Tag: Sociālās zinības

LU STUDENTU PRASMES IZMANTOT E-GRĀMATU IESPĒJAS

  Ievads 2 1. Pētījuma terminu skaidrojumi 2 1.1. E-grāmata 2 1.1.1. E-grāmatu vēsture 2 1.1.2. E-grāmatu klasifikācija 2 1.1.3. E-grāmatu formātu veidi Error! Bookmark not defined. 2. Pētījuma teorētiskā bāze 2 2.1. Difūzijas teorija 2 3. Izpētes pakāpes analīze 2 4. Pētījuma metodoloģija 2 4.1. Anketēšana 2 4.2. Daļēji

Проанализируйте скандинавскую модель социальной защиты Норвегии, Швеции, Финляндии, сделайте сравнительный анализ.

Задание 2. Проанализируйте скандинавскую модель социальной защиты Норвегии, Швеции, Финляндии, сделайте сравнительный анализ. Заполните таблицу. Скандинавская модель включает в себя стандарты, которым следуют в Швеции, Норвегии, Финляндии и Дании. Эти страны известны высоким уровнем жизни и низким уровнем доходов. Данная модель включает в себя социальные льготы, такие как бесплатное образование,

Модель социальной защиты Латвии (prezentācija pielikumā)

Основные определения ✓Социальная защита – это защита от социальных рисков ✓Социальный риск – предполагаемое событие, влекущее изменение материального и (или) социального положения работающих граждан и иных категорий граждан ✓Социальная защита включает комплекс мер (систему), цель которых – обеспечить полную социальную защиту человека по достижении старости, а также от различных рисков: бедности,

SOCIĀLĀS VIDES DEGRADĀCIJA NO POLITIKAS TEORIJAS PUSES

ESEJA SOCIĀLĀS VIDES DEGRADĀCIJA NO POLITIKAS TEORIJAS PUSES Sociālā vide ietver grupas, kurām mēs piederam, apkaimes, kurās dzīvojam, mūsu darba vietu organizāciju un politiku, ko veidojam, lai sakārtotu savu dzīvi. Fiziskā un sociālā vide nepastāv neatkarīgi viena no otras; jebkura vide ir nepārtrauktas mijiedarbības starp dabas un cilvēka radītajām sastāvdaļām,

Senior Riga “Senior Babītē“ (darbs un prezentācija pielikumā)

Senior Riga “Senior Babītē “ Saturs Ievads 3 Institūcijas vēsturiskais ieskats 4 Institūcijas apraksts mērķi, uzdevumi 6 Institūcijas moto, sociālā darba metodes 6 Institūcijas struktūra 10 Institūcijas finansējuma avoti 11 Sociālā darba speciālistu vieta un institūcijas pienākumi 13 Institūcijas klientu apraksts 17 Institūcijas novērtējums 18 Pašnovērtējums 23 Izmantoti avoti 24

SOCIĀLĀ PALĪDZĪBA UN PAKALPOJUMI TRŪCĪGIEM UN MAZNODROŠINĀTIEM KRĪZES SITUĀCIJĀ  

  SOCIĀLĀ PALĪDZĪBA UN PAKALPOJUMI TRŪCĪGIEM UN MAZNODROŠINĀTIEM KRĪZES SITUĀCIJĀ   SATURA RĀDĪTĀJS ANOTĀCIJA 2 ABSTRACT 3 IEVADS 5 1. SOCIĀLĀS PALĪDZĪBAS UN PAKALPOJUMU TEORĒTISKIE ASPEKTI 7 1.1. Jēdzienu “sociālā palīdzība” un “sociālie pakalpojumi” raksturojums 8 1.2. Palīdzības sniegšanas veidi, kvalifikācija 11 1.3. Statistikas dati par sociālo palīdzību un pakalpojumiem

Sociālā stratifikācija

Sociālā stratifikācija   Saturs Anotācija 2 Ievads 4 1. Sociālās stratifikācijas jēdziens un būtība 5 2. Stratifikācijas kritēriji 6 3. Sociālās stratifikācijas sistēmas 8 4. Nozīmīgākās stratifikācijas teorijas 12 Secinājumi 14 Izmantoto avotu un literatūras saraksts 15 Ievads Sociālās dzīves neatņemama sastāvdaļa ir stratifikācija, jo nav sabiedrības bez šķirām un

