Tag: Socioloģija

PRIVĀTPERSONU DATU AIZSARDZĪBAS PROBLĒMAS LATVIJAS MEDIJOS

Privātuma tiesību būtība ir personas personiskās informācijas, intīmo attiecību un personisko darbību aizsardzība pret nevēlamu citu, tostarp valdības, iejaukšanās. Šīs tiesības sakņojas principā, ka ikvienai personai ir tiesības būt brīvam no nevēlamas vai nepamatotas iejaukšanās viņu privātajās lietās. Šis tiesības sevī iekļauj arī privāto datu aizsardzību. Privātās dzīves tiesības ietver

Sociālās integrācijas jēdziens socioloģijā

Sociālā integrācija pēc dažādu avotu izstudēšanas, var skart jebkuru jomu un nozari. Tā ir aktuāla mūsdienu tendence, kuru iespējams pētīt neapstājoties. Vēl 2005.g. „Latvijas Vēstnesī” ir atzīmēts, ka Latvijā „Sabiedrības interesēs svarīgāka ir sociālā integrācija, jo aizvien palielinās sociālā noslāņojuma tendences”. [1] Šī darba pētījuma virziens paredz jēdziena sašaurināšanos līdz

Liberālisms, sociālisma un konservatīvisma politiskās idejas F994 (Gatavs darbs pielikumā)

Politiskās idejas un uzskati liberālismā Liberālisms ir radies 17. – 18. gadsimtā kā prasība pārveidot novecojušās feodālās attiecības, valsts institūtus un uzskatus, kas traucēja cilvēku spēju attīstību un sabiedrības progresu. Liberālisma idejas sāka veidoties viduslaiku pilsētnieku vidū. Garīdznieki lepojās ar zināšanām par Dieva vārdu, bruņinieki – ar panākumiem karos, savukārt

Gudrās pilsētas Nākotnes pilsētas

SATURS IEVADS 3 1. GUDRĀKAS PILSĒTAS VEIDOŠANAS PROCESS 4 1.1. ”Gudro” pilsētu standartizācija 5 1.2. Pasaules “gudrās” pilsētas 6 2. TRANSFORMĀCIJAS PROCESI GUDRAS PILSĒTAS IZVEIDOŠANA 12 2.1. Pilsētu attīstības normatīvais un institucionālais regulējums Latvijā 14 2.2. Rajoni kā pirmais solis gudras pilsētas izveidošānā 16 SECINĀJUMI UN PRIEKŠLIKUMI 22 BIBLIOGRĀFISKAIS SARAKSTS

Socioloģija Jūsu profesija: “Sociālais darbs” (darbs un prezentācija pielikumā)

Socioloģija Jūsu profesija: “Sociālais darbs” Socioloģija ir sociālā zinātne, kas pēta cilvēku, sociālo grupu un sabiedrību dzīvi, kā arī apkopo un vispārina visas zināšanas par cilvēces attīstību – ietverot vēsturi, psiholoģiju un ekonomiku. Tā pēta cilvēku kā sociālu būtņu uzvedību – no anonīmu indivīdu īslaicīgiem kontaktiem ielas drūzmā līdz pat globāliem

Socioloģijas kontroljautājumi

Socioloģijas kontroljautājumi 1.Socioloģijas priekšmets un objekts Socioloģijas priekšmets ir sabiedrības dzīves sociālā puse, t.i. socioloģija pēta visu savienojumu un attiecību kopumu, ko sauc par sociālajām. Socioloģisko zināšanu objekts, tā īpatnības ir saistītas ar sociālo, sociālo saišu un attiecību jēdzienu un to organizēšanas veidu izpratni. Zem socioloģijas objekta saprot sabiedrību kopumā

Sociālā institūta izpratne un būtība (darbs un prezentācija pielikumā)

ReferatsDownload Referāts Sociālā institūta izpratne un būtība 2021-12-15 Ievads Socioloģija ir zinātne par likumiem, kas regulē sociālo sistēmu, kopienu, grupu, indivīdu veidošanos un attīstību. Socioloģija kā zinātne parādījās 1989. gadā. Termins “socioloģija” sastāv no vārdiem no divām dažādām valodām: latīņu un grieķu. Tulkojumā no latīņu valodas “socium” ir sabiedrība, un

