Tags: Statistika

Patstāvīgais darbs praktiskās statistikas studiju kursa 2KP daļā (Gatavs darbs pielikumā)

  uzdevums. Uzdevuma svaru koeficients – 3 No LR Centrālā statistikas pārvaldes interneta vietnē https://www.csp.gov.lv/lv pieejamajām datu bāzēm izvēlēties vismaz 5 dažādus Latvijas ekonomiku raksturojošus rādītājus pār pēdējiem 10 gadiem. Dati var būt pa gadiem, ceturkšņiem vai mēnešiem. Bet visos gadījumos laika posmam jābūt vienādam, tas ir, ja pa ceturkšņiem,

Patstāvīgais darbs statistikas studiju kursa praktiskajā daļā (Gatavs darbs pielikumā)

  uzdevums. No Latvijas Bankas interneta vietnes https://www.bank.lv/statistika/dati-statistika/valutu-kursi/valutu-kursu-parskats iegūt 3 dažādu valūtu kursus par pēdējiem 3 gadiem (tas ir no tā paša datuma pirms 3 gadiem līdz šodienai). Neizmantojiet valūtas, kurām ir fiksēts vai ir bijis fiksēts kurss pret EUR. Jūsu uzdevums ir iegūt valūtas krusu izmaiņas pret iepriekšējo dienu.

1 KD GRM (Gatavs darbs pielikumā)

2.uzdevums.Dotās pazīmes medicīnas māsu Mēneša vidējā alga (EUR) vērtībām aprēķināt vidējo aritmētisko, standartnovirzi un variācijaskoeficientu. Mēneša vidējā alga Nozarē strādājošo skaits280-320 40320-360 40360-400 160400-440 510440-480 220480 un vairāk 30 3.uzdevums.2.uzdevuma pētāmajai pazīmei aprēķināt relatīvos biežumus, kumulatīvos biežumus un relatīvos kumulatīvos biežumus.Uzzīmēt histogrammu. 1) Darbu saglabāt Excel failā ar nosaukumu KD1e_uzvards;2)

75% aptaujāto ikdienā brauc ar auto ar dīzeļa dzinēju

3.NODAĻA 75% aptaujāto ikdienā brauc ar auto ar dīzeļa dzinēju. Šāda proporcija atbilst dīzeļa autotransporta īpatsvaram Latvijā. 3.1. attēls. Respondentu atbilžu sadalījums jautājumā “Kādu degvielas tipu Jūs lietojiet ikdienā, uzpildot savu autotransportu?” (autora veidots) Neste ir populārākais degvielas mazumtirdzniecības pārstāvis – teju 40% aptaujāto izvēlās tieši šī mazumtirgotāja pakalpojumus, uzpildot

План развития альтернативного вида транспортной системы в городах Латвии

  СПИСОК ИСПОЛЬЗОВАННЫХ СОКРАЩЕНИЙ 7 ВВЕДЕНИЕ 8 1. ТЕОРЕТИЧЕСКИЕ ОСНОВЫ ФОРМИРОВАНИЯ И РАЗВИТИЯ ТРАНПОРТНОЙ СИСТЕМЫ ГОРОДА 10 1.1. Транспорт и транспортная система 10 1.2. Транспортная система и эмиссия углекислого газа 15 1.3. Современные проблемы транспортной инфраструктуры, не связанные с эмиссией углекислого газа 20 2. ОПЫТ ВНЕДРЕНИЯ АЛЬТЕРНАТИВНЫХ ВИДОВ ТРАНСПОРТА 25

K.D 2705H

1) Подготовить два автобиографических повествования. 2) Очистить текст и разделить его на единицы содержания. 3) Провести классификацию этих единиц в соответствии с подходящей категориальной схемой. Чаще всего метод повествования используется, когда в силу своей интимности, болезненности или недостаточной осознанности, «ускользают» от более традиционного исследования. Обладая высокой внешней валидность, так как,

CRM (Конспект)

1. Дайте определение CRM системы. CRM системы – это программное обеспечение для организация для построения устойчивого бизнеса, главной целью которых является «клиенто-ориентированный» подход. Предназначены для автоматизации бизнес-процессов при работе с клиентами, а частности для повышения уровня продаж, оптимизации маркетинга и улучшения обслуживания клиентов. 2. Какие типы CRM существуют (перечислить). Операционные

