Tag: Vēsture

1905. gada revolūcija Latvijā – latviešu tautas cīņa par brīvību vai līdz tam agrāk neredzēta latviešu vardarbības izpausme?

¡Zemnieku neapmierinātība ar patstāvošo kārtību –  Vācbaltu muižnieku īpašumos bija lielākā daļa no zemes, kas noveda pie zemes nepietiekamības, radot lielu bezzemnieku šķiru, kas veidoja 60% no visiem iedzīvotājiem. ¡Lauku iedzīvotāji nebija apmierināti ar muižnieku privilēģijām.  ¡Lielais nodokļu slogs zemniekiem – zemniekiem bija ar saviem nodokļiem jāuztur pagasti. Tieši zemnieki veidoja

19. gs. Eiropa

2. uzdevums. a) Polija, Somija b) Francija, Vācija, Itālija, Austrija c) Austrija, Polija, Grieķija d) Krievija e) Krievija f) Lielbritānija 3. uzdevums. Valsts Burts Skaidrojums Francija B Organizēja … ASV D Cīnītāji…. Vīnē C Valstu vienošanās… Krievija A Revolūcijas… 4. uzdevums. Vārds valsts Idejas, veiktais Oto Bismarks Vācija Veikta Vācijas

Viedokļu sadursmes Latvijas Republikas Satversmes tapšanas laikā (Valsts prezidenta institūts, referendumi, streiki, tiesnešu pilnvaru termiņš un Latgales jautājums).

Pirmais normatīvais tiesību akts, kurā bija iekļauti noteikumi par Latvijas valsts iekārtu, ir Latvijas Tautas padomes politiskā platforma, kas deva skaidrojumu, kādai jābūt Latvijas valsts iekārtai un Latvijas Satversmes izstrādāšanai, tomēr šis normatīvais akts neparedzēja Valsts prezidenta institūtu. 1920.g. Satversmes sapulces pamatuzdevums bija izstrādāt Latvijas Republikas Satversmi. Visplašākās debates izraisīja

Viduslaiku soda tiesību īpatnības (baltu un līvu pagāniskās tradīcijas un Livonijas savienības tiesības).

Viduslaikos kriminālprocesu varēja ierosināt pamatojoties tikai uz sūdzību, jo netika veikta pirmstiesas izmeklēšana, pierādījumi nebija pilnīgi. Lai varētu pieņemt sūdzību, bija jābūt 3 gadīgiem vīriem, kas varēja apstiprināt personas iesniegto lietu. Lēņu tiesību sistēmā bija paredzēta kriminālatbildība par lēņa zvēresta laušanu, kā arī par nepaklausību, par ko draudēja goda vai

Viduslaiku laulību tiesību īpatnības (baltu un līvu pagānisko laulību tradīcijas un kristīgā laulība, kopīgais un atšķirīgais).

Viduslaiku sākumā pēc baltu un līvu laulību tiesībām tika iedalīti 2 laulību veidi: 1) Vardarbīgās jeb piespiedu laulības. Uzskatāmas par vecāko laulību formu. Parasti notika vasaras saulgriežos. Sievu zagšana notika arī kara laikā, kad varēja piesavināties arī mantisku labumu. Zagto sievu uzskatīja par svešinieci attiecībā uz dzimtas sievietēm. 2) Līgumiskās

Viduslaiku dalītās īpašuma tiesības mērķis un nepieciešamība cilvēku savstarpējo attiecību koordinēšanā (feodālā satversme).

Cilvēku savstarpējo attiecību koordinēšanā (feodālā satversme). Feodālā satversme balstās uz lēņu tiesībām un ir tā laika valsts tiesību sadaļa. Lēņu tiesības: Publiskās tiesības: Valsts tiesības; Krimināltiesības; Privātās tiesības: Lietu tiesības; Mantošanas tiesības; Ģimenes tiesības; Valsts tiesības balstās uz “Lēņu kāpnēm” (Hierarhija): Ķeizars – ir ne tikai valdnieks, bet arī vasalis

Varas dalīšana Dž. Loka un Š. Monteskjē mācībās. 38.v.

