Tag: Tiesības

KANTA BRĪVĪBAS UN MŪŽĪGĀ MIERA KONCEPTS

IEVADS Kanta mācības liberālajām tradīcijām, kas saistītas ar cilvēka un pilsoņa tiesību un brīvību doktrīnu, Kanta idejām par tiesiskumu un juridiskajām tiesībām bija un joprojām ir milzīga nozīme tiesību filozofijā un valsts un civiltiesības organizācijas praksē. Lielākās daļas valstu konstitūcijas atspoguļo tādus tiesiskuma pamatprincipus kā likuma vara, dabisko tiesību un

DIPLOMĀTISKĀS UN KONSULĀRĀS TIESĪBAS

Viens no nesenajiem piemēriem, kas piesaistīja mediju uzmanību par starptautiskajām diplomātiskajām un konsulārajām tiesībām, ir bijis saistīts ar Krievijas Federācijas vēstniecību Lielbritānijā. 2018. gadā Lielbritānijas valdība pieņēma lēmumu izraidīt 23 Krievijas diplomātus, apsūdzot Krieviju par nerva gāzes uzbrukumu bijušajam dubultajam aģentam un viņa meitai, kuri dzīvoja Lielbritānijā. Krievijas Federācijas vēstniecība

Datu aizsardzības regulējums starptautiskās tirdzniecības tiesību kontekstā

Starptautiskā tirdzniecība un ekonomiskā sadarbība ir ļoti aktuāli temati šodienas globalizācijas un digitālā laikmeta kontekstā. Lai nodrošinātu godīgu un konkurētspējīgu tirdzniecību, kā arī aizsargātu patērētājus un vides resursus, ir svarīgi noteikt tirdzniecības nolīgumus, regulējumus un procedūras strīdu risināšanai starp valstīm. Eiropas Kopiena tika dibināta, pamatojoties uz pārliecību, ka ekonomikas integrācija

BIOētikas principi cilvēka izcelsmes bioloģisko paraugu izmantošanas pētījumos

1. BIOētikas principi pēc UNESCO Vispārējās bioētikas un cilvēktiesību deklarācijas2. Vēsturisko notikumu apskats bioētikas kontekstā3. BIOĒtikas principu ievērošana pētniecībā un medicīnā 1.1. Autonomijas princips Saistošie panti:  3. pants – Cilvēka cieņa un cilvēktiesības 5. pants – Autonomija un individuālā atbildība 6. pants – Piekrišana Nozīme: Medicīniskajos pētījumos un metožu izstrādē

Starptautiskās tirdzniecības tiesības

Starptautiskās tirdzniecības tiesības (STT) ir privāttiesību nozare, jo regulē komerciālas attiecības starp personām. Pie tam tās pieskaitāmas ārēja tirdzniecība, kas regulē attiecības starp dažādu valstu personām un kuru galvenais uzdevums ir noteikt uzvedības noteikumi, lai to izmantotu jautājumu risināšanai pēc būtības. STT priekšmets plašākā nozīmē ir subjektu attiecību priekšmets, bet

Manas jaunas zināšanas  – STT ir ļoti īpaša tiesību nozare

Starptautiskās tiesības ir īpaša tiesību sistēma, kas sastāv no principiem un normām, kas regulē starpvalstu attiecības, lai nodrošinātu mieru un sadarbību. Starptautiskās attiecības ir īpašas saiknes starp valstīm attiecībā uz pašreizējo materiālo un garīgo vērtību apmaiņu. Starptautisko tiesību īpašības: Starptautisko tiesību galvenā iezīme ir tā, ka to subjekti galvenokārt ir

Starptautiskās tirdzniecības tiesības

  Kas ir oferte? komercpriekšlikums reklāmas pasākumu kopums dokuments par nodomu noslēgt darījumu Ofertes pazīmes saskaņā ar ANO 1980.g. Konvenciju par starptautiskajiem pirkuma-pārdevuma līgumiem ir: rakstveida forma, pušu saskaņotas darbības konkrēts adresāts, atrunāti būtiskie noteikumi, oferenta griba tikt saistītam akcepta gadījumā konkrēts adresāts, noteikts termiņš atbildes sniegšanai, saskaņoti līguma noslēgšanas

