Tag: Politika

Korupcijas riski un to novēršanas iespējas sporta izglītības iestādes 

Par korupcijas risku uzskata varbūtību, ka kāds no valsts vai pašvaldības iestādes darbiniekiem ar nodomu vai bez nodoma rīkosies savu vai citas personas interešu labā, gūstot sev nepienākošos labumu un nodarot kaitējumu vai zaudējumus valsts pārvaldībai, citiem vārdiem sakot, tas ir koruptīvas rīcības drauds. Izglītības sistēma kas ir brīva no

MINISTRU KABINETA STRUKTŪRA UN KOMPETENCE

Ievads Pienācīgu dzīves kvalitāti katram valsts iedzīvotājam var sasniegt tikai efektīvi un racionāli organizējot šīs sabiedrības pārvaldību. Katrā valstī likumdošanas līmenī ir noteiktas Ministru kabineta funkcijas. Valsts valdību pārstāv izpildvara, tieši izpildvara ir ministru kabinets, kas darbojas augstākās likumdošanas institūcijas, pieņemto likumdošanas aktu ietvaros. Ka valsts vara, valsts pārvalde var

Eseja Vaira Vīķe – Freiberga, sieviete- politiķe, prezidente

Ģimene, bērnība, izglītība Manis aprakstītā personība ir dzimusi jūrnieka Kārļa Vīķa un Annemarijas Vīķes (dzimusi Raņke) ģimenē. [1] Vairas Vīķes-Freibergas ģimene cēlusies no Doles salas, mūsdienās “Vīķu” māju vietu ir appludinājusi Rīgas HES ūdenskrātuve. [2] Vienīgais Valsts prezidentes Vairas Vīķes-Freibergas nekustamais īpašums Latvijā ir no mātes Marijas (dzimušas Raņķes) mantotā

Pārskats par Latvijas sporta politikas pamatnostādnēm

Ievads Veiksmīga sporta politika ne tikai sekmē sportiskos sasniegumus un veicina veselīgu dzīvesveidu, sniedz ekonomisko pienesumu tautsaimniecībai, bet arī spēcina iedzīvotāju patriotismu, spodrina Latvijas tēlu un atpazīstamību pasaulē un paaugstina starptautisko konkurētspēju. Savukārt daudzveidīgas fiziskās aktivitātes ne tikai sniedz fizisko un garīgo labsajūtu, bet arī uzlabo vispārējo veselības stāvokli, papildus

Motivācijas politika27012023

Katram cilvēkam grūti sevi motivēt, un motivēt citus ir vēl grūtāk, jābūt iekšējam entuziasmam, lai veikt saistītas aktivitātes ne tikai personīgajā dzīvē bet arī ar darbu saistītas aktivitātes. Motivēt un izstrādāt motivācijas politiku, lai attīstītu organizāciju, tas ir sarežģīts process, kur grūti noteikt konkrētas robežas, jo katrs cilvēks ir individuāls,

Liberālisms, sociālisma un konservatīvisma politiskās idejas F994 (Gatavs darbs pielikumā)

Politiskās idejas un uzskati liberālismā Liberālisms ir radies 17. – 18. gadsimtā kā prasība pārveidot novecojušās feodālās attiecības, valsts institūtus un uzskatus, kas traucēja cilvēku spēju attīstību un sabiedrības progresu. Liberālisma idejas sāka veidoties viduslaiku pilsētnieku vidū. Garīdznieki lepojās ar zināšanām par Dieva vārdu, bruņinieki – ar panākumiem karos, savukārt

Ieskaites jautājumi priekšmetā Politoloģija 22F (Gatavs darbs pielikumā)

NOTA BENE !!!!! Ļoti lūdzu jūs atbildes sūtīt “pa tiešo” no saviem e-pastiem, neizmantojot RTU e-studiju vidi! Neaizmirstiet norādīt fakultāti un programmu, kurā mācāties, un, protams, arī vārdu uzvārdu. 1. Kādu varu sauc par leģitīmu varu? Lūdzu analizējiet Latvijas politisko realitāti, izmantojot Maksa Vēbera un Seimura Martina Lipseta leģitīmās varas

The Iraq invasion in 2003 under international law

The Iraq invasion in 2003 under international law. Table of content Introduction 3 1. The background of invasion 4 2. Iraq invasion through international relations theories 6 Conclusion 17 References 18 Introduction The Iraqi campaign, which began on March 20, 2003, ended on December 15, 2011. It is one of

