Tags: Pedagoģija

Praktiskas dzìves vingrinàjumi

Praktiskas dzìves vingrinàjumi Главной особенностью современной педагогики является ее ориентация на личность обучаемого. Сейчас по всему миру мы можем наблюдать переосмысление проблемы воспитания, обучения и развития ребенка. Основной задачей в этой области является воспитание свободной, творческой и саморазвивающейся личности. Другими словами, развитие творческого потенциала ребенка дошкольного возраста, его активности и

Privātā pirmsskolas izglītības iestāde “Maza Rasiņa”

PRAKSES Privātā pirmsskolas izglītības iestāde “Maza Rasiņa” (izglītības iestādes, kurā veikta prakse, nosaukums) ATSKAITE 2021 1.tabula Labās prakses pieredzes studijas Rotaļnodarbības temats Vērošanas datums Bērnu vecums Bērnu skaits grupā Skolotāja vārds, uzvārds, kura nodarbība vērota Secinājumi Es darbojos ar dabas materiāliem, zīles 13.09 5-7 12 Natalija Labanova Ļoti interesanta rotaļnodarbība,

Sports un veselība. Mācību priekšmeta programmas paraugs. 1.–9. klasei

Sports un veselība. Mācību priekšmeta programmas paraugs. 1.–9. klasei 1.Uzdevums. Kritiski izvērtēt, apkopot un pamatot teorētiskas atziņas. Veiciet mācību priekšmeta” Sports un veselība” programmas SVID analīzi. SVID analīze (angļu: SWOT analysis) ir stratēģijas plānošanas instruments, kas ļauj noteikt uzņēmuma vai projekta stiprās puses (Strengths), vājības (Weaknesses), iespējas (Opportunities) un draudus (Threats). Veicot SVID analīzi, izvērtē iekšējo

Kvalifikācijas prakse pirmsskolas izglītības iestādē

Kvalifikācijas prakse pirmsskolas izglītības iestādē prakses mape Rīga, 2021 Saturs 1. Īss izglītības iestādes grupas raksturojums 3 2. Pirmsskolas vecuma bērnu spēju un prasmju izzināšana un analīze. 4 3. Pirmsskolas vecuma bērnu attīstības izpētes iegūtie rezultāti 5 4. Pedagoģiskā procesa plānošana 6 5. Pedagoģiskā procesa plānošana un vadīšana. 7 6.

Integrētās mācību prakses sākumskolā atskaite

Integrētās mācību prakses sākumskolā atskaite 2020 SATURS Dominante – dabas zinības 3 Pedagoģiskās darbības pašanalīze 7 Dominante – Latviešu valoda 12 Pedagoģiskās darbības pašanalīze 17 Dominante – Matemātika 20 Pedagoģiskās darbības pašanalīze 24 Dominante – Sociālās zinības 27 Pedagoģiskās darbības pašanalīze 32 IZVĒRSTS KONSPEKTS INTEGRĒTAJĀ MĀCĪBĀ 3. klase Izzināmā jautājuma

Vecākā pirmsskolas vecuma bērnu emocionālās atsaucības sekmēšana muzikālajās rotaļās

Vecākā pirmsskolas vecuma bērnu emocionālās atsaucības sekmēšana muzikālajās rotaļās Saturs Ievads 3 1. Vecākā pirmsskolas vecuma bērnu raksturojums 5 2. Pirmsskolas vecuma bērnu attīstības procesa raksturojums 9 2.1. Pirmsskolas vecuma bērnu attīstības iespējas 9 2.2. Muzikālā rotaļa – bērnu emocionālās atsaucības vecinātāja 13 3. Pētījuma norises raksturojums un rezultātu analīze

