Tag: Mikroekonomika

IZAICINĀJUMI APRITES EKONOMIKAS IEVIEŠANAI LATVIJĀ

Definīcijas un saīsinājumi Aprites ekonomika – ekonomikas modelis, kas balstās uz resursu atgriešanu ekonomikā un pēc iespējas mazāku resursu izmantošanu. Lineārā ekonomika – ekonomikas modelis, kas netaupa resursus un pēc izlietošanas no tiem atbrīvojas, tos izmetot vai kā citādi iznīcinot. UNEP – apvienoto nāciju vides programma. GGND – global green

Экономический выбор в условиях ограниченности ресурсов

СОДЕРЖАНИЕ ВВЕДЕНИЕ 3 ПРОБЛЕМА ВЫБОРА КАК ОБЪЕКТ МИКРОЭКОНОМИЧЕСКОГО АНАЛИЗА 5 Экономический выбор 5 Проблема ограниченности ресурсов 8 ПРОБЛЕМА ВЫБОРА НА ПРЕДПРИЯТИИ ”Gran Latvija” 12 Характеристика предприятия 12 Проект выбора на предприятии 14 ВЫВОДЫ 21 ПРЕДЛОЖЕНИЯ 22 СПИСОК ЛИТЕРАТУРЫ 23 ВВЕДЕНИЕ Большинство экономических благ не дано природой, а создаётся в процессе

Ekon.140522G (Gatavs darbs pielikumā +Excel)

Pārbaudes darbs Uzņēmums ražo divus produkcijas veidus E un F. Viena izstrādājuma ekonomiskie rādītāji ir šādi: E F Tiešās materiālās izmaksas, euro 4 6 Tiešās darba izmaksas, euro 2 3 Mainīgās vispārīgās izmaksas, euro 4 2 Realizācijas cena, euro 14 18 Darba laika patēriņš stundās 3 4 Materiāla B izlietojums,

Mikroekonomika EKS. 260322022(Gatavs darbs pielikumā)

1. Resursi. Biodegvielas ražošana (T) 0 1 2 3 4 Fosilās degvielas ražošana (T) 50 40 31 24 20 Alternatīvās izmaksas sākumā (T)           Izmaksas pēc tam (T)           Ierakstiet tabulā biodegvielas alternatīvās izmaksas sākumā (1) un pēc tam, kad resursu izmantošanas

Ekonomika 08122021 (Gatavs darbs excel pielikumā)

Obligācija Investoram ir iespēja ieguldīt naudas līdzekļus vērtspapīros. Vērtspapīru tirgū piedāvā nopirkt: 1) parastas obligācijas ar nominālvērtību € 100,- . Dzēšanas termiņš – 30.jūlijs 2024.g. Pirkšanas datums – 30.janvārī 2017.gadā. Kupona likme ir 1,53% no nominālvērtības. Kuponus aprēķina 30.janvārī un 30.jūlijā. Obligācijas kurss ir € 82,42; 2) beztermiņa obligācijas ar

Elastība Mikroekonomika (Gatavs darbs pielikumā)

  Uzdevums par pieprasījumu un piedāvājumu Preces x pieprasījuma funkcija ir QD = 8 – 2P, bet piedāvājuma funkcija ir QS = – 7 + 3P. Aprēķiniet līdzsvara cenu, apjomu un kopējos ienākumus (TR). Uzdevums par pieprasījumu un piedāvājumu Pusdienu porciju pieprasījums un piedāvājums studentu ēdnīcā ir attēlots vienādojumos: Qd=3500-150P

Theories of economic growth

Table of content Introduction 3 1. Theoretical foundations of economic growth 4 1.1. The main definitions of the economic growth 4 1.2. Theories of economic growth 5 1.2.1. Keynesian theory of economic growth 5 1.2.2. Neoclassical models of economic growth 7 1.2.3. New Institutional Economic Theory 10 2. Statistical analysis

Ekonomikas uzdevumi (Gatavs darbs pielikumā)

