Tag: Sociālās zinības

Kvalifikācijas prakses pārskats SIA Getto Pietura

Autors ir izgājis praksi uzņēmumā SIA Getto Pietura, strādājot par viesmīli. Prakses gaitā autors tika aktīvi iesaistīts klientu apkalpošanas procesā sākot no viesu sagaidīšanas un beidzot ar konfliktsituāciju un sūdzību risināšanai. SIA Getto Pietura pirms vairākiem gadiem ir mainījusi savu konceptu, aizejot no tikai burgeru piedāvājuma un paplašinot savu biznesa

PERSONĀLA APMĀCĪBU PROCESS CELTNIECĪBAS NOZARĒ

Darbinieku kompetence ir būtiska drošības nodrošināšanai, kvalitātes uzturēšanai, efektivitātes paaugstināšanai, uzņēmuma reputācijas aizsardzībai un būvniecības nozares normatīvo aktu ievērošanai. Savukārt, būvniecības nozarē darbinieku apmācība un kvalifikācija ir ļoti svarīga, lai nodrošinātu darbinieku drošību un veiksmīgu projektu realizēšanu. Taču jāatzīmē, ka celtniecības nozarei raksturīgi, ka darba devēji kandidātiem lielākoties neprasa profesionālo

DARBS AR VIP KLIENTIEM TŪRISMA NOZARĒ

Darbs ar VIP klientiem tūrisma nozarē var būt ļoti interesants un aizraujošs, bet tajā pašā laikā prasa ļoti augstu profesionālismu, izpratni par dažādu kultūru prasībām un spēju risināt sarežģītas situācijas. Lai veiksmīgi strādātu ar VIP klientiem tūrisma nozarē, ir svarīgi būt uzmanīgam un uzņēmīgam, lai izprastu klienta vēlmes un vajadzības.

CILVĒKA PRIVĀTAS DZĪVES TIESĪBAS MASU SAZIŅAS LĪDZEKĻU IEJAUKŠANAS KONTEKSTĀ

Privātās dzīves tiesību būtība ir personas personiskās informācijas, intīmo attiecību un personisko darbību aizsardzība pret nevēlamu citu, tostarp valdības, iejaukšanās. Šīs tiesības sakņojas principā, ka ikvienai personai ir tiesības būt brīvam no nevēlamas vai nepamatotas iejaukšanās viņu privātajās lietās. Privātās dzīves tiesības ietver plašu brīvību un aizsardzību, tostarp tiesības uz

PRIVĀTPERSONU DATU AIZSARDZĪBAS PROBLĒMAS LATVIJAS MEDIJOS

Privātuma tiesību būtība ir personas personiskās informācijas, intīmo attiecību un personisko darbību aizsardzība pret nevēlamu citu, tostarp valdības, iejaukšanās. Šīs tiesības sakņojas principā, ka ikvienai personai ir tiesības būt brīvam no nevēlamas vai nepamatotas iejaukšanās viņu privātajās lietās. Šis tiesības sevī iekļauj arī privāto datu aizsardzību. Privātās dzīves tiesības ietver

INSULTA PAZĪMJU ATPAZĪSTAMĪBA SABIEDRĪBĀ

Insults ir lokāli asinsrites traucējumi vienā vai vairākos galvas smadzeņu asinsvados, kas izraisa pēkšņu (akūtu) viena vai vairāku galvas smadzeņu apvidu apasiņošanas pasliktināšanos. Kā rezultātā tiek traucēta vai zūd iesaistītā smadzeņu apvidus funkcijas. Insults var būt išēmisks – saistīts ar kāda smadzeņu asinsvada nosprostošanos tromba dēļ, vai hemorāģisks – saistīts

Informācijas meklēšanas prasmju attīstīšana 5.un 6.klases skolēniem ar garīgās attīstības traucējumiem

Mūsdienās informācijpratība (spēja atrast, atlasīt, novērtēt, pārvaldīt un izmantot informāciju” (Tilde, 2023) vai “spēja efektīvi piekļūt informācijai un to izvērtēt atbilstoši savām vajadzībām” (Breivik, 1985) ir viens no daudzu jomu un nozaru attīstāmiem, vitāli nepieciešamiem, pat prioritāriem aspektiem. Šāda “prasība” (personai būt informācijpratīgai) tiek skaidrota un pamatota atšķirīgi, piemēram: UNESCO

