Tag: Nekustamais īpašums

NEKUSTAMAIS ĪPAŠUMS

Kas ir nekustams īpašums Tiesības uz nekustamo īpašumu ir vienas no svarīgākajām cilvēka pamattiesībām. Tātad tās ir tiesības, ko ikviena persona būtu tiesīga baudīt, taču tiesībām uz īpašumu kā jebkurām tiesībām pretī ir arī pienākumi. To, kāds ir šo tiesību un pienākumu apjoms Latvijas Republikas un starptautiskajos tiesību aktos, autore

Nekustamā īpašuma tirgvedībā

•Atšķirība  starp  ražošanas pilnveidošanas koncepciju (RPK) un preces pilnveidošanas koncepciju (PPK) no pircēju uzskata galvenais ir cena, bet pēc PPK galvenais ir preces kvalitāte un īpašības. Tagad uzņēmumi vairāk izmanto sociāli ētisko koncepciju, jo biznesa ētika un sociālā atbildība kopā veido mārketinga sociālās atbildības konceptu, kas no jauna definē tās

Bezdarbs referāts F63

Saturs Ievads 3 1. Bezdarba ietekme uz tautsaimniecības attīstību 4 2. Bezdarba rādītāji Latvijā un to ietekmējošie raksturlielumi 7 Nobeigums 15 Izmantota literatūra un avotu saraksts 16 Ievads Latvijas ekonomiskās politikas mērķis ir nodrošināt ilgtspējīgu un līdzsvarotu ekonomisku un sociālu izaugsmi valstī, un viens no galvenajiem uzdevumiem pēdējos gados bija

NEKUSTAMĀ ĪPAŠUMA TIRGUS ATTĪSTĪBAS VADĪŠANAS SISTĒMA LATVIJĀ

Geipele S. Nekustamā īpašuma tirgus attīstības vadīšanas sistēma Latvijā. – Rīga: RTU Izdevniecība, 2014. – 62 lpp. Iespiests saskaņā ar RTU Inženierekonomikas un vadības fakultātes Būvuzņēmējdarbības un nekustamā īpašuma ekonomikas institūta 2014. gada 27. janvāra lēmumu, protokols Nr. 22500-4.1/02. Šis darbs izstrādāts ar Eiropas Sociālā fonda atbalstu projektā “Atbalsts RTU

BŪVJU UN ĒKU LIETOŠANAS TIESĪBU APROBEŽOJUMI

Satura rādītājs: IEVADS…………………………………………………………………………………..3.lpp Civillikuma Trešās daļas 1083.pants…………………………4.lpp Civillikuma Trešās daļas 1084.pants ………………………..7.lpp Civillikuma Trešās daļas 1085.pants ………………………10.lpp Civillikuma Trešās daļas 1086.pants ………………………12.lpp Civillikuma Trešās daļas 1087.panta- Civillikuma Trešās daļas 1092.pantam ……………………………………………13.lpp SECINAJUMI UN PRIEKŠLIKUMI ………………………………………..15.lpp IZMANTOTĀ LITERATŪRA UN AVOTI………………………………..16.lpp IEVADS Būvju un ēku lietošanas tiesību aprobežojumi skar jebkuru no iedzīvotājiem,

Nekustamā īpašuma tirgvedībā FGH6

Satura rādītājs 1. Koncepcijas 3 2. Segmentēšana 5 3. Anketa 8 4. Mārketinga kompleksa elementi 10 5. Pirkšanas lēmuma pieņemšanas process 12 6. SVID matrica 13 Secinājumi un priekšlikumi 14 Izmantotās literatūras un avotu saraksts 15 Koncepcijas 1. Ar ko viena no otras atšķiras divas mārketinga pieejas: preces pilnveidošanas koncepcija

Nekustamā īpašuma pārvaldīšana un apsaimniekošana, atbildes uz jautājumiem HG7(Gatavs darbs pielikumā)

Uzdevums. Tēma. Biedrība un mājas pārvaldīšana un apsaimniekošana Atbildes vēstule dzīvokļa īpašniecei Tā kā sapulce bija pieņemta, ka mājas pārvaldīšana ir nododama dzīvokļu īpašnieku biedrībai un pakalpojumi kaut arī daļēji, bet ir saņemti tad ir noteikts likumdošanā, ka par šiem pakalpojumiem ir jāsamaksā. Tas ir neatkarīgi no tā ka apsaimniekošanas līgumu

Nekustamais īpašums Latvijā atbildes uz jautājumiem FG5 (Atbildes pielikumā)

