Tags: Vadība

Iekšējā kontroles sistēma NILLTPFN likuma aspektā

IEVADS Efektīva NILLTPFN iekšējās kontroles sistēma ir būtisks priekšnosacījums, lai finanšu pakalpojumu sniedzējs spētu nodrošināt atbilstību regulējošām prasībām, sniegtu kvalitatīvus finanšu pakalpojumus saviem klientiem un izvairītos no reputācijas, finansiālās stabilitātes, tiesvedības un citiem riskiem, kas var apdraudēt organizācijas darbību. Lai arī NILLTPFN jautājums vairs nav jauns, joprojām mazāko uzņēmumu, īpaši

Līderība organizācijā090523

Informācijas avotos tiek uzsvērts, ka talantīgu cilvēku, profesionāļu piesaiste valsts pārvaldei, politikai un uzņēmējdarbībai ir galvenais uzdevums Latvijā – spēt apzināt un atbalstīt savus talantus, kā arī piesaistīt gaišākos prātus, lai nodrošinātu Latvijas konkurētspēju un ekonomisko izaugsmi.[1] Apzinātie dažādu nozaru un jomu speciālistu viedokļa ļauj pat apgalvot, ka 21.gs. (pretēji

KOMANDAS VADĪBA ATTĀLINĀTA DARBA REŽĪMĀ

IEVADS Ir aktualizējušies jauni uzdevumi personāla vadībā uzņēmumos ar attālinātu vadību, kas noris virtuālā vidē, kā, piemēram, gadījumos, kad rodas problēmsituācijas vai konfliktsituācijas, vadītajam jārisina šīs problēmas attālināti, kas var sarežģīt vai paildzināt šo procesu. Vēl viens uzsauciens ir komunikācijas īpatnības no attāluma un tehnoloģiju izmantošanas iespējas, kas prasa gan

Finanšu vadības prakses atskaite

Prakses uzņēmuma raksturojums Prakses uzņēmums ir Sabiedrība ar ierobežotu atbildību “Niche Latvija”, kas darbojas namdaru un galdniecības izstrādājumu ražošanas nozarē. (Lursoft, 2022) Sabiedrība ar ierobežotu atbildību “Niche Latvija” ir reģistrēta 2005.gada 21.janvārī, Limbažu novada, uzņēmumam jau 17 gadi. Ofiss atrodas Jaunā iela 2 – 41, Limbaži, Limbažu nov., LV-4001, darbnīcas

Cilvēkresursu vadības prakses atskaite

Prakses uzņēmuma raksturojums Uzņēmuma raksturojums Uzņēmums “DDRE PLUSS” ir dibināts 2013. gada septembrī, lai arī nesen, bet veiksmīgi darbojas notekūdeņu un bioloģisko attīrīšanu izbūvē un apsekošanā. Šis uzņēmums tapis kā meitas uzņēmums IK DDRE, kas tika dibināts 2010. gada septembra mēnesī. Uzņēmumu ir dibinājis cilvēks ar vairāku gadu darba pieredzi

Cilvēkresursu vadības prakses atskaite

Organizācijas apraksts Organizācijas raksturojums Uzņēmums “DDRE PLUSS” ir dibināts 2013. gada septembrī, lai arī nesen, bet veiksmīgi darbojas notekūdeņu un bioloģisko attīrīšanu izbūvē un apsekošanā. Šis uzņēmums tapis kā meitas uzņēmums IK DDRE, kas tika dibināts 2010. gada septembra mēnesī. Uzņēmumu ir dibinājis cilvēks ar vairāku gadu darba pieredzi šajā

KOMANDAS VADĪBA ATTĀLINĀTA DARBA REŽĪMĀ

IEVADS Ir aktualizējušies jauni uzdevumi personāla vadībā uzņēmumos ar attālinātu vadību, kas noris virtuālā vidē, kā, piemēram, gadījumos, kad rodas problēmsituācijas vai konfliktsituācijas, vadītajam jārisina šīs problēmas attālināti, kas var sarežģīt vai paildzināt šo procesu. Vēl viens uzsauciens ir komunikācijas īpatnības no attāluma un tehnoloģiju izmantošanas iespējas, kas prasa gan

