Vadītāju raksturojums 041102

Vadītājs A ir SIA “ALAN LTD” direktors.

Uzņēmumā SIA”ALAN LTD” ir pieci veikali, kas darbojās kā viena komanda un katrs veikals ir pakļauts savam vadītājam. Uzņēmuma darbinieki ir cieši iesaistīti uzņēmuma mērķu sasniegšanā un panākumu gūšanā. Uzņēmuma iekšējo vidi veido galvenokārt uzņēmuma personāls, kas ir liels uzņēmuma potenciāls. Tirdzniecības uzņēmumā darbinieki un attieksme pret tiem ir ļoti svarīga. Darbinieki kopā veido uzņēmuma tēlu un no tā ir atkarīgs vai pircējs būs apmierināts ar apkalpošanu vai nē, uzņēmumā svarīgi radīt tādu atmosfēru, lai katrs pircējs justos īpašs. SIA „ALAN LTD” veikalos ir augstu attīstīta personāla atlase, katrs pretendents iziet cauri konkursa vairākām kārtām.

Vadītājs B ir SIA “Rigolex” dibinātājs.

Uzņēmuma SIA “Rigolex” misija:

Ar profesionāliem un kompetentiem risinājumiem piepildīt katra klienta vēlmes un vajadzības, saistībā ar kravu pārvadājumiem pa Latvijas autoceļiem, auto apkopi un remontu. Sākot ar atsevišķiem pakalpojumiem un beidzot ar integrēto menedžmentu.

Uzņēmumā SIA “Rigolex” šobrīd tiek nodarbināti ap 50 darbinieki, ieskaitot vadošo personālu. Organizācijas vadītājam ir jāprot vadīt darbiniekus atbilstoši organizācijas mērķiem, izmantojot individuālās un sociālās apziņas tuvināšanas reālās iespējas. Vadīšanas māksla ir prasme dinamiski iedarboties uz subjektu ar mērķi sasniegt konkrētos apstākļos augstas kvalitātes darba rezultātus, izmantojot efektīvus paņēmienus un metodes. Galvenais vadītāja darbībā ir personiska pozīcija, lietišķās saskarsmes stils, izvēlēts ietekmēšanas paņēmiens attiecībā uz padotiem.

Vadītājs C ir SIA „ MIKROFONA IERAKSTI” vadītājs.

Kompānijas SIA „Mikrofona ieraksti” misija: sniegt māksliniekiem tos pakalpojumus, kurus kompānija piedāvā, un būt konkurētspējīgiem gan Baltijas valstīs, gan pasaulē. SIA „Mikrofona ieraksti” kopā ar valdes priekšsēdētāju strādā 13 personas. Visi 12 darbinieki atrodas viņas padotībā. Uz dažādiem projektiem tiek piesaistīti tā saucamie frīlanceri, tāpēc kopumā projektos, pasākumos darbojas vairāk cilvēku, un šis skaits ir mainīgs.

  1. Vadītājs A

Uzņēmuma iekšējā kultūra ir izpildes kultūar – tā orientējas uz procesu, katrs veic tam paredzēto un uzdoto darbu un neiejaucas pārējo darbinieku pienākumos, izņemot gadījumus, kad nepieciešama palīdzība, kādā neskaidrā jautājumā. Darbs šajā uzņēmumš ir organizēts tā, kad darbinieki paši izlemj kā labāk rīkoties, vadītājs tiek pieslēgts lietai, lai būtu informēts, kā arī nepieciešamības gadījumā kādā sarežģītākā situācijā ieteiktu kā rīkoties. Gala lēmumus vienmēr pieņem pats veikala vadītājs. Uzņēmuma vadītājs pieņem lēmumus par darbinieku paaugstināšanu amatā, par darba algu, par kvalifikācijas celšanu, pieredzes apmaiņām un citām aktivitātēm, kas darbojas uzņēmuma un darbinieku labā.

Uzņēmums SIA „ALAN LTD” ir privāts uzņēmums un tāpēc orientēts uz peļņas gūšanu sev un saviem darbiniekiem. Veiksmīgi izvēloties sniedzamo pakalpojumu klāstu, uzņēmums SIA „ALAN LTD” ir strauji attīstījies iepriekšējā periodā un šobrīd ieņem stabilu vietu savā nozarē, pakalpojumu klāsts ir pietiekami plašs. Zem zīmola ir apvienots gan žalūziju, aizkaru un mēbeļu ražotni, gan interjera lietu mazumtirdzniecības tīklu Latvijā, Lietuvā un Zviedrijā.