Aprakstīt katra sociālā institūta būtību un funkcijas

Uzdevums Aprakstīt katra sociālā institūta būtību un funkcijas 1.Ģimene kā sociālais institūts Būtība Laulības institūts ir viens no vecākajiem sociālajiem institūtiem. Ģimene – uz radniecību, laulību vai adopciju balstīta cilvēku apvienība, ko saista kopīga dzīve un savstarpēja atbildība par bērnu audzināšanu. Ģimenes pazīmes: Laulība, asinsradniecība vai audžuģimene; Kopīga dzīvošana; Kopīga

Модель социальной защиты Латвии (prezentācija pielikumā)

Основные определения ✓Социальная защита – это защита от социальных рисков ✓Социальный риск – предполагаемое событие, влекущее изменение материального и (или) социального положения работающих граждан и иных категорий граждан ✓Социальная защита включает комплекс мер (систему), цель которых – обеспечить полную социальную защиту человека по достижении старости, а также от различных рисков: бедности,

SOCIĀLĀS VIDES DEGRADĀCIJA NO POLITIKAS TEORIJAS PUSES

ESEJA SOCIĀLĀS VIDES DEGRADĀCIJA NO POLITIKAS TEORIJAS PUSES Sociālā vide ietver grupas, kurām mēs piederam, apkaimes, kurās dzīvojam, mūsu darba vietu organizāciju un politiku, ko veidojam, lai sakārtotu savu dzīvi. Fiziskā un sociālā vide nepastāv neatkarīgi viena no otras; jebkura vide ir nepārtrauktas mijiedarbības starp dabas un cilvēka radītajām sastāvdaļām,

Методология проведенного эмпирического исследования

5. Методология проведенного эмпирического исследования Для реализации цели и задач текущего исследования необходимо проведение эмпирического исследования. Цель эмпирического исследования заключается в изучении явлений, основываясь на наблюдении и измерении явлений (Кузнецова). При проведении эмпирического исследований, ученый черпает знания из фактического опыта, а не из теории или собственных убеждений. Основные составляющие эмпирического

5 разных инновационных примеров из социальной сферы

Введение Говоря об инновациях, мы обычно думаем о новых технологиях, разработанных крупными компаниями, которые призваны способствовать их экономическому росту. Тем не менее, инновации – это нечто большее, чем инструмент получения прибыли. инновации должны не только помогать наращивать капитал бизнеса, они также помогают обществу процветать. Социальные инновации относятся к процессу разработки

Sociālā darbinieka profesionālās identitātes veidošanās problēma (prezentācija un darbs pielikumā)

Sociālā darbinieka profesionālās identitātes veidošanās problēma Anotācija Pētījuma aktualitāte: Mūsdienās kļuvis grūti sabiedrībā atšķirt kompetences robežas starp dažādu profesiju klasifikatora grupu sociālo darbinieku veidiem, neskaidri un pretrunīgi definējot sociālā darbinieka kā sociālā darba veicēja vietu sociālās palīdzības un sociālo pakalpojumu sistēmā. Jau 2002.gadā SDSPA „Attīstība” rektore L.Šiļņeva, runājot par sociālā

SOCIĀLĀ PALĪDZĪBA UN PAKALPOJUMI TRŪCĪGIEM UN MAZNODROŠINĀTIEM KRĪZES SITUĀCIJĀ  

  SOCIĀLĀ PALĪDZĪBA UN PAKALPOJUMI TRŪCĪGIEM UN MAZNODROŠINĀTIEM KRĪZES SITUĀCIJĀ   SATURA RĀDĪTĀJS ANOTĀCIJA 2 ABSTRACT 3 IEVADS 5 1. SOCIĀLĀS PALĪDZĪBAS UN PAKALPOJUMU TEORĒTISKIE ASPEKTI 7 1.1. Jēdzienu “sociālā palīdzība” un “sociālie pakalpojumi” raksturojums 8 1.2. Palīdzības sniegšanas veidi, kvalifikācija 11 1.3. Statistikas dati par sociālo palīdzību un pakalpojumiem