Iemesli varas dalīšanas teorijas nepieciešamībai: Absolūtās monarhijas Eiropā, kas 16.-17.gs sekmēja valsts attīstību, 17.gs beigās sāka traucēt valstu tālākai attīstībai, jo monarha vara bija nekontrolējama, savtīga, pret valsts interesēm vērsta. Nebija kontroles un ietekmes mehānisma, kas stabilizētu varas realizāciju. Džona Loka idejas: Nepieciešams funkcionāli nodalīt: Likumdevējvaru; Izpildvaru (+tiesu vara) Federatīvo

Soda tiesību izpratnes evolūcija Latvijas teritorijā (19. gs. vidus līdz Otrajam pasaules karam).

Krimināltiesību attīstības periodika: Līdz 1846. gadam, kad stājās spēkā likums “Par kriminālsodiem un labošanas sodiem”; Līdz 1903. gadam, kad daļēji stājās spēkā “Soda likums”; Līdz 1933. gadam, kad stājās spēkā Latvijas soda likums; Līdz 1940. gadam, kad stājās spēkā KPFSR kriminālkodekss. Kriminālatbildību izslēdza: Garīgā nepieskaitāmība; Vecuma nepieskaitāmība – līdz 12

Saistību tiesības (kalpošanas tiesības, Rūpniecības likums) un tirdzniecības tiesības (tirgotāju sabiedrība, akciju sabiedrība un arteļi) Krievijas impērijas Baltijas guberņās.

Saistību tiesību avoti ir Vidzemes zemnieku likums un tā papildu panti, brīvlaišanas likumi, Krievijas zemnieku likums, un Kurzemes zemnieku likums. Saistību tiesības ir tādas tiesības, uz kuru pamata vienai personai (parādniekam) jāizdara par labu otrai personai (kreditoram) zināma darbība, kurai ir mantiska vērtība. Saistību tiesības var nodibināt ar tiesisku darījumu,

Prokuratūra un advokatūra Latvijas teritorijā (1864–1940).

Līdz ar Krievijas 1864.g. tiesu iekārtas likuma attiecināšanu uz Baltiju 1889.g., Latvijā parādās prokuratūras, līdz tam darbojās fiskāls. Prokuratūra ietilpa Tieslietu ministrijas sistēmā ar tieslietu ministru kā ģenerālprokuroru priekšgalā. Ģenerālprokurors realizēja augstāko uzraudzību pār visiem impērijas prokuroriem. Prokurori atradās pie Senāta departamentiem, tiesu palātām un apgabaltiesām. Zemāko tiesu instanču prokurori

Procesuālās tiesības Latvijas teritorijā (1864–1940).

Civilprocess. Baltijas guberņās apskatāmajā periodā bija spēkā Krievijas 1864.gada tiesu reformu laikā izdotais un 1889.gadā uz Baltiju attiecinātais Civiltiesāšanās kārtības ustavs. Civilprocesa ustavs sastāvēja no vispārīgiem noteikumiem un četrām grāmatām, kas bija iedalītas daļās, nodaļās, nodalījumos un pantos. Tiesāšanās kārtība miertiesās bija vienkāršāka salīdzinājumā ar tiesvedību vispārējās tiesu iestādēs. Prasību

Nerealizēto vai īsu laiku pastāvējušo valstiskumu Latvijas teritorijā analīze (Kurzemes hercogiste, Baltijas hercogiste/Baltijas valsts (1917–1918, Latvijas SPR jeb „Stučkas Republika” (1918–1920))

Priekšnoteikums Baltu valsts izveidei bija latviešu un lietuviešu piederība baltu etniskai grupai. Baltu apvienošanos kopējā valstī pārtrauca katoļticīgo kristiešu veiktā Baltijas zemju kolonizācija. Doma par Baltu valsts dibināšanu atdzima pēc dzimtbūšanas atcelšanas 19. gadsimtā – Pirmās nacionālās atmodas laikā. Krievijas impērijas pastāvēšanas laikā netika pieļauta doma par kādas valsts autonomiju,

Nacistiskās Vācijas okupācijas laika tiesību raksturojums Latvijā.