MŪZIKA KĀ INTELEKTUĀLO SPĒJU ATTĪSTĪBA

  SATURS SATURS 2 IEVADS 2 1. PEDAGOGU UN PSIHOLOGU TEORĒTISKĀS ATZIŅAS PAR INTELEKTUĀLO ATTĪSTĪBU. 4 1.1. Intelektuālo spēju raksturojums 4 1.2. Skolēnu intelektuālo spēju attīstīšana sākumskolā 8 2. MŪZIKA KĀ BĒRNU INTELEKTUĀLO SPĒJU ATTĪSTĪBAS SEKMĒTĀJA 12 2.1. Muzicēšanas veidi sākumskolā 14 2.1.1. Mūzikas klausīšanās kā skolēnu intelektuālo spēju attīstīšanas

Skolēnu izpratnes veidošana par veselīgu dzīvesveidu sporta nodarbībās 1.klasē

  Saturs Ievads 1.Veselīgs dzīvesveids un tā veicināšana………………………………………… 1.1 Veselīgs dzīvesveids sākumskolas vecumposmā………………………… 1.2 Skolēnu psiholoģiskais un fiziskais raksturojums 1.klasē……………………… 1.3.Veselības un fizisko aktivitāšu jomas raksturojums……………………………. 1.4. Mācību saturs sporta nodarbībām 1.klasē……………………………………………. 2. Pedagoģisko paņēmienu izstrāde 1.klašu skolēnu veselīga dzīvesveida izpratnes sekmēšanai sporta nodarbībās…………………………………………………………………………………. 2.1. Situācijas izpēte Ventspils novada X

Skolēna rokraksta veidošanas saturs un metodika 2.klasē

  SATURS 2 IEVADS 3 1. Skolēna rokraksta veidošanas teorētiskais pamatojums jaunākajā skolas vecumā. 4 1.1. Rokraksta jēdziens un rokraksta vērtēšanas kritēriji 4 1.2. Jaunākā skolas vecuma bērna rokraksts 9 1.3. Rokraksta veidošanas saturs un metodika 12 SECINĀJUMI 16 IZMANTOTĀ LITERATŪRA 17 IEVADS Kopš pirmajām dienām, kad bērns nonāk skolā,

ATSKAITE PAR PEDAGOĢISKO UN PSIHOLOĢISKOVĒROJUMU PRAKSI

  Prakses 1. nedēļa Izpētiet izglītības iestādes mājaslapā pieejamo informāciju (piemēram, iekšējie normatīvie dokumenti, skolas tradīcijas un pasākumi u.c.)! Raksturojiet izglītības iestādi, balstoties uz šādiem kritērijiem un pamatojot savas atbildes ar atsaucēm uz mājaslapā atrodamo informāciju! 1. Izglītības iestādes vīzija un darbības pamatmērķi. Daugavpils Saskaņas pamatskola vīzija: Daugavpils Saskaņas pamatskolas

Audzināšanas darba prakses atskaite

  1. PRAKSES NEDĒĻA 2 1.1. Vispārējs izglītības iestādes raksturojums 2 2. PRAKSES NEDĒĻA 3 2.1. Ieteicamo resursu saraksts skolotājiem attālinātā mācību procesa nodrošināšanai 3 3. PRAKSES NEDĒĻA 5 3.1. Mācību materiāli mācību procesa nodrošināšanai un atgriezeniskās saites īstenošanai attālināti 5 3.2. Mācību matriāli mācību procesa nodrošināšanai skolēniem, kuriem nav

Vēroto stundu analīze 01192205

  Vēroto stundu analīze Latviešu valoda Datums: Klase: 3. Mācību priekšmets: Latviešu valoda Skolotājas uzvārds pie kā stunda tika vērota: Temats: Pasaka „Ežapuķe” Mērķis: Sekmēt bērnu lasītprasmes, lasot skaļi un pa rindkopām. Saturs: Informācijas ieguve no lasītā. Uzdevumi: Aktivizēt skolēnu vārdu krājumā jaunus terminus; Attīstīt prasmi izsteiksmīgi un skaļi lasīt,

Adaptācijas process pirmskolā 1,5 – 3 gadu vecumam

  Ievads 3 1. Adaptācijas jēdziens un būtība 4 2. Adaptācija pirmskolā 9 2.1. Pirmskola un bērna adaptācija tajā 9 2.2. 1,5 – 3 gadus vecu bērnu raksturojums 11 2.3. Pirmsskolas izglītības vide 15 2.4. Vecāku loma adaptācijā 18 2.5. Skolotāju loma un mācību metodikas nozīme adaptācijā 19 Secinājumi 26

