Tag: Uzņēmējdarbība

Bezdarba problēmas analīze un tās risinājumi Latvijā 2008. – 2011. gados

Bezdarba problēmas analīze un tās risinājumi Latvijā 2008. – 2011. gados Saturs Ievads……………………………………………………………………………….….…… 3 1. Bezdarba problēmas raksturojums……………………………………………………….. 5 1.1. Bezdarba jēdziens un būtība……………………………………………….………. 1.2. Bezdarba klasifikācija………….……………………………………..……………. 1.3. Bezdarba ietekme uz tautsaimniecības attīstību………………………………….… 5 8 10 2. Bezdarba problēmas analīze Latvijā 2008. – 2011. gados un tās risinājumi……..……… 2.1. Bezdarba

Mazā un vidēja biznesa attīstība Latvijā (Referāts)

  Satura rādītājs Ievads 3 1. Uzņēmējdarbības vides raksturojums 4 2. Uzņēmējdarbības vide Latvijā 8 3. Mazā un vidējā komersanta statuss 10 4. MVU attīstības tendences Latvijā 12 Izmantotās literatūras un avotu saraksts 14 Ievads Ikviena uzņēmuma darbību ietekmē vide, kurā tas darbojas. Mūsdienās uzņēmējdarbības vide nepārtraukti mainās, līdz ar

SAIMNIECISKĀS DARBĪBAS ANALĪZES LOMA UZŅĒMUMA KONKURĒTSPĒJAS UZLABOŠANĀ

Saturs Ievads 5 1. Uzņēmuma saimnieciskās darbības analīzes teoretiskie aspekti 7 1.1. Uzņēmuma saimnieciskās darbības analīzes būtība, mērķi un nozīme 7 1.2. Uzņēmuma analīzes veidi, metodes un modeļi 10 1.3. Peļņas vai zaudejumu aprēķins un tās analīze 13 1.4. Uzņēmuma likviditātes un rentabilitātes rādītāju analīze 17 2. SIA BYKO-LAT saimnieciskās

Mājas darbs priekšmeta „Cenu veidošana būvniecībā BF” BP cenas saistība ar tautsaimniecību – IX lekcija (Gatavs darbs pielikumā)

Satura radītājs Atbildes uz lekcijas slaidos iekļautajiem jautājumiem 3 Papildināt lekcijā iekļautās dinamiskās rindas līdz 2020.gadam 8 Izvērtēt cenu pieaugumu TS-bā ar PCI un BP cenas pieaugumu 9 BP cenas izmaiņas ES 11 Izmantotās literatūras un avotu saraksts 12 Atbildes uz lekcijas slaidos iekļautajiem jautājumiem BP cenas pieauguma vai samazinājuma

Mājas darbs priekšmeta „Cenu veidošana būvniecībā BF” BP cenas noteikšana metodes un metodika – VI un VII lekcija (Gatavs darbs pielikumā)

Satura radītājs Atbildes uz lekcijas slaidos iekļautajiem jautājumiem 3 Kādos gadījumos pielietojama viena vai otra BP cenas veidošanas metode 4 BP cenas noteikšanas metodes 5 Izmantotās literatūras un avotu saraksts 6 Atbildes uz lekcijas slaidos iekļautajiem jautājumiem Kas ir metodes, ar kurām mēs nonākam saskarsmē katru dienu savu vajadzību apmierināšanas

Отчет о практике по предпринимательству 1

Praktika-LitvaDownload   Введение 3 Основные макроэкономические показатели 4 Валовой внутренний продукт 4 Государственный долг 5 Уровень инфляции 6 Уровень безработицы 6 Сравнительный анализ макроэкономических показателей Латвии и Литвы 8 Сравнение ВВП Латвии и Литвы 8 Сравнение уровня инфляции Латвии и Литвы 8 Сравнение дефицита бюджета и государственного долга Латвии и

Zīmola segmentēšana un konkurentu analīze (darbs un prezentācija pielikumā)