Saskarsme

Saskarsme ir tiešs vai netiešs kontaktēšanās process, kura mērķis ir ietekmēt partnera (partneru) uzvedību, emocijas, dispozīcijas (nostādnes un attieksmes), aktivitātes pakāpi un darbību. Oficiālā un neoficiālā saskarsme. Lietišķā jeb oficiālā  saskarsmē cilvēki kontaktējas, rēķinoties ar iepriekšnoteiktām normām, kā lomu un statusu pārstāvji. Neoficiālā saskarsme ir brīvāka, to regulē vispārcilvēciskās normas.

Audiovizuālo darbu izplatīšana sociālajā tīkla Instagram

Virtuālie sociālie tīkli ir jaudīgas, interaktīvas, daudzlietotāju tīmekļa vietnes, kuru saturu veido (konstruē) paši dalībnieki. Piesaistīt auditorijas uzmanību un veidot kompetentu komunikāciju sociālajos tīklos ar katru gadu kļūst arvien grūtāk. Viena no svarīgākajām sociālo tīklu, proti, Instagram, funkcijām ir komunikācija. Lietotāji tiešsaistē sazinās savā starpā, veic pirkumus, iegūst informāciju utt.

DATU ANALĪZE

Pētījuma pamatā tika izmantota emociju regulācijas prasmju aptauja. Aptaujas A daļa palīdz izvērtēt klientu emociju piedzīvošanas biežumu. Jo vairāk ir punktu kādā no skalām, jo biežāk attiecīgās emocijas piedzīvotas. B daļa ļauj novērtēt klientu emociju regulēšanas prasmju līmeni. Jo zemāks ir vidējais rādītājs kopumā vai kādā no skalām, jo vājākas

Pirmsskolas vadlīnijās un programmā norādīto sasniedzamo rezultātu analīze

Uzdevums: 1.Veikt Pirmsskolas vadlīnijās un programmā norādīto sasniedzamo rezultātu analīzi. Izlasīt Pirmsskolas vadlīnijās (MK not.Nr.716 “Noteikumi par valsts pirmsskolas izglītības vadlīnijām un pirmsskolas izglītības programmu paraugiem) sasniedzamos rezultātus sociāli pilsoniskajā mācību jomā, un visā dokumentā atrast vēl citas saistības ar šo mācību jomu. Pirmsskolas mācību programmā (Skola2030) iepazīties (izlasīt) 28.

ES institūcija

Uzdevums: Veic izpēti par Eiropas Savienības institūciju ( Eiropadomes, Eiropas Komisijas, Eiropas Parlamenta, Eiropas Ministru padomes u.c.) svarīgāko struktūrvienību darbu,- ko katra no institūcijām dara, ko tās pārstāv, ko var vai nevar lemt. Kāda ir to nozīmē nacionālajās valstīs. Analizē faktiskos ieguvumus un iespējamos zaudējumus no dažādu politiku realizēšanās Eiropas

 Kontroldarbs Nr. 2

UZDEVUMS 1 Nosacījums: Apdrošinātā īpašuma patiesā vērtība ir 84 200 EUR, apdrošināšana “daļā” – 85%; zaudējuma apmērs apdrošināšanas gadījumā – 50 340 EUR, beznosacījuma franšīze (pašrisks), procentos pret apdrošinātā īpašuma patieso vērtību (apdrošināšanas novērtējumu) ir 5%. Ir jādefinē: Apdrošinājuma summa Apdrošinājuma summa = 84 200 EUR x 0,85 = 71

AKTUĀLĀKĀS SOCIĀLĀS PROBLĒMAS LATVIJAS SABIEDRĪBĀ

Ienākumu nevienlīdzība Latvijā ir viens no augstākajiem ienākumu nevienlīdzības līmeņiem Eiropas Savienībā, ievērojama daļa iedzīvotāju dzīvo zem nabadzības sliekšņa. Saskaņā ar Latvijas Centrālās statistikas pārvaldes datiem 20% iedzīvotāju ar augstākiem ienākumiem pelna vairāk nekā piecas reizes vairāk nekā 20% ar zemākiem ienākumiem. Šī plaisa starp bagātajiem un nabadzīgajiem ir palielinājusies