Tā kā uzņēmumā valda demokrātiskais stils, šāda tipa vadītāja pakļautībā ir ļoti viegli strādāt un grupā ir jūtama sadarbības gaisotne. Vadītājs mācās un atbalsta padoto izglītošanos. Lēmumu pieņemšana tiek veikta, uzklausot padoto viedokļus, ierosinājumus. Netiek uzsvērts vadītāja pārākums, veselīgi tiek uzklausīta kritika, līdz ar to kolektīvā valda draudzīga, labvēlīga un cieņas pilna gaisotne. Vadītājs vēlamos rezultātus sasniedzis ar pārliecināšanas palīdzību. Ar padotajiem taktisks, atklāti informē viņus par lietu stāvokli un kolektīva perspektīvām. Izmanto materiālos un morālos stimulēšanas veidus. Šādā kolektīvā parasti ir augsta radošā aktivitāte un darba efektivitāte. Starp vadītāju un padotajiem valda savstarpējā uzticēšanās.

  1. Ja ir klientu sūdzība par sliktu apkalpošanu,

Vadītājs noteikti meklētu kompromisu ar klientu un mierīgi risinātu šo konfliktu. Vispirms, SIA “ALAN LDT ” vadītājs ieklausītos sūdzība par apkalpošanu un ar kuru no darbiniekiem ir saistīta šī sūdzība. Atrastu kompromisu ar klientu, tapāt noklausītos vainīgā darbinieka pozīciju. Atkal atrastu kompromisu.

  1. Ja darbinieks uzraksta atlūgumu,

Ir lielā varbūtība, ka vadītājs A censies diskutēt par šo jautājumu un risināt problēmas, kas uztrauca darbinieku. Ja kompromiss netiks atrasts – vadītājs mierīgi, bez konfliktiem ļaus darbiniekam uzrakstīt atlūgumu(varbūt vispirms piedāvās atpūtu no darba un atgriešanas uz darbu), jo demokrātiska stila vadītājs ir orientēts uz savu padoto vajadzībām, lai celtu efektivitāti darba grupā un sasniegtu augstu mērķi.

  1. Ja jāsamazina izmaksas,

Vadītājam A piemīt demokrātiskais vadības stils, tāpēc arī viņš izmanto koleģiālo lēmumu pieņemšanu, pirms lēmuma pieņemšanas notiek diskusijas darbinieku vidū, pilnvaras lielā mērā tiek deleģētas darbiniekiem, darbinieki tiek iesaistīti lēmuma pieņemšanā; Lai pieņemtu kādu lēmumu, vadītājs konsultējas ar padotajiem, apspriež iespējamās rīcības sekas. Galu galā, organizācijas īstenotā darbība ir darba grupu kopējs rezultāts.

  1. Ja pieķer darbinieku konfidenciālas informācijas izpaušanā,

Nevarmācīgas attieksmes paradigmā otrs tiek uzskatīts par vērtību, viņa spējām tic, pret viņu izturas ar cieņu un interesi, viņā redz līdzīgu, tādu, kam ir tiesības būt tādam, kāds viņš ir, rēķinās ar viņa interesēm, tāpēc Vadītājs A mierīgi pārrunātu ar darbinieku nepatīkamo situāciju un atradīs kompromisu. Tajā pašā laikā viņš taisnīgi novērtēs darbinieka pārkāpumu.

  1. Ja jāatlaiž darbinieks,

Vadītājs A taisnīgi novērtē kolēģu veikto un rezultātā pienāca pie secinājuma, ka darbinieks strādā nekvalitatīvi. Starp vadītāju un darbinieku notiek pārrunas, tie nav stingras un ar negatīvo noskaņojumu, bet diezgan draudzīgas. Vadītājs A mierīgi paskaidro, kāpēc viņam jārīkojas tā.

  1. Ja jāpārliecina sadarbības partneris par turpmāko sadarbību,

Saprotoši reaģē uz kritiku un radoši stāsta par turpmākas sadarbības iespējām un privilēģijām. Saprātīgi riskē un izmanto dažādus veidus ieinteresēšanā, rada savstarpējas sadarbības un uzticības atmosfēru grupā.

  1. Ja jāatrisina konfliktsituācija,

Tiek radīts arī labvēlīgs psiholoģiskais mikroklimats, jo cilvēki ir brīvāki. Šim vadības stilam piemīt nevarmācīga sarunu vadīšana. Nevarmācīgas attieksmes paradigmā otrs tiek uzskatīts par vērtību, viņa spējām tic, pret viņu izturas ar cieņu un interesi, viņā redz līdzīgu, tādu, kam ir tiesības būt tādam, kāds viņš ir, rēķinās ar viņa interesēm.

  1. Ja darbinieki apšauba līderību,

Vadītājs A saprotoši reaģē uz kritiku, tāpēc, uzzinot par darbinieku šaubām, visticamāk vadītājs rīkos sapulci, kur visas šaubas un visas konfliktsituācijas tiek pārrunātas un risinātas .

Demokrātiskā stila ievērojoša vadītāja pozīciju var raksturot kā “pirmo starp vienlīdzīgajiem”. Viņa spēks ir nepieciešams, lai racionāli izpildītu uzdevumus, ar kuriem saskaras komanda, bet tas nav balstīts uz pavēlēm un represijām. Šāds vadītājs ir pieejamāks padotajiem, kuri ar viņu jūtas brīvi un labprāt komunicē. Nodrošināšana ar padotajiem vairākos gadījumos ar neatkarību un iniciatīvu veicina sociāli nobriedušas uzvedības veidošanos.