Pētījuma daļa Zīmola segmentēšana un konkurentu analīze Veidojot jaunu produktu vai pakalpojumu jāveic segmentēšana, uz kuru jāskatās no divām perspektīvām – tirgus segmentēšanas un zīmola segmentēšanas perspektīvām. Šis abas jomas ir savstarpēji saistītas un ietekmē viena otru. Un katrs no šiem segmentiem veido noderīgu mārketinga segmentu. Tāpēc autore uzskata, ka

Risku veidus ražošanas uzņēmumā

1. Saimniecisko preču ķīmiskās rūpnīcas zinātniskā laboratorija ir atklājusi jaunu formulu speciālas vielas ražošanai. Ar tās palīdzību apstrādājot virsmas dzīvoklī, pie tām nepielīp putekļi. Rūpnīcas vadītāji var pārdot patenta tiesības par EUR 5000 vai to paturēt un vielu ražot pašiem. Pirms vielas ražošanas vēl ir nopietni jāpārbauda tās iedarbība uz

Demogrāfijas ietekme uz uzņēmējdarbību

Ievads 3 1. Demogrāfijas un uzņēmējdarbības teorētiskie jautājumi un nozares normatīvās bāzes pētījums 4 2. Demogrāfijas un uzņēmējdarbības statistikas datu analīze 9 3. Demogrāfijas ietekme uz uzņēmuma darbību 22 Secinājumi 26 Priekšlikumi 27 Izmantoto avotu un literatūras saraksts 28 Ievads Attiecības starp ekonomisko attīstību un demogrāfisko izaugsmi, apspriež vairākus gadsimtus.

Personāla vadības teorētiskie aspekti

  Ievads 4 1. Personāla vadības teorētiskie aspekti 5 1.1. Personāla vadības jēdziens 5 1.2. Personāla vadīšanas novērtēšanas būtība un metodes 9 2. AS Rīgas Satiksme saimnieciskās darbības raksturojums 13 2.1. Nozares raksturojums 13 2.2. AS Rīgas Satiksme saimnieciskās darbības apraksts 14 3. Personāla vadības procesi AS Rīgas Satiksme 16

VAS Latvijas Pasts Līderība un uzvedība organizācijā

  Ievads Uzņēmuma stratēģija ir labs pamats tā veiksmīgai darbībai. Tomēr ikvienam vadītājam būtu kritiski jāizvērtē, vai darbinieki arī ārpus vadības līmeņa šo stratēģiju izprot vienlīdz labi un jūtas līdzatbildīgi tās īstenošanā. Ikviena stratēģija un ilgtermiņa mērķu izvirzīšana dos daudz labāku rezultātu, ja par tiem komunicēs visos uzņēmuma līmeņos un

Personāla motivēšanas pamatprincipi un motivāciju ietekmējošie faktori uzņēmumā SKY BEUATY

Personāla motivēšanas pamatprincipi un motivāciju ietekmējošie faktori uzņēmumā SKY BEUATY SATURS IEVADS 3 1.Darbinieku motivācijas teorētiskie pētījumi 5 1.1.Motivācijas būtība 5 1.2. Motivācijas vajadzības teorētiskajā literatūrā 7 2.UZŅĒMUMA RAKSTUROJUMS 16 3.SKAISTUMKOPŠANAS SALONA SKY BEAUTY PERSONĀLA MOTIVĒŠANAS PAMATPRINCIPI 17 4.SKAISTUMKOPŠANAS SALONA SKY BEAUTY MOTIVĀCIJU IETEKMĒJOŠIE FAKTORI 19 SECINĀJUMI 23 Izmantotās literatūras

SIA iConcept rentabilitātes un izmaksu analīze

SIA iConcept rentabilitātes un izmaksu analīze Saturs Ievads 4 1. Uzņēmuma finanšu darbības teorētiskie aspekti 6 1.1. Finanšu vadības būtība un nozīme 7 1.2. Finanšu pārskata nozīme un sastādīšanas principi 10 1.3. Finanšu analīzes radītāji 13 1.3.1. Likviditātes rādītāji 15 1.3.2. Maksātspējas rādītāji 16 1.3.3. Rentabilitātes rādītāji 17 2. Uzņēmuma