PACIENTU TIESĪBU AIZSARDZĪBAS AKTUĀLĀS TIESISKĀS PROBLĒMAS UN TO IESPĒJAMIE RISINĀJUMI

Pacients, salīdzinot ar citiem tiesību subjektiem, ir īpaši neaizsargāts un bieži vien, atrodoties ārstniecības iestādē, nesadzirdams vai pat neaizsniedzams tiesību subjekts. Mazs iepretim lielajai ārstniecības iestādei un veselības sistēmai kopumā. Tik mazs un reizumis arī neredzams, ka bieži vien ir pakļauts sev garantēto tiesību ignorancei vai klajai tiesību un tiesisko

PACIENTU TIESĪBU AIZSARDZĪBAS AKTUĀLĀS TIESISKĀS PROBLĒMAS LATVIJĀ UN TO IESPĒJAMIE RISINĀJUMI

Pacients, salīdzinot ar citiem tiesību subjektiem, ir īpaši neaizsargāts un bieži vien, atrodoties ārstniecības iestādē, nesadzirdams vai pat neaizsniedzams tiesību subjekts. Mazs iepretim lielajai ārstniecības iestādei un veselības sistēmai kopumā. Tik mazs un reizumis arī neredzams, ka bieži vien ir pakļauts sev garantēto tiesību ignorancei vai klajai tiesību un tiesisko

Dzimumu diskriminācija. Cilvēku diskriminācija dzimuma dēļ nodarbinātībā un viņu tiesības.

IEVADS Zinātniski pētnieciska darba tēma ir “Dzimumu diskriminācija. Cilvēku diskriminācija dzimuma dēļ nodarbinātībā un viņu tiesības.” Tēmu “Cilvēku diskriminācija dzimuma dēļ nodarbinātībā un viņu tiesības” es izvēlējos, jo savā dzīvē (no vecāku pieredzes) esmu saskārusies ar šāda veida diskrimināciju. Viens no diskriminācijas veidiem, ar ko saskāros, bija jaunu pārdevēju vervēšana,

TIESĪBU AIZSARDZĪBAS IESTĀDES

INSTITŪCIJAS VIETA TIESĪBU AIZSARDZĪBAS IESTĀŽU SISTĒMĀ Tiesību aizsardzības iestādēm ir virkne kopīgo uzdevumu. Visām tiesību aizsardzības iestādēm ir jānodrošina[1]: Valsts, sabiedrības un indivīda likumīgo interešu un tiesību aizsardzība; Likumpārkāpumu novēršana un pārtraukšana; Valsts piespiedu līdzekļu piemērošana personām, kas pārkāpj likumus un citus normatīvos aktus. Valsts, sabiedrības un indivīda likumīgo interešu

PACIENTU TIESĪBU AIZSARDZĪBAS AKTUĀLĀS PROBLĒMAS LATVIJĀ UN TO IESPĒJAMIE RISINĀJUMI

Pacients, salīdzinot ar citiem tiesību subjektiem, ir īpaši neaizsargāts un bieži vien, atrodoties ārstniecības iestādē, nesadzirdams vai pat neaizsniedzams tiesību subjekts. Mazs iepretim lielajai ārstniecības iestādei un veselības sistēmai kopumā. Tik mazs un reizumis arī neredzams, ka bieži vien ir pakļauts sev garantēto tiesību ignorancei vai klajai tiesību un tiesisko

Par obligātām regulārām apmācībām LR Prokuratūras darbiniekiem

Par obligātām regulārām apmācībām LR Prokuratūras darbiniekiem Lai veicinātu LR Prokuratūras darbinieku profesionālo attīstību, noteikt obligātu regulāru profesionālās kvalifikācijas celšanas kursu iziešanu. Noteikt, ka obligātā kvalifikācijas celšanas programma visiem LR Prokuratūras darbiniekiem jāiziet ne retāk kā reizi piecos gados, kā apliecinājumu saņemot kursa veiksmīgas pabeigšanas sertifikātu vismaz par vienu no

