TESTS FILOSOFIJĀ

1. Kāda ir filozofijas vēstures vieta mūsdienu filozofijā? (Pareizo atbildi pasvītrojiet!)

A) Tā ir mūsdienu filozofijas organiska daļa, tā kā filozofijas problēmas ir salīdzinoši mūžīgas

B) Filozofijas vēsturei mūsdienu filozofijā diskusijās nav nozīmīgas vietas

C) Tāda pati kā jebkuras konkrētas zinātnes vēsture saistībā ar šo konkrēto zinātni

2. Visi secinājumi, izņemot vienu, parāda filozofijas specifiku (Nosvītrojiet lieko atbildi!)

А) Filozofija ir zināšanas par to, kas nav dots cilvēkam dziļai izpētei, par ko eksaktās zināšanas nav iespējamas

B) Filozofija piedāvā precīzi pārbaudāmas pasaules sarežģītāko problēmu risināšanas teorijas

C) Filozofija nav stingra zinātne, bet tā nav ne māksla, ne teoloģija; tā ir starp tām neitrāla “teritorija”

D) Filozofija ir zinātniski pamatota vispilnīgākā uzskatu sistēma par pasauli.

3. Vai ir iespējams uzskatīt, ka filozofija šā vārda pareizā izpratnē radās Senajā Grieķijā? (Pareizo atbildi pasvītrijiet!)

A) Nē, filosofijas ģenēze ir jāmeklē Senajā Indijā, jo tur parādījās pirmie teksti par pasaules skatījumu

B) Jā, filosofija radusies Senajā Grieķijā naivā materiālisma formā – vispārējā skaidrojoša pasaules izveides, izbūves principa veidā

C) Filozofija radās Senajā Romā – pašā spēcīgākajā senatnes valstī

D) Filosofija radās senajā Ēģiptē; piemēram, senie grieķi un romieši tika nosūtīti uz Ēģipti ceļot un mācīties.

 1. Ar ko ir interesanta stoiķu filosofija? (Nosvītrojiet liekās-nepareizās atbildes!)
 2. Interesanta ar to, ka runā par mērķu hierarhiju pasaulē, kas mūs aptver. Dabā valda vispārēja kārtība – pasaules prāts, un tādēļ domājoša cilvēka uzdevums ir tikai apzināties to, joizmainīt neko nav iespējams.
 3. Šī filosofija ir mazāk interesanta salīzdinājumā ar Platona vai Aristoteļa filosofiju.
 4. Tas, kasir teikts variantos A) un B), ir vienādi pareizs.
 5. Šī filosofija ir interesanta ar to, ka ir vērsta uz cilvēka problēmu, tā ir ētiski orientēta.
 6. Vai var kristiešu viduslaiku filosofiju izskatīt kā tradicionālās antīkās filosofijas un kristiešu atklāsmes sintēzi? (Pareizo atbildi pasvītrojiet!)
 7. Nē, jo Kristus mācība bija pirms antīko autoru mācībām.
 8. Nē, jo antīkā filosofija un kristiešu ticība ir pilnīgi nesavienojamas.
 9. Jā, jo antīko domātāju filosofiskās mācības, piemēram, neoplatoniķu un Aristoteļa, agrīnie kristiešu domātāji izmantoja, lai teorētiski nopamatotu kristiešu ticības dažas pamatidejas.
 10. Pateicoties kam Patristikas filosofija kļuva par Viduslaiku Eiropas domas pamatu? (Pareizo atbildi pasvītrojiet!)
 11. Pateicoties heliniskās Romas filosofijas un kristiešu filosofijas sintēzei.
 12. Pateicoties tam, ka patristi mācījās pie senajiem ēģiptiešiem.
 13. Pateicoties interesei par dabu.

7. Kurš no pirmajiem kristiešu domātājiem cilvēka problēmu izvirzīja pirmajā vietā, norādot, ka visu problēmu problēma ir nevis kosmoss, bet mēs paši? (Pareizo atbildi pasvītrojiet!)