Lai veiksmīgi izveidotu un attīstītu uzņēmējdarbību

SATURS IEVADS 3 1. UZŅĒMUMA VISPĀRĪGS RAKSTUROJUMS 4 2. UZŅĒMUMA PERSONĀLA RAKSTUROJUMS 7 SECINĀJUMI 12 IZMANTOTO AVOTU SARAKSTS 13 IEVADS Lai veiksmīgi izveidotu un attīstītu uzņēmējdarbību, nepieciešams izstrādāt pārdomātu personāla vadības plānu un īstenot to. Personāla vadīšanas uzdevums ir veidot attiecības starp organizāciju un personālu tā, lai saskaņotu abu pušu

Darbinieku piesaistes teorētiskie aspekti

Darbinieku piesaistes teorētiskie aspekti Informācijas avotos tiek norādīts, ka nozīmīgākie ikvienu organizāciju veidojošie elementi ir uzņēmuma: Stratēģija, Organizācijas dizains, Cilvēki, Organizācijas kultūra.[1] ..att. Organizāciju efektivitātes modelis (autore G. Dāvidsone, reģistrēts kā Eiropas Kopienas dizaina paraugs) Kā liecina attēlā iekļautā un papildus gūtā informācija – trīs no dimensijām, izņemot stratēģiju, kas

Report for IKEA 07182201

  Report for IKEA United States and Russia 2022 TABLE OF CONTENT BUSINESS OVERVIEW 5 PURPOSE OF THE REPORT 5 ANALYSIS OF THE MARKET STRUCTURE – USA AND RUSSIA 5 COMPARATIVE ANALYSIS OF MACROECONOMIC INDICATORS 7 AN ALYSIS OF THE MONETARY AND FISCAL POLICY 14 AN ALYSIS OF FOREIGN TRADE

Teorētiski praktisks raksturs, analizējot teorētisko nostādņu īstenošanu praksē

Priekšmets: Kvalitātes vadība Eseja par vienu no kursa satura tematiem (teorētiski praktisks raksturs, analizējot teorētisko nostādņu īstenošanu praksē) 2022 Izvēlēties divas valsts iestādes un atrast normatīvos aktus, kas reglamentē tās iekšējās procedūras. Īsi raksturot šo normatīvo aktu saturu. Attiecībā uz valsts iestāžu kvalitātes vadības jautājumiem nepieciešams atzīmēt, ka šajā sakarā ir

Galvenie mērķi uzņēmējdarbībā, to pētījumi, analīze, nākotne (prezentācija un runa pielikumā)

1.slaids Labdien. Šajā prezentācija es apskatīju un nedaudz padziļinātāk raksturošu šādus aspektus: Galvenie mērķi uzņēmējdarbībā, to pētījumi, analīze, nākotne; Uzņēmumu mērķu hierarhija, plāni. Komandas darbs. Personāla vadības metodes un uzdevumi; Vadošie faktori uzņēmējdarbībā. Sistēma uzņēmumā-iekšējie mērķi, ārējie mērķi, konkurence. 2.slaids Mūsu pasaulē viss ir savstarpēji saistīts. Uzskatāms piemērs tam ir

SIA Eight Lounge 07172204

Introduction Not without reason internships are a necessary part of all university curricula. The internship allows putting academic knowledge into practice in natural but controlled conditions. As a result, the learner can integrate the material covered and pinpoint areas that he doesn’t understand. In addition, the internship allows you to

Vides aizsardzības un siltuma sistēmu institūts (darbs+prezentācija+runa pielikumā)

Vides aizsardzības un siltuma sistēmu institūts Labaratorijas darbs Satura rādītājs 1. Literatūras avotu analīze 3 2. A/S „Grindeks” notekūdeņu attīrīšanas iekārtu apraksts 9 2.1.Notekūdeņu raksturojums 11 2.2.Notekūdeņu attīrīšana 11 3. Ūdens resursu attīrīšanas datu analīze 13 3.1. Notekūdens savākšana 13 3.2. Datu apstrāde 13 3.3. Rezultātu analīze 18 3.4. Notekūdeņu