Ģimene kā sociālais institūts

Ģimene kā sociālais institūts Ģimene, tā ir sociāls institūts, kurš ir bāzēts uz laulību, bērnu dzimšanu vai adoptāciju. Ģimeni var uzskatīt par tuvības sistēmu, kurā iesaistīti cilvēki ar mērķi izveidot savienību, balstītu uz garīgiem, materiāliem un sociāliem principiem.Socioloģijā ģimene tiek raksturota kā sociāls institūts, kas pastāv jebkurā sabiedrībā un ko

Mājas uzdevums 0623202201

Mājas uzdevums Izstrādāt aptauju atbilstoši noteiktai problēmai. Izmantot dažādu jautājumu veidus. Sociālā problēma – emocionālā un fiziskā vardarbība skolās. Tiek aptaujāts tieši cilvēks, kas ir bijis agresors skolas laikos, lai labāk izprastu iemeslus un varētu strādāt tieši ar to, lai novērstu bērnu vardarbīgumu pret citiem. Labdien! Šodien Jūs piedalāties brīvprātīgā

LU STUDENTU PRASMES IZMANTOT E-GRĀMATU IESPĒJAS

LU STUDENTU PRASMES IZMANTOT E-GRĀMATU IESPĒJAS SATURS Ievads 5 1. Pētījuma terminu skaidrojumi 9 1.1. E-grāmata 9 1.1.1. E-grāmatu vēsture 10 1.1.2. E-grāmatu klasifikācija 11 1.1.3. E-grāmatu formātu veidi 11 2. Pētījuma teorētiskā bāze 12 2.1. Difūzijas teorija 12 3. Izpētes pakāpes analīze 13 3.1. Teksts 13 Izmantotie informācijas avoti

LATVIJAS IEDZĪVOTĀJU ATTIEKSME PRET ABORTA VEIKŠANU UN TO IETEKMĒJOŠIE FAKTORI

  Ievads 5 1.Aborta teorētisko un zinātniski-pētniecisko jautājumu apskats 8 1.1.Aborta jēdziena izpratne 8 1.2. Oficiālo iestāžu attieksme pret abortu dažādās valstīs 9 1.3. Ekspertu atziņas un empīrisko pētījumu rezultāti 12 1.3.1. Ekspertu atziņas 12 1.3.2. Empīrisko pētījumu rezultāti Latvijā 13 1.3.3. Empīrisko pētījumu rezultāti ārzemēs 16 Secinājumi 20 Izmantotie

Tes.Soc_12.uzdevums (Gatavs darbs pielikumā)

Izmantojot M.Portera konkurētspējas modeli,analizē efektīvu valsts institūciju darbību,likuma varas un efektīvas tiesu sistēmas,kvalitatīvas izglītības un veselības aprūpesietekmi uz valsts konkurētspēju. Atbildes_12.uzdevumsDownload … Lai apskatītu šo saturu pilnībā, lūdzu, samaksājiet par piekļuvi 1 dienai. Pēc vienreizējā abonementa noformēšanas Jūs varēsiet: Skatīt šo ierakstu pilnībā. Lejupielādēt failu ar oriģinālo darbu. Skatīt un lejupielādēt

Soc.darbs 1345V 13052022

  Kādu pieredzi sniedz 19. un 20. gadsimta starptautisko attiecību sistēmas izpēte un salīdzinājums? Piemērs – Versaļas sistēma. Versaļas sistēma. Parīzes Miera konference (1919–1920) juridiski beidza Pirmo pasaules karu. Tika izstrādāti un parakstīti pieci miera līgumi: Versaļas – ar Vāciju (28.06.1919), Senžermēnas – ar Austriju (10.09.1919), Neijī – ar Bulgāriju

Soc_9.uzdevums. 13052022 (Gatavs darbs pielikumā)

