Tag: Psiholoģija

The psychology of criminal behavior + Presentation

The psychology of criminal behavior Introduction A person is born with a collection of abilities and dispositions that interact with familial, societal, and cultural variables. Later on, some individuals engage in criminal activity while others never breach the law. Scientists from all disciplines are attempting to explain the causes and

Atgriezenisko saišu loma sistēmās 2F

Saite ir iekļauta jebkurā sistēmas definīcijā un nodrošina tā īpašību rašanos un integritātes saglabāšanu. Šī definīcija vienlaikus raksturo gan struktūru un darbību no sistēmas. Tomēr ir diezgan grūti definēt šo gandrīz acīmredzamo jēdzienu, dažos gadījumos saziņa ir “process”, citos tas ir “apakšsistēma (elements)”. Var teikt, ka ” atgriezeniskā saite “

Психология, ответы на вопросы F28 (Ответы в приложении)

Циклический характер познания: проблема – гипотеза – теория Способность правильно сформулировать проблему – это первый шаг к её верному решению. Проблема – это объективно возникающий в ходе развития познания вопрос или целостный комплекс вопросов, решение которых представляет существенный практический или теоретический интерес. Этапы познания можно характеризовать как: Постановка проблемы. Гипотеза. Научная теория. Определение проблемы

Ответы на вопросы “Психология” 14102022

Циклический характер познания: проблема – гипотеза – теория Способность правильно сформулировать проблему – это первый шаг к её верному решению. Проблема – это объективно возникающий в ходе развития познания вопрос или целостный комплекс вопросов, решение которых представляет существенный практический или теоретический интерес. Этапы познания можно характеризовать как: Постановка проблемы. Гипотеза. Научная теория. Определение проблемы

Sociālā politika ir svarīga jebkurā valsts attīstības posmā

  Sociālā politika ir svarīga jebkurā valsts attīstības posmā. Šīs politikas realizētāji ir Sociālie dienesti un sociālie darbinieki. Latvijas sociālo darbinieku ētikas kodeksā teikts, ka sociālie darbinieki iesaistās gan sociālās jomas, gan politikas aktivitātēs, lai ietekmētu un veidotu sociālo politiku un ekonomisko attīstību. Latvijas sociālo darbinieku profesijas standarts nosaka, ka

Profesionālās izdegšanas sindroms sociālajiem darbiniekiem

Profesionālās izdegšanas sindroms sociālajiem darbiniekiem Izdegšanas sindromu galvenokārt definē kā fiziskā un/vai garīgā izsīkuma stāvokli, kurš novērojams kā sekas ilgstošai emocionālai nelabsajūtai, kas saistīta ar darba apstākļiem un cilvēka paštēlu. Psihiatrijā dažādi stresa sindromi ir pazīstami jau sen — piemēram, akūta stresa reakcija vai posttraumatiskā stresa sindroms. Šobrīd šai traucējumu grupai

Izdegšanas sindroms praktizējošiem ārstiem Latvijā

Eseja Izdegšanas sindroms praktizējošiem ārstiem Latvijā Marija Avota un Anna Millere no Rīgas Stradiņa universitātes veica pētījumu par izdegšanas sindromu praktizējošiem ārstiem Latvijā, jo kā ir norādījušas pašas pētījuma autores, veselības aprūpes sistēma Latvijā ir ilgstošā pārmaiņu procesā. Šīs pārmaiņas tiešā veidā ietekmē veselības aprūpes darbinieku darba apstākļus. Darbs kļūst

1.3.1.VSNA (valodas sistēmas nepietiekamības attīstība) cēloņu raksturojums un iedalījums līmeņi

1.3.1.VSNA (valodas sistēmas nepietiekamības attīstība) cēloņu raksturojums un iedalījums līmeņi Analizējot cilvēka attīstību no fiziskā un psiholoģiskā viedokļa, ar pārliecību var apgalvot, ka tā attīstība ir “secīgas, neatgriezeniskas, likumsakarīgas un kvalitatīvas pārmaiņas cilvēka dzīves un garīgo procesu norisē” (Lūse, Miltiņa, Tūbele, 2012). Turklāt kā norāda A.Špona – lai spētu orientēties