Šajā laika posmā Latvijas teritorijā spēkā bija tiesību normas, kuras tika pieņemtas Latvijas brīvvalstī līdz 1940.gadam un tiktāl, kamēr nerunāja pretī Vācijas valsts pārvaldei un interesēm. Vienlaicīgi spēku zaudēja padomju laika tiesības. Tika noteikts, ka nav spēkā padomju notāru lēmumi testamentu un mantinieku apspriešanas lietās; padomju tiesas spriedumi un lēmumi,

Mantošanas tiesības Krievijas impērijas Baltijas guberņās.

Mantošanas tiesības 19. gs. regulēja Baltijas civillikums un Krievijas civillikums. Ja Baltijas civillikums neregulēja kādas attiecības, tad piemēroja Krievijas kopējās tiesības. Mantojums ir visas tās nekustamās un kustamās mantas, saistību un tiesību kopums, kas piederēja mirušajam nāves dienā. Personiskās tiesības mantojumā nepāriet, pāriet tikai mantiskās tiesības. Iestāšanos mantojumā sauc par

Lietu (īpašuma) tiesības Krievijas impērijas Baltijas guberņās.

Lietu tiesību avoti bija Baltijas civillikums un Krievijas civillikums. Lietu veidi, līdzīgi kā tagad, varēja būt dažādi. Tās varēja iedalīt kustamās/nekustamās (tikai zeme), ķermeniskās/bezķermeniskās, atvietojamās/neatvietojamās, patērējamās/nepatērējamās, dalāmās/nedalāmās, galvenajās lietās (piemēram, zeme)/blakus lietās (piemēram, māja), atsevišķās lietās/lietu kopībās. Atsevišķi jāizdala lauku muižas, jo tām bija vairāki veidi: kroņa muižas bija valstij

Laulību tiesības Krievijas impērijas Baltijas guberņās.

Laulības tiesību avoti 19.gs. ir 1) Krievijas civillikums, kas regulēja laulības tikai pareizticīgajiem un 2) Konfisionālie nolikumi, jo Baltijas civillikums laulību tiesības neregulē. Ja Baltijas civillikums neregulēja kādas attiecības, tad piemēroja Krievijas kopējās tiesības. Saderināšanās laulību tiesībās nerada juridiskās saistības, taču ir priekšnoteikums laulības noslēgšanai. Juridiskas saistības rada tikai pati

Latvijas valsts tapšana (valoda, dzimtbūšanas atcelšana, jaunlatvieši, jaunā strāva, 1905. gada revolūcija).

Kurzemes statūti, Lietuvas statūti, Policijas noteikumi, likumprojekti, piemēram, Hilhena zemes tiesības, kurās pirmo reizi definēja dzimtcilvēka juridisko statusu. Dzimtbūšanu vispirms izmēģinājuma kārtā atcēla rietumnieciskajās Baltijas guberņās – Igaunijā 1816. gadā ar Igaunijas guberņas zemnieku likumu, Kurzemes guberņā 1817. gadā ar Kurzemes guberņas zemnieku likumu, 1819. gadā Livonijas guberņā ar Vidzemes

Latvijas valsts okupācija / aneksija. Latvijas iekļaušanas PSRS sastāvā juridiska analīze.

1940.g. Padomju Savienības Sarkanā armija okupēja Latvijas teritoriju. Okupācijai bija tālejošas sekas, jo tās rezultāts bija Latvijas valstiskās neatkarības zaudēšana un tās teritorijas iekļaušana PSRS sastāvā. Latvijas tiesību sistēma tika nomainīta pret Padomju tiesībām, attiecinot uz Latviju PSRS Krievijas Padomju Federatīvās Sociālistiskās Republikas kodeksus. Par Padomju Savienības īstenotās okupācijas ieganstu

Latvijas valsts kontinuitātes/nepārtrauktības pamatošana. Latvijas neatkarības atjaunošanas de facto juridiskās īpatnības.