Frizieru profesionālo pilnviedi motivējošie faktori mūžizglītības kontekstā

  1. PIEAUGUŠO PROFESIONĀLĀS PILNVEIDES MOTIVĀCIJA MŪŽIZGLĪTĪBAS KONTEKSTĀ 1.1. Profesionālā pilnveide mūžizglītības kontekstā Profesionālo pilnveidi veido vairāki komplicēti elementi. Šajā nodaļā tiks apskatīti galvenie profesionālās pilnveides mērķi, ieguvumi un efektīvas profesionālās pilnveides ieviešanu kavējošie faktori mūžizglītības kontekstā. Profesionālajai pilnveidei var izdalīt četrus elementus: saturs, stratēģijas, veids un vieta. Šie elementi

PAMATSKOLAS BERNU AR GARĪGĀS ATTĪSTĪBAS TRAUCĒJUMIEM PEDAGOGISKA PROCESA IPATNĪBAS

  1. GARĪGĀS ATTĪSTĪBAS TRAUCĒJUMI, TO RAKSTUROJUMS UN CĒLOŅI Mēs ikviens šajā pasaulē ienākam ar cerībām būt mīlētam, saprastam, cienītam un gaidītam. Šajā pasaulē cilvēki ir dažādi, viņi ienāk šai pasaulē kā individualitāte un izaug par vēl lielāku individualitāti, tikai uztvere un sapratne par pasauli un tās lietām katram ir

IMANTA VECOZOLA MĀKSLINIECISKĀS IZTEIKSMES LĪDZEKĻU IEPAZĪŠANA VIZUĀLĀS MĀKSLAS NODARBĪBĀS 5 – 6 GADUS VECIEM BĒRNIEM

  SATURS 2 IEVADS 3 1. IMANTA VECOZOLA MĀKSLINIECISKĀS IZTEIKSMES LĪDZEKĻI KLUSAJĀS DABĀS 4 2. VIZUĀLĀS MĀKSLAS NODARBĪBAS PIRMSSKOLAS IZGLĪTĪBAS IESTĀDĒ 8 3. 5 – 6 GADUS VECU BĒRNU PSIHISKĀS ATTĪSTĪBAS RAKSTUROJUMS 12 4. IMANTA VECOZOLA MĀKSLINIECISKĀS IZTEIKSMES LĪDZEKĻU IEPAZĪŠANA VIZUĀLĀS MĀKSLAS NODARBĪBĀS 17 4.1. Uzdevumu kopas raksturojums 17 IZMANTOTIE

Kospekti latviešu valodas un matemātikas stundai

Latviešu valoda 1 Klase: 4. Temats: Vietējie un sezonālie augļi, dārzeņi un ogas. Mērķis: veidot izpratni par veselīga uztura nozīmi ikdienā, atpazīt sezonālos un Latvijā audzētos augļus un dārzeņus. Uzdevumi: Nostiprināt zināšanas par veselīgu uzturu un tā nozīmi. Veicināt sadarbības prasmes strādājot nelielās grupiņās. Pilnveidot bērna prasmi strādat grupās un

Integrētās mācības saturs 1 dienai

  3.klase Temats vairākām dienām: Gaisma Izzināmais jautājums vienai dienai: Kā rodas ēnas ? Dominante + 2 mācību priekšmeti: Dabas zinības + sociālās zinības. Integrēto mācību saturs: Sniedziet priekšstatu par gaismas un ēnas izskatu Attīstīt vēlmi meklēt un izzināt. Eksperimentēt un iepazīstināt ar to, ka var saredzēt gaismas staru; saprast,

