Tags: Psiholoģija

Uzturs un stress 16032023

Ievads Pētījuma aktualitāte Stresa ievainojumi ir traumu spektrs, kas ataino nesakritību starp kaula izturību un hronisku mehānisku slodzi, kam kauls tiek pakļauts. Šī nesakritība var būt gan normālam kaulam pie abnormāli smagas slodzes, gan arī tāda, kas rodas abnormālam kaulam pie parastas slodzes. [1] Mūsdienās ir plaši pētīta un pierādīta uztura

Mūsdienu pieejas uzņēmuma personāla motivācijas sistēmas izveidei

Ievads Katram cilvēkam grūti sevi motivēt, un motivēt citus ir vēl grūtāk, jābūt iekšējam entuziasmam, lai veikt saistītas aktivitātes ne tikai personīgajā dzīvē bet arī ar darbu saistītas aktivitātes, to var definēt ka iekšējo spēku, kas palīdz cilvēkiem sasniegt mērķus un realizēt sevi kā personību. Motivēt darbiniekus, lai attīstītu organizāciju,

Psihometrika15032023

1). Mercer | Mettl Personality Profiler test. Personības novērtēšanas tests ir rīks, kas paredzēts cilvēka personības novērtēšanai. Tests tiek izmantots, lai izprastu domu un uzvedības modeļus, ko cilvēki atklāj dažādās situācijās. Personības novērtējums ir vērtīgs rīks personības noteikšanai, palīdz atlasīt pretendentus un konkrētu amata vietu. 2). Testa dalībniekiem ir jāatbild

PATSTAVĪGĀ DARBA PRASMJU VEIDOŠANA 1.KLASES SKOLĒNIEM DABASZINĪBU STUNDĀS

IEVADS Analizējot mūsdienu tendences, jānorāda, ka 21.gs. ir krasi mainījusies attieksme pret izglītošanos un izglītības iestādēs sniegtajām zināšanām un prasmēm. Pastāv dažādi tā saucamo 21. gadsimta prasmju saraksti. Taču ASV Zinātņu akadēmijas ziņojumā uzsvērts, ka skolā vislielākā uzmanība līdz šim pievērsta tieši kognitīvajām caurviju prasmēm, kas visvairāk saistītas ar domāšanas

Darbinieku motivācija un saliedētība attālinātā darba režīmā uzņēmumā SIA viensviens.lv

Ievads Personāla attīstībā īpaša loma ir darbinieku motivēšanai. Motivēšanas problēma ir bijusi aktuāla visos laikos, un arī pašlaik, mūsdienu sarežģītajos ekonomiskajos apstākļos tās nozīme nav zudusi. Bez pareizas motivācijas pieejas ir grūti panākt darbinieku maksimālu atdevi savam darbam, kas savukārt ietekmē uzņēmuma turpmāko attīstību (Sizova, 2012). Darbinieku motivēšana ir ļoti

Bērnu aptaukošanās izplatība

Bērnu skaits ar virssvaru vai aptaukošanos pēdējo gadu laikā turpina pieaugt. Liekā svara problēma ir izplatīta daudzās Eiropas un citās pasaules valstīs, var teikt, ka tas ir viens no lielākajiem 21. gadsimta izaicinājumiem sabiedrības veselības aprūpē. Agrāk tika uzskatīts, ka svara problēmas ir raksturīgas tikai attīstības valstīm, bet pēdējo gadu

PATSTAVĪGĀ DARBA PRASMJU attīstības 1.KLASES SKOLĒNIEM DABASZINĪBU STUNDĀS

IEVADS 21.gadsimtā ir krāsi mainījusies attieksme pret izglītošanos un izglītības iestādēs funkcijām. Pastāv dažādi tā saucamo 21. gadsimta prasmju saraksti. Taču ASV Zinātņu akadēmijas ziņojumā (skat. Ozoliņa, 2019) uzsvērts, ka skolā vislielākā uzmanība līdz šim pievērsta tieši kognitīvajām caurviju prasmēm, kas visvairāk saistītas ar domāšanas un informācijas apstrādes prasmēm. Turpretī

