2. Маркетинговые исследования 4 1.2.1. Процесс маркетингового исследования 5 1.2.2. Виды маркетинга по направленности относительно рыночного спроса 8 1.2.3. 7 принципов маркетингового исследования 10 Заключение 11 Использованные источники 12 Теоретический минимум 13 Введение Актуальность выбранной темы обусловлена

Особенности стратегий малых фирм

Введение 3 1. Особенности стратегий малых фирм 4 1.1. Сущность понятия стратегии организации и ее виды 4 1.2. Определение понятия малого бизнеса 7 1.3. Теоретические аспекты стратегии роста фирм 10 2. Особенности разработки стратегий для малых фирм 13 3. Латвийская практика существования малого бизнеса 15 4. Зарубежный опыт развития малого

ОСОБЕННОСТИ МАРКЕТИНГА ИНДУСТРИИ МОЛОДЕЖНОЙ МОДЫ В УСЛОВИЯХ ПАДАЮЩИХ РЫНКОВ.

Введение Молодежь – исключительно перспективная целевая аудитория для финансового и производственного секторов. Ее отличают динамика, амбициозное стремление не только узнать, но и, что очень важно, попробовать новые потребительские продукты или услуги и изменить с их помощью свою жизнь к лучшему. При этом каждое новое поколение не похоже на предыдущее, что

STRESA MENEDŽMENTS

Saturs Saturs 2 1. Stress un tā menedžments 3 1.1. Kas ir stress un tā menedžments? 3 1.2. Kādas veselības problēmas rada stress? 4 1.3. Kas ir galvenie stresa radītāji darba vidē? 6 Secinājumi. 10 Izmantotie avoti. 12 Stress un tā menedžments Kas ir stress un tā menedžments? Stress –

STARGOROD ENVIRONMENTAL BACKGROUND

TABLE OF CONTENTS INTRODUCTION 2 1. PERSONAL MOTIVATION PROCESS 4 1.1. The concept of motivation and its devotion 4 1.2. Motivation factors 6 1.3. Types of motivation 8 2. STARGOROD ENVIRONMENTAL BACKGROUND 11 2.1. Personnel management functions and processes in the company 11 2.2. Personnel motivation system in the company,

Как старшеклассники воспринимают социальную рекламу “Set Yourself free”?

Содержание Введение 2 1. Сущность и виды рекламы 3 1.1. Социальная реклама 3 1.2. Эффективность социальной рекламы 4 1.3. Интернет реклама 6 1.4. Социальная реклама в интернете 9 1.5. Видео-реклама 10 2. Анализ отношения подростков к рекламе «Set yourself free» 11 2.1. Описание объекта и метод исследования 11 2.2. Ход

REVĪZIJU KVALITĀTES KONTROLE LATVIJĀ, PIEMĒRS LZRA

IEVADS 3 1. Revīzijas kontroles kvalitāte 4 1.1. Revīzijas jēdziens 4 1.2. Revīzijas kvalitātes pamatnostādnes 5 2. Kvalitātes kontrole revīzijā 11 2.1. Kvalitātes kontroles procedūras 11 2.2. Iekšējās kontroles sistēmas novērtēšanas kārtība 14 2.3. Atsevišķu revīzijas pakalpojumu izvēles kārtība 15 2.4. Atsevišķu revīzijas pakalpojumu kvalitātes novērtēšanas kārtība 17 2.5. Rezultātu

Pakalpojumu kvalitāte un tās novērtējums viesnīca “Luxor” (Las Vegas)

SATURS IEVADS 3 1. Kvalitātes jēdziens un tā izpratne 4 1.1. Kvalitātes jēdziena būtība 4 1.2. Kvalitātes vadības sistēmas 6 2. Viesnīcas “Luxor” vispārējais raksturojums un aptaujas analīze 11 2.1. Viesnīcas “Luxor” raksturojums 11 2.2. Viesnīcas aptaujas datu analīze 12 2.3. Galvenās klientu neapmierinātības problēmas un to risināšana 15 SECINĀJUMI

Apvienoto Nāciju Organizācijas būtība un mērķi

Anotācija Šā referāta ietvaros tika aplūkota tēma „ANO Starptautiskā tiesa: uzbūve, mērķi, procedūras un kompetences”. Referāta mērķis: ANO Starptautiskās tiesas būtības un struktūras izzināšana un izvērtēšana. Darbs sastāv no sastāv no titullapas, anotācijas, satura rādītāja, ievada, galvenās daļas, secinājumiem un izmantotās literatūras saraksta. Darba galvenā daļa ir teorētiska un ietver

VIDEI DRAUDZĪGA PRODUKTA RAKSTUROJUMS

SATURS IEVADS 3 1.AR VIDI SAISTĪTU JAUTĀJUMU VĒSTURISKIE ASPEKTI 5 1.1.Vides problemātikas vēsture 5 1.2.Vides jautājumu attīstība Latvijā 6 1.3.Ilgtspējīgas attīstības pamatnostādnes 8 2.VIDES JAUTĀJUMU AKTUALITĀTE 11 2.1.Uzņēmuma darbības saistība ar vides jautājumu risināšanu 11 2.2.Vides jautājumu iespējamie risināšanas modeļi 12 3.VIDEI DRAUDZĪGA PRODUKTA RAKSTUROJUMS 14 3.1.Uzņēmuma un produkta raksturojums

Iegūstiet piekļuvi visiem +5000 izpildītiem mācību darbiem.

Par 9.90 € jūs varat:
– Pārskatīt visas mūsu arhīvā pieejamās lapas.
– Lejuplādēt jebkurus 10 failus.

Piekļuve būs aktīva 24 stundas.

Jūs varat veikt maksājumu ar jebkuru bankas karti.

Majasdarbs.lv

Vai vēlies pasūtīt mācību darbu?

Cookie

Šīs tīmekļa vietnes satura kvalitātes uzlabošanai un pielāgošanai lietotāju vajadzībām tiek lietotas sīkdatnes – tai skaitā arī trešo pušu sīkdatnes. Turpinot lietot šo vietni Jūs piekrītat sīkdatņu lietošanai, kā arī iespējamai saziņai, ja kādā no lapā aizpildāmajām formām norādīsiet savu kontaktinformāciju.