Otrā diagnosticējošā kontroldarba jautājumi Politoloģijā 20052022 (Atbildes pielikumā)

1. Ko politikas zinātnē saprot ar jēdzienu politiskā kultūra? Kā jūs raksturotu Latvijas sabiedrības politisko kultūru? Lūdzu izmantojiet šajā analīzē Gabriela Almonda un Sidnija Verbas politiskās kultūras tipoloģiju (lokālā, pasīvā un aktīvā). 2. Uz kādām vērtībām balstās trīs mūsdienās dominējošās demokrātiskās politiskās ideoloģijas: liberālisms, konservatīvisms un sociālisms? Kura (- as)

R1TV_politika_tiesibas_uzd 13022022 (Gatavs darbs pielikumā)

Uzdevums Atzīmē pareizo atbildi. Kurā pantā noteikta valsts prezidenta tiesība ierosināt Saeimas atlaišanu 51.p. 48.p. 77.p. LR konstitūciju 1922.g. pieņēma Saeima Satversmes sapulce cita institūcija Mūsdienās Satversme sastāv no 88 pantiem 3 daļām 8 nodaļām Satversmes 3. nodaļas nosaukums ir Saeima cilvēka pamattiesības Valsts prezidents Ministru kabinets pārstāv izpildvaru likumdošanu

Politika un tiesības. 3. ieskaite. 17012204

1. Kāda loma idejām un uzskatiem ir politikā? ( 2 punkti ) 2. Izvēlēties un raksturot 3 no minētajām ideoloģijām: liberālisms, konservatīvisms, nacionālisms, sociālisms, komunisms, fašisms, nacisms. ( 9 punkti ) 3. Raksturot feminismu, islāma fundamentālismu, populismu. ( 9 punkti ) 4. Kuru Latvijas partiju darbībā var saskatīt populisma iezīmes?

Politika un tiesības. 2. ieskaite. 17012203

1. Paskaidrot jēdzienus pilsonis, pilsoņu kopums, naturalizācija, politiskais režīms.( 2 punkti ) 2. Kāda loma politikā ir vēlēšanām? Kādas priekšrocības un kādi trūkumi ir mažoritārajai, kādi proporcionālajai vēlēšanu sistēmai? ( 5 punkti ) 3. Politisko režīmu kritēriji. ( 2 punkti ) 4. Demokrātiskā politiskā režīma pazīmes. Demokrātijas veidi. ( 3

Politika un tiesības. 1. ieskaite. 17012201

1. Kas ir politika? Pastāstīt par politikas izpausmes formām un līdzekļiem. ( 3 punkti) 2. Kādas ir pilsoniskās sabiedrības galvenās iezīmes? ( 2 punkti ) 3. Raksturot politikās darbības specifiku. ( 2 punkti ) 3. Kas ir politiskā līdzdalība? Pastāstīt par konvencionālo un nekonvencionālo līdzdalību. ( 3 punkti ) 4.

Biden vs Trump 12232101

  Biden Place of Birth. November 20, 1942 (age 78), Scranton, Pennsylvania, USA Education. Graduated from Delaware University in 1965 with a BA in Political Science and History. In 1968 he completed his doctorate at the Syracuse University Law School in New York. The beginning of a political career. In

The balance of power 12132103

The balance of power Throughout the history of international relations (IR), supporters of various theoretical schools have proposed different concepts of IR security. The idea of the balance of power is one of the first such theories. Despite these ideas date back to the writings of Thucydides[1], the concept of

Informācijas pakalpojumu pieejamība Latvijā

Ievads 3 1. Informācijas pakalpojumu apraksts un priekšrocības 4 2. Dažāda veida informācijas iegūšana 5 3. Informācijas pakalpojumu pieejamība, reālā situācija 7 Secinājumi 9 Priekšlikumi 10 Izmantoto avotu  un literatūras saraksts 11 Ievads Ikdienas steidzīgajā ritmā laika ietaupījums ir ļoti vērtīgs, tāpēc viens no labas klientu apkalpošanas kritērijiem ir ātrums

SABIEDRĪBAS SOCIĀLĀS UN POLITISKĀS TRANSFORMĀCIJAS LATVIJĀ 13. GADSIMTĀ

Satura radītājs 1. Sociālā un politiskā transformācija Latvijā 3 2. Jauno sociālo un politisko elementu ienākšana Latvijā 8 Secinājumi 14 Izmantotās literatūras un avotu saraksts 16 Sociālā un politiskā transformācija Latvijā Līdz ar jaunām sociālām un politiskām struktūrām, kas ienāca Latvijā krusta karu sākumposmā līdzās iekarošanai, pakļaušanai un kristianizācijas aizsākumiem,