Ievads ES tiesībās (Atbildes pielikumā)

1.Jāiegūst priekšstats par ES integrācijas procesiem un ES tiesību būtību un īpatnībām balstoties uz mācību prezentācijām, ES mājas lapā un citos avotos atrodamo informāciju. Eiropas Savienības īpašie tiesību tiesību principi pēc savas juridiskās būtības, formas un struktūras arī ir vispārējie tiesību principi. Arī īpašie tiesību principi tiek atvasināti no dabiskajām

Polijas un ES attiecības institūciju līmenī

SATURA RĀDĪTĀJS IEVADS 3 1. INSTITUCIONĀLISMA TEORĒTISKIE ASPEKTI 5 1.1. Institūciju teorētiskais aspekts 5 1.2. Institucionālisms un institucionālā vide 8 1.3. Eiropas Savienība un tās svarīgākās institūcijas 12 2. POLIJAS UN EIROPAS SAVIENĪBAS ATTIECĪBU ANALĪZE 18 2.1. Iestāšanās Eiropas Savienībā – juridiskais pamats un procedūra 18 2.2. Polija Eiropas Savienībā

Uzdevumi (konkurence) 10F (Gatavs darbs pielikumā)

Uzdevums Konkurences politika ir viens no svarīgākajiem elementiem iekšējā tirgus izveidē. Bez “tādas sistēmas ieviešanas, kas aizsargātu konkurenci no izkropļošanas kopējā tirgū (EK, 3.g pants) “, iekšējais tirgus nedarbosies. Tātad jebkurā saimnieciskās likumdošanas aktā jāparedz noteiktas konkurenci veicinošas un aizsargājošas normas.[1] Konkurences galvenais princips — vienādu iespēju radīšana. Līdz ar

IEDZĪVOTĀJU ENĀKUMA NODOKĻA TEORĒTISKAIS UN VĒSTURISKAIS RAKSTUROJUMS

  Kad 1918. gada 18. novembrī tika proklamēta Latvijas Republika un tika sastādīts pirmais ministru kabinets, sāk veidoties jauna nodokļu sistēma.Latvijas nodokļu sistēma, kopumā ņemot, vēlējās balstīt uz taisnīgiem un demokrātiskiem principiem, lai turpinātu to demokrātijas garu, kas valdīja, dibinot jaunu valsti, bet tālaika izpratnē šīs vērtības iemiesoja tiešie nodokļi,

Mājas darba uzdevums semināram par pieaugušu, lemtspējā ierobežotu, pacientu aizsardzību (Atbildes pielikumā)

Lūdzu sagatavot atbildes uz šādiem jautājumiem: Kā izpaužas pacienta lemtspējas ierobežojumi, kā tos vērtē?Kādi vispārējie un kādi speciālie pacientu tiesību principi ir jāpiemēro ārstējot cilvēkus, kuriem ir ierobežota lemstpēja? Kā ir jārīkojas ārstam un māsai, kurš pamana, ka pacientam ir kāda no lemtspējas ierobežojuma pazīmēm? Kā ārstniecības iestādē aizsargā cilvēkus, kuri nespēj

Tiesību zinātnes studijas 10102022G

1. Jums zināms Dzīvojamo māju pārvaldīšanas likums. Avots: https://likumi.lv/doc.php?id=193573 Lūdzu Jūs iepazīties ar minēto likumu un sniegt atbildes uz sekojošiem jautājumiem: vai minētais likums ir kvalitatīvs? kādi ir likuma trūkumi (uzskaitiet 1-3 un pamatojiet)? atbildot uz otro jautājumu, atsevišķi atbildiet uz jautājumu – kā Jūsu izvirzītos trūkumus novērst? 2010. gada 1. janvārī stājās

CIVILPROCESUĀLO TIESĪBU PRINCIPI

1. Civilprocesuālo tiesību principi 3 2. Civilprocesuālo tiesību principu būtība 6 3. Civilprocesuālo tiesību principu nostiprināšana 10 Izmantoto literatūras un informācijas avotu saraksts 12 Civilprocesuālo tiesību principi Civilprocess ir visu likumā noteikto procesuālo darbību kopum, kāds vien iespējams civillietās, sākot ar to ierosināšanu, lietu skatīšanas kārtību tiesās, beidzot ar tiesas

