Tag: Psiholoģija

MAZU BĒRNU SOCIĀLI EMOCIONĀLĀ LABSAJŪTA IZGĪTĪBAS IESTĀDĒ

Saskaņā ar Carol Aubrey un Karen Ward pētījumu,            ”sociāli emocionālās problēmas sākas agrā bērnībā.        Bērni, kuriem ir labas sociālās emocijas, var veicināt        pozitīvu   izturēšanos un pievērst uzmanību savaldībai    savā  pirmajā izglītības vidē.”  Pētījuma mērķis bija noteikt augstu pirmsskolas vecuma bērnu emocionālās attīstības līmeni. Pētījumā piedalījās trīs pirmsskolas vecuma dalībnieki,    viņi

Portera modelis

Saskaņā ar Maikla Portera teoriju, valstu konkurētspēja jāskata plašā kontekstā – kā uzņēmējdarbības un cilvēkresursu attīstībai radītā vide nodrošina uzņēmumu spēju konkurēt, palielināt savas produkcijas tirgu un iedzīvotāju labklājību. Konkurētspējīgas valsts galvenā iezīme ir liels skaits ražīgu un inovatīvu uzņēmumu, kuru ražotās preces un sniegtie pakalpojumi ir pieprasīti ne tikai

Kursa darbs Sākumskolas skolnieku mācību motivācijas veidošana

Nozīmīgākais priekšnosacījums veiksmīgām mācībām ir motivācija, kas ļauj skolēnam sajust un noticēt tam, ka viņš pats var mācīties visu mūžu, tas nozīmē, ka ir būtiski jau sākumskolā veicināt skolēnu motivāciju, lai mācīšanās process ir rezultatīvs un veiksmīgs, kas, savukārt, arī nosaka darba aktualitāti. 1.Izpētīt mācīšanās motivācijas teorētiskos aspektus 2.Veikt skolēnu

Alfrēda Adlera individuālpsiholoģijas ideju attīstība mūsdienās

Ievads Svarīgs posms psihodinamiskā virziena attīstības vēsturē bija Z.Freida laiks, kad daudzi speciālisti centās vai nu paplašināt Freida redzējumu personībai, vai arī to pārskatīt. Freids piesaistīja un iedvesmoja daudzus intelektuāļus[1]. Viens no ievērojamākajiem teorētiķiem, kas “atdalījās” no Freida uzskatiem un izvēlējās savu oriģinālo teorētisko sistēmu radīšanas ceļu – Alfrēds Ādlers

Dizaina domāšanas metode

Dizaina domāšanas apraksts Tā kā radošums ir domāšanas veids, bet domāšanas veids nosaka attieksmi, tad dizaina domāšana ir arī attieksmes veidošanās process. Tieši attieksme līdztekus ar procesa izmantošanu var stimulēt neskaitāmu radošu ideju parādīšanos visā bērna dzīves laikā. Dizaina procesam ir vairākas pakāpes. Tās var rezumēt kā piecas stadijas: Stimuls

Dienas izvērsts plānojums

  Skolotājas vārds, uzvārds Bērnu vecums, grupa: 5-6 gadi (3. vecuma posms) Mēneša temats: Pavasaris Ziņa bērnam (no mēneša plānojuma) Dabā visi procesi ir savstarpēji saistīti – dabas atdzimšana, attīstība, izaugsme. Nedēļas diena, dienas sasniedzamais rezultāts ( SR) saistībā ar tematu Pirmdiena: Bērni apzinās, ka katram procesam un katrai darbībai

Социальная диагностика семьи с детьми

Введение Методы диагностики в социальной работе обычно применяются в комплексно, особенно при работе с семьей и детьми. Возможно и часто более эффективно применять несколько методов как одновременно, так и последовательно при попытке диагностировать ту или иную проблему. Результаты диагностики, полученные с помощью одного метода, могут быть дополнены, объяснены или проверены

Psihologa profesionālā darbība ar bērniem, kas cieta no vardarbības

Ievads Analizējot cilvēces attīstības vēsturi, ar pārliecību var apgalvot, ka vardarbība, tai skaitā, pret bērniem, diemžēl ir pastāvējusi jau izsenis. Turklāt vardarbības izpausmes “pārkāpj ģeogrāfijas, rases, reliģijas, kultūras robežas un jebkurus citus aspektus vai šķietamos apsvērumus.” Vardarbība ir novērojama gan bagātās, gan nabadzīgās valstīs (Pinheiro, n.d.). Ņemot vērā vardarbības postošās