Конспект (Ответы) 123MD

1. В чем разница между данными и информацией. Данные – это сведения которые были зафиксированы на каком либо источнике. Информация – это те же данные, только уже в обработанные и проанализированные не ким получателем. Данные не возможно измерить, но как только начитается процесс обработки и подсчёта данных они переходят в

Основные функции CRM систем

Основные функции CRM систем. Управление контактами – хранение единой базы данных по клиентам, для более результативного строительства бизнеса. Управление взаимодействия с клиентами – анализ будущих потребностей клиентов. Управление потенциальными сделками – контроль процессов сделок и аналитические прогнозы по ним. Хранение базы данных – хранение информации о клиентах и конкурентах. Планирование

Senioru bezrecepšu medikamentu iegādes paradumi un tos ietekmējošie galvenie faktori

Senioru bezrecepšu medikamentu iegādes paradumi un tos ietekmējošie galvenie faktori Ievads Bezrecepšu zāles ir “zāles, kuras var lietot bez ārstniecības personas rakstiski noformēta norādījuma”. [1] Zāļu kopējais apgrozījums Latvijā aug ar katru gadu, neskatoties uz to, ka kopējais iedzīvotāju skaits samazinās. 2018. gadā 42% no visa zāļu patēriņa pēc iepakojumu

SIA ‘’EK dzīvokļi biznesa plāns laika posmam no 2021. līdz 2025. gadam+excel

Biznesa plāna kopsavilkums Uzņēmuma vīzija ir kļūt par plašāko dzīvokļu izīrētāju Latvijā, kā arī ļaut cilvēkiem par izdevīgām cenām, izbaudīt komfortu mūsu izīrētājos dzīvokļos gan ilgtermiņā, gan arī īstermiņā Uzņēmuma misija augstvērtīgas īres pakalpojumu sniegšana zem ‘’AirBnb’’ un ‘’Booking’’ gan īstermiņa, gan arī ilgtermiņa dzīvokļu īri. Pat, ja tās būtu

DEMOGRĀFISKĀ SITUĀCIJA LATVIJĀ (Kursa darbs 35.lpp)

SATURS IEVADS 3 1. DEMOGRĀFISKĀS TENDENCES NOZĪMES RAKSTUROJUMS 5 2. DEMOGRĀFISKĀS TENDENCES LATVIJĀ 10 2.1. Latvijas demogrāfiskā situācija vēsturiskā skatījumā 10 2.2. Demogrāfiskā situācija Latvijā pašlaik un nākotnē paredzētā 13 3. DEMOGRĀFISKĀS SITUĀCIJAS UZLABOŠANAS IESPĒJAS 23 3.1. Demogrāfisko situāciju ietekmējošie parametri 23 3.2. Autora organizētās aptaujas rezultātu raksturojums 26 SECINĀJUMI

Veselības aprūpes sistēmas raksturojošie indikatori (Gatavs darbs pielikumā)

Raksturot veselības aprūpes sistēmu Latvijā, izmantojot veselības aprūpes statistikas datus starptautiskajās datu bāzēs:1) jāizvēlas 5-6 indikatorus, kas raksturo veselības aprūpes sistēmu (infrastruktūra, darba spēks, finansējums u.c.);2) veikt apkopojumu un analīzi;3) rezultātus atspoguļot grafiski, tos īsi aprakstot.Veidot tabulas veidā INDIKATORIANALĪZE   Šeit info darbam:World Health statistic , WHO, 2020Eurostat Health Statistic DataWHO European Health for All database (HFA-DB)OECD Health Statistc 2020World Bank Health

Attālināto pakalpojumu nozīme klientu apkalpošanā mūsdienās

Mūsdienu globalizācijas tendences un situācija starptautiskā līmenī apliecina, ka uzņēmumiem to veiksmīgai izaugsmei jāņem vērā virkne dažādu faktoru – ne tikai tie, kas tiešā veidā ietekmē konkrēto nozari, kurā tas darbojas, bet arī vispārīgās tendences, piemēram, klientu apkalpošanā. Izvērtējot mūsdienu tendences ekonomikā, ar pārliecību var apgalvot, ka 21gs. „atslēgas vārdi”