Līderība organizācijā28022023

Informācijas avotos tiek uzsvērts, ka talantīgu cilvēku, profesionāļu piesaiste valsts pārvaldei, politikai un uzņēmējdarbībai ir galvenais uzdevums Latvijā – spēt apzināt un atbalstīt savus talantus, kā arī piesaistīt gaišākos prātus, lai nodrošinātu Latvijas konkurētspēju un ekonomisko izaugsmi.[1] Apzinātie dažādu nozaru un jomu speciālistu viedokļa ļauj pat apgalvot, ka 21.gs. (pretēji

To what extent is LMX theory still relevant in contemporary organizations

Introduction The topic of leadership and what constitutes effective leadership has been seen as significant by both the scientific community and practitioners. At the close of the 20th century, a new perspective on leadership emerged, one in which leaders and followers make a contract in which the leader accomplishes something

Starptautiskā cilvēkresursu vadība

Сilvēkresursu vadība raksturojama kā būtiska uzņēmuma stratēģijas sastāvdaļa, kas pievieno uzņēmumam reālu vērtību, ietekmē cilvēkresursu uzvedību, paaugstina uzņēmuma darbības efektivitāti un rada priekšnosacījumus augstai uzņēmuma konkurētspējai. Cilvēkresursu vadīšana nozīmē stratēģiski virzītas, saskaņotas, sistemātiskas uzņēmuma vadības darbības, lai norosinātu uzņēmumā strādājošo darbinieku attīstību un labklājību. Plānojot un organizējot cilvēkresursu apmācības, svarīgi

Starpkultūru komunikācija 09142201

Referāts Starpkultūru komunikācija Vispārīga informācija, vēsture Jaunzēlande ir salu valsts (ar dažādu klimatu uz tām), kas atrodas dienvidaustrumos no Austrālijas Okeānijā. Tā ir maza, neatkarīga valsts, kas aktīvi piedalās Apvienoto Nāciju Organizācijā un Sadraudzības valstīs. Tajā dzīvo savdabīga tauta ar savām tradīcijām un dzīvesveidu. Tai ir savs karogs, ģerbonis, valsts

Apģērba zīmola izveidošanas un realizācijas analīze

  Ievads Šobrīd, pasaulē, apģērba modes tendences attīstās ļoti strauji un apģērba ražotāji sākuši apzināties mūsdienu nestandarta apģērba izmērus, kas nav piemēroti vienam ķermeņa aprišu standartam. Iespējams novērot, ka pēdējos gados aizvien vairāk veikalos parādās apģērbi, kas piemēroti lielāku ķermeņu aprišu cilvēkiem, tajā brīdī aizmirstot, ka ir arī otra veida

Uzņēmuma LAGE GROUP SIA risku analīze

  Uzņēmuma LAGE GROUP SIA risku analīze SATURA RĀDĪTĀJS Informācija par uzņēmumu 3 1. Likviditātes rādītāji 5 1.1. Kopējais likviditātes koeficients 5 1.2. Starpseguma likviditātes rādītāji 6 1.3. Absolūtas likviditātes koeficients 6 2. Maksātspējas rādītāji 8 2.1. Saistību īpatsvars bilancē 8 2.2. Pašu kapitāla parādsaistības 8 3. Kredītspējas un krāpnieciskā

STARPINSTITŪCIJU SADARBĪBAS PROBLEMĀTIKA PAŠVALDĪBĀS BĒRNU TIESĪBU AIZSARDZĪBĀ PRET VARDARBĪBU

  Ievads 3 1.PAŠVALDĪBU AUTONOMĀS FUNKCIJAS BĒRNU TIESĪBU AIZSARDZĪBĀ 7 2.PAŠVALDĪBU INSTITŪCIJU KOMPETENCE BĒRNU TIESĪBU AIZSARDZĪBĀ 11 3.PAŠVALDĪBAS IESTĀŽU SADARBĪBAS PROBLEMĀTIKA 20 Nobeigums 25 Izmantoto avotu un literatūras saraksts 27 Ievads Starptautiskā un nacionālā likumdošana nosaka bērnam īpašu statusu sabiedrībā un norāda uz to, ka valstij un sabiedrībai ir nepieciešams