PATSTAVĪGĀ DARBA PRASMJU attīstības 1.KLASES SKOLĒNIEM DABASZINĪBU STUNDĀS

IEVADS 21.gadsimtā ir krāsi mainījusies attieksme pret izglītošanos un izglītības iestādēs funkcijām. Pastāv dažādi tā saucamo 21. gadsimta prasmju saraksti. Taču ASV Zinātņu akadēmijas ziņojumā (skat. Ozoliņa, 2019) uzsvērts, ka skolā vislielākā uzmanība līdz šim pievērsta tieši kognitīvajām caurviju prasmēm, kas visvairāk saistītas ar domāšanas un informācijas apstrādes prasmēm. Turpretī

Rāpošanas un lēkšanas veidu apguves veicināšana 1,5 – 3 gadīgiem bērniem pirmsskolas dienas ritā

IEVADS Šī darba ietvaros tiks veikti teorētiskie un praktiskie pētījumi atbilstoši izvēlētai kvalifikācijas darba tēmai: “Rāpošanas un lēkšanas veidu apguves veicināšana 1,5 – 3 gadīgiem bērniem pirmsskolas dienas ritā”. Pievēršoties zinātnieku un speciālistu pētījumu rezultātiem var atzīmēt, ka ar bērnu agrīnās attīstības pētījumu ir nodarbojušies daudzi zinātnieki, piemēram: Masaru Ibuka

5-6 gadus vecu bērnu tikumisko vērtību veidošana literāro darbu iepazīšanas procesā

IEVADS Izvēlētais kvalifikācijas darbs pakļauts vienai idejai – veikt teorētiskos un praktiskos pētījumus atbilstoši izvēlētai kvalifikācijas darba tēmai: „5-6 gadus vecu bērnu tikumisko vērtību veidošana literāro darbu iepazīšanas procesā”. Zinātniskā un teorētiskā līmenī pirmsskolas vecuma bērnu tikumisko īpašību veidošanās izpētes aktualitāte ir saistīta ar dažādu psihologu un skolotāju lielo uzmanību

PERSONU AR GARĪGA RAKSTURA TRAUCĒJUMIEM SOCIĀLĀ REHABILITĀCIJA PUSCEĻA MĀJĀ

Ievads Pusceļa mājas pakalpojuma mērķis – veicināt personu ar garīga rakstura traucējumiem rehabilitāciju, integrāciju sabiedrībā un darba tirgū, sniegt sociālās rehabilitācijas pakalpojumu un individuālu atbalstu sociālo problēmu risināšanā personām ar garīgās attīstības traucējumiem, nodrošināt klientam sociālo pakalpojumu atbilstoši klienta individuālajām vajadzībām. Izaicinājumi, ar kuriem cilvēki ar garīgā rakstura traucējumiem saskarās

Lomu rotaļu ietekme uz bērna agresīvas uzvedības izmaiņām

Agresija skaidrojama kā motivēta destruktīva uzvedība, kas ir pretrunā ar sabiedrībā pieņemtajām normām, un nodara kaitējumu uzbrukuma objektiem (dzīviem vai nedzīviem), nodarot fizisku kaitējumu cilvēkiem (negatīvu pārdzīvojumu, spriedzes stāvokli, bailes, nomāktību). [1] Agresija visbiežāk tiek skaidrota kā fiziska vai verbāla uzvedība, kas ir vērsta, lai kādam nodarītu ļaunu. Šis raksturojums

Endokrīnā sistēma

Ievads Endokrīnā sistēma ir dziedzeru un audu komplekss, kas ražo un sekretē hormonus – bioloģiski aktīvas molekulas. Šī sarežģītā sistēma ķermenī regulē un koordinē vitālas funkcijas, tai skaitā augšanu un attīstību, metabolismu, seksuālo funkciju un reprodukciju, kā arī miegu un garastāvokli. (1) Daudzas no organisma bioloģiskajām sistēmām ar endokrīnās sistēmas

Tuvākās attīstības zona supervīzijā

Supervīzija psihoterapijas kontekstā Supervīzija ir formāls process, kurā kvalificēts vai apmācīts psihoterapeits vai psihoterapeitiskais konsultants regulāri iepazīstina ar savu klientu darbu izraudzītajam vai izvēlētajam supervizoram, lai uzlabotu viņu praksi, rūpīgi pārdomājot procesu. Supervīzijas galvenais mērķis ir nodrošināt terapeita psihoterapijas prakses efektivitāti, kas savukārt ļaus terapeitam strādāt pie labākās iespējamās psihoterapijas

Использование групповой модели сотрудничества для развития умения разговаривать у учеников 9 класса на уроках РКИ (русский как иностранный).