AIZTURĒTĀ PERSONA KRIMINĀLPROCESĀ G65

Anotācija 3 Аннотация 4 Anotation 5 Ievads 6 1. Pirmstiesas kriminālprocesuālās aizturēšanas būtība 7 1.1. Jēdziens “aizturētā persona” 7 1.2. Aizturēšanas piemērošanas pamats un raksturojums 9 1.3. Meklējamas personas aizturēšana 12 2. Aizturēto personu tiesību un pienākumu nolikumi pirmstiesas procesā 15 2.1. Aizturētās personas tiesības 15 2.2. Aizturētās personas pienākumi

Paternitātes atzīšanas un apstrīdēšanas tiesiskais regulējums un tā piemērošana

Paternitātes atzīšanas un apstrīdēšanas tiesiskais regulējums un tā piemērošana SATURA RĀDĪTĀJS Anotācija 3 Ievads 5 1. Paternitātes jēdziena un veidu pētījums 6 1.1.Paternitātes jēdziens 6 1.2.Paternitātes noteikšanas veidi 9 2. Pierādījumu paternitātes lietās pētījums 14 2.1. Pierādījumi un pierādīšanas līdzekļi 14 2.2. Pierādījumu pieļaujamība 20 2.3. Pierādījumu attiecināmība 22 3.

Uzņēmuma LAGE GROUP SIA risku analīze

  Uzņēmuma LAGE GROUP SIA risku analīze SATURA RĀDĪTĀJS Informācija par uzņēmumu 3 1. Likviditātes rādītāji 5 1.1. Kopējais likviditātes koeficients 5 1.2. Starpseguma likviditātes rādītāji 6 1.3. Absolūtas likviditātes koeficients 6 2. Maksātspējas rādītāji 8 2.1. Saistību īpatsvars bilancē 8 2.2. Pašu kapitāla parādsaistības 8 3. Kredītspējas un krāpnieciskā

“Nelikumīgi iegūtu līdzekļu legalizācijas, terorisma un proliferācijas finansēšanas risku indikātoru analīze”.

Tēma: “Nelikumīgi iegūtu līdzekļu legalizācijas, terorisma un proliferācijas finansēšanas risku indikātoru analīze”. SATURS 1. ANO pretkorupcijas analīze 2 3. OECD rekomendācijas 7 4. FATF rekomendācijas 14 5. ANO un ES sankciju saraksti 25 2022 1. ANO pretkorupcijas analīze Analizējot šo jautājumu jāvērš uzmanība uz speciālo normatīvo aktu, kas skar tieši

LĪDERIS UN LĪDERĪBA

REFERĀTS LĪDERIS UN LĪDERĪBA SATURS IEVADS 3 1.LĪDERĪBAS UN TO PRINCIPU NOZĪME 4 2.ES- LĪDERIS 6 NOBEIGUMS 9 IEVADS Līderība un līderības principi ir aktuāls jautājums ikvienam topošajam vadītājam vai cilvēkam, kurš tiecas uz savu personīgo un profesionālo mērķu sasniegšanu dzīvē, jo tieši līderība ir viena no tām īpašībām, kas

TRĪS EFEKTĪVU LĪDERU PIEMĒRI

TRĪS EFEKTĪVU LĪDERU PIEMĒRI SATURS IEVADS 3 1.LĪDERIS NR.1-BILS GEITSS 5 2.LĪDERIS NR.-GUNĀRS ĶIRSONS 7 3.LĪDERIS NR.3- KALVIS TORGĀNS 8 NOBEIGUMS 9 IEVADS Noteikti ikviens ir pamanījis, ka ne visi līderi ir vienādi. Kā norāda portāls gedvillo, Tas tādēļ, ka līderības stils ir atkarīgs no cilvēka personības. Ikkatrs no mums

