Tags: Valodas

Использование групповой модели сотрудничества для развития умения разговаривать у учеников 9 класса на уроках РКИ (русский как иностранный).

1.1. Сущность и функции говорения в изучении иностранного языка Язык возник как средство общения. Он существует и живет только благодаря речевой деятельности. Ведущей целью обучения иностранцев русскому языку является формирование коммуникативной компетенции как способности решать различные коммуникативные задачи в актуальных для участника общения сферах и ситуациях[1]. Другими словами, при изучении

Atbildes NĪ (Gatavs darbs pielikumā)

Kādas pazīmes raksturo latīņu tipa notāru? Latīņu tipa notārs ir balstīts uz Romas tiesību tradīcijām. tipa notārs tika izveidots ilgstošas ​​tiesisko ideju attīstības rezultātā romaņu-vācijas tiesiskās sistēmas valstīs. Viņu nacionālie likumi sākotnēji balstījās uz Romas likumu pielāgošanu, un tie balstījās uz vispārējām juridiskām koncepcijām. Latīņu tipa notariātam raksturīgās piecas pamatpazīmes

Vygotsky and Piaget: Thought and Language

It widely regarded the discussion that took place between Vygotsky and Piaget as one of the most influential in the annals of the psychology, pedagogical, and many related sciences (Stevens-Fulbrook, 2020). It is important to emphasize, to begin, that both models of child development are founded on an interaction model.

LU STUDENTU PRASMES IZMANTOT E-GRĀMATU IESPĒJAS (tabulas pielikumā)

  Temata aktualitāte Mūsdienās e-grāmatu lietošana ir aktuālāka nekā agrāk, jo tiek dota priekšroka lasīšanai attālināti Covid-19 vīrusa izplatīšanās dēļ. Lielākā daļa iestāžu, kur ļauj iepazīties ar drukātiem avotiem, piemēram, bibliotēkās, klātienes apmeklējums un uzturēšanās iekštelpās ir stingri ierobežota vai aizliegta, e-grāmatas ka alternatīvais veids ir vispiemērotākais izmantošanai. E-grāmatu priekšrocība

,,Latviešu valoda, tās metodika II”

Eksāmena darbs studiju kursā ,,Latviešu valoda, tās metodika II” Pārbaudes darbs studiju kursa noslēgumā Uzdevums – izstrādāt pilnvērtīgu latviešu valodas stundas konspektu, iekļaujot tā pielikumā visus nepieciešamos mācību materiālus un uzdevumus, ko stundā izmantos skolēni. Konspekts 3.klase Temats :Kad mākonīši plīst, tad lietutiņš līst. Izzināmais jautājums- nokrišņu veidošanās dabā. Plānotais

SOCIĀLĀS REHABILITĀCIJAS PAKALPOJUMU NODROŠINĀŠANA SENIORIEM ILGSTOŠĀS APRŪPES INSTITŪCIJĀ

  IEVADS 3 1. Sociālās aprūpes un sociālās rehabilitācijas pakalpojumu raksturojums Latvijā 6 1.1. Sociālo pakalpojumu būtība 6 1.2. Prasības sociālo pakalpojumu sniegšanai Latvijā 10 2. RĒZEKNES „PENSIONĀRU SOCIĀLO PAKALPOJUMU CENTRS” DARBĪBAS IZVĒRTĒJUMS 17 2.1. Sociālo pakalpojumu sniegšanas Rēzeknē raksturojums 17 2.2. Senioru ilgstošās aprūpes institūcijas „Pensionāru sociālo pakalpojumu centrs”

Angļu valodas programma pirmsskolā

  Interešu izglītības programmas aktualitātes, nepieciešamības pamatojums Angļu valodas nodarbības pirmsskolēniem — 6‒7 gadus veciem bērniem paredzētas, ņemot vērā mūsdienu sabiedrības vitāli svarīgo aktualitāti, proti, vajadzību un nepieciešamību apgūt saskarsmes prasmi multikulturālā sabiedrībā, kuras locekļiem jāmāk paust pašiem savas nacionālās vērtības un saprast un iepazīt cittautu kultūru. Angļu valoda ir

Возможности дистанционного обучения на примере портала Uzdevumi.lv. Раздел «Русский как иностранный»

1. Введение. 3 2. Теоретическо-методологические особенности организации дистанционного образования 4 2.1. Метод дистанционного обучения и его место в современном обществе. 4 2.2. Особенности и проблемы дистанционного образования. 6 2.3. Организация учебного процесса в системе дистанционного образования. 8 3. Исследование особенностей реализации дистанционного обучения иностранному языку на примере ресурса Uzdevumi.lv 10