 1. Augustīns.
 2. Boecijs.
 3. Dionisijs.
 4. Kas ir Patristikas un Apoloģētikas perioda pats pazīstamākais domātājs? (Pareizo atbildi pasvītrojiet!)
 5. Duns Skots.
 6. Akvins Toms
 7. Sv. Augustīns Aurēlijs.
 8. Anselms Kenterberijs
 9. Kurš no antīkiem autoriem vēlīnā viduslaiku filosofijā tika īpaši cienīts? (Pareizo atbildi pasvītrojiet!)
 10. Epikūrs.
 11. Cicerons.
 12. Platons.
 13. Aristotelis.
 14. Ar ko atšķiras reālisms no nominālisma? (Nosvītrojiet lieko!)
 15. Principiālas atšķirības starp šīm pieejām nav.
 16. Nominālisms apgalvo, ka vispārēji jēdzieni ir tikai termini atsevišķu lietu vispārēju pazīmju apzīmēšanai.
 17. Reālisms apgalvo, ka reāli eksistē mūžīgi universāli jēzdieni, kas ir neatkarīgi no atsevišķām lietām.
 18. Nomanālisms ir reālisma veids.
 19. Ar ko var izskaidrot intereses izraisīšanos par valsts un tiesību filosofiju N.Makiavelli, T.Mora, G.Grocija darbos? (Pareizo atbildi pasvītrojiet!)
 20. Kopernika apvērsums.
 21. Tas bija antīkās pasaules krišanas sākuma laiks.
 22. Itālijas, Holandes, Anglijas sociāli-politisko situāciju vajadzības, kā arī vispārēja interese par Antīko filosofiju,t.s. par Platona “Valsti”.
 23. Kurš no Jaunā laika domātājiem raksturoja cilvēku kā dabas interpretatoru un atteicās no Aristoteļa cilvēka formulējuma: cilvēks- gudrs??saprātīgs??dzīvnieks? (Pareizo atbildi pasvītrojiet!)
 24. F.Bekons. C) Augustins. E) Spinoza.
 25. Akvins Toms. D) Plotins.
 26. Kādēļ var uzskatīt, ka Leibnics atrada kompromisu starp Lokku un Dekartu un atteicās no “tabula rasa” principa? (Pareizo atbildi pasvītrojiet!)

A)Tādēļ, ka viņš uzskatīja: cilvēka dvēselei, prātam piemīt dabiskas spējas,bet pieredzes funkcija to izskaidro.

B) Tādēļ, ka viņš atbalstīja empīrisma redzesviedokli.

 1. Tādēļ, ka viņš dzīvoja Renesanses laikmetā.
 2. Kādēļ, sākot ar 17.gs. sāka ņemt vērā filosofijas metodoloģisko aspektu? (Pareizo atbildi pasvītrojiet!)
 3. Alķīmijai bija izšķirošā loma redzes veidokļu pārmaiņā uz dabu un zinātni.
 4. Tādi domātāji kā Bekons un Dekarts saprata, ka eiropiešu dzīvē notikušās izmaiņas saistītas ar dabas izziņas metožu efektīvupielietošanu.
 5. Tā laika domātāji,piemēram, F.Bekons, vērsās pie Aristoteļa tekstiem, kuros liela nozīme pievērsta matemātikas un mehānikas nopamatojuma problēmām.
 6. Kā jūs saprotat redzes viedokli – RACIONĀLISMS? (Pareizo atbildi pasvītrojiet!)
 7. Tā ir pieeja, kas nopamato to, ka visu mūsu zināšanu avots ir fakti kā absolūti ticama jetekliska informācija par pasauli.
 8. Tā ir izziņas izpratnes pieeja, kad tiek atzīts, ka cilvēkam ir tādas intelekta struktūras, kas atļauj izzināt īstenību un precīzi formulēt patiesas domas.
 9. Tas iratzinums, ka eksistē objektīva realitāt, kuru cilvēks var izzināt.
 10. Viss augstāk teiktais ir pareizs.
 11. Kurā filosofiskā mācībā irnopamatots, ka mūsu domu saturs tiek smelts no jutekliskās pieredzes? (Pareizo atbildi pasvītrojiet!)
 12. Empīrisms.
 13. Intuitīvisms.
 14. Racionālisms.
 15. Kurš no filosofiem varētu būt teicis: “…Lietas, kuras es uztveru,ir mana paša priekšstatu būtība, un nekādi preikšstati nevar eksistēt savādāk, kā prātā”. (Pareizo atbildi pasvītrojiet!)
 16. Platons vai neoplatoniķi.
 17. V.Okkams vai citi nominālisti.
 18. B.Spinoza.

D) D.Berklijs.