Mūžizglītības nozīme personas attīstībā

Referāts Mūžizglītības nozīme personas attīstībā Mūžizglītības būtība Ikviens cilvēks visa mūža garumā – sākot no bērnudārza līdz pensijas gadiem – iegūst vai pilnveido zināšanas un prasmes, atbilstoši savām interesēm un vajadzībām. Tas raksturo mūsdienīgu izpratni par izglītību, pretstatā novecojušam uzskatam, ka izglītību iegūst vienreiz mūžā – jaunībā.[1] Izglītības attīstības pamatnostādnes

Obligātās vakcinēšanās pret Covid-19 nodarbinātībā tiesiskums

Obligātās vakcinēšanās pret Covid-19 nodarbinātībā tiesiskums Starptautiskās darba tiesības jautājumu par obligāto vakcinēšanos nodarbinātībā tieši neregulē, līdz ar to, atstājot šo jautājumu regulēšanai nacionālajā līmenī. Lai vērtētu, vai šāda prasība ir tiesiska ir jāņem vērā vai Ministru kabinets varēja noteikt šādu ierobežojumu. Izšķirošu lomu strīdus gadījumā piešķirot zinātniskajiem pētījumiem un

SENĀS ROMAS CIVILRPOCESS

SENĀS ROMAS CIVILRPOCESS Senās Romas civilprocesa apskatu jāsāk ar atskatu uz pašu Seno Romu. Senā Roma bija Seno laiku valsts, kas radās aptuveni 10. gadsimtā p.m.ē. no mazas lauksaimnieku kopienas Apenīnu pussalā un pakāpeniski izveidojās par varenu Vidusjūras reģiona lielvalsti. 12 gadsimtu ilgajā pastāvēšanas laikā Romas civilizācija mainījās no monarhijas

TIESAS LĒMUMU PĀRSŪDZĒŠANA

TIESAS LĒMUMU PĀRSŪDZĒŠANA Ikviena civillieta agrāk vai vēlāk rezultējas tiesas nolēmumā, ar kuru tiek izšķirts strīds starp pusēm vai jautājums par personas tiesībām. Protams, ne vienmēr lietas dalībnieki piekrīt tiesas viedoklim. Tādā gadījumā var cerēt panākt citādu nolēmumu augstākā tiesu instancē. Tiesas lēmumu pārsūdzēšanas kārtību regulē tādi tiesību akti kā

KĀ JŪS VĒRTĒJIET 1933.GADA 24.APRĪĻA SODU LIKUMĀ PIEDĀVĀTO SODU SISTĒMU UN TO IESPĒJAMO PIEMĒROŠANU MŪSDIENU LATVIJĀ

KĀ JŪS VĒRTĒJIET 1933.GADA 24.APRĪĻA SODU LIKUMĀ PIEDĀVĀTO SODU SISTĒMU UN TO IESPĒJAMO PIEMĒROŠANU MŪSDIENU LATVIJĀ Rīga 2022 Kā runājot par 1933.gada 24.aprīļa Sodu likumu izsakās grāmatu izdevēji, neskatoties uz to, ka Sodu likums Latvijā bija spēkā tikai īsu laiku, no 1933.gada 1.augusta līdz 1940.gada 26.novembrim, tam ir nozīmīga loma

Starptautiskās tiesības un nacionālās tiesības

Starptautiskās tiesības un nacionālās tiesības Starptautiskās tiesības kā īpaša tiesību sistēma neietilpst nevienā nacionālajā tiesību sistēmā, un tajā netiek iekļautas valsts iekšējo (nacionālo) tiesību normas. Starptautisko tiesību prototips ir Romiešu tiesībās noteiktās tautu tiesības- jus gentium, kuru sākotnēji saprata kā normu kopumu, kuras piemērojamas pret visiem brīvajiem iedzīvotājiem Romas impērijas

Eiropas Savienības Transporta politika

  Ievads Transportam ir vadošā loma jebkuras valsts ekonomikas attīstībā. Tas ir pamats efektīvai ekonomikas funkcionēšanai, kā arī nodrošina iedzīvotāju mobilitāti. ES transporta sistēmas attīstība saskaras ar vairākām nopietnām problēmām, kas būtiski samazina tās efektivitāti. Viena no būtiskākajām problēmām ES transporta jomā ir transporta sistēmas noslogotība, kas negatīvi ietekmē gan