Jaunākās pētījuma tēmas stratēģiskā vadībzinībā

Jaunākās pētījuma tēmas stratēģiskā vadībzinībā Analizējot pasaules un individuāli arī Latvijas vēsturi, precīzāk, tās ekonomisko attīstību, uzņēmējdarbības tendences, ar pārliecību var apgalvot, ka “nekas nestāv uz vietas” – mainoties dažādiem ārējiem faktoriem, arī ikvienai citai nozarei un darbības jomai ir jābūt elastīgai, ir jāspēj pielāgoties “jaunajiem nosacījumiem”, pretējā gadījumā pastāv

Uzņēmums Ecolines 06302203

Uzņēmums Ecolines 1.Uzņēmuma izveide, darbības vēsture un vērtības Darba autors savam pētījumam izvēlējās analizēt uzņēmumu “ECOLINES”, jo tā ir viena no atpazīstamākajām autobusu firmām Latvijā. Kā norāda pats uzņēmums “ECOLINES”, “ECOLINES” ir lielākais un pieredzējušākais starptautisko autobusu operators Baltijā, kas ik dienas ļauj pasažieriem komfortabli ceļot starp 20 valstīm un

Mezo līmeņa vērtību sistēmas TESLA (prezentācija pielikumā)

Tesla (agrāk Tesla Motors) ir amerikāņu elektrisko transportlīdzekļu uzņēmums, kas dibināts 2003. gada jūlijā Kalifornijā. Tesla specializējas elektrisko transportlīdzekļu ražošanā un efektīvu elektroenerģijas uzglabāšanas tehnoloģiju izstrādē. Teslu dibināja Martins Eberhards un Marks Trapenings. Kopā viņi attīstīja jauno uzņēmumu, līdz Īlons Masks 2004. gada februārī investēja Teslā 7,5 miljonus dolāru un kļuva

Tehnoloģiskais audits uzņēmumā Toyota  Material  Handling  Baltic

  Toyota Material Handling Baltic raksturojums 1.2. Uzņēmuma vērtības un finanšu radītāji Toyota Material Handling Baltic ir daļa no Toyota Motor korporācijas, kas specializējās uz daudzveidīgā biznesa darbības visā pasaulē. Toyota Motor korporācijas organizatoriskā struktūra nosaka uzņēmuma resursu un procesu modeļus vai kārtību. Šī korporatīvā struktūra veicina efektīvu un produktīvu

SIA X, founded in 1997, is the leading printing company in Latvia

SIA X, founded in 1997, is the leading printing company in Latvia. The company specializes in the production of high-quality full-color cardboard packaging for different industries. The company’s mission is to help increase the purchasing power of customers’ products by providing high-quality cardboard packaging produced by SIA X. The company

Pārmaiņu ferma – ферма по выращиванию органических продуктов с использованием труда реабилитирующихся зависимых

Бизнес план социального предприятия Pārmaiņu ferma – ферма по выращиванию органических продуктов с использованием труда реабилитирующихся зависимых Содержание Исполнительное резюме 3 Описание проблемы 4 Описание компании 6 Стратегическое планирование проекта 8 Canvas модели социального бизнеса 13 Финансовый план 15 Маркетинговый план 19 Команда проекта 24 Коммуникационные процессы 28 Социальное воздействие

SIA “Daugavpils dzelzsbetons” analīze

SIA “Daugavpils dzelzsbetons” analīze Uzņēmuma vispārīgs raksturojums SIA “Daugavpils Dzelzsbetons” ir UPB grupas uzņēmums, kura pamatdarbības virziens ir dzelzsbetona konstrukciju ražošana. Uzņēmums dibināts 1993.gadā, bet 2002. gadā pievienojās UPB grupas uzņēmumiem (UPB ietilpst vairāk nekā 40 uzņēmumi un ražotnes vairākās valstīs). SIA “Daugavpils Dzelzsbetons” piedāvā šādus pamatpakalpojumus: Dzelzsbetona konstrukciju projektēšana,