Eiropas Savienības politika Īrijā

Satura radītājs Ievads 3 1. Eiropas Savienības politika Īrijā 5 1.1. Īrija ES integrācijas procesos 5 Secinājumi UN PRIEKŠLIKUMI 11 Bibliogrāfiskais saraksts 12 Ievads Pēdējās divās desmitgadēs, pētot Eiropas Savienības (ES) attīstības procesus aizvien lielāka uzmanība tiek pievērsta ES integrācijas un identitātes jautājumiem, kas līdz tam Eiropas studijās palikuši novārtā.

Reģionālās ekonomikas politikas attīstība

Reģionālās politikas pamatnostādņu tekstā lietoto saīsinājumu skaidrojumi 3 Ievads 4 Kas ir reģionālā politika? 4 Kas ir reģionālās politikas pamatnostādnes? 5 Kohēzijas politika 6 Kāda ir Kohēzijas politikas ietekme? 6 Kohēzijas fonds 6 ES reģionos veiktās investīcijas un solidaritāte 7 Latvijas reģionālās attīstības problēmas, mērķi, rīcības darbības un finansēšanas avoti

Ārkārtas situācija Rojas ostā.

Satura rādītājs Problēmas identifikācija 3 Prognozējamā notikuma attīstība 9 Informācija iedzīvotājiem plašsaziņas līdzekļos 16 Piedāvātais risinājums 18 Secinājumi 22 Izmantotā literatūra 23 Problēmas identifikācija Tiesību aizsar­dzības iestādēm viens no svarīgākajiem uzdevumiem ir sabiedriskās kārtības un drošības garantēšana, personu un viņu likumīgo darbību aizsardzība pret varbūtējiem draudiem un uzbrukumiem. Šajā sadaļā

Российская пропаганда в Украине и её признаки

Содержание Введение ……… 2 Проблематика российско-украинских отношений ……… 3 Основные сферы конфликта между Россией и Украиной ……… 5 Российская пропаганда в Украине и её признаки ……… 6 Большой объём и многоканальность ……… 6 Скорость, непрерывность и повторение ……… 7 Отсутсвие освещения объективной реальности ……… 7 Отсутствие логики и последовательности ………

Valsts Prezidenta loma valsts sistēmā un galveno funkciju izvērtēšana

Latvijas valstī kā parlamentārā republikā par galveno un pilnvarotāko konstitucionālo orgānu tiek uzskatīts parlaments. Neskatoties uz to, Latvijas Valsts prezidents ieņem „valsts galvas” lomu un ir viens no Satversmē noteiktajiem konstitucionālajiem orgāniem. Valsts prezidenta funkcijas, ievēlēšanu kārtība, kā arī amata zaudēšana ir noteiktas Satversmē. K.Dišlers, savukārt, izveidoja sekojošu iedalījumu nosakot

ES fiskālā un monetārā politika pēc BREXIT

Uzdevums:  Jāuzraksta eseja par izmaiņām ES fiskālajā un monetārajā politikā un/vai ES ārpolitikā pēc Brexit (iekļaujot iespējamos izaicinājumus). Esejā obligāti jāizmanto doktrīna (liekot atsauces) un arī savas pamatotas domas. Apjoms (neskaitot izmantotās literatūras un avotu sarakstu) – 13.lpp.  ES fiskālā un monetārā politika pēc BREXIT IEVADS Autore izvēlējās pētīt Brexit

Varas dalīšana

Par vienu no varas dalīšanas „Tēviem” tiek uzskatīts Apgaismības laikmeta domātājs Džons Loks. Turklāt Loku dēvē par liberālisma pamatlicēju. Loks bijis ne tikai domātājs, bet arī zinātnieks, skolotājs un, ieņemot vairākus amatus valsts pārvālde, viens no pirmajiem aprakstījis valsts varas dalīšanas nepieciešamību un iespējamību mūsdienīgajā izpratnē. Šo personu izvēlējos tāpēc,

Latvijas un Francijas Kasācijas iestādes salīdzināšana valstu tiesu sistēmā

Šā darba ietvaros tiks salīdzinātas Latvijas un Francjas tiesu sistēmas, liekot uzsvaru uz Kasācijas iestādi un tās lomas/darbības atšķirībām starp iepriekš pieminētām valstīm. Kasācija paredz krimināllietās taisītu tiesas spriedumu un pieņemtu lēmumu divkāršu pārbaudi, kas kalpo par garantiju tiesību un brīvību nodrošināšanu kriminālprocesā, kā arī veicina efektīvāku personas tiesību aizsardzību.