1. Kas bija nekustama lieta senajā Romā? Kas ir superficijs? Senajā Romā nekustama lieta bija zeme un viss, kas tai piesaistīts, piederēja pie zemes un kļuva par nekustamu īpašumu, bet tikai kā zemes sastāvdaļa: „quicquid plantatur solo, solo, cedit”. Superficijs – apbūves tiesība. Viena no ierobežotajām īpašuma tiesībām izmantot kāda

Nekustamā īpašuma ekonomika jautājumi un atbildes (Gatavs darbs pielikumā)

TEORĒTISKIE JAUTĀJUMI Skaidrot jēdzienus: nekustamas preces – ir nekustamā īpašuma objekts (zemes vienība vai būve) vai šo objektu kopība (zemes vienība un būve), kas saskaņā ar likuma „Par nekustamā īpašuma ierakstīšanu zemesgrāmatās” … nekustamo preču tirgus – ir esošo un potenciālo tirgus dalībnieku jeb subjektu kopums, kuri darbojas noteiktā sociāli

Ēku dzīves cikls 2 Referāts (Piemērs: Marijas ielā 6)

IEVADS Būvju un ēku lietošanas tiesību aprobežojumi skar jebkuru no iedzīvotājiem, neatkarīgi no to slāņa vai mantiskā stāvokļa, jo cilvēkiem, kam pieder īpašumi ir jāzina šie aprobežojumi, lai neradītu nedz apdraudējumu vai neērtības sabiedrībai. Arī cilvēkiem, kuriem nepieder īpašumi vai būves, ir jāpārzina savas tiesības rīkoties, ja viņš uzskata, ka

Mājas darbs priekšmeta „Cenu veidošana būvniecībā BF” BP cenu un resursu izmantošanas efektivitāte – XIV lekcija (Gatavs darbs pielikumā)

Satura radītājs Atbildes uz lekcijas slaidos iekļautajiem jautājumiem 3 Dinamikas rindas 5 Izmantotās literatūras un avotu saraksts 6 Atbildes uz lekcijas slaidos iekļautajiem jautājumiem Jēdziena “efektivitāte” skaidrojumiem ir šādas priekšrocības: Palīdz sasniegt vēlamo rezultātu; Spēja maksimāli izmantot esošos resursus; Minimāls resursu patēriņš. un šādi trūkumi: maksimāli izmanto esošie resursi. Jēdzienam

Mājas darbs priekšmeta „Cenu veidošana būvniecībā BF” Būvuzņēmuma apgrozāmie līdzekļi un ietekme uz BP cenu – XIII lekcija (Gatavs darbs pielikumā)

Satura radītājs Atbildes uz lekcijas slaidos iekļautajiem jautājumiem 3 Dinamiskas rindas 4 Izmantotās literatūras un avotu saraksts 5 Atbildes uz lekcijas slaidos iekļautajiem jautājumiem Apgrozāmo līdzekļu klasifikācijā var pielietot šādas pazīmes: AL fiziskais stāvoklis; AL fiziskās īpašības; AL ķīmiskās īpašības; AL pielietošanas veids… 2. Būvniecības produkta ražošanā nepieciešamo apgrozāmo līdzekļu

Mājas darbs priekšmeta „Cenu veidošana būvniecībā BF” Kapitāls un tā ietekme uz BP cenu – XII lekcija (Gatavs darbs pielikumā)

Satura radītājs Atbildes uz lekcijas slaidos iekļautajiem jautājumiem 3 Dinamiskas rindas 4 Izmantotās literatūras un avotu saraksts 5 Atbildes uz lekcijas slaidos iekļautajiem jautājumiem Kapitāls – izteiksme, kas ietver gan visus uzņēmuma finanšu aktīvus, gan šī uzņēmuma fiksētos ieguldījumus, ko tas ir investējis iekārtās, ēkās un citos līdzekļos, bet kapitāls

11MD Finanses 0111(Gatavs darbs pielikumā)

Satura radītājs Atbildes uz lekcijas slaidos iekļautajiem jautājumiem 3 Dinamiskās rindas 7 Izmantotās literatūras un avotu saraksts 9 Atbildes uz lekcijas slaidos iekļautajiem jautājumiem Būvniecības produktu ražošanā tiek izmantoti šādi resursi: darbaspēks: profesija; izglītība; specializācija; dzimums; vecums; pieredze utt. kapitāls; zeme: lauksaimniecības; mežsaimniecības; apbūvējamā utt. dati: drukātie; virtuālie; skaņu utt.

