Tag: Vēsture

Inovatīva pārvaldība un globālā konkurētspēja

1.uzdevums Laikposmā no 2007. gada līdz 2015. gadam Latvijā tika likvidēts monopols elektroenerģijas tirgū. Atlasi informāciju un uzraksti par būtiskākajām pārmaiņām elektroenerģijas tirgū un ieguvumiem patērētājiem! Sk. https://www.sprk.gov.lv/content/elektroenergijas-tirgus-atversana. https://www.youtube.com/watch?v=VwLJQgF2LWo&t=1s Elektroenerģijas tirgus atvēršana likvidēja elektroenerģijas tirgus monopolu, to aizstājot ar virtuālo brīvo tirgu, jo faktiski elektrības piegādi joprojām nodrošina viens uzņēmums

Kuldīgas pilsētas vēsturiskās ēkas to izmaiņas

Ievads Katram Kuldīgas pilsētas iedzīvotājam ir jāzina savas pilsētas un arhitektūras vēsture. Pētīt pilsētas arhitektūras izmaiņas gadu laikā ir nozīmīgi, jo var uzzināt ko jaunu. Es gribu uzzināt, par savas dzimtās pilsētas galveno ēku arhitektūras izmaiņām vairāku gadu laikā. Darba Mērķis: uzzināt, apkopot, izpētīt gada laikā izmainījās Kuldīgas vēsturisko ēku

BASKETBOLA EVOLŪCIJA PĒDĒJO 22 GADU LAIKĀ

IEVADS Cilvēka veikuma pamatā ir vismaz trīs elementi: dotības, aicinājums un izglītība. Sabiedrība radīja izglītību, lai paplašinātu spējas dažnedažādākajos virzienos, savukārt sporta izpausme ir ne tikai ķermeņa darbības kā apzināti vērsta kustība, bet arī dažādi noteikumi un nosacījumi. Tas ir tādēļ, ka papildus morfofunkcionāliem faktoriem eksistē ideja par cīņas stratēģiju,

Лексико-семантическое поле цвета в поэзии Анны Ахматовой в 20-е и 30-е годы

Введение Актуальность. Изучение сущности цвета через призму лингвистики последнее время интересует большое количество ученых, говорящих и пишущих на разных языках. Цвет играет огромную роль в жизни современного человека, а в психолингвистических работах цвет рассматривается в качестве некоторого концепта мировидения, или «этноэйдем» (термин А.И. Белова) Главным условием эффективного взаимодействия между людьми

Raimonda Paulsa biogrāfiska vēsture

Gads Vecums Dzīves vieta Ģimene Skolā Veselība Aktivitātes Cits 12.01.36   Rīga Tēvs-Voldemārs; Māte – Alma Matilde         ‘37               ‘38       Bērnudārzs       ‘39     Māsa Edīte Paula – Vīgnere Pirmais mūzikas institūts    

Kādu pieredzi sniedz 19. un 20. gadsimta starptautisko attiecību sistēmas izpēte un salīdzinājums? Piemērs – Versaļas sistēma (Gatavs darbs pielikumā)

Lai varētu izteikt viedokli un diskutēt par Versaļas sistēmas nozīmi 20. gadsimta 20.–40. gados, tev jāiegūst argumenti sava viedokļa pamatošanai. 1918. gada 8. janvārī ASV prezidents Vudro Vilsons uzstājās ASV Kongresā Vašingtonā ar tā saukto “14 punktu” runu, kurā izklāstīja ASV mērķus Pirmajā pasaules karā un sniedza ieskatu priekšstatos par

Vēstures mācību saturs un metodika_eksamena darbs_LINIR_03.06.2021..docx KD

E1.uzdevums. Iedomājaties, ka jums kādam viesim kurš neko nezina par Latviju, jārada priekšstats par katru kulttūrvēsturisko novadu. Nosauciet 3-5 notikumus, vietas, personības, nodarbošanās veidus, ēdienus…..utt., ko jūs minētu par katru no Latvijas novadiem! Kultūrvēsturiskais novads Apraksts Kurzeme Notikumi: Mūsdienu Kurzemes teritoriālā identitāte izsekojama kopš Kurzemes bīskapijas dibināšanas 1230. gadā. Kādreiz

Karl Marxs UA 28F

Зміст Вступ Розділ 1. Матеріалістичне розуміння історії в теорії Карла Маркса 1.1 Соціологічні погляди Карла Маркса 1.2 Понятійно-категоріальний апарат теорії історичного матеріалізму 1.3 Особливості соціально-філософського вчення Маркса Розділ 2. Структура суспільних відносин в контексті марксистської теорії 2.1 Вчення про ієрархію суспільних відносин 2.2 Вчення про закони розвитку суспільства Розділ 3.