Parbaudes darbs 1. 2022 4G203 (Gatavs darbs pielikumā)

Uzdevumi 1. -4. 2022 Uzdevums 1.2. Uzd.1. Jānim Liepam pieder lauksaimniecības uzņēmums, kas galvenokārt specializējas tomātu audzēšanā. Šis uzņēmums ir guvis lielu popularitāti un pieprasījumu, viņam ir pašam sava klientūra, kas preci iepērk gan vairumā, gan nelielos daudzumos. Bizness iet no rokas, jo tomāti ir īpaši garšīgi, lieli un cilvēki

Конклудентные действия в коммерческой практике

Конклудентные действия в коммерческой практике Содержание Введение 3 1. Сущность конклюдентных действий и их функции 4 2. Сущность договора на основе конклюдентных действий 6 3. Конклюдентные действия в праве ЕС 10 Выводы 12 Список использованной литературы 13 Введение Рассматривая сущность и значимость конклюдентных действий, следует отметить, что данное понятие относится

BALTIJAS STARPTAUTISKĀ AKADĒMIJA

  IEVADS Nākotnes profesijas izvēle ne vienmēr ir viegls process, tā rada daudz jautājumu un arī šaubu, par to, kāda profesija un kurā no visām Latvijas augstkolām būtu apgūstama. Kā pieņemt pareizo lēmumu, kas aizvestu līdz augstām virsotnēm karjerā un atstātu aiz muguras bažas par finansiālo situāciju. Studiju procesā daļa

E-pakalpojumu izmantošana saziņai ar VID

E-pakalpojumu izmantošana saziņai ar VID Rīga, 2021 Saturs Ievads 3 1. E- pakalpojumu apraksts un priekšrocības 4 2. E-pakalpojumu izmantošana saziņai ar VID 6 3. E- pakalpojumu izmantošana, reālā situācija 8 Secinājumi 9 Izmantoto avotu  un literatūras saraksts 11 Ievads Ikdienas steidzīgajā ritmā laika ietaupījums ir ļoti vērtīgs, tāpēc viens

Kādas patērētāju tiesību aizsardzības normas ir iestrādātas Apdrošināšanas līguma likumā un Apdrošināšanas un pārapdrošināšanas likumā?

darba uzevums -jātbild uz jautājumu – salīdzinot likumus, jātsaucas uz likumu pantiem Kādas patērētāju tiesību aizsardzības normas ir iestrādātas Apdrošināšanas līguma likumā un Apdrošināšanas un pārapdrošināšanas likumā? Nosauciet attiecīgos pantus un raksturojiet, kā izpaužas attiecīgā aizsardzība? – nodošanas termiņš – 30.01.2022. – darba apjoms – 2 lpp – īss darba satura apraksts – salīdzinot

STARPTAUTISKĀ KRIMINĀLTIESA

STARPTAUTISKĀ KRIMINĀLTIESA SATURS 1.VĒSTURISKĀS STARPTAUTISKĀS TIESĪBAS UN KRIMINĀLTIESA 5 2.KLASISKO STARPTAUTISKO TIESĪBU PERIODS 8 3.MŪSDIENU STARPTAUTISKAIS TIESĪBU PERIODS 10 NOBEIGUMS 12 IZMANTOTO AVOTU UN LITERATŪRAS SARAKSTS 13 IEVADS Ikdienu pasaulē notiek neskaitāmi noziedzīgi nodarījumi un, lai tos novērstu to izmeklēšanā aktīvi iesaistās gan nacionāla, gan starptautiska līmeņa iestādes, kuru kompetencē