Синтаксический анализ данных

Οглавление Введение 2 1.Синтаксический анализ данных 4 1.1. Задачи синтаксическοгο анализа 4 2.Структура данных анализатοра приοритетοв οператοра 7 2.1. Кοмбинатοры синтаксическοгο разбοра 7 2.2. Преοбразοватели анализатοрοв 9 2.3. Арифметические выражения 11 2.4. Οбοбщённые выражения 13 Списοк литературы 16 Введение Прοизвοдительнοсть кοмпьютернοй системы зависит οт технοлοгии кοмпилятοра, кοтοрая заявляет, чтο кοмпилятοр

VĀCIJAS NODOKĻU SISTĒMAS RAKSTUROJUMS

IEVADS Tirgus ekonomikas apstākļos nodokļu sistēma ir viens no galvenajiem ekonomikas regulatoriem, valsts ekonomikas regulēšanas finanšu mehānisma pamats. Mūsdienās nodokļu sistēma ir kļuvusi par galveno diskusiju un kritikas tēmu. Nodoklis ir obligāts juridisko un fizisko personu maksājums, kuru tās nomaksā valstij. Nodokļu un aprēķina samaksas noteikumus katra valsts nosaka patstāvīgi

Междисциплинарный практикум направлен на достижение высокого уровня практической профессиональной подготовки будущих специалистов в области экономики и бизнеса.

СОДЕРЖАНИЕ Введение 3 1. Описание ситуации и характеристика проблемы 4 1.1. Характеристика объекта, и ситуации в нём 4 1.1.1. Характеристика предприятия 4 1.1.2. Схема построения организационной структуры предприятия 5 1.1.3. Характеристика деятельности предприятия 6 1.1.3.1. Объём произведённой продукции или оказанных услуг в физических единицах или денежном выражении 6 1.1.3.2. Совокупные

Ieslodzījma vietu pārvalde

Ieslodzījma vietu pārvalde Ieslodzījuma vietu pārvalde ir Tieslietu ministrijas pārraudzībā esoša valsts pārvaldes iestāde. LR Tieslietu ministrija nodrošina likumu projektu iestrādi un ir arī vadošā institūcija zemākstāvošām valsts iestādēm, kuru ikdienas funkcijas ir saistītas ar ieslodzīto un bijušo ieslodzīto sabiedrības grupu. Tieslietu ministrija ir atbildīga gan no likumdošanas puses reglamentējot

Datu aizsardzība

BALTIJAS STARPTAUTISKĀ AKADĒMIJA MAĢISTRA STUDIJU PROGRAMMA Cilvēku resursu vadīšana KVALIFIKĀCIJAS DARBS Datu aizsardzība Rīga 2019 ANOTĀCIJA Kvalifikācijas darbs ir veltīts mūsdienās aktuālai personu datu aizsardzības tēmai. Par darba virzienu tiek izvēlēta datu aizsardzības pētīšana. Kvalifikācijas darba mērķis saprast, vai tiešām jaunā datu aizsardzības regula palīdzēs pasargāt fizisko personu datus un

Общая характеристика компании AirBaltic

Данная глава содержит детальный анализ исследуемой компании, ее общая характеристика, а также описание существующей системы мотивации. Далее в главе представлены методы, использованные для анализа мотивации персонала, а также результаты проведенных опросов. 2.1. Общая характеристика компании AirBaltic Латвийская авиакомпания “Air Baltic Corporation” Ltd. была основана в 1995 году, когда было подписано

Latvijas iedzīvotāju statistisko datu analīze

RĪGAS TEHNISKĀ UNIVERSITĀTE INŽENIEREKONOMIKAS UN VADĪBAS FAKULTĀTE Uzņēmējdarbības inženierijas un vadības institūts Tālākizglītības nodaļa Studiju projekts Latvijas iedzīvotāju statistisko datu analīze Rīga 2019 Anotācija Studiju projekta temats: Latvijas iedzīvotāju statistisko datu analīze Studiju projekts rakstīts latviešu valodā, to veido ievads, 5 daļas, secinājumi un priekšlikumi. Darba apjoms ir 15 lpp.,