1.1. Сущность и функции говорения в изучении иностранного языка Язык возник как средство общения. Он существует и живет только благодаря речевой деятельности. Ведущей целью обучения иностранцев русскому языку является формирование коммуникативной компетенции как способности решать различные коммуникативные задачи в актуальных для участника общения сферах и ситуациях[1]. Другими словами, при изучении

Lēmumu pieņemšanas teorija. Racionalitātes teorija

Racionālas izvēles teoriju var izmantot dažādās jomās, tostarp ekonomikā, psiholoģijā un filozofijā. Šī teorija apgalvo, ka indivīdi balstoties uz savām intresēm vai vēlmēm, veic izvēli ar vislielāko ieguvumu. Cilvēki izvērtē savas iespējas un veic izvēli, kas, viņuprāt, viņiem ir visatbilstošākā vai noderēs vislabāk. Racionālās izvēles teorija attiecas uz vadlīniju kopumu,

DZĪVNIEKU ASISTĒTĀ PEDAGOĢIJA PIRMSKOLAS VECUMA BĒRNIEM AR GARĪGĀS ATTĪSTĪBAS TRAUCĒJUMIEM

Garīgās attīstības traucējumi ir prāta spēju (intelekta) traucējumi, kuri neatjaunojas un nav izārstējami. Tie ir galvas smadzeņu bojājumi vai to darbības traucējumi, kas ir iedzimti vai rodas dzīves laikā. Garīgā rakstura traucējumi bērniem tiek konstatēti piedzimstot vai agrā bērnībā, piemēram, Dauna sindroms, kā arī rodas dzīves laikā, piemēram, smadzeņu bojājumu

Emociju loma cilvēka uzvedības vadībā

Ievads Emocijas ir jebkura cilvēka ikdienas neatņemama “sastāvdaļa”. Emocijas cilvēka dzīvi “krāso” visdažādākajos toņos, piešķir ikdienas notikumiem nozīmi, kā arī spēcīgi ietekmē cilvēka dzīvi kā tādu – akadēmiskos un profesionālos sasniegumus, attiecības ar apkārtējiem, protams, arī pašsajūtu. Arvien vairāk speciālistu psiholoģijas un pedagoģijas jomā secina, ka lai kļūtu par veiksmīgu

Vārdu krājuma aktivizēšana stāstītprasmes sekmēšanai 5 gadus veciem bērniem pedagoģiskā procesā starptautiskajā skolā.

  5 gadus vecu bērnu attīstības raksturojums veselumā ( fiziskā, sociālā un kognitīvā joma – atmiņa, uztvere, domāšana, emocijas, valoda un runa). Stāstītprasmes sekmēšanas iespējas Vārdu krājuma raksturojums 5 gadus veciem bērniem Stāstītprasmes attīstības priekšnosacījumi Pētījum priekšmets – Stāstītprasmes sekmēšana Pētījuma objekts – pedagoģiskais process stāstītprasmes sekmēšanai aktivizējot vārdu krājumu.

Psiholoģiskā palīdzība bērniem ar attīstības traucējumiem

IEVADS Pēdējā laikā gan pasaulē, gan Latvijā ir aktuālā tēma par bērnu psihisko attīstība, kas ir sarežģīts un ģenētiski noteikts process. Tas atkarīgs no vairākiem apstākļiem – ārējās vides, sociālajiem faktoriem, bērna vispārējā veselības stāvokļa. Jēdziens – psihiskās attīstības aizture – vairs netiek lietots Latvijā, bet faktiski lielā mērā atbilst