Sociālā stratifikācija

Sociālā stratifikācija   Saturs Anotācija 2 Ievads 4 1. Sociālās stratifikācijas jēdziens un būtība 5 2. Stratifikācijas kritēriji 6 3. Sociālās stratifikācijas sistēmas 8 4. Nozīmīgākās stratifikācijas teorijas 12 Secinājumi 14 Izmantoto avotu un literatūras saraksts 15 Ievads Sociālās dzīves neatņemama sastāvdaļa ir stratifikācija, jo nav sabiedrības bez šķirām un

Par situāciju paliatīvajā aprūpē Latvijā un nepieciešamajām izmaiņām paliatīvās aprūpes pakalpojumu pieejamības nodrošināšanā

Par situāciju paliatīvajā aprūpē Latvijā un nepieciešamajām izmaiņām paliatīvās aprūpes pakalpojumu pieejamības nodrošināšanā   SATURS 1. PROBLĒMAS APSKATS 3 1.1. Problēmsituācijas apraksts un problēmas definējums 3 1.2. Problēmsituācijas nozīmība un līdz šim veikto mēģinājumu risināt problēmu 4 2. IEINTERESĒTĀS PUSES 8 2.1. Galvenās ieinteresētās puses 8 2.2. Ieinteresēto pušu mērķi,

«нормативно-правовое обеспечение социальной защиты во Франции и Латвии»

На тему «нормативно-правовое обеспечение социальной защиты во Франции и Латвии» содержание Введение 3 1.Некоторые вопросы социальной защиты 4 2. Пенсионная система Латвии 5 3. Пенсионная система Франции 11 Заключение 17 Список использованных источников 18 Введение Социальная сфера, как и другие сферы имеют направленность выравнивания соответствующих головных законов ЕС по отношению

LATVIJAS IEDZĪVOTĀJU ATTIEKSME PRET ABORTA VEIKŠANU UN TO IETEKMĒJOŠIE FAKTORI

  Ievads 5 1.Aborta teorētisko un zinātniski-pētniecisko jautājumu apskats 8 1.1.Aborta jēdziena izpratne 8 1.2. Oficiālo iestāžu attieksme pret abortu dažādās valstīs 9 1.3. Ekspertu atziņas un empīrisko pētījumu rezultāti 12 1.3.1. Ekspertu atziņas 12 1.3.2. Empīrisko pētījumu rezultāti Latvijā 13 1.3.3. Empīrisko pētījumu rezultāti ārzemēs 16 Secinājumi 20 Izmantotie

Ethics and Social Responsibility EXAM 25052022U (Ready work in appendix)

Exam – CSR and ethics The student must perform an analysis of 2 practical situations given; any proposed solution of situationmust be based on theory.The theoretical materials of the course must be used for the argumentation of the analysis as the studentmust demonstrate that he / she has mastered the

Sociālās palīdzības organizēšana cilvēkiem ar kustību traucējumiem pašvaldībā

  IEVADS 3 1. Teorētiskais apskats par sociālo darbu ar cilvēkiem ar kustību traucējumiem 6 1.1.Likumdošana un normatīvie akti par sociālo palīdzību cilvēkiem ar kustību traucējumiem Latvijā 6 1.2. Sociālās palīdzības organizācija 7 1.3. Sociālie pakalpojumi cilvēkiem ar kustību traucējumiem 9 1.3.1. Sociālās aprūpes pakalpojumi 9 1.3.2. Sociālās rehabilitācijas pakalpojumi

Психология. Экзамен 13012203.

С тех пор, как Латвия вступила в Европейский Союз, у жителей Латвии появились большие возможности работать в других странах Европейского союза. Как бы Вы объяснили, почему проработав длительное время (больше 6 месяцев) за границей, у людей поднимается самооценка? До вступления Латвии в ЕС далеко не каждый житель мог себе позволить

Электронные книги против традиционных

КОНЦЕПЦИЯ Тема: Электронные книги против традиционных Актуальность темы: Популярность печатной продукции начинает снижаться, покупатели, вступив в эру минимализма и быстрого обмена информацией, не заинтересованы в собирательстве. С точки зрения производителей расчёт цены печатного издания зависит от прогнозов его популярности, что вводит определенные риски в бизнес-модель. Практичность в использовании представляемая электронной

Личностный рост. Язык тела.