“Demokrātija ir sliktākā no visiem valdīšanas veidiem, izņemot  visus citus veidus, kas ir šad un tad izmēģināti” (Gatavs darbs pielikumā)

Pirmā obligātā ieskaite ( OI) 11.N1 klasei veidosies no diviem vērtējumiem ( atzīmēm) Atzīme – Argumentēts pārspriedums  par tēmu “Demokrātija ir sliktākā no visiem valdīšanas veidiem, izņemot  visus citus veidus, kas ir šad un tad izmēģināti” V. Čērčils  1947.g. Var izvēlēties arī citu teicienu par demokrātiju. https://aforismi.lv/tags/demokratija Argumentēta pārsprieduma kritēriji

LV Vēsture 2210G (Atbildes pielikumā)

 Simbolika Kurš ir Latvijas valsts himnas autors (vārds, uzvārds)?*Kādā nozīmīgā pasākumā pirmo reizi publiski izpildīja Dievs, svētī Latviju!? 3. Ko simbolizē zelta saule zilā laukā Latvijas valsts ģerbonī? 4. Ko simbolizē trīs zvaigznes Brīvības piemineklī? 5. Kurš ir augstākais Latvijas valsts apbalvojums?*  Latvijas ģeogrāfija 1. Ar kurām valstīm Latvijai ir

Radio un televīzija padomju laikos (prezentācija pielikumā)

Latvijas Valsts Radio un Televīzijas Centrs Radio vēsture Televīzijas vēsture Izmantotās literatūras saraksts •VAS Latvijas Valsts radio un televīzijas centra pirmsākumi ir saistīti ar radio vēsturi Latvijā, kas aizsākās 1924. gadā, kad Satiksmes ministrijas Pasta un telegrāfa virsvaldes sastāvā tiek izveidota Radiocentrāle. •Trīsdesmitajos gados tā tiek pārveidota par Radionodaļu, vēlāk

Sieviešu skaistuma standarti mākslas vēsturē

Izvēlētā esejas tēma: Sieviešu skaistuma standarti mākslas vēsturē Mans viedoklis: Man šķiet, ka sievietes pārstāv nozīmīgu un lielu sociālo kopienu, kas izceļas ar specifiskām iezīmēm, daudzfunkcionālām funkcijām un atbilstošu sociālo statusu, kas mainījies ar katru jauno laikmetu. Nē, neesmu sieviešu aizstāve, tomēr vēsturiskās liecības, tai skaita, mākslas vēsturē, ļauj apgalvot,

Autoritārisma un totalitārisma izpausmes starpkaru posmā

Autoritārisma un totalitārisma izpausmes starpkaru posmā Pēc Pirmā pasaules kara pasaule mainījās. Vairākas valstis sadalījās vai apvienojās, veidojās jaunas valstis. Tāpat cilvēkiem bija pārliecība, ka kara beigas nozīmē ko labu, tika doti daudzi solījumi no valdību puses, sākumā daudz kur bija demokrātija. Taču laika gaitā izrādījās, ka pēc kara joprojām

Politiskā režīma jēdziens – totalitārs, autoritārs, demokrātisks režīms

Politiskā režīma jēdziens – totalitārs, autoritārs, demokrātisks režīms Politiskais režīms Politika ir valdības resursu – naudas un varas – apvienošana, lai kalpotu sabiedrības mērķiem, ar šiem resursiem ietekmējot institūciju, organizāciju un indivīdu rīcību.[1] Ar politiku parasti saprot procesu, kurā tiek kaldināti kolektīvi un noteiktai ļaužu grupai saistoši lēmumi, kas vērsti uz

Kultūrvēsturiskais mantojums mūsdienās 765 (Gatavs darbs pielikumā)

  Izlasot dotos tekstus, formulē pamatotu viedokli, uzraksti eseju, kurā pamato savu viedokli un noslēgumā formulē secinājumus. Tēma: “Attieksme pret kultūras mantojumu ASV un Eiropā kontekstā ar “Black lives matter” kustību – mūsdienu situācija un tās cēloņi vēsturē”. Neaizmirsti savu viedokli pamatot ar argumentiem! Esejā iekļauj atbildes uz šādiem jautājumiem.