MŪZIKA KĀ LĪDZEKLIS SKOLĒNU AR ĪPAŠAJĀM VAJADZĪBĀM IEKĻAUŠANĀ SĀKUMSKOLĀ

  Ievads 5 1. Iekļaujošas izglītības raksturojums 8 1.1. Iekļaujošas izglītības mērķis un principi 8 1.2. Skolēnu ar speciālajām un īpašām vajadzībām attīstības raksturojums 20 2. Muzikālās audzināšanas saturs un organizācija 26 2.1. Muzikālo darbību raksturojums mācību procesā 26 2.2. Muzikālās audzināšanas organizācija 32 3 . Muzikālās darbības satura un

DIDAKTISKAS SPĒLES AR DABAS MATERIĀLIEM AKTĪVA VĀRDU KRĀJUMA PAPLAŠINĀŠANAI 3-4 GADU VECIEM BĒRNIEM AR VALODAS ATTĪSTĪBAS TRAUCĒJUMIEM

  ANOTĀCIJA Studiju darba nosaukums: „ Didaktiskās spēles ar dabas materiāliem aktīva vārdu krājuma paplašināšanai 3 – 4 gadu veciem bērniem ar valodas attīstības traucējumiem”. Studiju darba mērķis: izzināt, kā didaktiskās spēlēs ar dabas materiāliem spēj paplašināt 3 – 4 gadu vecu bērnu ar valodas attīstības traucējumiem vārdu krājumu. Mūsdienās,

2. klases skolēnu vārdu krājuma paplašināšanas iespējas pielietojot didaktiskās spēles integrētā mācību procesā

  TEORETISKĀ DAĻA 3 1. „Didaktiskās spēles” pedagoģijas teorijā pētījums 3 1.1.Didaktiskās spēles termina skaidrojumi 3 1.2.Didaktiskās spēles pedagoģijā 4 1.3.Didaktisko spēļu iedalījums 10 1.4. Didaktiskās spēles funkcijas un galvenās īpatnības 15 1.5. Didaktiskās spēles mērķi, uzdevumi 19 1.6. Didaktiskās spēles organizēšanas nosacījumi 22 Secinājumi un priekšlikumi 25 Izmantotā literatūra

Hospitētās stundas 121321

  Hospitētās stundas Stunda Datums :28.09.2021. Klase : 7. Mācību priekšmets : Sociālās zinības Skolotājs : Stundas tēma : Pieprasījuma un piedāvājuma likumi Stundas hospitētājs: Kas skolēniem bija jāiemācās, jāapgūst, jāizzina? zināšanās – Saskatīt un nolasīt preces cenas un daudzuma sakarības prasmēs un iemaņās – Izprast kā veidojas pieprasījuma un

Angļu valodas programma pirmsskolā

  Interešu izglītības programmas aktualitātes, nepieciešamības pamatojums Angļu valodas nodarbības pirmsskolēniem — 6‒7 gadus veciem bērniem paredzētas, ņemot vērā mūsdienu sabiedrības vitāli svarīgo aktualitāti, proti, vajadzību un nepieciešamību apgūt saskarsmes prasmi multikulturālā sabiedrībā, kuras locekļiem jāmāk paust pašiem savas nacionālās vērtības un saprast un iepazīt cittautu kultūru. Angļu valoda ir

Bērnu runas attīstība ar rotaļu bērnu vecumposms 5-6 gadi

Saturs Ievads 3 1. Pirmsskolas vecuma bērnu runas attīstības teorētiskais pamatojums 5 1.1. Runa – nozīmīga bērna prasme un kompetence 6 1.2. 5 – 6 gadus vecu bērnu raksturojums darba temata ietvaros 10 2. Rotaļa – bērna runātprasmes attīstītāja 13 Secinājumi 19 Literatūras un citu avotu saraksts 20 Ievads Jau

5 – 6 gadīgu bērnu matemātisko prasmju apguves veicināšana spēlēs un rotaļās

Pedagoģijas, psiholoģijas un mākslas fakultāte Profesionālā bakalaura studiju programma Pirmsskolas un sākumskolas skolotājs 5 – 6 gadīgu bērnu matemātisko prasmju apguves veicināšana spēlēs un rotaļās Studiju darbs         TUKUMS 2020 Saturs Saturs 2 Ievads 3 1. Teorētiskās literatūras analīze par vecākā pirmsskolas vecuma bērnu matemātisko priekšstatu veidošanos

ROTAĻAS LSPA STUDIJU PROCESĀ – KUSTĪBU ROTAĻAS VAI KUSTĪBU SPĒLES?