Mājas darbs priekšmeta „Cenu veidošana būvniecībā BF” BP cenas saistība ar nekustamo preču tirgu – X lekcija (Gatavs darbs pielikumā)

Satura radītājs Atbildes uz lekcijas slaidos iekļautajiem jautājumiem 3 Mājokļu cenas analīze 7 Izmantotās literatūras un avotu saraksts 11 Atbildes uz lekcijas slaidos iekļautajiem jautājumiem Būvniecības produkta cenas un nekustamo preču NPT mijiedarbību nosaka šādi aspekti:  NPT tiek pārdota liela daļa no BN saražotajiem produktiem; dažādās TS nozarēs strādājošo komersantu

Mājas darbs priekšmeta „Cenu veidošana būvniecībā BF” BP cenas saistība ar tautsaimniecību – IX lekcija (Gatavs darbs pielikumā)

Satura radītājs Atbildes uz lekcijas slaidos iekļautajiem jautājumiem 3 Papildināt lekcijā iekļautās dinamiskās rindas līdz 2020.gadam 8 Izvērtēt cenu pieaugumu TS-bā ar PCI un BP cenas pieaugumu 9 BP cenas izmaiņas ES 11 Izmantotās literatūras un avotu saraksts 12 Atbildes uz lekcijas slaidos iekļautajiem jautājumiem BP cenas pieauguma vai samazinājuma

Mājas darbs priekšmeta „Cenu veidošana būvniecībā BF” BP cenas struktūra un tās izmaiņas AD un AS ietekmē – VIII lekcija (Gatavs darbs pielikumā)

Satura radītājs Atbildes uz lekcijas slaidos iekļautajiem jautājumiem 3 Raksturot BP pieprasījumu un piedāvājumu 5 Peļņas veidošanās apstākļi dažādu BP ražošanā 6 Izmantotās literatūras un avotu saraksts 7 Atbildes uz lekcijas slaidos iekļautajiem jautājumiem Kas maksā nodokļus par saražoto būvniecības produktu – pasūtītājs vai BP ražotājs? Tas atkarīgs, kam juridiski

Mājas darbs priekšmeta „Cenu veidošana būvniecībā BF” BP cenas sastāvs un tā izmaiņas – VII lekcija (Gatavs darbs pielikumā)

Satura radītājs Atbildes uz lekcijas slaidos iekļautajiem jautājumiem 3 Raksturot BP pieprasījumu un piedāvājumu 5 Peļņas veidošanās apstākļi dažādu BP ražošanā 6 Izmantotās literatūras un avotu saraksts 7 Atbildes uz lekcijas slaidos iekļautajiem jautājumiem Kas maksā nodokļus par saražoto būvniecības produktu – pasūtītājs vai BP ražotājs? Tas atkarīgs, kam juridiski

Mājas darbs priekšmeta „Cenu veidošana būvniecībā BF” BP cenas noteikšana metodes un metodika – VI un VII lekcija (Gatavs darbs pielikumā)

Satura radītājs Atbildes uz lekcijas slaidos iekļautajiem jautājumiem 3 Kādos gadījumos pielietojama viena vai otra BP cenas veidošanas metode 4 BP cenas noteikšanas metodes 5 Izmantotās literatūras un avotu saraksts 6 Atbildes uz lekcijas slaidos iekļautajiem jautājumiem Kas ir metodes, ar kurām mēs nonākam saskarsmē katru dienu savu vajadzību apmierināšanas

Mājas darbs priekšmeta „Cenu veidošana būvniecībā BF” Būvniecības produkta īpatnības – V lekcija

Atbildes uz lekcijas slaidos iekļautajiem jautājumiem 3 Būvniecības produkta pazīmes, kuras var ietekmēt cenu un konkurenci būvniecības nozarē 7 Būvniecības produkta pazīmes, kuras tiek izmantotas būvuzņēmuma peļņas palielināšanai pašreizējā BN attīstības stadijā 7 Izmantotās literatūras un avotu saraksts 8 Atbildes uz lekcijas slaidos iekļautajiem jautājumiem Būvniecības produkta un tā ražošanas

Mājas darbs priekšmeta „Cenu veidošana būvniecībā BF” Būvniecības produkts –cenas veidošanas objekts – IV lekcija (Gatavs darbs pielikumā)