TALANTU PLĀNOŠANA

Cilvēkresursu vadībā talantu piesaiste ir vislabāko kandidātu atlases process ar mērķi savlaicīgi un rentabli aizpildīt nepieciešamās darba vietas. To var arī definēt kā “potenciālo darbinieku meklēšanas procesu, veicinot un mudinot viņus pieteikties darbā konkrētajā uzņēmumā”. Talantu piesaistes procesam ir pilns dzīves cikls, kas sākas ar uzņēmuma vajadzību identificēšanu attiecībā uz

PROJEKTS – PSIHOLOGA KONSULTĀCIJAS ONLINE

  Ievads Visbiežākie iemesli, kāpēc cilvēki nevar aiziet uz konsultāciju pie psihologa klātienē, autoraprāt, ir laika un naudas līdzekļu trūkums, kā arī nevēlēšanās publiski kādam atklāt, ka apmeklē psihologu. Parasti ar vienu vizīti nepietiek, tāpēc cilvēkam ir jāsaplāno savs laiks, lai tiktu uz konsultācijām, kas mūsdienu steidzīgajā dzīves ritmā starp

Kā izārstēt toksisku darba vidi kolektīvā?

Avots: https://www.visma.lv/blogs/ka-izarstet-toksisku-darba-vidi-kolektiva/ Tēmas aktualitāte: Nereti personālvadības praksē minēti gadījumā, kad cilvēkam profesionālā kompetence ir ļoti augstā līmenī, taču spēja komunicēt, vadīt savas emocijas un adekvāta pašizpausme ir niecīga, kas nopietni traucē ikdienas darbā, jo šāds darbinieks var demobilizēt citus kolēģus, tādējādi ietekmējot kopējo darbu kvalitāti un izpildes termiņus. Tieši ikdienas

Interneta izmantošana pētījumos, ierobežojumi un problēmas

Komunikācijas un informācijas tehnoloģiju attīstība ir viena no galvenajām mūsdienu sabiedrības iezīmēm. Cilvēkiem arvien vairāk izmantojot datortehnoloģiju un informācijas tehnoloģiju iespējas, arvien lielāka cilvēku, tostarp pētnieku, redzeslokā un īpašā uzmanības lokā nonāk jaunie mediji. Pēdējos gados sociālie pētnieki ir izmantojuši dažādas pieejas, lai analizētu jaunos medijus, jo īpaši internetu, kas

Darbinieku motivācijas sistēmas pilnveidošana uzņēmumā SIA “Energokomplekss”

Ievads Personāla motivācija jebkurā sabiedrībā un ekonomiskajā sistēmā ir specifiska, mērķtiecīga un lielā mērā nosaka ekonomiku sabiedrībā un tās labklājības līmenis. Šie un citi faktori nosaka personāla motivācijas un cilvēciskā faktora izmantošanas problēmu aktualitāti un nozīmi kopumā. Personāla motivācija ir viena no aktuālākajām problēmām personāla vadības sistēmas izveidē uzņēmumā. Lai

Globalization trends

Globalization trends, which are observable with the advancement of technology, blur the boundaries between nations: people travel more, seek employment abroad, and move their country of residency. However, these processes did not limit cultural variety; rather, they enabled more individuals to contact with representatives of various cultures[1]. The purpose of

Neiromodulators dopamīns kā cilvēka motivācijas regulators

Neirotransmiteri ir endogēnas vielas, kas ļauj smadzeņu šūnām neironiem komunicēt vienam ar otru, tādā veidā regulējot mūsu ikdienas dzīvi un dažādas ķermeņa funkcijas. Šī neironu komunikācija var notikt dažādos veidos, viens no tiem – ķīmiskā sinapšu transmisija, kuras laikā neirotransmiteri no presinaptiskās šūnas tiek atbrīvoti starp neironiem esošajā telpā –

Использование групповой модели сотрудничества для развития умения говорения у учеников 9 класса на уроках РКИ (русский как иностранный).