Inovatīva pārvaldība un globālā konkurētspēja

1.uzdevums Laikposmā no 2007. gada līdz 2015. gadam Latvijā tika likvidēts monopols elektroenerģijas tirgū. Atlasi informāciju un uzraksti par būtiskākajām pārmaiņām elektroenerģijas tirgū un ieguvumiem patērētājiem! Sk. https://www.sprk.gov.lv/content/elektroenergijas-tirgus-atversana. https://www.youtube.com/watch?v=VwLJQgF2LWo&t=1s Elektroenerģijas tirgus atvēršana likvidēja elektroenerģijas tirgus monopolu, to aizstājot ar virtuālo brīvo tirgu, jo faktiski elektrības piegādi joprojām nodrošina viens uzņēmums

Sociālās zinības

1. uzdevums (25 punkti) Ražotājs nepilnīgās konkurences tirgū prognozē sekojošos pieprasījuma apmērus pēc savas preces atkarībā no cenas:                                                               Preces vienības cena

Dzimumu diskriminācija. Cilvēku diskriminācija dzimuma dēļ nodarbinātībā un viņu tiesības.

IEVADS Zinātniski pētnieciska darba tēma ir “Dzimumu diskriminācija. Cilvēku diskriminācija dzimuma dēļ nodarbinātībā un viņu tiesības.” Tēmu “Cilvēku diskriminācija dzimuma dēļ nodarbinātībā un viņu tiesības” es izvēlējos, jo savā dzīvē (no vecāku pieredzes) esmu saskārusies ar šāda veida diskrimināciju. Viens no diskriminācijas veidiem, ar ko saskāros, bija jaunu pārdevēju vervēšana,

Genogramma, ekokarte, SVID analīze

Genogramma Ekokarte SVID analīze Stiprās puses Vājās puses Pilna ģimene; Laulībā 15 gadus; Nekustāmais īpašums mātes (Annas) īpašumā; Māte uztur labas attiecības ar savu brāli; Brālis (Ivars) atbalsta ģimeni finansiāli; Anna strādā pastāvīgu darbu; Tēvam labas attiecības ar dēlu Konflikti ar klases biedriem; Problēmas ar mācībām un daudz kavējumu; Iespējamās

Romi – izstumti vai pieņemti sabiedrībā?

Romi jeb čigāni ir viena no senākajām mazākumtautībām Latvijā. Jau no 16.gs. viņi ir neatņemama Latvijas kultūras dažādības sastāvdaļa. Latvijas romu kultūra un tās unikālais mantojums veidojās ciešā saskarsmē ar Latvijas kultūru, vēsturi un sabiedriskajiem procesiem.  Romi tiek uzskatīti par skaitliski lielāko mazākumtautību Eiropā (Kultūras ministrija, 2020). Romi ir Eiropas

Saules un siltumenerģijas enerģijas izmantošanas iespējas Latvijā un to ekonomiskā efektivitāte

IEVADS Mūsdienu pasaule lielā mērā ir atkarīga no dažāda veida derīgajiem izrakteņiem, kuru apjoms zemes garozā ir ierobežots, bet pieprasījums pēc tiem cilvēka saimnieciskajā darbībā tikai pieaug. Pieprasījuma pieaugums izraisa negatīvas ekonomiskās sekas gan patērētājiem, gan atsevišķām valstīm, kuras ir atkarīgas no šo resursu pieejamības, tāpēc ir nepieciešams pāriet uz

LU STUDENTU PRASMES IZMANTOT E-GRĀMATU IESPĒJAS

  Ievads 2 1. Pētījuma terminu skaidrojumi 2 1.1. E-grāmata 2 1.1.1. E-grāmatu vēsture 2 1.1.2. E-grāmatu klasifikācija 2 1.1.3. E-grāmatu formātu veidi Error! Bookmark not defined. 2. Pētījuma teorētiskā bāze 2 2.1. Difūzijas teorija 2 3. Izpētes pakāpes analīze 2 4. Pētījuma metodoloģija 2 4.1. Anketēšana 2 4.2. Daļēji

Проанализируйте скандинавскую модель социальной защиты Норвегии, Швеции, Финляндии, сделайте сравнительный анализ.