До прочтения книги «Язык тела» я мало обращал внимание как на собственное невербальное общение, так и на невербальные проявления других людей, были только некоторые базовые познания (или можно сказать интуитивные, инстинктивные), которые в основном черпались из опыта повседневной жизни. Например, такие как, указать человеку пальцем или рукой на предмет, который

Этика и социальная ответственность экзамен (Готовая работа в приложении)

Cледует проанализировать 2 предоставленных практических ситуаций, любое предлагаемое решение должно основываться на теорию –при анализе должны цитироватся определения, авторы, теории… Ситуация – контракт  Иван Геннадиевич для вас больше, чем босс. Он тот, кто способствовал вашему быстрому продвижению на новом месте работы. Вы часто вместе обедаете и даже играете в теннис.

Latvijas sabiedrības dažādu sociālo grupu labklājības līmeņa salīdzinošā analīze Eiropas integrācijas kontekstā

Saturs Ievads 3 Sociālās grupas Latvijas sabiedrībā 3 Integrācija Eiropas Savienībā 5 Latvijas sabiedrības sociālo grupu labklājības līmeņa salīdzinājums 6 Tēzes 8 Izmantotā literatūra un avoti 9 Ievads Latvijas sabiedrībā, kā jebkurā sociālā veidojumā pastāv sociālās grupas, kurās cilvēki iekļaujas apzināti vai neapzināti. Piederība kādai sociālajai grupai netieši var ietekmēt

SABIEDRĪBAS SOCIĀLĀS UN POLITISKĀS TRANSFORMĀCIJAS LATVIJĀ 13. GADSIMTĀ

Satura radītājs 1. Sociālā un politiskā transformācija Latvijā 3 2. Jauno sociālo un politisko elementu ienākšana Latvijā 8 Secinājumi 14 Izmantotās literatūras un avotu saraksts 16 Sociālā un politiskā transformācija Latvijā Līdz ar jaunām sociālām un politiskām struktūrām, kas ienāca Latvijā krusta karu sākumposmā līdzās iekarošanai, pakļaušanai un kristianizācijas aizsākumiem,

Kaimiņi un līdzcilvēki kā nozīmīgi socializācijas faktori

Saturs Ievads 3 Socializācijas jēdziens, tā būtība 4 Attiecības ar kaimiņiem kā īpašs pētījuma objekts 6 Secinājumi 9 Ievads Jebkuru attiecību laikā, vai tās ir pozitīvas, vai negatīvas attiecības, – persona iegūst sociālo pieredzi, un tas kļūst tālākās dzīves posmā par indivīda neatņemamu sastāvdaļu. Jebkuras personas dzīves laikā notiekošais socializācijas

International Trade Norway

Table of Contents Introduction 3 Facts about Norway 3 EU and Norway in world trade in goods 4 EU trade in goods deficit fell by two thirds since 2008 6 Manufactured goods dominate exports to Norway 8 Most traded goods: energy products 10 North Sea countries trading most with Norway

Sociālekonomiskās nevienlīdzības tendences un vidusslāņa veidošanās iespējas Latvijā

1. Nevienlīdzības un vidusslāņa veidošanās teorētiskais apskats 4 1.1. Nevienlīdzības būtība 4 1.2. Vidusslāni skaidrojošie lielumi 6 2. Latvijas dzimumu atalgojuma nevienlīdzības rādītāja analīze 9 Secinājumi 21 Izmantotie avoti 22 Ievads Kā vienu no joprojām esošām problēmām pasaulē tiek uzskatīta atalgojuma nevienlīdzība. Šis jautājums tiek pētīts zinātnieku starpā, tiek cilāts

“Partnera iespaidošanas paņēmieni. Agresija. Manipulācija.” 22.lpp

Ievads Jādomā ka mūsdienās cilvēki visās jomās un visur, komunicējas savā starpa un komunikācija notiek visur, kur ir cilvēki. Komunikācijas procesā var izveidoties un pastāvēt arī attiecības viņu starpā. Dažreiz komunikācija var būt patīkama, dažreiz nē. Tādas attiecības var mūs nomākt, sadusmot, un radīt citas sliktas sajūtas.  Teorija dod tam