SIA TELE2 Latvija iekšējās kontroles sistēmas novērtējums

SIA TELE2 Latvija iekšējās kontroles sistēmas novērtējums Satura rādītājs 1. Ievads 3 Uzņēmuma raksturojums 3 Iekšējās kontroles sistēmas pamatprincipi 4 2. SIA Tele2 iekšējās kontroles sistēmas elementu analīze 6 Kontroles vide 6 Riska novērtējums 9 Informācija un saziņa 11 Kontroles pasākumu īstenošana 14 Secinājumi un priekšlikumi 17 Izmantotās literatūras saraksts

SIA iConcept rentabilitātes un izmaksu analīze

SIA iConcept rentabilitātes un izmaksu analīze Saturs Ievads 4 1. Uzņēmuma finanšu darbības teorētiskie aspekti 6 1.1. Finanšu vadības būtība un nozīme 7 1.2. Finanšu pārskata nozīme un sastādīšanas principi 10 1.3. Finanšu analīzes radītāji 13 1.3.1. Likviditātes rādītāji 15 1.3.2. Maksātspējas rādītāji 16 1.3.3. Rentabilitātes rādītāji 17 2. Uzņēmuma

Līderība un organizāciju uzvedība

  Saturs Saturs 2 Ievads 3 Līderis nr. 1 4 Līderis nr. 2 6 Līderis nr. 3 7 Kopsavilkums 9 Izmantotās literatūras un avotu saraksts 10 Ievads Līderis ir cilvēks, kurš ietekmē citus nevis piespiežot, bet pārliecinot. Savukārt, vadītājs ir cilvēks, kurš ir iecelts vadošā amatā un viņam noteiktā grupā

Finanšu analīze SIA “OV Solutions”

Finanšu analīze SIA “OV Solutions” SATURS Ievads 2 1. Uzņēmuma darbības efektivitātes noteikšana 4 1.1. Finanšu vadības loma uzņēmuma pārvaldībā 7 1.2. Finanšu analīzes būtība, mērķi un metodes 9 1.3. Finanšu koeficienta raksturojums 13 Rentabilitāte 14 2. UZŅĒMUMA MEATME.LV (OV SOLUTION) RAKSTUROJUMS 18 2.1. Uzņēmuma pamatinformācija 18 2.2. Nozares raksturojums

Teorētiski praktisks raksturs, analizējot teorētisko nostādņu īstenošanu praksē

Priekšmets: Kvalitātes vadība Eseja par vienu no kursa satura tematiem (teorētiski praktisks raksturs, analizējot teorētisko nostādņu īstenošanu praksē) 2022 Izvēlēties divas valsts iestādes un atrast normatīvos aktus, kas reglamentē tās iekšējās procedūras. Īsi raksturot šo normatīvo aktu saturu. Attiecībā uz valsts iestāžu kvalitātes vadības jautājumiem nepieciešams atzīmēt, ka šajā sakarā ir

Kvalitātes vadības sistēmas ieviešana valsts pārvaldes iestādēs

Kvalitātes vadības sistēmas ieviešana valsts pārvaldes iestādēs sākās ar Ministru kabineta 2001.gada 4.decembra noteikumu Nr.501 “Noteikumi par kvalitātes vadības sistēmas ieviešanu valsts pārvaldes iestādēs”, kā arī 2001.gada 11.decembra Ministru kabineta ieteikumu Nr.1 “Ieteikumi kvalitātes vadības sistēmas ieviešanai valsts pārvaldes iestādēs“ prasību ieviešanu, kuru pamatā bija ISO 9001:2000 un LVS EN

SIA Eight Lounge 07172204

Introduction Not without reason internships are a necessary part of all university curricula. The internship allows putting academic knowledge into practice in natural but controlled conditions. As a result, the learner can integrate the material covered and pinpoint areas that he doesn’t understand. In addition, the internship allows you to

SIA “Miķēļi”