Bērna stresa pārvarēšanas metodes un to efektivitāte

  Veselība ir personas pilnīgas fiziskās, garīgās un sociālās labklājības stāvoklis. Veselība nosacīti sastāv no trim savstarpēji atkarīgām dimensijām: fiziskās, psiholoģiskās un emocionālās. Tā, piemēram, psihisko veselību lielā mērā ietekmē personas emocionālā labsajūta, savukārt emocionālo labsajūtu nosaka cilvēka apmierinātība ar dzīvi, pozitīva domāšana un labas savstarpējās attiecības ar apkārt esošajiem

Pamātes un patēva loma ģimenē (prezentācija pielikumā)

!!Ikviena pamāte vai ikviens patēvs: viņiem ir pilnīga atbildība (gluži kā bioloģiskajiem vecākiem), bet nav legālu tiesību. Tā ir nemitīga balansēšana starp iesaistīšanos un iesaistīšanos par daudz, savas lomas un nozīmes meklēšanu vecāku hierarhijas modelī. Jēdzieniem “patēvs” un “pamāte” nav precīzas definīcijas, bet parasti tas nozīmē vecāka jaunais laulātais, kurš

LU STUDENTU PRASMES IZMANTOT E-GRĀMATU IESPĒJAS

  Ievads 2 1. Pētījuma terminu skaidrojumi 2 1.1. E-grāmata 2 1.1.1. E-grāmatu vēsture 2 1.1.2. E-grāmatu klasifikācija 2 1.1.3. E-grāmatu formātu veidi Error! Bookmark not defined. 2. Pētījuma teorētiskā bāze 2 2.1. Difūzijas teorija 2 3. Izpētes pakāpes analīze 2 4. Pētījuma metodoloģija 2 4.1. Anketēšana 2 4.2. Daļēji

3 – 4 gadīgu bērnu kustību koordinācijas veicināšana sporta nodarbībās

3 – 4 gadīgu bērnu kustību koordinācijas veicināšana sporta nodarbībās Saturs Ievads 4 1. 3-4 gadus vecu bērnu kustību koordinācijas veicināšana 6 1.1. 3-4. gadus veca bērna attīstības raksturojums 9 1.2. Fiziskās aktivitātes un kustību koordinācijas vispārīgs raksturojums 14 2. Veicināšanas nodarbības sportā 23 2.1. Pedagoģiskās darbības organizēšanas būtība 25

PSIHOLOGA DARBS SKOLĀ: TIESISKIE ASPEKTI

PSIHOLOGA DARBS SKOLĀ: TIESISKIE ASPEKTI   Ievads Psihologi vistiešākā veidā rūpējas par sabiedrības psiholoģisko labklājību, nodrošinot palīdzību krīzes situācijās, gādājot par garīgo veselību, sniedzot atbalstu psiholoģiskā stresa un risku mazināšanā. (LR Psihologu likums, 2018) Psihologs ar atbalstu, iedrošināšanu, aktīvo uzklausīšanas un citām metodēm un tehnikām palīdz formulēt mērķis, izpētīt problēmas

Līderība un organizāciju uzvedība

  Saturs Saturs 2 Ievads 3 Līderis nr. 1 4 Līderis nr. 2 6 Līderis nr. 3 7 Kopsavilkums 9 Izmantotās literatūras un avotu saraksts 10 Ievads Līderis ir cilvēks, kurš ietekmē citus nevis piespiežot, bet pārliecinot. Savukārt, vadītājs ir cilvēks, kurš ir iecelts vadošā amatā un viņam noteiktā grupā

Līderība un organizāciju uzvedība

Līderība un organizāciju uzvedība Saturs Saturs 2 Ievads 3 Es kā līderis 5 Situāciju modelēšana 7 Izmantotās literatūras un avotu saraksts 8 Ievads Līdera psiholoģisko spēju un īpašību saraksts, kurš balstīts uz amerikāņu pētnieku E. Dubrina un A. Ellisa pētījumiem: Augsts intelekta līmenis. Attīstīta loģiskā domāšana, plašs redzesloks un zināšanas,

E. Kaneti “Masa un vara”

INSTRUKCIJA MĀJASDARBA RAKSTĪŠANAI FILOSOFIJĀ Pēdējā lekcijā jāiesniedz pārdomas par 3 fragmentiem – par katru no fragmentiem 1 lpp. pēc noteiktas shēmas (3×1 lapa) A – par ko ir šis fragments (pierādīt ar citādiem no teksta) B – īsa (1 rindkopu gara) informācija par autoru C – pārdomas, vai iepriekš formulētās