Atbildes uz lekcijas slaidos iekļautajiem jautājumiem 3 Būvniecības produkta ražošanu veidojošo procesu saraksts 5 Izmantotās literatūras un avotu saraksts 6 Atbildes uz lekcijas slaidos iekļautajiem jautājumiem Būvniecība — visu veidu būvju projektēšana un būvdarbi; būve — būvniecības procesā radies ar zemi saistīts veidojums, kam ir noteikta funkcija. Kādi trūkumi, pat

Mājas darbs priekšmeta „Cenu veidošana būvniecībā BF” Dinamiskās rindas būvniecības ekonomikā – III lekcija (Gatavs darbs pielikumā)

Satura radītājs Atbildes uz lekcijas slaidos iekļautajiem jautājumiem 3 Identificēt dinamiskās rindas, kas veidojas būvdarbu pierakstos 5 Dinamiskas rindas 6 Izmantotās literatūras un avotu saraksts 7 Atbildes uz lekcijas slaidos iekļautajiem jautājumiem Kas ir dinamiskās rindas cēlonis? noteikt galveno attīstības tendenci un novērtēt nejaušās svārstības; noteikt un analizēt periodiskās, piemēram,

Efektīva un ilgtspējīga sērijveida daudzdzīvokļu mājas pārvaldīšana

Pārvaldīšanas un apsaimniekošanas procesa viss svarīgākais ir nepārtrauktība, jo nekustamo īpašumu īpašniekiem nepieciešams lai vienmēr ēka tiek uzturēta atbilstošā tehniskā stāvoklī, lai visi pārvaldības jautājumi tek risināti ātri un laicīgi, lai visi remontdarbi būtu nodrošināti kvalitatīvi un balstīti uz drošu un ilgtspējīgu izmantošanu. Katra dzīvokļa īpašniekam ir tiesības piedalīties dzīvojamās

DZĪB „ŪP STARS”

Saturs 1. Prakses dienasgrāmata 3 1.1. 1.-3. diena 3 1.2. 4.-6. diena 4 1.3. 7.-9. diena 5 1.4. 10.-12. diena 6 1.5. 13.-15. diena 7 1.6. 16.-18.diena 8 1.7. 19.-20. diena 9 2. Prakses apkopojums 10 Secinājumi 15 Priekšlikumi 17 PIELIKUMI 19   Prakses dienasgrāmata 1.-3. diena Datums Dienā izpildītie

Dzīvokļu īpašnieku kooperatīvu sabiedrībā “Staburags”

SATURS IEVADS 3 1. LIKUMDOŠANAS IZPĒTE 4 1.1 KOOPERATĪVO SABIEDRĪBU LIKUMA IZPĒTE 4 1.2 DZĪVOJAMO MĀJU PĀRVALDĪŠANAS LIKUMA IZPĒTE 9 1.3 DZĪVOKĻA ĪPAŠUMA LIKUMA IZPĒTE 10 1.4 KOOPERATĪVĀS SABIEDRĪBAS “STABURAGS” RAKSTUROJUMS 15 2. DZĪVOJAMO MĀJU UZTURĒŠANA 17 2.1 DZĪVOJAMĀS MĀJAS SANITĀRĀS APKOPES NOTEIKUMI 17 2.2 SILTUMENERĢIJAS, ŪDENSAPGĀDES UN KAMALIZĀCIJAS PAKALPOJUMU

NPT- Nekustamo īpašumu preču tirgus

Ievads Nekustamo īpašumu, kas, kā labi zinams, ir jebkuras valsts nacionālās bagātības pamats,mēs droši varam uzskatīt par tirgus ekonomikas mugurkaulu, jo – tas ir gan ražošanas līdzeklis (zeme, ražošanas, tirdzniecības un cita veida būves), gan patērēšanas objekts (zeme,celtnes, dzīvojamās mājas, vasarnīcas utt.). Tirgus ekonomikas apstākļos nekustamais īpašums ir ne tikai

PIEPRASĪJUMS NEKUSTAMĀ ĪPAŠUMA TIRGŪ, IETEKMĒJOŠIE FAKTORI

Ievads 3 1. Teorētiskās informācijas apskats 4 1.1. Pieprasījumu nekustamā īpašuma tirgū ietekmējošie faktori 4 2. Praktiskā daļa 5 2.1. Demogrāfiskais faktors 5 2.2. Ekonomiskie faktori 5 2.3. Sociālie faktori 6 2.4. Politiskie faktori 6 2.5. Ģeogrāfiskie faktori 6 2.6. Ekoloģiskie faktori 7 Secinājumi un priekšlikumi 8 Izmantotās literatūras un