Tomēr šādam vadītājam stingrības un agresivitātes trūkumu vajadzētu kompensēt ar lielāku nekā parasti iesaistīšanos darbā. Noturība, konsekvence un takts ir galvenie “ieroči” vadītājiem, kuri demonstrē šo vadības stilu.

2. Vadītājs B

Pēc darba autores domām, uzņēmumā SIA “Rigolex” vadītājs atbilst vairāk autoritāram stilam, lai gan ir arī īpašības no demokrātiskā stila iezīmes. Jau pats apzīmējums norāda uz stila saistību ar varu, un visbiežāk tā ir piespiešanas vara. Autoritārais vadītājs daudz strādā un spiež strādāt arī padotos, prot saprātīgi riskēt un uzņemties atbildību.

Autoritārs stils balstās uz vienpersonisku lēmumu pieņemšanu, pilnvaru deleģēšana padotajiem ir ierobežota. Darbinieki lēmumu pieņemšanā netiek iesaistīti, nepieciešamības gadījumā vadītājs ievāc no viņiem nepieciešamo informāciju, atskaites par paveikto darbu. Parasti stingri tiek kontrolēta vadītāja doto rīkojumu izpilde.

Autoritāra stila priekšrocība ir operativitāte (ja vadītājs ir izlēmīgs, vienpersoniska jautājuma izlemšana prasa mazāk laika nekā kolektīvā apspriešana). Vienpersonisku lēmumu pieņemšana nozīmē arī vienpersonisku atbildību, ko arī daudzos gadījumos var uzskatīt par priekšrocību. Šāds stils ir efektīvs ekstremālās situācijās, kuras prasa ļoti ātru lēmumu pieņemšanu un nekavējošu rīcību. Tāpat autokrātiskais stils ir nepieciešams stingri reglamentētās situācijās, kurās ir jārīkojas saskaņā ar augstākstāvošās vadības pavēlēm, instrukcijām utt., kur vadītāja paša rīcības brīvība ir stipri ierobežota. Tas ir raksturīgs tā sauktajām birokrātiskajām organizācijām (valsts un budžeta iestādēm).

Uzņēmuma vadītājs uzsver, ka darbiniekiem jābūt vienotiem, lai nebūtu tādas situācijas, ka viens runā vienu, bet otrs runā pavisam ko citu, kā arī nevar vienoties savā starpā. Uzņēmuma vadītājs šādas situācijās risina ar attiecīgi situācijai atbilstošu problēmu risināšanas stilu. Piemēram, uzklausot visas versijas un pieņemot vienpersonīgu lēmumu, lai situācija būtu atrisināta. Situācijas var būt dažādas, tās var ietekmēt uzņēmuma darbinieku savstarpējo komunikāciju, piemēram, SIA «Rigolex» uzņēmumā mēdz būt darbinieki, kuri vēlas būt līderi citu darbinieku acīs, savukārt, darbiniekam redzot šādu situāciju rodas neskaidrības. Darbinieki nezina, kurā klausīties un ko darīt. Līdz ar to tiek zaudēts laiks un darbs tiek izdarīts nekvalitatīvi.

  1. Ja ir klientu sūdzība par sliktu apkalpošanu,

Vadītāja „Ego” ir „Vecāka” pozīcijā, tāpēc viņš ātri un konstruktīvi risinās problēmu ar klientu, īpaši nerīkojot diskusiju un piedāvājot konfliktsituācijas risinājumus tikai tādus, kādi ir izdevīgi viņam. Tālāk sekos nopietnas sarunas ar darbinieku, kurš ir vainīgs dotajā situācijā. Vadītājs jau iepriekš priekš sevis noskaidros, ko piedāvās darbiniekam un kāds sods būs, jo sods kalpo kā motivācija v

Citi darbi šajā kategorijā

Valsts uzdevumi un funkcijas. 39.v.

Valsts uzdevums – pienākums, kurš jāveic valstij Valsts funkcija – darbība, ar kuru tiek veikts kāds konkrēts valsts uzdevums. Lielākā daļa par valsts uzdevumiem atzīst:

Iegūstiet piekļuvi visiem +5000 izpildītiem mācību darbiem.

Par 9.90 € jūs varat:
– Pārskatīt visas mūsu arhīvā pieejamās lapas.
– Lejuplādēt jebkurus 10 failus.

Piekļuve būs aktīva 24 stundas.

Jūs varat veikt maksājumu ar jebkuru bankas karti.

Majasdarbs.lv

Vai vēlies pasūtīt mācību darbu?

Cookie

Šīs tīmekļa vietnes satura kvalitātes uzlabošanai un pielāgošanai lietotāju vajadzībām tiek lietotas sīkdatnes – tai skaitā arī trešo pušu sīkdatnes. Turpinot lietot šo vietni Jūs piekrītat sīkdatņu lietošanai, kā arī iespējamai saziņai, ja kādā no lapā aizpildāmajām formām norādīsiet savu kontaktinformāciju.