Telpas izpratne Eiropā G879 (Gatavs darbs pielikumā)

Telpas izpratne Eiropā Izlasi dotos informācijas avotus un atbildi uz jautājumiem par jēdziena “laiks” izpratni! Avots A Fragments no filozofa un fiziķa sarunas par laiku Pat reti un virspusēji skarot mūsdienu teorētiskās fizikas problēmas, nevar nepamanīt, ka dažādās variācijās tur ir vērojama izpratne par laiku kā par ilūziju, ko noteicis

Laika un telpas izpratne Eiropā 24052022 (Gatavs darbs pielikumā)

Uzdevums. Izlasot zemāk minētos avotus, uzrakstiet eseju: “Vai laika un telpas izpratne viduslaikos ir uzskatāma par cēloni kristīgās baznīcas nostājas maiņai pret karošanu un cilvēku nogalināšanu?” Avots A Fragments no filozofa un fiziķa sarunas par laiku Pat reti un virspusēji skarot mūsdienu teorētiskās fizikas problēmas, nevar nepamanīt, ka dažādās variācijās

Koloniālisms eiropiešu apziņā 24052022 (Gatavs darbs pielikumā)

Izlasi un aplūko avotu fragmentus un izpildi 2 uzdevumus! Ar šī uzdevuma palīdzību tu: 1) gūsi pārskatu par ASV vēsturi; 2) apgūsi jēdzienus. Tas ir būtiski, lai varētu izprast norises ASV un Eiropā, kas saistītas ar mūsdienās aktuālo kustību “Black lives matter”, kā arī ar attieksmi pret kultūras mantojumu ASV

Vēsturiskā mīta izmantošana patēriņa sabiedrībā G654S (Gatavs darbs pielikumā)

Izpēti dažu vēstures laikmetu un notikumu komercializācijas un tās paņēmienu piemērus. Atbildi uz jautājumiem par vikingiem. (atrodas aiz 2 vēstures piemēriem) Piemēri: Latvijas Republikas pirmās neatkarības posms 20. gadsimta 20.–30 gados. 20. gadsimta 20.–30. gadi Mūsdienas Analīzes soļi Kāds ir preces dizains? Mūsdienu produkcijas dizainā izmantots 20. gadsimta 20.–30. gadu

Vēsturiskā atmiņa un apziņa (Gatavs darbs pielikumā)

I. Sociālā atmiņa un vēsture 1. uzdevums. Veidojiet savus jēdzienu skaidrojumus, izmantojot dotos informācijas avotus! 1.1. Aplūkojiet 1. tabulu un padomājiet, cik lielā mērā Jums ir zināmi un saprotami tajā minētie jēdzieni. Atzīmējiet ar krustiņu atbilstošāko atbildi.   Nav ne Kaut kur Nedaudz Varu Jēdzieni iepriekš jausmas saprotu izskaidrot  

Atmiņas un liecības par Kārļa Ulmaņa autoritāro režīmu. Atmiņu konfrontācija ar informācijas avotiem 2405 (Gatavs darbs pielikumā)

1. uzdevums. Iegūstiet informāciju par Ulmaņa autoritāro režīmu! 1.1. Izpētiet t.s. Latvijas laika (1920–1940) žurnālus un avīzes. No žurnāliem paši iecienītākie bija “Atpūta”, ko pirka un vai abonēja daudzas ģimenes un vēlāk padomju gados slepeni glabāja. No laikrakstiem populārākās bija “Jaunākās Ziņas” 1.2. Izmantojiet Latvijas Nacionālās bibliotēkas resursu periodika.lv. Izvēlieties