Autoritārisms. Pazīmes. Piemēri. 2.lpp (Gatavs darbs pielikumā)

2. kontroldarba tēmas vispārīgajā valsts zinātnē Par vienu no attiecīgām tēmām būs jāuzraksta eseja 2.lpp apjomā: ar piemēriem no prakses;  norādot personības, kas pētīja attiecīgo tēmu;tēmas nozīmi mūsdienās un nākotnes attīstību. Politiskais režīms. Definīcija, pazīmes.Autoritārisms. Pazīmes. Piemēri.Autoritārisms demokrātiskos režīmos.Totalitārisms. Definīcija, pazīmes, piemēri.Demokrātija. Definīcija, pazīmes.Demokrātijas modeļi, to saistība ar vēlēšanu sistēmām.Demokrātiska procesa

“Latvijas politiķu atbildība pret sabiedrību”

IEVADS Pārsvarā deputātu politiskās atbildības pētījumu virzieni ir saistīti ar Saeimas darbību, tāpēc attiecīgais mērķis un uzdevumi ir vērsti uz Latvijas vidi un tiesisko regulējumu. Politisko atbildību pētījuši vairāki autori, bet šim pētījumam nav noteikta padziļināta uzmanība. Tika secināts, ka pētnieki ir izvirzījuši dažādas politiskās atbildības definīcijas. (Stinga, 2008) Latvijā

Latvijas sociālās politikas efektivitātes novērtējums salīdzinājumā ar citām ES valstīm

  1. SOCIĀLĀS POLITIKAS BŪTĪBA Pamatojums sociālās politikas nepieciešamībai galvenokārt ir darba un dzīves apstākļu uzlabošana, kā arī nabadzīgo dzīves kontrole. Sociālā politika ir valsts pasākumi, lai nodrošinātu sabiedrības locekļu aizsardzību, izglītošanu u.c. Sociālajā politikā ietilpst: katras valsts sociālā nodrošināšana, darba aizsardzība, kā arī pasākumu kopums izglītības, ģimeņu un citu

EU Council Essay

Table of content Introduction 2 1. Essence and principles of work of the EU Council 3 2. Functions of the EU Council 8 Introduction The Council of the European Union, often referred to in the treaties and other official documents simply as the Council, and informally known as the Council

EU Parliament Essay

EU Parliament Table of content Introduction 2 1. Concept and role of the European Parliament 3 2. The structure of the committees of the European Parliament. 7 3. Functions of the European Parliament 11 Conclusions 12 Introduction The European Parliament is a unique legislative body that has no analogs in

1. darbs ir priekšmetā “Politiskā sociālizācija un politisko procesu modelēšana”

Kas ir politikas process? “Ko mēs saprotam ar politiku? Jēdziens politika ir plašs un aptver jebkuru patstāvīgi vadītu darbības veidu.” Šādu jautājumu un politikas ietilpīgā jēdziena vispārīgu skaidrojumu sniedz Makss Vēbers sava darba „Politika kā profesija un aicinājums” ievadā. Vēl joprojām daudziem indivīdiem raksturīgs viedoklis, ka viņi spēj būt pilnīgi

PAŠVALDĪBAS POLICIJA

SATURS IЕVАDЅ 2 NЕРILNGАDĪGО NОZIЕDZĪBАЅ RАKЅTURОJUMЅ 4 Nоziеdzībаѕ viѕрārīgѕ rаkѕturоjumѕ 4 Nерilngаdīgо nоziеdzībаѕ rаkѕturоjumѕ 6 Nерilngаdīgо nоziеdzībаѕ līmеņа un dinаmikаѕ rаkѕturоjumѕ 9 АDMINIЅTRĀTĪVАЅ АTBILDĪBАЅ JĒDZIЕNЅ UN BŪTĪBА 15 Аdminiѕtrаtīvā рārkāрumа jēdziеnѕ 15 Аdminiѕtrаtīvā ѕοdа jēdziеnѕ 16 АDMINIЅTRАTĪVĀ РRΟСЕЅА NΟRMU РIЕMĒRΟŠАNАЅ IESPĒJAS РАŠVАLDĪBАЅ РΟLIСIJAS DARBĀ ЅAKARĀ AR NEРILNGADĪGAJIEM 21 Рašvaldībaѕ рοliсijaѕ