Pirmsskolas vecuma bērnu emocionālā attīstība

Katram vecuma posmam ir raksturīgas savas attīstības īpatnības, tāpēc autors uzskata par svarīgu sākumā raksturot emocionālās attīstības īpatnības pirmsskolas vecuma bērniem 5-6 gadu vecumā, kas tiek pētīti šī darba ietvaros. Viens no pirmsskolas perioda psihiskās attīstības priekšnosacījumiem ir lomu un sižeta rotaļu spēlēšana (bērni sevi sāk identificēt ar noteiktām lomām,

Развитие навыков убеждающей коммуникации

Введение Актуальность. Несмотря на то, что термин «информационная перегрузка» был введен Бертрамом Гроссом еще в 1964 году[1], начало информационного века и возникновение Интернета 2.0 принесли нам больше информации, чем было доступно в любой другой момент истории. В результате, проблема информационного шума сегодня как никогда актуальна. Таким образом, важной задачей для

PERSONAS PAŠNOVĒRTĒJUMA IETEKME UZ LĒMUMU PIEŅEMŠANAS PROCESU

Šobrīd viena no aktuālajām jomām ir pašcieņas kā īpaša cilvēka pašapziņas veidošanās kopsakarā ar individuālo dzīves lēmumu pieņemšanas procesu izpēte. Šis pētījums tiks veltīts arī pašvērtējuma ietekmes uz cilvēka individuālo dzīves lēmumu pieņemšanas procesu izpētei. Pētījuma priekšmets: cilvēka individuālu dzīves lēmumu pieņemšanas process. Pētījuma priekšmets: indivīda pašcieņas ietekme uz individuālo

Laime un ētika07032023

Ievads Cilvēks vienmēr ir domājis un tiecies pēc laimes un daudziem cilvēkiem izdevās būt laimīgiem. Bet laime ir ļoti intīma un dziļa, ka nekāda cita vispārīgā shēma, nekādas pārdomas mūs netuvina šīs parādības izpratnei. Un tāpēc ikvienam, kas domā par laimi, tā atveras savā nezināmajā un mūžīgajā novitātē, ikvienu, kurš

MOTIVATORU UN STIMULU ATŠĶIRĪBAS TREŠAJĀS PASAULES VALSTĪS

IEVADS Visā pasaulē organizācijās un uzņēmumos cilvēkresursi tiek uzskatīti par nozīmīgu vērtību. Īpaši tiek novērtēta un izcelta darbinieku spēja veikt darbus kopējo uzņēmuma mērķu sasniegšanai. Tomēr, lai to sasniegtu, darbiniekiem ne tikai ir jāveic lieliski sev uzticētais darbs, bet jābūt arī motivētiem. Ir daudz dažādu pētījumu un motivācijas teoriju, kas

Исследование мотивации достижений и тревожности у студентов

Введение Страх, беспокойство и тревога являются преобладающей проблемой для детей и подростков, а тревожные расстройства являются наиболее распространенными психологическими расстройствами в детском и подростковом возрасте (Корабельникова, 2018). Такая высокая распространенность тревожности среди молодежи вызывает особую озабоченность, поскольку наличие тревожного расстройства может ухудшить социальное, эмоциональное, поведенческое и когнитивное функционирование ребенка. В

KONCEPTUĀLĀS PIEEJAS LĒMUMU PIEŅEMŠANĀ – RESURSOS BALSTĪTA LĒMUMU PIEŅEMŠANA. LĒMUMU PIEŅEMŠANAS METODE.

KONCEPTUĀLĀ PIEEJA LĒMUMU PIEŅEMŠANAI Katrai organizācijai ir jāpieņem lēmumi un tā ir daļa no vadības procesa. Lēmumi tiek pieņemti organizācijas interesēs. Lēmumu pieņemšanas procesam organizācijā jābūt tādam, lai tā attīstība ir pēc iespējas vieglāka. Vai tie būtu stratēģiski, biznesa vai personāla jautājumi, lēmumu pieņemšanas process ir sarežģīts un tajā iesaistīti

Veiksmīga saskarsme ar pretēja uzskatu cilvēku

Saskarsmi var definēt kā komunikāciju, saziņu, sazināšanos un savstarpējo saskari, dažādas informācijas (sajūtas, domas, instinktīvas darbības, u.c.) izpausmi un apmaiņu starp diviem vai vairākiem cilvēkiem runas, žestu un citos savstarpējo komunikāciju veidos. Tā ir cilvēku un/vai dažādu sociālu grupu savstarpēja sociālā mijiedarbība jeb sociālā interakcija. Daudzi psihologi uzskata, ka ar