SIA “Miķēļi” Prakses atskaite Saturs Ievads 3 1. Uzņēmuma raksturojums 4 2. Finanšu vadības funkcijas uzņēmumā 8 2.1. Finanšu vadības funkcijas uzņēmumā 8 2.2. Finanšu vadības process uzņēmumā 9 2.3. Uzņēmuma līdzekļi un to finansēšanas avoti 19 2.4. Uzņēmuma ieņēmuma un izdevuma raksturojums 21 2.5. Uzņēmuma finansiālās situācijas analīze 22

Vadības stili un to ietekme uz uzņēmuma “X” darbību

Vadības stili un to ietekme uz uzņēmuma “X” darbību Satura rādītājs Ievads 3 1. Līderība un tās stili 5 1.1. Vadīšanas stilu raksturojums 5 1.1.1. Autokrātiskais 6 1.1.2. Liberālais 7 1.1.3. Demokrātiskais 8 1.2. Pētījumu apkopojums 9 2. Uzņēmuma ”X” vadības stila analīze 13 3.Vadības stila ietekme uz uzņēmuma „X”

Uzņēmums SIA “LIGHT” WEB studija

Uzņēmums SIA “LIGHT” WEB studija BIZNESA PLĀNS SATURS KOPSAVILKUMS 3 1. Uzņēmuma raksturojums 5 1.1. Nosaukums, logo, slogans. Misija un vīzija. Uzņēmuma/ komercdarbības tips/ forma. Dalībnieki 5 1.2. Vajadzība, kas tiks apmierināta. Produkta koncepcija 5 2. mārketinga mikrovides analīze 6 2.1. Klientu, pircēju/ mērķtirgus analīze 6 2.2. Konkurentu raksturojums 7

Motivācija 07122201

1. motivācijas teorētisko pamatu izpēte 1.1. Motivācijas jēdziens Lai pētītu dziļāk motivācijas teoriju, vispirms nepieciešams izpētīt termina „motivācija” definīcijas. Zinātniskos pētījumos pasaulē šī tēma galvenokārt tiek pētīta, balstoties uz motivācijas teorijām. Motivāciju visbiežāk definē kā ‘’patīkamu vai pozitīvu emocionālo stāvokli, kas veidojas paša darba vai darba pieredzes novērtēšanas rezultātā”. (Schein,

PAMATPRASMJU UN KUSTĪBU KOORDINĀCIJAS APGUVE SĀKUMSKOLASSKOLĒNIEM PELDĒŠANAS NODARBĪBĀS

  IEVADS Peldēšanai ir pozitīva ietekme uz bērna organismu, jo ūdens sniedz nomierinošu efektu uz nervu sistēmu un uz muskuļu sistēmu iedarbojas ar atslābinošu efektu. Regulāras peldēšanas nodarbības palīdz bērniem pielāgoties ātrāk jauniem apstākļiem un notikumiem. Svarīgi ir arī tas, ka regulāras peldēšanas nodarbības palīdz attīstīt bērnu koordināciju, uztveres spējas,

Bērnu koka mēbeļu uzņēmuma sertificēšanas  procedūras

  Ievads 2020.gada 12.septembrī tika veikti grozījumi MK noteikumos Nr. 353 (20.06.2017), kur tika rediģēti ZPI kritēriji, tai skaitā arī mēbeļu kategorijai. Piedaloties tirgū, un laižot apgrozībā bērnu mēbeles to ražotājam ir jāievēro virkne prasību. Ņemot vērā, ka gala lietotājs ir pavisam mazs cilvēks, atbilstoši tam, ir jāievēro standartos noteikti

A/S „Grindeks” notekūdeņu attīrīšanas iekārtu apraksts (darbs un tabula pielikumā)

Satura rādītājs 1. Literatūras avotu analīze 3 2. A/S „Grindeks” notekūdeņu attīrīšanas iekārtu apraksts 9 2.1.Notekūdeņu raksturojums 11 3. Ūdens resursu attīrīšanas nepieciešamība 12 3.1. Normatīvās prasības 12 3.2. Notekūdeņu vērtējums 12 3.3. Sērūdeņraža kontrole A/S „Grindeks”gadījumā 13 4. AS “Grindeks” ietekmes uz klimata pārmaiņām samazinājums 22 5. Attīrīšanas iekārtas