1990.gada 4.maijā tika pieņemta deklarācija “Par Latvijas Republikas neatkarības atjaunošanu”. Latvija atjaunoja savu neatkarību laikā no 1990.gada līdz 1991.gadam. Augstākā Padome, kas pragmatiskajā ceļā pieņēma šo deklarāciju – okupācijas varas institūts, ievēlēts ar padomju līdzekļiem, ir spēkā svarīgākie 4 Satversmes panti. 7.pants paredz jaunas Satversmes izstrādi, kas neatbilda PSRS konstitūcijas

Latvijas Republikas izsludināšanas/proklamēšanas juridisks raksturojums (Latvijas pilsoņiem) un Tautas padomes Politiskās platformas analīze (“Pirmā pagaidu Satversme”).

Pirmā pasaules kara laikā valstis, kas vairāku gadsimtu laikā bija noteikušas Eiropas likteņus — Vācija, Francija, Krievija — bija stipri novājinātas, bet Austroungārijas impērija sabruka pilnībā. Ieilgušais karš liecināja par Eiropas monarhistiskās sistēmas nespēju atrisināt samilzušās starptautiskās, nacionālās, sociālās un politiskās problēmas un nodrošināt tālāko attīstības progresu. Bija nepieciešams meklēt

Latvijas Republikas 1934. gada 15. maija antikonstitucionālā apvērsuma juridiska analīze.

1934. gada 15. maija apvērsuma rezultātā parlamentārā demokrātija, kas balstījās uz demokrātisku 1922.gadā pieņemto Satversmi, tika nomainīta uz autoritāru režīmu. K.Ulmanis bija panācis varas monopolizāciju ar miermīlīgiem līdzekļiem. Pēc notikuša nesekoja faktiski nekādas sabiedrības protesta akcijas. Apvērsums nozīmēja radikālu valsts tiesiskās iekārtas maiņu. Tas skāra administratīvās tiesības, tika ierobežotas cilvēku

Latvijas PSR tiesu sistēmas un arbitrāžas raksturojums.

Pēc Otrā pasaules kara Latvijā darbojās LPSR AT, tautas tiesas un speciālās tiesas – kara tribunāli; dzelzceļa un ūdens transporta līnijtiesas, kuras likvidēja 1957.gadā. Jaunu posmu padomju tiesu iekārtas attīstībā aizsāka 1958.gadā apstiprinātie PSRS un savienoto un autonomo republiku tiesu iekārtas likumdošanas pamati. Pamati noteica Padomju Savienības tiesu struktūru, tās

Latvijas PSR procesuālo tiesību un labošanas darba tiesību raksturojums.

Civilprocesuālās tiesības. 1961.gadā tika apstiprināti PSRS civilprocesa pamati. Pamati noteica lietu izskatīšanas kārtību strīdos, kas radās no civilajām, ģimenes, darba un kolhozu tiesiskajām attiecībām, kā arī lietās, kas radās no administratīvi tiesiskām attiecībām, un sevišķi tiesāšanas kārtības lietās. Par padomju civilprocesa uzdevumiem tika noteikta pareiza un ātra civillietu izskatīšana un

Latvijas PSR mantošanas tiesību raksturojums.

Mantošanas tiesības līdzīgi kā visa dzīve zināmā mērā bija ierobežotas. Mantojot aicināmo personu loks bija stingri noteikts. Mantot varēja pēc likuma vai testamenta: Mantojot pēc likuma, pirmā kārtā, mantoja mirušā bērni un adoptētie, kā arī laulātais un mirušā vecāki vai adoptētāji. Ja nebija šo mantinieku, otrajā kārtā mantoja – brāļi,

Latvijas PSR laulības un ģimenes tiesību raksturojums.

Civilstāvokļa aktu reģistrācijas iestādēm bija uzlikts pienākums reģistrēt dzimšanas, laulības slēgšanas un šķiršanas, adopcijas, paternitātes noteikšanas, vārda, tēva vārda un uzvārda maiņas faktus. Tika noteikts, ka tikai reģistrēta laulība rada laulāto tiesības un pienākumus. Līdz ar to atcēla agrāko kārtību, ka tiesa varēja noteikt bērna paternitāti un piespriest bērna uzturēšanai

Latvijas PSR konstitucionālo tiesību īpatnības un padomju tiesību principu raksturojums (arī PSRS 1977. gada Konstitūcijas 6. pants).