PROCESUĀLIE PIESPIEDU LĪDZEKĻI UN SANKCIJAS, TO PIEMĒROŠANA UN TIESU PRAKSE

PROCESUĀLIE PIESPIEDU LĪDZEKĻI UN SANKCIJAS, TO PIEMĒROŠANA UN TIESU PRAKSE Rīga, 2021 Lai nodrošinātu kriminālprocesa efektivitāti un krimināllietu ātru izskatīšanu Kriminālprocesa likumā (turpmāk- KPL) likumdevējs ir paredzējis iespēju personai lietas izskatīšanas gaitā piemērot procesuālos piespiedu līdzekļus un sankcijas, kas, protams, savā ziņā ierobežo konkrētās personas tiesības, taču, kuru piemērošana ir

NEPILNGADĪGĀ IEVIETOŠANA KOREKCIJAS IESTĀDĒ

NEPILNGADĪGĀ IEVIETOŠANA KOREKCIJAS IESTĀDĒ Rīga, 2021 SATURS IEVADS 3 1.NEPILNGADĪGĀ IEVIETOŠANA KOREKCIJAS IESTĀDĒ JĒDZIENS UN BŪTĪBA 6 2.NEPILNGADĪGĀ IEVIETOŠANA KOREKCIJAS IESTĀDĒ NORMATĪVAIS REGULĒJUMS, PROBLEMĀTIKA 8 NOBEIGUMS 12 IZMANTOTO AVOTU UN LITERATŪRAS SARAKSTS 13 IEVADS Audzinoša rakstura piespiedu līdzekļi bērniem- iespēja, nevis sods, tā skaidro Rīgas apgabaltiesas Krimināllietu tiesas kolēģijas tiesnese

Bāriņtiesu darbības nodrošināšana īstenojot administratīvi teritoriālo reformu

  Anotācija 3 ievads 5 1. Bāriņtiesu darbības funkcionālā loma 7 1.1.Bāriņtiesu izveidošanās ģenēze 7 1.2. Bāriņtiesu kompetence un funkcijas 11 1.3. Bāriņtiesu sastāvs 23 2. Bāriņtiesu nozīme administratīvās reformas ietekmē 25 3. Bāriņtiesu funkcionālā pakļautība 32 Nobeigums 35 Izmantoto avotu un bibliogrāfijas saraksts 37 ievads Mūsdienās sevišķa uzmanība tiek

AIZTURĒTO PERSONU CILVĒKTIESĪBU IEVĒROŠANAS PROBLĒMJAUTĀJUMI

Aizturēto personu cilvēktiesību ievērošanas problēmjautājumi SATURS Anotācija 3 ievads 5 1.Aizturētā SKAIDROJUMS un teorētiskais ietvars 6 1.1.Aizturētā jēdziens, būtība 6 1.2.Aizturēšana kā Kriminālprocesuāla institūta vēsturiska attīstība 9 2. AIZTURĒŠANAS PROCESUĀLĀ KĀRTĪBA 13 2.1.Aizturēšanas kārtība 13 2.2. Aizturēšanas izņēmumi 18 3. Aizturētās personas cilvēktiesību principu ievērošana 20 Nobeigums 26 Izmantoto avotu

Civilprocesa tiesības 15062022 (Gatavs darbs pielikumā)

Pirmais jautājums: Prasības jēdziens un būtība. Prasības elementi. Prasības celšanas noteikumi. Otrais jautājums: Prasības tiesību subjektīvie un objektīvie priekšnoteikumi. Trešais jautājums: Risiniet kāzusus. 3.1. Persona M. griezās tiesā ar prasību par mantas sadali, kura iegādāta viņas laulības laikā ar personu N. Mantas sarakstā bija uzrādīts privatizēts dzīvoklis un automašīna. Tiesnesis

Patstāvīgais darbs Saistību tiesībās G3005 (Gatavs darbs pielikumā)

1. Raksturojiet priekšlīguma institūtu saistību tiesībās. 2. Nokavējums un ar to saistīta atbildība. 3. Procentu aprobežojumi. Procentu apmērs. Procentu saistības izbeigšanās. 4. Rokasnauda. (ne tikai teoriju, jānorāda uz problemātiskiem aspektiem un šo problemātisko aspektu apskatei jāanalizē tiesu prakse) Praktiskais uzdevums: Jēkabs Bilde, būdams liels auto cienītājs, regulāri apmeklēja dažādas auto