Korporatīvo parāda vērstpapīru tirgus attīstības perspektīvas

  SATURA RĀDĪTĀJS IEVADS 3 1.PARĀDA VĒRTSPAPĪRU JĒDZIENS UN BŪTĪBA 4 2.KORPORATĪVO PARĀDA VĒRTSPAPĪRU TIRGUS UN IESPĒJAMĀ TĀ ATTĪSTĪBA 6 2.1.Vērtspapīru tirgus loma ekonomikā 6 2.2. Korporatīvo parāda vērtspapīru tirgus attīstības iespējas 8 3. RESPONDENTU APTAUJAS DATU REZULTĀTI 11 4. PRIMĀRO DATU APSTRĀDE 16 5. KVANTITATĪVO DATU ANALĪZE 19 SECINĀJUMI

 Noliktavas un loģistikas sistēmas

  Ievads Neskatoties uz visiem jauninājumiem e-komercijā, integrētajām piegādes ķēdēm, stabilām klientu atsauksmēm, tieši laikā tehnoloģiju izmantošanu, piegādes ķēde, kas savieno ražošanu ar gala patērētājiem, nekad nebūs tik labi organizēta, lai pilnībā izslēgtu noliktavas uzglabāšanu. Taču šo inovāciju pieaugošās izplatības gaitā noliktavas darbības lomas un uzdevumi mainās un mainīsies arvien

 VELOCELIŅA IZBŪVES PROJEKTS

X NOVADĀ” „VELOCELIŅA IZBŪVES PROJEKTS X NOVADĀ” Saturs 1. Projekta iniciācija 3 1.1. Situācijas apraksts 3 1.2. Līdzdalības analīze 4 1.3. Mērķi, uzdevumi, problēmas 5 1.4. SVID analīze 6 1.5. Alternatīvu analīze 7 2. Organizatoriskā struktūra 8 3. Projekta plānošana 9 3.1. Laiku plānošana 9 3.1.1. Darbu struktūrplāns 9 3.1.2.Ganta

Kvalitātes vadības sistēmas attīstība Latvijā

Kvalitātes vadības sistēmas attīstība Latvijā Kvalitātes vadības sistēmas būtība Interese par kvalitāti un tās vadību aizsākās 20. gadsimta beigās, kad tika izstrādātas jaunas kvalitātes vadības stratēģijas gan produktu ražošanas, gan pakalpojumu sniegšanas jomā. Kopš tā laika kvalitātes vadības sistēmas ir kļuvušas par neatņemamu biznesa pasaules sastāvdaļu. 1.1.att. Kvalitātes kā procesa

Pārtikas e-komercija jomas uzņēmumu darbības uzlabošanas iespējas

  Saturs Ievads 5 1. Elektroniskās komercijas tehnoloģiju sistēmas izmantošanas aktualitāte un vispārīgs elektroniskās komercijas raksturojums 8 1.1. Pētījuma problēmas un aktualitātes raksturojums 8 1.2. Elektroniskās komercijas vispārīgs raksturojums 21 1.3. Elektroniskās komercijas attīstība mūsdienu apstākļos 13 2. Pārtikas e-komercijas raksturojums Latvijā 29 2.1. Pārtikas e-komercijas konkurences novērtējums Latvijā 30

„Grāmatvedība un finanšu plānošana”

„Grāmatvedība un finanšu plānošana” Saturs Ievads 3 Īss organizācijas apraksts /raksturojums 4 Organizācijas struktūra, finanšu pārvaldības shēma 8 Finanšu pārvaldībā iesaistīto vadības līmeņu saraksts, finanšu direktora/ finansista pienākumu apraksts 8 Prakses uzdevumu veikšanai izvēlētas atbilstošas metodes 11 Ir izveidoti kritēriji, atbilstoši kuriem tiks veikta finanšu pārvaldības (finanšu vadības) analīze. 18