LPSR 1940.gada konstitūcijai bija programmatisks raksturs – jau no pieņemšanas brīža bija paredzēts, ka tā tiks grozīta, papildināta atbilstoši „sociālistiskiem” pārkārtojumiem. Represiju un pārmērīgi augstu nodokļu aplikšanas rezultātā tik likvidēts privātais sīkražošanas sektors. Tika izveidotas jaunas sociālistiskas ražošanas attiecības, kuru pamatā bija ražošanas rīku un līdzekļu sabiedriskais īpašums. „Sociālistiskajam īpašumam

Latvijas PSR īpašuma tiesību raksturojums.

Padomju iekārta mēģināja pēc iespējas vairāk ierobežot rīcību ar īpašumu. Īpašums tā īpašniekam varēja piederēt valdījuma, lietojuma un rīcības formā likumā noteiktās robežās. Īpašums dalījās sociālistiskajā un personiskajā. Sociālistiskais īpašums bija valsts (visas tautas), kolhozu – kooperatīvu, arodbiedrību u.c. sabiedrisko organizāciju īpašums. To nevarēja izmantot personiskās iedzīvošanās u.c. savtīgos nolūkos.

Kurzemes hercogistes Valdības formulas (1617) kā pirmā konstitucionāla līmeņa normatīva akta Latvijas teritorijā analīze.

1617. gada 18. martā pieņemtā Valdības formula bija pirmā satversme, kas bija spēkā tagadējā Latvijas teritorijā un kas tika pieņemta Kurzemes un Zemgales hercogistei. Hercogam, stājoties amatā, bija jāzvēr, ka viņš valdīs saskaņā ar šo normatīvo aktu. Arī landtāgs nevarēja grozīt vai papildināt šo pamatlikumu, jo Kurzemes hercogiste nebija neatkarīga

Krievijas impērijas Baltijas autonomijas/novada jēdziena izcelšanās un tiesiskais pamats.

Avoti, kas apstiprina Baltijas autonomijas esamību ir „Akorda panti”, Pētera I konfirmācija Livonijas kārtām, Nīštates miera līgums. Baltijas teritorijā tika saglabātas Zviedrijas laika tiesības un privilēģijas: • Muižnieku privilēģijas – muižniekiem tika piešķirtas papildus tiesības, kā arī tika doti atbrīvojumi no pienākumiem, maksājumiem. • Tika saglabāts landtāgs, taču ar ierobežojumiem

Krievijas impērijas 1906. gada 23. aprīļa Valsts Pamatlikums. Valsts varas dalīšanas pirmsākumi un pavalstnieka pamattiesību kataloga raksturojums.

1906.gada 23. aprīlī izdotajos Valsts pamatlikumos tika noteikta centrālo valsts varas un pārvaldes orgānu sistēma. Šajā sistēmā ietilpa Krievijas imperators, Valsts padome, Valsts dome, Ministru padome, ministri un atsevišķi pārvaldnieki. Valsts padome pieņēma vairākus likumprojektus, kuru mērķis bija atbalstīt cara valdības kara politiku un nostiprināt patvaldību. Krievijas Impērijas Pamatlikumi, ko

Jauno laiku tiesu varas reformas un to nozīmes analīze mūsdienu neatkarīgas tiesu varas kontekstā (zviedru Vidzemes un Krievijas impērijas (1864) tiesu reformu nozīme; Latvijas Republikas “Tiesu pamatlikums” un administratīvās tiesas).