ESEJA: VIENA VECĀKA ĢIMENES MODELIS

Mūsdienās vientuļo vecāku ģimenes ir kļuvušas vēl izplatītākas nekā tā sauktā “kodolģimene”, kas sastāv no mātes, tēva un bērniem. Mūsdienās mēs redzam visdažādākās vientuļo vecāku ģimenes: kuru priekšgalā ir mātes, tēvi un pat vecvecāki, kas audzina savus mazbērnus. Latvijas Civillikums jēdzienu “ģimene” definē šaurā izpratnē – kā attiecības starp: laulātajiem;

Motivācija01032023

  Savieno, lūdzu, jēdzienus ar tiem atbilstošiem skaidrojumiem Motivācija   līdzeklis, ar kuru var pamudināt cilvēku darboties; attiecībā pret cilvēku to var aplūkot kā ārējo faktoru (C) Vajadzība   apzināts rezultāts, uz kuru dotajā brīdī ir virzīta rīcība, kas saistīta ar aktualizētās vajadzības apmierinošo darbību (E) Stimuls   personas apzināta

Проявление рабочего стресса и возможности его уменьшения в предприятии JS Heis

  Введение В динамично развивающемся современном мире стресс превращается в обычное явление среди работодателей и работников. Сотрудники постоянно испытывают стресс, поэтому стрессовые реакции на рабочем месте уже не являются новым феноменом. Даже всемирная организация здравоохранения включила рабочий стресс в Международную классификацию болезней. Стресс на работе также увеличивается из-за внешних факторов,

Stress25022023

Ievads Mūsdienās katrs savā darba vietā saskaras ar stresu jeb – psihoemocionāliem darba vides riska faktoriem. Šie jēdzieni raksturo ļoti plašu dažādu situāciju un faktoru kopumu, kas spēj nodarbinātajiem radīt psiholoģisku, sociālu un fizisku kaitējumu. Dzīves stress Covid-19 laikmetā ietekmē ne tikai garīgo veselību un cilvēku emocionālās spējas tikt galā

Profesionālais stress

1.1. Par psihoemocionāliem riska faktoriem Stress ir dinamisks stāvoklis, kas rada grūtības vai šķēršļus, kas apgrūtina vēlamo rezultātu sasniegšanu. Stress pēdējā laikā kļūst arvien izplatītāks. Parasti stresu saista ar diviem pamatpunktiem: šķēršļiem un neīstenotām vēlmēm. Piemēram, augstas novērtēšanas iegūšana atestācijas rezultātā var veicināt dienesta paaugstināšanu un algu paaugstināšanu, kamēr neapmierinošs

Pieaugušo izglītība kā būtisks virziens izglītības sistēmās

Ievads Šodien ir novērojama izglītības lomas paaugstināšanās tendence katra atsevišķa cilvēka un visas cilvēces dzīvē kopumā. To nosaka jaunu zināšanu, prasmju, iemaņu vajadzība, kas padarītu cilvēka adaptācijas procesu esošajiem nosacījumiem operatīvāku un efektīvāku. Pagātnē ir aizgājuši priekšstati par izglītību kā relatīvi neilgu dzīves periodu, kas norisinās, praktiski, slēgtas sistēmas stingrajos

Материалистическое направление в социологии

Материалистическое направление в социологии представлял Карл Маркс. Его социологическая теория стала следствием применения философского материализма и диалектики к изучению общества, понимание истории человечества. Материалистическое понимание истории заключается в том, что Маркс рассматривал ее как живой организм, где взаимодействуют не случайные факторы, а функционально зависящие элементы одного целого, подвластных действиям определенных