Uzdevumi 1. Kā rīkoties valdībai, lai samazinātu bezdarbu? Paskaidrot, izmantojot tirgus modeli. 2. Ar ko atškiras jēdzieni: „pieprasītā daudzuma izmaiņas” un „izmaiņas pieprasījumā”? Izvērtēt piemērus: a) pieaug ienākumi kā rezultātā pieaug juvelierizstrādājumu realizācija; b) frizieris paaugstina cenu par saviem pakalpojumiem un viņa klientu skaits samazinās. 3. Ja tirgū ir izveidojies

Контрольная работа № 2 Микроэкономика 2409

Контрольная работа № 2 Задание 1 (12 пунктов) Предприниматель на рынке несовершенной конкуренции прогнозирует следующие размеры спроса на свой товар (в зависимости от цены): Цена единицы товара (EUR) Объём спроса (в единицах) TR TC TR-TC MR MC 2 2000 4000 8000 -4000     4 1600 6400 6400 0 -6

Контрольная работа № 1 Микроэкономика 2409

Контрольная работа № 1 Задание 1 (8 пунктов) Данные, представленные в таблице, отражают число рабочих и количество произведённой продукции.   Число рабочих 1 2 3 4 5 6 7 8 Кол-во продукции (в единицах) 10 40 85 125 150 165 165 162 MP (в единицах) 10 30 45 40 25

Mikroekonomika 2409

1.Ierakstīt izlaistos vārdus. ( 2 punkti) Normatīvā ekonomika ir virziens ekonomikas zinātnē, kas dod ar subjektīviem slēdzieniem un apgalvojumiem pamatotus priekšlikumus. 2. Kādas izmaiņas attēlotas šajā grafikā? Kas var izsaukt šādas izmaiņas? ( 4 punkti) Cena D2 S D1 Daudzums Kopēja pieprasījuma kāpums, kas rezultējās tirgus līdzsvara cenas un daudzuma

Mikroekonomika 19.01.2020

1.uzdevums Preces pieprasījumu izsaka vienādojums Qd = 50 – 6P, piedāvāju­mu – vienādojums QS = 4P – 10. (P – preces cena latos, Q – preces daudzums tūkstošos.) Valdība šai precei noteica akcīzes nodokli 1 EUR par katru preces vienību. Aprēķiniet! a) Kādi būs akcīzes nodokļa ieņēmumi no šīs preces

Mājas darbs 2309

Mājas darbs 1.uzdevums Izdevniecība izdod grāmatas un pieprasījums un piedāvājums pēc konkrētās grāmatas dots tabulā. Cena Pieprasījuma daudzums Piedāvājuma daudzums dolāri Tūkst. gab. Tūkst. gab. 1,00 2,0 0 1,20 1,8 0,1 1,40 1,5 0,6 1,60 1,1 1,1 1,80 0,8 1,6 2,00 0,6 2,2 2,20 0,2 2,7 Nosaki līdzsvara cenu _______1,60_______

MIKROEKONOMIKA Tests 2309

MIKROEKONOMIKA Eksāmens Tests. Katram jautājumam iespējama TIKAI VIENA pareiza atbilde. 1) Ja valstī atklāj jaunas lielas derīgo izrakteņu atradnes, ekonomikas ražošanas iespēju robeža: a) Pārbīdās uz augšu; b) Pārbīdās pa kreisi; c) Pārbīdās uz leju; d) Nepārbīdās, bet ekonomika nonāk punktā ārpus ražošanas iespēju robežas. 2) Preces pieprasījuma līkne pārvietosies

МИКРОЭКОНОМИКА ТЕСТ (20 Вопросов)

МИКРОЭКОНОМИКА ТЕСТ. На каждый вопрос возможен ТОЛЬКО ОДИН правильный ответ. 1) Высокий уровень безработицы в стране означает, что граница производственных возможностей экономики: перемещается вниз; не перемещается, но экономика находится в точке внутри этой границы; не перемещается, но экономика находится в точке вне этой границы; все предыдущие ответы неверны. 2) Кривая

1. kontroldarbs Mikroekonomika 2209

kontroldarbs uzdevums (12 punkti) Tabula satur datus par strādnieku skaitu un saražotās produkcijas daudzumu.   Strādnieku skaits 1 2 3 4 5 6 7 8 Produkcijas daudzums (vienībās) 10 40 85 125 150 165 165 162 MP (vienībās) 10 30 45 40 25 15 0 -3 Pēc šiem datiem nosakiet:

MIKROEKONOMIKA. Eksāmens. (30908)

MIKROEKONOMIKA Eksāmens Tests. Katram jautājumam iespējama TIKAI VIENA pareiza atbilde. 1) Augsts bezdarba līmenis valstī nozīmē, ka ekonomikas ražošanas iespēju robeža: pārbīdās uz augšu; nepārbīdās, bet mēs atrodamies vienā punktā iekšpus šīs robežas; nepārbīdās, bet mēs atrodamies vienā punktā ārpus šīs robežas; visas iepriekšējās atbildes ir nepareizas. 2) Preces pieprasījuma

3. kontroldarbs mikroekonomikā

1. uzdevums (25 punkti) Ražotājs nepilnīgās konkurences tirgū prognozē sekojošos pieprasījuma apmērus pēc savas preces atkarībā no cenas: Preces vienības cena (EUR) Pieprasījuma apjoms (vienībās) TR TC TR-TC MR MC MR-MC 2 500 1000 2500 -1500 (1000-1600)/(500-400)= -6 5 -11 4 400 1600 2000 -400 (1600-1800)/100= -4 5 -9 6

2. kontroldarbs

1. uzdevums (12 punkti) Tabula satur datus par strādnieku skaitu un saražotās produkcijas daudzumu. Strādnieku skaits 1 2 3 4 5 6 7 Produkcijas daudzums (vienībās) 40 75 105 125 135 136 134 MP (vienībās) 40 35 30 20 10 1 -1 Pēc šiem datiem nosakiet: Katra strādnieka robežražīgumu (parādiet

1. Pārbaudes darbs mikroekonomikā (30907)

pārbaudes darbs mikroekonomikā 1. uzdevums (8 punkti) Kas no minētā ir mikroekonomikas jautājums? Pamatojiet!: inflācijas līmenis valstī gaļas pieprasījuma izmaiņas nodarbināto skaits tautsaimniecībā valsts ekonomikas augšupeja šajā gadā visas iepriekšējās atbildes ir nepareizas. Mikroekonomikas jautājums ir atbilde b, jo mikroekonomika apskata jautājumus, kas attiecināmi uz atsevišķu ekonomisko vienību – uzņēmumu,

1. Pārbaudes darbs mikroekonomikā. (30906)

pārbaudes darbs mikroekonomikā 1. uzdevums (8 punkti) Kas no minētā ir mikroekonomikas jautājums? Pamatojiet!: inflācijas līmenis valstī gaļas pieprasījuma izmaiņas nodarbināto skaits tautsaimniecībā valsts ekonomikas augšupeja šajā gadā visas iepriekšējās atbildes ir nepareizas. Mikroekonomikā pēta sakarību starp vienas preces cenu un tās pieprasīto daudzumu, apskatot tikai vienas mājsaimniecības ienākumus vai

Контрольная работа № 1 по микроэкономике 3008

Контрольная работа № 1 Задание 1 (8 пунктов) Какой из следующих вопросов относится к микроэкономике? Обоснуйте! а) Уровень безработицы в стране; б) Прирост населения страны в предыдущем году; б) Изменения спроса на обувь; в) Численность занятых в народном хозяйстве; д) Все предыдущие ответы неверны. Микроэкономика изучает поведение отдельных экономических агентов:

Pieprasījuma elastība

GRĀMATVEDĪBAS UN FINANŠU KOLEDŽA Patstāvīgais darbs mikroekonomikā Pieprasījuma elastība Rīga, 2021 Saturs Saturs 2 Ievads 3 1. Pieprasījuma raksturojums 4 2. Pieprasījuma elastība un to ietekmējoši faktori 6 Secinājumi 10 Izmantotā literatūra 11 Ievads Elastība ir viena ekonomiskā mainīgā reakcijas līmenis, bet otra mainās. Citiem vārdiem sakot, elastība ir produkta

STUDIJU KURSĀ „MIKROEKONOMIKA”

2. DARBS STUDIJU KURSĀ „MIKROEKONOMIKA”, 2021. gada 15. janvārī 1.variants Maksimālais vērtējums iespējams „teicami”, katram uzdevumam ir atšķirīga vērtība kopvērtējumā. Zīmējumiem vēlams izmantot rūtiņu lapu vai datorprogrammu. 1. UZDEVUMS Patērētāja izvēli ietekmē faktori, kuriem nav sakara ar preces tiešajām funkcijām, līdz ar to patērētāja izvēli var iedalīt divās grupās, nosauciet