Tiesību zinātne Civilprocesa tiesības 34G (Gatavs darbs pielikumā)

Pirmais uzdevums. Uzdevums saturs: jāsagatavo referāts par civilprocesuālo tiesību principiem. Referātā jāiekļauj trīs aspektus: (4;5lpp) 1. kādi civilprocesuālo tiesību principi pastāv, norādot arī to iedalījumu; 2. kā izpaužas katra civilprocesuālo tiesību principa būtība (saturs, tvērums); 3. kādā veidā ir nostiprināts katrs no civilprocesuālo tiesību principiem. Ņemot vērā to, ka tiesību

Pārbaudes darbs “Starptautiskajās privāttiesībās” 2 gab. kāzusi (Gatavs darbs pielikumā)

Uzdevums I : Latvijas pilsone Zaiga Skujiņa ar meitu dzīvo Īrijā. Jau vairākus gadus meitenītes tēvs nav vēlējies meitu satikt un nemaksā arī uzturlīdzekļus. Zaiga vērsās Īrijas kompetentajā iestādē (Central Authority for Maintenance Recovery), kas sniedz palīdzību uzturlīdzekļu piedziņas lietās. Minētā institūcija izgatavoja pieprasījumu saskaņā ar Regulas 4/2009 56. un

Tiesību zinātne Civilprocesa tiesības 125052022U (Gatavs darbs pielikumā)

Pirmais uzdevums. Uzdevums saturs: jāsagatavo referāts par civilprocesuālo tiesību principiem. Referātā jāiekļauj trīs aspektus: kādi civilprocesuālo tiesību principi pastāv, norādot arī to iedalījumu; kā izpaužas katra civilprocesuālo tiesību principa būtība (saturs, tvērums); kādā veidā ir nostiprināts katrs no civilprocesuālo tiesību principiem. Ņemot vērā to, ka tiesību teorētiķu vidū pastāv dažādi

Studiju kursa “Pacientu tiesības” eksāmens 89 (Gatavs darsbs pielikumā)

Anrijs Bērlis (62) ir Ungārijas pilsonis kurš kopā ar sievu Maiju Bērli (56),kura ir latviete un kurai ir Latvijas pilsonība. Anrijs jau 7 gadus dzīvo Latvijā, betsaņem Ungārijas valsts pensiju. Latvijā oficiāli netiek nodarbināts. Viņš navnodarbināts arī nevienā citā ES, EEZ dalībvalstī vai Šveicē. Anrijs Bērlis ir arīSerbijas pilsonis, kurš

Kāzuss_Nepilngadīgie 22094 (Gatavs darbs pielikumā)

Kāzuss Nepilngadīgo pacientu ārstniecība Pirms kāzusa risināšanas nepieciešams iepazīties ar šādiem tiesību aktiem: Civillikums (nepilngadīgo rīcībspēja, Ģimenes tiesību daļa – vecāku un bērnuattiecības);Pacientu tiesību likums;Citi tiesību akti, ja uzskatāt, ka to piemērošana nepieciešama tālāk doto kāzusurisināšanā. Maija Lāne, 15 gadus jauna. Viņu audzināja māte Liene Lāne, tēti Maija nekad navredzējusi.

Iegūstiet piekļuvi visiem +5000 izpildītiem mācību darbiem.

Par 9.90 € jūs varat:
– Pārskatīt visas mūsu arhīvā pieejamās lapas.
– Lejuplādēt jebkurus 10 failus.

Piekļuve būs aktīva 24 stundas.

Jūs varat veikt maksājumu ar jebkuru bankas karti.

Majasdarbs.lv

Vai vēlies pasūtīt mācību darbu?

Cookie

Šīs tīmekļa vietnes satura kvalitātes uzlabošanai un pielāgošanai lietotāju vajadzībām tiek lietotas sīkdatnes – tai skaitā arī trešo pušu sīkdatnes. Turpinot lietot šo vietni Jūs piekrītat sīkdatņu lietošanai, kā arī iespējamai saziņai, ja kādā no lapā aizpildāmajām formām norādīsiet savu kontaktinformāciju.