EMPIRISKĀS IZZIŅAS METODES

IEVADS Mana darba „Empīriskās izziņas metodes” mērķis ir iepazīties ar zinātniskajām metodēm, kā pareizi tās pielietot veicot kādu zinātnisko darbu, izstrādājot kādu studiju projektu vai nodarbojoties ar kādu mācību pētījumu. Viens no mana darba uzdevumiem ir detalizētāk izprast empīrisko metožu pareizas pielietošanas nosacījumus. Es izvēlējos izskatīt empīriskas metodes tāpēc, ka

Esseja pašraksturojums un mana dzīve pandēmijas laikā

Visi cilvēki ir ļoti atšķirīgi un dažādi reaģē uz notikumiem, kas ar viņiem notiek, jo mūsu uzvedību nosaka raksturs un katram tas ir savs. Manuprāt, nav neviena cilvēka bez trūkumiem, jo ​​bez negatīva nevar būt pozitīva. Vienu no manām pozitīvajām īpašībām, kas man palīdz gan mācībās, gan darbā, būš labas

Методы эмпирического исследования

  Содержание 1. Виды эмпирических методов 3 1.1. Наблюдение 3 1.2. Сравнение 5 1.3. Измерение 6 1.4. Эксперимент 7 2. Значение эмпирического метода исследования в науке 9 Заключение 11 Список литературы 12 Виды эмпирических методов Наблюдение Наблюдение является одним из наиболее распространенных эмпирических методов.  Это помогает наблюдателю узнать наблюдаемых через

The psychology of criminal behavior + Presentation

The psychology of criminal behavior Introduction A person is born with a collection of abilities and dispositions that interact with familial, societal, and cultural variables. Later on, some individuals engage in criminal activity while others never breach the law. Scientists from all disciplines are attempting to explain the causes and

Atgriezenisko saišu loma sistēmās 2F

Saite ir iekļauta jebkurā sistēmas definīcijā un nodrošina tā īpašību rašanos un integritātes saglabāšanu. Šī definīcija vienlaikus raksturo gan struktūru un darbību no sistēmas. Tomēr ir diezgan grūti definēt šo gandrīz acīmredzamo jēdzienu, dažos gadījumos saziņa ir “process”, citos tas ir “apakšsistēma (elements)”. Var teikt, ka ” atgriezeniskā saite “

Психология, ответы на вопросы F28 (Ответы в приложении)

Циклический характер познания: проблема – гипотеза – теория Способность правильно сформулировать проблему – это первый шаг к её верному решению. Проблема – это объективно возникающий в ходе развития познания вопрос или целостный комплекс вопросов, решение которых представляет существенный практический или теоретический интерес. Этапы познания можно характеризовать как: Постановка проблемы. Гипотеза. Научная теория. Определение проблемы

Ответы на вопросы “Психология” 14102022

Циклический характер познания: проблема – гипотеза – теория Способность правильно сформулировать проблему – это первый шаг к её верному решению. Проблема – это объективно возникающий в ходе развития познания вопрос или целостный комплекс вопросов, решение которых представляет существенный практический или теоретический интерес. Этапы познания можно характеризовать как: Постановка проблемы. Гипотеза. Научная теория. Определение проблемы

Sociālā politika ir svarīga jebkurā valsts attīstības posmā

  Sociālā politika ir svarīga jebkurā valsts attīstības posmā. Šīs politikas realizētāji ir Sociālie dienesti un sociālie darbinieki. Latvijas sociālo darbinieku ētikas kodeksā teikts, ka sociālie darbinieki iesaistās gan sociālās jomas, gan politikas aktivitātēs, lai ietekmētu un veidotu sociālo politiku un ekonomisko attīstību. Latvijas sociālo darbinieku profesijas standarts nosaka, ka

Profesionālās izdegšanas sindroms sociālajiem darbiniekiem

Profesionālās izdegšanas sindroms sociālajiem darbiniekiem Izdegšanas sindromu galvenokārt definē kā fiziskā un/vai garīgā izsīkuma stāvokli, kurš novērojams kā sekas ilgstošai emocionālai nelabsajūtai, kas saistīta ar darba apstākļiem un cilvēka paštēlu. Psihiatrijā dažādi stresa sindromi ir pazīstami jau sen — piemēram, akūta stresa reakcija vai posttraumatiskā stresa sindroms. Šobrīd šai traucējumu grupai