Attālīnāts darbs 07202203

А.В. Слепов пишет, что удаленная работа – это выполнение определенной трудовым договором трудовой функции, при условии использования для выполнения данной трудовой функции и для осуществления взаимодействия между работодателем и работником по вопросам, связанным с ее выполнением, информационно-телекоммуникационных сетей общего пользования, в том числе сети “Интернет”: а) вне места нахождения работодателя,

Eiropas Savienības tiesas nolēmuma privāttiesību jomā analīze

 Eiropas Savienības tiesas nolēmuma privāttiesību jomā analīze Apskatītā lieta: lieta C-168/08 par lūgumu sniegt prejudiciālu nolēmumu atbilstoši EKL 68. un 234. pantam, ko Cour de cassation (Francija) iesniedza ar lēmumu, kas pieņemts 2008. gada 16. aprīlī un kas Tiesā reģistrēts , tiesvedībā Laszlo Hadadi (Hadady) pret Csilla Marta Mesko, laulātā

Mana stresa analīze un pašpalīdzības koncepts

Mana stresa analīze un pašpalīdzības koncepts Lai varētu izanalizēt savu stresa līmeni un saprast kā rīkoties, lai palīdzētu sev pārvarēt dažādas stresa situācijas, sākumā ir jāsaprot, kas ir stress. Stress ir nespecifiska organisma atbildes reakcija uz jebkuru tam izvirzītu prasību, kas palīdz organismam pielāgoties un tikt pāri grūtībām, kuras radušās.

“Life is more fun if you play games.”

Games People Play “Life is more fun if you play games.” Roald Dahl, My Uncle Oswald What is a game? According to the Oxford Dictionary, this is: An activity is something that one does for entertainment or fun. A complete episode or period of play, ending in a final result.

Sāpes 07202202

Ievads Sāpes ir nepatīkama sensora vai emocionāla pieredze, kas saistīta ar īstu vai potenciālu audu bojājumu. Neiropātiskas sāpes ir sāpes, kuru iemesls ir somatosensorās sistēmas bojājums vai slimība. Dažādas slimības vai somatosensorās sistēmas bojājumi var novest pie izmainītas vai traucētas sensoro signālu pārvades jeb transmisijas, kā biežākos cēloņus neiropātiskām sāpēm

Sociālās nevienlīdzības izpausmes Latvijas sabiedrībā manā skatījumā

Eseja Sociālās nevienlīdzības izpausmes Latvijas sabiedrībā manā skatījumā ANO 1948. gadā pieņemtajā “Vispārējās cilvēktiesību deklarācijas” 25. panta 1. punktā teikts: „Katram cilvēkam ir tiesības uz tādu dzīves līmeni, tostarp uzturu, apģērbu, mājokli, medicīnisko aprūpi un sociālajiem pakalpojumiem, kas nepieciešami viņa un viņa ģimenes veselībai un labklājībai.” [1] Vispārīgi var apgalvot,

Stress un izdegšana bāriņtiesas locekļa palīga darbā

Eseja Stress un izdegšana bāriņtiesas locekļa palīga darbā Kā ir norādījusi pētījumu un konsultāciju kompānija Kantar, pēdējā laikā ļoti bieži tiek aktualizēts jautājums par pieejamā darbaspēka samazināšanos un daudzi uzņēmēji dalās ar savu pieredzi par to, ka šobrīd ir ļoti grūti atrast darbiniekus un situācija kļūst arvien sarežģītāka. Tas zināmā

Sociāla darba metodes ar deviantas  uzvedības pusaudžiem

Sociāla darba metodes ar deviantas  uzvedības pusaudžiem SAĪSINĀJUMU, SIMBOLU, SPECIĀLO TERMINU UN TO DEFINĪCIJU UZSKAITĪJUMS SAĪSINĀJUMU, SIMBOLU, SPECIĀLO TERMINU UN TO DEFINĪCIJU UZSKAITĪJUMS 4 IEVADS 6 1. UZVEDĪBAS TRAUCĒJUMI PUSAUDŽIEM RAKSTUROJUMS 8 1.1. Uzvedības traucējumi – jēdziens, cēloņi, būtība 9 1.1.1. Deviantas uzvedības jēdziena un veidu raksturojums 16 1.1.2. Deviantas uzvedības cēloņi

Cilvēka un dzīvnieka domāšana: līdzība un atšķirības

Cilvēka un dzīvnieka domāšana: līdzība un atšķirības   Saturs Anotācija 2 Abstract 3 Ievads 5 Domāšanas prasmes būtība, nozīme, aktualitāte 7 Domāšanas jēdziena raksturojums 7 Domāšanas veidi, to raksturojums 9 Cilvēka domāšanas raksturojums 10 Dzīvnieka domāšanas raksturojums 16 Cilvēka un dzīvnieka domāšanas izvērtējums 19 Nobeigums un secinājumi 24 Izmantotās literatūras