Zviedru Vidzemes tiesu iekārtas – 1) Karaļa tiesa – tajā varēja pārsūdzēt Hoftiesas spriedumus; 2) Hoftiesa – provinces augstākā tiesa, kurā varēja pārsūdzēt 1.instances tiesas spriedumus. Tā sastāvēja no 14 cilvēkiem: prezidents; viceprezidents; 6 juristi; 6 muižnieki; 3) Hoftiesa kā 1.instances tiesa – parasti izskatīja nekustamā īpašuma valdījuma lietas, muižnieku

20.  Jaunlaiku zemes reformu mērķi un rezultāti Latvijas teritorijā (19. gs. zemes reforma, Latvijas 20. gs. 20.–30. gadu zemes reforma, padomju zemes reforma/“Breša zemnieki”).

Kārļa Ulmaņa pagaidu valdība, vēl neuzsākot agrāro reformu, ņēma vērā Pētera Stučkas valdības kļūdas. Tika izdots rīkojums par bezzemnieku apgādāšanu ar zemi. Zemi piešķīra cilvēkiem, kas prata to apstrādāt. No valsts muižām, zemnieku agrārbankas zemēm un valsts mežu zemēm, kas bija noderīgas lauksaimniecībai, tika izveidots zemes fonds. Tika turpināta zemes

Ģimenes tiesības Krievijas impērijas Baltijas guberņās.

Ģimenes tiesības regulēja privāttiesību avoti, kas bija Baltijas civillikums (1846.g.), Krievijas civillikums, kas bija spēkā Latgalē, Konfesijas nolikumi, kas regulēja laulību tiesības, izņemot pareizticīgo laulību tiesības, kas bija noregulētas Krievijas civillikumā. Ģimenes tiesību institūti ir 1) laulāto personiskās attiecības 2) laulāto mantiskās attiecības 3) vecāku vara 4) radniecība 5) aizbildnība

  Baltu un līvu dzimts satversme.

Dzimts satversme – Dzimts satversme (tā kā vēl nebija valsts, tad nebija arī valsts tiesības, līdz ar to kārtību sabiedrībā uzturēja Dzimts satversme, kura sastāvēja no sekojošām tiesībām): o Laulība o Sīkģimene o Lielģimene jeb saime o Dzimts o Tautas(cilts,dzimtusavienības) o Tautusavienības=valsts,bet nemūsdienu izpratnē; – Sīkģimene – laulība no sīkģimenes

Vai holokaustu atspoguļojošiem mākslas darbiem ir vieta mūsdienu pasaulē?

Holokausts (ebreju genocīds) ir rasistiski motivēta mērķtiecīga un sistemātiska masveida ebreju pazemošana un slepkavošana, ko Eiropā Otrā pasaules kara laikā īstenoja nacisti un to kolaboracionisti.[1] To uzskata par vienu no visdziļākajām un lielākajām cilvēces traģēdijām, kurā miljoniem semītu etniskajai grupai piederošu cilvēku tika nogalināti nacistiskā režīma laikā Otrajā pasaules karā.

Krasta aizsardzības nocietinājumu kompleksa Mangaļsalā aizsardzības iniciatīva

Problēmas apraksts Vēstures mantojums ir klātesošs visā Latvijas teritorijā un tā nozari pārstāv Saeimas Kultūras, izglītības un zinātnes komisija, Kultūras ministrija, Valsts kultūras pieminekļu aizsardzības inspekcija, pašvaldības, pieminekļu saimnieki, sabiedriskās profesionālās organizācijas, mācību un pētniecības iestādes, restaurācijas uzņēmumi, pētnieki, restauratori, amatnieki, arhitekti, vēsturnieki, arheologi, mākslas vēsturnieki un zinātnieki, kolekcionāri, biedrības,

TIESU IEKĀRTA LATVIJAS REPUBLIKĀ LĪDZ 1940.GADAM UN PADOMJU SAVIENĪBĀ

IEVADS iesu iekārta Latvijas Republikā līdz 1940. gadam un Padomju Savienībā ietekmēja tiesiskumu un sabiedrības taisnīguma izpratni dažādos laikos un politiskajos režīmos. Līdz 1940. gadam Latvijas Republikā bija veidojusies tiesu sistēma, kas balstījās uz demokrātijas principiem un tiesiskuma ievērošanu. Tiesu iestādes bija neatkarīgas, tiesneši iecelšanā un lēmumu pieņemšanā ievēroja tiesiskuma