6. PĀRBAUDES DARBS VĒSTURĒ II 11. KLASEI ,,POLITISKĀ SITUĀCIJA 19. GADSIMTA 2. PUSĒ – 20.GADSIMTA SĀKUMĀ. PIRMAIS PASAULES KARŠ EIROPĀ UN LATVIJĀ”. (Gatavs darbs pielikumā)

Domas par latviešu tautas valstisko neatkarību pirmajiem radās a) jaunstāvniekiem, b) jaunlatviešiem, c) jaunsaimniekiem, d) komunistiem. 2. Kurā Krievijas impērijas pilsētā notika Oktobra revolūcija (boļševiku apvērsums)? a) Kazaņā, b) Maskavā, c) Pēterburgā, d) Novgorodā. 3. ,,Asiņainā svētdiena” vēsturē ir saistīta ar notikumiem Pēterburgā 1905. gadā, b) 1917.gada revolūciju cariskajā Krievijā,

Tes.Soc_12.uzdevums (Gatavs darbs pielikumā)

Izmantojot M.Portera konkurētspējas modeli,analizē efektīvu valsts institūciju darbību,likuma varas un efektīvas tiesu sistēmas,kvalitatīvas izglītības un veselības aprūpesietekmi uz valsts konkurētspēju. Atbildes_12.uzdevumsDownload … Lai apskatītu šo saturu pilnībā, lūdzu, samaksājiet par piekļuvi 1 dienai. Pēc vienreizējā abonementa noformēšanas Jūs varēsiet: Skatīt šo ierakstu pilnībā. Lejupielādēt failu ar oriģinālo darbu. Skatīt un lejupielādēt

Soc.darbs 1345V 13052022

  Kādu pieredzi sniedz 19. un 20. gadsimta starptautisko attiecību sistēmas izpēte un salīdzinājums? Piemērs – Versaļas sistēma. Versaļas sistēma. Parīzes Miera konference (1919–1920) juridiski beidza Pirmo pasaules karu. Tika izstrādāti un parakstīti pieci miera līgumi: Versaļas – ar Vāciju (28.06.1919), Senžermēnas – ar Austriju (10.09.1919), Neijī – ar Bulgāriju

Soc_9.uzdevums. 13052022 (Gatavs darbs pielikumā)

Uzdevums_9 Veicot izpēti par Eiropas Savienības institūciju( Eiropadomes, Eiropas Komisijas, EiropasParlamenta, Eiropas Ministru padomes u.c.)svarīgāko struktūrvienību darbu, analizēfaktiskos ieguvumus un iespējamoszaudējumus no dažādu politiku realizēšanāsEiropas Savienības dalībvalstīs. Uzdevumu izpildiet tabulas veidā! Atbildes_9.uzdevumsDownload … Lai apskatītu šo saturu pilnībā, lūdzu, samaksājiet par piekļuvi 1 dienai. Pēc vienreizējā abonementa noformēšanas Jūs varēsiet: Skatīt

K.D. 13052022 V (Gatavs darbs pielikumā)

  Kādu pieredzi sniedz 19. un 20. gadsimta starptautisko attiecību sistēmas izpēte un salīdzinājums? Piemērs – Versaļas sistēma. Versaļas sistēma. Parīzes Miera konference (1919–1920) juridiski beidza Pirmo pasaules karu. Tika izstrādāti un parakstīti pieci miera līgumi: Versaļas – ar Vāciju (28.06.1919), Senžermēnas – ar Austriju (10.09.1919), Neijī – ar Bulgāriju

6.Pārbaudes darbs. Pasaules kultūru daudzvidība un ģeogrāfija 22042022 (Gatavs darbs pielikumā)

1.Pretī katram rksturojumam ierkstiet atbilstošas valsts ciparu ! (4 punkti) 1.Beļģija 2.Francija 3.Īslande 4.Filipīnas Viennacionālu valsts ,kuras iedzīvotājiem navuzvārdu – _________________ Daudznacionāla valsts ; viena no valsts daļām ir Flandrija – _____________ Daudznacionāla valsts ar sežģītām etniskām attiecībam – ____________________ Viennacionāla valsts , kurā etniskās minoritātes ir elzasieši un bretoņi

Pirmās civilizācijas Divupe un Ēģipte (Gatavs darbs pielikumā)