Ķīniešu tradicionālā tērpa attīstības vēsture

Satura rādītājs Ievads …………. 4 Ķīniešu tradicionālā tērpa attīstības vēsture …………. 5 Ķīniešu tērpa materiāls un ornamenti …………. 6 Sieviešu Taņ dinastijas tērps …………. 7 Sieviešu tērpa apraksts …………. 7 Sieviešu frizūra, kosmētika un aksesuāri …………. 10 Raksturīgākās Taņ dinastijas tērpu krāsas un dekorēšana …………. 13 Izmantotās literatūras saraksts …………. 14

Vardarbības jēdziena skaidrojums pedagogu un psihologu teorijās

Vardarbības jēdziena skaidrojums pedagogu un psihologu teorijās Vardarbības problēmai ir neapšaubāmi starpdisciplinārs raksturs. Tas ir izskaidrojams ar to, ka vardarbība ir sabiedrības un dzīves fenomens. Šis fenomens ir saistīts ar tādiem sociāliem procesiem kā globalizācija un terorisms. Šo procesu pamatā ir cilvēces izdzīvošana. Tāpēc vardarbības fenomens tiek pētīts un aplūkots

According to European Court of Human Rights …

Summary 1 According to European Court of Human Rights (ECHR) there is a term „bioethics” that has an influential meaning in terms of progress of biomedical sciences. Bioethics ensures the protection of the human being. All the Cour’s judgments, Commission decisions, cases, legal summaries an other information are published in

Grammatical And Lexical Equivalence Between Source And Target Texts

Introduction The activity of translation has a long-standing tradition and has been widely practiced throughout history, but in our rapidly changing world its role has become of paramount importance. Be it for scientific, medical, technological, commercial, legal, cultural or literary purposes, today human communication depends heavily on translation and, consequently,

AM I SLEEPING OR IS THIS REAL?

AN ESSAY ON THE SHORT STORY “GOGOL’S WIFE” BY TOMMASO LANDOLFI AM I SLEEPING OR IS THIS REAL? Riga 2018 THESIS The short story “Gogol`s wife” by Tomasso Landolfi reflects several features of surrealism, that is why while reading this story you cannot understand whether you are sleeping, or this

We’re learning to love our machines

We’re learning to love our machines—or, at least, that’s how it’s starting to seem! Things have come an awfully long way since the early 19th-century, when an infamous band of textile workers called the Luddites smashed up the machines they feared were stealing their jobs. What would they make of

Сοnсeрtual Metaрhοr Theοry – “Metaрhοr aѕ a Thοught”

TABLE ΟF СΟNTENTЅ INTRΟDUСTIΟN 2 LITERATURE REVIEW 4 Сharaсteriѕtiсѕ οf metaрhοrѕ 4 Tyрeѕ οf metaрhοrѕ 6 Сοnсeрtual Metaрhοr Theοry – “Metaрhοr aѕ a Thοught” 6 Ѕtruсtural metaрhοrѕ 10 Οrientatiοn metaрhοrѕ 14 Сharaсteriѕtiсѕ οf Heavy-metal 16 РRAСTIСAL РART 20 Metaрhοrѕ analyѕiѕ Megadeth’ѕ “Time the beginning” 20 ЅUMMARY 27 BIBLIΟGRAРHY 28 INTRΟDUСTIΟN

Iedomājieties, ka Jūsu bakalaura darba pētījums ir par tēmu “Pilsētas lingvistiskā ainava”. Izvēlieties, formulējiet tematu.

1. Eksāmens notiks 19.03. plkst. 18.15–21.20. 2. Eksāmena 1. daļa izpildāma mājās līdz 19.03. Uzdevums: Iedomājieties, ka Jūsu bakalaura darba pētījums ir par tēmu “Pilsētas lingvistiskā ainava” Izvēlieties, formulējiet tematu. Uzrakstiet iecerētā bakalaura darba ievadu atbilstoši zinātniskā darba prasībām, iekļaujiet visas nepieciešamās zinātniskās kategorijas (ievada vienības). Izmantojiet pieredzi, ko guvāt,

COMPREHENSION

COMPREHENSION 1. What is the subject of the Human Rights Watch report? Abuses of the migrant rights 2. What does it say about government migration policies? Migrants are consistently among those at highest risk of abuse, but also among those least likely to have access to services or justice. Many