Psiholoģijas vēstures aspekti un virzieni

IEVADS Bieži ikdienā izmantoju vārdu “psiholoģija” gan darba vidē, gan sarunās ar draugiem, gan mājās ar vīru pārrunājot bērnu neprasmi uzvesties. Arī dzīvnieku, precīzāk ģimenes mīluļa kaķa uzvedību skaidrojam izmantojot vārdu “psiholoģija”, bet vai es zinu šīs plašās zinātnes vēsturi? Nē. Referāta tēma “psiholoģijas vēstures aspekti un virzieni” mani uzrunāja,

Latvijas konstitucionālās tiesības un vēsture

Latvijas konstitucionālās tiesības un vēsture ir bijušas sarežģītas un dinamiskas, raksturojot ilgu attīstības ceļu šajā tiesību sistēmā. No neatkarības pasludināšanas līdz mūsdienu konstitucionālajai struktūrai Latvijas konstitucionālajām tiesībām ir bijusi svarīga nozīme valsts veidošanā un attīstībā. Autors sava esejā piedāvā ieskatu vēsturiskos notikumos un dokumentos, kas veido šo attīstību, aplūkojot gan

Inovatīva pārvaldība un globālā konkurētspēja

1.uzdevums Laikposmā no 2007. gada līdz 2015. gadam Latvijā tika likvidēts monopols elektroenerģijas tirgū. Atlasi informāciju un uzraksti par būtiskākajām pārmaiņām elektroenerģijas tirgū un ieguvumiem patērētājiem! Sk. https://www.sprk.gov.lv/content/elektroenergijas-tirgus-atversana. https://www.youtube.com/watch?v=VwLJQgF2LWo&t=1s Elektroenerģijas tirgus atvēršana likvidēja elektroenerģijas tirgus monopolu, to aizstājot ar virtuālo brīvo tirgu, jo faktiski elektrības piegādi joprojām nodrošina viens uzņēmums

Kuldīgas pilsētas vēsturiskās ēkas to izmaiņas

Ievads Katram Kuldīgas pilsētas iedzīvotājam ir jāzina savas pilsētas un arhitektūras vēsture. Pētīt pilsētas arhitektūras izmaiņas gadu laikā ir nozīmīgi, jo var uzzināt ko jaunu. Es gribu uzzināt, par savas dzimtās pilsētas galveno ēku arhitektūras izmaiņām vairāku gadu laikā. Darba Mērķis: uzzināt, apkopot, izpētīt gada laikā izmainījās Kuldīgas vēsturisko ēku

BASKETBOLA EVOLŪCIJA PĒDĒJO 22 GADU LAIKĀ

IEVADS Cilvēka veikuma pamatā ir vismaz trīs elementi: dotības, aicinājums un izglītība. Sabiedrība radīja izglītību, lai paplašinātu spējas dažnedažādākajos virzienos, savukārt sporta izpausme ir ne tikai ķermeņa darbības kā apzināti vērsta kustība, bet arī dažādi noteikumi un nosacījumi. Tas ir tādēļ, ka papildus morfofunkcionāliem faktoriem eksistē ideja par cīņas stratēģiju,

Лексико-семантическое поле цвета в поэзии Анны Ахматовой в 20-е и 30-е годы

Введение Актуальность. Изучение сущности цвета через призму лингвистики последнее время интересует большое количество ученых, говорящих и пишущих на разных языках. Цвет играет огромную роль в жизни современного человека, а в психолингвистических работах цвет рассматривается в качестве некоторого концепта мировидения, или «этноэйдем» (термин А.И. Белова) Главным условием эффективного взаимодействия между людьми

Raimonda Paulsa biogrāfiska vēsture

Gads Vecums Dzīves vieta Ģimene Skolā Veselība Aktivitātes Cits 12.01.36   Rīga Tēvs-Voldemārs; Māte – Alma Matilde         ‘37               ‘38       Bērnudārzs       ‘39     Māsa Edīte Paula – Vīgnere Pirmais mūzikas institūts    