Uzdevums_9 Veicot izpēti par Eiropas Savienības institūciju( Eiropadomes, Eiropas Komisijas, EiropasParlamenta, Eiropas Ministru padomes u.c.)svarīgāko struktūrvienību darbu, analizēfaktiskos ieguvumus un iespējamoszaudējumus no dažādu politiku realizēšanāsEiropas Savienības dalībvalstīs. Uzdevumu izpildiet tabulas veidā! Atbildes_9.uzdevumsDownload … Lai apskatītu šo saturu pilnībā, lūdzu, samaksājiet par piekļuvi 1 dienai. Pēc vienreizējā abonementa noformēšanas Jūs varēsiet: Skatīt

K.D. 13052022 V (Gatavs darbs pielikumā)

  Kādu pieredzi sniedz 19. un 20. gadsimta starptautisko attiecību sistēmas izpēte un salīdzinājums? Piemērs – Versaļas sistēma. Versaļas sistēma. Parīzes Miera konference (1919–1920) juridiski beidza Pirmo pasaules karu. Tika izstrādāti un parakstīti pieci miera līgumi: Versaļas – ar Vāciju (28.06.1919), Senžermēnas – ar Austriju (10.09.1919), Neijī – ar Bulgāriju

Caurviju prasmju raksturojums caur integrācijas uzstādījumiem/sociālas zinības

Ievads Mūsdienu nemitīgi attīstībā esošajā un jaunu tehnoloģiju atklāšanas laikā liela nozīme ir izglītības modernizācijai, lai tā spētu nodrošināt zinošus jauniešus, kas šajā pasaulē spētu sasniegt panākumus. Lai nodrošinātu mūsdienīgu izglītības sistēmu ir jāprot mainīties ne tikai sistēmai, bet arī skolotājiem, kas ikdienā strādā ar jauniešu izglītošanu. Šobrīd pasaulē ir

SIA SeniorGroup (Darbs PPT formāta+runa pielikumā)

Runa-1Download Sociālais_darbs-1Download   Uzņēmums darbojas sociālās labklājības sfērā, īstenojot sociālās aprūpes projektus gan aprūpē mājās, gan ilgstošajā sociālajā aprūpē – institucionālajā aprūpē. Intervija ar sociālo darba speciālistu: Ramona Leitāne, bakalaura un maģistra grāds sociālajā darbā, darba vieta SIA SeniorGroup, iepriekš strādāja pašvaldības sociālajā dienestā 11 gadus. Tiešais darba lauks un

Hospitētās stundas 121321

  Hospitētās stundas Stunda Datums :28.09.2021. Klase : 7. Mācību priekšmets : Sociālās zinības Skolotājs : Stundas tēma : Pieprasījuma un piedāvājuma likumi Stundas hospitētājs: Kas skolēniem bija jāiemācās, jāapgūst, jāizzina? zināšanās – Saskatīt un nolasīt preces cenas un daudzuma sakarības prasmēs un iemaņās – Izprast kā veidojas pieprasījuma un

Sociālā darba metodes un problēmas (Gatavs darbs pielikumā)

Vardarbība -izveidot 3 būtiskos secinājumus Indentificēt sociālo problēmu un definēt to.Noteikt argumentus ,kas pamato indeficēto problēmu izmantojot šādus punktus;statistiskie dati normatīvie akti politiskas plānošanas dokumenti autoritāri viedokļi a)latviešu valoda b)tēma -Vardarbība c)nav noteikto objomu  Secinājumi par vardarbību: 1.Vardarbība ir situācija ģimenē, kuru raksturo ne tik daudz nodarījumu smagums, kā cikliskums un ilgstošas attiecības starp varmāku un

“Partnera iespaidošanas paņēmieni. Agresija. Manipulācija.” 22.lpp

Ievads Jādomā ka mūsdienās cilvēki visās jomās un visur, komunicējas savā starpa un komunikācija notiek visur, kur ir cilvēki. Komunikācijas procesā var izveidoties un pastāvēt arī attiecības viņu starpā. Dažreiz komunikācija var būt patīkama, dažreiz nē. Tādas attiecības var mūs nomākt, sadusmot, un radīt citas sliktas sajūtas.  Teorija dod tam

Eksāmens studiju kursā „Socioloģija” 21.11.2019 (Gatavs darbs pielikumā)

Lūdzu, atrodiet tekstā prasītos sociālos procesus, tos pasvītrojiet un blakus sadaļā, lūdzu, aprakstiet, kas par to liecina, ka tas ir minētais process! Sociālā mobilitāte, mobilitātes kanāli (3p.) 1. Kad Vera, kura nu tiek dēvēta par vienu no iekārojamākajām un pievilcīgākajām Krievijas šovbiznesa aprindu zvaigznēm, mija gredzenus ar Vitāliju, viņa vēl

Mūsdienu izglītības socioloģiskās problēmas.