1. Теоретические аспекты обучения говорению при изучении РКИ 1.1. Сущность и функции говорения в изучении иностранного языка Язык возник как средство общения. Он существует и живет только благодаря речевой деятельности. Ведущей целью обучения иностранцев русскому языку является формирование коммуникативной компетенции как способности решать различные коммуникативные задачи в актуальных для участника

Uzturs un stressa lūzumi09052023

Ievads Pētījuma aktualitāte Stresa ievainojumi ir traumu spektrs, kas ataino nesakritību starp kaula izturību un hronisku mehānisku slodzi, kam kauls tiek pakļauts. Šī nesakritība var būt gan normālam kaulam pie abnormāli smagas slodzes, gan arī tāda, kas rodas abnormālam kaulam pie parastas slodzes. [1] Mūsdienās ir plaši pētīta un pierādīta uztura

SIEVIETES VIETA SABIEDRĪBĀ ISLANDĒ UN PAKISTĀNĀ

IEVADS Dzimumu ekonomiskā nevienlīdzība ir viens no svarīgākajiem sociāliem jautājumiem, kas aktualizējas dažādās valstīs un kultūrās visā pasaulē, kas arī nosaka šī darba aktualitāti un kalpo par iemeslu, pamatojoties uz kuru darba autors nolēma veikt kursa darba izstrādi par sievietes vietu sabiedrībā divās ļoti atšķirīgās valstīs, lai varētu noskaidrot, kuras

Ģimenes attiecību ietekme uz pusaudžu atbalstu un lēmumu pieņemšanu

Ģimenes attiecību raksturojums Ģimenes jēdziena un modeļu raksturojums Latvijas Civillikums jēdzienu “ģimene” definē šaurā izpratnē – kā attiecības starp: laulātajiem; laulātajiem un viņu bērniem, kamēr viņi dala kopēju saimniecību. (Cilvēktiesību gids, 2023) Ģimene šaurākā nozīmē ir juridiski atzītas attiecības, kas nodibinātas ar laulību starp laulātajiem un viņu vecākiem, un viņu

BĒRNU ROTAĻAS SOCIĀLU PRASMJU ATTĪSTĪBAI

Bērniem, dziedot dziesmas un ejot rotaļās, veidojas izpratne par latvisko dzīvesziņu, cilvēka nesaraujamo saikni ar dabu, kā arī nostiprinās draudzīga un saudzējoša attieksme pret dabu, kas ir perspektīva veselīgas ekosistēmas veidošanai. Integrēta mūzikas nodarbība ar pakārtotu darbības veidu – dabas mācību. Izmantotie resursi: spainīši ar vāciņiem un egļu, priežu čiekuri,

Uzturs un stress 16032023

Ievads Pētījuma aktualitāte Stresa ievainojumi ir traumu spektrs, kas ataino nesakritību starp kaula izturību un hronisku mehānisku slodzi, kam kauls tiek pakļauts. Šī nesakritība var būt gan normālam kaulam pie abnormāli smagas slodzes, gan arī tāda, kas rodas abnormālam kaulam pie parastas slodzes. [1] Mūsdienās ir plaši pētīta un pierādīta uztura

Mūsdienu pieejas uzņēmuma personāla motivācijas sistēmas izveidei

Ievads Katram cilvēkam grūti sevi motivēt, un motivēt citus ir vēl grūtāk, jābūt iekšējam entuziasmam, lai veikt saistītas aktivitātes ne tikai personīgajā dzīvē bet arī ar darbu saistītas aktivitātes, to var definēt ka iekšējo spēku, kas palīdz cilvēkiem sasniegt mērķus un realizēt sevi kā personību. Motivēt darbiniekus, lai attīstītu organizāciju,

Psihometrika15032023

1). Mercer | Mettl Personality Profiler test. Personības novērtēšanas tests ir rīks, kas paredzēts cilvēka personības novērtēšanai. Tests tiek izmantots, lai izprastu domu un uzvedības modeļus, ko cilvēki atklāj dažādās situācijās. Personības novērtējums ir vērtīgs rīks personības noteikšanai, palīdz atlasīt pretendentus un konkrētu amata vietu. 2). Testa dalībniekiem ir jāatbild