LATVIEŠU VALODA. 1. SEMESTRA PĀRBAUDES DARBS 12.KLASE

Pārbaudes darbs tiek veikts rakstveidā. Pārbaudes darba rakstīšanas laikā Jūs drīkstat izmantot papildu literatūru. Pārbaudes darba galīgais vērtējums ir 10 balles.   1. uzdevums 2. uzdevums 3. uzdevums Kopā Vērtējums           (datums) (paraksts) 1.uzdevums (7 punkti) Veido iederīgu vārdformu no piedāvātajiem vārdiem!   Vecajam ____Kronem___________, Ernestam,

Saliec pieturzīmes un izceltajos (neattiecas uz 2. teik. pirmajiem2 vārdiem) vārdos ieraksti trūkstošos burtus un iekavās pieraksti pareizrakstības likumu!

I Saliec pieturzīmes un izceltajos (neattiecas uz 2. teik. pirmajiem2 vārdiem) vārdos ieraksti trūkstošos burtus un iekavās pieraksti pareizrakstības likumu! 1. Cilvēku sabiedrībā valoda, šī unikālā saziņas forma, 21. gadsimta sākumā pastāv vismaz 6700 atšķirīgās formās- izpausta konkrētās valodās . (savrupinājums starp komatiem, aiz domu zīmes paskaidrojošā teikuma daļa) (izpausta-

Literatūras analīze par telpisko priekšstatu veidošanas īpatnībām un korekcijas darba iespējām sešgadīgiem bērniem ar jauktiem attīstības traucējumiem.

Literatūras analīze par telpisko priekšstatu veidošanas īpatnībām un korekcijas darba iespējām sešgadīgiem bērniem ar jauktiem attīstības traucējumiem Neskaitāmi pedagoģijas un psiholoģijas nozares speciālisti norāda, ka pirmsskolas vecums ir ļoti nozīmīgs vairāku iemeslu dēļ, piemēram, šajā laikā veidojās bērna personība, bērns, iemantojot un gūstot pirmo mācīšanās pieredzi, nonāk pie secinājuma –

Do you agree that linguistic creativity may create and strengthen social bonds?

Do you agree that linguistic creativity may create and strengthen social bonds? Introduction The term creativity is now widely used to identify different human activities, requiring extraordinary and non-standard solutions for their implementation. In the modern interpretation, the concept of creativity often characterizes the very mechanisms of thinking as a

FUNCTIONS OF HASHTAGS IN COCA-COLA FACEBOOK WALL POST

UNIVERSITY OF LATVIA FACULTY OF HUMANITIES DEPARTMENT OF ENGLISH STUDIES/ DEPARTMENT OF CONTRASTIVE STUDIES, TRANSLATION AND INTERPRETING FUNCTIONS OF HASHTAGS IN COCA-COLA FACEBOOK WALL POST TITLE IN LATVIAN TERM PAPER English Philology BSP/Modern Language and Business Studies BSP Group…. student Name Surname Matriculation card No. …. Adviser: prof./assoc. prof./assist. prof./lect.

USE OF ADJECTIVES IN CLIMATE CHANGE LANGUAGE AND TERM UN MASS MEDIA

UNIVERSITY OF LATVIA FACULTY OF HUMANITIES DEPARTMENT OF ENGLISH STUDIES/ DEPARTMENT OF CONTRASTIVE STUDIES, TRANSLATION AND INTERPRETING USE OF ADJECTIVES IN CLIMATE CHANGE LANGUAGE AND TERM UN MASS MEDIA ĪPAŠĪBAS VĀRDU LIETOJUMS KLIMATA PĀRMAIŅU VALODA UN TERMIŅOS MASU INFORMĀCIJAS LĪDZEKĻOS TERM PAPER English Philology BSP/Modern Language and Business Studies BSP

False memory

Section А: False memory In modern psychological science, memory is defined as a mental process, the functions of which include fixation, preservation, transformation, and reproduction of experience (encoding, storing, and retrieving information)[1]. The abundance of possibilities of memory allows using the acquired knowledge in practice or restore it in consciousness.

A House Divided Against Itself Cannot Stand.

A House Divided Against Itself Cannot Stand. Which image appears in your mind when the word «house» is mentioned? For me it is a family. My family is my roots, which helps me to stand on my own feet. But sometimes life is unpredictable and can turn in ways no

Lasi apgalvojumus, ieraksti atbilstošu jēdzienu!