Mūsdienu izglītības socioloģiskās problēmas. Izvēlētās tēmas aktualitāte ir saistāma ar dažiem aspektiem. Pirmkārt, līdz ar cilvēku sabiedrības evolūciju, notiek izmaiņas visās dzīves formās. Otrkārt, zinātnes un tehnikas, medicīnas un citu neatņemami svarīgu sfēru attīstību noved pie tā, ka paaugstināt izglītības efektivitāti ir nepieciešams. Dziļas izmaiņas, kas notiek Latvijas sabiedrībā, noved

“Mana izglītības filozofija”(5 uzd.)

Uzdēvums: 1) Jāsagatavo un jāaizpilda dzīvā dzejoļa matrica par kādu jēdzienu vai parādību sociālo zinību stundas ierosināšanas, atprasīšanas vai refleksijas fāzei. 2) Jāveic sociālo zinību standarta, kas ir spēkā no 2019. gada  1. septembra un standarta, kas būs spēkā no 2020. gada 1. septembra, salīdzinoša analīze. Jāsalīdzina mērķi, uzdevumi,  prasmes ( pēc 3., 6., 9. klases) un sasniedzamie rezultāti.( jaunos nosūtu atsevišķā failā – rezultātus un caurviju

According to the Sceptics, globalization is overrated and has little impact. Discuss, how globalization changed the way business operate. Illustrate your points with examples

Globalization is the subject of research by specialists in various scientific fields from different aspects. Today, there are a large number of diverse definitions and characteristic marks of globalization, which are distinguished by one or another scientist. However, when studying globalization as a comprehensive phenomenon, science has not yet reached

How gender stereotypes influence advertising attractiveness.

Experiment 1 Design Empirical research in this thesis has an experimental design. Twenty-five students from various universities in Riga were recruited to participate in the qualitative experiment, which took place in the winter of 2020. The sample consisted of 56 percent of women and 44 percent of men. The age

“Pētījumu dizains” (Gatavs darbs pielikumā) (Vērtējums universitāte 9)

Studiju kurss “Pētījumu dizains” DISKUSIJA DISKUSIJAS TEMATS: Pētījuma teorētiskie un praktiskie aspekti DISKUSIJAS MĒRĶI: Nostiprināt zināšanas par to, kāda literatūra uzskatāma par atbilstošu zinātniskam pētījumam;Attīstīt prasmes izvēlēties tādus literatūras avotus, kas atbilst zinātniska pētījuma kvalitātei un pētījuma tematam;Attīstīt iemaņas izstrādāt datu ieguves metodi sava pētījuma vajadzībām. UZDEVUMS: Iepazīties ar doto

Referāts “Freima jeb rāmējuma teorija”

Pētījums par tēmu Rāmējuma teorija sāka attīstīties un kļuva populāra kā instruments, sākotnēji attiecībā uz ziņām, lai izprastu veidu, kādā ziņās tiek pasniegta informācija. Jo mediji pasniedza informāciju auditorijai, un ar šo informācijas satura pasniegšanu iespaidoja auditorijas uztveri par personām, notikumiem, problēmām u.c.[1] Rāmēšanas jēdziens medijiem mūsdienās ir uzmanības centrā,

SOCIĀLO ZINĪBU  STUNDAS PAŠANALĪZE (Gatavs darbs pielikumā)

SOCIĀLO ZINĪBU  STUNDAS PAŠANALĪZE Datums: Klase: Mācību priekšmets: Skolotājs: Stundas temats: Stundas mērķis: 1. Kas stundā būs galvenais: zināšanās- prasmēs un iemaņās – kompetencēs- 2. Kādi būs stundā sasniedzamie rezultāti: 3. Kā es izveidošu stundas struktūru atbilstoši izvirzītajiem mērķiem:  4. Kādas mācību metodes es izmantošu katrā stundas daļā: 5. Kā