ROTAĻAS LSPA STUDIJU PROCESĀ – KUSTĪBU ROTAĻAS VAI KUSTĪBU SPĒLES? GAMES IN LASE STUDY PROCESS – MOVEMENT GAMES OR MOVEMENT PLAYS? Abstract The present research contains an analysis of terms „play” and „game”. The terms “play” and “game” are often used as synonyms in Latvian language, not explaining what are

Prakses atskaite. Pedagoģija. 171101

Saturs Saturs 3 Ievads 4 1. Teorētiskā daļa 6 2. Empīriskā daļa 13 3. Secinājumi 20 4. Ierosinājumi 21 5. Izmantotās literatūras saraksts 22   Ievads Sabiedrībā bieži vien notiek pārmaiņas, kas ietekmē skolu, jo sabiedrība sagaida, ka tās pilsoņi būs spējīgi aktīvi pielāgoties un darboties strauji mainīgajā dzīvē. Izglītības

Peakses atskaite. Pedagoģija. 161103

Iesaistīšanās klases un skolas dzīvē Ejot praksi Daugavpils 3. vidusskolā, biju piedalījies ne tikai sporta nodarbību vadīšana, bet arī palīdzējis organizēt vairākus sporta pasākumus, kā vienu no tiem, var minēt pavasara sporta kross. Piedalījos gan organizācijas procesā, gan vadīšanas procesā, gan skolēnu krosam sagatavošanas procesā. Katrs no procesiem sniedza man

Prakses “Kvalifikācijas prakse pirmsskolas izglītības iestādē” apraksts

PRAKSES DIENASGRĀMATA Prakses “Kvalifikācijas prakse pirmsskolas izglītības iestādē” apraksts Rīga 2019 Satura rādītais 1.uzdevums 3 Izzināt un analizēt pirmsskolas vecuma bērnu fiziko, sociālo, psihisko attīstību 2.uzdevums 5 Analizēt un apstrādāt pirmsskolas vecuma bērnu attīstības izpētes iegūtos rezultātus 3.uzdevums 10 Izstrādāt pedagoģiskā procesa plānu, satura izklāstu un vadīt rotaļnodarbības 4.uzdevums 17

Prakses dienasgrāmata 161101

Saturs Raksturojums 3 1. Vēroto stundu analīze 4 1.1. Matemātika 4 1.2. Latviešu valoda 5 1.3. Dabaszinības 7 1.4. Sociālās zinības 8 1.5. Vizuālā māksla 10 1.6. Mājturība un tehnoloģijas 11 2. Vadīto stundu īsie plāni 13 2.1. Matemātika 13 2.2. Matemātika 14 2.3. Latviešu valoda 1 15 2.4. Latviešu

Audzināšana ir mērķtiecīgi organizēts cilvēkdarbības process …

Latvijā jaunās paaudzes audzināšana ir viens no aktuālākajiem jautājumiem, jo valsts izaugsmes modelī galvenais virzītājspēks ir cilvēks, viņa zināšanas, gudrība, prasmes un vēlme tās kopt un aktīvi pielietot. [1] Audzināšana ir mērķtiecīgi organizēts cilvēkdarbības process, kas virzīts uz sociālās kultūras pieredzes nodošanu no paaudzes paaudzei, uz jaunās paaudzes vērtīborientāciju un

Skolotāja prakse II (Muzeju prakses modulis klases audzinātāja darbības ietvaros)

Rīga 2016 Saturs Pieredze …… 3 Muzejs un skola …… 3 Muzejpedagoģijas programmas …… 5 Nodarbība. Ievads – muzejs – nobeigums …… 6 Aprobācija …… 7 Priekšlikumi …… 7 Izmantota literatūra un avoti …… 8 Pielikumi …… 9 Pieredze Lai veiktu pieredzes analīzi, klases stundā skolēniem tika uzdoti šī jautājumi