  „Pirmās civilizācijas (Divupe un Ēģipte)” Izskaidro šos jēdzienus! (5.p.) Civilizācija – vēsturē ar šo jēdzienu saprot augstkultūras sabiedrību, kurā parādās valstiskums (lielu ļaužu masu organizēšana sociālās struktūrās, kas… Noms – sākotnēji zemkopju kopienu apvienība ap lokālo irigācijas sistēmu, izveidojās IV g.tk.p.m.ē., vēlāk administratīvi teritoriāla vienība Senajā Ēģiptē… Despotija – monarhijas paveids,

2.iesk.4.pd 10.kl.Krusta.kari “Krusta kari” (Gatavs darbs pielikumā)

Nosauc krusta karu cēloņus! (3.p.) Krusta kara cēloņi nav tikai reliģiski, bet arī politiski, ekonomiski un sociāli: 1) Pārapdzīvotības izraisīts trūkums un bads….2) Feodāļu ģimeņu jaunākajām atvasēm, kas nevarēja cerēt …3) Bruņiniekiem bija raksturīga laupītkāre un ….4) Pāvests vēlējās celt savu autoritāti, apvienojot Austrumu un…. Krusta kara reliģiskie mērķi 1) Īstenās ticības aizstāvēšana pret Dieva ienaidniekiem;

2.iesk.3.pd. 10.kl. “Kristīgā pasaule” (Gatavs darbs pielikumā)

Izskaidro šos jēdzienus! (6.p.) Monoteisms –  ir uzskats, ka eksistē viens un tikai viens …. Klosteris –  ir mūku vai mūķeņu kopienas ēkas komplekss…. Pravietis – sieviešu dzimtē — praviete, ir persona, kas apgalvo, ka ir sazinājies ar pārdabisko vai dievišķo, un kalpo kā starpnieks starp to un cilvēci.  Bībele – ir vārds,

2.iesk.2.pd 10.kl. “Eiropa agrajos viduslaikos” (Gatavs darbs pielikumā)

Izskaidro šos jēdzienus! (5.p.) Lielā tautu staigāšana – vēsturnieku vidū saprot masveida cilvēku migrāciju Eiropā, kā arī daļēji Āzijā un Ziemeļāfrikā aptuveni starp 300.g un 700.g. Tas aptver vēstures laika posmu no Romas impērijas sabrukuma līdz agrīno viduslaiku sākumam. Ģermāņi –  ir radniecīgu tautu grupa (desmiti cilšu), kas piederēja indoeiropiešu valodu saimei. Ģermāņi ap 1. gadsimtu dzīvoja plašās teritorijās

2.iesk.1.pd.10.kl. “Senā Roma” (Gatavs darbs pielikumā)

Izskaidro šos jēdzienus! (5.p.) Principāts – valdīšanas forma…. Domināts – valsts valdīšanas forma … Patricietis – bija viduslaiku Rietumeiropā augstākais…. Triumvirāts –  ir alianse starp trīs apmēram vienlīdz spēcīgiem politiskā vai militārā ziņā cilvēkiem. Province – bieži administratīvs, vieninieks, kurš ir teritoriāls,valsts robežās (valstis). Savieno gadskaitli ar tam atbilstošo vēstures notikumu! (4.p.) 476.g. Romas dibināšana 753.g. Rietumromas impērijas bojāeja 510.-30.g.p.m.ē. Romas

1.iesk.3.pd.10.kl. „Senā Grieķija” (Gatavs darbs pielikumā)

Izskaidro šos jēdzienus! (5.p.) Falanga –ir cīņas kājinieku kārtība (iekārta) Izsenā Maķedonijā Oligarhija –- “mazākuma vara”, saturiski: “bagāto vara”) valsts iekārta, kur augstākā politiskā un ekonomiskā vara pieder nelielai bagātāko pilsoņu grupai, kas valsti pārvalda savās, nevis sabiedrības interesēs. Heloti – iekarotie ahajieši, valsts dzimtcilvēku kārta Spartā, bez kādām politiskajām tiesībām. Aeropāgs –  Tēseja reformu ietvaros izveidota augstākā padome senajās Atēnās, augstākā tiesas

1.iesk.1pd.10.kl.kas.ir.vesture (Gatavs darbs pielikumā)