Latgales reģiona sociālekonomiskās attīstības un modernizācijas īpatnības

Ievads Latvija ir viens vienots organisms, kas sastāv no vairākām mazākām vienībām. Vispirms, tās vienības ir reģioni, pēc tam novadi, pagasti, pilsētas un ciemi. Katrs reģions, novads, pagasts, pilsēta un ciems atšķiras ar savu attīstību, ar iedzīvotājiem, ar labklājības līmeni, ar tradīcijām un lepnumu. Latvijā kopā ir 5 plānošanas reģioni

Latgales reģiona pašvaldību pamatfunkciju optimizācija, ņemot vērā administratīvās reformas principus.

  Ievads Šā brīža valdības dienas kārtībā ir Vietējo pašvaldību Administratīvi teritoriālā reforma (ATR), par kuru tiek diskutēts un kaldināti plāni par turpmāko pašvaldību apvienošanu, veidojot policentrisku attīstību ar nacionālās un reģionālās nozīmes attīstības centriem. ATR Latvijas pašvaldībās tika pabeigta 2009.gadā un saskaņā ar Administratīvo teritoriju un apdzīvoto vietu likumu

Mūžizglītības nozīme personības attīstībā (Prezentācija pielikumā)

Mūsdienu zinātniskā literatūrā mūžizglītībai kā jēdzienam ir vairākas atšķirīgas koncepcijas, kas raksturo nepārtrauktu izglītošanos. Lai noteiktu un aprakstītu pēc iespējas kvantitatīvāk šo izglītību, jāraksturo trīs no tām. 1. Mūžizglītība kā izglītība visas dzīves garumā (angļu valodā: lifelong learning). 2. Mūžizglītība kā pieaugušo izglītība. 3. Mūžizglītība kā profesionālā izglītība Šodien mūžizglītība

Faktori, kuri ietekmē studentus izvēlēties tālmācību

Bakalaura studiju programma “BIZNESA PSIHOLOĢIJA” kursa darbs Faktori, kuri ietekmē studentus izvēlēties tālmācību Factors that affect students to choose distance learning       RĪGA, 2016 SATURA RĀDĪTĀJS Ievads …… 5 AUGSTSKOLU STUDIJU FORMAS ……… 7 TĀLMĀCĪBA ……….. 8 Studiju formas aktualitāte ……….. 8 Tālmācības norise ……… 8 Tālmācības priekšrocības

Социология права

Оглавление Введение 3 1. Теоретические аспекты социологии права как научной дисциплины 5 1.1. История становления социологии права 5 1.2. Предмет и задачи социологии права 9 2. Девиантное поведение и социальный контроль 14 2.1. Сущность дивиантного поведения 14 2.2. Социальный контроль с позиции социологии права 17 Заключение 22 Список используемой литературы

ПЕРФЕКЦИОНИЗМ ЛИЧНОСТИ В СОЦИАЛЬНО-ТРУДОВЫХ ОТНОШЕНИЯХ

Анализ статьи Ю.А. Филясова (2021). ПЕРФЕКЦИОНИЗМ ЛИЧНОСТИ В СОЦИАЛЬНО-ТРУДОВЫХ ОТНОШЕНИЯХ. Телескоп: журнал социологических и маркетинговых исследований, (1), 23-28. Ссылка на статью: https://cyberleninka.ru/article/n/perfektsionizm-lichnosti-v-sotsialno-trudovyh-otnosheniyah Аннотация статьи: В статье рассматриваются внутриличностные и внешние организационные ограничительные факторы перфекционизма и на их основе выделяются виды перфекционизма на уровне личностного конструкта и поведения работника с целью

Онлайн аукцион мусора

Краткая характеристика социальной услуги или товара. Онлайн аукцион по покупке мусора с определенной социально значимой территории. Реализация проекта представляется возможным в три этапа. Первый этап – сбор мусора в социально значимом районе Риги, например После этого, собранный мусор выставляется для продажи на странице фейсбук местного локального инфлюенсера. Например, руководителя школы