DEMOGRĀFISKĀ SITUĀCIJA LATVIJĀ (Kursa darbs 35.lpp)

SATURS IEVADS 3 1. DEMOGRĀFISKĀS TENDENCES NOZĪMES RAKSTUROJUMS 5 2. DEMOGRĀFISKĀS TENDENCES LATVIJĀ 10 2.1. Latvijas demogrāfiskā situācija vēsturiskā skatījumā 10 2.2. Demogrāfiskā situācija Latvijā pašlaik un nākotnē paredzētā 13 3. DEMOGRĀFISKĀS SITUĀCIJAS UZLABOŠANAS IESPĒJAS 23 3.1. Demogrāfisko situāciju ietekmējošie parametri 23 3.2. Autora organizētās aptaujas rezultātu raksturojums 26 SECINĀJUMI

3 questions Culturology

1. Describe the problem with the marketability of many cultural offers; Make particular reference to the theory of “public good”.  Marketability is a measure of whether a product will appeal to buyers and sell at a certain price range to generate a profit. Today, the services produced and consumed to

Коммуникационные барьеры и возможности их уменьшения (Презентация)

Значение коммуникаций Коммуникации в организационном контексте включают взаимодействие между людьми. Внутренние коммуникации играют особую роль в групповой динамике. Без комму­никаций нет общения, обмена информацией, а без этого не может быть и группы. Таким об­разом, коммуникации выступают как определяющее условие для формирования группы и ее жизнедеятельности. Совершенствование коммуникаций в организации 1)

Globālās ekoloģijas problēmas un risinājumi to mazināšanai + Prezentācija

Ievads 3 1. Problēmu apraksts 5 1.1. Pārapdzīvotība 5 1.2. Klimata pārmaiņas 7 1.3. Bioloģiskā daudzveidība 8 2. Savstarpējā saistība 12 3. Risinājumi 16 Secinājumi 21 Izmantotās literatūras saraksts 23   Ievads Viss, kas ieskauj vai ietekmē dzīvo organismu tā dzīves laikā, tiek saukts par tā vidi. Vide var būt

Adaptācijas procesa nozīme un būtība

Adaptācijas procesa nozīme un būtība Adaptācijas jēdziens Adaptācija ir pielāgošanās dabas un sociālās vides mainīgiem apstākļiem. Adaptīvas, strukturālas un funkcionālas pārmaiņas notiek gan atsevišķās šūnās, orgānos un orgānu sistēmās gan visā organismā kopumā, kā arī psihiskajā darbībā. Organisms adaptējas vides apstākļiem, pateicoties mehānismiem, kas ir izstrādājušies ilgstošas sugas evolūcijas procesā

DROŠĪBAS KOPIENAS ES

  RĪGA 2020 SATURA RĀDĪTĀJS Ievads 2 1. Drošības kopienas jēdziens 4 1.1. Drošības kopienas jēdziena definējums 4 2. Eiropas Savienība kā drošības kopiena 8 2.1. Eiropas Savienības kopējās drošības politikas vēsturiskā attīstība 8 2.2. Drošības kopienas funkcionalitāte 12 SECINĀJUMI 16 IZMANTOTĀS LITERATŪRAS SARAKSTS 18 Ievads Mūsdienu starptautiskajā sistēmā drošību

Mūsdienu izglītības socioloģiskās problēmas.

Mūsdienu izglītības socioloģiskās problēmas. Izvēlētās tēmas aktualitāte ir saistāma ar dažiem aspektiem. Pirmkārt, līdz ar cilvēku sabiedrības evolūciju, notiek izmaiņas visās dzīves formās. Otrkārt, zinātnes un tehnikas, medicīnas un citu neatņemami svarīgu sfēru attīstību noved pie tā, ka paaugstināt izglītības efektivitāti ir nepieciešams. Dziļas izmaiņas, kas notiek Latvijas sabiedrībā, noved

Drošība un veselība izglītības vidē

Drošība un veselība izglītības vidē Man gribētos apskatīt manuprāt ļoti svarīgu aspektu izglītības vidē, kā bērnu drošība un veselība skolā. Šeit ir uzrakstīti galvenie ietekmējošie fiziskie faktori, kā…. kurus es gribu precīzāk aplūkot. Es arī izpildīju pārskatu likumos, lai zinātu standartus Latvijā. Apgaismojums Atbilstošs un pietiekams apgaismojums ir svarīgs cilvēka

“Mana izglītības filozofija”(5 uzd.)