PATSTAVĪGĀ DARBA PRASMJU VEIDOŠANA 1.KLASES SKOLĒNIEM DABASZINĪBU STUNDĀS

IEVADS Analizējot mūsdienu tendences, jānorāda, ka 21.gs. ir krasi mainījusies attieksme pret izglītošanos un izglītības iestādēs sniegtajām zināšanām un prasmēm. Pastāv dažādi tā saucamo 21. gadsimta prasmju saraksti. Taču ASV Zinātņu akadēmijas ziņojumā uzsvērts, ka skolā vislielākā uzmanība līdz šim pievērsta tieši kognitīvajām caurviju prasmēm, kas visvairāk saistītas ar domāšanas

Darbinieku motivācija un saliedētība attālinātā darba režīmā uzņēmumā SIA viensviens.lv

Ievads Personāla attīstībā īpaša loma ir darbinieku motivēšanai. Motivēšanas problēma ir bijusi aktuāla visos laikos, un arī pašlaik, mūsdienu sarežģītajos ekonomiskajos apstākļos tās nozīme nav zudusi. Bez pareizas motivācijas pieejas ir grūti panākt darbinieku maksimālu atdevi savam darbam, kas savukārt ietekmē uzņēmuma turpmāko attīstību (Sizova, 2012). Darbinieku motivēšana ir ļoti

Bērnu aptaukošanās izplatība

Bērnu skaits ar virssvaru vai aptaukošanos pēdējo gadu laikā turpina pieaugt. Liekā svara problēma ir izplatīta daudzās Eiropas un citās pasaules valstīs, var teikt, ka tas ir viens no lielākajiem 21. gadsimta izaicinājumiem sabiedrības veselības aprūpē. Agrāk tika uzskatīts, ka svara problēmas ir raksturīgas tikai attīstības valstīm, bet pēdējo gadu

PATSTAVĪGĀ DARBA PRASMJU attīstības 1.KLASES SKOLĒNIEM DABASZINĪBU STUNDĀS

IEVADS 21.gadsimtā ir krāsi mainījusies attieksme pret izglītošanos un izglītības iestādēs funkcijām. Pastāv dažādi tā saucamo 21. gadsimta prasmju saraksti. Taču ASV Zinātņu akadēmijas ziņojumā (skat. Ozoliņa, 2019) uzsvērts, ka skolā vislielākā uzmanība līdz šim pievērsta tieši kognitīvajām caurviju prasmēm, kas visvairāk saistītas ar domāšanas un informācijas apstrādes prasmēm. Turpretī

PATSTAVĪGĀ DARBA PRASMJU attīstības 1.KLASES SKOLĒNIEM DABASZINĪBU STUNDĀS

IEVADS 21.gadsimtā ir krāsi mainījusies attieksme pret izglītošanos un izglītības iestādēs funkcijām. Pastāv dažādi tā saucamo 21. gadsimta prasmju saraksti. Taču ASV Zinātņu akadēmijas ziņojumā (skat. Ozoliņa, 2019) uzsvērts, ka skolā vislielākā uzmanība līdz šim pievērsta tieši kognitīvajām caurviju prasmēm, kas visvairāk saistītas ar domāšanas un informācijas apstrādes prasmēm. Turpretī

Rāpošanas un lēkšanas veidu apguves veicināšana 1,5 – 3 gadīgiem bērniem pirmsskolas dienas ritā

IEVADS Šī darba ietvaros tiks veikti teorētiskie un praktiskie pētījumi atbilstoši izvēlētai kvalifikācijas darba tēmai: “Rāpošanas un lēkšanas veidu apguves veicināšana 1,5 – 3 gadīgiem bērniem pirmsskolas dienas ritā”. Pievēršoties zinātnieku un speciālistu pētījumu rezultātiem var atzīmēt, ka ar bērnu agrīnās attīstības pētījumu ir nodarbojušies daudzi zinātnieki, piemēram: Masaru Ibuka

5-6 gadus vecu bērnu tikumisko vērtību veidošana literāro darbu iepazīšanas procesā

IEVADS Izvēlētais kvalifikācijas darbs pakļauts vienai idejai – veikt teorētiskos un praktiskos pētījumus atbilstoši izvēlētai kvalifikācijas darba tēmai: „5-6 gadus vecu bērnu tikumisko vērtību veidošana literāro darbu iepazīšanas procesā”. Zinātniskā un teorētiskā līmenī pirmsskolas vecuma bērnu tikumisko īpašību veidošanās izpētes aktualitāte ir saistīta ar dažādu psihologu un skolotāju lielo uzmanību