Задание 2. Проанализируйте скандинавскую модель социальной защиты Норвегии, Швеции, Финляндии, сделайте сравнительный анализ. Заполните таблицу. Скандинавская модель включает в себя стандарты, которым следуют в Швеции, Норвегии, Финляндии и Дании. Эти страны известны высоким уровнем жизни и низким уровнем доходов. Данная модель включает в себя социальные льготы, такие как бесплатное образование,

Модель социальной защиты Латвии (prezentācija pielikumā)

Основные определения ✓Социальная защита – это защита от социальных рисков ✓Социальный риск – предполагаемое событие, влекущее изменение материального и (или) социального положения работающих граждан и иных категорий граждан ✓Социальная защита включает комплекс мер (систему), цель которых – обеспечить полную социальную защиту человека по достижении старости, а также от различных рисков: бедности,

SOCIĀLĀS VIDES DEGRADĀCIJA NO POLITIKAS TEORIJAS PUSES

ESEJA SOCIĀLĀS VIDES DEGRADĀCIJA NO POLITIKAS TEORIJAS PUSES Sociālā vide ietver grupas, kurām mēs piederam, apkaimes, kurās dzīvojam, mūsu darba vietu organizāciju un politiku, ko veidojam, lai sakārtotu savu dzīvi. Fiziskā un sociālā vide nepastāv neatkarīgi viena no otras; jebkura vide ir nepārtrauktas mijiedarbības starp dabas un cilvēka radītajām sastāvdaļām,

Senior Riga “Senior Babītē“ (darbs un prezentācija pielikumā)

Senior Riga “Senior Babītē “ Saturs Ievads 3 Institūcijas vēsturiskais ieskats 4 Institūcijas apraksts mērķi, uzdevumi 6 Institūcijas moto, sociālā darba metodes 6 Institūcijas struktūra 10 Institūcijas finansējuma avoti 11 Sociālā darba speciālistu vieta un institūcijas pienākumi 13 Institūcijas klientu apraksts 17 Institūcijas novērtējums 18 Pašnovērtējums 23 Izmantoti avoti 24

SOCIĀLĀ PALĪDZĪBA UN PAKALPOJUMI TRŪCĪGIEM UN MAZNODROŠINĀTIEM KRĪZES SITUĀCIJĀ  

  SOCIĀLĀ PALĪDZĪBA UN PAKALPOJUMI TRŪCĪGIEM UN MAZNODROŠINĀTIEM KRĪZES SITUĀCIJĀ   SATURA RĀDĪTĀJS ANOTĀCIJA 2 ABSTRACT 3 IEVADS 5 1. SOCIĀLĀS PALĪDZĪBAS UN PAKALPOJUMU TEORĒTISKIE ASPEKTI 7 1.1. Jēdzienu “sociālā palīdzība” un “sociālie pakalpojumi” raksturojums 8 1.2. Palīdzības sniegšanas veidi, kvalifikācija 11 1.3. Statistikas dati par sociālo palīdzību un pakalpojumiem

Sociālā stratifikācija

Sociālā stratifikācija   Saturs Anotācija 2 Ievads 4 1. Sociālās stratifikācijas jēdziens un būtība 5 2. Stratifikācijas kritēriji 6 3. Sociālās stratifikācijas sistēmas 8 4. Nozīmīgākās stratifikācijas teorijas 12 Secinājumi 14 Izmantoto avotu un literatūras saraksts 15 Ievads Sociālās dzīves neatņemama sastāvdaļa ir stratifikācija, jo nav sabiedrības bez šķirām un

Ģimene kā sociālais institūts

Ģimene kā sociālais institūts Ģimene, tā ir sociāls institūts, kurš ir bāzēts uz laulību, bērnu dzimšanu vai adoptāciju. Ģimeni var uzskatīt par tuvības sistēmu, kurā iesaistīti cilvēki ar mērķi izveidot savienību, balstītu uz garīgiem, materiāliem un sociāliem principiem.Socioloģijā ģimene tiek raksturota kā sociāls institūts, kas pastāv jebkurā sabiedrībā un ko