Anketas par mācīšanās stilu analīze

Katrs sabiedrības loceklis ir individuāls un unikāls, tāpēc mums ir jāapzinās, ka katrs sabiedrības loceklis pasauli redz un uztver citādi, un katrs dzīves pieredzi apgūst tikai ar viņam raksturīgu mācīšanās stilu. Lai cilvēkam vieglāk un efektīvāk kaut ko iemācītu ir jāzina, kāds ir šī cilvēka mācīšanās stils. Turpmāk analizējamā anketa

3. mājas darbs (Gatavs darbs pielikumā, excel-14. Variants)

3. mājas darbs Izmantojot Excel statistisko datu apstrādes rīkus, atbildēt uz šādiem jautājumiem: 1. Pieņemsim, ka ģenerālkopas X 1 , X 2 , X 3 ir normāli sadalītas un visām ģenerālkopām ir vienāda (bet nezināma) dispersija. Ģenerālkopu matemātiskās cerības arī nav zināmas. Izmantojot izlašu datus (1. izlasi, 2. izlasi un

2. mājas darbs (Gatavs darbs pielikumā, excel-14.Variants)

2. mājas darbs Izmantojot Excel statistisko datu apstrādes rīkus, atbildēt uz šādiem jautājumiem: Atrast aritmētisko vidējo, dispersiju un standartnovirzi divām izlasēm, kas ir dotas uzdevumā (sk. sava varianta Excel failu).Konstruēt ticamības intervālus ģenerālās kopas matemātiskajai cerībai (aplūkot tikai 1. izlasi) ar nozīmības līmeņiemα = 0.1, α = 0.05 un α

Проверочная работа: ряды динамики, статистические индексы (Готовые задания в приложении)

1. Имеются следующие данные о производстве продукции промышленным предприятием за 2005-2011гг. (в сопоставимых ценах). Bычислить: абсолютные, относительные, средние изменения и их темпы базисным и цепным способами. Cделать выводы Проверить ряд на наличие в нем линейного тренда, на основе которого рассчитать интервальный прогноз на 2012 год с вероятностью 95%. 2. Имеются

2.K.D Uzdevums – Tendences starptautiskajā finanšu tirgū (Gatavs darbs pielikumā)

2.kontroldarbs   Uzdevums – Tendences starptautiskajā finanšu tirgū.   1)Izvēlēties kādu no starptautiskā finanšu tirgus segmentiem, valūtas, vērtspapīru, kredītu, apdrošināšanas, investīciju (var izvēlieties arī šaurāku iedalījumu, piemēram, akciju tirgus, līzingu tirgus u.t.t.); 2)Raksturot izvēlēto segmentu:             a)šī brīža raksturīgā situācija, tendences;             b)attīstības prognozes;             d)ārējā un Latvijas tirgus mijiedarbība.

1.K.D Uzdevums – Valstu saimnieciskās vides salīdzinošais raksturojums. (Gatavs darbs pielikumā)

1.Kontroldarbs   Uzdevums – Valstu saimnieciskās vides salīdzinošais raksturojums.   1)Izvēlēties trīs valstis (tikai viena var būt Baltijas reģiona valsts); 2)Izvēlēties piecus rādītājus, kuri tiks izmantoti, lai raksturotu valsts saimniecisko vidi; 3)Atlasīt informāciju par trīs gadu periodu, lai varētu redzēt rādītāju dinamiku ( var nebūt rādītāji par tekošo gadu); 4)Apkopot

Priekšeksāmens (Gatavs darbs pielikumā zip.arhiva)

Katrs uzdevums max 5 punkti, lai iegūtu pielaidi eksāmenam, jāiegūst vismaz 8! uzd. Uzņēmums izgatavo divus dažādu izstrādājumu veidus „A” un „B”. Izmantojot lineārās programmēšanas metodi aprēķināt izstrādājumu „A” un „B” tādu ražošanas apjomu, lai uzņēmuma izmaksas būtu vismazākās un uzņēmums izpildītu savas līgumsaistības. Viena „A” izstrādājuma darbietilpība ir 3