Izdegšanas sindroms praktizējošiem ārstiem Latvijā

Eseja Izdegšanas sindroms praktizējošiem ārstiem Latvijā Marija Avota un Anna Millere no Rīgas Stradiņa universitātes veica pētījumu par izdegšanas sindromu praktizējošiem ārstiem Latvijā, jo kā ir norādījušas pašas pētījuma autores, veselības aprūpes sistēma Latvijā ir ilgstošā pārmaiņu procesā. Šīs pārmaiņas tiešā veidā ietekmē veselības aprūpes darbinieku darba apstākļus. Darbs kļūst

1.3.1.VSNA (valodas sistēmas nepietiekamības attīstība) cēloņu raksturojums un iedalījums līmeņi

1.3.1.VSNA (valodas sistēmas nepietiekamības attīstība) cēloņu raksturojums un iedalījums līmeņi Analizējot cilvēka attīstību no fiziskā un psiholoģiskā viedokļa, ar pārliecību var apgalvot, ka tā attīstība ir “secīgas, neatgriezeniskas, likumsakarīgas un kvalitatīvas pārmaiņas cilvēka dzīves un garīgo procesu norisē” (Lūse, Miltiņa, Tūbele, 2012). Turklāt kā norāda A.Špona – lai spētu orientēties

Bērna stresa pārvarēšanas metodes un to efektivitāte

  Veselība ir personas pilnīgas fiziskās, garīgās un sociālās labklājības stāvoklis. Veselība nosacīti sastāv no trim savstarpēji atkarīgām dimensijām: fiziskās, psiholoģiskās un emocionālās. Tā, piemēram, psihisko veselību lielā mērā ietekmē personas emocionālā labsajūta, savukārt emocionālo labsajūtu nosaka cilvēka apmierinātība ar dzīvi, pozitīva domāšana un labas savstarpējās attiecības ar apkārt esošajiem

Pamātes un patēva loma ģimenē (prezentācija pielikumā)

!!Ikviena pamāte vai ikviens patēvs: viņiem ir pilnīga atbildība (gluži kā bioloģiskajiem vecākiem), bet nav legālu tiesību. Tā ir nemitīga balansēšana starp iesaistīšanos un iesaistīšanos par daudz, savas lomas un nozīmes meklēšanu vecāku hierarhijas modelī. Jēdzieniem “patēvs” un “pamāte” nav precīzas definīcijas, bet parasti tas nozīmē vecāka jaunais laulātais, kurš

LU STUDENTU PRASMES IZMANTOT E-GRĀMATU IESPĒJAS

  Ievads 2 1. Pētījuma terminu skaidrojumi 2 1.1. E-grāmata 2 1.1.1. E-grāmatu vēsture 2 1.1.2. E-grāmatu klasifikācija 2 1.1.3. E-grāmatu formātu veidi Error! Bookmark not defined. 2. Pētījuma teorētiskā bāze 2 2.1. Difūzijas teorija 2 3. Izpētes pakāpes analīze 2 4. Pētījuma metodoloģija 2 4.1. Anketēšana 2 4.2. Daļēji

3 – 4 gadīgu bērnu kustību koordinācijas veicināšana sporta nodarbībās

3 – 4 gadīgu bērnu kustību koordinācijas veicināšana sporta nodarbībās Saturs Ievads 4 1. 3-4 gadus vecu bērnu kustību koordinācijas veicināšana 6 1.1. 3-4. gadus veca bērna attīstības raksturojums 9 1.2. Fiziskās aktivitātes un kustību koordinācijas vispārīgs raksturojums 14 2. Veicināšanas nodarbības sportā 23 2.1. Pedagoģiskās darbības organizēšanas būtība 25

Majasdarbs.lv

Vai vēlies pasūtīt mācību darbu?

Cookie

Šīs tīmekļa vietnes satura kvalitātes uzlabošanai un pielāgošanai lietotāju vajadzībām tiek lietotas sīkdatnes – tai skaitā arī trešo pušu sīkdatnes. Turpinot lietot šo vietni Jūs piekrītat sīkdatņu lietošanai, kā arī iespējamai saziņai, ja kādā no lapā aizpildāmajām formām norādīsiet savu kontaktinformāciju.