Контрольная работа № 2 Микроекономика 19.08

Контрольная работа № 2 Задание 1 (12 пунктов) Данные, представленные в таблице, отражают число рабочих и количество произведённой продукции. Число рабочих 1 2 3 4 5 6 7 Кол-во продукции (в единицах) 40 75 105 125 135 136 134 MP (в единицах) 40-0= =40 75-40= =35 105-75= =30 125-105= =20

1. pārbaudes darbs Mikroekonomikā

pārbaudes darbs mikroekonomikā uzdevums (8 punkti) Kurš no minētajiem ražošanas faktoriem rada ienākumu peļņas veidā? a) zeme kapitāls darbs neviena no iepriekšējām atbildēm nav pareiza. uzdevums (10 punkti) Izmantojiet ražošanas iespēju robežu, lai parādītu sekojošo notikumu ietekmi uz ekonomiku: 1) Valstī ir krasi palielinājies bezdarbs. 2) Lielos apmēros notiek darbaspēka

Tālmācība Микроэкономика кр1

Контрольная работа № 1 Задание 1 (8 пунктов) Какая из следующих проблем является микроэкономическим вопросом? Обоснуйте! а) Уровень инфляции в стране – нет, масштаб государства – макроэкономический показатель; б) Изменения спроса на мясо – да, масштаб предприятия/группы предприятий определенной отрасли, характеристика отдельной экономической единицы; в) Численность занятых в народном хозяйстве

Контрольная работа № 3 Mikroekonomika. Riseba. 1.kurss

Контрольная работа № 3 1 задание (25%) Предприниматель на рынке несовершенной конкуренции прогнозирует следующие размеры спроса на свой товар (в зависимости от цены): Цена единицы товара (EUR) Объём спроса (в единицах)       2 500       4 400       6 300       8

Контрольная работа № 2 Mikroekonomika Riseba 1.kurss

Контрольная работа № 2 Задание 1 (12 пунктов) Данные, представленные в таблице, отражают число рабочих и количество произведённой продукции.   Число рабочих 1 2 3 4 5 6 7 Кол-во продукции (в единицах) 10 40 85 125 150 165 165 MP (в единицах) 10 20 28,3 31,2 30 27,5 23,5

Контрольная работа № 1 Mikroekonomika Riseba 1

Контрольная работа № 1 Задание 1 (8 пунктов) Какой из следующих вопросов относится к микроэкономике? Обоснуйте! а) Уровень безработицы в стране; б) Прирост населения страны в предыдущем году; в) Изменения спроса на обувь; г) Численность занятых в народном хозяйстве; д) Все предыдущие ответы неверны. По определению – микроэкономика – это

Микроэкономика Экзамен Riseba

МИКРОЭКОНОМИКА Экзамен Ценовая эластичность спроса на туристические поездки за рубеж оценивается коэффициентом 1,5. Согласны ли Вы с утверждением: “Снижение цен на турпоездки приведёт к росту доходов туристических компаний”? Ответ обоснуйте расчётом. Я согласен с данным утверждением, т.к. если коэффициент эластичности больше единицы , изменение объёма спроса превышает изменение цены. Такой

1.K.D MIKROEKONOMIKA 1608

kontroldarbs uzdevums (12 punkti) Tabula satur datus par strādnieku skaitu un saražotās produkcijas daudzumu.   Strādnieku skaits 1 2 3 4 5 6 7 Produkcijas daudzums (vienībās) 40 75 105 125 135 136 134 MP (vienībās) 40 35 30 20 10 1 -2 Pēc šiem datiem nosakiet: a) Katra strādnieka

Tālmācība Mikroekonomika K.D

kontroldarbs uzdevums (12 punkti) Tabula satur datus par strādnieku skaitu un saražotās produkcijas daudzumu.   Strādnieku skaits 1 2 3 4 5 6 7 Produkcijas daudzums (vienībās) 40 75 105 125 135 136 134 MP (vienībās) 40 35 30 20 10 1 -2 Pēc šiem datiem nosakiet: a) Katra strādnieka