PERSONU AR GARĪGA RAKSTURA TRAUCĒJUMIEM SOCIĀLĀ REHABILITĀCIJA PUSCEĻA MĀJĀ

Ievads Pusceļa mājas pakalpojuma mērķis – veicināt personu ar garīga rakstura traucējumiem rehabilitāciju, integrāciju sabiedrībā un darba tirgū, sniegt sociālās rehabilitācijas pakalpojumu un individuālu atbalstu sociālo problēmu risināšanā personām ar garīgās attīstības traucējumiem, nodrošināt klientam sociālo pakalpojumu atbilstoši klienta individuālajām vajadzībām. Izaicinājumi, ar kuriem cilvēki ar garīgā rakstura traucējumiem saskarās

Lomu rotaļu ietekme uz bērna agresīvas uzvedības izmaiņām

Agresija skaidrojama kā motivēta destruktīva uzvedība, kas ir pretrunā ar sabiedrībā pieņemtajām normām, un nodara kaitējumu uzbrukuma objektiem (dzīviem vai nedzīviem), nodarot fizisku kaitējumu cilvēkiem (negatīvu pārdzīvojumu, spriedzes stāvokli, bailes, nomāktību). [1] Agresija visbiežāk tiek skaidrota kā fiziska vai verbāla uzvedība, kas ir vērsta, lai kādam nodarītu ļaunu. Šis raksturojums

Endokrīnā sistēma

Ievads Endokrīnā sistēma ir dziedzeru un audu komplekss, kas ražo un sekretē hormonus – bioloģiski aktīvas molekulas. Šī sarežģītā sistēma ķermenī regulē un koordinē vitālas funkcijas, tai skaitā augšanu un attīstību, metabolismu, seksuālo funkciju un reprodukciju, kā arī miegu un garastāvokli. (1) Daudzas no organisma bioloģiskajām sistēmām ar endokrīnās sistēmas

Tuvākās attīstības zona supervīzijā

Supervīzija psihoterapijas kontekstā Supervīzija ir formāls process, kurā kvalificēts vai apmācīts psihoterapeits vai psihoterapeitiskais konsultants regulāri iepazīstina ar savu klientu darbu izraudzītajam vai izvēlētajam supervizoram, lai uzlabotu viņu praksi, rūpīgi pārdomājot procesu. Supervīzijas galvenais mērķis ir nodrošināt terapeita psihoterapijas prakses efektivitāti, kas savukārt ļaus terapeitam strādāt pie labākās iespējamās psihoterapijas

Использование групповой модели сотрудничества для развития умения разговаривать у учеников 9 класса на уроках РКИ (русский как иностранный).

1.1. Сущность и функции говорения в изучении иностранного языка Язык возник как средство общения. Он существует и живет только благодаря речевой деятельности. Ведущей целью обучения иностранцев русскому языку является формирование коммуникативной компетенции как способности решать различные коммуникативные задачи в актуальных для участника общения сферах и ситуациях[1]. Другими словами, при изучении

Lēmumu pieņemšanas teorija. Racionalitātes teorija

Racionālas izvēles teoriju var izmantot dažādās jomās, tostarp ekonomikā, psiholoģijā un filozofijā. Šī teorija apgalvo, ka indivīdi balstoties uz savām intresēm vai vēlmēm, veic izvēli ar vislielāko ieguvumu. Cilvēki izvērtē savas iespējas un veic izvēli, kas, viņuprāt, viņiem ir visatbilstošākā vai noderēs vislabāk. Racionālās izvēles teorija attiecas uz vadlīniju kopumu,

DZĪVNIEKU ASISTĒTĀ PEDAGOĢIJA PIRMSKOLAS VECUMA BĒRNIEM AR GARĪGĀS ATTĪSTĪBAS TRAUCĒJUMIEM

Garīgās attīstības traucējumi ir prāta spēju (intelekta) traucējumi, kuri neatjaunojas un nav izārstējami. Tie ir galvas smadzeņu bojājumi vai to darbības traucējumi, kas ir iedzimti vai rodas dzīves laikā. Garīgā rakstura traucējumi bērniem tiek konstatēti piedzimstot vai agrā bērnībā, piemēram, Dauna sindroms, kā arī rodas dzīves laikā, piemēram, smadzeņu bojājumu