„Kas ir vēsture?” (26 punkti) Ko pēta vēstures zinātne? (1.p.) Vēsture ir zinātne, kas pēta cilvēku sabiedrības attīstību un šīs attīstības posmus no tālas pagātnes līdz mūsdienām.  Kas ir vēstures avots? Vēstures avoti ir liecības, no kurām mēs iegūstam zināšanas par pagātni. Vēstures avoti ir viss cilvēku radītais, kas saglabājies līdz mūsdienām un palīdz

Vēsture. 17012208

1. Brīvības cīņas. Tās risinājās no 1918. gada 18. novembra līdz Latvijas — Krievijas miera līguma noslēgšanai 1920. gada 11. augustā. 2.1 1 – C 2 – n/a 3 – A 4 – B 5 – n/a 2.2 Baltā – Latvijas republikas armija. Melnā – fon der Golca karaspēks Pelēkā

Kopīgais un atšķirīgais Staļina un Hitlera totalitārajos režīmos

Jāizlasa mācību grāmatā ( Nr 1 – 104. – 122. lpp. ) vai internetā par Hitlera un Staļina totalitārajiem režīmiem un jāuzraksta eseja „Kopīgais un atšķirīgais Staļina un Hitlera totalitārajos režīmos”( minimālais 200 vārdi ) Kā rakstīt eseju informācija www.visc.gov. ( Izglītības saturs – Pārbaudes darbi – Metodiskie darbi –

Vēsture. 17012202

1. pārbaudes darbs 1905. gada revolūcijas cēloņi Latvijā. ( 2 punkti ) Kādas cīņas formas izmantoja revolucionāri? ( 3 punkti) Uzrakstīt 5 faktus, kas liecina par to, ka revolūcija Latvijā notika ļoti aktīvi. ( 2 punkti ) Revolūcijas Latvijā pozitīvās un negatīvās sekas. ( 4 punkti ) Nosaukt militāro bloku

Māksla. 1.semestra 1.pārbaudes darbs. (Gatavs darbs pielikumā)

1.semestra 1.pārbaudes darbs. 1. izlasiet tekstu un veiciet uzdevumus! (5p) Iedvesma attālinās no dabas un rada dīvainu, samākslotu izteiksmi. Darbu mistiskais un satraucošais raksturs netieši atbalso ekonomisko pagrimumu Itālijā un Lutera uzbrukumus pāvesta varai. Šī māksla vēršas pie izglītotiem mākslas mīļotājiem epikūriešiem klīrīgajā sabiedrībā un izplatās izsmalcinātajos Eiropas galmos. 1.1.

Latvija vācu okupācijā 1.07.1941. – 8.05.1945.

Izmantojot noradīto literatūru, pierakstiet īsas atbildes uz sekojošiem jautājumiem! G. Kurlovičs. Latvijas vēsture vidusskolai. II d. – lpp.221.- 236. V. Klišāns. Vēsture vidusskolai. IV d. –lpp.32.-35. Jautājumi: Kā Latvijā sagaidīja vācu armiju? Kāpēc? Sākotnēji iedzīvotāji sagaidīja vāciešus kā atbrīvotājus no PSRS. Latvieši cerēja, ka tiks atjaunota valsts neatkarība Kā un

Pārbaudes darbs 12. klasei „Pēckara pasaule” (Gatavs darbs pielikumā)

  Izskaidro jēdzienus! 5 punkti Aukstais karš ir stāvoklis starp valstīm…… Denacifikācija process, kura mērķis bija atrast personas, kas bija vainojamas ….. NATO – Ziemeļatlantijas Līguma organizācija ir militāra savienība jeb alianse….. Sovjetizācija bija Padomju Savienībai raksturīgo politiskās, ekonomiskās un sabiedriskās dzīves….. Kolaboracionisti – cilvēki, kas brīvprātīgi sadarbojas ….. Sarindo

Krievija

Vispārējās ziņas Krievija teritorijas ziņā ir lielākā valsts pasaulē un atrodas gan Eiropā, gan Āzijā. Krievijas platība ir 17.1 milj. km 2 ;9 laika joslās. Iedzīvotāji 142 milj. (2010.g.); 80% dzīvo Krievijas Eiropas daļā, 70% – pilsētās Galvaspilsēta-Maskava (11 milj. iedz.) Naudas vienība- rublis Pasaules nozīme- apatīta, naftas, dabas gāzes,