PAR INFORMĀCIJAS ZINĀTNI, TĀS ATTĪSTĪBAS VĒSTURI UN MŪSDIENĀM

PAR INFORMĀCIJAS ZINĀTNI, TĀS ATTĪSTĪBAS VĒSTURI UN MŪSDIENĀM RĪGA 2022 INFORMĀCIJAS ZINĀTNES ATTĪSTĪBAS VĒSTURE Pētot informācijas zinātni, nepieciešams izskatīt tā termina skaidrojumu. Informācijas zinātne- zinātnes nozare, kas nodarbojas ar datu vākšanas, organizēšanas, apstrādes un izplatīšanas problēmu izpēti datu apstrādes sistēmās.[1] Lai gan informācijas zinātne ir meklējama jau 1800. gados, tomēr

PAR INFORMĀCIJAS PAKALPOJUMU NĀKOTNI

  PAR INFORMĀCIJAS PAKALPOJUMU NĀKOTNI REFERĀTS INFORMĀCIJAS PAKALPOJUMU NĀKOTNE Mūsu digitālajā laikmetā nākotnes aprises ietekmē vairāki tehnoloģiski spēki. Pirmkārt – digitalizācija kopumā. Otrkārt, mākslīgais intelekts, kas ļauj ātrāk un pilnīgāk analizēt informāciju, atpazīt to, piemēram, sejas atpazīšana. Treškārt, pāreja uz ātrgaitas informācijas pārraidi – ja šobrīd pārejam uz 5G, tad

MOTIVĀCIJAS TEORĒTISKIE ASPEKTI

  Jēdziena motivācija būtība Motivācija ir viens no psiholoģiskajiem aspektiem, kas ir visciešāk saistīts ar cilvēka attīstību. To raksturo nevis kā personisku iezīmi, bet gan ar cilvēku mijiedarbību ar situāciju, tāpēc tā dažādiem cilvēkiem ir atšķirīga un vienā un tajā pašā personā tā var atšķirties dažādos laikos un situācijās. Motivēt

BEZDARBA IETEKME UZ TŪRISMA, VIESMĪLĪBAS NOZARI

BEZDARBA IETEKME UZ TŪRISMA, VIESMĪLĪBAS NOZARI Satura rādītājs Ievads 3 1. Kopējā valsts bezdarba situācijas apraksts 4 2. Situācijas analīze tūrisma un viesmīlības nozarē 11 2.1. Publikāciju apskats par nozari Covid periodā 11 2.2. Bezdarba statistikas analīze un tā ietekme uz tūrisma un viesmīlības nozari 12 Secinājumi un priekšlikumi 24

M.D 30052022 EKO (Atbildes pielikumā)

Celtniecības uzņēmums lielveikala celtniecībai lūdz bankas kredītu. Banka atbalsta projektu, bet uzskata, ka uzņēmuma paša ieguldījums projektā ir nepietiekams. Savukārt uzņēmums jau ieguldījis projektā visus savu pieejamos līdzekļus un vairāk ieguldīt nespēj. Kādi būtu risinājumi, lai projektu tomēr realizētu? Pamatot un aprakstīt to. Uzņēmums nodarbojas ar siera ražošanu un pārdod

Налог на микропредприятия (презентация в приложении)

Налог на микропредприятия Содержание Введение 3 1. Сущность налога на микропредприятия 4 2. Достоинства и недоставки введения налога на микропредприятия 8 3. Методика изучения влияния налога на микропредприятия 10 4. Результаты исследования. 12 Выводы 16 Введение 15 сентября 2008 года о своём банкротстве объявил один из крупнейших инвестиционных банков США

SIA Oddrija Travel uzņēmums (Darbs un prezentācija pielikumā)

SATURA RĀDĪTĀJS IEVADS 3 1. uzņēmuma VISPĀRĒJAIS RAKSTUROJUMS 4 1.1. Uzņēmuma raksturojums, vēsture 4 1.2.Organizatoriskā struktūra un darbības veidi 5 1.3.Uzņēmuma vīzija, misija, vērtības un mērķi 5 1.4. Darbības juridiskais pamatojums 6 2.tūrisma nozares RAKSTUROJUMS 8 2.1.Tūrisma veidi 8 2.2.Tūrisma operatori un aģentūras Latvijas tūrisma tirgū 11 2.3.Tūrisma uzņēmumu mērķauditorija,