Skolotājs (sporta un sociālo zinību skolotājs)

MAPES SATURS Skolas audzināšanas darba programmas/plāna apraksts un analīze Klases audzinātāja darba plāna apraksts un analīze Klases audzinātāja darbs Klases audzināšanas stundas novērošana un analīze Klases audzināšanas stundas vadīšana un izvērtēšana Klases audzināšanas pasākuma plānošana, vadīšana un izvērtēšana Audzināšanas darba prakses pašizvērtējums Skolas audzināšanas darba programmas/plāna apraksts un analīze Skolas

Prakses atskaite uzņēmumā SIA „Auto Kruīzs”

Satura rādītājs 1. Uzņēmuma SIA „Auto Kruīzs” apraksts 3 2. Uzņēmuma mārketinga vide 6 2.1. Uzņēmuma mikrovide 6 2.2. Uzņēmuma makrovide 8 3. Tirgus segmentēšana 15 3.1. Uzņēmuma SIA „Auto Kruīzs” mērķtirgus 15 4. Mārketings 17 4.1. Bostonas matrica 17 4.2. Produktu politika 19 4.3. Cenu politika 21 4.4. Mārketinga

Apraksts, ko redzu, ko dzirdu, ko uzzinu par uzdevumu

Uzdevums: iepazīties ar skolas darbību reglamentējošiem normatīvajiem dokumentiem Apraksts, ko redzu, ko dzirdu, ko uzzinu par uzdevumu: Iepazīstoties ar informāciju, kas saistīta ar izglītības sistēmu Latvijā, uzzināju par pamatprincipiem, kuri tiek izmantoti tajā, par valstī noteiktajām normām un noteikumiem, kas attiecas gan tieši, gan netieši uz izglītības iegūšanu Latvijā –

IZGLĪTĪBAS IESTĀDES VADĪTĀJS KĀ PAŠVADĪTA MĀCĪBU PROCESA ĪSTENOTĀJS PIRMSSKOLĀ

  IEVADS 3 1. PAŠVADĪTAS MĀCĪŠANĀS BŪTĪBA 4 1.1. Pašvadītas mācīšanās jēdziens 4 1.2. Pašvadītās mācīšanas realizēšana ārzemju pirmsskolas izglītības iestādēs 7 2. VADĪTĀJA LOMA PIRMSSKOLAS IZGLĪTĪBAS IESTĀDĒS 10 3. METODISKĀ DARBA ORGANIZĀCIJA PIRMSSKOLAS IZGLĪTĪBAS IESTĀDĒ PAŠVADĪTĀS MĀCĪŠANĀS IETVAROS 12 3.1. Metodiskā darba jēdziens 12 3.2. Pašvadītās mācīšanās ieviešanas noteicošie

Kvalifikācijas prakse pirmsskolā. Kvalifikācijas prakses dienasgrāmata, vecuma grupa 5-6 gadi.

Bērnu vecums 5-6 gadi Temats Veselīgs dzīvesveids Ziņa bērnam Veselība un veselīgs dzīvesveids ir viena no svarīgākajām cilvēka pamatvērtībām. Sasniedzamie rezultāti (SR): Tematam Patstavīgi veicināt savas veselības uzlabošanos un nostiprināšanos, svarīgi ievērot veselīga dzīvesveida svarīgākās pamatvērtības – sabalensētu uzturu, darba un atpūtas režīmu, uzņemt nepieciešamo ūdens daudzumu, nodarboties ar fiziskajām

Vecāku attieksme pret mūzikas klausīšanas nozīmi bērnu personības veidošanā

Saturs Ievads ……… 3 Teorētiskā daļa ……… 4 Anketēšanas apraksts ……… 6 Aptaujas anketa un jautājumu pamatojums ……… 8 Datu analīze ……… 9 Secinājumi ……… 13 Izmantotās literatūras un avotu saraksts ……… 14 Ievads Pētnieciskā darba tēma: Vecāku attieksme pret mūzikas klausīšanas nozīmi bērnu personības veidošanā. Pētnieciskais jautājums: Kāda ir

Iekļaujošās izglītības gadījums.