Patstāvīgais darbs Latvijas un pasaules vēsturē 12.klasei 2.Variants

Uzdevums. Dzimtbūšanas atcelšana ļāva lielai daļai laucinieku pašiem izvēlēties sev tīkamu nodarbi vai darbu, jeb atbrīvoja tos no piespiedu saistībām muižniekiem, kā rezultātā notika laucinieku migrācija uz pilsētām labāk atalgota darba un augstāku dzīves apstākļu meklējumu dēļ, tādā veidā palielinot urbanizācijas tempu. Industrializācija palielināja urbanizācijas tempu un apjomu, jo tās

ЮГЕНДСТИЛЬ

Содержание Введение 3 1. Понятие югендстиля 4 2. Югендстиль в Риге и Латвии 6 2.1. Улица Алберта 7 2.2. Улица Мейстару, 10 7 2.3. Улица Тетра, 9 8 2.4. Улица Смилшу, 2 9 2.7. Улица Калею, 23, и улица Шкюню, 10 10 2.9. Югендстиль в Лиепае 12 Заключение 13 Введение

Материалистическое понимание истории К.Маркса.

Содержание Ввод 3 1.глава. Биография Карла Маркса 4 2.глава. Исторический материализм 5 3.глава. Материалистическое понимание истории Карла Маркса 6 Выводы 9 Список источников 11 Ввод После написания Марксом «Экономическо-философских рукописей 1844 года» в ходе критики своих прежних единомышленников – младогегельянцев и своего последнего кумира – Фейербаха им были заложены основы

Каноны культуры Латвии

Канон культуры — это совокупность наиболее выдающихся произведений искусства и культурных ценностей, отражающих значимые достижения культуры народа во все времена. В Латвийский канон культуры включено 99 культурных ценностей, разделённых на такие группы, как Народные традиции, Изобразительное искусство, Сценическое искусство, Музыка, Литература, Архитектура, Дизайн, Кино. К канонам культуры Латвии относят: Праздник

Kimono 311001

Saturs Ievads ………… 2 Japānas kultūrvērtības ………… 3 Kimono vēsture ………… 4 Kimono veidi ………… 5 Kimono uzšūšana un kopšana ………… 7 Kimono dekorēšanas tehnikas un vizuālie izteiksmes līdzekļi ………… 8 Secinājumi ………… 9 Izmantotās literatūras saraksts ………… 10 Ievads Mūsdienu tehniskais progress diktē dzīves ritmu un tempu, kurā nereti

Tālā senatnē ķimeņu sēklas simbolizēja alkatību un negantumu.

IEVADS Tālā senatnē ķimeņu sēklas simbolizēja alkatību un negantumu. Viduslaikos ķimeņu reputācija mainījās, kad aromātiskās sēkliņas tika uzskatītas par uzticības un taisnīguma reprezentētājām.  Ķimenes, iespējams, ir vissenākā Eiropā lietotā garšviela un pasaulē ir sastopamas 30 ķimeņu sugas. Pateicoties savai uzturvērtībai un sastāvam, ķimenes tiek plaši pielietotas kulinārijā un medicīnā. Arī

Iegūstiet piekļuvi visiem +5000 izpildītiem mācību darbiem.

Par 9.90 € jūs varat:
– Pārskatīt visas mūsu arhīvā pieejamās lapas.
– Lejuplādēt jebkurus 10 failus.

Piekļuve būs aktīva 24 stundas.

Jūs varat veikt maksājumu ar jebkuru bankas karti.

Majasdarbs.lv

Vai vēlies pasūtīt mācību darbu?

Cookie

Šīs tīmekļa vietnes satura kvalitātes uzlabošanai un pielāgošanai lietotāju vajadzībām tiek lietotas sīkdatnes – tai skaitā arī trešo pušu sīkdatnes. Turpinot lietot šo vietni Jūs piekrītat sīkdatņu lietošanai, kā arī iespējamai saziņai, ja kādā no lapā aizpildāmajām formām norādīsiet savu kontaktinformāciju.