Контрольная работа № 3.16.08.01

Контрольная работа № 3 1 задание (25%) Предприниматель на рынке несовершенной конкуренции прогнозирует следующие размеры спроса на свой товар (в зависимости от цены): Цена единицы товара (EUR) Объём спроса (в единицах)       2 500       4 400       6 300       8

Контрольная работа № 1

Контрольная работа № 1 Задание 1 (8 пунктов) Какая из следующих проблем является микроэкономическим вопросом? Обоснуйте! а) Уровень инфляции в стране – нет, масштаб государства – макроэкономический показатель; б) Изменения спроса на мясо – да, масштаб предприятия/группы предприятий определенной отрасли, характеристика отдельной экономической единицы; в) Численность занятых в народном хозяйстве

Контрольная работа № 3

Контрольная работа № 3 1 задание (25 % ) Предприниматель на рынке несовершенной конкуренции прогнозирует следующие размеры спроса на свой товар (в зависимости от цены): Цена единицы товара (EUR) Объём спроса (в единицах) 2 2000 4 1600 6 1200 8 800 10 400 Издержки производства одной единицы товара составляют 4

Контрольная работа № 2

Контрольная работа № 2 Задание 1 (12 пунктов) Данные, представленные в таблице, отражают число рабочих и количество произведённой продукции.   Число рабочих 1 2 3 4 5 6 7 Кол-во продукции (в единицах) 10 40 85 125 150 165 165 MP (в единицах)   30 45 40 25 15 0

1. Pārbaudes darbs ekonomikā

pārbaudes darbs ekonomikā uzdevums (20 punkti) Firma pārdod veļas mazgājamās mašīnas. Kamēr cena ir EUR 300, pārdotais daudzums ir 200 mašīnu mēnesī. Saskaņa ar tirgus pētījuma datiem, pieprasījuma elastības koeficients veļas mazgājamām mašīnām izrādās 1,5. Rodas priekšlikums: lai palielinātu firmas ienākumus no pārdošanas, pazemināt cenu par 10%. Vai Jūs piekrītat

Контрольная работа № 3

Контрольная работа № 3 1 задание (25%) Предприниматель на рынке несовершенной конкуренции прогнозирует следующие размеры спроса на свой товар (в зависимости от цены): Цена единицы товара (EUR) Объём спроса (в единицах)       2 2000       4 1600       6 1200       8

Контрольная работа № 3

Контрольная работа № 3 1 задание (25 % ) Предприниматель на рынке несовершенной конкуренции прогнозирует следующие размеры спроса на свой товар (в зависимости от цены): Цена единицы товара (EUR) – P Объём спроса (в единицах) – Q TR FC VC 2 2000 4000 4 0 4 1600 6400 4 0

Kontroldarbs Nr.3.

Kontroldarbs Nr.3. Atrisiniet uzdevumus Katra uzdevuma maksimālais punktu skaits ir 25 punkti. Uzdevums. 2017.gada 17.martā uzņēmums uzsāka azartspēļu biznesu un atvēra kazino ar 11 spēļu galdiem. 2017.gada 25 augustā atvēra spēļu zāli ar 24 spēļu automātiem, kur katram ir 2 spēļu vietas. 2018.gadā darbība tika turpināta un 2018.gada 5 aprīlī

Iegūstiet piekļuvi visiem +5000 izpildītiem mācību darbiem.

Par 9.90 € jūs varat:
– Pārskatīt visas mūsu arhīvā pieejamās lapas.
– Lejuplādēt jebkurus 10 failus.

Piekļuve būs aktīva 24 stundas.

Jūs varat veikt maksājumu ar jebkuru bankas karti.

Majasdarbs.lv

Vai vēlies pasūtīt mācību darbu?

Cookie

Šīs tīmekļa vietnes satura kvalitātes uzlabošanai un pielāgošanai lietotāju vajadzībām tiek lietotas sīkdatnes – tai skaitā arī trešo pušu sīkdatnes. Turpinot lietot šo vietni Jūs piekrītat sīkdatņu lietošanai, kā arī iespējamai saziņai, ja kādā no lapā aizpildāmajām formām norādīsiet savu kontaktinformāciju.