Emociju loma cilvēka uzvedības vadībā

Ievads Emocijas ir jebkura cilvēka ikdienas neatņemama “sastāvdaļa”. Emocijas cilvēka dzīvi “krāso” visdažādākajos toņos, piešķir ikdienas notikumiem nozīmi, kā arī spēcīgi ietekmē cilvēka dzīvi kā tādu – akadēmiskos un profesionālos sasniegumus, attiecības ar apkārtējiem, protams, arī pašsajūtu. Arvien vairāk speciālistu psiholoģijas un pedagoģijas jomā secina, ka lai kļūtu par veiksmīgu

Vārdu krājuma aktivizēšana stāstītprasmes sekmēšanai 5 gadus veciem bērniem pedagoģiskā procesā starptautiskajā skolā.

  5 gadus vecu bērnu attīstības raksturojums veselumā ( fiziskā, sociālā un kognitīvā joma – atmiņa, uztvere, domāšana, emocijas, valoda un runa). Stāstītprasmes sekmēšanas iespējas Vārdu krājuma raksturojums 5 gadus veciem bērniem Stāstītprasmes attīstības priekšnosacījumi Pētījum priekšmets – Stāstītprasmes sekmēšana Pētījuma objekts – pedagoģiskais process stāstītprasmes sekmēšanai aktivizējot vārdu krājumu.

Psiholoģiskā palīdzība bērniem ar attīstības traucējumiem

IEVADS Pēdējā laikā gan pasaulē, gan Latvijā ir aktuālā tēma par bērnu psihisko attīstība, kas ir sarežģīts un ģenētiski noteikts process. Tas atkarīgs no vairākiem apstākļiem – ārējās vides, sociālajiem faktoriem, bērna vispārējā veselības stāvokļa. Jēdziens – psihiskās attīstības aizture – vairs netiek lietots Latvijā, bet faktiski lielā mērā atbilst

Pirmsskolas vecuma bērnu emocionālā attīstība

Katram vecuma posmam ir raksturīgas savas attīstības īpatnības, tāpēc autors uzskata par svarīgu sākumā raksturot emocionālās attīstības īpatnības pirmsskolas vecuma bērniem 5-6 gadu vecumā, kas tiek pētīti šī darba ietvaros. Viens no pirmsskolas perioda psihiskās attīstības priekšnosacījumiem ir lomu un sižeta rotaļu spēlēšana (bērni sevi sāk identificēt ar noteiktām lomām,

Развитие навыков убеждающей коммуникации

Введение Актуальность. Несмотря на то, что термин «информационная перегрузка» был введен Бертрамом Гроссом еще в 1964 году[1], начало информационного века и возникновение Интернета 2.0 принесли нам больше информации, чем было доступно в любой другой момент истории. В результате, проблема информационного шума сегодня как никогда актуальна. Таким образом, важной задачей для

PERSONAS PAŠNOVĒRTĒJUMA IETEKME UZ LĒMUMU PIEŅEMŠANAS PROCESU

Šobrīd viena no aktuālajām jomām ir pašcieņas kā īpaša cilvēka pašapziņas veidošanās kopsakarā ar individuālo dzīves lēmumu pieņemšanas procesu izpēte. Šis pētījums tiks veltīts arī pašvērtējuma ietekmes uz cilvēka individuālo dzīves lēmumu pieņemšanas procesu izpētei. Pētījuma priekšmets: cilvēka individuālu dzīves lēmumu pieņemšanas process. Pētījuma priekšmets: indivīda pašcieņas ietekme uz individuālo

Laime un ētika07032023

Ievads Cilvēks vienmēr ir domājis un tiecies pēc laimes un daudziem cilvēkiem izdevās būt laimīgiem. Bet laime ir ļoti intīma un dziļa, ka nekāda cita vispārīgā shēma, nekādas pārdomas mūs netuvina šīs parādības izpratnei. Un tāpēc ikvienam, kas domā par laimi, tā atveras savā nezināmajā un mūžīgajā novitātē, ikvienu, kurš