“KVINTO GR” prakses atskaite

Prakses atskaite “KVINTO GR” (uzņēmuma vai organizācijas nosaukums) Satura rādītājs Ievads 3 1. “KVINTO GR” vispārīgs raksturojums un prakses laikā veiktie uzdevumi 4 1.1. Uzņēmuma “KVINTO GR” vispārīgs raksturojums 4 1.2. Prakses laikā veiktie uzdevumi 6 2. Primārie dati 8 2.1. Aptaujas rezultātu vizualizācija un interpretācija 9 2.2. Intervijas rezultātu

Cilvēkresursu vadības prakses atskaite

Cilvēkresursu vadības prakses atskaite Satura rādītājs Ievads 3 1. SIA «Maxima Latvija» vispārējs apraksts 5 1.1. Uzņēmuma un prakses vietas raksturojums 5 1.2. Personāla vadības procesa raksturojums lielveikalā “Maxima” 10 2. Cilvēkresursu politikas īstenošana lielveikalā “Maxima” 13 2.1. Personāla motivēšana uzņēmumā 13 2.2. Darba snieguma vadība 14 2.3. Apmācības organizēšana

Izdegšanas līmenis organizācijas ‘’Maxima’’ darbiniekiem un tā profilakses iespējas

Izdegšanas līmenis organizācijas ‘’Maxima’’ darbiniekiem un tā profilakses iespējas Kursa darbs RĪGA 2022 Saturs Ievads 3 1.Izdegšanas sindroma tirdzniecības darbiniekiem pētījums 5 1.2. Izdegšanas sindroma cēloņi 7 1.3. Izdegšanas sindroma izpausmes 8 1.4. Izdegšanas sindroma pētījums tirdzniecības darbiniekiem 9 2. SIA «Maxima Latvija» vispārējs apraksts un cilvēkresursu politikas īstenošana uzņēmumā

SIA Ezergailis uzņēmējdarbības izvērtējums (stratēģiskā vadīšana uzņēmumā)

SIA Ezergailis uzņēmējdarbības izvērtējums (stratēģiskā vadīšana uzņēmumā) SATURS IEVADS 3 1.Uzņēmējdarbības/stratēģiskās vadīšanas teorētiskie aspekti 4 1.1.Stratēģiskās vadīšanas skaidrojums 4 1.2.Stratēģiskās vadīšanas būtība un loma 6 1.3.Stratēģiju izstrāde mazajos uzņēmumos 8 2. SIA “Ezergailis” raksturojums 16 3. SIA “Ezergailis” izvērtējums un attīstības stratēģija 23 Secinājumi 30 izmantotā literatūra 31 IEVADS Lai

Problēmas Autoratlīdzības nodokļu sistēmā

  Ievads Autortiesības ir tiesības, kas aizsargā darbus, kurus autors radījis savas garīgās darbības rezultātā. [1] No autortiesību definīcijas izriet, ka autortiesību aizsardzība sākas ar brīdi, kad darbs ir radīts, proti, ar brīdi, kad autora ideja tiek ietērpta kādā konkrētā formā. [2] Tādējādi, lai iegūtu autortiesības autora “darbam ir jābūt

NODOKĻI 06232022

  IEVADS 3 1. NODOKĻU BŪTĪBA UN TO RAKSTUROJUMS 5 1.1. Nodokļu jēdziens un raksturojums 5 1.2. Nodokļu sistēmas raksturojums un nodokļu veidi Latvijā 10 2. AKCĪZES NODOKĻA RAKSTUROJUMS 14 2.1. Akcīzes nodokļa jēdziens un būtība 15 2.2. Akcīzes nodokļa salīdzinājums Baltijas valstīs 18 SECINĀJUMI 24 IZMANTOTĀS LITERATŪRAS UN AVOTI

BEZDARBA IETEKME UZ TŪRISMA, VIESMĪLĪBAS NOZARI

BEZDARBA IETEKME UZ TŪRISMA, VIESMĪLĪBAS NOZARI Satura rādītājs Ievads 3 1. Kopējā valsts bezdarba situācijas apraksts 4 2. Situācijas analīze tūrisma un viesmīlības nozarē 11 2.1. Publikāciju apskats par nozari Covid periodā 11 2.2. Bezdarba statistikas analīze un tā ietekme uz tūrisma un viesmīlības nozari 12 Secinājumi un priekšlikumi 24