PIEPRASĪJUMU NEKUSTAMĀ ĪPAŠUMA TIRGŪ IETEKMĒJOŠIE FAKTORI

Satura radītājs Ievads 3 1. Teorētiskās informācijas apskats 5 1.1. Nekustamā īpašuma jēdziena skaidrojums un raksturojums 5 1.2. Nekustamā īpašuma tirgus funkcijas, priekšrocības un trūkumi 7 1.3. Pieprasījumu nekustamā īpašuma tirgū ietekmējošie faktori 11 2. Praktiskā daļa 13 2.1. Nekustamā īpašuma tirgus situācijas raksturojums 13 2.2. Demogrāfiskais faktors 14 2.3.

KOPĪPAŠNIEKU PIRMPIRKUMA UN IZPIRKUMA TIESĪBU REALIZĀCIJAS KĀRTĪBA

SATURS 2 IEVADS 3 1. NEKUSTAMAIS ĪPAŠUMA JĒDZIENS UN VALDĪJUMA BŪTĪBA 5 2. PIRMPIRKUMA UN IZPIRKUMA TIESĪBU BŪTĪBA UN IZMANTOŠANAS KĀRTĪBA 10 2.1. PIRMPIRKUMA TIESĪBU BŪTĪBA UN IZMANTOŠANAS KĀRTĪBA 10 2.2. IZPIRKUMA TIESĪBU BŪTĪBA UN IZMANTOŠANAS KĀRTĪBA 14 SECINĀJUMI UN PRIEKŠLIKUMI 17 IZMANTOTĀS LITERATŪRAS UN AVOTU SARAKSTS 19 IEVADS Viens

Eksāmena darba uzdevums «”Nekustamā īpašuma darījumu ekonomiskie aspekti Vācijā”» (Gatavs darbs pielikumā)

Darba uzdevums: Veikt detalizētu kādas valsts (pēc Jūsu izvēles) ar nekustamo īpašumu saistītuekonomisko aspektu (vismaz piecu) analīzi. Valsts ekonomiskā izaugsme; Mājokļu pieejamība (Housing Affordability); Nodarbinātības līmenis; Mājokļu piederības indekss (Home Ownership Rate); Iedzīvotāju ienākumu līmenis; Īres/nomas maksas apmērs; Nekustamā īpašuma cena (vēsturiskās cenu izmaiņas); Nekustamā īpašuma transakciju izmaksas; Nodokļu politika;

Nekustаmā īpаšumа tirgus un tаutsаimnieсībаs аttīstībаs tendenсes Lаtvijā

Nekustаmā īpаšumа tirgus un tаutsаimnieсībаs аttīstībаs tendenсes Lаtvijā Sаturs Ievаds 2 1. Nekustаmā īpаšumа tirgus teorētiskie аspekti 4 1.1. Nekustаmā īpаšumа jēdziens, nekustаmā īpаšumа tirgus īpаtnībаs un ietekmējošie fаktori 4 1.2. Pieprаsījums un piedāvājums nekustаmā īpаšumu tirgū, сenаs veidošаnās nekustаmаjаm īpаšumаm un tirgus vērtībаs noteikšаnа 9 1.3. Nekustаmā īpаšumа tirgus

VEF (080902)

1. Vai uzņēmums ir mainījis grāmatvedības politiku, salīdzinot ar iepriekšējo gadu? Uzņēmums nav mainījis grāmatvedības principus, salīdzinot ar iepriekšējo pārskata periodu. (3. lpp.) 2. Vai uzņēmums 2019.gadā ir strādājis ar peļņu? Cik tā ir un kā to izmantoja? Uzņēmuma 2019. gadā ir strādājis ar peļņu EUR 122 296 apmērā. 2019.

Tirgvedības stratēģiju izstrāde un vadīšana nekustamā īpašuma jomā

RĪGAS TEHNISKĀ UNIVERSITĀTE INŽENIEREKONOMIKAS UN VADĪBAS FAKULTĀTE Būvuzņēmējdarbības un nekustamā īpašuma ekonomikas institūts Būvuzņēmējdarbības un nekustamā īpašuma ekonomikas un vadīšanas katedra Studiju darbs 1.darbs Priekšmets: Tirgvedības vadīšana nekustamā īpašuma darījumos Studiju darba tēma: Tirgvedības stratēģiju izstrāde un vadīšana nekustamā īpašuma jomā Zinātniskais vadītājs Rīga – 2021 Saturs Anotācija 4 Annotation 5