Paaugstinātie bīstamības avoti

Paaugstinātie bīstamības avoti SATURS IEVADS 3 1. PAAUGSTINĀTAS BĪSTAMĪBAS AVOTA JĒDZIENA RAKSTUROJUMS 5 1.1. Bīstamības jēdziena vispārīgs raksturojums 5 1.2. Paaugstinātas bīstamības avotu skaidrojums Civillikuma izpratnē 6 2. PAAUGSTINĀTAS BĪSTAMĪBAS AVOTU IZRAISĪTU SEKU IESTĀŠANĀS PRIEKŠSACĪJUMU RAKSTUROJUMS CIVILLIKUMA IZPRATNĒ 14 2.1. Pārkāpējs un tā vainas vispārīgs raksturojums, atbildība 14 2.2. Prettiesiskas

Государство как актор мировой политики

Государство как актор мировой политики Введение С тех пор, как неолиберальная институционалистская теория международных отношений была впервые опубликована в 1970-х годах Робертом Кеоханом, она получила широкое развитие и большое число последователей. Во все более глобализирующемся мире реалистическая и неореалистическая ориентация на государства, военную мощь и разрешение конфликтов при помощи силы

Геополитика Китая

Геополитика Китая Содержание Введение 3 1. Вестфальская система и современность 4 2. Политико-экономическая составляющая внешней политики Китая 6 3. Этапы геополитики Китая 9 Выводы 13   Введение За последние несколько лет Китай принял несколько внешнеполитических решений, оказывающих глобальное влияние на всю международную среду. Среди таких решений можно выделить увеличение его

State agencies created in Ireland

State agencies created in Ireland Introduction The formation of the public administration system in all countries is influenced by both internal and external factors. The development of a competent state structure through the enactment of timely reforms is a priority for the performance of public interests. It is clear that

Pārbaudījums studiju kursā “Varas dalīšana” (Gatavs darbs pielikumā)

pārbaudījums studiju kursā “Varas dalīšana” (katra atbilde ir jāpamato, pareizas var būt arī vairākas atbildes) 1) Varu raksturo (a) Morāle, griba, autonomija (b) Spēks, subordinācija, savstarpēja atkarība (c) (a) un (b) variantos ietverto parādību kopums   2) Valsts varas dalīšana notiek (a) Horizontāli (funkcionāli) (b) Vertikāli (institucionāli) (c) Horizontāli un

Par ārkārtējās situācijas izsludināšanu

Uzdevums Ministru kabineta 2020.gada 12.marta rīkojums Nr.103 „Par ārkārtējās situācijas izsludināšanu” ar kuru valsts teritorijā tika izsludināta ārkārtējā situācija ar mērķi ierobežot Covid-19 izplatību. Rīkojums satur: – Politiskus aicinājumus, – Valsts pārvaldes iekšējos lēmumus, – Vispārīgos administratīvos aktus. Identificējiet šīs sastāvdaļas (politiskie aicinājumi, valsts pārvaldes iekšējie lēmumi, vispārīgie administratīvie akti)

PUBLISKIE IEPIRKUMI VALSTS IESTĀDĒS

Baltijas Starptautiskā akadēmija Kursa darbs PUBLISKIE IEPIRKUMI VALSTS IESTĀDĒS Rīga 2021 Anotācija Kursa darba tēma “Publiskie iepirkumi valsts iestādēs” ir aktuāla Eiropas Savienības ekonomikā un likumdošanā. Kursa darba mērķis ir izpētīt visus publisko iepirkumu procedūru aspektus, kā arī elektroniskās iepirkumu sistēmas darbības principus. Kursa darba autors, apskatot ar publiskajiem iepirkumiem

Does leaderless protest movements are more engaged to produce political outcomes than protest movements with leaders?