Lietvedības prakses atskaite

  Ievads Saskaņā ar lietveža profesijas standartu, lietvedis nodrošina dokumentu apriti uzņēmumā, sagatavo, noformē, reģistrē, uzskaita, sadala un nosūta dokumentus, veido lietas saskaņā ar lietu nomenklatūru, sagatavo dokumenta atvasinājumus, pārzina un nodrošina dokumentu arhivēšanu atbilstoši normatīvo aktu prasībām, izmantojot informācijas tehnoloģijas un biroja tehniku. Pārzina uzņēmuma struktūru, spēj sazināties gan

Pārbaudes darbs  fin.vad 14052022 (Gatavs darbs pielikumā+excl)

Izmantojot nepieciešamo informāciju, sagatavot naudas plūsmas budžetu uzņēmumam katra mēneša beigās par 3 mēnešu periodu līdz 30.septembrim (EUR): naudas līdzekļu atlikums perioda sākumā 1.jūlijā 3600,- ražošanas apjoms (gabali): marts aprīlis maijs jūnijs jūlijs august s septembris oktobris novembris decembris janvāris 720 810 900 960 1050 1110 1140 1020 930 780

Ekon.140522G (Gatavs darbs pielikumā +Excel)

Pārbaudes darbs Uzņēmums ražo divus produkcijas veidus E un F. Viena izstrādājuma ekonomiskie rādītāji ir šādi: E F Tiešās materiālās izmaksas, euro 4 6 Tiešās darba izmaksas, euro 2 3 Mainīgās vispārīgās izmaksas, euro 4 2 Realizācijas cena, euro 14 18 Darba laika patēriņš stundās 3 4 Materiāla B izlietojums,

Digitālo transformāciju optimizācija bankas darbības efektivitātes uzlabošanai

  1. Klientu apkalpošanas procesu automatizācijas būtība un nozīme banku sektorā 8 1.2. Procesu automatizācijas būtība 17 1.3. Procesu automatizācijas priekšrocības un trūkumi 20 1.4. Klientu apkalpošanas procesu automatizācija un ieviešanas prakse 27 2. Procesu apraksts X bankā 44 3. Pētījumi par patērētājiem 51 Literatūras saraksts un avoti 57 Ievads

Pašvaldības iestādes „Kuldīgas Galvenā bibliotēka” personāla atlase

  Ievads 5 1. Personāla atlases teorētiskie aspekti 7 2.Pašvaldības iestādes „Kuldīgas Galvenā bibliotēka” raksturojums 15 1.1. Bibliotēkas darbības raksturojums 15 2.2. Bibliotēkas vēsture 16 2.3. Bibliotēkas personāla raksturojums 17 3.Bibliotēkas darba rezultāti 20 4.Bibliotēkas personāla vadības process un atlases principu realizācija 26 4.1.Problēmas atklāšana personāla atlasei 26 4.2. Jauna personāla

International Service Management – Case study Should Ice

What is the bundle of benefits purchased by the consumer? In other words, what is the Shouldice value proposition? In what ways is Shouldice’s offering different from other hospitals? The customers are turning to this particular hospital to purchase medical services in this case hernia operations, the customer are very

Exam. KM. 20012204

SECTION 1 – UNDERSTANDING OF CONCEPTS The literature distinguishes between two major types of knowledge – tacit and implicit. It is said that explicit knowledge is the one that can be transferred from one individual to another either systematically (though manuals, instructions, etc) or formally (through communication). Whereas tacit knowledge

Majasdarbs.lv

Vai vēlies pasūtīt mācību darbu?

Cookie

Šīs tīmekļa vietnes satura kvalitātes uzlabošanai un pielāgošanai lietotāju vajadzībām tiek lietotas sīkdatnes – tai skaitā arī trešo pušu sīkdatnes. Turpinot lietot šo vietni Jūs piekrītat sīkdatņu lietošanai, kā arī iespējamai saziņai, ja kādā no lapā aizpildāmajām formām norādīsiet savu kontaktinformāciju.