Kādu pieredzi sniedz 19. un 20. gadsimta starptautisko attiecību sistēmas izpēte un salīdzinājums? Piemērs – Versaļas sistēma (Gatavs darbs pielikumā)

Lai varētu izteikt viedokli un diskutēt par Versaļas sistēmas nozīmi 20. gadsimta 20.–40. gados, tev jāiegūst argumenti sava viedokļa pamatošanai. 1918. gada 8. janvārī ASV prezidents Vudro Vilsons uzstājās ASV Kongresā Vašingtonā ar tā saukto “14 punktu” runu, kurā izklāstīja ASV mērķus Pirmajā pasaules karā un sniedza ieskatu priekšstatos par

Vēstures mācību saturs un metodika_eksamena darbs_LINIR_03.06.2021..docx KD

E1.uzdevums. Iedomājaties, ka jums kādam viesim kurš neko nezina par Latviju, jārada priekšstats par katru kulttūrvēsturisko novadu. Nosauciet 3-5 notikumus, vietas, personības, nodarbošanās veidus, ēdienus…..utt., ko jūs minētu par katru no Latvijas novadiem! Kultūrvēsturiskais novads Apraksts Kurzeme Notikumi: Mūsdienu Kurzemes teritoriālā identitāte izsekojama kopš Kurzemes bīskapijas dibināšanas 1230. gadā. Kādreiz

Karl Marxs UA 28F

Зміст Вступ Розділ 1. Матеріалістичне розуміння історії в теорії Карла Маркса 1.1 Соціологічні погляди Карла Маркса 1.2 Понятійно-категоріальний апарат теорії історичного матеріалізму 1.3 Особливості соціально-філософського вчення Маркса Розділ 2. Структура суспільних відносин в контексті марксистської теорії 2.1 Вчення про ієрархію суспільних відносин 2.2 Вчення про закони розвитку суспільства Розділ 3.

“Demokrātija ir sliktākā no visiem valdīšanas veidiem, izņemot  visus citus veidus, kas ir šad un tad izmēģināti” (Gatavs darbs pielikumā)

Pirmā obligātā ieskaite ( OI) 11.N1 klasei veidosies no diviem vērtējumiem ( atzīmēm) Atzīme – Argumentēts pārspriedums  par tēmu “Demokrātija ir sliktākā no visiem valdīšanas veidiem, izņemot  visus citus veidus, kas ir šad un tad izmēģināti” V. Čērčils  1947.g. Var izvēlēties arī citu teicienu par demokrātiju. https://aforismi.lv/tags/demokratija Argumentēta pārsprieduma kritēriji

LV Vēsture 2210G (Atbildes pielikumā)

 Simbolika Kurš ir Latvijas valsts himnas autors (vārds, uzvārds)?*Kādā nozīmīgā pasākumā pirmo reizi publiski izpildīja Dievs, svētī Latviju!? 3. Ko simbolizē zelta saule zilā laukā Latvijas valsts ģerbonī? 4. Ko simbolizē trīs zvaigznes Brīvības piemineklī? 5. Kurš ir augstākais Latvijas valsts apbalvojums?*  Latvijas ģeogrāfija 1. Ar kurām valstīm Latvijai ir

Iegūstiet piekļuvi visiem +5000 izpildītiem mācību darbiem.

Par 9.90 € jūs varat:
– Pārskatīt visas mūsu arhīvā pieejamās lapas.
– Lejuplādēt jebkurus 10 failus.

Piekļuve būs aktīva 24 stundas.

Jūs varat veikt maksājumu ar jebkuru bankas karti.

Majasdarbs.lv

Vai vēlies pasūtīt mācību darbu?

Cookie

Šīs tīmekļa vietnes satura kvalitātes uzlabošanai un pielāgošanai lietotāju vajadzībām tiek lietotas sīkdatnes – tai skaitā arī trešo pušu sīkdatnes. Turpinot lietot šo vietni Jūs piekrītat sīkdatņu lietošanai, kā arī iespējamai saziņai, ja kādā no lapā aizpildāmajām formām norādīsiet savu kontaktinformāciju.