Pārbaudījums studiju kursā “Varas dalīšana” (Gatavs darbs pielikumā)

pārbaudījums studiju kursā “Varas dalīšana” (katra atbilde ir jāpamato, pareizas var būt arī vairākas atbildes) 1) Varu raksturo (a) Morāle, griba, autonomija (b) Spēks, subordinācija, savstarpēja atkarība (c) (a) un (b) variantos ietverto parādību kopums   2) Valsts varas dalīšana notiek (a) Horizontāli (funkcionāli) (b) Vertikāli (institucionāli) (c) Horizontāli un

Uzdevums (080904)

1. Fiziskā veselība liecina par to kā strādā orgāni un orgānu sistēmas, cik saskaņota to darbība Sociālā veselība raksturo mūsu attiecības un sajūtas mijiedarbojoties ar sabiedrību Garīgā veselība –  izpaužas attieksmē pret sevi, pašapziņā, attieksmē pret citiem cilvēkiem, notikumiem, jūtu un emociju izpausmēm 2. Es dzīvoju ģimenē Es dzīvoju viens

Ievads specialitātē

BALTIJAS STARPATUTISKĀS AKADĒMIJAS Profesionālā bakalaura studiju programmas „Sociālais darbs” Pirmā līmeņa studiju programma “Sociālās palīdzības organizators Studiju kurss: Ievads specialitātē RIGA, 2020 Sociālā darbinieka profesionālā darbība ir vērsta uz to, lai panāktu un veicinātu cilvēka -indivīda sociālo problēmu praktisku risinājumu un viņa dzīves kvalitātes uzlabošanos, iekļaušanos sabiedrībā, spēju pašam palīdzēt

KORPORATĪVĀ SOCIĀLĀ ATBILDĪBA

1. KORPORATĪVĀ SOCIĀLĀ ATBILDĪBA 1.1. Korporatīvās sociālās atbildības būtība, nepieciešamība Mūsdienās starp uzņēmumiem pastāv asa konkurence. Organizācija, kuras mērķi ir saistīti tikai ar maksimālas peļņas gūšanu atrodas neizdevīgākā stāvoklī, jo sabiedrība izvērtē uzņēmuma darbību un reputācijai ir ļoti svarīgā nozīme: jau 2003. gadā Čarlzs Fombruns un Sizs Van Rils (Charles

Brīvprātīgais darbs

Sociālās zinības. Tēma: “Brīvprātīgais darbs.” Atbildi uz jautājumiem! 1. Kāds ir Brīvprātīgā darba likuma mērķis? sekmēt brīvprātīgo darbu un veicināt sabiedrības līdzdalību brīvprātīgajā darbā 2. Kā Brīvprātīgā darba likuma 2.pants definē, kas ir brīvprātīgais darbs? Brīvprātīgais darbs ir organizēts un uz labas gribas pamata veikts fiziskās personas fizisks vai intelektuāls

Sociālo zinību stundu plāni

SATURS 1. Hospitētās stundas 2 2.Sociālajās zinībās novadīto stundu plāni. 21 Stundu izvērstie konspekti 48 Hospitētās stundas Stunda Datums :08.09.2020. Klase : 7. Mācību priekšmets : Sociālās zinības Skolotājs : Stundas tēma : Emocijas un to gradācijas pakāpe. Stundas hospitētājs: Sņežana Bondere Kas skolēniem bija jāiemācās, jāapgūst, jāizzina? zināšanās –

Sociālās problēma 2021: izaicinājumi un risinajumi

Sociālās problēma 2021: izaicinājumi un risinajumi  Mūsdienu sabiedrībai ir raksturīgas daudzas sociāli ekonomiskās problēmas – bezdarbs, nabadzība, vienlīdzīgas pieejas nodrošināšana veselības aprūpei, izglītībai u.c. Ar valsts finanšu resursiem nepietiek, tas nozīmē, ka sociālajām problēmām nepieciešams radīt citus risinājumus. Galvenais sociālās drošības likums ir likums Par sociālo drošību. Likums nosaka sociālās