Does leaderless protest movements are more engaged to produce political outcomes than protest movements with leaders? Resource mobilizers argue that open and developed societies provide better conditions for socially vulnerable groups, which makes protest commonplace as it can improve their situation. The presence of non-governmental organizations and other nongovernmental groups

Politika Majasdarbs N.1

Visi trīs termini “polity”, “policy” un “politics” veido politiku. Polity (formālā) – politikas institucionālā dimensija; politiskas sistēmas uzbūve, organizācija, politiskās normas, pēc kurām spēlēta politikas spēle. Piemēram, politikas iedalīšana ārpolitika un iekšpolitika. Politics (procesuālā) – politisko procesu, interešu konfliktu regulāciju ar kompromisa vai konsensusa palīdzību; politiskās gribas un varas realizācija

Valsts pārvaldes efektivitāte ir būtiska jebkurai valstij pasaulē…

Valsts pārvaldes efektivitāte ir būtiska jebkurai valstij pasaulē, tāpēc valsts pārvaldes darba kvalitātes novērtējuma problēma pēc būtības ir tik sena, cik ilgi pastāv valsts institūcija kā tāda. Tomēr vēsturiskie notikumi liecina, ka pasaulē jautājumi, kas skar valsts pārvaldes efektivitāti īpaši tika aktualizēti 19.gs. beigās. Lai gan izteikti vēlāk, tomēr jānorāda,

Economic Policy Course Exam

Introduction to Economic Policy Course Exam Questions Write answers to these questions. Every question should be addressed with theoretical explanation and real life example should be used (different from the course book). 1. Rational People Think at the Margin. Explain and give your own example of the rational decision making.

Makroekonomiskā nestabilitāte. Fiskālā politika. Monetārā politika K.D

MAKROEKONOMIKA Tēmas: Makroekonomiskā nestabilitāte. Fiskālā politika. Monetārā politika          1. uzdevums. Atbildiet uz jautājumiem! 1) Ekonomiskās aktivitātes vidējā cikla garums ir:     a) laiks, kurā ekonomikas attīstība iziet vienu cikla fāzi,   b) laiks, kurā ekonomikas attīstība iziet no krituma perioda,   c) laiks, kurā ekonomikas attīstība iziet visas

Skolas vecāku sanāksmes un to organizācija

LATVIJAS UNIVERSITĀTE Pedagoģijas, psiholoģijas un mākslas fakultāte Izglītības darba vādītajs un viena mācību priekšmeta skolotājs Skolas vecāku sanāksmes un to organizācija Referāts izglītības politikā RĪGA 2019 Problēmas raksturojums Ģimenes un skolas mijiedarbība ir problēma, par kuru vadošie skolotāji un psihologi ir domājuši vairāk nekā vienu gadsimtu. Mūsdienās mēs varam runāt

Visi trīs termini “polity”, “policy” un “politics” veido politiku.

Visi trīs termini “polity”, “policy” un “politics” veido politiku. Polity (formālā) – politikas institucionālā dimensija; politiskas sistēmas uzbūve, organizācija, politiskās normas, pēc kurām spēlēta politikas spēle. Piemēram, politikas iedalīšana ārpolitika un iekšpolitika. Politics (procesuālā) – politisko procesu, interešu konfliktu regulāciju ar kompromisa vai konsensusa palīdzību; politiskās gribas un varas realizācija

BREXIT

BREXIT BACHELOR THESIS DECLARATION OF HONOUR: RIGA, 2017 SUMMARY Talking about the agreements and treaties that the UK isn’t a part of – like the Euro zone. Searching for the reason why, and how this could influence future agreements. What is a referendum? What is the European Union? What happens

Politika un tiesības (5. ieskaite)

Politika un tiesības 5. ieskaite Mācību grāmata 122.-205. lpp. 1. Kādus 3 uzdevumus pilda konstitūcijas? ( 1 punkts ) Konstitūcijas nosaka valsts iekārtu, tai skaitā likumdošanu, izpildvaras un tiesu varas iznstitūcijas, svarīgākās pilsoņu tiesības, vēlēšanu un referendumu sistēmu u.c. 2. Kad pieņēma Latvijas Satversmi? ( 1 punkts ) 1922.gada 15.februārī

Iegūstiet piekļuvi visiem +5000 izpildītiem mācību darbiem.

Par 9.90 € jūs varat:
– Pārskatīt visas mūsu arhīvā pieejamās lapas.
– Lejuplādēt jebkurus 10 failus.

Piekļuve būs aktīva 24 stundas.

Jūs varat veikt maksājumu ar jebkuru bankas karti.

Majasdarbs.lv

Vai vēlies pasūtīt mācību darbu?

Cookie

Šīs tīmekļa vietnes satura kvalitātes uzlabošanai un pielāgošanai lietotāju vajadzībām tiek lietotas sīkdatnes – tai skaitā arī trešo pušu sīkdatnes. Turpinot lietot šo vietni Jūs piekrītat sīkdatņu lietošanai, kā arī iespējamai saziņai, ja kādā no lapā aizpildāmajām formām norādīsiet savu kontaktinformāciju.