MOTIVATORU UN STIMULU ATŠĶIRĪBAS TREŠAJĀS PASAULES VALSTĪS

IEVADS Visā pasaulē organizācijās un uzņēmumos cilvēkresursi tiek uzskatīti par nozīmīgu vērtību. Īpaši tiek novērtēta un izcelta darbinieku spēja veikt darbus kopējo uzņēmuma mērķu sasniegšanai. Tomēr, lai to sasniegtu, darbiniekiem ne tikai ir jāveic lieliski sev uzticētais darbs, bet jābūt arī motivētiem. Ir daudz dažādu pētījumu un motivācijas teoriju, kas

Исследование мотивации достижений и тревожности у студентов

Введение Страх, беспокойство и тревога являются преобладающей проблемой для детей и подростков, а тревожные расстройства являются наиболее распространенными психологическими расстройствами в детском и подростковом возрасте (Корабельникова, 2018). Такая высокая распространенность тревожности среди молодежи вызывает особую озабоченность, поскольку наличие тревожного расстройства может ухудшить социальное, эмоциональное, поведенческое и когнитивное функционирование ребенка. В

KONCEPTUĀLĀS PIEEJAS LĒMUMU PIEŅEMŠANĀ – RESURSOS BALSTĪTA LĒMUMU PIEŅEMŠANA. LĒMUMU PIEŅEMŠANAS METODE.

KONCEPTUĀLĀ PIEEJA LĒMUMU PIEŅEMŠANAI Katrai organizācijai ir jāpieņem lēmumi un tā ir daļa no vadības procesa. Lēmumi tiek pieņemti organizācijas interesēs. Lēmumu pieņemšanas procesam organizācijā jābūt tādam, lai tā attīstība ir pēc iespējas vieglāka. Vai tie būtu stratēģiski, biznesa vai personāla jautājumi, lēmumu pieņemšanas process ir sarežģīts un tajā iesaistīti

Veiksmīga saskarsme ar pretēja uzskatu cilvēku

Saskarsmi var definēt kā komunikāciju, saziņu, sazināšanos un savstarpējo saskari, dažādas informācijas (sajūtas, domas, instinktīvas darbības, u.c.) izpausmi un apmaiņu starp diviem vai vairākiem cilvēkiem runas, žestu un citos savstarpējo komunikāciju veidos. Tā ir cilvēku un/vai dažādu sociālu grupu savstarpēja sociālā mijiedarbība jeb sociālā interakcija. Daudzi psihologi uzskata, ka ar

ESEJA: VIENA VECĀKA ĢIMENES MODELIS

Mūsdienās vientuļo vecāku ģimenes ir kļuvušas vēl izplatītākas nekā tā sauktā “kodolģimene”, kas sastāv no mātes, tēva un bērniem. Mūsdienās mēs redzam visdažādākās vientuļo vecāku ģimenes: kuru priekšgalā ir mātes, tēvi un pat vecvecāki, kas audzina savus mazbērnus. Latvijas Civillikums jēdzienu “ģimene” definē šaurā izpratnē – kā attiecības starp: laulātajiem;

Motivācija01032023

  Savieno, lūdzu, jēdzienus ar tiem atbilstošiem skaidrojumiem Motivācija   līdzeklis, ar kuru var pamudināt cilvēku darboties; attiecībā pret cilvēku to var aplūkot kā ārējo faktoru (C) Vajadzība   apzināts rezultāts, uz kuru dotajā brīdī ir virzīta rīcība, kas saistīta ar aktualizētās vajadzības apmierinošo darbību (E) Stimuls   personas apzināta

Iegūstiet piekļuvi visiem +5000 izpildītiem mācību darbiem.

Par 9.90 € jūs varat:
– Pārskatīt visas mūsu arhīvā pieejamās lapas.
– Lejuplādēt jebkurus 10 failus.

Piekļuve būs aktīva 24 stundas.

Jūs varat veikt maksājumu ar jebkuru bankas karti.

Majasdarbs.lv

Vai vēlies pasūtīt mācību darbu?

Cookie

Šīs tīmekļa vietnes satura kvalitātes uzlabošanai un pielāgošanai lietotāju vajadzībām tiek lietotas sīkdatnes – tai skaitā arī trešo pušu sīkdatnes. Turpinot lietot šo vietni Jūs piekrītat sīkdatņu lietošanai, kā arī iespējamai saziņai, ja kādā no lapā aizpildāmajām formām norādīsiet savu kontaktinformāciju.