1. uzdevums Lasi apgalvojumus, ieraksti atbilstošu jēdzienu! Visu noteikumu kopums, kas nosaka vārdu un teikumu rakstīšanu atbilstoši pieņemtajām valodas normām. Gramatika Teksta vai atsevišķas valodas vienības izteiksmīgums, iedarbīgums. Ekspresivitāte Gramatikas nozare, kas pētī vārdu savienojumu, teikumu, teksta gramatisko struktūru, pieturzīmju lietojumu tajās. Sintakse Uzdevums, nozīme, arī darbība (piemēram, kādai sistēmai).

LATVIEŠU VALODĀ 2. kurss

LATVIEŠU VALODĀ 2. kurss (Deklinējamie vārdi, nomeni) Izraksti no teksta tabulā deklinējamos vārdus un analizē to gramatiskās kategorijas! Ar cipariem rakstītie skaitļi jāraksta ar vārdiem. Tabula ir atbilstoši vārdu daudzumam jāpalielina. ( 23 p.) Šis romāns ir izsaucis pretrunīgas un atšķirīgas emocijas, nekad nezaudējot savu aktualitāti. 1913. gadā mākslinieka Eduarda

TOPIC 4 TEST

TOPIC-4-TESTDownload TOPIC 4 TEST READING Read the text from ‘The Financial Times’ and answer the questions. CHANGEABILITY by Morgan Witzel ‘Change is inevitable,’ said British prime minister Benjamin Disraeli in 1867. ‘In a progressive country, change is constant.’ In is new book , Michael Jarrett puts it another way: ‘Change

Use ‘job’ or ‘work’ in the blank to complete each sentence:

TOPIC 1 TEST EXERCISE 1 Use ‘job’ or ‘work’ in the blank to complete each sentence: 1.Nowadays it is difficult to find ___job____________ . 2. A woman’s _____work________ is never done. (proverb) 3. If a _____work______ is worth doing, it’s worth doing well. (proverb) 4. I often have to take

Eksāmena darba izstrāde – teorētiski praktisks pētījums par kādu brīvi izvēlētu LATs didaktikas, mācību vai procesa aspektu

Eksāmena darba izstrāde – teorētiski praktisks pētījums par kādu brīvi izvēlētu LATs didaktikas, mācību vai procesa aspektu) – pētījuma rakstveida teksts (6.- 8.lpp.) un publiska prezentācija mutvārdos. Eksāmena darba vērtēšanas kritēriji. 1. Rakstveida daļai Pētījuma mērķa un temata aktualitātes pamatojums un formulēto secinājumu atbilstība pētījuma teorētiskajai daļai Pētījuma teorētiskā pamatojuma

Distance learning

FORM 11 (69 points) TEST Nr 3 Distance learning Name: Surname: Form: Date: Reading. ( 7 points) You are going to read this extract from an autobiography. For questions 1-7, choose the answers (A, B, C or D) which you think fits best according to the text. When we are

EXAM

EXAM Task 1 Find a word related to each clue. The first letter is given in each case. Where company directors hold their meetings b o a r d r o o m 2. Head of a company in the US p r e s i d e n t

Examination in English

Examination in English 2016 Business Communication 3 Exercise 1 Read this introduction to a meeting given by the team leader. Write in these missing verbs. / / / / / / / / / Right – can we (1)___ start ___? Thanks for coming to this meeting. I (2)____ think

Description of a job

Description of a job I have been working in Sofia Travel Agency as a travel manager’s assistant for 2 years now. It’s a little travel agency that was found in 2013 (two thousand and thirteen) in Tashkent city, Uzbekistan. Our travel agency provides a very wide range of tourist services

Kooperatīva mācību vide vācu valodas stundās 10.-12. klasē.

ANOTĀCIJA Maģistra darba nosaukums: Kooperatīva mācību vide vācu valodas stundās 10.-12. klasē. Darba apjoms: 74.lpp, 2 tabulas un 1 attēls Nozare: izglitības nozare Atslēgas vārdi: komunikācija, sadarbība, rakstveida valodas prasmes Pētījuma objekts: rakstīšanas prasmju apguves process vācu valodas stundās Daugavpils skolās Pētījuma priekšmets: skolēnu rakstīšanas prasmju attīstība pielietojot kooperatīvās mācīšanās

Majasdarbs.lv

Vai vēlies pasūtīt mācību darbu?

Cookie

Šīs tīmekļa vietnes satura kvalitātes uzlabošanai un pielāgošanai lietotāju vajadzībām tiek lietotas sīkdatnes – tai skaitā arī trešo pušu sīkdatnes. Turpinot lietot šo vietni Jūs piekrītat sīkdatņu lietošanai, kā arī iespējamai saziņai, ja kādā no lapā aizpildāmajām formām norādīsiet savu kontaktinformāciju.