Noslēguma darba uzdevums (Gatavs darbs pielikumā+Excel)

Noslēguma darba uzdevums Statistikas datu bāzes portālā Eurostat atrast datus, kas raksturo augstāko izglītību Eiropas Savienības valstīs: noskaidrot studentu skaitu, kuri studē augstākās izglītības programmās, izvēlēties datus par tabulās dotajiem pēdējiem pieciem gadiem; datu apstrādei izmantot lietotni MS Excel vai citu ekvivalentu skaitlisko datu apstrādes programmu: grafiski attēlot a) punktā

Статистика Контрольная работа 19.08

СТАТИСТИКА ИТОГОВОЕ ЗАДАНИЕ Сколько респондентов необходимо опросить предприятию, для того чтобы с вероятностью в 95% провести опрос целевой аудитории, объём которой составляет 50000 человек? Дано: данные о средней заработной плате в Латвии (см. таблицу). Любым методом спрогнозируйте размер средней заработной платы в 2017 году. Размер средней заработанной платы БРУТТО на

Контрольная работа 2 Accounting

Контрольная работа 2 Выберите правильный ответ: Какие виды запасов создает производственная компания ? Ответы: 1 Запас товаров 2 Запасы сырья и материалов, готовой продукции 3 Запасы сырья и материалов Торговая компания закупила от поставщика товары в кредит. Как в бухгалтерском учете будет показана эта сделка ? Ответы: 1 По Дебету

Корпорация Pioneer Petroleum Задание

Корпорация Pioneer Petroleum В июле 1991 года одной из критических проблем, вызывающих противостояние в руководстве корпорации Pioneer Petroleum, было определение минимально приемлемого коэффициента окупаемости новых капиталовложений. Основной метод составления и анализа бюджета долгосрочных инвестиционных расходов компании состоял в том, чтобы принять все предложенные инвестиции с положительной чистой приведенной стоимостью и

Задание «Статистический анализ данных»

Задание «Статистический анализ данных» Объясните каждую из переменных в отношении максимальной и минимальной величины, наиболее приемлемого показателя центральной тенденции и показателей вариации. Какой вывод можно сделать из показателей описательной статистики? Таблица 1 Количество студентов программ очного обучения   Количество студентов на одного преподавателя   Учебная плата для местных студентов ($)

3 Lab. darbs

Atrast līderi  deviņu cilvēku kolektīvā, izmantojot zināšanas par sociālo profesionālo grupu prioritātēm ar MS Excel programmu palīdzību. Tiek novērtētas īpašības:  1)      profesionālisms, 2)      vadītāja pieredze, 3)      svešvalodu zināšana, 4)      redzesloks, 5)      komunikabilitāte. Datus var ņemt patvaļīgi. Rezultātus izanalizēt. Uzdevuma atrisinājumu izklāstīt MS Word dokumentā. Uzdevuma atrisinājums 1. etaps Sastāda tabulu, kurā atspoguļo pretendentu novērtējumu (balles) svērtās

Изучение розничного рынка шоколадных кондитерских изделий в Латвии.

Изучение розничного рынка шоколадных кондитерских изделий в Латвии. РИГА 2016 г. Оглавление 1. Торговые сети 3 1.1. Rimi Latvia 3 1.2. Maxima 4 1.3. Mego 6 1.4. TOP 7 2. Представленный ассортимент шоколадных изделий 8 2.1. Maxima 8 2.1.1. Шоколад 8 2.1.2. Шоколадные конфеты 10 Торговые сети Rimi Latvia Сеть

Majasdarbs.lv

Vai vēlies pasūtīt mācību darbu?

Cookie

Šīs tīmekļa vietnes satura kvalitātes uzlabošanai un pielāgošanai lietotāju vajadzībām tiek lietotas sīkdatnes – tai skaitā arī trešo pušu sīkdatnes. Turpinot lietot šo vietni Jūs piekrītat sīkdatņu lietošanai, kā arī iespējamai saziņai, ja kādā no lapā aizpildāmajām formām norādīsiet savu kontaktinformāciju.