Salons „Delfīns” 01262207

Salons „Delfīns” SATURA RĀDĪTĀJS 1. ĀRSTNIECĪBAS UN SKAISTUMKOPŠANAS CENTRA “VERDI” RAKSTUROJUMS 5 1.1. Salona „Delfīns” apraksts 5 1.2. Salona „Delfīns” piedāvātie pakalpojumi 6 1.3. Salona „Delfīns” iekšējās kārtības noteikumi 7 1.4. Tehniskais nodrošinājums un inventārs 7 1.5. Profesionālā kosmētika un zīmoli 9 2. KLIENTU APKALPOŠANA 10 2.1. Kosmētiķa darba vietas

Отчёт о практике 01252203

Оглавление Введение 2 1. Общая характеристика учреждения 3 2. Организационная структура центра и обязанности работников 6 Введение Период прохождения практики: с 01 октября 2014 по 31 мая 2016 г. Целью практики являлось улучшение моих навыков в администрировании и интерпретации тестов, консультировании, оценке реабилитационных программ и расширении моих знаний о практической

Оценка качества управления маркетингом и его эффективности на предприятии AC Hotel by Marriott Riga

Оценка качества управления маркетингом и его эффективности на предприятии AC Hotel by Marriott Riga Оглавление Введение 3 1. Теоретические аспекты управления маркетингом на предприятии гостиничного бизнеса 4 1.1. Сущность маркетинговой деятельности на предприятиях отрасли гостеприимства 4 1.2. Методы маркетинга в гостиничном бизнеса 6 1.3. Изучение эффективности маркетинговых стратегий на предприятии

Коммерческое право (3 вопроса)

А.Ш. купил на интернет аукционе самовар, которая по утверждению продавца, была сделана до революции. По получению товара, А.Ш. обнаружил на дне самовара клеймо завода изготовителя с современной маркировкой. Что делать А.Ш.? Согласно ст. 1440 ГЗ Латвии, для действительности юридической сделки недостаточно лишь изъявления воли участвующих в ней, но требуется еще,

Агентство «Мандарин» бизнес план

Бизнес план Оглавление Исполнительное резюме 3 Описание компании 4 Описание предоставляемых услуг 5 Маркетинговый план 7 План предпринимательской деятельности 11 Организационная структура и управление 13 Финансовый план 15 Приложение 1 21 Исполнительное резюме Добро пожаловать в новый мир планирования мероприятий! Агентство «Мандарин», ведущие специалисты мира развлечений, готовы предоставить для жителей

Анализ ассортимента SIA LYNGSON и разработка предложений по усовершенствованию товарной политики.

Анализ ассортимента SIA LYNGSON и разработка предложений по усовершенствованию товарной политики. Абстракт Оглавление Введение 4 1. Теоретический подход к управлению ассортиментом и товарной политике предприятия 6 1.1. Сущность и значение управления ассортиментом продукции 6 1.2. Методы управления реализацией товаров потребительского назначения 9 1.3. Современные тенденции товарной политики 14 2. Анализ

Uzņēmuma “AER” saimnieciska darbība

  Saturs 1 1. Uzņemuma apraksts 2 1.1. Pamatinformācija par uzņēmumu 2 1.2. Uzņēmuma mērķi, vīzija un uzdevumi 3 1.4. Uzņēmuma vadība un personāls 4 1.3. Uzņēmuma pamatdarbības raksturojums 7 1.4. Tirgus analīze 8 1.5. Uzņēmuma SVID analīze 9 2. Uzņēmuma mārketinga stratēģija 12 2.1. Mērketings un tā būtība 12

“SIA SKUBA” prakses atskaite 01242202

  ievads 3 1.SIa Skuba vispārējs raksturojums 4 1.1. Skuba darbības virziens 4 1.2. Skuba piegādes process un to vadība 6 1.3.Preču iepirkums 10 1.4. Preču krājumi un to vadīšana 13 2.Skuba Latvija SIA kvalitātes vadība 15 3. Skuba Loģistikas procesu raksturojums 19 4.SIA darbības PEST analīze 23 nobeigums 24