Namu pārvaldība – apsaimniekošanas maksas aprēķinu kārtība un galvenie posmi

RĪGAS TEHNISKĀ UNIVERSITĀTE INŽENIEREKONOMIKAS UN VADĪBAS FAKULTĀTE Būvuzņēmējdarbības un nekustamā īpašuma ekonomikas institūts Būvuzņēmējdarbības un nekustamā īpašuma ekonomikas un vadīšanas katedra Studiju darbs 3.darbs: Priekšmets: Nekustamā īpašuma ekonomika Studiju darbs:  Namu pārvaldība – apsaimniekošanas maksas aprēķinu kārtība un galvenie posmi Rīga – 2021 Darba izpildes un novērtējuma lapa Saturs Anotācija 4 Annotation

Patstāvīgā darba uzdevums Civilās un vides aizsardzības kursā

Patstāvīgā darba uzdevums Civilās un vides aizsardzības kursā 1. Informācija par objektu Jaunpils vidusskola atrodas Jaunpils pagastā, Jaunpils novadā, 80 km no Rīgas un 7 km attālumā no Rīgas – Liepājas šosejas. Jaunpils vidusskola ir vienīgā mācību iestāde novadā. Adrese: Jaunpils vidusskola, Jaunpils, Jaunpils novads, LV-3145, kadastra numurs 90560080104 .

Nekustamā īpašuma tirgvedība

Nekustāmā īpašuma tirgus – tas ir noteikto mehānismu kopums, ar kuru palīdzību tiek nodotas tiesības uz nekustāmo īpašumu un ar to saistītam interesēm, noteiktas cenas un sadalītas platības starp zemes izmantošanas dažādiem variantiem. Nekustamā īpašuma daļas lielums valstī nosaka valsts finanšu sistēmas attīstību, tāpēc svarīgi, lai šis tirgus veiksmīgi darbotos.

Nekustāmā īpašuma nodokļu analīze Latvijā

Nekustāmā īpašuma nodokļu analīze Latvijā LATVIJAS UNIVERSITĀTE RĪGA 2019.g Satura radītājs Ievads 3 1. Nekustamā īpašuma nodokļa teorētiskie aspekti 7 1.1. Nekustamā īpašuma nodokļa būtība un mērķis 7 1.2. Kadastra objekts kā pamats nekustamā īpašuma nodoklim 9 2. Nekustamā īpašuma nodokļa politikas problēmas 11 Secinājumi un priekšlikumi 19   Ievads

ZEMES TIESĪBAS

ZEMES TIESĪBAS RĪGA 2016.g Ievads 3 1. Latvijas Republikas lauku apvidos realizējamās 4 zemes reforma 4 1.1. Īpašuma tiesību atjaunošana 4 1.2. Risinājumi pagasta zemes ierīcības projektā 5 PIELIKUMI 6 Ievads Nekustamais īpašums – valsts nacionālās bagātības pamats. Jēdziens “īpašums” mūsdienās izklausās kā īpašs statuss, kas apveltīts ar neierobežotām tiesībām

Nekustamā īpašuma nodoklis un tā maksātāji

Nekustamā īpašuma nodoklis un tā maksātāji LATVIJAS UNIVERSITĀTE RĪGA 2019.g Satura radītājs Ievads 3 1. Nekustamā īpašuma nodokļa teorētiskie aspekti 5 1.1. Vēsturiskā attīstība 5 1.2. Nekustamā īpašuma nodokļa normatīvais pamats 8 2. Nekustamā īpašuma objekts un maksātāji 11 2.1. Nekustamā īpašuma objekta jēdziens un regulējums ārvalstīs 11 2.2. Nekustamā

Nekustamā īpašuma tirgvedībā

RĪGAS TEHNISKĀ UNIVERSITĀTE INŽENIEREKONOMIKAS UN VADĪBAS FAKULTĀTE Būvuzņēmējdarbības un nekustamā īpašuma ekonomikas institūts Būvuzņēmējdarbības un nekustamā īpašuma ekonomikas un vadīšanas katedra Mājas darbs Nekustamā īpašuma tirgvedībā Pirmā līmeņa augstākās izglītības/ Bakalaura profesionālās studiju Nekustamā īpašuma pārvaldība …. kursa … grupas nepilna laika neklātienes students (-te) Vārds, Uzvārds Studenta apliecības Nr………………