Uzdēvums: 1) Jāsagatavo un jāaizpilda dzīvā dzejoļa matrica par kādu jēdzienu vai parādību sociālo zinību stundas ierosināšanas, atprasīšanas vai refleksijas fāzei. 2) Jāveic sociālo zinību standarta, kas ir spēkā no 2019. gada  1. septembra un standarta, kas būs spēkā no 2020. gada 1. septembra, salīdzinoša analīze. Jāsalīdzina mērķi, uzdevumi,  prasmes ( pēc 3., 6., 9. klases) un sasniedzamie rezultāti.( jaunos nosūtu atsevišķā failā – rezultātus un caurviju

Demographic problems and their impact on the activities of the enterprise

Introduction 3 1. Study of the external business environment 4 1.1. The essence of the business environment 4 1.2. Methods of analysis of the external environment of the organization 8 1.3. Conceptual framework 12 2. The influence of demographic factors on the activities of enterprises 13 2.1. The demographic situation

Informācijas aizsardzība pret sociālo inženieriju

Saturs Ievads 3 1. Sociālās inženierijas teorētiskie aspekti 4 1.1. Sociālās inženierijas definējums un veidi 4 1.2. Aizsardzība pret sociālās inženierijas uzbrukumiem 9 2. Informācijas aizsardzība pret sociālo inženieriju 15 2.1. Informācijas aizardzība pret sociālo inženieriju Latvijā 15 Secinājumi 20 Izmantotā literatūra un avoti 21 Pielikumi 23 Ievads Mūsdienām ir

ЅΟСIĀLĀ DARBA RAKЅTURΟЈUMЅ

ЅATURЅ IEVADЅ 2 ЅΟСIĀLĀ DARBA RAKЅTURΟЈUMЅ 3 Ѕοсiālā darba јēdzienѕ, mērķiѕ un uzdevumi 3 Ѕοсiālā darba mērķa gruрaѕ 8 KRĪZE UN TΟ VEIDI 11 Krīzeѕ definīсiјa 11 Krīžu klaѕifikāсiјa 14 ЅΟСIĀLAIЅ DARBЅ KRĪZEЅ ЅITUĀСIЈAЅ LATVIЈĀ 19 Latviјaѕ ѕοсiālaѕ ѕiѕtēmaѕ attīѕtībaѕ vēѕture 19 Ѕοсiālaiѕ darbѕ krīzeѕ ѕituāсiјaѕ 27 KΟРЅAVILKUMЅ 30 IZMANTΟTĀЅ

Внешнеторговая политика и её влияние на предпринимательскую деятельность глазами респондентов

ТИТУЛЬНЫЙ ЛИСТ Оглавление Введение 3 1 Теоретические аспекты внешнеторговой политики 5 1.1 Понятие внешнеторговой политики 5 1.2 Продвижение внешнеторговой политики 11 2 Внешнеторговая политика и её влияние на предпринимательскую деятельность глазами респондентов 17 2.1 Обоснование методологии исследования 17 2.2 Анализ результатов опроса 18 Выводы 25 Предложения 27 Список использованной литературы

VIDEOSPĒĻU VARDARBĪGĀ SATURA NOVĒRTĒJUMS UN PIEEJAMĪBA BĒRNU UN JAUNIEŠU IKDIENĀ

VIDEOSPĒĻU VARDARBĪGĀ SATURA NOVĒRTĒJUMS UN PIEEJAMĪBA BĒRNU UN JAUNIEŠU IKDIENĀ   Anotācija Kursa darba mērķis bija noskaidrot, vai pastāv nozīmīgas saistības starp agresīvu datorspēļu spēlēšanu, datorspēļu spēlēšanas biežumu un agresijas izpausmju līmeni bērnu un jauniešu vidū. Pētījumā tika aptaujāti 50 Latvijas skolu skolēni, vecumā no 12-16 gadiem. Pētījuma izlases tika