Gadījums Vecāku sapulcē trīs no vecākiem izvirzīja pārmetumus skolai, klases audzinātājai un arī Vara vecākiem. Viņi no saviem bērniem bija uzzinājuši, ka Varis stundu laikā, bet pats svarīgākais – kontroldarbos un pārbaudes darbos drīkstot izmantot špikerus, kā arī skolotāja viņam dodot ilgāku laiku, lai pabeigtu darbu. Šo trīs vecāku galvenais

Vaivaru pamatskolas apmeklējums

Intervijas jautājumi Intervija tiek īstenota LU PPMF studiju kursa „Dažādība skolas pedagoģiskajā procesā” ietvaros, lai studenti padziļināti izprastu, kādas topošajam pedagogam ir nepieciešamas personiskās īpašības un kompetence, strādājot iekļaujošā klasē/grupā/skolā? Norādiet intervijas laiku, vietu, kā arī to, kas ir intervētājs _ 31.03.2017; 9:30; Ieva Kronberga: Taija Volkova Iepazīstiniet pedagogu ar

SKOLĒNU IZPĒTES METODES

RĪGA, 2019 Satura rādītājs Ievads ………….. 3 Pētījuma plāns ………….. 4 Pētījuma objekta raksturojums ………….. 8 Pielikumi ………….. 10 Secinājumi ………….. 14 Ievads Visi bērni aug, attīstās un līdz ar to mainās bērna raksturs, intereses, domas un vēlmes. Tādā veidā pakāpeniski veidojās personība ar savām individuālām īpašībām. Personības var veidoties

Pedagoga tiesības un pienākumi

RĪGA 2015 Latvijas skolās pēdējo gadu laikā arvien lielāku nozīmi ir sasniedzis problemātisks jautājums par skolotāju un skolēnu tiesībām un pienākumiem. Sabiedrībā daudz tiek apspriestas skolotāju, bērnu un vecāku tiesības. Katram cilvēkam ir svarīgi zināt un spēt pielietot savas tiesības un pienākumus, tāpēc šī jautājumā, es kā pedagogs gribu izanalizēt

Komunikatīvās kompetences jēdziens

Saturs Ievads ………. 3 Komunikatīvās kompetences jēdziens ………. 4 Pirmsskolas vecuma bērnu attīstības īpatnības ………. 6 Pirmsskolas vecuma bērnu komunikatīvās kompetences īpatnības ………. 8 Secinājumi ………. 9 Izmantotās literatūras saraksts ………. 10 Ievads Atbilstošas komunikatīvās prasmes pirmsskolas vecumā ir veiksmīgas attīstības garants. Pēc bērna piedzimšanas seko ļoti būtisks un sarežģīts

Pētera Šmita darbs folkloristikā

LATVIJAS UNIVERSITĀTE PEDAGOĢIJAS, PSIHOLOĢIJAS UN MĀKSLAS FAKULTĀTE SKOLOTĀJU IZGLĪTĪBAS NODAĻA Pētera Šmita darbs folkloristikā Rīga 21.11.2014 Pēteris Šmits ir viens no ievērojamākiem sinologiem un mandžūru valodas speciālistiem, kā arī austrumu dzīves pazinējiem, un vienlaikus viņš ir arī latviešu etnogrāfijas, mitoloģijas un folkloras zinātņu celmlauzis un labākais lietpratējs šajās nozarēs. Pasaulē

Pedagoģiskā diagnostika

  SATURS Bērna raksturojums 2 Situācijas raksturojums 3 Skolēna diagnostika 4 Secinājumi 6 Izmantotās literatūras un avotu saraksts 7 BĒRNA RAKSTUROJUMS [1][1] Zēns, apmēram 10-12 gadi. Ģērbies skolas formā. Drēbes un mati kārtīgi sakārtoti un tīri. Uz sejas neliela rēta. Mācībās ir zemas atzīmes, pārsvarā D līmenis. Priekšmetu prasības grūti