Līdzatkarīgas ģimenes attiecības

Līdzatkarīgas ģimenes attiecības SATURS IEVADS 4 ATKARĪBAS KĀ PROBLĒMAS RAKSTUROJUMS 5 LĪDZATKARĪBAS JĒDZIENA RAKSTUROJUMS 8 Līdzatkarības būtība un raksturojums 9 Līdzatkarīgas ģimenes būtība un raksturojums 11 NOBEIGUMS 14 IZMANTOTĀS LITERATŪRAS SARAKSTS 15 IEVADS Cilvēka veselība tiek uzskatīta par daudzšķautņainu, pārnacionālu, subjektīvu, unikālu (Palkova, 2022). Cilvēks tā spēju un potenciāla dēļ

COVID-19 pandēmijai ietekmēja ikvienu cilvēku un ikvienu nozari

COVID-19 pandēmijai ietekmēja ikvienu cilvēku un ikvienu nozari. Pandēmijai sākoties, arī masu mediju joma Latvijā piedzīvoja karstus laikus, kas bija izaicinoši gan uzņēmumiem, gan pašiem žurnālistiem, kuru pienākums bija aiznest ziņu īstajā formātā un īstajos vārdos līdz sabiedrībai. Krīzes komunikāciju katrs cilvēks uztver dažādi, īpaši tas attiecās uz cilvēkiem ar

5 – 6 gadīgu bērnu matemātisko prasmju apguves veicināšana spēlēs un rotaļās

5 – 6 gadīgu bērnu matemātisko prasmju apguves veicināšana spēlēs un rotaļās Saturs Ievads 5 1. Teorētiskās literatūras analīze par vecākā pirmsskolas vecuma bērnu matemātisko priekšstatu veidošanos 7 1.1. Vecākā pirmsskolas vecuma bērnu attīstības raksturojums 7 1.2. Matemātisko priekštatu veidošanās pirmsskolā 12 1.3. Rotaļas un spēles bērnu matemātisko priekštatu sekmēšanai

Socioloģijas kontroljautājumi

Socioloģijas kontroljautājumi 1.Socioloģijas priekšmets un objekts Socioloģijas priekšmets ir sabiedrības dzīves sociālā puse, t.i. socioloģija pēta visu savienojumu un attiecību kopumu, ko sauc par sociālajām. Socioloģisko zināšanu objekts, tā īpatnības ir saistītas ar sociālo, sociālo saišu un attiecību jēdzienu un to organizēšanas veidu izpratni. Zem socioloģijas objekta saprot sabiedrību kopumā

Sociālā institūta izpratne un būtība (darbs un prezentācija pielikumā)

ReferatsDownload Referāts Sociālā institūta izpratne un būtība 2021-12-15 Ievads Socioloģija ir zinātne par likumiem, kas regulē sociālo sistēmu, kopienu, grupu, indivīdu veidošanos un attīstību. Socioloģija kā zinātne parādījās 1989. gadā. Termins “socioloģija” sastāv no vārdiem no divām dažādām valodām: latīņu un grieķu. Tulkojumā no latīņu valodas “socium” ir sabiedrība, un

Aprakstīt katra sociālā institūta būtību un funkcijas

Uzdevums Aprakstīt katra sociālā institūta būtību un funkcijas 1.Ģimene kā sociālais institūts Būtība Laulības institūts ir viens no vecākajiem sociālajiem institūtiem. Ģimene – uz radniecību, laulību vai adopciju balstīta cilvēku apvienība, ko saista kopīga dzīve un savstarpēja atbildība par bērnu audzināšanu. Ģimenes pazīmes: Laulība, asinsradniecība vai audžuģimene; Kopīga dzīvošana; Kopīga

«5 разных инновационных примеров из социальной сферы»

По дисциплине Инновационная деятельность в социальной сфере На тему «5 разных инновационных примеров из социальной сферы» Содержание Введение 3 1. Сущность социальных инноваций 4 2. GameBus: социальная инновация в сфере здравоохранения 6 3. Примеры социальных инноваций в сфере безработицы 9 4. 3D-принтер для борьбы с бездомными 13 Заключение 15 Список