Mājas uzdevums 0623202201

Mājas uzdevums Izstrādāt aptauju atbilstoši noteiktai problēmai. Izmantot dažādu jautājumu veidus. Sociālā problēma – emocionālā un fiziskā vardarbība skolās. Tiek aptaujāts tieši cilvēks, kas ir bijis agresors skolas laikos, lai labāk izprastu iemeslus un varētu strādāt tieši ar to, lai novērstu bērnu vardarbīgumu pret citiem. Labdien! Šodien Jūs piedalāties brīvprātīgā

LU STUDENTU PRASMES IZMANTOT E-GRĀMATU IESPĒJAS

LU STUDENTU PRASMES IZMANTOT E-GRĀMATU IESPĒJAS SATURS Ievads 5 1. Pētījuma terminu skaidrojumi 9 1.1. E-grāmata 9 1.1.1. E-grāmatu vēsture 10 1.1.2. E-grāmatu klasifikācija 11 1.1.3. E-grāmatu formātu veidi 11 2. Pētījuma teorētiskā bāze 12 2.1. Difūzijas teorija 12 3. Izpētes pakāpes analīze 13 3.1. Teksts 13 Izmantotie informācijas avoti

LATVIJAS IEDZĪVOTĀJU ATTIEKSME PRET ABORTA VEIKŠANU UN TO IETEKMĒJOŠIE FAKTORI

  Ievads 5 1.Aborta teorētisko un zinātniski-pētniecisko jautājumu apskats 8 1.1.Aborta jēdziena izpratne 8 1.2. Oficiālo iestāžu attieksme pret abortu dažādās valstīs 9 1.3. Ekspertu atziņas un empīrisko pētījumu rezultāti 12 1.3.1. Ekspertu atziņas 12 1.3.2. Empīrisko pētījumu rezultāti Latvijā 13 1.3.3. Empīrisko pētījumu rezultāti ārzemēs 16 Secinājumi 20 Izmantotie

Tes.Soc_12.uzdevums (Gatavs darbs pielikumā)

Izmantojot M.Portera konkurētspējas modeli,analizē efektīvu valsts institūciju darbību,likuma varas un efektīvas tiesu sistēmas,kvalitatīvas izglītības un veselības aprūpesietekmi uz valsts konkurētspēju. Atbildes_12.uzdevumsDownload … Lai apskatītu šo saturu pilnībā, lūdzu, samaksājiet par piekļuvi 1 dienai. Pēc vienreizējā abonementa noformēšanas Jūs varēsiet: Skatīt šo ierakstu pilnībā. Lejupielādēt failu ar oriģinālo darbu. Skatīt un lejupielādēt

Soc.darbs 1345V 13052022

  Kādu pieredzi sniedz 19. un 20. gadsimta starptautisko attiecību sistēmas izpēte un salīdzinājums? Piemērs – Versaļas sistēma. Versaļas sistēma. Parīzes Miera konference (1919–1920) juridiski beidza Pirmo pasaules karu. Tika izstrādāti un parakstīti pieci miera līgumi: Versaļas – ar Vāciju (28.06.1919), Senžermēnas – ar Austriju (10.09.1919), Neijī – ar Bulgāriju

Soc_9.uzdevums. 13052022 (Gatavs darbs pielikumā)

Uzdevums_9 Veicot izpēti par Eiropas Savienības institūciju( Eiropadomes, Eiropas Komisijas, EiropasParlamenta, Eiropas Ministru padomes u.c.)svarīgāko struktūrvienību darbu, analizēfaktiskos ieguvumus un iespējamoszaudējumus no dažādu politiku realizēšanāsEiropas Savienības dalībvalstīs. Uzdevumu izpildiet tabulas veidā! Atbildes_9.uzdevumsDownload … Lai apskatītu šo saturu pilnībā, lūdzu, samaksājiet par piekļuvi 1 dienai. Pēc vienreizējā abonementa noformēšanas Jūs varēsiet: Skatīt