Mana pedagoģiska koncepcija bērnu sagatavošanā skolai

Rīga 2017 Nosacījumu aspekts Komentārs Iekšējie nosacījumi Bērnu skaits uz 1 pedagogu Optimālais bērnu skaits (2-3g.) grupa-6 bērni uz 1 pedagogu; (3-4g.) grupa- 8 bērni; (4-5g.) grupa- 10 bērni; (5-6g.) grupa- 12-14 bērni; (6-7g.) grupa- 14-16 bērni. Tad varētu atbalstīt bērnu, ievērot katrā bērna individuālas īpašības. Sagatavošanas laiks Viss ir

Ritma un runas plūsmas traucējumi: logoneiroze jeb stostīšanās

Bērna īss raksturojums: https://youtu.be/NmjwdaOQe5g Zēns, 10 gadi. Iesaistās klases darbā – ieklausās skolotājas teiktajā, notur uzmanību, taču izvairās no publiskas uzstāšanās. Demonstrē to ar stāju, “paslīdot zemāk zem sola”. Izpilda darbu gan klasē, gan mājās, taču mutiski nespēj to aizstāvēt stostīšanās dēļ. Novērojamas bailes, satraukums, iekšējs nemiers. Strādā individuāli. Izvairās

Jаunо pеdаgоgu аdаptāсijа un mеntоrings

Pаšrеizējās situāсijаs Lаtvijā rаksturоjums Izglītībа piеdеr piе tiеm sаbiеdriskаjiеm lаbumiеm, kuriеm mоdеrnā, dеmоkrātiskā sаbiеdrībā ir jābūt pēс iеspējаs lаbāk piееjаmiеm visiеm tās lосеkļiеm – tāds ir vаlsts vispārizglītоjоšо iеstāžu sistēmаs mērķis. Plаšsаziņаs līdzеkļоs biеži nākаs sаskаrtiеs аr publikāсijām, dаžādiеm pаziņоjumiеm pаr Lаtvijаs izglītībаs sistēmаs nееfеktivitāti, nеsаkārtоtību, nеpārskаtāmību, zеmо kvаlitāti, nеpаmаtоti

Augstskolas un Studiju programmas izvēles personīgs (oriģnāls) pamatojums

Titullapa Satura rādītājs Anotācija ………… 3 Анотация ………… 4 Ievads ………… 5 Augstskolas un Studiju programmas izvēles personīgs (oriģnāls) pamatojums ………… 6 Izvēlētās profesijas priekšrocības citu autoru kontekstā ………… 8 Pirmie iespaidi par studijām ………… 10 Secinājumi ………… 11 Izmantotās literatūras sarakstsv12 Anotācija Esejā „Izvēlētās augstskolas un studiju programmas pamatojums”

Darbs ar internetresursiem

Satura rādītājs 1. Vietnes www.ekozeme.lv analīze 3 2. Vietnes www.videsvestis.lv analīze 4 3. Vietnes www.zb-zeme.lv analīze 6 Secinājumi 9 Izmantotie avoti 10 Vietnes www.ekozeme.lv analīze Kā pirmo avotu otrajam patstāvīgajam darbam, autore izvēlējās vietni www.ekozeme.lv. Zemāk pieejama vietnes analīzes tabula. Tabula 1.1. www.ekozeme.lv vietnes satura analīze Resurss (nosaukums, adrese) http://www.ekozeme.lv

Majasdarbs.lv

Vai vēlies pasūtīt mācību darbu?

Cookie

Šīs tīmekļa vietnes satura kvalitātes uzlabošanai un pielāgošanai lietotāju vajadzībām tiek lietotas sīkdatnes – tai skaitā arī trešo pušu sīkdatnes. Turpinot lietot šo vietni Jūs piekrītat sīkdatņu lietošanai, kā arī iespējamai saziņai, ja kādā no lapā aizpildāmajām formām norādīsiet savu kontaktinformāciju.