SOCIĀLAIS DARBS SLIMNĪCĀS

SOCIĀLĀ DARBA SLIMNĪCĀS RAKSTUROJUMS Pasaulē medicīnas sociālā darba pirmsākumi ir meklējami 19. gadsimta sākumā. Latvijā šis profesijas virziens ir samērā jauns. Latvijā legālu statusu medicīnas sociālais darbs ieguva 1996. gadā. Tikai tad radās izpratne par to cik liela nozīme ir sociālajam darbam slimnīcās. „Sociālais darbs slimnīcā Latvijā un pasaulē pamatā

SITUĀCIJAS APRAKSTS

SITUĀCIJAS APRAKSTS Socializācija ir process, kurā cilvēki apgūst kultūras vērtības un normas, kas atbilst tām sociālajām lomām, kas viņiem jāpilda. Šim procesam ir divi mērķi: ·         Nodrošināt cilvēku mijiedarbību, un ·         Nodrošināt sabiedrības atražošanu. Tiek uzskatīts, ka, tieši pateicoties socializācijai, katrai nākamajai paaudzei ir iespējams

Saskarsme (Prezentācija)

Kas ir saskarsme? Saskarsme – ir cilvēku neverbālās vai verbālās mijiedarbības process. Starppersonu attiecību sistēma. Realizējas cilvēku attiecības Informācijas apmaiņa ar vārdu palīdzību Attiecību sistēma: Komunikatīvā (lat. communicatio – sasaistu, padaru par kopīgu) saskarsmes puse nodrošina informācijas nodošanu no cilvēka cilvēkam ar dažādu zīmju sistēmas palīdzību: valoda, zīmes (piemēram, Morzes

Social Networks as a marketing tool: analysis and suggestions for promotion of Riga

Social Networks as a marketing tool: analysis and suggestions for promotion of Riga Table of content Introduction 2 1. Internet communications in the territories’ promotion 4 1.1. Theoretical aspects of destination marketing 4 1.2. Internet communications as a promotion tool in marketing 6 2. Internet technologies and marketing in Latvia

LATVIJAS RADIO 2 UN RADIO SKONTO RĪTA RAIDĪJUMU DIENASSKĀRTĪBU UN AUDITORIJAS VAJADZĪBU SALĪDZINĀJUMS

LATVIJAS UNIVERSITĀTE SOCIĀLO ZINĀTŅU FAKULTĀTE KOMUNIKĀCIJAS STUDIJU NODAĻA LATVIJAS RADIO 2 UN RADIO SKONTO RĪTA RAIDĪJUMU DIENASSKĀRTĪBU UN AUDITORIJAS VAJADZĪBU SALĪDZINĀJUMS KURSA DARBS RĪGA 2021 ANOTĀCIJA Kursa darba „Latvijas Radio 2 un Radio Skonto rīta raidījumu dienaskārtību un auditorijas vajadzību salīdzinājums” mērķis ir salīdzināt Latvijas Radio 2 un Radio Skonto

China’s capabilities to become a superpower in comparison with United States

China’s capabilities to become a superpower in comparison with United States The 21st century is an era dominated by large countries that are called “superpowers”. There are many different ideas and statements of the future world superpowers. There is an assumption that China, the factory of the world, will overtake

Cilvēki – katras tautas bagātība.

Cilvēki – katras tautas bagātība. B. 1.) Vai cilvēki ir savas tautas bagātība vai tomēr ir kaut kas svarīgāks. 2.) Ievadā ir jāiepazīstina ar tematu, jāuzraksta temata izvēles cēlonis, jānosauc problēma, kas tālāk tekstā tiks risināta. Tagad cilvēki sāk aizmirst par patiesajām dzīves vērtībām, tādēļ svarīgi par tām runāt, lai

Majasdarbs.lv

Vai vēlies pasūtīt mācību darbu?

Cookie

Šīs tīmekļa vietnes satura kvalitātes uzlabošanai un pielāgošanai lietotāju vajadzībām tiek lietotas sīkdatnes – tai skaitā arī trešo pušu sīkdatnes. Turpinot lietot šo vietni Jūs piekrītat sīkdatņu lietošanai, kā arī iespējamai saziņai, ja kādā no lapā aizpildāmajām formām norādīsiet savu kontaktinformāciju.