K.D. 13052022 V (Gatavs darbs pielikumā)

  Kādu pieredzi sniedz 19. un 20. gadsimta starptautisko attiecību sistēmas izpēte un salīdzinājums? Piemērs – Versaļas sistēma. Versaļas sistēma. Parīzes Miera konference (1919–1920) juridiski beidza Pirmo pasaules karu. Tika izstrādāti un parakstīti pieci miera līgumi: Versaļas – ar Vāciju (28.06.1919), Senžermēnas – ar Austriju (10.09.1919), Neijī – ar Bulgāriju

Caurviju prasmju raksturojums caur integrācijas uzstādījumiem/sociālas zinības

Ievads Mūsdienu nemitīgi attīstībā esošajā un jaunu tehnoloģiju atklāšanas laikā liela nozīme ir izglītības modernizācijai, lai tā spētu nodrošināt zinošus jauniešus, kas šajā pasaulē spētu sasniegt panākumus. Lai nodrošinātu mūsdienīgu izglītības sistēmu ir jāprot mainīties ne tikai sistēmai, bet arī skolotājiem, kas ikdienā strādā ar jauniešu izglītošanu. Šobrīd pasaulē ir

SIA SeniorGroup (Darbs PPT formāta+runa pielikumā)

Runa-1Download Sociālais_darbs-1Download   Uzņēmums darbojas sociālās labklājības sfērā, īstenojot sociālās aprūpes projektus gan aprūpē mājās, gan ilgstošajā sociālajā aprūpē – institucionālajā aprūpē. Intervija ar sociālo darba speciālistu: Ramona Leitāne, bakalaura un maģistra grāds sociālajā darbā, darba vieta SIA SeniorGroup, iepriekš strādāja pašvaldības sociālajā dienestā 11 gadus. Tiešais darba lauks un

Hospitētās stundas 121321

  Hospitētās stundas Stunda Datums :28.09.2021. Klase : 7. Mācību priekšmets : Sociālās zinības Skolotājs : Stundas tēma : Pieprasījuma un piedāvājuma likumi Stundas hospitētājs: Kas skolēniem bija jāiemācās, jāapgūst, jāizzina? zināšanās – Saskatīt un nolasīt preces cenas un daudzuma sakarības prasmēs un iemaņās – Izprast kā veidojas pieprasījuma un

Sociālā darba metodes un problēmas (Gatavs darbs pielikumā)

Vardarbība -izveidot 3 būtiskos secinājumus Indentificēt sociālo problēmu un definēt to.Noteikt argumentus ,kas pamato indeficēto problēmu izmantojot šādus punktus;statistiskie dati normatīvie akti politiskas plānošanas dokumenti autoritāri viedokļi a)latviešu valoda b)tēma -Vardarbība c)nav noteikto objomu  Secinājumi par vardarbību: 1.Vardarbība ir situācija ģimenē, kuru raksturo ne tik daudz nodarījumu smagums, kā cikliskums un ilgstošas attiecības starp varmāku un

“Partnera iespaidošanas paņēmieni. Agresija. Manipulācija.” 22.lpp

Ievads Jādomā ka mūsdienās cilvēki visās jomās un visur, komunicējas savā starpa un komunikācija notiek visur, kur ir cilvēki. Komunikācijas procesā var izveidoties un pastāvēt arī attiecības viņu starpā. Dažreiz komunikācija var būt patīkama, dažreiz nē. Tādas attiecības var mūs nomākt, sadusmot, un radīt citas sliktas sajūtas.  Teorija dod tam

Eksāmens studiju kursā „Socioloģija” 21.11.2019 (Gatavs darbs pielikumā)

Lūdzu, atrodiet tekstā prasītos sociālos procesus, tos pasvītrojiet un blakus sadaļā, lūdzu, aprakstiet, kas par to liecina, ka tas ir minētais process! Sociālā mobilitāte, mobilitātes kanāli (3p.) 1. Kad Vera, kura nu tiek dēvēta par vienu no iekārojamākajām un pievilcīgākajām Krievijas šovbiznesa aprindu zvaigznēm, mija gredzenus ar Vitāliju, viņa vēl

Mūsdienu izglītības socioloģiskās problēmas.