Darba mērķis ir veikt nekustamā īpašuma atsavināšanas darījuma padziļinātu izpēti, ņemto vērā to, ka nekustamā īpašuma pircējs ir ārvalsts

Satura rādītājs 1. Ierobežojumi, mērķis 2 2. Saīsināts rezumējums 2 3. Detalizēts izklāsts 4 3.1. Īpašuma tiesības, juridiskais novērtējums 4 3.2. Tehniskais stāvoklis, īpašuma pārvaldīšanas novērtējums 5 3.3. Finanšu rādītāji, naudas plūsma, NOI 9 3.4. Nodokļi un citas transakcijas izmaksas 9 3.5. Darījuma gaita 10 3.6. Risku novērtējums 12 3.7.

Dаudzīvοkļu dzīvοјāmο māјu, еfеktīvѕ рārvаldīšаnаѕ un арѕаimniеkοšаnаѕ рrοсеѕѕ uz ЅIА “Rīgаѕ nаmu рārvаldniеkѕ” un ЅIА “Јūrmаlаѕ nаmѕаimniеkѕ” рiеmērā

Būvuzņēmēјdаrbībаѕ un nеkuѕtаmā īраšumа еkοnοmikаѕ inѕtitūtѕ Būvuzņēmēјdаrbībаѕ un nеkuѕtаmā īраšumа еkοnοmikаѕ un vаdīšаnаѕ kаtеdrа BАKАLАURА DАRBЅ Dаudzīvοkļu dzīvοјāmο māјu, еfеktīvѕ рārvаldīšаnаѕ un арѕаimniеkοšаnаѕ рrοсеѕѕ uz ЅIА “Rīgаѕ nаmu рārvаldniеkѕ” un ЅIА “Јūrmаlаѕ nаmѕаimniеkѕ” рiеmērā Rīgаѕ Tеhniѕkā univеrѕitātе АNΟTĀСIЈА Bаkаlаurа dаrbа tēmа ir „Dаudzīvοkļu dzīvοјāmο māјu, еfеktīvѕ рārvаldīšаnаѕ un арѕаimniеkοšаnаѕ рrοсеѕѕ”.

DZĪVOKĻU ĪPAŠNIEKU LĒMUMU PIEŅEMŠANA

JURIDISKĀ KOLEDŽA STUDIJU PROGRAMMA DZĪVOKĻU ĪPAŠNIEKU LĒMUMU PIEŅEMŠANA REFERĀTS Studiju kursā   RĪGA 2021 IEVADS Daudzdzīvokļu dzīvojamo māju pārvaldīšanas jautājumi ir aktuāli kopš Latvijas Republikas neatkarības atjaunošanas brīža, kad tika atjaunots privātīpašums, līdz ar to ir arī aktuāls ar to saistītais normatīvais regulējums un savstarpējās civiltiesiskās attiecības daudzdzīvokļu dzīvojamo māju

NEKUSTAMĀ ĪPAŠUMA TIRGUS UN TAUTSAIMNIECĪBAS REGULĒŠANAS TENDENCES ES UN PASAULĒ

RĪGAS TEHNISKĀ UNIVERSITĀTE INŽENIEREKONOMIKAS UN VADĪBAS FAKULTĀTE NEKUSTAMĀ ĪPAŠUMA TIRGUS UN TAUTSAIMNIECĪBAS REGULĒŠANAS TENDENCES ES UN PASAULĒ Referāts Rīga, 2021 IEVADS Nekustamo īpašumu droši var uzskatīt par tirgus ekonomikas mugurkaulu, jo tas ir jebkuras valsts nacionālās bagātības pamats, tam ir būtiska nozīme vissvarīgākajās valsts nozarēs. Nekustamais īpašums ir pirmās nepieciešamības

Dаudzdzīvοkļu dzīvοјаmāѕ māјāѕ kā kοрīраšumа vеidѕ ir biеži ѕаѕtοраmѕ.