Исследование связи между профессиональным стрессом и выгоранием на работе

Исследование связи между профессиональным стрессом и выгоранием на работе Содержание Аннотация 3 Abstract 4 Anotacija 5 Список рисунков 6 Список таблиц 7 Введение 8 1. Проблемы изучения стресса и профессионального стресса в психологии. 10 1.1 Стресс и его составляющие 10 1.2. Концепция рабочего стресса 16 2. Теоретический анализ подходов к

«Услуги детям в организациях отдыха и оздоровления»»

САМОСТОЯТЕЛЬНАЯ РАБОТА По дисциплине На тему «Национальный стандарт Российской Федерации ГОСТ Р 52887-2018 (взамен ГОСТ Р 52887-2007) «Услуги детям в организациях отдыха и оздоровления»» Содержание ВВЕДЕНИЕ 3 1. Стандартизация и национальные стандарты 4 2. Анализ выбранного стандарта в сфере социального обслуживания 6 Заключение 9 Список использованной литературы 10 ВВЕДЕНИЕ Сегодня

Социально-психологическое консультирование для безработных граждан (prezentācija pielikumā)

vАктуальность. Потеря работы для большинства людей влечет за собой изменение привычного образа их жизни, пониженную самооценку, тревожность и носит серьезную психологическую травму. Пандемия Ковид-19 и связанные с ней ограничения оказали значительное влияние на экономику большинства стран и способствовали повышению уровня безработицы. vСпециалистам социальных служб следует использовать эффективные способы оказания психологической

Проанализируйте скандинавскую модель социальной защиты Норвегии, Швеции, Финляндии, сделайте сравнительный анализ.

Задание 2. Проанализируйте скандинавскую модель социальной защиты Норвегии, Швеции, Финляндии, сделайте сравнительный анализ. Заполните таблицу. Скандинавская модель включает в себя стандарты, которым следуют в Швеции, Норвегии, Финляндии и Дании. Эти страны известны высоким уровнем жизни и низким уровнем доходов. Данная модель включает в себя социальные льготы, такие как бесплатное образование,

Подходы к инновационным социально-психологическим технологиям в социальной работе

Подходы к инновационным социально-психологическим технологиям в социальной работе Понятие «социальная технология» вошло в научный оборот только в 40-х годах XX века. Базой для разработки и развития этой категории является термин «технология», но технология не в традиционном смысле, который относится к только материальному производству, а в более широком – затрагивающем и

«Теория и практика управления в социальной работе»

На тему «Теория и практика управления в социальной работе» Содержание Введение 3 1. Национальное агентство занятости 4 2. Учебный центр «BUTS» 7 Заключение 10 Введение Компании могут структурировать и использовать свои ресурсы различными способами для постановки и достижения подавленных целей. Они используют различные структуры организационного управления, выбор которых зависит от

«Массовая, народная и элитарная культуры: проблемы взаимоотношения»

По дисциплине Социальная культура На тему «Массовая, народная и элитарная культуры: проблемы взаимоотношения» Содержание Введение 3 1. Сущность культуры 4 2. Типология культур 8 Заключение 14 Список использованной литературы 15 Введение Культура – это наш образ жизни. Он включает в себя наши ценности, убеждения, обычаи, языки и традиции. Культура отражается

«Инновации как фактор социального развития»

По дисциплине «Актуальные социальные проблемы современности» На тему «Инновации как фактор социального развития» Содержание Введение 3 1. Сущность социального развития 4 2. Сущность социальных инноваций 8 Заключение 11 Список использованной литературы 12 Введение Социальные проблемы современного общества имеют комплексный характер и трансграничны, то есть оказывают влияние на все общество. Это

Социально-психологическое консультирование для безработных граждан (prezentācija pielikumā)

Введение Индивидуальная социальная работа (в некоторых источниках – социальная работа со случаем) является основным методическим комплексом социальной работы, наряду с групповой и общественной работой. Процедуры сбора информации, оценки, планирования вмешательств, услуг и мер защиты, предоставления, координации, контроля и оценки услуг и мер постигаются через теоретические и ценностные основы профессии социального

Возможности инновационных социально- психологических технологий направленных на повышение мотивации к трудоустройству у безработных

САМОСТОЯТЕЛЬНАЯ РАБОТА По дисциплине Методика подготовки магистерской диссертации На тему «Возможности инновационных социально- психологических технологий направленных на повышение мотивации к трудоустройству у безработных» Содержание Элементы оглавления не найдены. ВВЕДЕНИЕ Актуальность темы:  Занятость населения является одной из важнейших задач государства. Государственное агентство занятости (ГАЗ) в Латвии основная организация по службе занятости,