“SANITEX” prakses atskaite 01242201

  ievads 3 1. Sanitex vispārējs raksturojums 4 1.1. Sanitex grupas pakalpojumu struktūra 5 1.2. Sanitex darbības rezultāti, personāla izmaiņas 7 1.3. Sanitex loģistika 8 2. sanitex noliktavu darbības raksturojums 9 3.Pārdošanas veicināšana 14 4. Sanitex konkurenti 18 5. Sanitex spēcīgo pušu noteikšana 22 nobeigums 24 Izmantotās literatūras un citu

UZŅĒMUMA AS TĒRVETES AL ĀRĒJĀS VIDES ANALĪZE

  IEVADS 3 1. UZŅĒMĒJDARBĪBAS VIDES TEORĒTISKIE ASPEKTI 4 1.1. Uzņēmējdarbības vidi veidojošie faktori 5 1.2. Uzņēmuma ārējās un iekšējai vides analīzes metodes 10 2. AS „TĒRVETES AL” SVID ANALĪZE 12 2.1. AS Tērvetes AL raksturojums 12 2.1.Uzņēmuma darbību ietekmējošā iekšējā un ārējā vide 13 2.2. Uzņēmuma stratēģisko alternatīvu izpēte

Экспресс нейл-бар «Лоск»

  Экспресс нейл-бар «Лоск» предлагает широкий спектр комплексных услуг включая: экспресс и классический маникюр, парафиновый массаж и инновационный горячий маникюр. Салон располагается в крупном торговом центре,открыт ежедневно, использует посменную работу 4 мастеров. За отчетный месяц имеется следующая инфомация о деятельности салона (eur):   Затраты Евро Аренда помещения 15 кв.м. 18

Uzņēmuma SVID analīze 011922

  Uzņēmuma SVID analīze Novērtējot uzņēmuma konkurētspējas paaugstināšanas iespējas, būtiska nozīme ir konkurētspējas nodrošināšanu ietekmējošo faktoru noteikšanai un atlasei nenoteiktības apstākļos. SVID (tulkojumā no angļu valodas SWOT – Strengths, Weaknesses, Opportunities, Threats) analīze ir metode, ar kuras palīdzību uzņēmums novērtē savus iekšējos faktorus – stiprās puses (S) un vājās puses

„Apdrošināšanas brokera palīgs” prakses atskaite

  Ievads 2 1. UNIBROKKER AS raksturojums 3 2. Klientiem piedāvātie produkti 4 3. Lietvedības un uzskaites organizācija 8 4. UNIBROKKER AS darbības finanšu analīze 10 4. Uzņēmuma nodokļu nomaksas politika 14 6. Apdrošināšanas tirgus raksturojums 15 Secinājumi un priekšlikumi 29 Priekšlikumi 30 Bibliogrāfisko norāžu saraksts 31 pielikumi 33 Ievads

Prakses atskaite vadibzinātne

  1. Uzņēmums un tā darbības specifika 3 1.1. Uzņēmuma darbības forma un virzieni 3 1.2. Likumdošanas normatīvie akti uzņēmuma darbībā 5 2. Uzņēmuma iekšējā vide 7 2.1. Iekšējās vides elementu raksturojums 7 2.2. Iekšējās vides elementu savstarpējās mijiedarbības analīze 10 3. Vadītāja darbības principi un vadīšanas funkcijas 11 3.1.

Majasdarbs.lv

Vai vēlies pasūtīt mācību darbu?

Cookie

Šīs tīmekļa vietnes satura kvalitātes uzlabošanai un pielāgošanai lietotāju vajadzībām tiek lietotas sīkdatnes – tai skaitā arī trešo pušu sīkdatnes. Turpinot lietot šo vietni Jūs piekrītat sīkdatņu lietošanai, kā arī iespējamai saziņai, ja kādā no lapā aizpildāmajām formām norādīsiet savu kontaktinformāciju.