 1. Kā jūs saprotat EMPĪRISMA redzes veidokli? (Pareizo atbildi pasvītrojiet!)
 2. Tas ir filosofijas virziens, kas visas zināšanas iegūst no mūsu intelekta iedzimtām idejām.
 3. Tā ir pieeja, izejot no kuras zināšanu avots un saturs ir jutekliskā pieredze.
 4. Empīrisms ir tas pats esenciālisms, kas ir atrodams Platona un Plotina filosofijā.
 5. Kā Kants nošķir tādas cilvēka izziņas spējas kā saprāts un prāts? (Pareizo atbildi pasvītrojiet!)
 6. Prāts – tas ir saprāts, kas ir izgājis ārpus juteklības sfēras, tas ir it kā tukšs saprāts.
 7. Prāts ir saistīts ar faktiem, bet saprāts – ir intuīcija.
 8. Starp saprātu un prātu nav nekādu atšķirību, izņemot to, ka saprāts sevi parāda parastā sadzīves līmenī, bet prāts – zinātniskā līmenī.
 9. Kas ir Hēgeļa “dialektiskā triāde”? (Pareizo atbildi pasvītrojiet!)
 10. Juteklība – griba – intuīcija.
 11. Fakti – domas – patiesība.
 12. Fakti – saprāts – prāts.
 13. Tēze – antitēze – sintēze.
 14. Kāda mūsdienu filosofija runā par cilvēka problēmām, cilvēka eksistenci? (Pareizo atbildi pasvītrojiet!)
 15. Analītiskā filosofija.
 16. Eksistenciālisms.
 17. Neosholastika un neotomisms.
 18. Pozitīvisms.
 19. Kā jūs saprotat POZITĪVISMU? (Nosvītrojiet lieko!)
 20. Mūsdienu filosofijas virziens, kas nopamato metafizisku izskaidrojumu nederīgumu.
 21. Mūsdienufilosofijas virziens, kas noraida tos teorētiskos veidojumus, kuri nevar tikt pakļauti pārbaudei arpieredzes palīdzību.
 22. Tas ir virziens, kas nopamato tādas filosofijas nepieciešamību, kura var realizēt analoģiskus dabas zinātnēm ideālus.
 23. Tā ir mūsdienu filosofija, kurā pēc būtības ir atjaunota tā pieeja pasaules izzināšanai, kas bija raksturīgs antīkai zinātnei.
 24. Kādam filosofijas virzienam pieder šis izteikums: “Ir tikai viens patiesi nopietns filosofisks jautājums- jautājums par pašnāvību… Viss pārējais ir joki, jo vispirms ir jāatbild uz šo pamatjautājumu”. (Pareizo atbildi pasvītrojiet!)
 25. Pozitīvisms.
 26. Neotomisms.
 27. Eksistenciālisms.
 28. Kas ir “verifikācijas princips”, kuram lielu nozīmi piedēvēja loģiskais

pozitīvisms? (Pareizo atbildi pasvītrojiet!)

 1. Tā ir teorētisko principu pārbaude empīrisku nopamatojumu veidā.
 2. Tas ir princips, uzkuru bāzējas visa filosofija no Fales laikiem.
 3. Tā ir filosofiska kategorija, kas nosaka cilvēka ticību tām vai citām loģiski nopamatotām idejām.

25. .Kas ir eksistenciālisma vēsturiskie priekšteči? (Nosvītrojiet liekos vārdus!)

A) S.Kjerkegors.

B) B.Spinoza.

C) F.Dostojevskis.

 1. F.Nīče.

E) Z.Freids.

 1. K.Marks.
 2. A.Šopenhauers.

 

Citi darbi šajā kategorijā

Viedie materiāli

Ievads Pēdējo desmit gadu laikā tehnoloģijas attīstās arvien straujāk un mērķtiecīgāk, cilvēku vajadzības un pieprasījums produktu/pakalpojumu unikalitātei, produktivitātei un izmantošanai kļūst arvien kompleksāks, daudzdimensionālāks. Tas

Sociāli emocionālā mācīšanās skolās

Pedagogi, vecāki un politikas veidotāji ir vienisprātis, ka izglītībā jākoncentrējas uz būtisku sociālo un emocionālo spēju atbalstīšanu, lai palīdzētu bērniem veiksmīgi orientēties pasaulē. Šis plašais

Saudzezim dabu

Ievads Viens no galvenajiem skolotāja uzdevumiem ir attīstīt izziņas interesi par mācību priekšmetu. Šo interesi var veicināt, izmantojot dažādas klases un ārpusklases aktivitātes. Spēļu uzdevumi

Iegūstiet piekļuvi visiem +5000 izpildītiem mācību darbiem.

Par 9.90 € jūs varat:
– Pārskatīt visas mūsu arhīvā pieejamās lapas.
– Lejuplādēt jebkurus 10 failus.

Piekļuve būs aktīva 24 stundas.

Jūs varat veikt maksājumu ar jebkuru bankas karti.

Majasdarbs.lv

Vai vēlies pasūtīt mācību darbu?

Cookie

Šīs tīmekļa vietnes satura kvalitātes uzlabošanai un pielāgošanai lietotāju vajadzībām tiek lietotas sīkdatnes – tai skaitā arī trešo pušu sīkdatnes. Turpinot lietot šo vietni Jūs piekrītat sīkdatņu lietošanai, kā arī iespējamai saziņai, ja kādā no lapā aizpildāmajām formām norādīsiet savu kontaktinformāciju.