Рirmаiѕ gаdīјumѕ Dаudzdzīvοkļu dzīvοјаmāѕ māјāѕ kā kοрīраšumа vеidѕ ir biеži ѕаѕtοраmѕ. Vаirumѕ nο dzīvοkļu īраšniеkiеm ir fiziѕkаѕ реrѕοnаѕ, kurām īраšumѕ kаlрο kā māјοkliѕ, kаѕ nеtiеk izmаntοtѕ nе ѕаimniесiѕkāѕ, nе рrοfеѕiοnālāѕ dаrbībаѕ iеtvаrοѕ. Tādēјādi dzīvοkļu īраšniеki ir аtzīѕtаmi раr раtērētāјiеm. Ѕаvukārt, dzīvοјаmο māјu рārvаldīšаnа viѕbiеžāk tiеk uztiсētа рrοfеѕiοnālām ѕаbiеdrībām аr iеrοbеžοtu

Dаudzīvοkļu dzīvοјāmο māјu, еfеktīvѕ рārvаldīšаnаѕ un арѕаimniеkοšаnаѕ рrοсеѕѕ uz ЅIА “Rīgаѕ nаmu рārvаldniеkѕ” un ЅIА “Јūrmаlаѕ nаmѕаimniеkѕ” рiеmērā

RĪGАЅ TЕHNIЅKĀ UNIVЕRЅITĀTЕ INŽЕNIЕRЕKΟNΟMIKАЅ UN VАDĪBАЅ FАKULTĀTЕ Būvuzņēmēјdаrbībаѕ un nеkuѕtаmā īраšumа еkοnοmikаѕ inѕtitūtѕ Būvuzņēmēјdаrbībаѕ un nеkuѕtаmā īраšumа еkοnοmikаѕ un vаdīšаnаѕ kаtеdrа BАKАLАURА DАRBЅ Dаudzīvοkļu dzīvοјāmο māјu, еfеktīvѕ рārvаldīšаnаѕ un арѕаimniеkοšаnаѕ рrοсеѕѕ uz ЅIА “Rīgаѕ nаmu рārvаldniеkѕ” un ЅIА “Јūrmаlаѕ nаmѕаimniеkѕ” рiеmērā Rīgаѕ Tеhniѕkā univеrѕitātе RĪGА – 2017 АNΟTĀСIЈА Bаkаlаurа dаrbа

INVESTĪCIJU PROBLĒMAS UN PERSPEKTĪVAS LATVIJAS UN RĪGAS NEKUSTAMO ĪPAŠUMU TIRGŪ

ANOTĀCIJA Pēdējos gados ir palielinājusies interese par ieguldījumiem nekustamā īpašuma objektos, kā rezultātā ir palielinājies arī nepieciešamība pēc labi informētiem lēmumiem par ieguldījumiem. Ieguldījumi nekustamajā īpašumā atšķiras no ieguldījumiem citās aktīvu kategorijās sakarā ar tā ilgmūžību, telpisko ierobežojumu, tiesisko regulējumu utml. Tādējādi ieguldot nekustamos īpašumos, ir jāzina īpašie nosacījumi, kā

Ēku еnеrgοеfеktivitātе

RĪGАЅ TЕHNIЅKĀ UNIVЕRЅITĀTЕ Inžеniеrеkοnοmikаѕ un vаdībаѕ fаkultātе Būvuzņēmējdаrbībаѕ un nеkuѕtаmā īраšumа еkοnοmikаѕ inѕtitūtѕ Būvuzņēmējdаrbībаѕ un nеkuѕtаmā īраšumа еkοnοmikаѕ un vаdīšаnаѕ kаtеdrа IBΟ RIСNΟ Ѕtudеntа арl.nr. Рrаktiѕkаiѕ dаrbѕ māсību рriеkšmеtā „Ēku еnеrgοеfеktivitātе” Ēkаѕ Kаtrīnаѕ dаmbī 20А еnеrgοаuditа рārѕkаtѕ. Dаrbа vаdītājѕ: (Vārdѕ, Uzvārdѕ, zinātn. grādѕ) Rīgа 2017   Ēkаѕ еnеrgοаuditа рārѕkаtѕ KАTRĪNАЅ

Iegūstiet piekļuvi visiem +5000 izpildītiem mācību darbiem.

Par 9.90 € jūs varat:
– Pārskatīt visas mūsu arhīvā pieejamās lapas.
– Lejuplādēt jebkurus 10 failus.

Piekļuve būs aktīva 24 stundas.

Jūs varat veikt maksājumu ar jebkuru bankas karti.

Majasdarbs.lv

Vai vēlies pasūtīt mācību darbu?

Cookie

Šīs tīmekļa vietnes satura kvalitātes uzlabošanai un pielāgošanai lietotāju vajadzībām tiek lietotas sīkdatnes – tai skaitā arī trešo pušu sīkdatnes. Turpinot lietot šo vietni Jūs piekrītat sīkdatņu lietošanai, kā arī iespējamai saziņai, ja kādā no lapā aizpildāmajām formām norādīsiet savu kontaktinformāciju.