Digitālā kompetence: būtiska prasme skolotājiem

  IEVADS 5 1.Digitālā kompetence, tā jēdziens un būtība 7 1.1.Digitālās kompetences jēdziens un būtība 7 1.2. Ieskats „digitālās kompetences” vēsturiskā aizsākumā 12 1.3. „Digitālās kompetences” nozīme 17 1.4. „Digitālā kompetence” un skolotājs Latvijā 20 2. Empīrisko un teorētisko pētījumu apskats 25 2.1. Skolotāju „digitālās kompetences” problēmaspekti 25 2.2. Zinātnieku

Trauksmes definīcija, tās veidi

Teorētiskā daļa Trauksmes definīcija, tās veidi Pētījumam par trauksmi nepieciešams izskatīt tā termina skaidrojumu. Trauksme ir sajūtas vai emocijas, kuras vajadzētu pieņemt kā normālu pazīmi. Būtībā bez trauksmes cilvēks nevar dzīvot, jo tā ir kā signāls organismam, ka apkārtējā vidē vai iekšējā pasaulē (psihē) ir kaut kāds drauds cilvēka iekšējai

ADJECTIVES IN BBC ARTICLES ON VACCINATION TITLE IN LATVIAN

ADJECTIVES IN BBC ARTICLES ON VACCINATION TITLE IN LATVIAN ANOTĀCIJA ABSTRACT CONTENTS Introduction 6 1.Essence and characteristic of adjectives 7 1.1. Adjective as word class 7 1.2. Classification and functions of adjectives 10 2. Analysis of BBC articles on vaccination 14 2.1. General analysis of chosen texts 14 2.2. Analysis

Методология проведенного эмпирического исследования

5. Методология проведенного эмпирического исследования Для реализации цели и задач текущего исследования необходимо проведение эмпирического исследования. Цель эмпирического исследования заключается в изучении явлений, основываясь на наблюдении и измерении явлений (Кузнецова). При проведении эмпирического исследований, ученый черпает знания из фактического опыта, а не из теории или собственных убеждений. Основные составляющие эмпирического

5 разных инновационных примеров из социальной сферы

Введение Говоря об инновациях, мы обычно думаем о новых технологиях, разработанных крупными компаниями, которые призваны способствовать их экономическому росту. Тем не менее, инновации – это нечто большее, чем инструмент получения прибыли. инновации должны не только помогать наращивать капитал бизнеса, они также помогают обществу процветать. Социальные инновации относятся к процессу разработки

DARBA STRESA PĀRVARĒŠANAS METODES

DARBA STRESA PĀRVARĒŠANAS METODES SATURS IEVADS 3 STRESA JĒDZIENS UN TĀ BŪTĪBA 4 STRESA PĀRVARĒŠANAS IESPĒJAS DARBĀ 7 IZMANTOTĀS LITERATŪRAS UN AVOTU SARAKSTS 11 IEVADS Šķiet, nebūs neviena cilvēka, kurš nebūtu dzirdējis vai pats saskaries ar jēdzienu “stress darba vietā”. Visā attīstītajā pasaulē, mainoties darba videi, daudzi nodarbinātie arvien mazāk

EMOCIONĀLĀ INTELEĢENCE (EI) TEORĒTISKAIS SKAIDROJUMS

TEMATS: EMOCIONĀLĀ INTELEĢENCE (EI) TEORĒTISKAIS SKAIDROJUMS Zinātniskās literatūras analīze un izpēte Emocionālā inteliģence jēdziens un būtība Emocionālās inteliģences jēdzienu var pētīt, kā atsevišķus vārdus: „emocijas” un „inteliģence”, jo, pamatojoties uz Ciarrochi, J., Forgas, J.P. , Mayer, J. D. publicētā, no sākuma psiholoģijā tika pētītas tieši emocijas, un, tad, laika gaitā

Majasdarbs.lv

Vai vēlies pasūtīt mācību darbu?

Cookie

Šīs tīmekļa vietnes satura kvalitātes uzlabošanai un pielāgošanai lietotāju vajadzībām tiek lietotas sīkdatnes – tai skaitā arī trešo pušu sīkdatnes. Turpinot lietot šo vietni Jūs piekrītat sīkdatņu lietošanai, kā arī iespējamai saziņai, ja kādā no lapā aizpildāmajām formām norādīsiet savu kontaktinformāciju.