Sociālie pakalpojumi un pabalsti personam, kas atbrīvojās no ieslodzījuma vietas

“Sociālie pakalpojumi un pabalsti personam, kas atbrīvojās no ieslodzījuma vietas” Anotācija Mūsdienās sabiedrība medz aizmirst par veselo atsevišķo cilvēku, valsts pilnvērtīgo iedzīvotāju, kategoriju – par cilvēkiem, kas atrodas un atbrīvojās no ieslodzījuma vietām. Tā ir savā veidā sabiedriskā “tabū” tēma, par ko mēģina runāt pēc iespējas mazāk, kā arī kurai

According to the Sceptics, globalization is overrated and has little impact. Discuss, how globalization changed the way business operate. Illustrate your points with examples

Globalization is the subject of research by specialists in various scientific fields from different aspects. Today, there are a large number of diverse definitions and characteristic marks of globalization, which are distinguished by one or another scientist. However, when studying globalization as a comprehensive phenomenon, science has not yet reached

How gender stereotypes influence advertising attractiveness.

Experiment 1 Design Empirical research in this thesis has an experimental design. Twenty-five students from various universities in Riga were recruited to participate in the qualitative experiment, which took place in the winter of 2020. The sample consisted of 56 percent of women and 44 percent of men. The age

Cоциальная психология (Ответы на вопросы в приложении)

Cоциальная психология – ответить на 3 вопроса 1. Предмет социальной психологии. 2. Связь социальной психологии с социологией и другимиотраслями психологии. 3. Функции социальной психологии. Cоциальная-психологияDownload … Lai apskatītu šo saturu pilnībā, lūdzu, samaksājiet par piekļuvi 1 dienai. Pēc vienreizējā abonementa noformēšanas Jūs varēsiet: Skatīt šo ierakstu pilnībā. Lejupielādēt failu ar oriģinālo

Pilsoniskā sabiedrība. Eseja 2. lpp (Gatavs darbs pielikumā)

 1.kontroldarba tēmas vispārīgajā valsts zinātne Par vienu no attiecīgām tēmām būs jāuzraksta eseja 2.lpp apjomā: ar piemēriem no prakses;  norādot personības, kas pētīja attiecīgo tēmu;tēmas nozīmi mūsdienās un nākotnes attīstību. Sabiedrības jēdziens.Pilsoniskā sabiedrība.Sociālās grupas, to klasifikācija.Valsts un brīvība,Valsts un vienlīdzība,Valsts un taisnīgums.Valsts jēdziens starptautisko tiesību izpratnē.Valsts iedzīvotāji.Valsts teritorija.Valsts suverenitāte.Valsts jēdziens valststiesību

Hosteļu pakalpojumu izmantošana COVID-19

  SATURS Izmantotie Termini 3 Ievads 4 Pētāma objekta un priekšmeta apraksts 5 IZVĒLĒTĀS DATU VAI INFORMĀCIJAS IEGUVES METODES APRAKSTS UN PAMATOJUMS 10 PĒTĪJUMA REALIZĀCIJAS POSMS 11 IEGŪTĀS INFORMĀCIJAS VAI VEIKTO MĒRĪJUMU ANALĪZE 13 KOPSAVILKUMS UN SECINĀJUMI 21 Izmantoto avotu un literatūras saraksts 22 Pielikums 24 Izmantotie Termini Hosteļi. Kas

Iegūstiet piekļuvi visiem +5000 izpildītiem mācību darbiem.

Par 9.90 € jūs varat:
– Pārskatīt visas mūsu arhīvā pieejamās lapas.
– Lejuplādēt jebkurus 10 failus.

Piekļuve būs aktīva 24 stundas.

Jūs varat veikt maksājumu ar jebkuru bankas karti.

Majasdarbs.lv

Vai vēlies pasūtīt mācību darbu?

Cookie

Šīs tīmekļa vietnes satura kvalitātes uzlabošanai un pielāgošanai lietotāju vajadzībām tiek lietotas sīkdatnes – tai skaitā arī trešo pušu sīkdatnes. Turpinot lietot šo vietni Jūs piekrītat sīkdatņu lietošanai, kā arī iespējamai saziņai, ja kādā no lapā aizpildāmajām formām norādīsiet savu kontaktinformāciju.