Mūsdienu izglītības socioloģiskās problēmas. Izvēlētās tēmas aktualitāte ir saistāma ar dažiem aspektiem. Pirmkārt, līdz ar cilvēku sabiedrības evolūciju, notiek izmaiņas visās dzīves formās. Otrkārt, zinātnes un tehnikas, medicīnas un citu neatņemami svarīgu sfēru attīstību noved pie tā, ka paaugstināt izglītības efektivitāti ir nepieciešams. Dziļas izmaiņas, kas notiek Latvijas sabiedrībā, noved

“Mana izglītības filozofija”(5 uzd.)

Uzdēvums: 1) Jāsagatavo un jāaizpilda dzīvā dzejoļa matrica par kādu jēdzienu vai parādību sociālo zinību stundas ierosināšanas, atprasīšanas vai refleksijas fāzei. 2) Jāveic sociālo zinību standarta, kas ir spēkā no 2019. gada  1. septembra un standarta, kas būs spēkā no 2020. gada 1. septembra, salīdzinoša analīze. Jāsalīdzina mērķi, uzdevumi,  prasmes ( pēc 3., 6., 9. klases) un sasniedzamie rezultāti.( jaunos nosūtu atsevišķā failā – rezultātus un caurviju

According to the Sceptics, globalization is overrated and has little impact. Discuss, how globalization changed the way business operate. Illustrate your points with examples

Globalization is the subject of research by specialists in various scientific fields from different aspects. Today, there are a large number of diverse definitions and characteristic marks of globalization, which are distinguished by one or another scientist. However, when studying globalization as a comprehensive phenomenon, science has not yet reached

How gender stereotypes influence advertising attractiveness.

Experiment 1 Design Empirical research in this thesis has an experimental design. Twenty-five students from various universities in Riga were recruited to participate in the qualitative experiment, which took place in the winter of 2020. The sample consisted of 56 percent of women and 44 percent of men. The age

“Pētījumu dizains” (Gatavs darbs pielikumā) (Vērtējums universitāte 9)

Studiju kurss “Pētījumu dizains” DISKUSIJA DISKUSIJAS TEMATS: Pētījuma teorētiskie un praktiskie aspekti DISKUSIJAS MĒRĶI: Nostiprināt zināšanas par to, kāda literatūra uzskatāma par atbilstošu zinātniskam pētījumam;Attīstīt prasmes izvēlēties tādus literatūras avotus, kas atbilst zinātniska pētījuma kvalitātei un pētījuma tematam;Attīstīt iemaņas izstrādāt datu ieguves metodi sava pētījuma vajadzībām. UZDEVUMS: Iepazīties ar doto

Referāts “Freima jeb rāmējuma teorija”

Pētījums par tēmu Rāmējuma teorija sāka attīstīties un kļuva populāra kā instruments, sākotnēji attiecībā uz ziņām, lai izprastu veidu, kādā ziņās tiek pasniegta informācija. Jo mediji pasniedza informāciju auditorijai, un ar šo informācijas satura pasniegšanu iespaidoja auditorijas uztveri par personām, notikumiem, problēmām u.c.[1] Rāmēšanas jēdziens medijiem mūsdienās ir uzmanības centrā,

Iegūstiet piekļuvi visiem +5000 izpildītiem mācību darbiem.

Par 9.90 € jūs varat:
– Pārskatīt visas mūsu arhīvā pieejamās lapas.
– Lejuplādēt jebkurus 10 failus.

Piekļuve būs aktīva 24 stundas.

Jūs varat veikt maksājumu ar jebkuru bankas karti.

Majasdarbs.lv

Vai vēlies pasūtīt mācību darbu?

Cookie

Šīs tīmekļa vietnes satura kvalitātes uzlabošanai un pielāgošanai lietotāju vajadzībām tiek lietotas sīkdatnes – tai skaitā arī trešo pušu sīkdatnes. Turpinot lietot šo vietni Jūs piekrītat sīkdatņu lietošanai, kā arī iespējamai saziņai, ja kādā no lapā aizpildāmajām formām norādīsiet savu kontaktinformāciju.